KORT NYT

DET BLEV TIL 3.803 KM

Igen i år vandt Hund­slund lokal­dy­sten. På 2. plad­sen kom Sak­sild, som var med for før­ste gang i år. Gyl­ling snup­pe­de 3. plad­sen og Ørting-Fal­ling blev num­mer fire.

Alt i alt fik kon­kur­ren­cen bor­ge­re i de fire lands­by­er til at løbe, gå og cyk­le 3.803 km.

PROGRAMMER FOR DEN NYE SÆSON

Liter­vis af kaf­fe, kort­spil, bræt­spil, fored­rag, udflug­ter, fæl­les­spis­ning….
Dan­ske Seni­o­rers og Tors­dags­klub­bens pro­gram­mer for den kom­men­de sæson rum­mer gode ople­vel­ser for områ­dets “grå guld”.
Beg­ge pro­gram­mer er nu lagt ind under Lokal­råd og for­e­nin­ger. Som sæd­van­ligt fore­går det i Sog­ne­hu­set på Bils­bæ­kvej i Ørting.

THEJSEN FORLADER FONDEN ØRTING

Dit­te-Marie Thej­sen for­la­der job­bet som vice­for­stan­der på Fon­den Ørting for at bli­ve skole­le­der på Åsko­len, frisko­len i Hør­ning. Hun har arbej­det på opholds­ste­det i mere end 10 år.
Åsko­len har 150 ele­ver fra 0. – 7. klas­se, og en af Thej­sens opga­ver bli­ver at arbej­de med en over­byg­ning. Hun er uddan­net lærer fra Den Frie Lærer­højsko­le. Uddan­nel­sen er spe­ci­elt mål­ret­tet frisko­ler, efter­sko­ler og højskoler.

LOKALRÅD

Hvis du vil vide, hvad Lokal­rå­det for Ørting-Fal­ling arbej­der med for tiden, kan du ori­en­te­re dig i de møde­re­fe­ra­ter, der er lagt ind under ”Lokal­råd og for­e­nin­ger”.
Her fin­der du alle refe­ra­ter fra i år – og også fra de sid­ste par år. Nåe­de du ikke gene­ral­for­sam­lin­gen, kan du sam­me sted fin­de beret­ning, refe­rat og regnskab.

LUK IKKE DE TRÆNGENDE IND

Hvis det rin­ger på døren og frem­me­de beder om lov til at bru­ge dit toilet, skal du ikke luk­ke de træn­gen­de ind. For når de går igen, mang­ler du fle­re gen­stan­de. Den ene er en kvinde.

Det har ældre bebo­e­re i Gyl­ling ople­vet, da de var ven­li­ge mod de frem­me­de. Ven­lig­he­den blev ikke gen­gældt. Så glem med­men­ne­ske­lig­he­den – luk og lås døren. Ring til din nabo eller en anden, hvis de bli­ver uden for.

GENERALFORSAMLING

Alle over 16 år, som bor fat i Ørting-Fal­ling Sog­ne, er med­lem­mer af Lokal­rå­det. Også selv om de hver­ken har udfyldt en blan­ket eller betalt kon­tin­gent, som ellers er det almin­de­li­ge, når man bli­ver med­lem af en for­e­ning.  De kan møde op til gene­ral­for­sam­lin­gen og stem­me. Det­te års gene­ral­for­sam­ling fin­der sted d. 29. marts kl. 19 – 21.30 hos Dine­sen i Fal­ling. Lokal­rå­det har eksi­ste­ret siden okto­ber 2014 og skal være områ­dets kon­takt til kom­mu­nal­be­sty­rel­se og for­valt­ning.  Hvis du vil se, hvad rådet arbej­der med, så find alle møde­re­fe­ra­ter på Lokal­po­sten under Lokal­råd og foreninger.

STØTTE TIL HANDELSPLADSEN

Der er luk­ket så meget som muligt for fry­se­re og køle­re på Han­dels­plad­sen, men alli­ge­vel koster elek­tri­ci­te­ten det hvi­de ud af øjne­ne.  Men Pan­de­ka­ge­bi­len og støt­te­bi­drag ind­brag­te på få timer 16.000 kro­ner – eller et beløb, der bety­der, at reg­nin­gen fra elek­tri­ci­tets­sel­ska­bet for en måneds for­brug, kan beta­les. Pan­de­ka­ge­bi­len done­re­de pen­ge­ne fra to timers salg ved Han­dels­plad­sen, og lands­by­ens bebo­e­re bak­ke­de op og spi­ste fyld­te pan­de­ka­ger til aftens­mad. Den sam­me hjælp fik Dagli’Brugsen i Gylling.

