KORT NYT

DET BLEV TIL 3.803 KM

Igen i år vandt Hund­slund lokal­dy­sten. På 2. plad­sen kom Sak­sild, som var med for før­ste gang i år. Gyl­ling snup­pe­de 3. plad­sen og Ørting-Fal­ling blev num­mer fire.

Alt i alt fik kon­kur­ren­cen bor­ge­re i de fire lands­by­er til at løbe, gå og cyk­le 3.803 km.

PROGRAMMER FOR DEN NYE SÆSON

Liter­vis af kaf­fe, kort­spil, bræt­spil, fored­rag, udflug­ter, fæl­les­spis­ning….
Dan­ske Seni­o­rers og Tors­dags­klub­bens pro­gram­mer for den kom­men­de sæson rum­mer gode ople­vel­ser for områ­dets “grå guld”.
Beg­ge pro­gram­mer er nu lagt ind under Lokal­råd og for­e­nin­ger. Som sæd­van­ligt fore­går det i Sog­ne­hu­set på Bils­bæ­kvej i Ørting.

THEJSEN FORLADER FONDEN ØRTING

Dit­te-Marie Thej­sen for­la­der job­bet som vice­for­stan­der på Fon­den Ørting for at bli­ve skole­le­der på Åsko­len, frisko­len i Hør­ning. Hun har arbej­det på opholds­ste­det i mere end 10 år.
Åsko­len har 150 ele­ver fra 0. – 7. klas­se, og en af Thej­sens opga­ver bli­ver at arbej­de med en over­byg­ning. Hun er uddan­net lærer fra Den Frie Lærer­højsko­le. Uddan­nel­sen er spe­ci­elt mål­ret­tet frisko­ler, efter­sko­ler og højskoler.

LOKALRÅD

Hvis du vil vide, hvad Lokal­rå­det for Ørting-Fal­ling arbej­der med for tiden, kan du ori­en­te­re dig i de møde­re­fe­ra­ter, der er lagt ind under ”Lokal­råd og for­e­nin­ger”.
Her fin­der du alle refe­ra­ter fra i år – og også fra de sid­ste par år. Nåe­de du ikke gene­ral­for­sam­lin­gen, kan du sam­me sted fin­de beret­ning, refe­rat og regnskab.

LUK IKKE DE TRÆNGENDE IND

Hvis det rin­ger på døren og frem­me­de beder om lov til at bru­ge dit toilet, skal du ikke luk­ke de træn­gen­de ind. For når de går igen, mang­ler du fle­re gen­stan­de. Den ene er en kvinde.

Det har ældre bebo­e­re i Gyl­ling ople­vet, da de var ven­li­ge mod de frem­me­de. Ven­lig­he­den blev ikke gen­gældt. Så glem med­men­ne­ske­lig­he­den – luk og lås døren. Ring til din nabo eller en anden, hvis de bli­ver uden for.

GENERALFORSAMLING

Alle over 16 år, som bor fat i Ørting-Fal­ling Sog­ne, er med­lem­mer af Lokal­rå­det. Også selv om de hver­ken har udfyldt en blan­ket eller betalt kon­tin­gent, som ellers er det almin­de­li­ge, når man bli­ver med­lem af en for­e­ning.  De kan møde op til gene­ral­for­sam­lin­gen og stem­me. Det­te års gene­ral­for­sam­ling fin­der sted d. 29. marts kl. 19 – 21.30 hos Dine­sen i Fal­ling. Lokal­rå­det har eksi­ste­ret siden okto­ber 2014 og skal være områ­dets kon­takt til kom­mu­nal­be­sty­rel­se og for­valt­ning.  Hvis du vil se, hvad rådet arbej­der med, så find alle møde­re­fe­ra­ter på Lokal­po­sten under Lokal­råd og foreninger.

