KORT NYT

STØTTE TIL HANDELSPLADSEN

Der er luk­ket så meget som muligt for fry­se­re og køle­re på Han­dels­plad­sen, men alli­ge­vel koster elek­tri­ci­te­ten det hvi­de ud af øjne­ne.  Men Pan­de­ka­ge­bi­len og støt­te­bi­drag ind­brag­te på få timer 16.000 kro­ner – eller et beløb, der bety­der, at reg­nin­gen fra elek­tri­ci­tets­sel­ska­bet for en måneds for­brug, kan beta­les. Pan­de­ka­ge­bi­len done­re­de pen­ge­ne fra to timers salg ved Han­dels­plad­sen, og lands­by­ens bebo­e­re bak­ke­de op og spi­ste fyld­te pan­de­ka­ger til aftens­mad. Den sam­me hjælp fik Dagli’Brugsen i Gylling. 

PANDEKAGEBILEN STØTTER LOKALE

Den 9. decem­ber mel­lem kl. 16 og 18 kan man købe pan­de­ka­ger med fyld ved Han­dels­plad­sen i Ørting. Pen­ge­ne fra sal­get går ube­skå­ret til hjælp til at beta­le el-reg­­nin­­gen. I går var Pan­de­ka­ge­bi­len ved Gyl­ling-Brugs­­en – også for at give et til­skud til de sti­gen­de udgifter. 

Valg flyt­ter sang til kirken

Stem­me­bok­se og valg­til­for­ord­ne­de ryk­ker 1. novem­ber ind i Sog­ne­hu­set og fortræn­ger den sang­grup­pe, som ple­jer at mødes der før­ste tirs­dag i måne­den. Men grup­pen kan sta­dig mødes, for kir­ken er reser­ve­ret til dem. Kaf­fen skal sta­dig tages med hjemmefra. 

BRUGSEN ER NU ÅBEN KL. 8 – 18

Fra i mor­gen – 1. okto­ber – ændrer Gyl­ling-Brugs­­en åbning­sti­den. Den åbner kl. 8 og luk­ker kl. 18. Der er skå­ret en halv time om mor­ge­nen og en time om afte­nen, og er en kon­se­kvens af, at elek­tri­ci­te­ten koster det hvi­de ud af øjne­ne. De nye tider bety­der, at ingen med­ar­bej­de­re bli­ver fyret. 

FDF Ørting-Fal­ling kan fortsætte

Syv voks­ne har meldt sig til at gå ind som fri­vil­li­ge i FDF-arbej­­det. Og det bety­der, at kred­sen kan fort­sæt­te. Ikke kun børn fra det­te områ­de er med i den loka­le FDF-kreds. Også børn fra Gyl­ling del­ta­ger.De kan nu alle mødes igen 1. sep­tem­ber kl. 18.30 ved spej­der­hyt­ten på Tof­ten i Ørting. 

Mari­an­ne Lyst stopper

Sog­ne­præst Mari­an­ne Lyst har valgt at gå på pen­sion ved års­skif­tet. Inden da har hun ferie, der skal afvik­les, så hen­des afskeds­gud­stje­ne­ster bli­ver holdt 27. novem­ber. Det er i Gyl­ling Kir­ke kl. 9.30, og kl. 10.30 på Alrø. 

Pas på kanterne

Cykel­stien mel­lem Ørting og Odder har nu fået et lag asfalt, der har dæk­ket de rev­ner, der for­år­sa­ge­de en del uheld. Den smal­le cykel­sti har der­for nu fået kan­ter, der kan være far­li­ge, hvis cyk­li­ster også lader Tour de Fran­­ce-febe­ren sni­ge sig ind på turen til arbej­de og over­ha­ler. Så pas på. 

CYKELSTIERNE SKAL FORBEDRES

”Det kom­mer på i løbet af for­å­ret – i hvert fald inden som­mer­fe­ri­en”.”Det” er et nyt slid­lag på cykel­sti­er­ne mel­lem Ørting og Odder. Og løf­tet om for­bed­ring af cykel­stien er givet af for­man­den for Kli­­ma- og Pla­n­ud­val­get, Kre­sten Bjer­re i Hor­sens Fol­ke­blad 21. janu­ar. Cyk­li­ster har i lang tid kla­get over de dår­li­ge for­hold, der har bety­det, at man­ge er væltet. 

