KORT NYT

DET BLEV TIL 3.803 KM

Igen i år vandt Hund­slund lokal­dy­sten. På 2. plad­sen kom Sak­sild, som var med for før­ste gang i år. Gyl­ling snup­pe­de 3. plad­sen og Ørting-Fal­ling blev num­mer fire.

Alt i alt fik kon­kur­ren­cen bor­ge­re i de fire lands­by­er til at løbe, gå og cyk­le 3.803 km.

PROGRAMMER FOR DEN NYE SÆSON

Liter­vis af kaf­fe, kort­spil, bræt­spil, fored­rag, udflug­ter, fæl­les­spis­ning….
Dan­ske Seni­o­rers og Tors­dags­klub­bens pro­gram­mer for den kom­men­de sæson rum­mer gode ople­vel­ser for områ­dets “grå guld”.
Beg­ge pro­gram­mer er nu lagt ind under Lokal­råd og for­e­nin­ger. Som sæd­van­ligt fore­går det i Sog­ne­hu­set på Bils­bæ­kvej i Ørting.

THEJSEN FORLADER FONDEN ØRTING

Dit­te-Marie Thej­sen for­la­der job­bet som vice­for­stan­der på Fon­den Ørting for at bli­ve skole­le­der på Åsko­len, frisko­len i Hør­ning. Hun har arbej­det på opholds­ste­det i mere end 10 år.
Åsko­len har 150 ele­ver fra 0. – 7. klas­se, og en af Thej­sens opga­ver bli­ver at arbej­de med en over­byg­ning. Hun er uddan­net lærer fra Den Frie Lærer­højsko­le. Uddan­nel­sen er spe­ci­elt mål­ret­tet frisko­ler, efter­sko­ler og højskoler.

LOKALRÅD

Hvis du vil vide, hvad Lokal­rå­det for Ørting-Fal­ling arbej­der med for tiden, kan du ori­en­te­re dig i de møde­re­fe­ra­ter, der er lagt ind under ”Lokal­råd og for­e­nin­ger”.
Her fin­der du alle refe­ra­ter fra i år – og også fra de sid­ste par år. Nåe­de du ikke gene­ral­for­sam­lin­gen, kan du sam­me sted fin­de beret­ning, refe­rat og regnskab.

LUK IKKE DE TRÆNGENDE IND

Hvis det rin­ger på døren og frem­me­de beder om lov til at bru­ge dit toilet, skal du ikke luk­ke de træn­gen­de ind. For når de går igen, mang­ler du fle­re gen­stan­de. Den ene er en kvinde.

Det har ældre bebo­e­re i Gyl­ling ople­vet, da de var ven­li­ge mod de frem­me­de. Ven­lig­he­den blev ikke gen­gældt. Så glem med­men­ne­ske­lig­he­den – luk og lås døren. Ring til din nabo eller en anden, hvis de bli­ver uden for.

GENERALFORSAMLING

Alle over 16 år, som bor fat i Ørting-Fal­ling Sog­ne, er med­lem­mer af Lokal­rå­det. Også selv om de hver­ken har udfyldt en blan­ket eller betalt kon­tin­gent, som ellers er det almin­de­li­ge, når man bli­ver med­lem af en for­e­ning.  De kan møde op til gene­ral­for­sam­lin­gen og stem­me. Det­te års gene­ral­for­sam­ling fin­der sted d. 29. marts kl. 19 – 21.30 hos Dine­sen i Fal­ling. Lokal­rå­det har eksi­ste­ret siden okto­ber 2014 og skal være områ­dets kon­takt til kom­mu­nal­be­sty­rel­se og for­valt­ning.  Hvis du vil se, hvad rådet arbej­der med, så find alle møde­re­fe­ra­ter på Lokal­po­sten under Lokal­råd og foreninger.

