KORT NYT

BRUGSEN ER NU ÅBEN KL. 8 – 18

Fra i mor­gen – 1. okto­ber – ændrer Gyl­ling-Brugs­­en åbning­sti­den. Den åbner kl. 8 og luk­ker kl. 18. Der er skå­ret en halv time om mor­ge­nen og en time om afte­nen, og er en kon­se­kvens af, at elek­tri­ci­te­ten koster det hvi­de ud af øjne­ne. De nye tider bety­der, at ingen med­ar­bej­de­re bli­ver fyret. 

FDF Ørting-Fal­ling kan fortsætte

Syv voks­ne har meldt sig til at gå ind som fri­vil­li­ge i FDF-arbej­­det. Og det bety­der, at kred­sen kan fort­sæt­te. Ikke kun børn fra det­te områ­de er med i den loka­le FDF-kreds. Også børn fra Gyl­ling del­ta­ger.De kan nu alle mødes igen 1. sep­tem­ber kl. 18.30 ved spej­der­hyt­ten på Tof­ten i Ørting. 

Mari­an­ne Lyst stopper

Sog­ne­præst Mari­an­ne Lyst har valgt at gå på pen­sion ved års­skif­tet. Inden da har hun ferie, der skal afvik­les, så hen­des afskeds­gud­stje­ne­ster bli­ver holdt 27. novem­ber. Det er i Gyl­ling Kir­ke kl. 9.30, og kl. 10.30 på Alrø. 

Pas på kanterne

Cykel­stien mel­lem Ørting og Odder har nu fået et lag asfalt, der har dæk­ket de rev­ner, der for­år­sa­ge­de en del uheld. Den smal­le cykel­sti har der­for nu fået kan­ter, der kan være far­li­ge, hvis cyk­li­ster også lader Tour de Fran­­ce-febe­ren sni­ge sig ind på turen til arbej­de og over­ha­ler. Så pas på. 

CYKELSTIERNE SKAL FORBEDRES

”Det kom­mer på i løbet af for­å­ret – i hvert fald inden som­mer­fe­ri­en”.”Det” er et nyt slid­lag på cykel­sti­er­ne mel­lem Ørting og Odder. Og løf­tet om for­bed­ring af cykel­stien er givet af for­man­den for Kli­­ma- og Pla­n­ud­val­get, Kre­sten Bjer­re i Hor­sens Fol­ke­blad 21. janu­ar. Cyk­li­ster har i lang tid kla­get over de dår­li­ge for­hold, der har bety­det, at man­ge er væltet. 

KAFFEN SERVERESKIRKEN

Så meget er aflyst eller udskudt. Men ikke mor­gensan­gen i kir­ken. Den bli­ver gen­nem­ført 13. janu­ar kl. 9.30 som plan­lagt. Ene­ste ændring er, at der ikke bag­ef­ter er mor­genkaf­fe i Sog­ne­hu­set. Kaf­fen bli­ver den­ne gang ser­ve­ret i kir­ken. Virus-reg­­ler­­ne bli­ver over­holdt, så det er trygt at deltage. 

AFLYSNINGER RAMMER ÆLDRE MENNESKER

Dan­ske Seni­o­rer afly­ser gene­ral­for­sam­lin­gen 10. janu­ar, men håber at kun­ne hol­de den 14. marts kl. 13.30. For­e­nin­gen kan dog glæ­de sig over, at 50 ældre nåe­de at del­ta­ge i jule­mid­da­gen med mad fra Sko­v­bak­ken, før alt luk­ke­de ned. Tors­dags­klub­ben begyn­der først igen 20. janu­ar. Spi­se­ven­ner håber dog at kun­ne sam­le ældre men­ne­sker i Ørting Hal­lens Café d. 18. janu­ar kl. 12. Bli­ver restrik­tio­ner­ne ikke stram­met yder­li­ge­re, lever Cafe­en op til kravene. 

Cor­o­na-aflys­ning

Der bli­ver ingen jule­kon­cert i Fal­ling Kir­ke 14. decem­ber. Menig­heds­rå­det har beslut­tet, at kon­cer­ten med Odder Voi­ces ikke skal gen­nem­fø­res på grund af risi­ko­en for smit­te med Cor­o­­na-virus – eller en af Covid 19’s efter­hån­den man­ge vari­an­ter. End­nu er der ingen mel­din­ger om jule­g­ud­stje­ne­ster­ne i Fjord­pa­sto­ra­tets kirker. 

