KORT NYT

Lokal­rå­det aflyser

Refe­rat fra det sene­ste møde i Lokal­rå­det for Ørting-Fal­ling Sog­ne er nu lagt ind under Lokal­råd og for­e­nin­ger.Sid­ste i refe­ra­tet er en del dato­er opli­stet. Men for­man­den, Jan Kjær­s­gaard, siger, at møde­r­ne er aflyst til vide­re p.g.a. Cor­o­­na-situ­a­tio­­nen. Hvor­når de kan gen­op­ta­ges afhæn­ger af, om der kom­mer nye restrik­tio­ner for at dæm­me op for Covid-19’s engel­ske mutation. 

Jule­g­ud­stje­ne­ste aflyst

Alle gud­stje­ne­ster er aflyst fra og med 24. decem­ber til 3. janu­ar.Det har menig­heds­rå­det og præ­ster­ne i Fjord­pa­sto­ra­tet beslut­tet efter anbe­fa­ling fra biskop­per­ne.De sene­ste dage har været præ­get af meget for­skel­li­ge udmel­din­ger. Først men­te biskop­per­ne, at der skul­le hol­des gud­stje­ne­ster. Så måt­te de kun vare 50 minut­ter – og helst være uden sal­mesang. Sund­heds­sty­rel­sen redu­ce­re­de til 30 minut­ter. Og så sent som for to dage siden sag­de provst Dort­he R. Søren­sen: Kom trygt i kir­ke. Men her i 11. time er alle gud­stje­ne­ster alt­så aflyst. 

Jule­ga­ve til FDF

Por­to­bel­los vel­gø­ren­heds­pro­jekt har delt pen­ge ud, og Ørting-Fal­ling FDF har fået 5000, – kr. Til lyk­ke.Nor­malt bli­ver der lavet en afstem­ning på Face­book, og de tre for­e­nin­ger og klub­ber, der får flest stem­mer, deler pen­ge­ne. Men i dis­se tider er intet nor­malt, så Por­to­bel­lo har beslut­tet, at give 5000, – kr til hver af de fire indstil­le­de for­e­nin­ger. Sid­ste år løb ØFUG med før­ste­plad­sen ved afstemningen. 

Slut med fitness

Fra i mor­gen kl. 16 og frem til i hvert fald 3. janu­ar luk­ker fit­ness i Ørting Hal­len som føl­ge af de nye Cor­o­­na-restrik­tio­­ner. Så for dem, der ikke kan und­væ­re den dag­li­ge træ­ning, er der kun et at gøre: Find løbe­sko­e­ne frem.Hal­lens cafe­te­ria luk­ker også. Jule­træ­er kan sta­dig hen­tes ved Hal­len på søn­dag mel­lem kl. 15 – 17. Men der er hver­ken gløgg eller æbleskiver. 

Jens Peter er sta­dig formand

Jens Peter Peter­sen, som var for­mand for Ørting-Fal­lings menig­heds­råd, fort­sæt­ter som for­mand. Men nu for det fæl­les menig­heds­råd for Fjord­pa­sto­ra­tet, der består af hele seks sog­ne. Nem­lig Ørting, Fal­ling, Gyl­ling, Alrø, Hund­slund og Tor­rild.Næst­for­mand er Tri­ne Bil­le, som er valgt i Hundslund. 

Menig­heds­rå­det er dørvogtere

Hvis du er vant til at gå i kir­ke jule­af­ten, så skal du hjem­me­fra i god tid, hvis du ikke vil risi­ke­re at bli­ve afvist i døren. Her står et med­lem af menig­heds­rå­det og age­rer dør­vog­ter. D.v.s. luk­ker de hel­di­ge ind og afvi­ser de uhel­di­ge. På grund af afstands–  og kva­drat­me­ter­krav må antal­let af kir­ke­gæn­ge­re jule­af­ten reduceres. 

De to præ­ster i Fjord­pa­sto­ra­tet har beslut­tet at hol­de en gud­stje­ne­ste i alle seks kir­ker den 24. dec. I Ørting er det alle­re­de kl 13. på Alrø kl. 14.30 og i Fal­ling kl. 16. 

