KORT NYT

DET BLEV TIL 3.803 KM

Igen i år vandt Hund­slund lokal­dy­sten. På 2. plad­sen kom Sak­sild, som var med for før­ste gang i år. Gyl­ling snup­pe­de 3. plad­sen og Ørting-Fal­ling blev num­mer fire.

Alt i alt fik kon­kur­ren­cen bor­ge­re i de fire lands­by­er til at løbe, gå og cyk­le 3.803 km.

PROGRAMMER FOR DEN NYE SÆSON

Liter­vis af kaf­fe, kort­spil, bræt­spil, fored­rag, udflug­ter, fæl­les­spis­ning….
Dan­ske Seni­o­rers og Tors­dags­klub­bens pro­gram­mer for den kom­men­de sæson rum­mer gode ople­vel­ser for områ­dets “grå guld”.
Beg­ge pro­gram­mer er nu lagt ind under Lokal­råd og for­e­nin­ger. Som sæd­van­ligt fore­går det i Sog­ne­hu­set på Bils­bæ­kvej i Ørting.

THEJSEN FORLADER FONDEN ØRTING

Dit­te-Marie Thej­sen for­la­der job­bet som vice­for­stan­der på Fon­den Ørting for at bli­ve skole­le­der på Åsko­len, frisko­len i Hør­ning. Hun har arbej­det på opholds­ste­det i mere end 10 år.
Åsko­len har 150 ele­ver fra 0. – 7. klas­se, og en af Thej­sens opga­ver bli­ver at arbej­de med en over­byg­ning. Hun er uddan­net lærer fra Den Frie Lærer­højsko­le. Uddan­nel­sen er spe­ci­elt mål­ret­tet frisko­ler, efter­sko­ler og højskoler.

LOKALRÅD

Hvis du vil vide, hvad Lokal­rå­det for Ørting-Fal­ling arbej­der med for tiden, kan du ori­en­te­re dig i de møde­re­fe­ra­ter, der er lagt ind under ”Lokal­råd og for­e­nin­ger”.
Her fin­der du alle refe­ra­ter fra i år – og også fra de sid­ste par år. Nåe­de du ikke gene­ral­for­sam­lin­gen, kan du sam­me sted fin­de beret­ning, refe­rat og regnskab.

LUK IKKE DE TRÆNGENDE IND

Hvis det rin­ger på døren og frem­me­de beder om lov til at bru­ge dit toilet, skal du ikke luk­ke de træn­gen­de ind. For når de går igen, mang­ler du fle­re gen­stan­de. Den ene er en kvinde.

Det har ældre bebo­e­re i Gyl­ling ople­vet, da de var ven­li­ge mod de frem­me­de. Ven­lig­he­den blev ikke gen­gældt. Så glem med­men­ne­ske­lig­he­den – luk og lås døren. Ring til din nabo eller en anden, hvis de bli­ver uden for.

GENERALFORSAMLING

Alle over 16 år, som bor fat i Ørting-Fal­ling Sog­ne, er med­lem­mer af Lokal­rå­det. Også selv om de hver­ken har udfyldt en blan­ket eller betalt kon­tin­gent, som ellers er det almin­de­li­ge, når man bli­ver med­lem af en for­e­ning.  De kan møde op til gene­ral­for­sam­lin­gen og stem­me. Det­te års gene­ral­for­sam­ling fin­der sted d. 29. marts kl. 19 – 21.30 hos Dine­sen i Fal­ling. Lokal­rå­det har eksi­ste­ret siden okto­ber 2014 og skal være områ­dets kon­takt til kom­mu­nal­be­sty­rel­se og for­valt­ning.  Hvis du vil se, hvad rådet arbej­der med, så find alle møde­re­fe­ra­ter på Lokal­po­sten under Lokal­råd og foreninger.