PANDEKAGEBILEN STØTTER LOKALE

Den 9. decem­ber mel­lem kl. 16 og 18 kan man købe pan­de­ka­ger med fyld ved Han­dels­plad­sen i Ørting. Pen­ge­ne fra sal­get går ube­skå­ret til hjælp til at beta­le el-reg­­nin­­gen. I går var Pan­de­ka­ge­bi­len ved Gyl­ling-Brugs­­en – også for at give et til­skud til de sti­gen­de udgifter. 

Valg flyt­ter sang til kirken

Stem­me­bok­se og valg­til­for­ord­ne­de ryk­ker 1. novem­ber ind i Sog­ne­hu­set og fortræn­ger den sang­grup­pe, som ple­jer at mødes der før­ste tirs­dag i måne­den. Men grup­pen kan sta­dig mødes, for kir­ken er reser­ve­ret til dem. Kaf­fen skal sta­dig tages med hjemmefra.

BRUGSEN ER NU ÅBEN KL. 8 – 18

Fra i mor­gen – 1. okto­ber – ændrer Gyl­ling-Brugs­­en åbning­sti­den. Den åbner kl. 8 og luk­ker kl. 18. Der er skå­ret en halv time om mor­ge­nen og en time om afte­nen, og er en kon­se­kvens af, at elek­tri­ci­te­ten koster det hvi­de ud af øjne­ne. De nye tider bety­der, at ingen med­ar­bej­de­re bli­ver fyret.

FDF Ørting-Fal­ling kan fortsætte

Syv voks­ne har meldt sig til at gå ind som fri­vil­li­ge i FDF-arbej­­det. Og det bety­der, at kred­sen kan fort­sæt­te. Ikke kun børn fra det­te områ­de er med i den loka­le FDF-kreds. Også børn fra Gyl­ling del­ta­ger.
De kan nu alle mødes igen 1. sep­tem­ber kl. 18.30 ved spej­der­hyt­ten på Tof­ten i Ørting.

Mari­an­ne Lyst stopper

Sog­ne­præst Mari­an­ne Lyst har valgt at gå på pen­sion ved års­skif­tet. Inden da har hun ferie, der skal afvik­les, så hen­des afskeds­gud­stje­ne­ster bli­ver holdt 27. novem­ber. Det er i Gyl­ling Kir­ke kl. 9.30, og kl. 10.30 på Alrø.

Pas på kanterne

Cykel­stien mel­lem Ørting og Odder har nu fået et lag asfalt, der har dæk­ket de rev­ner, der for­år­sa­ge­de en del uheld. Den smal­le cykel­sti har der­for nu fået kan­ter, der kan være far­li­ge, hvis cyk­li­ster også lader Tour de Fran­­ce-febe­ren sni­ge sig ind på turen til arbej­de og over­ha­ler. Så pas på.

CYKELSTIERNE SKAL FORBEDRES

”Det kom­mer på i løbet af for­å­ret – i hvert fald inden som­mer­fe­ri­en”.
”Det” er et nyt slid­lag på cykel­sti­er­ne mel­lem Ørting og Odder. Og løf­tet om for­bed­ring af cykel­stien er givet af for­man­den for Kli­­ma- og Pla­n­ud­val­get, Kre­sten Bjer­re i Hor­sens Fol­ke­blad 21. janu­ar. Cyk­li­ster har i lang tid kla­get over de dår­li­ge for­hold, der har bety­det, at man­ge er væltet.

KAFFEN SERVERESKIRKEN

Så meget er aflyst eller udskudt. Men ikke mor­gensan­gen i kir­ken. Den bli­ver gen­nem­ført 13. janu­ar kl. 9.30 som plan­lagt. Ene­ste ændring er, at der ikke bag­ef­ter er mor­genkaf­fe i Sog­ne­hu­set. Kaf­fen bli­ver den­ne gang ser­ve­ret i kir­ken. Virus-reg­­ler­­ne bli­ver over­holdt, så det er trygt at deltage. 