Loka­l­om­rå­dets udviklingsplan

Lokal­rå­dets udvik­lings­plan for Ørting-Fal­ling områ­det lig­ger nu på siden ”Lokal­råd og for­e­nin­ger”.  Her lig­ger også det sene­ste møde­re­fe­rat.Lokal­po­sten vil i den kom­men­de tid sæt­te fokus på nog­le af de pro­ble­mer, som pla­nen viser, der er i områ­det med de fire lands­by­er: Ørting, Fal­ling, Amstrup og Ålstrup. 

Østjy­der mod Kattegatforbindelsen

Der er basis for en østjysk for­e­ning mod Kat­te­gat­for­bin­del­sen. Det står fast efter DN-Odders møde “for­bin­del­se eller for­ban­del­se” i Pak­hu­set i Odder tirs­dag 20. okto­ber. DN-Odder mel­der ud, så snart der er nyt om den fæl­les forening. 

På Sam­sø er en enig kom­mu­nal­be­sty­rel­se imod Kat­te­gat­for­bin­del­sen og 400 bebo­e­re er med­lem­mer af for­e­nin­gen imod den. Face­book­grup­pen ”Nej tak til motor­ve­je og Kat­te­gat­bro fra og til Odder” har på kort tid sam­let 1200 medlemmer. 

Vej­bod fortsætter

Den lil­le vej­bod ved Brand­by­ge­gaard har været så vel­be­søgt, at den fort­sæt­ter. Hver dag vil den bli­ve fyldt op med går­dens øl, æg, kar­to­f­ler og grønt­sa­ger. Men det sto­re jule­mar­ked er aflyst. “Desvær­re”, siger Lone Vitus. “Mar­ke­det ple­jer at være et kæm­pe til­løbs­styk­ke, og folk kom­mer fra hele lan­det. Det kan vi slet ikke sty­re i for­hold til forsamlingsforbuddet”. 

Cor­o­na-jul

Jule­af­tens­dag ple­jer kir­ker­ne at være fyldt til sid­ste plads. Men i år vil Cor­o­­na-restrik­tio­­ner kræ­ve utra­di­tio­nel­le løs­nin­ger – hvis de da ikke bli­ver ophæ­vet før 24. dec. I Midt-og Vestjyl­land vil sports­hal­ler bli­ve taget i brug. 

I Fjord­pa­sto­ra­tet, som rum­mer seks kir­ker, er der “end­nu ikke klar­hed over, hvor­dan julen skal fejres”, oply­ser sog­ne­præst Kåre Schel­de Busk. ”Men vi er gået i tænkeboks”. 

Pla­der for de smadre­de vinduer

Fæl­les Ser­vi­ce og Drift er ved at være fær­dig med opryd­nin­gen ved den gam­le bør­ne­ha­ve på Hav­re­væn­get. Hæk­ken er ble­vet klip­pet, de gam­le og nu råd­ne lege­red­ska­ber er ved at bli­ve fjer­net. Det sam­me er de selvså­e­de træ­er og buske. Til­ba­ge skal kun være et are­al med græs, der kan hol­des nede. Låger­ne til byg­nin­gen er ble­vet lavet og aflåst. Ende­lig er der sat pla­der for de smadre­de vinduer. 

Lor­te Corona”

Med dis­se ord afly­ser Karen og Kim Schlos­ser alle fæl­les­spis­nin­ger i Hal­lens Cafeteria. 

Der kan dog fort­sat købes mad. Men der skal bæres mund­bind, når man ikke sid­der ned. 

Cafe­te­ri­et luk­ker også hver aften kl. 22. Så skal alle være ude. 

To nye med­lem­mer valgt

Godt 30 men­ne­sker mød­te i aften op i Sog­ne­hu­set for at væl­ge med­lem­mer til Fjord­pa­sto­ra­tets fæl­les menig­heds­råd. To gen­gan­ge­re og to helt nye med­lem­mer skal repræ­sen­te­re Ørting og Fal­ling sogne. 

