KORT NYT

STØTTE TIL HANDELSPLADSEN

Der er luk­ket så meget som muligt for fry­se­re og køle­re på Han­dels­plad­sen, men alli­ge­vel koster elek­tri­ci­te­ten det hvi­de ud af øjne­ne.  Men Pan­de­ka­ge­bi­len og støt­te­bi­drag ind­brag­te på få timer 16.000 kro­ner – eller et beløb, der bety­der, at reg­nin­gen fra elek­tri­ci­tets­sel­ska­bet for en måneds for­brug, kan beta­les. Pan­de­ka­ge­bi­len done­re­de pen­ge­ne fra to timers salg ved Han­dels­plad­sen, og lands­by­ens bebo­e­re bak­ke­de op og spi­ste fyld­te pan­de­ka­ger til aftens­mad. Den sam­me hjælp fik Dagli’Brugsen i Gylling. 

PANDEKAGEBILEN STØTTER LOKALE

Den 9. decem­ber mel­lem kl. 16 og 18 kan man købe pan­de­ka­ger med fyld ved Han­dels­plad­sen i Ørting. Pen­ge­ne fra sal­get går ube­skå­ret til hjælp til at beta­le el-reg­­nin­­gen. I går var Pan­de­ka­ge­bi­len ved Gyl­ling-Brugs­­en – også for at give et til­skud til de sti­gen­de udgifter. 

Valg flyt­ter sang til kirken

Stem­me­bok­se og valg­til­for­ord­ne­de ryk­ker 1. novem­ber ind i Sog­ne­hu­set og fortræn­ger den sang­grup­pe, som ple­jer at mødes der før­ste tirs­dag i måne­den. Men grup­pen kan sta­dig mødes, for kir­ken er reser­ve­ret til dem. Kaf­fen skal sta­dig tages med hjemmefra. 

BRUGSEN ER NU ÅBEN KL. 8 – 18

Fra i mor­gen – 1. okto­ber – ændrer Gyl­ling-Brugs­­en åbning­sti­den. Den åbner kl. 8 og luk­ker kl. 18. Der er skå­ret en halv time om mor­ge­nen og en time om afte­nen, og er en kon­se­kvens af, at elek­tri­ci­te­ten koster det hvi­de ud af øjne­ne. De nye tider bety­der, at ingen med­ar­bej­de­re bli­ver fyret. 

FDF Ørting-Fal­ling kan fortsætte

Syv voks­ne har meldt sig til at gå ind som fri­vil­li­ge i FDF-arbej­­det. Og det bety­der, at kred­sen kan fort­sæt­te. Ikke kun børn fra det­te områ­de er med i den loka­le FDF-kreds. Også børn fra Gyl­ling del­ta­ger.De kan nu alle mødes igen 1. sep­tem­ber kl. 18.30 ved spej­der­hyt­ten på Tof­ten i Ørting. 

Mari­an­ne Lyst stopper

Sog­ne­præst Mari­an­ne Lyst har valgt at gå på pen­sion ved års­skif­tet. Inden da har hun ferie, der skal afvik­les, så hen­des afskeds­gud­stje­ne­ster bli­ver holdt 27. novem­ber. Det er i Gyl­ling Kir­ke kl. 9.30, og kl. 10.30 på Alrø. 

Pas på kanterne

Cykel­stien mel­lem Ørting og Odder har nu fået et lag asfalt, der har dæk­ket de rev­ner, der for­år­sa­ge­de en del uheld. Den smal­le cykel­sti har der­for nu fået kan­ter, der kan være far­li­ge, hvis cyk­li­ster også lader Tour de Fran­­ce-febe­ren sni­ge sig ind på turen til arbej­de og over­ha­ler. Så pas på. 

CYKELSTIERNE SKAL FORBEDRES

”Det kom­mer på i løbet af for­å­ret – i hvert fald inden som­mer­fe­ri­en”.”Det” er et nyt slid­lag på cykel­sti­er­ne mel­lem Ørting og Odder. Og løf­tet om for­bed­ring af cykel­stien er givet af for­man­den for Kli­­ma- og Pla­n­ud­val­get, Kre­sten Bjer­re i Hor­sens Fol­ke­blad 21. janu­ar. Cyk­li­ster har i lang tid kla­get over de dår­li­ge for­hold, der har bety­det, at man­ge er væltet. 