STØTTE TIL HANDELSPLADSEN

Der er luk­ket så meget som muligt for fry­se­re og køle­re på Han­dels­plad­sen, men alli­ge­vel koster elek­tri­ci­te­ten det hvi­de ud af øjne­ne.  Men Pan­de­ka­ge­bi­len og støt­te­bi­drag ind­brag­te på få timer 16.000 kro­ner – eller et beløb, der bety­der, at reg­nin­gen fra elek­tri­ci­tets­sel­ska­bet for en måneds for­brug, kan beta­les. Pan­de­ka­ge­bi­len done­re­de pen­ge­ne fra to timers salg ved Han­dels­plad­sen, og lands­by­ens bebo­e­re bak­ke­de op og spi­ste fyld­te pan­de­ka­ger til aftens­mad. Den sam­me hjælp fik Dagli’Brugsen i Gylling.

PANDEKAGEBILEN STØTTER LOKALE

Den 9. decem­ber mel­lem kl. 16 og 18 kan man købe pan­de­ka­ger med fyld ved Han­dels­plad­sen i Ørting. Pen­ge­ne fra sal­get går ube­skå­ret til hjælp til at beta­le el-reg­­nin­­gen. I går var Pan­de­ka­ge­bi­len ved Gyl­ling-Brugs­­en – også for at give et til­skud til de sti­gen­de udgifter. 

Valg flyt­ter sang til kirken

Stem­me­bok­se og valg­til­for­ord­ne­de ryk­ker 1. novem­ber ind i Sog­ne­hu­set og fortræn­ger den sang­grup­pe, som ple­jer at mødes der før­ste tirs­dag i måne­den. Men grup­pen kan sta­dig mødes, for kir­ken er reser­ve­ret til dem. Kaf­fen skal sta­dig tages med hjemmefra.

BRUGSEN ER NU ÅBEN KL. 8 – 18

Fra i mor­gen – 1. okto­ber – ændrer Gyl­ling-Brugs­­en åbning­sti­den. Den åbner kl. 8 og luk­ker kl. 18. Der er skå­ret en halv time om mor­ge­nen og en time om afte­nen, og er en kon­se­kvens af, at elek­tri­ci­te­ten koster det hvi­de ud af øjne­ne. De nye tider bety­der, at ingen med­ar­bej­de­re bli­ver fyret.

FDF Ørting-Fal­ling kan fortsætte

Syv voks­ne har meldt sig til at gå ind som fri­vil­li­ge i FDF-arbej­­det. Og det bety­der, at kred­sen kan fort­sæt­te. Ikke kun børn fra det­te områ­de er med i den loka­le FDF-kreds. Også børn fra Gyl­ling del­ta­ger.
De kan nu alle mødes igen 1. sep­tem­ber kl. 18.30 ved spej­der­hyt­ten på Tof­ten i Ørting.

Mari­an­ne Lyst stopper

Sog­ne­præst Mari­an­ne Lyst har valgt at gå på pen­sion ved års­skif­tet. Inden da har hun ferie, der skal afvik­les, så hen­des afskeds­gud­stje­ne­ster bli­ver holdt 27. novem­ber. Det er i Gyl­ling Kir­ke kl. 9.30, og kl. 10.30 på Alrø.

Pas på kanterne

Cykel­stien mel­lem Ørting og Odder har nu fået et lag asfalt, der har dæk­ket de rev­ner, der for­år­sa­ge­de en del uheld. Den smal­le cykel­sti har der­for nu fået kan­ter, der kan være far­li­ge, hvis cyk­li­ster også lader Tour de Fran­­ce-febe­ren sni­ge sig ind på turen til arbej­de og over­ha­ler. Så pas på.

CYKELSTIERNE SKAL FORBEDRES

”Det kom­mer på i løbet af for­å­ret – i hvert fald inden som­mer­fe­ri­en”.
”Det” er et nyt slid­lag på cykel­sti­er­ne mel­lem Ørting og Odder. Og løf­tet om for­bed­ring af cykel­stien er givet af for­man­den for Kli­­ma- og Pla­n­ud­val­get, Kre­sten Bjer­re i Hor­sens Fol­ke­blad 21. janu­ar. Cyk­li­ster har i lang tid kla­get over de dår­li­ge for­hold, der har bety­det, at man­ge er væltet.