KAFFEN SERVERESKIRKEN

Så meget er aflyst eller udskudt. Men ikke mor­gensan­gen i kir­ken. Den bli­ver gen­nem­ført 13. janu­ar kl. 9.30 som plan­lagt. Ene­ste ændring er, at der ikke bag­ef­ter er mor­genkaf­fe i Sog­ne­hu­set. Kaf­fen bli­ver den­ne gang ser­ve­ret i kir­ken. Virus-reg­­ler­­ne bli­ver over­holdt, så det er trygt at deltage. 

AFLYSNINGER RAMMER ÆLDRE MENNESKER

Dan­ske Seni­o­rer afly­ser gene­ral­for­sam­lin­gen 10. janu­ar, men håber at kun­ne hol­de den 14. marts kl. 13.30. For­e­nin­gen kan dog glæ­de sig over, at 50 ældre nåe­de at del­ta­ge i jule­mid­da­gen med mad fra Sko­v­bak­ken, før alt luk­ke­de ned. Tors­dags­klub­ben begyn­der først igen 20. janu­ar. Spi­se­ven­ner håber dog at kun­ne sam­le ældre men­ne­sker i Ørting Hal­lens Café d. 18. janu­ar kl. 12. Bli­ver restrik­tio­ner­ne ikke stram­met yder­li­ge­re, lever Cafe­en op til kravene. 

Cor­o­na-aflys­ning

Der bli­ver ingen jule­kon­cert i Fal­ling Kir­ke 14. decem­ber. Menig­heds­rå­det har beslut­tet, at kon­cer­ten med Odder Voi­ces ikke skal gen­nem­fø­res på grund af risi­ko­en for smit­te med Cor­o­­na-virus – eller en af Covid 19’s efter­hån­den man­ge vari­an­ter. End­nu er der ingen mel­din­ger om jule­g­ud­stje­ne­ster­ne i Fjord­pa­sto­ra­tets kirker. 

TRE FRA VORES OMRÅDE VALGT

Den nye kom­mu­nal­be­sty­rel­se får tre med­lem­mer fra vores område. 

Det er Katja Ive­sø fra Gyl­ling valgt for de radi­ka­le, Klaus Rafa­el Jen­sen fra Fal­ling – valgt for de kon­ser­va­ti­ve og Lene Aagaard fra Ørting – valgt for Venstre. 

Det var meget tæt på, at også Jan Kjær­s­gaard fra Ørting var ble­vet valgt. Hav­de han fået 10 mere end de 147 per­son­li­ge stem­mer, han fik, var han også ble­vet valgt. 

Stem­me­pro­cen­ter­ne svin­ge­de en del i områ­det. På Alrø valg­te 88,8 pro­cent af væl­ger­ne at stem­me, i Ørting-Fal­ling var det 74,3 pro­cent og Gyl­ling kun 68,7 procent. 

FØRSTE CORONA-AFLYSNING

Lone Vitus og Søren Kvist på Brand­by­ge­gaard afly­ser årets jule­mar­ked med den begrun­del­se, at “intet tyder på, at det er en god idé at brin­ge man­ge men­ne­sker sam­men inden­dørs de kom­men­de måneder”. 

Der er man­ge timers for­be­re­del­se i at få det sto­re mar­ked i træla­den til­ret­telagt. Og det kan være spildt, hvis tal­le­ne for antal­let af smit­te­de og hospi­tal­s­ind­lag­te fort­sæt­ter med at sti­ge. Der­for væl­ger de at afly­se alle­re­de nu. 

Pen­sio­ni­st­for­e­ning fyl­der 70 år

Den begynd­te som Gyl­ling Alder­s­ren­te­for­e­ning – nu hed­der den Gyl­ling Pen­sio­ni­st­for­e­ning. Og på ons­dag har den eksi­ste­ret i 70 år. Det vil to dage efter bli­ve fejret i For­sam­lings­hu­set med fore­lø­big 60 del­ta­ge­re. Det vil ske med sang, musik, mad og drik­ke – men også med et lil­le fored­rag om for­e­nin­gens histo­rie. Den kan ellers være svær at styk­ke sam­men, for som det gæl­der for man­ge for­e­nin­ger, er også Alder­s­for­e­nin­gens refe­ra­ter m.v. for de før­ste otte år for­s­vun­det. Det var før vi fik lokalarkiverne. 

Spi­se­ven­ner mødes igen

San­ge fra Højsko­­le-sang­­bo­­gen, hyg­ge­ligt samvær og god mad. Det er pro­gram­punk­ter­ne, når Spi­se­ven­ner mødes. Og det gør de igen efter en læn­ge­re Cor­o­­na-pau­­se 21. sep­tem­ber kl. 12. i For­sam­lings­hu­set i Fal­ling, hvor Git­te Dine­sen står for maden, som koster 70 kr. 