KAFFEN SERVERESKIRKEN

Så meget er aflyst eller udskudt. Men ikke mor­gensan­gen i kir­ken. Den bli­ver gen­nem­ført 13. janu­ar kl. 9.30 som plan­lagt. Ene­ste ændring er, at der ikke bag­ef­ter er mor­genkaf­fe i Sog­ne­hu­set. Kaf­fen bli­ver den­ne gang ser­ve­ret i kir­ken. Virus-reg­­ler­­ne bli­ver over­holdt, så det er trygt at deltage. 

AFLYSNINGER RAMMER ÆLDRE MENNESKER

Dan­ske Seni­o­rer afly­ser gene­ral­for­sam­lin­gen 10. janu­ar, men håber at kun­ne hol­de den 14. marts kl. 13.30. For­e­nin­gen kan dog glæ­de sig over, at 50 ældre nåe­de at del­ta­ge i jule­mid­da­gen med mad fra Sko­v­bak­ken, før alt luk­ke­de ned. Tors­dags­klub­ben begyn­der først igen 20. janu­ar. Spi­se­ven­ner håber dog at kun­ne sam­le ældre men­ne­sker i Ørting Hal­lens Café d. 18. janu­ar kl. 12. Bli­ver restrik­tio­ner­ne ikke stram­met yder­li­ge­re, lever Cafe­en op til kravene. 

Cor­o­na-aflys­ning

Der bli­ver ingen jule­kon­cert i Fal­ling Kir­ke 14. decem­ber. Menig­heds­rå­det har beslut­tet, at kon­cer­ten med Odder Voi­ces ikke skal gen­nem­fø­res på grund af risi­ko­en for smit­te med Cor­o­­na-virus – eller en af Covid 19’s efter­hån­den man­ge vari­an­ter. End­nu er der ingen mel­din­ger om jule­g­ud­stje­ne­ster­ne i Fjord­pa­sto­ra­tets kirker. 

TRE FRA VORES OMRÅDE VALGT

Den nye kom­mu­nal­be­sty­rel­se får tre med­lem­mer fra vores område. 

Det er Katja Ive­sø fra Gyl­ling valgt for de radi­ka­le, Klaus Rafa­el Jen­sen fra Fal­ling – valgt for de kon­ser­va­ti­ve og Lene Aagaard fra Ørting – valgt for Venstre. 

Det var meget tæt på, at også Jan Kjær­s­gaard fra Ørting var ble­vet valgt. Hav­de han fået 10 mere end de 147 per­son­li­ge stem­mer, han fik, var han også ble­vet valgt. 

Stem­me­pro­cen­ter­ne svin­ge­de en del i områ­det. På Alrø valg­te 88,8 pro­cent af væl­ger­ne at stem­me, i Ørting-Fal­ling var det 74,3 pro­cent og Gyl­ling kun 68,7 procent. 

FØRSTE CORONA-AFLYSNING

Lone Vitus og Søren Kvist på Brand­by­ge­gaard afly­ser årets jule­mar­ked med den begrun­del­se, at “intet tyder på, at det er en god idé at brin­ge man­ge men­ne­sker sam­men inden­dørs de kom­men­de måneder”. 

Der er man­ge timers for­be­re­del­se i at få det sto­re mar­ked i træla­den til­ret­telagt. Og det kan være spildt, hvis tal­le­ne for antal­let af smit­te­de og hospi­tal­s­ind­lag­te fort­sæt­ter med at sti­ge. Der­for væl­ger de at afly­se alle­re­de nu. 

Pen­sio­ni­st­for­e­ning fyl­der 70 år

Den begynd­te som Gyl­ling Alder­s­ren­te­for­e­ning – nu hed­der den Gyl­ling Pen­sio­ni­st­for­e­ning. Og på ons­dag har den eksi­ste­ret i 70 år. Det vil to dage efter bli­ve fejret i For­sam­lings­hu­set med fore­lø­big 60 del­ta­ge­re. Det vil ske med sang, musik, mad og drik­ke – men også med et lil­le fored­rag om for­e­nin­gens histo­rie. Den kan ellers være svær at styk­ke sam­men, for som det gæl­der for man­ge for­e­nin­ger, er også Alder­s­for­e­nin­gens refe­ra­ter m.v. for de før­ste otte år for­s­vun­det. Det var før vi fik lokalarkiverne. 