STØTTE TIL HANDELSPLADSEN

Der er luk­ket så meget som muligt for fry­se­re og køle­re på Han­dels­plad­sen, men alli­ge­vel koster elek­tri­ci­te­ten det hvi­de ud af øjne­ne.  Men Pan­de­ka­ge­bi­len og støt­te­bi­drag ind­brag­te på få timer 16.000 kro­ner – eller et beløb, der bety­der, at reg­nin­gen fra elek­tri­ci­tets­sel­ska­bet for en måneds for­brug, kan beta­les. Pan­de­ka­ge­bi­len done­re­de pen­ge­ne fra to timers salg ved Han­dels­plad­sen, og lands­by­ens bebo­e­re bak­ke­de op og spi­ste fyld­te pan­de­ka­ger til aftens­mad. Den sam­me hjælp fik Dagli’Brugsen i Gylling.

PANDEKAGEBILEN STØTTER LOKALE

Den 9. decem­ber mel­lem kl. 16 og 18 kan man købe pan­de­ka­ger med fyld ved Han­dels­plad­sen i Ørting. Pen­ge­ne fra sal­get går ube­skå­ret til hjælp til at beta­le el-reg­­nin­­gen. I går var Pan­de­ka­ge­bi­len ved Gyl­ling-Brugs­­en – også for at give et til­skud til de sti­gen­de udgifter. 

Valg flyt­ter sang til kirken

Stem­me­bok­se og valg­til­for­ord­ne­de ryk­ker 1. novem­ber ind i Sog­ne­hu­set og fortræn­ger den sang­grup­pe, som ple­jer at mødes der før­ste tirs­dag i måne­den. Men grup­pen kan sta­dig mødes, for kir­ken er reser­ve­ret til dem. Kaf­fen skal sta­dig tages med hjemmefra.

BRUGSEN ER NU ÅBEN KL. 8 – 18

Fra i mor­gen – 1. okto­ber – ændrer Gyl­ling-Brugs­­en åbning­sti­den. Den åbner kl. 8 og luk­ker kl. 18. Der er skå­ret en halv time om mor­ge­nen og en time om afte­nen, og er en kon­se­kvens af, at elek­tri­ci­te­ten koster det hvi­de ud af øjne­ne. De nye tider bety­der, at ingen med­ar­bej­de­re bli­ver fyret.

FDF Ørting-Fal­ling kan fortsætte

Syv voks­ne har meldt sig til at gå ind som fri­vil­li­ge i FDF-arbej­­det. Og det bety­der, at kred­sen kan fort­sæt­te. Ikke kun børn fra det­te områ­de er med i den loka­le FDF-kreds. Også børn fra Gyl­ling del­ta­ger.
De kan nu alle mødes igen 1. sep­tem­ber kl. 18.30 ved spej­der­hyt­ten på Tof­ten i Ørting.

Mari­an­ne Lyst stopper

Sog­ne­præst Mari­an­ne Lyst har valgt at gå på pen­sion ved års­skif­tet. Inden da har hun ferie, der skal afvik­les, så hen­des afskeds­gud­stje­ne­ster bli­ver holdt 27. novem­ber. Det er i Gyl­ling Kir­ke kl. 9.30, og kl. 10.30 på Alrø.

Pas på kanterne

Cykel­stien mel­lem Ørting og Odder har nu fået et lag asfalt, der har dæk­ket de rev­ner, der for­år­sa­ge­de en del uheld. Den smal­le cykel­sti har der­for nu fået kan­ter, der kan være far­li­ge, hvis cyk­li­ster også lader Tour de Fran­­ce-febe­ren sni­ge sig ind på turen til arbej­de og over­ha­ler. Så pas på.

CYKELSTIERNE SKAL FORBEDRES

”Det kom­mer på i løbet af for­å­ret – i hvert fald inden som­mer­fe­ri­en”.
”Det” er et nyt slid­lag på cykel­sti­er­ne mel­lem Ørting og Odder. Og løf­tet om for­bed­ring af cykel­stien er givet af for­man­den for Kli­­ma- og Pla­n­ud­val­get, Kre­sten Bjer­re i Hor­sens Fol­ke­blad 21. janu­ar. Cyk­li­ster har i lang tid kla­get over de dår­li­ge for­hold, der har bety­det, at man­ge er væltet.

