KORT NYT

LUK IKKE DE TRÆNGENDE IND

Hvis det rin­ger på døren og frem­me­de beder om lov til at bru­ge dit toilet, skal du ikke luk­ke de træn­gen­de ind. For når de går igen, mang­ler du fle­re gen­stan­de. Den ene er en kvinde. 

Det har ældre bebo­e­re i Gyl­ling ople­vet, da de var ven­li­ge mod de frem­me­de. Ven­lig­he­den blev ikke gen­gældt. Så glem med­men­ne­ske­lig­he­den – luk og lås døren. Ring til din nabo eller en anden, hvis de bli­ver uden for. 

GENERALFORSAMLING

Alle over 16 år, som bor fat i Ørting-Fal­ling Sog­ne, er med­lem­mer af Lokal­rå­det. Også selv om de hver­ken har udfyldt en blan­ket eller betalt kon­tin­gent, som ellers er det almin­de­li­ge, når man bli­ver med­lem af en for­e­ning.  De kan møde op til gene­ral­for­sam­lin­gen og stem­me. Det­te års gene­ral­for­sam­ling fin­der sted d. 29. marts kl. 19 – 21.30 hos Dine­sen i Fal­ling. Lokal­rå­det har eksi­ste­ret siden okto­ber 2014 og skal være områ­dets kon­takt til kom­mu­nal­be­sty­rel­se og for­valt­ning.  Hvis du vil se, hvad rådet arbej­der med, så find alle møde­re­fe­ra­ter på Lokal­po­sten under Lokal­råd og foreninger. 

STØTTE TIL HANDELSPLADSEN

Der er luk­ket så meget som muligt for fry­se­re og køle­re på Han­dels­plad­sen, men alli­ge­vel koster elek­tri­ci­te­ten det hvi­de ud af øjne­ne.  Men Pan­de­ka­ge­bi­len og støt­te­bi­drag ind­brag­te på få timer 16.000 kro­ner – eller et beløb, der bety­der, at reg­nin­gen fra elek­tri­ci­tets­sel­ska­bet for en måneds for­brug, kan beta­les. Pan­de­ka­ge­bi­len done­re­de pen­ge­ne fra to timers salg ved Han­dels­plad­sen, og lands­by­ens bebo­e­re bak­ke­de op og spi­ste fyld­te pan­de­ka­ger til aftens­mad. Den sam­me hjælp fik Dagli’Brugsen i Gylling. 

PANDEKAGEBILEN STØTTER LOKALE

Den 9. decem­ber mel­lem kl. 16 og 18 kan man købe pan­de­ka­ger med fyld ved Han­dels­plad­sen i Ørting. Pen­ge­ne fra sal­get går ube­skå­ret til hjælp til at beta­le el-reg­­nin­­gen. I går var Pan­de­ka­ge­bi­len ved Gyl­ling-Brugs­­en – også for at give et til­skud til de sti­gen­de udgifter. 

Valg flyt­ter sang til kirken

Stem­me­bok­se og valg­til­for­ord­ne­de ryk­ker 1. novem­ber ind i Sog­ne­hu­set og fortræn­ger den sang­grup­pe, som ple­jer at mødes der før­ste tirs­dag i måne­den. Men grup­pen kan sta­dig mødes, for kir­ken er reser­ve­ret til dem. Kaf­fen skal sta­dig tages med hjemmefra. 

BRUGSEN ER NU ÅBEN KL. 8 – 18

Fra i mor­gen – 1. okto­ber – ændrer Gyl­ling-Brugs­­en åbning­sti­den. Den åbner kl. 8 og luk­ker kl. 18. Der er skå­ret en halv time om mor­ge­nen og en time om afte­nen, og er en kon­se­kvens af, at elek­tri­ci­te­ten koster det hvi­de ud af øjne­ne. De nye tider bety­der, at ingen med­ar­bej­de­re bli­ver fyret. 

FDF Ørting-Fal­ling kan fortsætte

Syv voks­ne har meldt sig til at gå ind som fri­vil­li­ge i FDF-arbej­­det. Og det bety­der, at kred­sen kan fort­sæt­te. Ikke kun børn fra det­te områ­de er med i den loka­le FDF-kreds. Også børn fra Gyl­ling del­ta­ger.De kan nu alle mødes igen 1. sep­tem­ber kl. 18.30 ved spej­der­hyt­ten på Tof­ten i Ørting. 

