KORT NYT

THEJSEN FORLADER FONDEN ØRTING

Dit­te-Marie Thej­sen for­la­der job­bet som vice­for­stan­der på Fon­den Ørting for at bli­ve skole­le­der på Åsko­len, frisko­len i Hør­ning. Hun har arbej­det på opholds­ste­det i mere end 10 år.Åsko­len har 150 ele­ver fra 0. – 7. klas­se, og en af Thej­sens opga­ver bli­ver at arbej­de med en over­byg­ning. Hun er uddan­net lærer fra Den Frie Lærer­højsko­le. Uddan­nel­sen er spe­ci­elt mål­ret­tet frisko­ler, efter­sko­ler og højskoler. 

LOKALRÅD

Hvis du vil vide, hvad Lokal­rå­det for Ørting-Fal­ling arbej­der med for tiden, kan du ori­en­te­re dig i de møde­re­fe­ra­ter, der er lagt ind under ”Lokal­råd og for­e­nin­ger”.Her fin­der du alle refe­ra­ter fra i år – og også fra de sid­ste par år. Nåe­de du ikke gene­ral­for­sam­lin­gen, kan du sam­me sted fin­de beret­ning, refe­rat og regnskab. 

LUK IKKE DE TRÆNGENDE IND

Hvis det rin­ger på døren og frem­me­de beder om lov til at bru­ge dit toilet, skal du ikke luk­ke de træn­gen­de ind. For når de går igen, mang­ler du fle­re gen­stan­de. Den ene er en kvinde. 

Det har ældre bebo­e­re i Gyl­ling ople­vet, da de var ven­li­ge mod de frem­me­de. Ven­lig­he­den blev ikke gen­gældt. Så glem med­men­ne­ske­lig­he­den – luk og lås døren. Ring til din nabo eller en anden, hvis de bli­ver uden for. 

GENERALFORSAMLING

Alle over 16 år, som bor fat i Ørting-Fal­ling Sog­ne, er med­lem­mer af Lokal­rå­det. Også selv om de hver­ken har udfyldt en blan­ket eller betalt kon­tin­gent, som ellers er det almin­de­li­ge, når man bli­ver med­lem af en for­e­ning.  De kan møde op til gene­ral­for­sam­lin­gen og stem­me. Det­te års gene­ral­for­sam­ling fin­der sted d. 29. marts kl. 19 – 21.30 hos Dine­sen i Fal­ling. Lokal­rå­det har eksi­ste­ret siden okto­ber 2014 og skal være områ­dets kon­takt til kom­mu­nal­be­sty­rel­se og for­valt­ning.  Hvis du vil se, hvad rådet arbej­der med, så find alle møde­re­fe­ra­ter på Lokal­po­sten under Lokal­råd og foreninger. 

STØTTE TIL HANDELSPLADSEN

Der er luk­ket så meget som muligt for fry­se­re og køle­re på Han­dels­plad­sen, men alli­ge­vel koster elek­tri­ci­te­ten det hvi­de ud af øjne­ne.  Men Pan­de­ka­ge­bi­len og støt­te­bi­drag ind­brag­te på få timer 16.000 kro­ner – eller et beløb, der bety­der, at reg­nin­gen fra elek­tri­ci­tets­sel­ska­bet for en måneds for­brug, kan beta­les. Pan­de­ka­ge­bi­len done­re­de pen­ge­ne fra to timers salg ved Han­dels­plad­sen, og lands­by­ens bebo­e­re bak­ke­de op og spi­ste fyld­te pan­de­ka­ger til aftens­mad. Den sam­me hjælp fik Dagli’Brugsen i Gylling. 

PANDEKAGEBILEN STØTTER LOKALE

Den 9. decem­ber mel­lem kl. 16 og 18 kan man købe pan­de­ka­ger med fyld ved Han­dels­plad­sen i Ørting. Pen­ge­ne fra sal­get går ube­skå­ret til hjælp til at beta­le el-reg­­nin­­gen. I går var Pan­de­ka­ge­bi­len ved Gyl­ling-Brugs­­en – også for at give et til­skud til de sti­gen­de udgifter. 

Valg flyt­ter sang til kirken

Stem­me­bok­se og valg­til­for­ord­ne­de ryk­ker 1. novem­ber ind i Sog­ne­hu­set og fortræn­ger den sang­grup­pe, som ple­jer at mødes der før­ste tirs­dag i måne­den. Men grup­pen kan sta­dig mødes, for kir­ken er reser­ve­ret til dem. Kaf­fen skal sta­dig tages med hjemmefra. 

BRUGSEN ER NU ÅBEN KL. 8 – 18

Fra i mor­gen – 1. okto­ber – ændrer Gyl­ling-Brugs­­en åbning­sti­den. Den åbner kl. 8 og luk­ker kl. 18. Der er skå­ret en halv time om mor­ge­nen og en time om afte­nen, og er en kon­se­kvens af, at elek­tri­ci­te­ten koster det hvi­de ud af øjne­ne. De nye tider bety­der, at ingen med­ar­bej­de­re bli­ver fyret. 