STØTTE TIL HANDELSPLADSEN

Der er luk­ket så meget som muligt for fry­se­re og køle­re på Han­dels­plad­sen, men alli­ge­vel koster elek­tri­ci­te­ten det hvi­de ud af øjne­ne.  Men Pan­de­ka­ge­bi­len og støt­te­bi­drag ind­brag­te på få timer 16.000 kro­ner – eller et beløb, der bety­der, at reg­nin­gen fra elek­tri­ci­tets­sel­ska­bet for en måneds for­brug, kan beta­les. Pan­de­ka­ge­bi­len done­re­de pen­ge­ne fra to timers salg ved Han­dels­plad­sen, og lands­by­ens bebo­e­re bak­ke­de op og spi­ste fyld­te pan­de­ka­ger til aftens­mad. Den sam­me hjælp fik Dagli’Brugsen i Gylling.

PANDEKAGEBILEN STØTTER LOKALE

Den 9. decem­ber mel­lem kl. 16 og 18 kan man købe pan­de­ka­ger med fyld ved Han­dels­plad­sen i Ørting. Pen­ge­ne fra sal­get går ube­skå­ret til hjælp til at beta­le el-reg­­nin­­gen. I går var Pan­de­ka­ge­bi­len ved Gyl­ling-Brugs­­en – også for at give et til­skud til de sti­gen­de udgifter. 

Valg flyt­ter sang til kirken

Stem­me­bok­se og valg­til­for­ord­ne­de ryk­ker 1. novem­ber ind i Sog­ne­hu­set og fortræn­ger den sang­grup­pe, som ple­jer at mødes der før­ste tirs­dag i måne­den. Men grup­pen kan sta­dig mødes, for kir­ken er reser­ve­ret til dem. Kaf­fen skal sta­dig tages med hjemmefra.

BRUGSEN ER NU ÅBEN KL. 8 – 18

Fra i mor­gen – 1. okto­ber – ændrer Gyl­ling-Brugs­­en åbning­sti­den. Den åbner kl. 8 og luk­ker kl. 18. Der er skå­ret en halv time om mor­ge­nen og en time om afte­nen, og er en kon­se­kvens af, at elek­tri­ci­te­ten koster det hvi­de ud af øjne­ne. De nye tider bety­der, at ingen med­ar­bej­de­re bli­ver fyret.

FDF Ørting-Fal­ling kan fortsætte

Syv voks­ne har meldt sig til at gå ind som fri­vil­li­ge i FDF-arbej­­det. Og det bety­der, at kred­sen kan fort­sæt­te. Ikke kun børn fra det­te områ­de er med i den loka­le FDF-kreds. Også børn fra Gyl­ling del­ta­ger.
De kan nu alle mødes igen 1. sep­tem­ber kl. 18.30 ved spej­der­hyt­ten på Tof­ten i Ørting.

Mari­an­ne Lyst stopper

Sog­ne­præst Mari­an­ne Lyst har valgt at gå på pen­sion ved års­skif­tet. Inden da har hun ferie, der skal afvik­les, så hen­des afskeds­gud­stje­ne­ster bli­ver holdt 27. novem­ber. Det er i Gyl­ling Kir­ke kl. 9.30, og kl. 10.30 på Alrø.

Pas på kanterne

Cykel­stien mel­lem Ørting og Odder har nu fået et lag asfalt, der har dæk­ket de rev­ner, der for­år­sa­ge­de en del uheld. Den smal­le cykel­sti har der­for nu fået kan­ter, der kan være far­li­ge, hvis cyk­li­ster også lader Tour de Fran­­ce-febe­ren sni­ge sig ind på turen til arbej­de og over­ha­ler. Så pas på.

CYKELSTIERNE SKAL FORBEDRES

”Det kom­mer på i løbet af for­å­ret – i hvert fald inden som­mer­fe­ri­en”.
”Det” er et nyt slid­lag på cykel­sti­er­ne mel­lem Ørting og Odder. Og løf­tet om for­bed­ring af cykel­stien er givet af for­man­den for Kli­­ma- og Pla­n­ud­val­get, Kre­sten Bjer­re i Hor­sens Fol­ke­blad 21. janu­ar. Cyk­li­ster har i lang tid kla­get over de dår­li­ge for­hold, der har bety­det, at man­ge er væltet.