Spi­se­ven­ner et til­bud til alle over 60 år i Ørting-Fal­ling områ­det. Og 31 har alle­re­de meldt sig til at være med. Men der er plads til fle­re. Fri­vil­li­ge hen­ter og brin­ger, hvis del­ta­ger­ne ikke har køre­lej­lig­hed. Lige nu mang­ler fire hjæl­pe­re. Har du lyst til at tage en tørn, kan du rin­ge til Poul Hen­ning: 22383692. 

Godt nyt år – med ændringer

Lokal­po­sten ønsker alle et godt nyt år. 

En læn­ge­re jule­fe­rie har givet anled­ning til en del over­vej­el­ser om det lil­le onli­ne-medi­es fremtid.

Da Lokal­po­stens hjem­mesi­de åbne­de før­ste gang 22. april 2017, var mit kla­re mål at bevi­se, der kan laves brug­bar jour­na­li­stik også fra de man­ge små flæk­ker. At det er løgn og lat­in, når jour­na­li­ster siger: ”Der sker jo ikke noget – der er ingen historier”.

Jeg har – sådan sagt i al beske­den­hed – bevist, hvad jeg ville.

Der­for er det mest logi­ske vel at dre­je nøg­len, sam­le op på erfa­rin­ger­ne med en rap­port, og så føl­ge den op med fag­li­ge artik­ler om lokal­jour­na­li­stik. Bag­ef­ter kun­ne det være sjovt at dyr­ke en af mine andre inter­es­ser og føl­ge historie-studiet.

Men i ste­det for at luk­ke, har jeg efter man­ge over­vej­el­ser valgt at gøre noget helt andet. Nem­lig at vide­re­ud­vik­le medi­et på den­ne måde:

MOD FJORDEN

”Kort nyt” og ”kalen­der” vil sta­dig pri­mært dæk­ke de fire lands­by­er Ørting, Fal­ling, Amstrup og Ålstrup. Og afsæt­tet vil sta­dig være ”histo­ri­er fra Ørting og omegn”. Men omeg­nen vil bli­ve udvi­det mod fjor­den. Det bety­der, at fin­der jeg en god histo­rie f.eks. på Alrø eller i Gyl­ling, bli­ver den sam­let op. 

For­e­nin­ger sam­ar­bej­der alle­re­de på tværs af sog­ne­græn­ser­ne. F.eks. har Ørting Fal­ling FDF man­ge børn fra Gyl­ling. Seni­o­r­klub­ber­ne sam­ar­bej­der, og nu deler Ørting-Fal­ling også præ­ster og sog­ne-akti­vi­te­ter med områ­der­ne ned mod fjor­den. Når Hal­len ellers ikke er Cor­o­na-luk­ket, kom­mer der også folk fra Gyl­ling. Børn fra Ørting går i sko­le i Gyl­ling. Bare for at næv­ne nog­le eksemp­ler. Der er ingen grund til ikke også at dele de gode histo­ri­er – om men­ne­sker, der bor her og om dem, der var her før os.

Alrø – øen i fjor­den – ken­der vi alle. Nog­le kom­mer for at betrag­te det rige fug­le­liv. Andre kom­mer for at spi­se tar­te­let­ter – og inden læn­ge også bison-bur­ge­re. Vin­ter­ba­de­re tager det kol­de gys fra den gam­le skibs­bro. Kun­stin­ter­es­se­re­de stop­per ved Gal­le­ri Myn­s­ter. Sur­fer­ne flok­kes i van­det ved siden af dæm­nin­gen. Men øen er også kendt for det loka­le fæl­les­skab. Den rum­mer alt­så mas­ser af gode historier.

EN GOD HISTORIE

Lokal­hi­sto­ri­en og portræt­ter har haft en vig­tig plads i Lokal­po­sten, for­di jeg mener, at lokal­jour­na­li­stik­ken ikke kun skal for­tæl­le om det aktu­el­le. Den skal ikke være ken­de­teg­net ved histo­ri­er base­ret på pres­se­med­del­el­ser og hyp­pi­ge opring­nin­ger til råd­hu­se. Den skal også med­vir­ke til at styr­ke den loka­le iden­ti­tet – med­vir­ke til, at bebo­er­ne har et til­hørs­for­hold til det områ­de, hvor de bor. At de ken­der til lokal­hi­sto­ri­en, at de ken­der områ­dets fæl­les­ska­ber og at de ken­der hinanden.