TRE FRA VORES OMRÅDE VALGT

Den nye kom­mu­nal­be­sty­rel­se får tre med­lem­mer fra vores område. 

Det er Katja Ive­sø fra Gyl­ling valgt for de radi­ka­le, Klaus Rafa­el Jen­sen fra Fal­ling – valgt for de kon­ser­va­ti­ve og Lene Aagaard fra Ørting – valgt for Venstre. 

Det var meget tæt på, at også Jan Kjær­s­gaard fra Ørting var ble­vet valgt. Hav­de han fået 10 mere end de 147 per­son­li­ge stem­mer, han fik, var han også ble­vet valgt. 

Stem­me­pro­cen­ter­ne svin­ge­de en del i områ­det. På Alrø valg­te 88,8 pro­cent af væl­ger­ne at stem­me, i Ørting-Fal­ling var det 74,3 pro­cent og Gyl­ling kun 68,7 procent. 

FØRSTE CORONA-AFLYSNING

Lone Vitus og Søren Kvist på Brand­by­ge­gaard afly­ser årets jule­mar­ked med den begrun­del­se, at “intet tyder på, at det er en god idé at brin­ge man­ge men­ne­sker sam­men inden­dørs de kom­men­de måneder”. 

Der er man­ge timers for­be­re­del­se i at få det sto­re mar­ked i træla­den til­ret­telagt. Og det kan være spildt, hvis tal­le­ne for antal­let af smit­te­de og hospi­tal­s­ind­lag­te fort­sæt­ter med at sti­ge. Der­for væl­ger de at afly­se alle­re­de nu. 

Pen­sio­ni­st­for­e­ning fyl­der 70 år

Den begynd­te som Gyl­ling Alder­s­ren­te­for­e­ning – nu hed­der den Gyl­ling Pen­sio­ni­st­for­e­ning. Og på ons­dag har den eksi­ste­ret i 70 år. Det vil to dage efter bli­ve fejret i For­sam­lings­hu­set med fore­lø­big 60 del­ta­ge­re. Det vil ske med sang, musik, mad og drik­ke – men også med et lil­le fored­rag om for­e­nin­gens histo­rie. Den kan ellers være svær at styk­ke sam­men, for som det gæl­der for man­ge for­e­nin­ger, er også Alder­s­for­e­nin­gens refe­ra­ter m.v. for de før­ste otte år for­s­vun­det. Det var før vi fik lokalarkiverne. 

Spi­se­ven­ner mødes igen

San­ge fra Højsko­­le-sang­­bo­­gen, hyg­ge­ligt samvær og god mad. Det er pro­gram­punk­ter­ne, når Spi­se­ven­ner mødes. Og det gør de igen efter en læn­ge­re Cor­o­­na-pau­­se 21. sep­tem­ber kl. 12. i For­sam­lings­hu­set i Fal­ling, hvor Git­te Dine­sen står for maden, som koster 70 kr. 

Spi­se­ven­ner et til­bud til alle over 60 år i Ørting-Fal­ling områ­det. Og 31 har alle­re­de meldt sig til at være med. Men der er plads til fle­re. Fri­vil­li­ge hen­ter og brin­ger, hvis del­ta­ger­ne ikke har køre­lej­lig­hed. Lige nu mang­ler fire hjæl­pe­re. Har du lyst til at tage en tørn, kan du rin­ge til Poul Hen­ning: 22383692. 

Fire lands­by­mø­der om udviklingsplan

Lokal­rå­det for Ørting Fal­ling Sog­ne ønsker at høre bor­ger­nes mening om udvik­lings­pla­nen for vores områ­de, og at få input fra bor­ger­ne om de pro­ble­mer og mulig­he­der, som de mener, at Lokal­rå­det skal arbej­de vide­re med. Der­for vil der bli­ve holdt fire møder – et for hver lands­by.Ons­dag den 15. sep­tem­ber kl. 19 for bebo­er­ne i Ålstrup i Fryse­hu­set. Ons­dag den 22. sep­tem­ber kl. 19 for bebo­er­ne i Amstrup i Fal­ling Festlokaler/​​Dinesen. Ons­dag den 29. sep­tem­ber kl. 19 for bebo­er­ne i Fal­ling i Fal­ling Festlokaler/​​Dinesen. Og ons­dag den 6. okto­ber kl. 19 for bebo­er­ne i Ørting i Sog­ne­hu­set.Udvik­lings­pla­nen lig­ger under “Lokal­råd og for­e­nin­ger” her på Lokalposten. 

