KORT NYT

DET BLEV TIL 3.803 KM

Igen i år vandt Hund­slund lokal­dy­sten. På 2. plad­sen kom Sak­sild, som var med for før­ste gang i år. Gyl­ling snup­pe­de 3. plad­sen og Ørting-Fal­ling blev num­mer fire.

Alt i alt fik kon­kur­ren­cen bor­ge­re i de fire lands­by­er til at løbe, gå og cyk­le 3.803 km.

PROGRAMMER FOR DEN NYE SÆSON

Liter­vis af kaf­fe, kort­spil, bræt­spil, fored­rag, udflug­ter, fæl­les­spis­ning….
Dan­ske Seni­o­rers og Tors­dags­klub­bens pro­gram­mer for den kom­men­de sæson rum­mer gode ople­vel­ser for områ­dets “grå guld”.
Beg­ge pro­gram­mer er nu lagt ind under Lokal­råd og for­e­nin­ger. Som sæd­van­ligt fore­går det i Sog­ne­hu­set på Bils­bæ­kvej i Ørting.

THEJSEN FORLADER FONDEN ØRTING

Dit­te-Marie Thej­sen for­la­der job­bet som vice­for­stan­der på Fon­den Ørting for at bli­ve skole­le­der på Åsko­len, frisko­len i Hør­ning. Hun har arbej­det på opholds­ste­det i mere end 10 år.
Åsko­len har 150 ele­ver fra 0. – 7. klas­se, og en af Thej­sens opga­ver bli­ver at arbej­de med en over­byg­ning. Hun er uddan­net lærer fra Den Frie Lærer­højsko­le. Uddan­nel­sen er spe­ci­elt mål­ret­tet frisko­ler, efter­sko­ler og højskoler.

LOKALRÅD

Hvis du vil vide, hvad Lokal­rå­det for Ørting-Fal­ling arbej­der med for tiden, kan du ori­en­te­re dig i de møde­re­fe­ra­ter, der er lagt ind under ”Lokal­råd og for­e­nin­ger”.
Her fin­der du alle refe­ra­ter fra i år – og også fra de sid­ste par år. Nåe­de du ikke gene­ral­for­sam­lin­gen, kan du sam­me sted fin­de beret­ning, refe­rat og regnskab.

LUK IKKE DE TRÆNGENDE IND

Hvis det rin­ger på døren og frem­me­de beder om lov til at bru­ge dit toilet, skal du ikke luk­ke de træn­gen­de ind. For når de går igen, mang­ler du fle­re gen­stan­de. Den ene er en kvinde.

Det har ældre bebo­e­re i Gyl­ling ople­vet, da de var ven­li­ge mod de frem­me­de. Ven­lig­he­den blev ikke gen­gældt. Så glem med­men­ne­ske­lig­he­den – luk og lås døren. Ring til din nabo eller en anden, hvis de bli­ver uden for.

GENERALFORSAMLING

Alle over 16 år, som bor fat i Ørting-Fal­ling Sog­ne, er med­lem­mer af Lokal­rå­det. Også selv om de hver­ken har udfyldt en blan­ket eller betalt kon­tin­gent, som ellers er det almin­de­li­ge, når man bli­ver med­lem af en for­e­ning.  De kan møde op til gene­ral­for­sam­lin­gen og stem­me. Det­te års gene­ral­for­sam­ling fin­der sted d. 29. marts kl. 19 – 21.30 hos Dine­sen i Fal­ling. Lokal­rå­det har eksi­ste­ret siden okto­ber 2014 og skal være områ­dets kon­takt til kom­mu­nal­be­sty­rel­se og for­valt­ning.  Hvis du vil se, hvad rådet arbej­der med, så find alle møde­re­fe­ra­ter på Lokal­po­sten under Lokal­råd og foreninger.