KAFFEN SERVERESKIRKEN

Så meget er aflyst eller udskudt. Men ikke mor­gensan­gen i kir­ken. Den bli­ver gen­nem­ført 13. janu­ar kl. 9.30 som plan­lagt. Ene­ste ændring er, at der ikke bag­ef­ter er mor­genkaf­fe i Sog­ne­hu­set. Kaf­fen bli­ver den­ne gang ser­ve­ret i kir­ken. Virus-reg­­ler­­ne bli­ver over­holdt, så det er trygt at deltage. 

To af fri­tæn­ke­ren og klu­de­sam­le­rens børn udvan­dre­de til USA – de andre blev i Ørting

Sven­ske Ingrid Ander­s­son kend­te til fat­tig­dom. Hun var bare en af man­ge unge, som var nødt til at for­la­de Sve­ri­ge for­di der ikke var arbej­de til dem, og for­di deres fami­li­er var ram­len­de fat­ti­ge. I Dan­mark fik de arbej­de på de sto­re god­ser og går­de – til en lave­re løn end dan­sker­ne, men det var trods alt bed­re end i Sverige.

Og da hun og Jens Peter Juli­u­sen fra Gyl­ling efter at have flyt­tet lidt rundt de før­ste år af deres ægte­skab, slog sig ned på et lil­le hus­mands­sted i Ørting Mose. Her hav­de de fat­tig­dom­men fæl­les med de fle­ste af områ­dets andre fami­li­er – men dog ikke så stor en fat­tig­dom, som Ingrid hav­de ople­vet i Sve­ri­ge. Deres ejen­dom lå på Mose­vej­en 68 – ikke langt fra, hvor vi har den nu ryd­de­de Older­mands­høj, der skal bli­ve til et rekre­a­tivt områ­de for alle.

De to fik i alt otte børn. Ved fol­ke­tæl­lin­gen i 1890 var de fire sta­dig hjemmeboende.

De andre var sendt ud for at tje­ne, som det hed.  Det lil­le jord­lod og ret­ten til at hen­te tørv på et end­nu min­dre lod, har ikke givet fami­li­en meget at rut­te med.  Og det betød noget, at der var en mund min­dre at mætte.

HVERKEN GUD ELLER FANDEN

Jens Peter og sven­ske Ingrid tro­e­de hver­ken på Gud eller Fan­den. Ved fol­ke­tæl­lin­gen i 1890 er de regi­stre­re­de som fri­tæn­ke­re. Dem var der ikke man­ge af i Ørting. De var fak­tisk de ene­ste to. Men det under­li­ge er, at de lod deres børn døbe. Hvor­for ved vi ikke. Men det kan tæn­kes, de har været under pres fra en emsig præst eller degn, når de skul­le have bar­net regi­stre­ret. Det var almin­de­ligt, at de føl­te sig kal­det til at blan­de sig i sog­nets bebo­e­res liv. Og fri­tæn­ke­re eller ej – bar­net skul­le “anmel­des”.

KLUDESAMLER

Ved fol­ke­tæl­lin­gen i 1901 har Jens Peter to erhverv. Han er ikke blot hus­mand – han er nu også klu­de- og ben­sam­ler. Klu­de­ne blev brugt til frem­stil­ling af papir – bene­ne eller ret­te­re knog­ler­ne blev knust og brugt som gød­ning. Det var et dår­ligt betalt arbej­de, og ikke ret vel­set af andre men­ne­sker, for­di klu­de­sam­ler­ne blev betrag­tet som tig­ge­re – og des­u­den rode­de de også efter klu­de i affald. Hvor læn­ge han hav­de haft det ekstra erhverv ved vi ikke. Ved fol­ke­tæl­lin­gen i 1890, var han kun regi­stre­ret som husmand. 