KAFFEN SERVERESKIRKEN

Så meget er aflyst eller udskudt. Men ikke mor­gensan­gen i kir­ken. Den bli­ver gen­nem­ført 13. janu­ar kl. 9.30 som plan­lagt. Ene­ste ændring er, at der ikke bag­ef­ter er mor­genkaf­fe i Sog­ne­hu­set. Kaf­fen bli­ver den­ne gang ser­ve­ret i kir­ken. Virus-reg­­ler­­ne bli­ver over­holdt, så det er trygt at deltage. 

Fri­vil­li­ge hjæl­pe­re mang­ler til lop­pe­mar­ked num­mer 51

Søn­dag den 14. april klok­ken 12 bli­ver døre­ne til Ørting Hal­len åbnet, og men­ne­sker i køen uden for vil mase sig ind og sty­re mod de områ­der, hvor der ple­jer at være, hvad de er ude efter  – tøj, bøger, køk­ken­red­ska­ber, glas, tal­ler­k­ner, lege­tøj – i håb om som de før­ste at få fat i de bed­ste lopper.

Det årli­ge lop­pe­mar­ked vil være i gang. For­hå­bent­lig. For Ørting Hal­lens Ven­ner mang­ler hjæl­pe­re til lør­dag den 13. april at ind­sam­le skrot og lop­per, sor­te­re det hele og få stil­let bor­de­ne op. Og dagen efter er der brug for fle­re sæl­ge­re af tin­ge­ne og hjælp til opryd­nin­gen bagefter.

Der mang­ler lige nu 20 fri­vil­li­ge. Kun otte har meldt sig.

”Vi synes, vi har gjort alt, vi kan gøre”, siger Micha­el Jakob­sen fra Ørting Hal­lens Ven­ner, der arran­ge­rer loppemarkedet.

”Vi har annon­ce­ret siden 24. janu­ar, vi har delt 150 fly­ers ud til gym­na­ster i  Hal­len. Vi har skre­vet til alle ØFUGs med­lem­mer og snak­ket med børn og for­æl­dre i Hal­len. Så hvad kan vi gøre mere?”. Han for­ud­ser, at det­te års lop­pe­mar­ked vil bli­ve det sidste.

Mang­len på fri­vil­li­ge ram­mer også cafe­en. For alle hjæl­pe­re skal i Hal­len for at sæl­ge. Det bety­der, at der ikke også kan være salg af mad. 

Uden de fri­vil­li­ge er der intet lop­pe­mar­ked, og intet lop­pe­mar­ked bety­der, at der vil mang­le godt 60.000 kro­ner i kas­sen hos Hal­lens Ven­ner. Pen­ge, der kun­ne bru­ges til ved­li­ge­hold af og for­bed­rin­ger i Hal­len. Og pen­ge i den kas­se, der kan søges af for­e­nin­ger med til­knyt­ning til stedet.

SØG DA EN ELLER TI FONDE!”

Måske tæn­ker man­ge: Hvor­for ikke søge en fond i ste­det for al det bøvl for at skaf­fe de pen­ge?
Det er da rig­tigt, at der er et hav af små og sto­re fon­de. Ansøg­nin­ger til dem kræ­ver kun et stan­dard­brev, hvor nav­net på fon­den kan skif­tes ud, og fri­mær­ker. Så kan man hur­tigt få lagt 10 ansøg­nin­ger i post­kas­sen – hvis man da kan fin­de en.

At søge en fond eller ti er ble­vet moder­ne, og der hol­des mas­ser af kur­ser i fun­dra­i­sing. Men fon­de giver ikke pen­ge til drift og almin­de­ligt ved­li­ge­hold. Kun til nye pro­jek­ter og ini­ti­a­ti­ver. Og fon­de kan ikke skaf­fe noget vig­tigt, som de fæl­les begi­ven­he­der kan ska­be: Lokal sammenhængskraft.