I Ørting blev den nuvæ­ren­de for­mand for menig­heds­rå­det, Jens Peter Peter­sen, valgt sam­men med Git­te Bis­bo Bøgh, der er helt ny i den­ne form for 

fri­vil­ligt arbej­de. Til dag­ligt arbej­der hun som admi­ni­stra­tiv leder på Vestsko­len.Som sted­fortræ­der blev Ton­ny H. Jakob­sen valgt. Også han, der har et entre­pre­nør­fir­ma i Hor­sens, er ny i arbejdet. 

For Fal­ling sogn blev Knud Appel, som er næst­for­mand for det nuvæ­ren­de menig­heds­råd. Han blev valgt sam­men med Lise Færch, som er ope­ra­tions­sy­geple­jer­ske på Hor­sens Syge­hus.Som sup­ple­an­ter blev Kaj Rude­beck og Else Ros­borg valgt. De bor beg­ge i Amstrup. og har beg­ge tid­li­ge­re været med­lem­mer af menig­heds­rå­det for Ørting Falling. 

Godt nyt år – med ændringer

Lokal­po­sten ønsker alle et godt nyt år. 

En læn­ge­re jule­fe­rie har givet anled­ning til en del over­vej­el­ser om det lil­le onli­ne-medi­es fremtid.

Da Lokal­po­stens hjem­mesi­de åbne­de før­ste gang 22. april 2017, var mit kla­re mål at bevi­se, der kan laves brug­bar jour­na­li­stik også fra de man­ge små flæk­ker. At det er løgn og lat­in, når jour­na­li­ster siger: ”Der sker jo ikke noget – der er ingen historier”.

Jeg har – sådan sagt i al beske­den­hed – bevist, hvad jeg ville.

Der­for er det mest logi­ske vel at dre­je nøg­len, sam­le op på erfa­rin­ger­ne med en rap­port, og så føl­ge den op med fag­li­ge artik­ler om lokal­jour­na­li­stik. Bag­ef­ter kun­ne det være sjovt at dyr­ke en af mine andre inter­es­ser og føl­ge historie-studiet.

Men i ste­det for at luk­ke, har jeg efter man­ge over­vej­el­ser valgt at gøre noget helt andet. Nem­lig at vide­re­ud­vik­le medi­et på den­ne måde:

MOD FJORDEN

”Kort nyt” og ”kalen­der” vil sta­dig pri­mært dæk­ke de fire lands­by­er Ørting, Fal­ling, Amstrup og Ålstrup. Og afsæt­tet vil sta­dig være ”histo­ri­er fra Ørting og omegn”. Men omeg­nen vil bli­ve udvi­det mod fjor­den. Det bety­der, at fin­der jeg en god histo­rie f.eks. på Alrø eller i Gyl­ling, bli­ver den sam­let op. 

For­e­nin­ger sam­ar­bej­der alle­re­de på tværs af sog­ne­græn­ser­ne. F.eks. har Ørting Fal­ling FDF man­ge børn fra Gyl­ling. Seni­o­r­klub­ber­ne sam­ar­bej­der, og nu deler Ørting-Fal­ling også præ­ster og sog­ne-akti­vi­te­ter med områ­der­ne ned mod fjor­den. Når Hal­len ellers ikke er Cor­o­na-luk­ket, kom­mer der også folk fra Gyl­ling. Børn fra Ørting går i sko­le i Gyl­ling. Bare for at næv­ne nog­le eksemp­ler. Der er ingen grund til ikke også at dele de gode histo­ri­er – om men­ne­sker, der bor her og om dem, der var her før os.

Alrø – øen i fjor­den – ken­der vi alle. Nog­le kom­mer for at betrag­te det rige fug­le­liv. Andre kom­mer for at spi­se tar­te­let­ter – og inden læn­ge også bison-bur­ge­re. Vin­ter­ba­de­re tager det kol­de gys fra den gam­le skibs­bro. Kun­stin­ter­es­se­re­de stop­per ved Gal­le­ri Myn­s­ter. Sur­fer­ne flok­kes i van­det ved siden af dæm­nin­gen. Men øen er også kendt for det loka­le fæl­les­skab. Den rum­mer alt­så mas­ser af gode historier.

