KORT NYT

To nye med­lem­mer valgt

Godt 30 men­ne­sker mød­te i aften op i Sog­ne­hu­set for at væl­ge med­lem­mer til Fjord­pa­sto­ra­tets fæl­les menig­heds­råd. To gen­gan­ge­re og to helt nye med­lem­mer skal repræ­sen­te­re Ørting og Fal­ling sog­ne.

I Ørting blev den nuvæ­ren­de for­mand for menig­heds­rå­det, Jens Peter Peter­sen, valgt sam­men med Git­te Bis­bo Bøgh, der er helt ny i den­ne form for

fri­vil­ligt arbej­de. Til dag­ligt arbej­der hun som admi­ni­stra­tiv leder på Vestsko­len.Som sted­fortræ­der blev Ton­ny H. Jakob­sen valgt. Også han, der har et entre­pre­nør­fir­ma i Hor­sens, er ny i arbej­det.

For Fal­ling sogn blev Knud Appel, som er næst­for­mand for det nuvæ­ren­de menig­heds­råd. Han blev valgt sam­men med Lise Færch, som er ope­ra­tions­sy­geple­jer­ske på Hor­sens Syge­hus.Som sup­ple­an­ter blev Kaj Rude­beck og Else Ros­borg valgt. De bor beg­ge i Amstrup. og har beg­ge tid­li­ge­re været med­lem­mer af menig­heds­rå­det for Ørting Fal­ling.

Gæster har lært at ryd­de op efter sig

”Vi har hver­ken haft fle­re smadre­de ruder eller fun­det bun­ker med tom­me dåser og andet affald. Så har vi haft gæster, har de i hvert fald lært at ryd­de op”.
Siger Fon­den Ørting’s sous­chef, Dit­te-Marie Thej­sen.

Dit­te-Marie Thej­sen – De unge må sta­dig ger­ne kom­me – bare de fjer­ner deres affald

Som Lokal­po­sten skrev 7. maj, har Fon­den haft pro­ble­mer med grup­per af unge, som brug­te den tid­li­ge­re friskole’s udea­re­a­ler uden at ryd­de op efter sig. Spe­ci­elt efter en wee­kend lå der tom­me øldå­ser, tom­me ener­gi­drik­ke og andet affald. En enkelt gang var en rude slå­et i styk­ker, hvil­ket blev meldt til poli­ti­et som hær­værk.
Der­for blev hund­e­luf­te­re, løbe­re, cyk­li­ster og andre, der kom­mer i områ­det, bedt om at være opmærk­som­me på de unge og huske dem på, at affaldspo­ser­ne er opfun­det.
”Vi synes, det er dej­ligt, at pro­ble­met synes at være løst”, siger Dit­te-Marie Thej­sen. ”Og vi er gla­de for, at man­ge fra lokal­sam­fun­det har holdt øje med områ­det på Per­sie­vej. Vi har sta­dig ikke noget imod at unge spil­ler bold eller hyg­ger sig på vores udea­re­a­ler. Når bare de fjer­ner deres affald og lader være med at øde­læg­ge noget”. 

KALENDER

MORGENSANGKIRKEN

8. okto­ber kl. 9.30 er der igen mor­gensang i Ørting Kir­ke med efter­føl­gen­de kaf­fe i Sog­ne­hu­set

GENERALFORSAMLING

8. okto­ber kl. 13.30 hol­der Tors­dags­klub­ben gene­ral­for­sam­ling. For­e­nin­gen giver kaf­fe – og bag­ef­ter kan kor­te­ne fin­des frem. Det er i Sog­ne­hu­set – som sæd­van­ligt.

LIVET FØR OG EFTER ULYKKEN

12. okto­ber kom­mer tid­li­ge­re råd­mand og vice­borg­me­ster i Århus kom­mu­ne Dort­he Lau­sten til Dan­ske Seni­o­rers møde for at hol­de fored­rag om livet før og efter ulyk­ken. Hun bræk­ke­de ryg­gen i 2012 i en ulyk­ke uden for Ørting.

FÆLLESSPISNING

5. novem­ber kl. 12.30 invi­te­rer Tors­dags­klub­ben til fæl­les­spis­ning. Pri­sen er 50 kr – meld dig til sene­st når du kom­mer i klub­ben 29. okto­ber. Det er i Sog­ne­hu­set.

FAMILIEN FARTEN

9. novem­ber kl. 13.30 for­tæl­ler Anne Gret­he Trang­bæk og Hel­ge Rude Kri­sten­sen om deres rej­se rundt i det syd­li­ge Afri­ka. 22.000 km over 4 måne­der i Nami­bia, Botswa­na, Leso­t­ho og Swa­ziland. Dan­ske Seni­o­rer Ørting Fal­ling og Gyl­ling Pen­sio­ni­st­for­e­ning arran­ge­rer. Det er i Gyl­ling for­sam­lings­hus. Pris 60 kr. Til­mel­ding nød­ven­dig sene­st 26. okt. Ring til Tove Fors­berg – 52 38 53 80 – eller Kir­sten Jør­gen­sen – 50 48 47 58