Ud med natu­ren – det bil­li­ge skidt! Og væk med Alrø som ø

Hvis man tror, at lob­byis­me, spin, net­værk og sam­men­spist­hed er af nye­re dato, så tager man fejl. Det blev dyr­ket grun­digt helt til­ba­ge til begyn­del­sen af for­ri­ge århund­re­de. Men til tider møder den slags mod­magt. Og hel­dig­vis for det. For hvis Hede­sel­ska­bet og de man­ge i dets net­værk hav­de haft held til at gen­nem­fø­re pla­ner i Hor­sens Fjord, var noget af den smuk­ke­ste natur, vi har

Hav­de det stå­et til Land­vin­dings­net­vær­ket, var der ikke vand på beg­ge sider af Alrø-dæmningen

i vores områ­de, ble­vet omdan­net til san­de­de hus­mands­brug. Så hav­de der hver­ken været vand, fisk eller fug­le i Ler­d­rup-Bug­ten. Ikke min­dre end tre gan­ge for­søg­te sel­ska­bet og dets støt­ter at få tør­lagt områ­det. Og for­søg­te end­da også at få ind­dæm­nin­gen til at ræk­ke til den anden side af Alrø-dæm­nin­gen – helt ned til Søvind og Vor­sø. Så hav­de det været slut med Alrø som ø.

DALGAS OG HEDESELSKABET
Hede­sel­ska­bet blev stif­tet i 1866 med offi­cer og vejin­ge­ni­ør Enri­co Myli­us Dal­gas som direk­tør. For­må­let var i begyn­del­sen at ”frem­me frugt­b­ar­gø­rel­sen af de jyske heder”.

Enri­co Dal­gas og Hede­sel­ska­bet fik hur­tigt poli­tisk indflydelse

Kri­gen i 1864 hav­de flyt­tet den dansk-tyske græn­se op til Kon­ge­å­en, og som Dal­gas er kendt for at sige – ”hvad udad tabes skal indad vin­des”. Orde­ne hav­de han gan­ske vist hav­de lånt fra en sen­tens skre­vet på mønt­en, der blev præ­get til en stor industri-

og kunst­ud­stil­ling i Køben­havn: For hvert et tab igen erstat­ning fin­des; hvad udad tab­tes, det må indad vin­des. Men de betrag­tes som Dal­gas’ egne.

POLITISK INDFLYDELSE
Hede­sel­ska­bet fik hur­tigt poli­tisk ind­fly­del­se. Og snart var det ikke kun ”de jyske heder”, men også afvan­dings-pro­jek­ter og udnyt­tel­se af moser, sel­ska­bet enga­ge­re­de sig i. Her viste den poli­ti­ske ind­fly­del­se i Rigs­da­gen sig helt kon­kret. Lod­se­je­re kun­ne sæt­te sig imod, at søer, vand­løb m.v. blev afvan­de­de. Men det pro­blem blev kla­ret poli­tisk med ”tvangs­mæs­sig del­ta­gel­se”: Vrang­vil­li­ge lod­se­je­re kun­ne tvin­ges til – mod en lil­le erstat­ning – at afgi­ve deres jord, hvis 2/​3 af lod­se­jer­ne ønske­de afvan­ding. Og sel­ska­bet fik end­nu mere hjælp:

BARE EN FANFARE
Efter 1. ver­denskrig var arbejds­løs­he­den stor, og i 1917 blev alle mini­stre ind­kaldt til sam­råd i finans­ud­val­get om ”Iværk­sæt­tel­se af stats­ar­bej­der til afhjæl­p­ning af arbejds­løs­he­den”. Land­brugs­mi­ni­ste­ren fik gen­nemt­vun­get, at der spe­ci­elt skul­le afsæt­tes mid­ler til afvan­dings­an­læg, og de pen­ge blev lagt i Hede­sel­ska­bets kas­se. Også i 1919 fik Hede­sel­ska­bet pen­ge på den kon­to. Men hver­ken i 1917 eller 1919 fik pen­ge­ne mere end en mini­mal effekt på beskæf­ti­gel­sen. Ikke desto min­dre blev det et fast man­tra: Hede­sel­ska­bet afvan­der for at gav­ne beskæf­ti­gel­sen. At afvan­din­gen var det pri­mæ­re og beskæf­ti­gel­sen aldrig var i cen­trum,  frem­går af et møde­re­fe­rat. Der står direk­te, at beskæf­ti­gel­sen kun var ”en fan­fa­re” for at få andet vedtaget.
Der blev givet pen­ge til grund­for­bed­ring. Det vil sige ind­dæm­ning og afvan­ding. Og poli­tisk set var der et edder­kop­pe­spind af inter­es­ser, hvor repræ­sen­tan­ter fra Hede­sel­skab, Land­brugs­råd og spe­ci­elt par­ti­et Ven­stre lap­pe­de over hin­an­den. Hede­sel­ska­bet var ini­ti­a­tiv­ta­ger til pro­jek­ter, der skul­le have sto­re stat­stilskud – og var også med til at få lov­giv­nin­gen på plads i Rigsdagen.