TILBAGE FRA AMERIKA 

I 1901 hav­de de fle­ste af Jens Peters og Ingrids børn for­ladt hjem­met i Mosen. Men Anders Peter Juli­u­sen, som da er 30 år, bor sta­dig på adres­sen. (Det var ham, der lave­de den tejn, Lokal­po­sten har for­talt om – en sou­ve­nir fra Ørting).
Af en note på optæl­lings­si­den frem­går, at han har arbej­det fire år med land­brug i Ame­ri­ka. Men nu er han alt­så hjem­me igen, og fra da af blev han i Ørting, hvor han er regi­stre­ret som hus­mand. Han blev gift med den 11 år yngre Ane Kirsti­ne Poul­sen, som også kom fra Ørting Mose. De fik ingen børn.

TOG TIL GUDS EGET LAND

To af Anders Peters yngre søsken­de emi­gre­re­de. Deres mor kom fra Sve­ri­ge til Dan­mark – fat­tig­mands Ame­ri­ka. Men Det Tho­mas Peter, der var født i 1881 og Johan­ne Mar­gret­he, der var født i 1888, kom over Atlan­ten til “mulig­he­der­nes land”. Om de fulg­tes, eller om Tho­mas Peter tog afsted først, ved vi ikke. Men de kom beg­ge til områ­det omkring Salt Lake City i Utah. Måske var det der sto­re­bror Anders Peter i fire år arbej­de­de med land­brug, og anbe­fa­le­de de yngre søsken­de at tage hen.

MASSEUDVANDRING

Male­ri af udvan­dre­re, der ven­ter på Lar­sens Plads

Man­ge unge greb chan­cen og tog over Atlan­ten til Guds eget land. I histo­ri­eskriv­nin­gen taler man om mas­se­ud­van­dring. Og det er ikke løgn. Fra mid­ten af 1800-tal­let og frem til før­ste ver­denskrigs udbrud, udvan­dre­de omkring 400.000 dan­ske­re. De vil­le væk fra arbejds­løs­hed og fat­tig­dom. Det var man­ge i betragt­ning af, at der i den peri­o­de kun boe­de godt 2 mil­li­o­ner men­ne­sker i Dan­mark. De fle­ste måt­te san­de, at gader­ne i det nye land ikke var belagt med guld. En af de grup­per der udvan­dre­de, var nyomvend­te mor­moner. Det dre­jer sig om godt 1000 dan­ske­re. De slog sig ned sam­men med andre mor­moner omkring Salt Lake City. Men der er abso­lut ikke belæg for at sige, at de to søsken­de hør­te til i den gruppe.

GIFT MED SKANDINAVERE

De blev beg­ge gift i USA. Tho­mas Peter blev gift med Etta Eri­c­son. Hen­des far var udvan­dret fra Sve­ri­ge – hen­des mor var ame­ri­ka­ner. Da de døde efter­lod de dat­te­ren Shir­ley. Men de hav­de fået fle­re børn. På deres grav­sten er nævnt fire. Tre, der døde lige efter føds­len. Og en pige, der nåe­de at bli­ve døbt. Tho­mas Peter døde i 1967 i en alder af 86 år.

Johan­nes grav på Mount Oli­vet Ceme­te­ry i Salt Lake City områ­det i Utah

Johan­ne Mar­gret­he blev gift med Johan­nes Niel­sen Gronn. Vi ved ikke noget om ham. Men Niel­sen kun­ne tyde på, at han var dan­sker. Vi ved ikke meget om hen­des liv. Hun døde i 1980 i en alder af 91 år.

FIRE SØSKENDEØRTING

Om de kom til­ba­ge til Ørting på besøg, har det ikke været muligt at fin­de ud af. Der var ellers nok, de kun­ne besø­ge.  Fire af deres søsken­de boe­de i lands­by­en. Det var Anders Peter, som var hus­mand og boe­de på Gyllingvej.

