KORT NYT

DET BLEV TIL 3.803 KM

Igen i år vandt Hund­slund lokal­dy­sten. På 2. plad­sen kom Sak­sild, som var med for før­ste gang i år. Gyl­ling snup­pe­de 3. plad­sen og Ørting-Fal­ling blev num­mer fire.

Alt i alt fik kon­kur­ren­cen bor­ge­re i de fire lands­by­er til at løbe, gå og cyk­le 3.803 km.

PROGRAMMER FOR DEN NYE SÆSON

Liter­vis af kaf­fe, kort­spil, bræt­spil, fored­rag, udflug­ter, fæl­les­spis­ning….
Dan­ske Seni­o­rers og Tors­dags­klub­bens pro­gram­mer for den kom­men­de sæson rum­mer gode ople­vel­ser for områ­dets “grå guld”.
Beg­ge pro­gram­mer er nu lagt ind under Lokal­råd og for­e­nin­ger. Som sæd­van­ligt fore­går det i Sog­ne­hu­set på Bils­bæ­kvej i Ørting.

THEJSEN FORLADER FONDEN ØRTING

Dit­te-Marie Thej­sen for­la­der job­bet som vice­for­stan­der på Fon­den Ørting for at bli­ve skole­le­der på Åsko­len, frisko­len i Hør­ning. Hun har arbej­det på opholds­ste­det i mere end 10 år.
Åsko­len har 150 ele­ver fra 0. – 7. klas­se, og en af Thej­sens opga­ver bli­ver at arbej­de med en over­byg­ning. Hun er uddan­net lærer fra Den Frie Lærer­højsko­le. Uddan­nel­sen er spe­ci­elt mål­ret­tet frisko­ler, efter­sko­ler og højskoler.

LOKALRÅD

Hvis du vil vide, hvad Lokal­rå­det for Ørting-Fal­ling arbej­der med for tiden, kan du ori­en­te­re dig i de møde­re­fe­ra­ter, der er lagt ind under ”Lokal­råd og for­e­nin­ger”.
Her fin­der du alle refe­ra­ter fra i år – og også fra de sid­ste par år. Nåe­de du ikke gene­ral­for­sam­lin­gen, kan du sam­me sted fin­de beret­ning, refe­rat og regnskab.

LUK IKKE DE TRÆNGENDE IND

Hvis det rin­ger på døren og frem­me­de beder om lov til at bru­ge dit toilet, skal du ikke luk­ke de træn­gen­de ind. For når de går igen, mang­ler du fle­re gen­stan­de. Den ene er en kvinde.

Det har ældre bebo­e­re i Gyl­ling ople­vet, da de var ven­li­ge mod de frem­me­de. Ven­lig­he­den blev ikke gen­gældt. Så glem med­men­ne­ske­lig­he­den – luk og lås døren. Ring til din nabo eller en anden, hvis de bli­ver uden for.

GENERALFORSAMLING

Alle over 16 år, som bor fat i Ørting-Fal­ling Sog­ne, er med­lem­mer af Lokal­rå­det. Også selv om de hver­ken har udfyldt en blan­ket eller betalt kon­tin­gent, som ellers er det almin­de­li­ge, når man bli­ver med­lem af en for­e­ning.  De kan møde op til gene­ral­for­sam­lin­gen og stem­me. Det­te års gene­ral­for­sam­ling fin­der sted d. 29. marts kl. 19 – 21.30 hos Dine­sen i Fal­ling. Lokal­rå­det har eksi­ste­ret siden okto­ber 2014 og skal være områ­dets kon­takt til kom­mu­nal­be­sty­rel­se og for­valt­ning.  Hvis du vil se, hvad rådet arbej­der med, så find alle møde­re­fe­ra­ter på Lokal­po­sten under Lokal­råd og foreninger.

STØTTE TIL HANDELSPLADSEN

Der er luk­ket så meget som muligt for fry­se­re og køle­re på Han­dels­plad­sen, men alli­ge­vel koster elek­tri­ci­te­ten det hvi­de ud af øjne­ne.  Men Pan­de­ka­ge­bi­len og støt­te­bi­drag ind­brag­te på få timer 16.000 kro­ner – eller et beløb, der bety­der, at reg­nin­gen fra elek­tri­ci­tets­sel­ska­bet for en måneds for­brug, kan beta­les. Pan­de­ka­ge­bi­len done­re­de pen­ge­ne fra to timers salg ved Han­dels­plad­sen, og lands­by­ens bebo­e­re bak­ke­de op og spi­ste fyld­te pan­de­ka­ger til aftens­mad. Den sam­me hjælp fik Dagli’Brugsen i Gylling.