ENDNU FLERE PENGE
I 1929 krak­ke­de Wall Stre­et og hele ver­den blev ramt af en øko­no­misk krise.
Og nu fik Hede­sel­ska­bet for alvor vind i sej­le­ne. For der skul­le sæt­tes gang i pro­jek­ter, der kun­ne afhjæl­pe arbejds­løs­hed, og det hed sig, at Hede­sel­ska­bet hav­de erfa­rin­ger. Land­brugs­mi­ni­ste­ren fik afsat fle­re pen­ge til afvan­dings­pro­jek­ter – eller grund­for­bed­ring, som det blev kaldt. 50 pro­cent af løn­nin­ger­ne skul­le beta­les af sta­ten, hvis der var tale om arbejds­lø­se. I alle udvalg, hvor beslut­nin­ger­ne skul­le træf­fes, var Hede­sel­ska­bet repræsenteret.
Snart kom turen til vores område.

VILIKKE HAVE FLERE PENGE?
Da Dan­mark blev besat, skab­te det en stem­ning af, at nu skul­le der pro­du­ce­res end­nu fle­re føde­va­rer – og ska­bes end­nu fle­re arbejds­plad­ser. Og rege­rin­gen hen­vend­te sig til Hede­sel­ska­bet: Giver vi jer pen­ge nok?
Hede­sel­ska­bet hav­de på det tids­punkt et arkiv med 3.600 for­slag til ind­dæm­ning, og skyn­der sig at for­tæl­le rege­rin­gen, at nej – der var ikke pen­ge nok. Men hvis rege­rin­gen vil­le være ven­lig at beta­le alle omkost­nin­ger, kun­ne 314 ind­dæm­nings- og afvan­dings­pro­jek­ter sæt­tes i gang, og til gen­gæld for de 18 mil­li­o­ner kro­ner, som Hede­sel­ska­bet skul­le have, vil­le sam­fun­det bli­ve ”beløn­net med første­klas­ses kor­njor­der”. Skat­tey­der­ne skul­le alt­så beta­le for at få landbrugs-jord.

VÆK MED LERDRUP-BUGTEN

På mødet på Cen­tral­ho­tel­let sad land­vin­dings­ud­val­gets for­mand for bor­den­den – han var sjovt nok også direk­tør i Hedeselskabet

Sta­ten fik et Land­vin­dings­ud­valg, der bl.a. skul­le træf­fe afgø­rel­ser om ”For­an­stalt­nin­ger til Land­vin­ding, Afvan­ding og Beskyt­tel­se af lave Are­a­ler samt Anlæg af de nød­ven­di­ge For­bin­del­ses­ve­je for Lod­se­je­re”, som det hed. Også i dét udvalg var Hede­sel­ska­bet repræsenteret.
Og alle­re­de på udval­gets før­ste møde i novem­ber 1940 skul­le det behand­le for­sla­get om at tør­læg­ge i alt 322 hektar jord fra Gyl­ling Næs til Alrø-dæm­nin­gen. Ler­d­rup Bug­ten skul­le forsvinde.

GODSEJEREN  RØDT

Det for­slag fik eje­ren af Gyl­ling­næs til at se rødt. God­se­jer Nils Baner trop­pe­de – iføl­ge bogen “Det tab­te land – Midtjyl­land” – op i land­brugs­mi­ni­ste­ri­et og for­tal­te depar­te­ment­che­fen, at han “under ingen omstæn­dig­he­der vil­le have noget som helst med det van­vit­ti­ge tør­lægs­nings­fo­re­ta­gen­de at gøre”.
Nils og Eva Baner hav­de købt god­set I 1936, og om Nils Baner skrev før­ste­læ­rer Gun­nar Mad­sen I Gyl­ling­bo­gen bind 2:
“God­se­jer Baner var en sær­præ­get, men stor per­son­lig­hed, der hav­de sine menin­gers mod og ikke gik på akkord med noget, som ikke stem­te med hans overbevisning”.
Det fik depar­te­ment­che­fen alt­så at føle!

