KORT NYT

To nye med­lem­mer valgt

Godt 30 men­ne­sker mød­te i aften op i Sog­ne­hu­set for at væl­ge med­lem­mer til Fjord­pa­sto­ra­tets fæl­les menig­heds­råd. To gen­gan­ge­re og to helt nye med­lem­mer skal repræ­sen­te­re Ørting og Fal­ling sog­ne.

I Ørting blev den nuvæ­ren­de for­mand for menig­heds­rå­det, Jens Peter Peter­sen, valgt sam­men med Git­te Bis­bo Bøgh, der er helt ny i den­ne form for

fri­vil­ligt arbej­de. Til dag­ligt arbej­der hun som admi­ni­stra­tiv leder på Vestsko­len.Som sted­fortræ­der blev Ton­ny H. Jakob­sen valgt. Også han, der har et entre­pre­nør­fir­ma i Hor­sens, er ny i arbej­det.

For Fal­ling sogn blev Knud Appel, som er næst­for­mand for det nuvæ­ren­de menig­heds­råd. Han blev valgt sam­men med Lise Færch, som er ope­ra­tions­sy­geple­jer­ske på Hor­sens Syge­hus.Som sup­ple­an­ter blev Kaj Rude­beck og Else Ros­borg valgt. De bor beg­ge i Amstrup. og har beg­ge tid­li­ge­re været med­lem­mer af menig­heds­rå­det for Ørting Fal­ling.

Nye reg­ler skal sik­re demo­kra­tisk valg­te menig­heds­råd

I hvert ene­ste af lan­dets 2.169 sog­ne skal det nuvæ­ren­de menig­heds­råd hol­de ori­en­te­rings­mø­der 9. juni – og 15. sep­tem­ber hol­de en såkaldt valg­for­sam­ling, hvor med­lem­mer af de nye menig­heds­råd skal væl­ges. Der er tale om per­son­valg – ikke om det liste­valg, som tit er ble­vet brugt, når de ansvar­li­ge for sog­ne­nes kir­ker er ble­vet valgt.
Sådan er de nye reg­ler for ens­ret­ning af val­ge­ne til menig­heds­rå­de­ne over hele lan­det. Alt­så også i Ørting – Fal­ling sog­ne, som hører til i

Som Lands­for­e­nin­gen for Menig­heds­råd beskri­ver valg­for­sam­lin­gen

Fjord­pa­sto­ra­tet. Her skal hvert af de seks sog­ne væl­ge to med­lem­mer til det fæl­les menig­heds­råd. Udover Ørting og Fal­ling er det Gyl­ling, Alrø, Hund­slund og Tor­rild.
De ens­ar­te­de reg­ler er ved­ta­get for at sik­re demo­kra­ti­ske valg. Hidtil har opstil­lings­mø­de­r­ne ikke været under­lagt krav til form, offent­lig­hed eller hem­me­lig afstem­ning. 

ORIENTERINGSMØDE
Ori­en­te­rings­mø­det d. 9. juni hol­des i Sog­ne­hu­set kl. 19 for bebo­er­ne i Ørting-Fal­ling. Også det­te møde skal føl­ge reg­ler­ne for ens­ret­ning med en fast­sat dags­or­den. Iføl­ge Lands­for­e­nin­gen for Menig­heds­råd skal den ”blandt andet… inde­hol­de en ori­en­te­ring om arbej­det i den for­løb­ne funk­tions­pe­ri­o­de, års­regn­skab, ori­en­te­ring om og idéer og visio­ner til det kom­men­de menig­heds­rå­ds opga­ver, bud­get, reg­ler for menig­heds­rå­dsval­get og antal­let af kan­di­da­ter, der skal væl­ges til menig­heds­rå­det 15. sep­tem­ber 2020”.

SAMME AFTEN
Valg­for­sam­lin­gen 15. sep­tem­ber skal også afvik­les efter en fast ska­be­lon med en dags­or­den, der – igen iføl­ge Lands­for­e­nin­gen for Menig­heds­råd – ”blandt andet skal bestå af: valg af diri­gent, opstil­ling af kan­di­da­ter, præ­sen­ta­tion af kan­di­da­ter­ne, debat og mulig­hed for spørgs­mål til kan­di­da­ter­ne, gen­nem­gang af afstem­nings­reg­ler­ne, skrift­lig hem­me­lig afstem­ning, stem­me­op­tæl­ling og valg af sted­fortræ­de­re”.
Alle bebo­e­re i Ørting-Fal­ling sog­ne­ne, der er fyldt 18 år og med­lem af fol­kekir­ken, kan stil­le op til val­get. Og sam­me grup­pe kan stem­me ved val­get. Afstem­nin­gen skal være hem­me­lig.
Der er alt­så både præ­sen­ta­tion af kan­di­da­ter­ne og valg af med­lem­mer­ne til menig­heds­rå­det, når der hol­des valg­for­sam­ling. 

 

 

KALENDER

MORGENSANGKIRKEN

8. okto­ber kl. 9.30 er der igen mor­gensang i Ørting Kir­ke med efter­føl­gen­de kaf­fe i Sog­ne­hu­set

GENERALFORSAMLING

8. okto­ber kl. 13.30 hol­der Tors­dags­klub­ben gene­ral­for­sam­ling. For­e­nin­gen giver kaf­fe – og bag­ef­ter kan kor­te­ne fin­des frem. Det er i Sog­ne­hu­set – som sæd­van­ligt.

LIVET FØR OG EFTER ULYKKEN

12. okto­ber kom­mer tid­li­ge­re råd­mand og vice­borg­me­ster i Århus kom­mu­ne Dort­he Lau­sten til Dan­ske Seni­o­rers møde for at hol­de fored­rag om livet før og efter ulyk­ken. Hun bræk­ke­de ryg­gen i 2012 i en ulyk­ke uden for Ørting.

FÆLLESSPISNING

5. novem­ber kl. 12.30 invi­te­rer Tors­dags­klub­ben til fæl­les­spis­ning. Pri­sen er 50 kr – meld dig til sene­st når du kom­mer i klub­ben 29. okto­ber. Det er i Sog­ne­hu­set.

FAMILIEN FARTEN

9. novem­ber kl. 13.30 for­tæl­ler Anne Gret­he Trang­bæk og Hel­ge Rude Kri­sten­sen om deres rej­se rundt i det syd­li­ge Afri­ka. 22.000 km over 4 måne­der i Nami­bia, Botswa­na, Leso­t­ho og Swa­ziland. Dan­ske Seni­o­rer Ørting Fal­ling og Gyl­ling Pen­sio­ni­st­for­e­ning arran­ge­rer. Det er i Gyl­ling for­sam­lings­hus. Pris 60 kr. Til­mel­ding nød­ven­dig sene­st 26. okt. Ring til Tove Fors­berg – 52 38 53 80 – eller Kir­sten Jør­gen­sen – 50 48 47 58