KAFFEN SERVERESKIRKEN

Så meget er aflyst eller udskudt. Men ikke mor­gensan­gen i kir­ken. Den bli­ver gen­nem­ført 13. janu­ar kl. 9.30 som plan­lagt. Ene­ste ændring er, at der ikke bag­ef­ter er mor­genkaf­fe i Sog­ne­hu­set. Kaf­fen bli­ver den­ne gang ser­ve­ret i kir­ken. Virus-reg­­ler­­ne bli­ver over­holdt, så det er trygt at deltage. 

ØFUG´s gym­na­sti­kop­vis­ning og lop­pe­mar­ked skæp­per også i kas­sen hos Ørting Hal­lens Café

Når ØFUG  hol­der den sto­re gym­na­sti­kop­vis­ning, ple­jer den at træk­ke mel­lem 700 og 800 men­ne­sker til Ørting Hal­len. Ple­jer er fra tiden før Cor­o­na-ned­luk­nin­ger og et hav af restrik­tio­ner sat­te en stop­per for en afslut­ning af for­e­nin­gens sæson. Men på lør­dag kan de hej­se fla­get igen, og fyl­de hal­len med gym­na­ster og til­sku­e­re mel­lem kl. 10 og kl. 17. Og det bety­der også pres på cafeen.

”Vi har ikke prø­vet at have køk­ke­net åbent, når her er gym­na­sti­kop­vis­ning”, siger Lou­i­se Jakob­sen. ”Men for at være på den sik­re side, får vi hjælp, så vi vil være otte til at arbej­de i cafe­en. Der skal jo også laves mad, så de fri­vil­li­ge, der arbej­der med at få opvis­nin­gen afvik­let, kan spi­se sam­men, når dagen er gået”.

DE SOLGTE FOR 12.000

Micha­el og Lou­i­se til­kal­der ekstra hjælp på lørdag

Lou­i­se og Micha­el Jakob­sen begynd­te 1. august sid­ste år at arbej­de i Hal­len. Så de fik lop­pe­mar­ke­det i sep­tem­ber med – efter at også det hav­de været udskudt fle­re gan­ge p.g.a. Cor­o­na-djæ­vel­en. I de tre timer, folk køb­te alt i gen­brug, solg­te cafe­en for 12.000 kr. Så der var tryk på med at sæl­ge sandwich, hot­dogs og burgere.

”Det håber vi selv­føl­ge­lig at vi kan gen­ta­ge – og ger­ne mere – når ØFUG hol­der lop­pe­mar­ked igen 24. april”, siger Micha­el. ”Så også den dag får vi hjælp”. Som efter gym­na­sti­kop­vis­nin­gen skal de fri­vil­li­ge ved lop­pe­mar­ke­det også spi­se sammen.

DET LYSNER – I CAFÉ OG SALG

De to håber, de den­ne gang kan gå ned i Hal­len og købe en bil­lig sofa til cafe­en. Sid­ste gang var der ingen, der pas­se­de, og den der nu står i hjør­net, er ved at være lidt slidt af man­ge års brug.

Cafe­en er ble­vet meget lyse­re end før, for­di Micha­el har brudt en væg ned og erstat­tet den med sto­re glasruder.

Og siden august er det også lys­net med cafe­ens omsæt­ning på trods af Cor­o­na-bøvl. Der er for alvor kom­met gang i take away, og spe­ci­elt bur­ger­ne er der bud efter.

”Vi har lige haft en bestil­ling på 21 fra et tøm­rer­fir­ma”, siger Micha­el, ”og vi har da også folk fra Odder, der kom­mer og køber vores bur­ge­re, så de er en stor succes”.

SPISEVENNER OG MUSIKHOLD FRA FONDEN

Spi­se­ven­ner kom­mer til Cafe­en én gang hver måned

Spi­se­ven­ner kom­mer i cafe­en én gang om måne­den. ”Dem er vi rig­tigt gla­de for at huse”, siger Lou­i­se. ”Og de må jo også være gla­de for dét, vi til­by­der. For fle­re er begyndt at rin­ge for at høre,  hvad vi til­by­der som dagens ret. Vi har nu også omkring 150 bru­ge­re af fit­ness-rum­met, og fle­re fra Odder kom­mer her­ud. At antal­let af med­lem­mer sti­ger, smit­ter også af på os”.