Spi­se­ven­ner mødes igen

San­ge fra Højsko­­le-sang­­bo­­gen, hyg­ge­ligt samvær og god mad. Det er pro­gram­punk­ter­ne, når Spi­se­ven­ner mødes. Og det gør de igen efter en læn­ge­re Cor­o­­na-pau­­se 21. sep­tem­ber kl. 12. i For­sam­lings­hu­set i Fal­ling, hvor Git­te Dine­sen står for maden, som koster 70 kr. 

Spi­se­ven­ner et til­bud til alle over 60 år i Ørting-Fal­ling områ­det. Og 31 har alle­re­de meldt sig til at være med. Men der er plads til fle­re. Fri­vil­li­ge hen­ter og brin­ger, hvis del­ta­ger­ne ikke har køre­lej­lig­hed. Lige nu mang­ler fire hjæl­pe­re. Har du lyst til at tage en tørn, kan du rin­ge til Poul Hen­ning: 22383692. 

To af fri­tæn­ke­ren og klu­de­sam­le­rens børn udvan­dre­de til USA – de andre blev i Ørting

Sven­ske Ingrid Ander­s­son kend­te til fat­tig­dom. Hun var bare en af man­ge unge, som var nødt til at for­la­de Sve­ri­ge for­di der ikke var arbej­de til dem, og for­di deres fami­li­er var ram­len­de fat­ti­ge. I Dan­mark fik de arbej­de på de sto­re god­ser og går­de – til en lave­re løn end dan­sker­ne, men det var trods alt bed­re end i Sverige.

Og da hun og Jens Peter Juli­u­sen fra Gyl­ling efter at have flyt­tet lidt rundt de før­ste år af deres ægte­skab, slog sig ned på et lil­le hus­mands­sted i Ørting Mose. Her hav­de de fat­tig­dom­men fæl­les med de fle­ste af områ­dets andre fami­li­er – men dog ikke så stor en fat­tig­dom, som Ingrid hav­de ople­vet i Sve­ri­ge. Deres ejen­dom lå på Mose­vej­en 68 – ikke langt fra, hvor vi har den nu ryd­de­de Older­mands­høj, der skal bli­ve til et rekre­a­tivt områ­de for alle.

De to fik i alt otte børn. Ved fol­ke­tæl­lin­gen i 1890 var de fire sta­dig hjemmeboende.

De andre var sendt ud for at tje­ne, som det hed.  Det lil­le jord­lod og ret­ten til at hen­te tørv på et end­nu min­dre lod, har ikke givet fami­li­en meget at rut­te med.  Og det betød noget, at der var en mund min­dre at mætte.

HVERKEN GUD ELLER FANDEN

Jens Peter og sven­ske Ingrid tro­e­de hver­ken på Gud eller Fan­den. Ved fol­ke­tæl­lin­gen i 1890 er de regi­stre­re­de som fri­tæn­ke­re. Dem var der ikke man­ge af i Ørting. De var fak­tisk de ene­ste to. Men det under­li­ge er, at de lod deres børn døbe. Hvor­for ved vi ikke. Men det kan tæn­kes, de har været under pres fra en emsig præst eller degn, når de skul­le have bar­net regi­stre­ret. Det var almin­de­ligt, at de føl­te sig kal­det til at blan­de sig i sog­nets bebo­e­res liv. Og fri­tæn­ke­re eller ej – bar­net skul­le “anmel­des”.

KLUDESAMLER

Ved fol­ke­tæl­lin­gen i 1901 har Jens Peter to erhverv. Han er ikke blot hus­mand – han er nu også klu­de- og ben­sam­ler. Klu­de­ne blev brugt til frem­stil­ling af papir – bene­ne eller ret­te­re knog­ler­ne blev knust og brugt som gød­ning. Det var et dår­ligt betalt arbej­de, og ikke ret vel­set af andre men­ne­sker, for­di klu­de­sam­ler­ne blev betrag­tet som tig­ge­re – og des­u­den rode­de de også efter klu­de i affald. Hvor læn­ge han hav­de haft det ekstra erhverv ved vi ikke. Ved fol­ke­tæl­lin­gen i 1890, var han kun regi­stre­ret som husmand. 