Bør­ne­ha­ven åbner igen

Bør­ne­ha­ven på Hav­re­væn­get i Ørting er ble­vet shin­et op og åbner igen. Men kun mid­ler­ti­digt i et par måne­der. Og ikke for børn i Ørting. Men for børn i Odder, som skal trans­por­te­res med bus. For i Odder mang­ler plad­ser. DOMI Bolig har pla­ner om at byg­ge 16 leje­bo­li­ger på Hav­re­væn­get, så bør­ne­ha­ven og de to gam­le seni­o­r­bo­li­gerskal pæres ned. 

Have­gæ­ster betal­te 1300 kr

Der var næsten 1300 kr i de to syl­te-glas mær­ket ØFUG, som stod på bor­de­ne i den lil­le cafe på gårds­plad­sen – der­til kom­mer nog­le ind­be­ta­lin­ger på Mobile­Pay. Pen­ge­ne var gæster­nes beta­ling for ”gra­tis kaf­fe” på gårds­plad­sen, da Lis­beth Jør­gen­sen søn­dag åbne­de den sto­re øko­lo­gi­ske have på Per­sie­vej i Ørting for besø­gen­de. Ca 50 men­ne­sker benyt­te­de sig af det. Pen­ge­ne i syl­te-glas­­se­­ne går ube­skå­ret til ØFUG, som Cor­o­­na-ned­luk­­nin­­gen har ramt hårdt. 

ØFUG´s gym­na­sti­kop­vis­ning og lop­pe­mar­ked skæp­per også i kas­sen hos Ørting Hal­lens Café

Når ØFUG  hol­der den sto­re gym­na­sti­kop­vis­ning, ple­jer den at træk­ke mel­lem 700 og 800 men­ne­sker til Ørting Hal­len. Ple­jer er fra tiden før Cor­o­na-ned­luk­nin­ger og et hav af restrik­tio­ner sat­te en stop­per for en afslut­ning af for­e­nin­gens sæson. Men på lør­dag kan de hej­se fla­get igen, og fyl­de hal­len med gym­na­ster og til­sku­e­re mel­lem kl. 10 og kl. 17. Og det bety­der også pres på cafeen.

”Vi har ikke prø­vet at have køk­ke­net åbent, når her er gym­na­sti­kop­vis­ning”, siger Lou­i­se Jakob­sen. ”Men for at være på den sik­re side, får vi hjælp, så vi vil være otte til at arbej­de i cafe­en. Der skal jo også laves mad, så de fri­vil­li­ge, der arbej­der med at få opvis­nin­gen afvik­let, kan spi­se sam­men, når dagen er gået”.

DE SOLGTE FOR 12.000

Micha­el og Lou­i­se til­kal­der ekstra hjælp på lørdag

Lou­i­se og Micha­el Jakob­sen begynd­te 1. august sid­ste år at arbej­de i Hal­len. Så de fik lop­pe­mar­ke­det i sep­tem­ber med – efter at også det hav­de været udskudt fle­re gan­ge p.g.a. Cor­o­na-djæ­vel­en. I de tre timer, folk køb­te alt i gen­brug, solg­te cafe­en for 12.000 kr. Så der var tryk på med at sæl­ge sandwich, hot­dogs og burgere.

”Det håber vi selv­føl­ge­lig at vi kan gen­ta­ge – og ger­ne mere – når ØFUG hol­der lop­pe­mar­ked igen 24. april”, siger Micha­el. ”Så også den dag får vi hjælp”. Som efter gym­na­sti­kop­vis­nin­gen skal de fri­vil­li­ge ved lop­pe­mar­ke­det også spi­se sammen.

DET LYSNER – I CAFÉ OG SALG

De to håber, de den­ne gang kan gå ned i Hal­len og købe en bil­lig sofa til cafe­en. Sid­ste gang var der ingen, der pas­se­de, og den der nu står i hjør­net, er ved at være lidt slidt af man­ge års brug.

Cafe­en er ble­vet meget lyse­re end før, for­di Micha­el har brudt en væg ned og erstat­tet den med sto­re glasruder.

Og siden august er det også lys­net med cafe­ens omsæt­ning på trods af Cor­o­na-bøvl. Der er for alvor kom­met gang i take away, og spe­ci­elt bur­ger­ne er der bud efter.