PANDEKAGEBILEN STØTTER LOKALE

Den 9. decem­ber mel­lem kl. 16 og 18 kan man købe pan­de­ka­ger med fyld ved Han­dels­plad­sen i Ørting. Pen­ge­ne fra sal­get går ube­skå­ret til hjælp til at beta­le el-reg­­nin­­gen. I går var Pan­de­ka­ge­bi­len ved Gyl­ling-Brugs­­en – også for at give et til­skud til de sti­gen­de udgifter. 

Valg flyt­ter sang til kirken

Stem­me­bok­se og valg­til­for­ord­ne­de ryk­ker 1. novem­ber ind i Sog­ne­hu­set og fortræn­ger den sang­grup­pe, som ple­jer at mødes der før­ste tirs­dag i måne­den. Men grup­pen kan sta­dig mødes, for kir­ken er reser­ve­ret til dem. Kaf­fen skal sta­dig tages med hjemmefra.

BRUGSEN ER NU ÅBEN KL. 8 – 18

Fra i mor­gen – 1. okto­ber – ændrer Gyl­ling-Brugs­­en åbning­sti­den. Den åbner kl. 8 og luk­ker kl. 18. Der er skå­ret en halv time om mor­ge­nen og en time om afte­nen, og er en kon­se­kvens af, at elek­tri­ci­te­ten koster det hvi­de ud af øjne­ne. De nye tider bety­der, at ingen med­ar­bej­de­re bli­ver fyret.

FDF Ørting-Fal­ling kan fortsætte

Syv voks­ne har meldt sig til at gå ind som fri­vil­li­ge i FDF-arbej­­det. Og det bety­der, at kred­sen kan fort­sæt­te. Ikke kun børn fra det­te områ­de er med i den loka­le FDF-kreds. Også børn fra Gyl­ling del­ta­ger.
De kan nu alle mødes igen 1. sep­tem­ber kl. 18.30 ved spej­der­hyt­ten på Tof­ten i Ørting.

Mari­an­ne Lyst stopper

Sog­ne­præst Mari­an­ne Lyst har valgt at gå på pen­sion ved års­skif­tet. Inden da har hun ferie, der skal afvik­les, så hen­des afskeds­gud­stje­ne­ster bli­ver holdt 27. novem­ber. Det er i Gyl­ling Kir­ke kl. 9.30, og kl. 10.30 på Alrø.

Pas på kanterne

Cykel­stien mel­lem Ørting og Odder har nu fået et lag asfalt, der har dæk­ket de rev­ner, der for­år­sa­ge­de en del uheld. Den smal­le cykel­sti har der­for nu fået kan­ter, der kan være far­li­ge, hvis cyk­li­ster også lader Tour de Fran­­ce-febe­ren sni­ge sig ind på turen til arbej­de og over­ha­ler. Så pas på.

CYKELSTIERNE SKAL FORBEDRES

”Det kom­mer på i løbet af for­å­ret – i hvert fald inden som­mer­fe­ri­en”.
”Det” er et nyt slid­lag på cykel­sti­er­ne mel­lem Ørting og Odder. Og løf­tet om for­bed­ring af cykel­stien er givet af for­man­den for Kli­­ma- og Pla­n­ud­val­get, Kre­sten Bjer­re i Hor­sens Fol­ke­blad 21. janu­ar. Cyk­li­ster har i lang tid kla­get over de dår­li­ge for­hold, der har bety­det, at man­ge er væltet.

KAFFEN SERVERESKIRKEN

Så meget er aflyst eller udskudt. Men ikke mor­gensan­gen i kir­ken. Den bli­ver gen­nem­ført 13. janu­ar kl. 9.30 som plan­lagt. Ene­ste ændring er, at der ikke bag­ef­ter er mor­genkaf­fe i Sog­ne­hu­set. Kaf­fen bli­ver den­ne gang ser­ve­ret i kir­ken. Virus-reg­­ler­­ne bli­ver over­holdt, så det er trygt at deltage. 

Først et halvt år efter Cuba-kri­sen tur­de jeg spi­se min dyrt ind­køb­te chokolade

Jeg husker det, som var det i går. Pje­cen ”hvis kri­gen kom­mer”. Cuba-kri­sen.  Ons­da­ge, hvor sire­ner­ne blev afprø­vet, og et let­tel­sens suk, når den bøl­gen­de hyle­to­ne ikke kom en tred­je gang. For det vil­le have bety­det atomkrig.

De 13 dage i okto­ber 1962, hvor USA og Sov­je­tu­ni­o­nen tru­e­de hin­an­den med atom­krig, og hvor de voks­ne sad med radio­en åben, har ind­pren­tet sig i min hjer­ne. Vi hav­de ikke TV – min mor vil­le ikke have det inden for døre­ne. Det er for­dum­men­de og æder tid, var hen­des evi­ge omkvæd.