REN OG SKÆR VANDALISME
Men i det stil­le fort­sat­te pla­ner­ne. I 1942 blev der holdt et offent­ligt møde og her blev pro­jek­tet mødt med stærk kri­tik. Bl.a. for­di en under­sø­gel­se, som Land­vin­dings­ud­val­get hav­de betalt Hede­sel­ska­bet for at lave, viste, at to tred­je­de­le af de 322 hektar var sand. Pen­ge­ne til ind­dæm­nin­gen vil­le alt­så ikke – som Hede­sel­ska­bet ellers hav­de stil­let i udsigt – bli­ve “beløn­net med første­klas­ses kor­njor­der”. Men det stop­pe­de ikke planerne.
I 1946 holdt Land­vin­dings­ud­val­get end­nu et møde om “drøf­tel­se af spørgs­må­let om tør­læg­ning af Ler­d­rup Vig”. Mødet blev holdt på Cen­tral­ho­tel­let I Odder.
For­man­den for udval­gets jyske afde­ling, Niels Bas­se, sad for bor­den­den. Sjovt nok var han også direk­tør for Hedeselskabet.
God­se­jer Baner sag­de igen fra. Iføl­ge bogen “Det tab­te land” gjor­de han det helt klart, at han under ingen omstæn­dig­he­der vil­le “have noget som helst med det van­vit­ti­ge tør­læg­nings­fo­re­ta­gen­de at gøre eller på nogen måde gøres bidrags­plig­tig dertil”.
Også en går­de­jer fra Alrø tal­te mod pro­jek­tet. Hans navn var Øster­gaard – men for­nav­net optræ­der ikke I refe­ra­tet. Han ønske­de de sto­re natu­r­om­rå­der ved bug­ten beva­ret. Det var efter hans mening det smuk­ke­ste par­ti i Hor­sens Fjord. Han kald­te det van­da­lis­me at gen­nem­fø­re forslaget.
Men en repræ­sen­tant fra lod­se­jer­ud­val­get men­te, at mødet slet ikke var udtryk for stem­nin­gen i områ­det og han hen­vi­ste til, at de loka­le hus­mænd hav­de for lidt jord, og at de ikke kun­ne skaf­fe til­lægs­jord. Der­for vil­le en tør­læg­ning være godt for dem.
Enden på mødet blev, at god­se­jer Baner fik gen­nem­trum­fet, at et uaf­hæn­gigt inge­ni­ør­fir­ma skul­le gen­nem­gå hele pro­jek­tet og spe­ci­elt jordbunds-undersøgelserne.

ALRØ BREDDING
Sene­re på året blev Baner syg og døde. Men det stop­pe­de ikke pro­tester­ne. Ingen hør­te dog mere til pro­jek­tet før i janu­ar 1953, hvor det opt­rå­d­te som inte­gre­ret i det sto­re pro­jekt “Alrø Bred­ding”. Iføl­ge bogen “det tab­te land” omfat­te­de det alle lavvan­de­de are­a­ler langs nord­s­i­den af Hor­sens Fjord – fra Stens­bal­le skov, omkring Vor­sø over Son­d­rup strand og Ler­d­rup Vig til Gyl­ling­næs. Alt skul­le tør­læg­ges og bru­ges til land­brug. Men efter at der var reg­net på omkost­nin­ger­ne ved pro­jek­tet, blev det I 1962 stil­let I bero. Og I 1965 blev det ende­ligt opgivet.

NATUR SKAL IKKE FREDESDEN SKAL BEKÆMPES

“Natu­ren skal ikke fre­des – den skal bekæmpes”

