KORT NYT

CYKELSTIERNE SKAL FORBEDRES

”Det kom­mer på i løbet af for­å­ret – i hvert fald inden som­mer­fe­ri­en”.”Det” er et nyt slid­lag på cykel­sti­er­ne mel­lem Ørting og Odder. Og løf­tet om for­bed­ring af cykel­stien er givet af for­man­den for Kli­­ma- og Pla­n­ud­val­get, Kre­sten Bjer­re i Hor­sens Fol­ke­blad 21. janu­ar. Cyk­li­ster har i lang tid kla­get over de dår­li­ge for­hold, der har bety­det, at man­ge er væltet. 

KAFFEN SERVERESKIRKEN

Så meget er aflyst eller udskudt. Men ikke mor­gensan­gen i kir­ken. Den bli­ver gen­nem­ført 13. janu­ar kl. 9.30 som plan­lagt. Ene­ste ændring er, at der ikke bag­ef­ter er mor­genkaf­fe i Sog­ne­hu­set. Kaf­fen bli­ver den­ne gang ser­ve­ret i kir­ken. Virus-reg­­ler­­ne bli­ver over­holdt, så det er trygt at deltage. 

AFLYSNINGER RAMMER ÆLDRE MENNESKER

Dan­ske Seni­o­rer afly­ser gene­ral­for­sam­lin­gen 10. janu­ar, men håber at kun­ne hol­de den 14. marts kl. 13.30. For­e­nin­gen kan dog glæ­de sig over, at 50 ældre nåe­de at del­ta­ge i jule­mid­da­gen med mad fra Sko­v­bak­ken, før alt luk­ke­de ned. Tors­dags­klub­ben begyn­der først igen 20. janu­ar. Spi­se­ven­ner håber dog at kun­ne sam­le ældre men­ne­sker i Ørting Hal­lens Café d. 18. janu­ar kl. 12. Bli­ver restrik­tio­ner­ne ikke stram­met yder­li­ge­re, lever Cafe­en op til kravene. 

Cor­o­na-aflys­ning

Der bli­ver ingen jule­kon­cert i Fal­ling Kir­ke 14. decem­ber. Menig­heds­rå­det har beslut­tet, at kon­cer­ten med Odder Voi­ces ikke skal gen­nem­fø­res på grund af risi­ko­en for smit­te med Cor­o­­na-virus – eller en af Covid 19’s efter­hån­den man­ge vari­an­ter. End­nu er der ingen mel­din­ger om jule­g­ud­stje­ne­ster­ne i Fjord­pa­sto­ra­tets kirker. 

TRE FRA VORES OMRÅDE VALGT

Den nye kom­mu­nal­be­sty­rel­se får tre med­lem­mer fra vores område. 

Det er Katja Ive­sø fra Gyl­ling valgt for de radi­ka­le, Klaus Rafa­el Jen­sen fra Fal­ling – valgt for de kon­ser­va­ti­ve og Lene Aagaard fra Ørting – valgt for Venstre. 

Det var meget tæt på, at også Jan Kjær­s­gaard fra Ørting var ble­vet valgt. Hav­de han fået 10 mere end de 147 per­son­li­ge stem­mer, han fik, var han også ble­vet valgt. 

Stem­me­pro­cen­ter­ne svin­ge­de en del i områ­det. På Alrø valg­te 88,8 pro­cent af væl­ger­ne at stem­me, i Ørting-Fal­ling var det 74,3 pro­cent og Gyl­ling kun 68,7 procent. 

FØRSTE CORONA-AFLYSNING

Lone Vitus og Søren Kvist på Brand­by­ge­gaard afly­ser årets jule­mar­ked med den begrun­del­se, at “intet tyder på, at det er en god idé at brin­ge man­ge men­ne­sker sam­men inden­dørs de kom­men­de måneder”. 

Der er man­ge timers for­be­re­del­se i at få det sto­re mar­ked i træla­den til­ret­telagt. Og det kan være spildt, hvis tal­le­ne for antal­let af smit­te­de og hospi­tal­s­ind­lag­te fort­sæt­ter med at sti­ge. Der­for væl­ger de at afly­se alle­re­de nu. 