STØTTE TIL HANDELSPLADSEN

Der er luk­ket så meget som muligt for fry­se­re og køle­re på Han­dels­plad­sen, men alli­ge­vel koster elek­tri­ci­te­ten det hvi­de ud af øjne­ne.  Men Pan­de­ka­ge­bi­len og støt­te­bi­drag ind­brag­te på få timer 16.000 kro­ner – eller et beløb, der bety­der, at reg­nin­gen fra elek­tri­ci­tets­sel­ska­bet for en måneds for­brug, kan beta­les. Pan­de­ka­ge­bi­len done­re­de pen­ge­ne fra to timers salg ved Han­dels­plad­sen, og lands­by­ens bebo­e­re bak­ke­de op og spi­ste fyld­te pan­de­ka­ger til aftens­mad. Den sam­me hjælp fik Dagli’Brugsen i Gylling.

PANDEKAGEBILEN STØTTER LOKALE

Den 9. decem­ber mel­lem kl. 16 og 18 kan man købe pan­de­ka­ger med fyld ved Han­dels­plad­sen i Ørting. Pen­ge­ne fra sal­get går ube­skå­ret til hjælp til at beta­le el-reg­­nin­­gen. I går var Pan­de­ka­ge­bi­len ved Gyl­ling-Brugs­­en – også for at give et til­skud til de sti­gen­de udgifter. 

Valg flyt­ter sang til kirken

Stem­me­bok­se og valg­til­for­ord­ne­de ryk­ker 1. novem­ber ind i Sog­ne­hu­set og fortræn­ger den sang­grup­pe, som ple­jer at mødes der før­ste tirs­dag i måne­den. Men grup­pen kan sta­dig mødes, for kir­ken er reser­ve­ret til dem. Kaf­fen skal sta­dig tages med hjemmefra.

BRUGSEN ER NU ÅBEN KL. 8 – 18

Fra i mor­gen – 1. okto­ber – ændrer Gyl­ling-Brugs­­en åbning­sti­den. Den åbner kl. 8 og luk­ker kl. 18. Der er skå­ret en halv time om mor­ge­nen og en time om afte­nen, og er en kon­se­kvens af, at elek­tri­ci­te­ten koster det hvi­de ud af øjne­ne. De nye tider bety­der, at ingen med­ar­bej­de­re bli­ver fyret.

FDF Ørting-Fal­ling kan fortsætte

Syv voks­ne har meldt sig til at gå ind som fri­vil­li­ge i FDF-arbej­­det. Og det bety­der, at kred­sen kan fort­sæt­te. Ikke kun børn fra det­te områ­de er med i den loka­le FDF-kreds. Også børn fra Gyl­ling del­ta­ger.
De kan nu alle mødes igen 1. sep­tem­ber kl. 18.30 ved spej­der­hyt­ten på Tof­ten i Ørting.

Mari­an­ne Lyst stopper

Sog­ne­præst Mari­an­ne Lyst har valgt at gå på pen­sion ved års­skif­tet. Inden da har hun ferie, der skal afvik­les, så hen­des afskeds­gud­stje­ne­ster bli­ver holdt 27. novem­ber. Det er i Gyl­ling Kir­ke kl. 9.30, og kl. 10.30 på Alrø.

Pas på kanterne

Cykel­stien mel­lem Ørting og Odder har nu fået et lag asfalt, der har dæk­ket de rev­ner, der for­år­sa­ge­de en del uheld. Den smal­le cykel­sti har der­for nu fået kan­ter, der kan være far­li­ge, hvis cyk­li­ster også lader Tour de Fran­­ce-febe­ren sni­ge sig ind på turen til arbej­de og over­ha­ler. Så pas på.

CYKELSTIERNE SKAL FORBEDRES

”Det kom­mer på i løbet af for­å­ret – i hvert fald inden som­mer­fe­ri­en”.
”Det” er et nyt slid­lag på cykel­sti­er­ne mel­lem Ørting og Odder. Og løf­tet om for­bed­ring af cykel­stien er givet af for­man­den for Kli­­ma- og Pla­n­ud­val­get, Kre­sten Bjer­re i Hor­sens Fol­ke­blad 21. janu­ar. Cyk­li­ster har i lang tid kla­get over de dår­li­ge for­hold, der har bety­det, at man­ge er væltet.

