KORT NYT

To nye med­lem­mer valgt

Godt 30 men­ne­sker mød­te i aften op i Sog­ne­hu­set for at væl­ge med­lem­mer til Fjord­pa­sto­ra­tets fæl­les menig­heds­råd. To gen­gan­ge­re og to helt nye med­lem­mer skal repræ­sen­te­re Ørting og Fal­ling sog­ne.

I Ørting blev den nuvæ­ren­de for­mand for menig­heds­rå­det, Jens Peter Peter­sen, valgt sam­men med Git­te Bis­bo Bøgh, der er helt ny i den­ne form for

fri­vil­ligt arbej­de. Til dag­ligt arbej­der hun som admi­ni­stra­tiv leder på Vestsko­len.Som sted­fortræ­der blev Ton­ny H. Jakob­sen valgt. Også han, der har et entre­pre­nør­fir­ma i Hor­sens, er ny i arbej­det.

For Fal­ling sogn blev Knud Appel, som er næst­for­mand for det nuvæ­ren­de menig­heds­råd. Han blev valgt sam­men med Lise Færch, som er ope­ra­tions­sy­geple­jer­ske på Hor­sens Syge­hus.Som sup­ple­an­ter blev Kaj Rude­beck og Else Ros­borg valgt. De bor beg­ge i Amstrup. og har beg­ge tid­li­ge­re været med­lem­mer af menig­heds­rå­det for Ørting Fal­ling.

Far­vel til Vibe­ke

Jeg bli­ver jo så rørt, sag­de Vibe­ke. Hun hav­de Kaj Rude­beck med som sup­port.

Fal­ling Kir­ke var fyldt, da Vibe­ke Døs­sing Rude­beck i dag holdt den sid­ste præ­di­ken. Og det sam­me var den sto­re sal i det gam­le for­sam­lings­hus, da menig­heds­rå­det bag­ef­ter holdt recep­tion.
Man­ge ønske­de at sige far­vel til en vel­lidt og respek­te­ret sog­ne­præst, som i de otte år hun har kun­net bru­ge 45 pro­cent af arbejds­ti­den i de to sog­ne, har for­må­et at sæt­te sig spor.
Spo­re­ne kan måles i til­væk­sten af kir­ke­gæn­ge­re, i sam­ar­bej­det med de fri­vil­li­ge om arran­ge­men­ter i Sog­ne­hu­set og ikke mindst hos de man­ge, som Vibe­ke har været der for, når livet med et lidt for­s­lidt udtryk har gjort ondt.
Hun har været der, når sko­len, bør­ne­ha­ven, FDF’er­ne og seni­o­r­klub­ber­ne hav­de bud efter hen­de.
Det hele afspej­le­de sig også i taler­ne.
Stig­nin­gen i antal­let af kir­ke­gæn­ge­re og akti­vi­te­ter i Sog­ne­hu­set i Vibe­kes tid i vores to sog­ne, viser med al tyde­lig­hed, at når fol­kekir­ken er nær­væ­ren­de, er den ikke lige­gyl­dig. Hel­ler ikke for de man­ge kul­turkrist­ne, der ellers kun bru­ger kir­ken jule­af­ten og ved fami­lie­be­gi­ven­he­der.
Nu skal Vibe­ke så bru­ge hele arbejds­ti­den i Odder, der har én kir­ke og fire præ­ster – så her vil hun i de kom­men­de tre måne­der kun have fire gud­stje­ne­ster. Mens to præ­ster skal bru­ge deres sam­le­de arbejds­tid – 1,85 hel­tids­stil­lin­ger – på at betje­ne seks kir­ker og seks sog­ne. Det er ikke sket med vores gode vil­je, under­stre­ge­de menig­heds­rå­dets for­mand, Jens Peter Peter­sen, i talen.

KALENDER

SØNDERJYSK KAFFEBORD

24. sep­tem­ber har Tors­dags­klub­ben søn­derjysk kaf­fe­bord. Det er ingen betin­gel­se, at man bager kage – men uden kage er pri­sen 30 kr

BYG-SELV-BURGER FÆLLESSPISNING

24. sep­tem­ber kl. 18 er der igen fæl­les­spis­ning i Ørting Hal­lens cafe­te­ria. Den­ne gang ser­ve­rer Karen Byg-selv-bur­ger med pom­frit­tes. Husk: Til­mel­ding sene­st d. 23. kl. 12. Ring eller send en SMS på tlf 20 46 95 39. Voks­ne skal beta­le 50 kr – børn til og med 12 år slip­per med 40 kr

MORGENSANGKIRKEN

8. okto­ber kl. 9.30 er der igen mor­gensang i Ørting Kir­ke med efter­føl­gen­de kaf­fe i Sog­ne­hu­set

LIVET FØR OG EFTER ULYKKEN

12. okto­ber kom­mer tid­li­ge­re råd­mand og vice­borg­me­ster i Århus kom­mu­ne Dort­he Lau­sten til Dan­ske Seni­o­rers møde for at hol­de fored­rag om livet før og efter ulyk­ken. Hun bræk­ke­de ryg­gen i 2012 i en ulyk­ke uden for Ørting.