KORT NYT

To nye med­lem­mer valgt

Godt 30 men­ne­sker mød­te i aften op i Sog­ne­hu­set for at væl­ge med­lem­mer til Fjord­pa­sto­ra­tets fæl­les menig­heds­råd. To gen­gan­ge­re og to helt nye med­lem­mer skal repræ­sen­te­re Ørting og Fal­ling sog­ne.

I Ørting blev den nuvæ­ren­de for­mand for menig­heds­rå­det, Jens Peter Peter­sen, valgt sam­men med Git­te Bis­bo Bøgh, der er helt ny i den­ne form for

fri­vil­ligt arbej­de. Til dag­ligt arbej­der hun som admi­ni­stra­tiv leder på Vestsko­len.Som sted­fortræ­der blev Ton­ny H. Jakob­sen valgt. Også han, der har et entre­pre­nør­fir­ma i Hor­sens, er ny i arbej­det.

For Fal­ling sogn blev Knud Appel, som er næst­for­mand for det nuvæ­ren­de menig­heds­råd. Han blev valgt sam­men med Lise Færch, som er ope­ra­tions­sy­geple­jer­ske på Hor­sens Syge­hus.Som sup­ple­an­ter blev Kaj Rude­beck og Else Ros­borg valgt. De bor beg­ge i Amstrup. og har beg­ge tid­li­ge­re været med­lem­mer af menig­heds­rå­det for Ørting Fal­ling.

Fit­ness-nøg­len dul­mer ikke dår­lig samvit­tig­hed – den bli­ver brugt

På et år er antal­let af fit­ness-med­lem­mer i ØFUG næsten for­doblet. Nem­lig fra 56 til 108. Og det er vel at mær­ke akti­ve med­lem­mer, der bru­ger rum­met. De har ikke blot købt et nøg­le­kort til rum­met, for så har de da taget det før­ste skridt mod at rea­li­se­re nytårs­for­sæt­ter­ne.

Åbent hus-arran­ge­men­ter­ne i fit­ness fort­sæt­ter

At med­lem­stal­let er næsten for­doblet blev oplyst, da for­mand for ØFUG, Line Krogstrup Tikjøb, i dag aflag­de beret­ning på den ordi­næ­re gene­ral­for­sam­ling.
For­e­nin­gens fit­ness-udvalg har arbej­det meget med at gøre opmærk­som på det hyper­lo­ka­le til­bud. Og også i den kom­men­de sæson vil der bli­ve holdt åbent hus arran­ge­men­ter, hvor inter­es­se­re­de kan kom­me og prø­ve alle red­ska­ber­ne, og få hjælp til træ­nings­pla­ner.

HVER TREDJE BEBOER ER MEDLEM
Line Krogstrup Tikjøb slog fast, at ”det går sta­dig godt i ØFUG”. Øko­no­mi­en er god, og for­e­nin­gen har 326 med­lem­mer i alle aldre. Det sva­rer til, at godt hver tred­je bebo­er i Ørting-Fal­ling områ­det er med­lem.
Hun kun­ne der­for afvi­se enhver snak om, at med luk­nin­gen af Mar­gret­he­lyst Frisko­le, vil­le ØFUG ikke kun­ne hol­de på bør­ne­ne – de vil­le søge mod Odder.
”Det er ikke sket. Jeg synes vores med­lem­stal taler deres eget sprog”, sag­de hun. ”Men hvis det skal fort­sæt­te, kræ­ver det, at vi kan leve­re en høj stan­dard på vores til­bud.

Line Krogstrup Tikjøb – ØFUG skal kun­ne rum­me de fle­ste

Vores træ­ne­re skal være dyg­ti­ge og hele tiden udvik­le deres kom­pe­ten­cer, så træ­nin­gen bli­ver spæn­den­de, tids­sva­ren­de og per­son­lig udvik­len­de. Lyk­kes vi ikke med det, søger vores gym­na­ster andre ste­der hen”.

VELKOMMEN TIL FONDEN ØRTING
Line Tikjøb benyt­te­de lej­lig­he­den til at byde Fon­den Ørting vel­kom­men på Per­sie­vej. ”Som for­mand er jeg også glad for at der er kom­met loka­le bebo­er på sko­len. At være lokal bety­det at vi ken­der vig­tig­he­den i at hjæl­pe hin­an­den. Det ses fx alle­re­de i for­bin­del­se med vores lop­pe­mar­ked den 19. april, hvor sko­len også hol­der lop­pe­mar­ked og sæl­ger ud af alt det de ikke skal bru­ge til det nye for­mål. Fon­den Ørting, har beslut­tet at de foræ­re ØFUG halv­de­len af deres over­skud, hvil­ket jeg synes er enormt flot”.
Og hun fort­sat­te: ”Jeg vil også ger­ne at ØFUG bli­ver ved med at være en for­e­ning der kan rum­me de fle­ste, så hvis nog­le at bebo­er­ne fra Fon­den skul­le have lyst og over­skud til at gå på vores hold, håber jeg at vi kan ska­be nog­le ram­mer der kan til­go­de­se de lidt ander­le­des behov, som de unge men­ne­sker har – eller lige­frem opret­ter luk­ke­de hold med de helt rig­ti­ge for­ud­sæt­nin­ger”.

KALENDER

MORGENSANGKIRKEN

8. okto­ber kl. 9.30 er der igen mor­gensang i Ørting Kir­ke med efter­føl­gen­de kaf­fe i Sog­ne­hu­set

GENERALFORSAMLING

8. okto­ber kl. 13.30 hol­der Tors­dags­klub­ben gene­ral­for­sam­ling. For­e­nin­gen giver kaf­fe – og bag­ef­ter kan kor­te­ne fin­des frem. Det er i Sog­ne­hu­set – som sæd­van­ligt.

LIVET FØR OG EFTER ULYKKEN

12. okto­ber kom­mer tid­li­ge­re råd­mand og vice­borg­me­ster i Århus kom­mu­ne Dort­he Lau­sten til Dan­ske Seni­o­rers møde for at hol­de fored­rag om livet før og efter ulyk­ken. Hun bræk­ke­de ryg­gen i 2012 i en ulyk­ke uden for Ørting.

FÆLLESSPISNING

5. novem­ber kl. 12.30 invi­te­rer Tors­dags­klub­ben til fæl­les­spis­ning. Pri­sen er 50 kr – meld dig til sene­st når du kom­mer i klub­ben 29. okto­ber. Det er i Sog­ne­hu­set.

FAMILIEN FARTEN

9. novem­ber kl. 13.30 for­tæl­ler Anne Gret­he Trang­bæk og Hel­ge Rude Kri­sten­sen om deres rej­se rundt i det syd­li­ge Afri­ka. 22.000 km over 4 måne­der i Nami­bia, Botswa­na, Leso­t­ho og Swa­ziland. Dan­ske Seni­o­rer Ørting Fal­ling og Gyl­ling Pen­sio­ni­st­for­e­ning arran­ge­rer. Det er i Gyl­ling for­sam­lings­hus. Pris 60 kr. Til­mel­ding nød­ven­dig sene­st 26. okt. Ring til Tove Fors­berg – 52 38 53 80 – eller Kir­sten Jør­gen­sen – 50 48 47 58