Pen­sio­ni­st­for­e­ning fyl­der 70 år

Den begynd­te som Gyl­ling Alder­s­ren­te­for­e­ning – nu hed­der den Gyl­ling Pen­sio­ni­st­for­e­ning. Og på ons­dag har den eksi­ste­ret i 70 år. Det vil to dage efter bli­ve fejret i For­sam­lings­hu­set med fore­lø­big 60 del­ta­ge­re. Det vil ske med sang, musik, mad og drik­ke – men også med et lil­le fored­rag om for­e­nin­gens histo­rie. Den kan ellers være svær at styk­ke sam­men, for som det gæl­der for man­ge for­e­nin­ger, er også Alder­s­for­e­nin­gens refe­ra­ter m.v. for de før­ste otte år for­s­vun­det. Det var før vi fik lokalarkiverne. 

Spi­se­ven­ner mødes igen

San­ge fra Højsko­­le-sang­­bo­­gen, hyg­ge­ligt samvær og god mad. Det er pro­gram­punk­ter­ne, når Spi­se­ven­ner mødes. Og det gør de igen efter en læn­ge­re Cor­o­­na-pau­­se 21. sep­tem­ber kl. 12. i For­sam­lings­hu­set i Fal­ling, hvor Git­te Dine­sen står for maden, som koster 70 kr. 

Spi­se­ven­ner et til­bud til alle over 60 år i Ørting-Fal­ling områ­det. Og 31 har alle­re­de meldt sig til at være med. Men der er plads til fle­re. Fri­vil­li­ge hen­ter og brin­ger, hvis del­ta­ger­ne ikke har køre­lej­lig­hed. Lige nu mang­ler fire hjæl­pe­re. Har du lyst til at tage en tørn, kan du rin­ge til Poul Hen­ning: 22383692. 

Fire lands­by­mø­der om udviklingsplan

Lokal­rå­det for Ørting Fal­ling Sog­ne ønsker at høre bor­ger­nes mening om udvik­lings­pla­nen for vores områ­de, og at få input fra bor­ger­ne om de pro­ble­mer og mulig­he­der, som de mener, at Lokal­rå­det skal arbej­de vide­re med. Der­for vil der bli­ve holdt fire møder – et for hver lands­by.Ons­dag den 15. sep­tem­ber kl. 19 for bebo­er­ne i Ålstrup i Fryse­hu­set. Ons­dag den 22. sep­tem­ber kl. 19 for bebo­er­ne i Amstrup i Fal­ling Festlokaler/​​Dinesen. Ons­dag den 29. sep­tem­ber kl. 19 for bebo­er­ne i Fal­ling i Fal­ling Festlokaler/​​Dinesen. Og ons­dag den 6. okto­ber kl. 19 for bebo­er­ne i Ørting i Sog­ne­hu­set.Udvik­lings­pla­nen lig­ger under “Lokal­råd og for­e­nin­ger” her på Lokalposten. 

Bør­ne­ha­ven åbner igen

Bør­ne­ha­ven på Hav­re­væn­get i Ørting er ble­vet shin­et op og åbner igen. Men kun mid­ler­ti­digt i et par måne­der. Og ikke for børn i Ørting. Men for børn i Odder, som skal trans­por­te­res med bus. For i Odder mang­ler plad­ser. DOMI Bolig har pla­ner om at byg­ge 16 leje­bo­li­ger på Hav­re­væn­get, så bør­ne­ha­ven og de to gam­le seni­o­r­bo­li­gerskal pæres ned. 

Have­gæ­ster betal­te 1300 kr

Der var næsten 1300 kr i de to syl­te-glas mær­ket ØFUG, som stod på bor­de­ne i den lil­le cafe på gårds­plad­sen – der­til kom­mer nog­le ind­be­ta­lin­ger på Mobile­Pay. Pen­ge­ne var gæster­nes beta­ling for ”gra­tis kaf­fe” på gårds­plad­sen, da Lis­beth Jør­gen­sen søn­dag åbne­de den sto­re øko­lo­gi­ske have på Per­sie­vej i Ørting for besø­gen­de. Ca 50 men­ne­sker benyt­te­de sig af det. Pen­ge­ne i syl­te-glas­­se­­ne går ube­skå­ret til ØFUG, som Cor­o­­na-ned­luk­­nin­­gen har ramt hårdt. 