Mari­an­ne Lyst stopper

Sog­ne­præst Mari­an­ne Lyst har valgt at gå på pen­sion ved års­skif­tet. Inden da har hun ferie, der skal afvik­les, så hen­des afskeds­gud­stje­ne­ster bli­ver holdt 27. novem­ber. Det er i Gyl­ling Kir­ke kl. 9.30, og kl. 10.30 på Alrø. 

Pas på kanterne

Cykel­stien mel­lem Ørting og Odder har nu fået et lag asfalt, der har dæk­ket de rev­ner, der for­år­sa­ge­de en del uheld. Den smal­le cykel­sti har der­for nu fået kan­ter, der kan være far­li­ge, hvis cyk­li­ster også lader Tour de Fran­­ce-febe­ren sni­ge sig ind på turen til arbej­de og over­ha­ler. Så pas på. 

CYKELSTIERNE SKAL FORBEDRES

”Det kom­mer på i løbet af for­å­ret – i hvert fald inden som­mer­fe­ri­en”.”Det” er et nyt slid­lag på cykel­sti­er­ne mel­lem Ørting og Odder. Og løf­tet om for­bed­ring af cykel­stien er givet af for­man­den for Kli­­ma- og Pla­n­ud­val­get, Kre­sten Bjer­re i Hor­sens Fol­ke­blad 21. janu­ar. Cyk­li­ster har i lang tid kla­get over de dår­li­ge for­hold, der har bety­det, at man­ge er væltet. 

KAFFEN SERVERESKIRKEN

Så meget er aflyst eller udskudt. Men ikke mor­gensan­gen i kir­ken. Den bli­ver gen­nem­ført 13. janu­ar kl. 9.30 som plan­lagt. Ene­ste ændring er, at der ikke bag­ef­ter er mor­genkaf­fe i Sog­ne­hu­set. Kaf­fen bli­ver den­ne gang ser­ve­ret i kir­ken. Virus-reg­­ler­­ne bli­ver over­holdt, så det er trygt at deltage. 

AFLYSNINGER RAMMER ÆLDRE MENNESKER

Dan­ske Seni­o­rer afly­ser gene­ral­for­sam­lin­gen 10. janu­ar, men håber at kun­ne hol­de den 14. marts kl. 13.30. For­e­nin­gen kan dog glæ­de sig over, at 50 ældre nåe­de at del­ta­ge i jule­mid­da­gen med mad fra Sko­v­bak­ken, før alt luk­ke­de ned. Tors­dags­klub­ben begyn­der først igen 20. janu­ar. Spi­se­ven­ner håber dog at kun­ne sam­le ældre men­ne­sker i Ørting Hal­lens Café d. 18. janu­ar kl. 12. Bli­ver restrik­tio­ner­ne ikke stram­met yder­li­ge­re, lever Cafe­en op til kravene. 

Cor­o­na-aflys­ning

Der bli­ver ingen jule­kon­cert i Fal­ling Kir­ke 14. decem­ber. Menig­heds­rå­det har beslut­tet, at kon­cer­ten med Odder Voi­ces ikke skal gen­nem­fø­res på grund af risi­ko­en for smit­te med Cor­o­­na-virus – eller en af Covid 19’s efter­hån­den man­ge vari­an­ter. End­nu er der ingen mel­din­ger om jule­g­ud­stje­ne­ster­ne i Fjord­pa­sto­ra­tets kirker. 

TRE FRA VORES OMRÅDE VALGT

Den nye kom­mu­nal­be­sty­rel­se får tre med­lem­mer fra vores område. 

Det er Katja Ive­sø fra Gyl­ling valgt for de radi­ka­le, Klaus Rafa­el Jen­sen fra Fal­ling – valgt for de kon­ser­va­ti­ve og Lene Aagaard fra Ørting – valgt for Venstre. 

Det var meget tæt på, at også Jan Kjær­s­gaard fra Ørting var ble­vet valgt. Hav­de han fået 10 mere end de 147 per­son­li­ge stem­mer, han fik, var han også ble­vet valgt. 