FDF Ørting-Fal­ling kan fortsætte

Syv voks­ne har meldt sig til at gå ind som fri­vil­li­ge i FDF-arbej­­det. Og det bety­der, at kred­sen kan fort­sæt­te. Ikke kun børn fra det­te områ­de er med i den loka­le FDF-kreds. Også børn fra Gyl­ling del­ta­ger.De kan nu alle mødes igen 1. sep­tem­ber kl. 18.30 ved spej­der­hyt­ten på Tof­ten i Ørting. 

Mari­an­ne Lyst stopper

Sog­ne­præst Mari­an­ne Lyst har valgt at gå på pen­sion ved års­skif­tet. Inden da har hun ferie, der skal afvik­les, så hen­des afskeds­gud­stje­ne­ster bli­ver holdt 27. novem­ber. Det er i Gyl­ling Kir­ke kl. 9.30, og kl. 10.30 på Alrø. 

Pas på kanterne

Cykel­stien mel­lem Ørting og Odder har nu fået et lag asfalt, der har dæk­ket de rev­ner, der for­år­sa­ge­de en del uheld. Den smal­le cykel­sti har der­for nu fået kan­ter, der kan være far­li­ge, hvis cyk­li­ster også lader Tour de Fran­­ce-febe­ren sni­ge sig ind på turen til arbej­de og over­ha­ler. Så pas på. 

CYKELSTIERNE SKAL FORBEDRES

”Det kom­mer på i løbet af for­å­ret – i hvert fald inden som­mer­fe­ri­en”.”Det” er et nyt slid­lag på cykel­sti­er­ne mel­lem Ørting og Odder. Og løf­tet om for­bed­ring af cykel­stien er givet af for­man­den for Kli­­ma- og Pla­n­ud­val­get, Kre­sten Bjer­re i Hor­sens Fol­ke­blad 21. janu­ar. Cyk­li­ster har i lang tid kla­get over de dår­li­ge for­hold, der har bety­det, at man­ge er væltet. 

KAFFEN SERVERESKIRKEN

Så meget er aflyst eller udskudt. Men ikke mor­gensan­gen i kir­ken. Den bli­ver gen­nem­ført 13. janu­ar kl. 9.30 som plan­lagt. Ene­ste ændring er, at der ikke bag­ef­ter er mor­genkaf­fe i Sog­ne­hu­set. Kaf­fen bli­ver den­ne gang ser­ve­ret i kir­ken. Virus-reg­­ler­­ne bli­ver over­holdt, så det er trygt at deltage. 

AFLYSNINGER RAMMER ÆLDRE MENNESKER

Dan­ske Seni­o­rer afly­ser gene­ral­for­sam­lin­gen 10. janu­ar, men håber at kun­ne hol­de den 14. marts kl. 13.30. For­e­nin­gen kan dog glæ­de sig over, at 50 ældre nåe­de at del­ta­ge i jule­mid­da­gen med mad fra Sko­v­bak­ken, før alt luk­ke­de ned. Tors­dags­klub­ben begyn­der først igen 20. janu­ar. Spi­se­ven­ner håber dog at kun­ne sam­le ældre men­ne­sker i Ørting Hal­lens Café d. 18. janu­ar kl. 12. Bli­ver restrik­tio­ner­ne ikke stram­met yder­li­ge­re, lever Cafe­en op til kravene. 

Cor­o­na-aflys­ning

Der bli­ver ingen jule­kon­cert i Fal­ling Kir­ke 14. decem­ber. Menig­heds­rå­det har beslut­tet, at kon­cer­ten med Odder Voi­ces ikke skal gen­nem­fø­res på grund af risi­ko­en for smit­te med Cor­o­­na-virus – eller en af Covid 19’s efter­hån­den man­ge vari­an­ter. End­nu er der ingen mel­din­ger om jule­g­ud­stje­ne­ster­ne i Fjord­pa­sto­ra­tets kirker. 

Kom­mu­nen vil hand­le stik imod Erhvervs­sty­rel­sens anbefalinger

Højhu­set Char­lot­te­høj i Viby er på 16 eta­ger – sam­me høj­de som den plan­lag­te telemast

Odder kom­mu­ne mener, at en anten­ne så høj som et hus på 16 eta­ger, skal sæt­tes op på Hor­sens­vej 177 i Ørting – tæt på bebo­el­ses­om­rå­de, tæt på gang-og cykel­sti og tæt på det regn­vands­bas­sin, der med råd­hu­sets egne ord skul­le ”ska­be et unikt områ­de, hvor bebo­er­ne i byen kun­ne nyde natu­ren nær et våd­om­rå­de”. Og det mener kom­mu­nen – eller ret­te­re sags­be­hand­le­re i tek­nisk for­valt­ning – helt uden hen­syn til at Erhvervs­sty­rel­sen ”vej­led­ning om landzo­ne­ad­mi­ni­stra­tion” skri­ver, at hvis der skal opfø­res anten­ne­an­læg af den stør­rel­se, bør det ske på et sted, hvor der alle­re­de er høje bygninger.

LIGE NETOP HÉR SKÆMMER DEN MINDST….