EN GOD HISTORIE

Lokal­hi­sto­ri­en og portræt­ter har haft en vig­tig plads i Lokal­po­sten, for­di jeg mener, at lokal­jour­na­li­stik­ken ikke kun skal for­tæl­le om det aktu­el­le. Den skal ikke være ken­de­teg­net ved histo­ri­er base­ret på pres­se­med­del­el­ser og hyp­pi­ge opring­nin­ger til råd­hu­se. Den skal også med­vir­ke til at styr­ke den loka­le iden­ti­tet – med­vir­ke til, at bebo­er­ne har et til­hørs­for­hold til det områ­de, hvor de bor. At de ken­der til lokal­hi­sto­ri­en, at de ken­der områ­dets fæl­les­ska­ber og at de ken­der hinanden.

Tal­le­ne viser, at I ger­ne læser de artik­ler. Sik­kert for­di det er gode historier.

Men de gode histo­ri­er fæn­ger alt­så også hos men­ne­sker, som bor langt her­fra. Når jeg f.eks. ”rek­la­me­rer” for de lokal­hi­sto­ri­ske artik­ler i den lands­dæk­ken­de face­book-grup­pe ”Histo­ri­e­sel­ska­bets ven­ner”, er inter­es­sen stor. De fle­ste af de godt 6000 med­lem­mer af grup­pen aner ikke, hvor Ørting eller Ålstrup befin­der sig på land­kor­tet, og de leder næp­pe efter lands­by­er­ne på Goog­le Maps. Men de er inter­es­se­re­de i histo­ri­er­ne. Måske for­di de gen­ken­der noget fra deres eget område. 

Sam­me inter­es­se fin­der jeg i grup­pen ”gam­le bil­le­der fra Odder og omegn”. De fle­ste med­lem­mer ken­der områ­det og bidra­ger ger­ne med oplys­nin­ger, når/​hvis jeg har brug for det. Men i kom­men­tar­fel­tet går det igen, at det er ”en god historie”.

KOMMUNALVALG 2021

Ikke ale­ne vil I møde fle­re histo­ri­er fra omeg­nen i det nye år. I vil også møde et lidt langstrakt tema – kom­mu­nalvalg 2021.

Det er tiden til at gå til­ba­ge og kig­ge på valg­løf­ter­ne fra 2017. Blev de til ind­fri­et – eller for­søgt ind­fri­et – eller var det kun sto­re arm­be­væ­gel­ser diri­ge­ret af valg­trom­mens ryt­me? Også pro­ble­mer   som en ny kom­mu­nal­be­sty­rel­se skal for­hol­de sig til og løse, vil få plads i Lokalposten. 

I er sta­dig vel­kom­ne til at kom­me med for­slag – og også sen­de, hvad I ger­ne vil have i kalen­de­ren. For­hå­bent­lig varer det ikke så læn­ge, før den igen kan rum­me akti­vi­te­ter – ikke kun aflysninger.

Jeg vil fort­sat med gøre opmærk­som på de lidt stør­re artik­ler på Lokal­po­stens face­book og andre ste­der. Men vil I føl­ge kort nyt og kalen­de­ren, må I gå ind på oer​ting​po​sten​.dk

KALENDER

SANGEFTERMIDDAGE AFLYSES
San­g­ef­ter­mid­da­ge­ne i Sog­ne­hu­set den før­ste tirs­dag i måne­den afly­ses helt. For­hå­bent­ligt kan de begyn­de igen 1. september. 

TORSDAGSKLUBBEN
…afly­ser klu­b­ef­ter­mid­da­ge­ne i Sog­ne­hu­set frem til 28. februar.

DANSKE SENIORER
Møde­r­ne i Sog­ne­hu­set vil først begyn­de igen 28. febru­ar. Besty­rel­sen vil lave et alter­na­tivt pro­gram, så det er muligt at mødes – også selv om Cor­o­na-restrik­tio­ner­ne ikke bli­ver ophævet. 

AFLYSTMORGENSANGKIRKEN

Tors­dag d. 14. janu­ar kl. 9.30 er der mor­gensang i Ørting Kir­ke og bag­ef­ter fæl­les kaf­fe i Sognehuset.