For­di jeg husker det, som var det i går, føler jeg med de alt for man­ge børn, som nu fryg­ter, at vi vil få 3. ver­denskrig – som fryg­ter at Putin tryk­ker på knap­pen og vi får en atomkrig.

LÆG DIG UNDER BORDET

I janu­ar 1962 blev en pje­ce på 32 sider hus­stands­om­delt – ”Hvis kri­gen kom­mer”. Den var beko­stet af stats­mi­ni­ste­ri­et og rigt illu­stre­ret med teg­nin­ger af men­ne­sker uden ansigt.

Jeg læste den, så godt jeg kun­ne – for den hand­le­de om, hvor­dan man kun­ne over­le­ve en krig med brug af atom­vå­ben. Så for mig var det alvor. Døde­lig alvor. Men min far vid­ste mere end jeg gjor­de, og han huske­de a‑bomberne over Hiros­hi­ma og Naga­saki. Måske var det der­for, han næsten hul­ke­de af grin, da han så teg­nin­ger­ne, der illu­stre­re­de, hvor­dan man skul­le søge dæk­ning under et bord, når angre­bet kom. Jeg syn­tes, han var en spa­de af rang.

BESKYTTELSENDET ER FOLKS EGET ANSVAR

Jeg har nu gen­læst den pje­ce, som jeg den­gang for år til­ba­ge måt­te læse man­ge gan­ge for at for­stå bare noget af ind­hol­det. Og det er helt klart, at beskyt­tel­sen blev betrag­tet som folks eget ansvar – men tog de det ansvar, skul­le det hele nok gå. Så kun­ne tabe­ne – som det hed – blandt civil­be­folk­nin­gen mind­skes bety­de­ligt. Dog næv­nes nær­mest i en bisæt­ning – og helt uden illu­stra­tio­ner – 3. grads for­bræn­din­ger som noget, der kun­ne forekomme.

KØB KONSERVES OG CHOKOLADE

Pje­cen rum­me­de anvis­nin­ger på, hvor­dan man kun­ne lave eget beskyt­tel­ses­rum i kæl­de­ren. At en stor del af befolk­nin­gen – spe­ci­elt i byer­ne – ikke hav­de den mulig­hed, sprin­ger tek­sten let hen over. Hel­ler ikke at der mang­le­de anden beskyt­tel­se til dem, lev­ner pje­cen opmærksomhed.

For­sy­nin­ger­ne i de pri­va­te beskyt­tel­ses­rum var vig­ti­ge, og på en liste kun­ne man sæt­te flu­e­ben. Lom­me­lyg­te, tran­si­stor­ra­dio, bat­te­ri­er, kon­ser­ves, cho­ko­la­de, vand ….  Det skul­le ræk­ke til omkring otte dage. Så vil­le det være sik­kert igen at kom­me op. Strå­lings­fa­ren vil­le være over­stå­et. I hvert fald iføl­ge pjecen.

ALT VIL VÆRE ØDELAGT

Da jeg hav­de læst den så man­ge gan­ge, at ind­hol­det var nogen­lun­de for­stå­e­ligt, spurg­te jeg mine for­æl­dre, om de ikke skul­le i gang med at lave beskyt­tel­ses­rum i kæl­de­ren.  ”Det er ikke nød­ven­digt”, sag­de de. ”Ikke nu”. Hvor­for dælen stats­mi­ni­ste­ri­et så send­te os pje­cen, sag­de de ikke noget om. Jeg rem­se­de alt det op, som skul­le være i sådan et rum, så for mig var det nød­ven­digt at få begyndt. Det vil­le være synd at sige, at min far var en stor pæda­gog. Han fat­te­de aldrig, at børn og voks­ne af gode grun­de ikke tæn­ker ens. Han sag­de: ”Du vil have vand til en uge. Men hvad vil du drik­ke, når du kom­mer op? ALT vil være øde­lagt”.
Det måt­te de så selv om, tænk­te jeg, og jeg beslut­te­de at lave mit eget beskyt­tel­ses­rum i et af de inder­ste kæl­der­rum i ejen­dom­men. Så hen over som­me­ren stjal jeg kon­ser­ves i køk­ken­ska­be­ne, fandt en gam­mel madras og et tæp­pe og begynd­te at byg­ge op. For mine spar­som­me lom­me­pen­ge køb­te jeg Brugs­ens bil­lig­ste cho­ko­la­de, som det var svært ikke at spi­se med det sam­me. Jeg hav­de det meste fra pje­cens liste klar i mit beskyt­tel­ses­rum, så jeg kun­ne få det, som teg­nin­ger­ne i pje­cen viste: Men­ne­ske­ne uden ansigt hav­de det næsten som på en regn­vej­rs­dag i et lejet som­mer­hus – hyg­ge inden døre.