KAFFEN SERVERESKIRKEN

Så meget er aflyst eller udskudt. Men ikke mor­gensan­gen i kir­ken. Den bli­ver gen­nem­ført 13. janu­ar kl. 9.30 som plan­lagt. Ene­ste ændring er, at der ikke bag­ef­ter er mor­genkaf­fe i Sog­ne­hu­set. Kaf­fen bli­ver den­ne gang ser­ve­ret i kir­ken. Virus-reg­­ler­­ne bli­ver over­holdt, så det er trygt at deltage. 

Lan­ge arbejds­da­ge og løn­ned­gang skræm­mer ikke to gan­ge Matador-Agnes

Sus­sie Jør­gen­sen – Savn af “tan­ken” skal omsæt­tes til handel

Den­ne gang er der kun ét punkt på dags­or­de­nen, når der 4. april kl. 19 igen ind­kal­des til bor­ger­mø­de: En dag­lig­va­re­for­ret­ning på Hor­sens­vej i Ørting. 

Rik­ke Ras­mus­sen fra Ørting og Sus­sie Jør­gen­sen fra Gyl­ling står bag pla­nen om genåb­ning af en ny for­ret­ning i byg­nin­gen, hvor den gam­le Han­dels­plads hav­de til huse. De beva­rer alt­så en del af det gam­le i nav­net på den for­ret­ning, de vil åbne. Men under­stre­ger, at de ikke vil opbyg­ge en kopi.

De håber på så stor opbak­ning tors­dag efter påske­fe­ri­en, at bebo­e­re i Ørting og omegn vil teg­ne sig for bidrag på i alt en halv mil­li­on kro­ner. Så kan de, der hver læg­ger 100.000 kro­ner i pro­jekt­kas­sen, kom­me vide­re i deres sam­ar­bej­de med DAGROFA og søge en fond om yder­li­ge­re 500.000 kro­ner. Og omkring juli vil for­ret­nin­gen kun­ne åbne. 

(DAGROFA er en dag­lig­va­re­kon­cern, der leve­rer til bla. Min Køb­mand og Let Køb.
Den hjæl­per også med at åbne selv­stæn­di­ge for­ret­nin­ger over hele lan­det.
Hvor­for kan du læse her)


På bor­ger­mø­det vil en kon­su­lent fra kon­cer­nen for­tæl­le mere om øko­no­mi­en i pro­jek­tet og om de ana­ly­ser, der er lavet af kun­de­grund­la­get for ”Min Køb­mand – Ørting Handelsplads”.

OPBAKNING FRA BAGLANDET

Lan­ge arbejds­da­ge vil skæ­re ned på Rik­ke Ras­mus­sens strandture

Rik­ke og Sus­sie arbej­der beg­ge i Lidl i Skan­der­borg nu, og de ved, at det bli­ver ikke en guld­gru­be for dem at skif­te og opbyg­ge en dag­lig­va­re­for­ret­ning i Ørting. Tvær­ti­mod. De vil gå ned i løn – og få lan­ge arbejds­da­ge. Også i wee­ken­der­ne. Deres ambi­tion er nem­lig, at åbning­sti­den skal være fra 6.30 om mor­ge­nen til 7 om afte­nen. Der­til kom­mer, at de også beg­ge skal have tin­ge­ne til at gå op med et fami­li­e­liv. Men de har opbak­ning på hjem­me­fron­ten og har haft det fra den før­ste dag, de beslut­te­de sig for at tage pro­jek­tet op, med alt hvad det inde­bæ­rer af for­be­re­del­ses­ar­bej­de og tæring på energien.

DET SKRÆMMER DEM IKKE

Som to gan­ge Agnes fra Mata­dor for­tæl­ler de, at de altid har ønsket at ”have deres eget”. Og nu er mulig­he­den der. De er ikke skræmt over, at Ørting for man­ge er en lands­by, man kører i gen­nem, og at man­ge bebo­e­re hver dag kører mod Århus eller Hor­sens, hvor der er mas­ser af mulig­he­der for indkøb.

Gen­nem sam­ar­bej­det med DAGROFA kan de give rele­van­te til­bud, og også en ”to go”-service, som man­ge ken­der fra tank­sta­tio­ner­ne. Kan de lok­ke med sandwich og andet, vil kun­der­ne opda­ge, at for­ret­nin­gen også byder på ind­købs­mu­lig­he­der, de ikke får i kioskerne.