Det var Niels Peter Juli­u­sen, som boe­de i ejen­dom­men til ven­stre, når man dre­jer ind på Mose­vej­en fra Hor­sens­vej.  Og så var det Juli­us Peter, som er regi­stre­ret som karet­ma­ger og søste­ren Kirsti­ne Mar­gret­he. Da de døde, blev de begra­vet på Ørting kir­ke­gård. Gra­ve­ne er for læn­ge siden slet­te­de. I mod­sæt­ning til gra­ve­ne i USA, hvor man ikke har travlt med at sæl­ge grav­ste­der til uhyr­li­ge sum­mer – og få dem slet­tet igen, for­di fami­li­er­ne væl­ger at min­des deres døde på andre måder, der ikke koster noget.

DE BLEV GAMLE

De blev gam­le i klu­de­sam­le­rens og sven­ske­rens fami­lie. Kirsti­ne Mar­gret­he blev 86 år, Anders Peter blev 81, Niels Peter blev 86 år og Juli­us Peter 87. Og deres søsken­de i USA blev alt­så hen­holds­vis 91 år og 86 år. Iføl­ge Dan­marks Sta­ti­stik var gen­nem­snits- leve­al­de­ren for kvin­der i 1965 75,5 år og 70,3 år for mænd. Så de leve­de læn­ge­re end gennemsnittet.

INGEN HISTORIE UDEN ANDERS PETERS TEJN

En mand stod på Gyl­ling­vej og save­de træ ud til en tejn – en stor mad­kas­se. Og da den var fær­dig, skrev han ”en erin­dring fra Ørting” i bun­den, og sat­te navn og års­tal på sider­ne. Den blev sene­re gemt væk i en skunk, men hen­tet frem igen, da et døds­bo skul­le ryd­des. Uden den vil­le vi næp­pe have tænkt på Anders Peter Juli­u­sen, som man­den hed. Ej hel­ler tænkt på hans fami­lie. De var blot en af de man­ge fami­li­er i Mosen, der kun lige hav­de til dagen og vej­en. 
Men gen­nem fami­li­ens med­lem­mer bli­ver vi min­det om begi­ven­he­der i Dan­marks histo­ri­en – og vi bli­ver min­det om, at alle men­ne­sker er en historie.

Stor tak til Heidi Ilsøe og Lise Laur­sen for hjælp til research

KALENDER


ÆSKEN HOLDER ÅBENT

Æsken på Alrø hol­der nu åbent i wee­ken­der­ne fra kl. 13 – kl. 17. 

SPISEVENNER

På menu­en er fri­ka­del­ler, stu­vet hvid­kål og kar­to­f­ler, når Spi­se­ven­ner mødes igen 21. maj kl. 12 i Ørting Hal­lens Café.

FORÅRSKONCERTFALLING KIRKE

Jysk Aka­de­misk Kor, der består af 30 erfar­ne kor­san­ge­re, giver kon­cert i Fal­ling Kir­ke 29. maj kl. 19. De syn­ger dan­ske for­års- og sommersange. 

ER DER KANDIS

Desvær­re – for dem, der kom for sent – er alle 500 bil­let­ter, der giver adgang til spis­ning og hal­bal solgt. Men vil man nøjes med hal­bal og Kan­dis, er 75 ekstra bil­let­ter nu udbudt til salg. Køb her.

LIVGADERNE 

Fra 13. – 15. juni hol­der Gyl­ling byfest. I år vil alt ikke fore­gå på sport­s­plad­sen – men også i gader­ne, i For­sam­lings­hu­set og ved Møl­len. Pro­gram­met er ikke helt klar end­nu. Efter­hån­den som det er fær­digt, vil akti­vi­te­ter­ne bli­ve sat i kalenderen.ER DER IGEN METALFORSAMLINGSHUSET