”Vi har lige haft en bestil­ling på 21 fra et tøm­rer­fir­ma”, siger Micha­el, ”og vi har da også folk fra Odder, der kom­mer og køber vores bur­ge­re, så de er en stor succes”.

SPISEVENNER OG MUSIKHOLD FRA FONDEN

Spi­se­ven­ner kom­mer til Cafe­en én gang hver måned

Spi­se­ven­ner kom­mer i cafe­en én gang om måne­den. ”Dem er vi rig­tigt gla­de for at huse”, siger Lou­i­se. ”Og de må jo også være gla­de for dét, vi til­by­der. For fle­re er begyndt at rin­ge for at høre,  hvad vi til­by­der som dagens ret. Vi har nu også omkring 150 bru­ge­re af fit­ness-rum­met, og fle­re fra Odder kom­mer her­ud. At antal­let af med­lem­mer sti­ger, smit­ter også af på os”.

Dagens ret til­by­der cafe­en ons­dag – fre­dag – også som take away.  Voks­ne beta­ler 70 kr. – børn kun det hal­ve. Og de får mad nok. ”Vi solg­te 50 por­tio­ner i sid­ste uge, og det er vi egent­lig lidt stol­te af”, fort­sæt­ter Lou­i­se. ”Vi vil ger­ne have gang i fæl­les­spis­nin­gen igen, så maden bli­ver spist her sam­men med andre. Men efter Cor­o­na er folk ble­vet meget for­sig­ti­ge, men det let­ter vel igen. Vi er rig­tig gla­de for, at musik­hol­det fra Fon­den Ørting nu kom­mer her og spi­ser hver anden tors­dag. Og når vores nær­me­ste nabo – Fon­dens sko­le – åbner efter som­mer­fe­ri­en, vil vi ger­ne sam­ar­bej­de end­nu mere. F.eks. når de hol­der kurser”.

WILLIAM ER OGSÅ GLAD

Der har været nok at gøre for Micha­el og Lou­i­se. Og deres næste plan er, at få solgt fle­re  rek­la­mer og få mere gang i udlej­nin­gen af Hal­len i wee­ken­der­ne. ”Vi har alle­re­de snak­ket med DGI, og de vil hol­de fle­re af deres gym­na­stik­kur­ser her, og der er andre, vi skal have fat i”, siger Micha­el. ”Det skal nok kom­me. Men når her er tryk på med ØFUG-hold, går tiden bare så hurtigt”.

Man kan så spør­ge, hvor­dan wee­kend- og afte­n­ar­bej­de i hal og café har­mone­rer med en søn – Wil­li­am – på ni år.

Men de to er eni­ge om, at det går rig­tig fint, for­di de selv kan til­ret­te­læg­ge deres arbej­de, og for­di de har fami­lie her, som tager sig af ham, når der er pres på i Hal­len. ”Der er også meget af vores arbej­de, han kan være med til”, siger Michael.

De siger fle­re gan­ge ”vi er så gla­de for at være her”, og nu med til­fø­jel­sen ”og Wil­li­am er også glad for, at det er hér, vi arbejder”.

KALENDER

PROGRAMMER:

Pro­gram­mer­ne for akti­vi­te­ter­ne i Dan­ske Seni­o­rer og i Tors­dags­klub­ben er nu lagt ind under “Lokal­råd og for­e­nin­ger”. Se et væld af akti­vi­te­ter som fored­rag, kort­spil, hyg­ge, fæl­les­spis­nin­ger og udflugter. 

KONCERTALRØ KIRKE
11. okto­ber kl. 19 – 20 er der kon­cert med kor fra Odes­sa i Ukrai­ne. Det er gan­ske gratis.

MORGENSANG OG KAFFE
13. okto­ber kl. 9.30 er der igen mor­gensang i kir­ken og bag­ef­ter kaf­fe i Sog­ne­hu­set på Bilsbækvej.

UHYGGEØRTING HALLEN
22. okto­ber fra kl. 16 – 23 disker ØFUG og Hal­lens Café op med Hal­lowe­en-uhyg­ge for alle børn fra 0 til 14 år. Fra kl.16 – 18 er det for børn mel­lem 0 og 5 år, fra kl. 18 – 20 for 6 år til og med 3. klas­se og fra kl. 20 – 23 for 4. klas­se til 7. klas­se. Entre: 35 kr.