TILBAGE FRA AMERIKA 

I 1901 hav­de de fle­ste af Jens Peters og Ingrids børn for­ladt hjem­met i Mosen. Men Anders Peter Juli­u­sen, som da er 30 år, bor sta­dig på adres­sen. (Det var ham, der lave­de den tejn, Lokal­po­sten har for­talt om – en sou­ve­nir fra Ørting).
Af en note på optæl­lings­si­den frem­går, at han har arbej­det fire år med land­brug i Ame­ri­ka. Men nu er han alt­så hjem­me igen, og fra da af blev han i Ørting, hvor han er regi­stre­ret som hus­mand. Han blev gift med den 11 år yngre Ane Kirsti­ne Poul­sen, som også kom fra Ørting Mose. De fik ingen børn.

TOG TIL GUDS EGET LAND

To af Anders Peters yngre søsken­de emi­gre­re­de. Deres mor kom fra Sve­ri­ge til Dan­mark – fat­tig­mands Ame­ri­ka. Men Det Tho­mas Peter, der var født i 1881 og Johan­ne Mar­gret­he, der var født i 1888, kom over Atlan­ten til “mulig­he­der­nes land”. Om de fulg­tes, eller om Tho­mas Peter tog afsted først, ved vi ikke. Men de kom beg­ge til områ­det omkring Salt Lake City i Utah. Måske var det der sto­re­bror Anders Peter i fire år arbej­de­de med land­brug, og anbe­fa­le­de de yngre søsken­de at tage hen.

MASSEUDVANDRING

Male­ri af udvan­dre­re, der ven­ter på Lar­sens Plads

Man­ge unge greb chan­cen og tog over Atlan­ten til Guds eget land. I histo­ri­eskriv­nin­gen taler man om mas­se­ud­van­dring. Og det er ikke løgn. Fra mid­ten af 1800-tal­let og frem til før­ste ver­denskrigs udbrud, udvan­dre­de omkring 400.000 dan­ske­re. De vil­le væk fra arbejds­løs­hed og fat­tig­dom. Det var man­ge i betragt­ning af, at der i den peri­o­de kun boe­de godt 2 mil­li­o­ner men­ne­sker i Dan­mark. De fle­ste måt­te san­de, at gader­ne i det nye land ikke var belagt med guld. En af de grup­per der udvan­dre­de, var nyomvend­te mor­moner. Det dre­jer sig om godt 1000 dan­ske­re. De slog sig ned sam­men med andre mor­moner omkring Salt Lake City. Men der er abso­lut ikke belæg for at sige, at de to søsken­de hør­te til i den gruppe.

GIFT MED SKANDINAVERE

De blev beg­ge gift i USA. Tho­mas Peter blev gift med Etta Eri­c­son. Hen­des far var udvan­dret fra Sve­ri­ge – hen­des mor var ame­ri­ka­ner. Da de døde efter­lod de dat­te­ren Shir­ley. Men de hav­de fået fle­re børn. På deres grav­sten er nævnt fire. Tre, der døde lige efter føds­len. Og en pige, der nåe­de at bli­ve døbt. Tho­mas Peter døde i 1967 i en alder af 86 år.

Johan­nes grav på Mount Oli­vet Ceme­te­ry i Salt Lake City områ­det i Utah

Johan­ne Mar­gret­he blev gift med Johan­nes Niel­sen Gronn. Vi ved ikke noget om ham. Men Niel­sen kun­ne tyde på, at han var dan­sker. Vi ved ikke meget om hen­des liv. Hun døde i 1980 i en alder af 91 år.

FIRE SØSKENDEØRTING

Om de kom til­ba­ge til Ørting på besøg, har det ikke været muligt at fin­de ud af. Der var ellers nok, de kun­ne besø­ge.  Fire af deres søsken­de boe­de i lands­by­en. Det var Anders Peter, som var hus­mand og boe­de på Gyllingvej.