Stem­me­pro­cen­ter­ne svin­ge­de en del i områ­det. På Alrø valg­te 88,8 pro­cent af væl­ger­ne at stem­me, i Ørting-Fal­ling var det 74,3 pro­cent og Gyl­ling kun 68,7 procent. 

FØRSTE CORONA-AFLYSNING

Lone Vitus og Søren Kvist på Brand­by­ge­gaard afly­ser årets jule­mar­ked med den begrun­del­se, at “intet tyder på, at det er en god idé at brin­ge man­ge men­ne­sker sam­men inden­dørs de kom­men­de måneder”. 

Der er man­ge timers for­be­re­del­se i at få det sto­re mar­ked i træla­den til­ret­telagt. Og det kan være spildt, hvis tal­le­ne for antal­let af smit­te­de og hospi­tal­s­ind­lag­te fort­sæt­ter med at sti­ge. Der­for væl­ger de at afly­se alle­re­de nu. 

God­se­je­rens advo­kat: Det vars­le­de påbud vil ikke bli­ve efterkommet

”Jeg håber, at vi kan få nor­ma­li­se­ret for­hol­det til Aakær Gods. Nu begyn­der vi på en frisk, og vi skal på beg­ge sider af bor­det leve op til de reg­ler, der er”.

Sag­de borg­me­ster Uffe Jen­sen til Hor­sens Fol­ke­blad 22. sep­tem­ber, da en sam­let kom­mu­nal­be­sty­rel­se hav­de beslut­tet at ind­gå for­lig med god­se­je­ren i sagen om oprens­ning af en lil­le å og udbe­ta­le ham en erstat­ning på 550.000 kr. Begrun­del­sen for det var, at selv om kom­mu­nen vandt i ret­ten, vil­le udgif­ter­ne ved at føre rets­sa­gen til ende være høje­re end ved at ind­gå et forlig,

AFSPÆRRING SKAL FJERNES SENEST 6. DECEMBER

Men borg­meste­ren var for opti­mi­stisk. Alle­re­de nu er der igen kon­flikt mel­lem kom­mu­nen og god­se­jer Johan Koed-Jør­gen­sen. God­se­je­ren er nem­lig ble­vet pålagt sene­st 6. decem­ber at fjer­ne en afspær­ring, der hin­drer offent­lig adgang til natu­ren. Kom­mu­nen vars­le­de påbud og sagen blev sendt i partshøring.

15. novem­ber skrev Koed-Jør­gen­sens advo­kat til­ba­ge: ”I rela­tion til det fæl­de­de træ …. skal jeg med­dele, at det vars­le­de påbud ikke vil bli­ve efter­kom­met af min klient”.

Der var egent­ligt tale om to påbud. En sti gen­nem områ­det var ble­vet spær­ret med sto­re kam­pe­sten og man­ge gre­ne. Men her er spær­rin­gen fjer­net, så der er muligt at gå på stien. Også med en bar­ne­vogn. Så til­ba­ge er sagen, hvor fæl­de­de træ­er spær­rer adgangen.

SKOVE ER ÅBNE FOR GÅENDE OG CYKLENDE

Den­ne blo­ke­ring skal være fjer­net sene­st 6. december

Af natur­be­skyt­tel­ses­lo­ven frem­går, at sko­ve er åbne for gåen­de og cyk­len­de, og adgan­gen må ikke for­hin­dres. I pri­va­te sko­ve må færds­el kun ske ad veje og sti­er, og de defi­ne­res som per­ma­nen­te men­ne­ske­skab­te færdselsbaner.

Spær­rin­gen, som stri­den står om, giver adgang til sti­er og veje i sko­ven. En del af stien lig­ger i åbent land. Det er en tyde­lig tram­pe­sti gen­nem en mark, som fører fra vej­en til den spær­ring, god­set har lagt ud.