SAVN ER IKKE NOKDET KRÆVER HANDEL

Sus­sie og Rik­ke får at vide, at man­ge sav­ner Tan­ken, som Han­dels­plad­sen blev kaldt i det dag­li­ge. Men skal genåb­nings­pro­jek­tet lyk­kes, må det savn omsæt­tes til han­del. At kas­se­ap­pa­ra­ter­ne aflæ­ser varer, er for­ud­sæt­nin­gen for, at de to kan rea­li­se­re, hvad de også ger­ne vil: Bak­ke op om et fæl­les­skab – ska­be et sted, hvor folk mødes, og hvor der vil være for­skel­li­ge akti­vi­te­ter for børn f.eks. til fastelavn, jul og påske. Hvad der skal ske, kan bebo­er­ne selv være med til at sæt­te i gang – bl.a. ved at læg­ge ide­er i en post­kas­se til formålet.

FRIVILLIGE OG DET SOCIALE ANSVAR

De vil også ger­ne have fri­vil­li­ge knyt­tet til for­ret­nin­gen – og også tage et soci­alt ansvar og hjæl­pe med at slu­se f.eks. unge, der har svært ved at fin­de en plads, ind på arbejds­mar­ke­det. Men i sam­ar­bej­de med pri­va­te og offent­li­ge insti­tu­tio­ner, hvor de unge tilknyttet.

Først skal for­ret­nin­gen dog køre. ”Vi vil ikke risi­ke­re at tabe nogen på gul­vet eller risi­ke­re, at fri­vil­li­ge ikke føler sig værds­at”, siger de. De vil tage sig tiden – og byg­ge lang­somt op.

DEN RIGTIGE RÆKKEFØLGE

Lige nu er de ved at under­sø­ge, hvem der kan leve­re brød og kager hver dag. På sigt vil de dog ger­ne selv bage, og også lave de sandwich i butik­ken, som de i begyn­del­sen vil få fra DAGROFA. Lokal frugt og grønt skal også have en plads. Pak­ker skal igen kun­ne sen­des og hen­tes i for­ret­nin­gen, og på sigt kan de måske også igen til­by­de blom­ster og blom­ster­bin­ding til spe­ci­el­le lej­lig­he­der – hvis der da ikke kom­mer en for­ret­ning i byg­nin­gen, der til­by­der det sam­me. To gan­ge Mata­dor-Agnes har man­ge ide­er og pla­ner – men tøj­ler dem, så de kan bli­ve rea­li­se­ret i den rig­ti­ge rækkefølge.

Næste trin på pro­jekt­trap­pen er bor­ger­mø­det 4. april kl. 19. Det er i Fal­ling For­sam­lings­hus, som der sta­dig står på vejskiltet.

KALENDER


ÆSKEN HOLDER ÅBENT

Æsken på Alrø hol­der nu åbent i wee­ken­der­ne fra kl. 13 – kl. 17. 

SPISEVENNER

På menu­en er fri­ka­del­ler, stu­vet hvid­kål og kar­to­f­ler, når Spi­se­ven­ner mødes igen 21. maj kl. 12 i Ørting Hal­lens Café.

FORÅRSKONCERTFALLING KIRKE

Jysk Aka­de­misk Kor, der består af 30 erfar­ne kor­san­ge­re, giver kon­cert i Fal­ling Kir­ke 29. maj kl. 19. De syn­ger dan­ske for­års- og sommersange. 

ER DER KANDIS

Desvær­re – for dem, der kom for sent – er alle 500 bil­let­ter, der giver adgang til spis­ning og hal­bal solgt. Men vil man nøjes med hal­bal og Kan­dis, er 75 ekstra bil­let­ter nu udbudt til salg. Køb her.

LIVGADERNE 

Fra 13. – 15. juni hol­der Gyl­ling byfest. I år vil alt ikke fore­gå på sport­s­plad­sen – men også i gader­ne, i For­sam­lings­hu­set og ved Møl­len. Pro­gram­met er ikke helt klar end­nu. Efter­hån­den som det er fær­digt, vil akti­vi­te­ter­ne bli­ve sat i kalenderen.ER DER IGEN METALFORSAMLINGSHUSET