KORT NYT

To nye med­lem­mer valgt

Godt 30 men­ne­sker mød­te i aften op i Sog­ne­hu­set for at væl­ge med­lem­mer til Fjord­pa­sto­ra­tets fæl­les menig­heds­råd. To gen­gan­ge­re og to helt nye med­lem­mer skal repræ­sen­te­re Ørting og Fal­ling sog­ne.

I Ørting blev den nuvæ­ren­de for­mand for menig­heds­rå­det, Jens Peter Peter­sen, valgt sam­men med Git­te Bis­bo Bøgh, der er helt ny i den­ne form for

fri­vil­ligt arbej­de. Til dag­ligt arbej­der hun som admi­ni­stra­tiv leder på Vestsko­len.Som sted­fortræ­der blev Ton­ny H. Jakob­sen valgt. Også han, der har et entre­pre­nør­fir­ma i Hor­sens, er ny i arbej­det.

For Fal­ling sogn blev Knud Appel, som er næst­for­mand for det nuvæ­ren­de menig­heds­råd. Han blev valgt sam­men med Lise Færch, som er ope­ra­tions­sy­geple­jer­ske på Hor­sens Syge­hus.Som sup­ple­an­ter blev Kaj Rude­beck og Else Ros­borg valgt. De bor beg­ge i Amstrup. og har beg­ge tid­li­ge­re været med­lem­mer af menig­heds­rå­det for Ørting Fal­ling.

Først døde dren­gen – så døde hans mor

Kun Mar­gret­he Sørens­dat­ter får et sme­de­jernskors. Ikke hen­des lil­le dreng

Her hvi­ler stø­vet af Mar­gret­he Sørens­dat­ter
Födt i Leer­d­rup 26. April 1831
Död på Amstrup Mark 23. April 1864
Elsket og sav­net

Inskrip­tio­nen på et af de fire sme­de­jernskors på Fal­ling kir­ke­gård, som Lokal­po­sten skrev om for knap to uger siden.
Lis­beth Bon­de fra Sak­sild-Nølev Lokal­hi­sto­ri­ske arkiv, har kig­get i kir­ke­bo­gen for Fal­ling Sogn.

Af den frem­går, at knap tre uger før hun døde – nem­lig 04. April – fød­te Mar­gret­he Sørens­dat­ter fra Amstrup en søn. Han leve­de ikke ret læn­ge. Af kir­ke­bo­gen frem­går, at han bli­ver hjem­me­døbt 12. April – med for­æl­dre­ne som fad­de­re. Han fik nav­net Søren Abra­ham­sen. Sam­me dag dør den lil­le dreng.
På det tids­punkt ikke en usæd­van­lig histo­rie. Iføl­ge Dan­marks Sta­ti­stik, så var det godt 15 pro­cent af alle børn, der blev født i 1850’erne, der døde før de fyld­te et år. Og sådan var det frem til omkring år 1900. Først da begyn­der tal­let at fal­de. Men før 1850´erne var tal­let end­nu høje­re.
Også man­ge kvin­der døde i bar­sels­sen­gen, som det hed­der. Infek­tio­ner bed hårdt.
Mar­gret­he Sørens­dat­ter døde også i bar­sels­sen­gen.
Både den lil­le dreng og hans mor blev begra­vet på Fal­ling kir­ke­gård. Hvor ved vi ikke, men tem­me­lig sik­kert i sam­me grav­sted.
Dren­gen fik ingen inskrip­tion på sme­de­jernskor­set, der i dag er beva­ret og står sam­men med tre andre ved den del af kam­pe­stens­mu­ren, der ven­der ud mod par­ke­rings­plad­sen. Det gjor­de kun hans mor.

 

 

KALENDER

MORGENSANGKIRKEN

8. okto­ber kl. 9.30 er der igen mor­gensang i Ørting Kir­ke med efter­føl­gen­de kaf­fe i Sog­ne­hu­set

GENERALFORSAMLING

8. okto­ber kl. 13.30 hol­der Tors­dags­klub­ben gene­ral­for­sam­ling. For­e­nin­gen giver kaf­fe – og bag­ef­ter kan kor­te­ne fin­des frem. Det er i Sog­ne­hu­set – som sæd­van­ligt.

LIVET FØR OG EFTER ULYKKEN

12. okto­ber kom­mer tid­li­ge­re råd­mand og vice­borg­me­ster i Århus kom­mu­ne Dort­he Lau­sten til Dan­ske Seni­o­rers møde for at hol­de fored­rag om livet før og efter ulyk­ken. Hun bræk­ke­de ryg­gen i 2012 i en ulyk­ke uden for Ørting.

FÆLLESSPISNING

5. novem­ber kl. 12.30 invi­te­rer Tors­dags­klub­ben til fæl­les­spis­ning. Pri­sen er 50 kr – meld dig til sene­st når du kom­mer i klub­ben 29. okto­ber. Det er i Sog­ne­hu­set.

FAMILIEN FARTEN

9. novem­ber kl. 13.30 for­tæl­ler Anne Gret­he Trang­bæk og Hel­ge Rude Kri­sten­sen om deres rej­se rundt i det syd­li­ge Afri­ka. 22.000 km over 4 måne­der i Nami­bia, Botswa­na, Leso­t­ho og Swa­ziland. Dan­ske Seni­o­rer Ørting Fal­ling og Gyl­ling Pen­sio­ni­st­for­e­ning arran­ge­rer. Det er i Gyl­ling for­sam­lings­hus. Pris 60 kr. Til­mel­ding nød­ven­dig sene­st 26. okt. Ring til Tove Fors­berg – 52 38 53 80 – eller Kir­sten Jør­gen­sen – 50 48 47 58