Tro ikke det var for at beva­re områ­dets natur. Slet ikke. Ved alle afvan­dings­pro­jek­ter­ne har land­bru­get før­ste pri­o­ri­tet – erhvervs­fi­ske­ri anden pri­o­ri­tet – og tred­je pri­o­ri­te­ten er natu­ren, dyre­ne og menneskene.
Det, der blev kaldt land­vin­dings­net­vær­ket hav­de ikke ale­ne kon­tak­ter til land­bru­get og dets orga­ni­sa­tio­ner, til Ven­stre og andre poli­ti­ske par­ti­er – også til for­skel­li­ge pro­fes­so­rer på uni­ver­si­te­ter og lære­an­stal­ter, der blev anset for at være eks­per­ter. Gan­ske vist nøje udvalg­te. En af dem var pro­fes­sor Sigurd Tov­borg Jen­sen fra Land­bo­højsko­len. Han sag­de i et fored­rag, at “vi skal ikke fre­de natu­ren, vi skal bekæm­pe den”. Og han lag­de ikke skjul på, at natur­fred­ning efter hans mening var lat­ter­ligt. I fored­ra­get sag­de han:
“Ønsket om fred­ning har vel oftest rod i skøn­heds­in­tryk, som man engang har mod­ta­get, som har bund­fæl­det sig i ens sind og som man ger­ne vil beva­re for hele livet. Sådan­ne Ind­tryk er som regel følel­ses­be­to­ne­de ind­til det sen­ti­men­tale og ger­ne knyt­tet til en ople­vel­se i natu­ren, f.eks. en sko­v­tur med den udkår­ne I et skønt landskab….”

ALRØ ER STADIG EN Ø
Sto­re natu­r­om­rå­der i Dan­mark blev øde­lagt, da Hede­sel­ska­bet som en kæm­pe edder­kop sad i mid­ten af et spind, hvor land­brugs­or­ga­ni­sa­tio­ner, poli­ti­ke­re og udvalg­te eks­per­ter var fan­get ind, og hvor alle pro­jek­ter gik glat igen­nem v.h.a. lob­byis­me og sammenspisthed.

Der er sta­dig plads til surferne

Men Ler­d­rup Bug­ten gik ikke glat igen­nem. Ikke mindst tak­ket være en ilter god­se­jer, der som den før­ste sag­de et run­gen­de nej til at omdan­ne et smukt natu­r­om­rå­de til san­det land­brugs­jord. Hel­ler ikke områ­det på den anden side af dæm­nin­gen blev tør­lagt. Mest af alt for­di det var for dyrt.
Der­for er Alrø sta­dig en ø med egen iden­ti­tet og sær­præg. Der­for er en stor del af Ler­d­rup Bug­ten nu udlagt til vild­t­re­ser­vat, og der­for kan lyst­fi­sker­ne stå i deres vaders og fan­ge hor­n­fisk og mak­rel – og på den anden side af dæm­nin­gen kan sur­fer­ne hol­de til og alle vi andre kan nyde natu­ren på beg­ge sider af fjorden.

Artik­len byg­ger på:
Kjeld Han­sen: Det tab­te land
Kjeld Han­sen: Folk og For­tæl­lin­ger fra Det tab­te land, Midtjylland
Anders Branth Peder­sen: Fra land­vin­dings­po­li­tik til natur­genop­ret­nings­po­li­tik, ph.d‑afhandling
Gyl­ling­bo­gen bind 2 – Gun­nar Mad­sens arti­kel om Gyllingnæs

Foto­gra­fi­er fra Alrø: Ib Krause-Kjaer

KALENDER


MORGENSANG OG KAFFE

Mor­gensan­gen begyn­der i kir­ken 11. april kl. 09.30 og efter en halv times tid, er der kaf­fe og rundstyk­ker i sog­ne­hu­set. Alle fra Fjord­pa­sto­ra­tet kan være med. Og kni­ber det med at kom­me til Bils­bæ­kvej i Ørting, er det muligt at bestil­le gra­tis kir­ke­bil på tlf. 4848 4848. Det skal gøres halvan­den time før ønsket afgang. Hjem igen kører bilen også

LOPPEMARKEDHALLEN

Lør­dag d. 13. april vil fri­vil­li­ge ind­sam­le lop­per over hele områ­det til salg på Lop­pe­mar­ke­det i Ørting Hal­len 14. april kl. 12 – kl.15. Beg­ge dage er der brug for fle­re hjælpere. 

SPISEVENNER

På menu­en er fiske­filet med kar­to­f­ler, per­sil­lesovs og dam­pe­de grønt­sa­ger, når Spi­se­ven­ner mødes igen 16. april kl. 12 i Ørting Hal­lens Café.

GENERALFORSAMLING

Lokal­hi­sto­risk arkiv for Gyl­ling og Omegn hol­der gene­ral­for­sam­ling 22. april kl. 19 i arki­vets loka­ler på skolen. 

ER DER KANDIS

Desvær­re – for dem, der kom for sent – er alle 500 bil­let­ter der giver adgang til spis­ning og hal­bal solgt. Men vil man nøjes med hal­bal og Kan­dis, er 70 bil­let­ter udbudt til salg. Køb her.