Som­mer­re­stau­rant er tæt på udsolgt

De har valgt, at kun 30 men­ne­sker kan spi­se på Brand­by­ge­gaards som­mer­re­stau­rant de 15 afte­ner i juli, den er åben. Og 10 afte­ner er alle­re­de udsolgt. Så man­ge loka­le og uden­bys gæster vil spi­se, hvor 95 pro­cent af både maden og drik­ke­va­rer­ne er lavet af går­dens egne øko­lo­gi­ske pro­duk­ter – og med fæl­les hjælp dyr­ket på mar­ker og i driv­hus af kok­ken og hen­de, der ser­ve­rer. Der er sta­dig få bil­let­ter til fem afte­ner. De skal bestil­les på Odder­net­tet (https://​www​.odder​bil​let​ten​.dk/​a​r​r​a​n​g​e​m​e​n​t​er/) Der kan du også læse om maden, du har i ven­te. Men sagt med det sam­me – til­hø­rer du den del af men­ne­ske­he­den, der abso­lut skal have kød, må du fin­de et andet sted. 

Sog­neud­flugt til Den Geo­gra­fi­ske Have

19. august kl. 8.10 går bus­sen fra Sog­ne­hu­set i Ørting til kir­ken i Gyl­ling, hvor den sam­ler del­ta­ge­re op kl. 8.15 før turen går til for­sam­lings­hu­set på Alrø kl. 8.30. Turen går til Den Geo­gra­fi­ske Have i Kol­ding. Her er der rund­vis­ning efter­fulgt af mid­dag på restau­rant Den Gyld­ne Hane. Bag­ef­ter går turen vide­re til Sdr.Bjert med rund­vis­ning i kir­ken og kaf­fe på kro­en. Kl. 16 går turen til­ba­ge. Del­ta­gel­se i udflug­ten koster 100 kr. Til­mel­ding til  Jør­gen Jen­sen på mail jensen-​lave@​live.​dk eller tlf. 24943395 

Gene­ral­for­sam­ling i Hallen

Cor­o­­na-restrik­tio­­ner for­sin­ke­de også gene­ral­for­sam­lin­gen i Ørting Hallen. 

Men 1. juli kl. 19 bli­ver den holdt, og som altid har alle bor­ge­re over 15 år i Ørting-Fal­ling sog­ne adgang og stem­me­ret. Det sam­me har med­lem­mer af de for­e­nin­ger, der bru­ger Hal­len. Det gæl­der f.eks. fle­re bebo­e­re i Gyl­ling.På valg er for­mand, sekre­tær, et besty­rel­ses­med­lem og en sup­ple­ant.Tho­mas Tikjøb genop­stil­ler som for­mand. Også Micha­el Hov­mand genop­stil­ler som sekretær. 

Brugs­en støt­ter forsamlingshuset

Da dagens omsæt­ning i Brugs­en i Gyl­ling var gjort op fre­dag, kun­ne udde­ler Krogstrup skri­ve en check på 14.374,75 kr til For­sam­lings­hu­set. Belø­bet sva­rer til 20 pro­cent af dagens omsæt­ning.Som meget andet er for­sam­lings­hu­set også på hæle­ne efter Cor­o­­na-ned­luk­­nin­­gen. Der har hver­ken været soci­a­le arran­ge­men­ter eller udlej­ning til pri­va­te fester. 

Først et halvt år efter Cuba-kri­sen tur­de jeg spi­se min dyrt ind­køb­te chokolade

Jeg husker det, som var det i går. Pje­cen ”hvis kri­gen kom­mer”. Cuba-kri­sen.  Ons­da­ge, hvor sire­ner­ne blev afprø­vet, og et let­tel­sens suk, når den bøl­gen­de hyle­to­ne ikke kom en tred­je gang. For det vil­le have bety­det atomkrig.

De 13 dage i okto­ber 1962, hvor USA og Sov­je­tu­ni­o­nen tru­e­de hin­an­den med atom­krig, og hvor de voks­ne sad med radio­en åben, har ind­pren­tet sig i min hjer­ne. Vi hav­de ikke TV – min mor vil­le ikke have det inden for døre­ne. Det er for­dum­men­de og æder tid, var hen­des evi­ge omkvæd.

For­di jeg husker det, som var det i går, føler jeg med de alt for man­ge børn, som nu fryg­ter, at vi vil få 3. ver­denskrig – som fryg­ter at Putin tryk­ker på knap­pen og vi får en atomkrig.