LANDBRUGSSTØTTE TIL MARKSTIEN

God­se­je­ren siger, at mar­ken har været ”dre­vet jord­brugs­mæs­sigt” siden i hvert fald 1945. Og at der bli­ver udbe­talt land­brugs­støt­te for den. Så stien må ikke bru­ges af offent­lig­he­den. Eller som advo­ka­ten skri­ver til kom­mu­nen:
”Det er min helt kla­re opfat­tel­se, at Odder Kom­mu­ne på ingen måde kan påby­de min kli­ent at fjer­ne det pågæl­den­de træ, idet offent­lig­he­den på ingen måde har ret til at fær­des på min kli­ents mar­ker, idet det vil være uhold­bart, hvis offent­lig­he­den får det ind­tryk, at det er lov­ligt at fær­des på marker”.

Men ansat­te i tek­nisk for­valt­ning kan frem­vi­se luft­fo­to til­ba­ge fra 2002, der viser en tyde­lig tram­pe­sti hen over mar­ken, og den fører til sti­er­ne i skoven.

I bre­vet til god­se­je­ren om påbud om at fjer­ne afspær­rin­gen sene­st 6. decem­ber, står der­for, at Odder kom­mu­ne fast­hol­der vur­de­rin­gen af, at der er tale om en per­ma­nent men­ne­ske­skabt færds­els­ba­ne, og en gen­nem­gå­en­de sti i det åbne land­skab, og at den der­for er omfat­tet af natur­be­skyt­tel­ses­lo­vens bestemmelser.

MIN KLIENT ØNSKER IKKE AT INDGÅDIALOG

Men kom­mu­nen viser også vel­vil­je, idet den med­gi­ver, at det kan være uhen­sigts­mæs­sigt med en sti gen­nem mar­ken. Der­for fik god­se­je­ren i vars­let om påbud tre for­slag til alter­na­ti­ve løs­nin­ger. Men hans advo­kat med­del­er, at ”Aakær Gods ønsker ikke at ind­gå i dia­log med Odder kom­mu­ne om etab­le­ring af alter­na­ti­ve adgangs­ve­je”. Sene­st man­dag i næste uge skal afspær­rin­gen være fjernet.

Her kan du læse kom­mu­nens påbud, som god­se­jer Johan Koed-Jør­gen­sen ikke agter at følge.

KALENDER

GENERALFORSAMLING

29. marts kl. 19 – 21.30 hol­der Lokal­rå­det gene­ral­for­sam­ling hos Dine­sen i Falling

FORTÆLLINGER OMMOSEFOLKET

30. marts kl. 19 har Kul­tur­hub for­tæl­leaf­ten i Sog­ne­hu­set om Mose­fol­ket. Lise Laur­sen og Ste­en Bil­le vil for­tæl­le om livet i Mosen og om nog­le af dens men­ne­sker. Pris: 20 kr. Kaf­fe og kage i pausen. 

VIKINGER

11. april kl. 14.30 vil histo­ri­ke­ren, arkæ­o­lo­gen og for­fat­te­ren Rik­ke Agne­te Olsen for­tæl­le om vikin­ge­ti­den på Alrø og andre ste­der. Det er i Alrø For­sam­lings­hus og det er den rul­len­de kir­kecafé, der arran­ge­rer. Det er gan­ske gra­tis – også kaf­fe og kage, og det er for alle i Fjordpastoratet. 

MORGENSANG OG KAFFE

13. april er der igen mor­gensang og kaf­fe i Sog­ne­hu­set i Ørting. Det begyn­der kl. 9.30.

LOPPEMARKED

16. april kl. 12 – 15 hol­der Ørting Hal­lens Ven­ner lop­pe­mar­ked i Hal­len. 15. april ind­sam­les lop­per og skrot. 

SPISEVENNER

25. april kl. 12 – 14 mødes Spi­se­ven­ner i Ørting Hal­lens Café for at spi­se kyl­ling med ovns­teg­te kar­to­f­ler og dam­pet grønt.

OLDERMANDSHØJEN

29. april skal Older­mands­høj­en på Mose­vej ind­vies. Sæt kryds i kalen­de­ren – nær­me­re pro­gram følger.

PROGRAMMER:

Pro­gram­mer­ne for akti­vi­te­ter­ne i Dan­ske Seni­o­rer og i Tors­dags­klub­ben er nu lagt ind under “Lokal­råd og for­e­nin­ger”. Se et væld af akti­vi­te­ter som fored­rag, kort­spil, hyg­ge, fæl­les­spis­nin­ger og udflugter.