Der er meget lidt, der bin­der os sam­men. Vi har for­e­nin­ger for 60 +. Vi har en kir­ke. Vi har for­e­nin­ger for bebo­e­re i bestem­te dele af lands­by­en Ørting. Men det hele er mål­ret­tet en bestemt grup­pe men­ne­sker. Vi har ikke et for­sam­lings­hus, som de har i Gyl­ling, i Gos­mer og på Alrø. Vi har Sog­ne­hu­set, men det er ikke åbent for alle.

HALLEN OG ØFUG ER FOR ALLE

Hal­len og akti­vi­te­ter­ne i ØFUG – Ørting Fal­ling Ung­doms- og Gym­na­stik­for­e­ning – er for alle alders­grup­per. Og alle kan være med. Det er i Hal­len og Cafe­en, der er Hal­lowe­en-uhyg­ge. Det er i Hal­len og Cafe­en unger­ne sam­men kan føl­ge Melo­di Grand­prix for børn. Det er i Cafe­en Spi­se­ven­ner for 60+ sam­men kan ind­ta­ge Lou­i­ses gode mad til en abso­lut over­kom­me­lig pris. Det er i cafe­en, man kan købe mad til at tage med hjem, når dagen har været travl. Og det er i Hal­len, de 500 hel­di­ge, der har købt bil­let, kan kom­me til spis­ning og hal­bal med Kan­dis i juni. 

Der er al mulig grund til at hjæl­pe til med at arran­ge­re lop­pe­mar­ke­det – et arbej­de, der kan udfø­res sam­men med børn i alle aldre. Det er der også læring i for dem – nem­lig at det er vig­tigt at støt­te fæl­les­ska­ber, og det kan end­da være sjovt. Det er også en mulig­hed for til­flyt­ter­ne til at lære andre at ken­de og til at bør­ne­ne kan få loka­le kam­me­ra­ter, når man arbej­der og spi­ser sam­men. Ring til Lou­i­se på 61665645 eller send hen­de en mail: Logm.​jakobsen@​gmail.​com . Hun bli­ver glad for hver ene­ste til­mel­ding. Også hvis du kun kan afse en halv dag.

KALENDER


MORGENSANG OG KAFFE

Mor­gensan­gen begyn­der i kir­ken 11. april kl. 09.30 og efter en halv times tid, er der kaf­fe og rundstyk­ker i sog­ne­hu­set. Alle fra Fjord­pa­sto­ra­tet kan være med. Og kni­ber det med at kom­me til Bils­bæ­kvej i Ørting, er det muligt at bestil­le gra­tis kir­ke­bil på tlf. 4848 4848. Det skal gøres halvan­den time før ønsket afgang. Hjem igen kører bilen også

LOPPEMARKEDHALLEN

Lør­dag d. 13. april vil fri­vil­li­ge ind­sam­le lop­per over hele områ­det til salg på Lop­pe­mar­ke­det i Ørting Hal­len 14. april kl. 12 – kl.15. Beg­ge dage er der brug for fle­re hjælpere. 

SPISEVENNER

På menu­en er fiske­filet med kar­to­f­ler, per­sil­lesovs og dam­pe­de grønt­sa­ger, når Spi­se­ven­ner mødes igen 16. april kl. 12 i Ørting Hal­lens Café.

GENERALFORSAMLING

Lokal­hi­sto­risk arkiv for Gyl­ling og Omegn hol­der gene­ral­for­sam­ling 22. april kl. 19 i arki­vets loka­ler på skolen. 

ER DER KANDIS

Desvær­re – for dem, der kom for sent – er alle 500 bil­let­ter der giver adgang til spis­ning og hal­bal solgt. Men vil man nøjes med hal­bal og Kan­dis, er 70 bil­let­ter udbudt til salg. Køb her.