LÆG DIG UNDER BORDET

I janu­ar 1962 blev en pje­ce på 32 sider hus­stands­om­delt – ”Hvis kri­gen kom­mer”. Den var beko­stet af stats­mi­ni­ste­ri­et og rigt illu­stre­ret med teg­nin­ger af men­ne­sker uden ansigt.

Jeg læste den, så godt jeg kun­ne – for den hand­le­de om, hvor­dan man kun­ne over­le­ve en krig med brug af atom­vå­ben. Så for mig var det alvor. Døde­lig alvor. Men min far vid­ste mere end jeg gjor­de, og han huske­de a‑bomberne over Hiros­hi­ma og Naga­saki. Måske var det der­for, han næsten hul­ke­de af grin, da han så teg­nin­ger­ne, der illu­stre­re­de, hvor­dan man skul­le søge dæk­ning under et bord, når angre­bet kom. Jeg syn­tes, han var en spa­de af rang.

BESKYTTELSENDET ER FOLKS EGET ANSVAR

Jeg har nu gen­læst den pje­ce, som jeg den­gang for år til­ba­ge måt­te læse man­ge gan­ge for at for­stå bare noget af ind­hol­det. Og det er helt klart, at beskyt­tel­sen blev betrag­tet som folks eget ansvar – men tog de det ansvar, skul­le det hele nok gå. Så kun­ne tabe­ne – som det hed – blandt civil­be­folk­nin­gen mind­skes bety­de­ligt. Dog næv­nes nær­mest i en bisæt­ning – og helt uden illu­stra­tio­ner – 3. grads for­bræn­din­ger som noget, der kun­ne forekomme.

KØB KONSERVES OG CHOKOLADE

Pje­cen rum­me­de anvis­nin­ger på, hvor­dan man kun­ne lave eget beskyt­tel­ses­rum i kæl­de­ren. At en stor del af befolk­nin­gen – spe­ci­elt i byer­ne – ikke hav­de den mulig­hed, sprin­ger tek­sten let hen over. Hel­ler ikke at der mang­le­de anden beskyt­tel­se til dem, lev­ner pje­cen opmærksomhed.

For­sy­nin­ger­ne i de pri­va­te beskyt­tel­ses­rum var vig­ti­ge, og på en liste kun­ne man sæt­te flu­e­ben. Lom­me­lyg­te, tran­si­stor­ra­dio, bat­te­ri­er, kon­ser­ves, cho­ko­la­de, vand ….  Det skul­le ræk­ke til omkring otte dage. Så vil­le det være sik­kert igen at kom­me op. Strå­lings­fa­ren vil­le være over­stå­et. I hvert fald iføl­ge pjecen.

ALT VIL VÆRE ØDELAGT

Da jeg hav­de læst den så man­ge gan­ge, at ind­hol­det var nogen­lun­de for­stå­e­ligt, spurg­te jeg mine for­æl­dre, om de ikke skul­le i gang med at lave beskyt­tel­ses­rum i kæl­de­ren.  ”Det er ikke nød­ven­digt”, sag­de de. ”Ikke nu”. Hvor­for dælen stats­mi­ni­ste­ri­et så send­te os pje­cen, sag­de de ikke noget om. Jeg rem­se­de alt det op, som skul­le være i sådan et rum, så for mig var det nød­ven­digt at få begyndt. Det vil­le være synd at sige, at min far var en stor pæda­gog. Han fat­te­de aldrig, at børn og voks­ne af gode grun­de ikke tæn­ker ens. Han sag­de: ”Du vil have vand til en uge. Men hvad vil du drik­ke, når du kom­mer op? ALT vil være øde­lagt”.
Det måt­te de så selv om, tænk­te jeg, og jeg beslut­te­de at lave mit eget beskyt­tel­ses­rum i et af de inder­ste kæl­der­rum i ejen­dom­men. Så hen over som­me­ren stjal jeg kon­ser­ves i køk­ken­ska­be­ne, fandt en gam­mel madras og et tæp­pe og begynd­te at byg­ge op. For mine spar­som­me lom­me­pen­ge køb­te jeg Brugs­ens bil­lig­ste cho­ko­la­de, som det var svært ikke at spi­se med det sam­me. Jeg hav­de det meste fra pje­cens liste klar i mit beskyt­tel­ses­rum, så jeg kun­ne få det, som teg­nin­ger­ne i pje­cen viste: Men­ne­ske­ne uden ansigt hav­de det næsten som på en regn­vej­rs­dag i et lejet som­mer­hus – hyg­ge inden døre.