Tal­le­ne viser, at I ger­ne læser de artik­ler. Sik­kert for­di det er gode historier.

Men de gode histo­ri­er fæn­ger alt­så også hos men­ne­sker, som bor langt her­fra. Når jeg f.eks. ”rek­la­me­rer” for de lokal­hi­sto­ri­ske artik­ler i den lands­dæk­ken­de face­book-grup­pe ”Histo­ri­e­sel­ska­bets ven­ner”, er inter­es­sen stor. De fle­ste af de godt 6000 med­lem­mer af grup­pen aner ikke, hvor Ørting eller Ålstrup befin­der sig på land­kor­tet, og de leder næp­pe efter lands­by­er­ne på Goog­le Maps. Men de er inter­es­se­re­de i histo­ri­er­ne. Måske for­di de gen­ken­der noget fra deres eget område. 

Sam­me inter­es­se fin­der jeg i grup­pen ”gam­le bil­le­der fra Odder og omegn”. De fle­ste med­lem­mer ken­der områ­det og bidra­ger ger­ne med oplys­nin­ger, når/​hvis jeg har brug for det. Men i kom­men­tar­fel­tet går det igen, at det er ”en god historie”.

KOMMUNALVALG 2021

Ikke ale­ne vil I møde fle­re histo­ri­er fra omeg­nen i det nye år. I vil også møde et lidt langstrakt tema – kom­mu­nalvalg 2021.

Det er tiden til at gå til­ba­ge og kig­ge på valg­løf­ter­ne fra 2017. Blev de til ind­fri­et – eller for­søgt ind­fri­et – eller var det kun sto­re arm­be­væ­gel­ser diri­ge­ret af valg­trom­mens ryt­me? Også pro­ble­mer   som en ny kom­mu­nal­be­sty­rel­se skal for­hol­de sig til og løse, vil få plads i Lokalposten. 

I er sta­dig vel­kom­ne til at kom­me med for­slag – og også sen­de, hvad I ger­ne vil have i kalen­de­ren. For­hå­bent­lig varer det ikke så læn­ge, før den igen kan rum­me akti­vi­te­ter – ikke kun aflysninger.

Jeg vil fort­sat med gøre opmærk­som på de lidt stør­re artik­ler på Lokal­po­stens face­book og andre ste­der. Men vil I føl­ge kort nyt og kalen­de­ren, må I gå ind på oer​ting​po​sten​.dk

KALENDER

MORGENSANG OG FORMIDDAGSKAFFE

Mor­gensang fort­sæt­ter 09. febru­ar kl. 09.30. Men vil dog ikke begyn­de i kir­ken. Det vil være i Sog­ne­hu­set, hvor der også – som sæd­van­ligt – vil være kaf­fe bag­ef­ter. Sådan vil det være hen over vin­te­r­en, for at spa­re på energien.

SPISEVENNER MØDES

21. febru­ar kl. 12 mødes Spi­se­ven­ner igen til fæl­les­spis­ning i Ørting Hal­lens Café. Til­mel­ding til Poul Hen­ning (22 38 36 92) eller Knud (21 25 36 65).

MORGENSANG IGEN-IGEN

09. marts kl. 09.30 er der igen mor­gensang og for­mid­dagskaf­fe i Sog­ne­hu­set på Bilsbækvej.

FÆLLESSPISNING FOR BØRNEFAMILIER

15. marts kl. 17 – 19 før­ste fæl­les­spis­ning for alle bør­ne­fa­mi­li­er i Fjord­pa­sto­ra­tet. 25 kr/​person – max 75 kr for en fami­lie (læs om ini­ti­a­ti­vet i Lokal­po­sten inden længe)

GENERALFORSAMLING

29. marts kl. 19 – 21.30 hol­der Lokal­rå­det gene­ral­for­sam­ling hos Dine­sen i Falling

FORTÆLLINGER OMMOSEFOLKET

30. marts kl. 19 har Kul­tur­hub for­tæl­leaf­ten i Sog­ne­hu­set om Mose­fol­ket. Lise Laur­sen og Ste­en Bil­le vil for­tæl­le om livet i Mosen og om nog­le af dens men­ne­sker. Pris: 20 kr. Kaf­fe og kage i pausen. 

PROGRAMMER:

Pro­gram­mer­ne for akti­vi­te­ter­ne i Dan­ske Seni­o­rer og i Tors­dags­klub­ben er nu lagt ind under “Lokal­råd og for­e­nin­ger”. Se et væld af akti­vi­te­ter som fored­rag, kort­spil, hyg­ge, fæl­les­spis­nin­ger og udflugter.