For meget i Åkær-sagen er uden generel interesse

Sådan begrunder advokat, at han har trukket sig fra godsejer Koed Jørgensens sag mod Odder kommune. Han fører flere sager for organisationen Bæredygtigt Landbrug, og det er for den, for meget ikke har generel interesse. Ny advokat tabte i byretten Koeds sag mod formanden for DN Odder, Ib Salomon

Hans Sønderby Christensen – sagen indeholder fortsat aspekter, som kan interessere landbruget

”Som man har kunnet læse i dagspressen, har sagen, som henad vejen er blevet til flere sager, dog også mange andre komplekse og voldsomt tidskrævende aspekter, som er helt særegne for godset og derfor uden generel interesse for de sager som jeg fører på vegne af Bæredygtigt Landbrug og organisationens medlemmer. Flere af disse problemstillinger er løbende kommet til”. 
Sådan begrunder advokat Hans Sønderby Christensen i et skriftligt svar til Lokalposten, at han ikke længere er advokat for godsejer Johan Koed Jørgensen i sagen mod Odder kommune. Som bekendt kræver godsejeren 39 millioner og 140.000 kroner af kommunen,  fordi han mener, den har forsømt at oprense Aakær Å.

Det var advokat Hans Sønderby Christensen, der udformede stævningen mod kommunen med krav om erstatning. (Du kan læse om sagen her )

KOMMUNENS TILSYNSBESØG
Hvilke sager, der er kommet til, fremgår ikke af advokatens svar.
Men hvad der ”fremgår af dagspressen” kan man få indblik i ved at gå på Infomedia, som er arkiv for alle artikler i trykte medier. Også gratis-aviser og fagblade.
Den eneste sag, der er at finde hér i tiden fra stævningen blev indgivet 16. april, til Sønderby Christensen fire måneder senere meddelte byretten, at han trak sig, er sagen om kommunens varsling af ”tilsynsbesøg”. Men den krævede til gengæld også meget af advokatens tid. Bl.a sendte han mail til kommunen en søndag eftermiddag. Godsejeren var utilfreds med, at brevet fra kommunen kom i en mail en fredag eftermiddag i juni 16 min før Rådhusets lukketid, og at det ikke angav et præcist tidspunkt for besøget. Advokat Hans Sønderby Christensen truede da med at stævne kommunen under påstand om, at den har forbrudt sig mod retssikkerhedsloven ved ikke at have varslet besøget i god tid eller oplyst godsejeren om tid og sted, hans muligheder for en bisidder eller formål og lovhjemlen for tilsynsbesøget.

KOED FÅR IKKE ODDER AVIS
Kommunen svarede, at der var ikke tale om kontrol, men om et tilsynsbesøg, der foretages hos alle landmænd hvert femte år, og at Aakær ikke er det eneste sted i området, der

Den får Koed Jørgensen ikke leveret

ville blive foretaget et sådant tilsyn i de to uger, der fremgik af brevet. Kommunen svarer også, den  særskilt havde sendt brev til Åkær. Det var et hensyn, der ikke blev andre landmænd forundt. Kommunen skrev, at tilsynet fremgik af en annonce i Odder Avis allerede i maj. Hertil indvendte godsejer Johan Koed Jørgensen, at gratisavisen ikke bliver leveret hos ham.
I en artikel 26. Juni i ”Effektivt Landbrug”, der meget ofte deler organisationen Bæredygtigt Landbrugs synspunkter, hed det, at advokat Hans Sønderby Christensen ”beskylder kommunen for at ville påføre godsejeren sådan et naturtilsyn som hævn for stævningen, ligesom han forlangte fuld aktindsigt blandt andet også i kommunens personalemapper over involverede medarbejdere”.
Konflikten blev dog løst, da kommunen angav et nærmere bestemt tidspunkt og desuden angav på hvilke områder tilsynet ville ske.
Det fremgår heller ikke af advokat Hans Sønderby Christensens svar hvilke ”mange andre komplekse og voldsomt tidskrævende aspekter, som er helt særegne for godset”, der er tale om. Blot at de er ”uden generel interesse for de sager som jeg fører på vegne af Bæredygtigt Landbrug og organisationens medlemmer. Flere af disse problemstillinger er løbende kommet til”.
Men ”Jeg kan (også) bekræfte, at sagen fortsat indeholder aspekter, som kan interessere landbruget”.

NY ADVOKAT TABTE SAG I BYRETTEN

Denne sag tabte ny advokat

I stedet for advokat Hans Sønderby Christensen har advokat Anker Laden-Andersen, der er Koed Jørgensens sædvanlige advokat, overtaget sagen.
Laden-Andersen mener ikke, sagen er kompliceret. I hvert fald siger han til Horsens Folkeblad/Århus Stiftstidende 5. september: “Sagen er principiel men ikke nødvendigvis kompliceret”.
Han førte også Koed Jørgensen’s sag mod Ib Salomon, formand for Danmarks Naturfredningsforening i Odder. Den tabte han i byretten, som derfor dømte Koed Jørgensen til at betale sagens omkostninger på 38.000 kr, men den blev straks anket til Landsretten. Her kommer sagen for 8. Oktober. Du kan læse om sagen her