Dagens ret til­by­der cafe­en ons­dag – fre­dag – også som take away.  Voks­ne beta­ler 70 kr. – børn kun det hal­ve. Og de får mad nok. ”Vi solg­te 50 por­tio­ner i sid­ste uge, og det er vi egent­lig lidt stol­te af”, fort­sæt­ter Lou­i­se. ”Vi vil ger­ne have gang i fæl­les­spis­nin­gen igen, så maden bli­ver spist her sam­men med andre. Men efter Cor­o­na er folk ble­vet meget for­sig­ti­ge, men det let­ter vel igen. Vi er rig­tig gla­de for, at musik­hol­det fra Fon­den Ørting nu kom­mer her og spi­ser hver anden tors­dag. Og når vores nær­me­ste nabo – Fon­dens sko­le – åbner efter som­mer­fe­ri­en, vil vi ger­ne sam­ar­bej­de end­nu mere. F.eks. når de hol­der kurser”.

WILLIAM ER OGSÅ GLAD

Der har været nok at gøre for Micha­el og Lou­i­se. Og deres næste plan er, at få solgt fle­re  rek­la­mer og få mere gang i udlej­nin­gen af Hal­len i wee­ken­der­ne. ”Vi har alle­re­de snak­ket med DGI, og de vil hol­de fle­re af deres gym­na­stik­kur­ser her, og der er andre, vi skal have fat i”, siger Micha­el. ”Det skal nok kom­me. Men når her er tryk på med ØFUG-hold, går tiden bare så hurtigt”.

Man kan så spør­ge, hvor­dan wee­kend- og afte­n­ar­bej­de i hal og café har­mone­rer med en søn – Wil­li­am – på ni år.

Men de to er eni­ge om, at det går rig­tig fint, for­di de selv kan til­ret­te­læg­ge deres arbej­de, og for­di de har fami­lie her, som tager sig af ham, når der er pres på i Hal­len. ”Der er også meget af vores arbej­de, han kan være med til”, siger Michael.

De siger fle­re gan­ge ”vi er så gla­de for at være her”, og nu med til­fø­jel­sen ”og Wil­li­am er også glad for, at det er hér, vi arbejder”.

KALENDER


MORGENSANG OG KAFFE

Mor­gensan­gen begyn­der i kir­ken 11. april kl. 09.30 og efter en halv times tid, er der kaf­fe og rundstyk­ker i sog­ne­hu­set. Alle fra Fjord­pa­sto­ra­tet kan være med. Og kni­ber det med at kom­me til Bils­bæ­kvej i Ørting, er det muligt at bestil­le gra­tis kir­ke­bil på tlf. 4848 4848. Det skal gøres halvan­den time før ønsket afgang. Hjem igen kører bilen også

LOPPEMARKEDHALLEN

Lør­dag d. 13. april vil fri­vil­li­ge ind­sam­le lop­per over hele områ­det til salg på Lop­pe­mar­ke­det i Ørting Hal­len 14. april kl. 12 – kl.15. Beg­ge dage er der brug for fle­re hjælpere. 

SPISEVENNER

På menu­en er fiske­filet med kar­to­f­ler, per­sil­lesovs og dam­pe­de grønt­sa­ger, når Spi­se­ven­ner mødes igen 16. april kl. 12 i Ørting Hal­lens Café.

GENERALFORSAMLING

Lokal­hi­sto­risk arkiv for Gyl­ling og Omegn hol­der gene­ral­for­sam­ling 22. april kl. 19 i arki­vets loka­ler på skolen. 

ER DER KANDIS

Desvær­re – for dem, der kom for sent – er alle 500 bil­let­ter der giver adgang til spis­ning og hal­bal solgt. Men vil man nøjes med hal­bal og Kan­dis, er 70 bil­let­ter udbudt til salg. Køb her.