CUBAKRISEN VAR ET MARERIDT

Da mine for­æl­dre og også deres gæster hver dag sad og lyt­te­de til radio­en under Cuba-kri­sen, tænk­te jeg: ”I er selv uden om det, hvis I dør! I kun­ne bare have lavet et beskyttelsesrum”.

Men ang­sten sneg sig ind. Jeg var parat i kæl­de­ren, men våg­ne­de om nat­ten, for­di jeg syn­tes, at sire­ner­ne hav­de hylet. Jeg blev ban­ge, når radio­en blev åbnet, for var det snart, det blev med­delt, at det var NU?

Ikke engang da Cuba kri­sen for­melt blev afblæst, slap ang­sten sit tag. Sire­nen var det vær­ste. Også selv om jeg vid­ste, den den­gang blev afprø­vet hver ons­dag kl. 12. To gan­ge. Men vil­le der kom­me en tred­je lydbølge?

DE FRYGTER 3. VERDENSKRIG

Radio­en, Stif­ten og Jyl­lands-Posten var mine infor­ma­tions­kil­der. Og med al respekt – de var – og er – pea­nuts ved siden af de medi­er, nuti­dens børn har adgang til, og som de bru­ger. Bør­ne­te­le­fo­nen kan net­op nu mel­de om øget pres. Opring­nin­ger fra børn, der fryg­ter en 3. ver­denskrig. Børn der fryg­ter, at Putin tryk­ker på den røde knap, at rus­ser­ne kom­mer til Born­holm og bag­ef­ter til resten af Dan­mark. Skal vi nu også flyg­te kun med en kuf­fert og kat­ten stop­pet ind under frakken?

Den frygt og alt æden­de angst kom­mer kort tid efter, at børn også har skul­let tack­le Cor­o­na – kort tid efter at de har været ban­ge for at bli­ve syge, og efter at de har skul­let hånd­te­re fryg­ten for f.eks. at smit­te bedste­for­æl­dre­ne, for­di poli­ti­ke­re og andre kon­stant snak­ke­de om de sår­ba­re og de ældre men­ne­sker. For blot at næv­ne en smu­le af det, der kun­ne give små men­ne­sker iso­le­re­de i deres egen lil­le soci­a­le bob­le angst­fyld­te dage og næt­ter under Corona-nedlukningen.

Jeg føler med dem i den­ne tid, hvor de ikke kan und­gå at se og høre om kri­gens gru og ræds­ler. ”Der er krig i Euro­pa”, får de kon­stant at vide. Jeg håber inder­ligt, de møder stør­re for­stå­el­se fra for­æl­dre og lære­re end den min far gav mig, for­di han ikke tænk­te sig om: ALT vil bli­ve ødelagt.

(Det vare­de i øvrigt mere end et halvt år efter Cuba-kri­sen, før jeg tur­de spi­se cho­ko­la­den fra mit beskyt­tel­ses­rum, og før jeg igen tur­de stil­le kon­ser­ve­s­då­ser­ne på deres ret­te plads. Der kun­ne jo bli­ve brug for det hele igen).

KALENDER


MORGENSANG OG KAFFE

Mor­gensan­gen begyn­der i kir­ken 11. april kl. 09.30 og efter en halv times tid, er der kaf­fe og rundstyk­ker i sog­ne­hu­set. Alle fra Fjord­pa­sto­ra­tet kan være med. Og kni­ber det med at kom­me til Bils­bæ­kvej i Ørting, er det muligt at bestil­le gra­tis kir­ke­bil på tlf. 4848 4848. Det skal gøres halvan­den time før ønsket afgang. Hjem igen kører bilen også

LOPPEMARKEDHALLEN

Lør­dag d. 13. april vil fri­vil­li­ge ind­sam­le lop­per over hele områ­det til salg på Lop­pe­mar­ke­det i Ørting Hal­len 14. april kl. 12 – kl.15. Beg­ge dage er der brug for fle­re hjælpere. 

SPISEVENNER

På menu­en er fiske­filet med kar­to­f­ler, per­sil­lesovs og dam­pe­de grønt­sa­ger, når Spi­se­ven­ner mødes igen 16. april kl. 12 i Ørting Hal­lens Café.

GENERALFORSAMLING

Lokal­hi­sto­risk arkiv for Gyl­ling og Omegn hol­der gene­ral­for­sam­ling 22. april kl. 19 i arki­vets loka­ler på skolen. 

ER DER KANDIS

Desvær­re – for dem, der kom for sent – er alle 500 bil­let­ter der giver adgang til spis­ning og hal­bal solgt. Men vil man nøjes med hal­bal og Kan­dis, er 70 bil­let­ter udbudt til salg. Køb her.