Opfø­rel­se af den 48 meter høje mast er sendt i nabo­hø­ring til de matrik­ler, der lig­ger i en radi­us af 150 meter fra det ste­det – også selv om den vil skæm­me udsig­ten fra man­ge andre par­cel­ler i lands­by­en.
Det er nu tred­je sted masten fore­slås pla­ce­ret med begrun­del­sen, at lige net­op hér vil den være mindst skæm­men­de for landskabet.

I maj var den ”mindst skæm­men­de” på Hor­sens­vej 163 B. I ansøg­nin­gen fra fir­ma­et Con­nect, der vil opstil­le masten, hed det dengang:

Der har været under­søgt andre pla­ce­rin­ger i områ­det, den­ne er dog fun­det bedst egnet efter­som den både dæk­ker det radio­mæs­si­ge behov og sam­ti­dig pla­ce­res i for­bin­del­se med eksi­ste­ren­de bebyg­gel­se, og der­for vir­ker mindst skæm­men­de for landskabet”. 

Bebyg­gel­sen, der tales om, er gan­ske almin­de­li­ge huse. Så også i for­som­me­ren blev der set stort på Erhvervs­sty­rel­sens anbe­fa­ling af, at hvis en mast skal opfø­res, bør det ske et sted, hvor de alle­re­de er høje byg­nin­ger. (Fir­ma­et Con­nect er stif­tet i Schweitz og det har dansk adres­se i den lil­le lands­by Årre i Var­de kommune). 


KONTAKTET ENKELTVIST

Teg­ning fra Con­nect’s ansøg­ning til kommunen

Den­gang omfat­te­de nabo­hø­rin­gen bebo­e­re i en radi­us på 100 meter fra den tænk­te pla­ce­ring. De pro­teste­re­de, ind­send­te en lang ræk­ke spørgs­mål, og blev lovet et møde med sags­be­hand­ler­ne i for­valt­nin­gen. Men som de nu skri­ver i deres ind­si­gel­se mod den nye pla­ce­ring:  ”Det­te møde blev i ste­det fejet af bor­det, og erstat­tet af et brev om opstil­ling af anten­ne­ma­sten, men nu blot på en anden pla­ce­ring i nær­hed af den først tænk­te placering”.

De undre­de sig også over, at de enkelt­vist var ble­vet kon­tak­tet af en med­ar­bej­der fra Con­nect, der for­tal­te dem, at der nu var kig på en pla­ce­ring godt 100 meter fra den, som kom­mu­nen hav­de oplyst dem om. ”Vi undrer os i den grad over for­lø­bet i den­ne sag. Vi mod­ta­ger et offi­ci­elt pro­jekt fra Odder kom­mu­ne, som vi ind­gi­ver en sam­let ind­si­gel­se imod. Vi er af den opfat­tel­se, at kom­mu­ni­ka­tio­nen er mel­lem Odder kom­mu­ne og de berør­te bor­ge­re i byen”, skrev de.

De har nu for anden gang sendt en ind­si­gel­se – den­ne gang alt­så mod en pla­ce­ring af masten lidt læn­ge­re væk.

LOKALRÅD MÅTTE LÆSE FACEBOOK

Lokal­rå­det er hel­ler ikke ble­vet ind­dra­get i sagen, hvil­ket for­man­den, Jan Kjær­s­gaard, udtryk­te forun­dring over på gene­ral­for­sam­lin­gen i den­ne uge. Han syn­tes, det var under­ligt, at han og de øvri­ge med­lem­mer skul­le læse på Face­book, at der skal pla­ce­res en 48 meter høj mast i lands­by­en. Han søger nu løben­de aktind­sigt for at være orienteret.

Der er ikke noget at sige til, at Jan Kjær­s­gaard undrer sig. På kom­mu­nens hjem­mesi­de står nem­lig: ”Ide­en med lokal­rå­de­ne er, at bor­ger­ne skal ople­ve reel­le mulig­he­der for at bli­ve ind­dra­get, og få ind­fly­del­se på lokalområdet”.

Såvel de bebo­e­re, der nu for anden gang gør ind­si­gel­se mod mastens pla­ce­ring, som Lokal­rå­det har ønsket at være med til et møde med for­valt­nin­gen for at dis­ku­te­re alter­na­ti­ve mulig­he­der. Hidtil er det ikke lyk­ke­des at få det møde.

KALENDER

BYFESTGYLLING

15. – 17. juni er der byfest i Gyl­ling. Pro­gram for alle tre dage kan ses her

15 ÅR MED GITTE

18. juni kl. 12 – ? invi­te­rer Git­te Dine­sen fami­lie, ven­ner, bekend­te, for­ret­nings­for­bin­del­ser, nabo­er… kort sagt: alle – til at kom­me og være med til at fejre 15. års jubilæ­et i Falling. 

PROGRAMMER:

Pro­gram­mer­ne for akti­vi­te­ter­ne i Dan­ske Seni­o­rer og i Tors­dags­klub­ben er nu lagt ind under “Lokal­råd og for­e­nin­ger”. Se et væld af akti­vi­te­ter som fored­rag, kort­spil, hyg­ge, fæl­les­spis­nin­ger og udflugter.