CUBAKRISEN VAR ET MARERIDT

Da mine for­æl­dre og også deres gæster hver dag sad og lyt­te­de til radio­en under Cuba-kri­sen, tænk­te jeg: ”I er selv uden om det, hvis I dør! I kun­ne bare have lavet et beskyttelsesrum”.

Men ang­sten sneg sig ind. Jeg var parat i kæl­de­ren, men våg­ne­de om nat­ten, for­di jeg syn­tes, at sire­ner­ne hav­de hylet. Jeg blev ban­ge, når radio­en blev åbnet, for var det snart, det blev med­delt, at det var NU?

Ikke engang da Cuba kri­sen for­melt blev afblæst, slap ang­sten sit tag. Sire­nen var det vær­ste. Også selv om jeg vid­ste, den den­gang blev afprø­vet hver ons­dag kl. 12. To gan­ge. Men vil­le der kom­me en tred­je lydbølge?

DE FRYGTER 3. VERDENSKRIG

Radio­en, Stif­ten og Jyl­lands-Posten var mine infor­ma­tions­kil­der. Og med al respekt – de var – og er – pea­nuts ved siden af de medi­er, nuti­dens børn har adgang til, og som de bru­ger. Bør­ne­te­le­fo­nen kan net­op nu mel­de om øget pres. Opring­nin­ger fra børn, der fryg­ter en 3. ver­denskrig. Børn der fryg­ter, at Putin tryk­ker på den røde knap, at rus­ser­ne kom­mer til Born­holm og bag­ef­ter til resten af Dan­mark. Skal vi nu også flyg­te kun med en kuf­fert og kat­ten stop­pet ind under frakken?

Den frygt og alt æden­de angst kom­mer kort tid efter, at børn også har skul­let tack­le Cor­o­na – kort tid efter at de har været ban­ge for at bli­ve syge, og efter at de har skul­let hånd­te­re fryg­ten for f.eks. at smit­te bedste­for­æl­dre­ne, for­di poli­ti­ke­re og andre kon­stant snak­ke­de om de sår­ba­re og de ældre men­ne­sker. For blot at næv­ne en smu­le af det, der kun­ne give små men­ne­sker iso­le­re­de i deres egen lil­le soci­a­le bob­le angst­fyld­te dage og næt­ter under Corona-nedlukningen.

Jeg føler med dem i den­ne tid, hvor de ikke kan und­gå at se og høre om kri­gens gru og ræds­ler. ”Der er krig i Euro­pa”, får de kon­stant at vide. Jeg håber inder­ligt, de møder stør­re for­stå­el­se fra for­æl­dre og lære­re end den min far gav mig, for­di han ikke tænk­te sig om: ALT vil bli­ve ødelagt.

(Det vare­de i øvrigt mere end et halvt år efter Cuba-kri­sen, før jeg tur­de spi­se cho­ko­la­den fra mit beskyt­tel­ses­rum, og før jeg igen tur­de stil­le kon­ser­ve­s­då­ser­ne på deres ret­te plads. Der kun­ne jo bli­ve brug for det hele igen).

KALENDERSOGNEUDFLUGT
25. maj går turen til Oden­se med sejlads på Åen, besøg i H.C. Ander­sens Hus, mid­dag på Den Gam­le Kro, besøg i Oden­se Dom­kir­ke og kaf­fe på Børkop Vand­møl­le. Pris incl. bus­tu­ren 100 kr. Til­mel­ding sene­st 18. maj til Ben­te Ras­mus­sen – 8655 2142 eller 2064 3151

KAFFE OG GÅTURE
30. maj kl. 13.30 mødes Dan­ske Seni­o­rer ved spej­der­hyt­ten på Tof­ten til fæl­les gåture/​køreture og kaf­fe til en tier.

ALRØ-HISTORIKER FORTÆLLER
02. juni kl. 19 for­tæl­ler Rik­ke Agne­te Olsen om Bjør­n­kær. Kul­tur­Hub Odder arran­ge­rer. Bil­let kan købes her

SPIL TOFTEN

13. juni invi­te­rer Dan­ske Seni­o­rer til uden­dørs spil på Tof­ten (ved siden af den gam­le præ­s­te­gård) på Bils­bæ­kvej. Alle, der har lyst, kan være med. Der er kaf­fe til en tier i spejderhytten.