Det var Niels Peter Juli­u­sen, som boe­de i ejen­dom­men til ven­stre, når man dre­jer ind på Mose­vej­en fra Hor­sens­vej.  Og så var det Juli­us Peter, som er regi­stre­ret som karet­ma­ger og søste­ren Kirsti­ne Mar­gret­he. Da de døde, blev de begra­vet på Ørting kir­ke­gård. Gra­ve­ne er for læn­ge siden slet­te­de. I mod­sæt­ning til gra­ve­ne i USA, hvor man ikke har travlt med at sæl­ge grav­ste­der til uhyr­li­ge sum­mer – og få dem slet­tet igen, for­di fami­li­er­ne væl­ger at min­des deres døde på andre måder, der ikke koster noget.

DE BLEV GAMLE

De blev gam­le i klu­de­sam­le­rens og sven­ske­rens fami­lie. Kirsti­ne Mar­gret­he blev 86 år, Anders Peter blev 81, Niels Peter blev 86 år og Juli­us Peter 87. Og deres søsken­de i USA blev alt­så hen­holds­vis 91 år og 86 år. Iføl­ge Dan­marks Sta­ti­stik var gen­nem­snits- leve­al­de­ren for kvin­der i 1965 75,5 år og 70,3 år for mænd. Så de leve­de læn­ge­re end gennemsnittet.

INGEN HISTORIE UDEN ANDERS PETERS TEJN

En mand stod på Gyl­ling­vej og save­de træ ud til en tejn – en stor mad­kas­se. Og da den var fær­dig, skrev han ”en erin­dring fra Ørting” i bun­den, og sat­te navn og års­tal på sider­ne. Den blev sene­re gemt væk i en skunk, men hen­tet frem igen, da et døds­bo skul­le ryd­des. Uden den vil­le vi næp­pe have tænkt på Anders Peter Juli­u­sen, som man­den hed. Ej hel­ler tænkt på hans fami­lie. De var blot en af de man­ge fami­li­er i Mosen, der kun lige hav­de til dagen og vej­en. 
Men gen­nem fami­li­ens med­lem­mer bli­ver vi min­det om begi­ven­he­der i Dan­marks histo­ri­en – og vi bli­ver min­det om, at alle men­ne­sker er en historie.

Stor tak til Heidi Ilsøe og Lise Laur­sen for hjælp til research

KALENDER

MORGENSANG OG FORMIDDAGSKAFFE

Mor­gensang fort­sæt­ter 09. febru­ar kl. 09.30. Men vil dog ikke begyn­de i kir­ken. Det vil være i Sog­ne­hu­set, hvor der også – som sæd­van­ligt – vil være kaf­fe bag­ef­ter. Sådan vil det være hen over vin­te­r­en, for at spa­re på energien.

SPISEVENNER MØDES

21. febru­ar kl. 12 mødes Spi­se­ven­ner igen til fæl­les­spis­ning i Ørting Hal­lens Café. Til­mel­ding til Poul Hen­ning (22 38 36 92) eller Knud (21 25 36 65).

MORGENSANG IGEN-IGEN

09. marts kl. 09.30 er der igen mor­gensang og for­mid­dagskaf­fe i Sog­ne­hu­set på Bilsbækvej.

FÆLLESSPISNING FOR BØRNEFAMILIER

15. marts kl. 17 – 19 før­ste fæl­les­spis­ning for alle bør­ne­fa­mi­li­er i Fjord­pa­sto­ra­tet. 25 kr/​person – max 75 kr for en fami­lie (læs om ini­ti­a­ti­vet i Lokal­po­sten inden længe)

GENERALFORSAMLING

29. marts kl. 19 – 21.30 hol­der Lokal­rå­det gene­ral­for­sam­ling hos Dine­sen i Falling

FORTÆLLINGER OMMOSEFOLKET

30. marts kl. 19 har Kul­tur­hub for­tæl­leaf­ten i Sog­ne­hu­set om Mose­fol­ket. Lise Laur­sen og Ste­en Bil­le vil for­tæl­le om livet i Mosen og om nog­le af dens men­ne­sker. Pris: 20 kr. Kaf­fe og kage i pausen. 

PROGRAMMER:

Pro­gram­mer­ne for akti­vi­te­ter­ne i Dan­ske Seni­o­rer og i Tors­dags­klub­ben er nu lagt ind under “Lokal­råd og for­e­nin­ger”. Se et væld af akti­vi­te­ter som fored­rag, kort­spil, hyg­ge, fæl­les­spis­nin­ger og udflugter.