KORT NYT

DET BLEV TIL 3.803 KM

Igen i år vandt Hund­slund lokal­dy­sten. På 2. plad­sen kom Sak­sild, som var med for før­ste gang i år. Gyl­ling snup­pe­de 3. plad­sen og Ørting-Fal­ling blev num­mer fire.

Alt i alt fik kon­kur­ren­cen bor­ge­re i de fire lands­by­er til at løbe, gå og cyk­le 3.803 km.

PROGRAMMER FOR DEN NYE SÆSON

Liter­vis af kaf­fe, kort­spil, bræt­spil, fored­rag, udflug­ter, fæl­les­spis­ning….
Dan­ske Seni­o­rers og Tors­dags­klub­bens pro­gram­mer for den kom­men­de sæson rum­mer gode ople­vel­ser for områ­dets “grå guld”.
Beg­ge pro­gram­mer er nu lagt ind under Lokal­råd og for­e­nin­ger. Som sæd­van­ligt fore­går det i Sog­ne­hu­set på Bils­bæ­kvej i Ørting.

THEJSEN FORLADER FONDEN ØRTING

Dit­te-Marie Thej­sen for­la­der job­bet som vice­for­stan­der på Fon­den Ørting for at bli­ve skole­le­der på Åsko­len, frisko­len i Hør­ning. Hun har arbej­det på opholds­ste­det i mere end 10 år.
Åsko­len har 150 ele­ver fra 0. – 7. klas­se, og en af Thej­sens opga­ver bli­ver at arbej­de med en over­byg­ning. Hun er uddan­net lærer fra Den Frie Lærer­højsko­le. Uddan­nel­sen er spe­ci­elt mål­ret­tet frisko­ler, efter­sko­ler og højskoler.

LOKALRÅD

Hvis du vil vide, hvad Lokal­rå­det for Ørting-Fal­ling arbej­der med for tiden, kan du ori­en­te­re dig i de møde­re­fe­ra­ter, der er lagt ind under ”Lokal­råd og for­e­nin­ger”.
Her fin­der du alle refe­ra­ter fra i år – og også fra de sid­ste par år. Nåe­de du ikke gene­ral­for­sam­lin­gen, kan du sam­me sted fin­de beret­ning, refe­rat og regnskab.

LUK IKKE DE TRÆNGENDE IND

Hvis det rin­ger på døren og frem­me­de beder om lov til at bru­ge dit toilet, skal du ikke luk­ke de træn­gen­de ind. For når de går igen, mang­ler du fle­re gen­stan­de. Den ene er en kvinde.

Det har ældre bebo­e­re i Gyl­ling ople­vet, da de var ven­li­ge mod de frem­me­de. Ven­lig­he­den blev ikke gen­gældt. Så glem med­men­ne­ske­lig­he­den – luk og lås døren. Ring til din nabo eller en anden, hvis de bli­ver uden for.

GENERALFORSAMLING

Alle over 16 år, som bor fat i Ørting-Fal­ling Sog­ne, er med­lem­mer af Lokal­rå­det. Også selv om de hver­ken har udfyldt en blan­ket eller betalt kon­tin­gent, som ellers er det almin­de­li­ge, når man bli­ver med­lem af en for­e­ning.  De kan møde op til gene­ral­for­sam­lin­gen og stem­me. Det­te års gene­ral­for­sam­ling fin­der sted d. 29. marts kl. 19 – 21.30 hos Dine­sen i Fal­ling. Lokal­rå­det har eksi­ste­ret siden okto­ber 2014 og skal være områ­dets kon­takt til kom­mu­nal­be­sty­rel­se og for­valt­ning.  Hvis du vil se, hvad rådet arbej­der med, så find alle møde­re­fe­ra­ter på Lokal­po­sten under Lokal­råd og foreninger.

STØTTE TIL HANDELSPLADSEN

Der er luk­ket så meget som muligt for fry­se­re og køle­re på Han­dels­plad­sen, men alli­ge­vel koster elek­tri­ci­te­ten det hvi­de ud af øjne­ne.  Men Pan­de­ka­ge­bi­len og støt­te­bi­drag ind­brag­te på få timer 16.000 kro­ner – eller et beløb, der bety­der, at reg­nin­gen fra elek­tri­ci­tets­sel­ska­bet for en måneds for­brug, kan beta­les. Pan­de­ka­ge­bi­len done­re­de pen­ge­ne fra to timers salg ved Han­dels­plad­sen, og lands­by­ens bebo­e­re bak­ke­de op og spi­ste fyld­te pan­de­ka­ger til aftens­mad. Den sam­me hjælp fik Dagli’Brugsen i Gylling.

PANDEKAGEBILEN STØTTER LOKALE

Den 9. decem­ber mel­lem kl. 16 og 18 kan man købe pan­de­ka­ger med fyld ved Han­dels­plad­sen i Ørting. Pen­ge­ne fra sal­get går ube­skå­ret til hjælp til at beta­le el-reg­­nin­­gen. I går var Pan­de­ka­ge­bi­len ved Gyl­ling-Brugs­­en – også for at give et til­skud til de sti­gen­de udgifter. 

Valg flyt­ter sang til kirken

Stem­me­bok­se og valg­til­for­ord­ne­de ryk­ker 1. novem­ber ind i Sog­ne­hu­set og fortræn­ger den sang­grup­pe, som ple­jer at mødes der før­ste tirs­dag i måne­den. Men grup­pen kan sta­dig mødes, for kir­ken er reser­ve­ret til dem. Kaf­fen skal sta­dig tages med hjemmefra.

BRUGSEN ER NU ÅBEN KL. 8 – 18

Fra i mor­gen – 1. okto­ber – ændrer Gyl­ling-Brugs­­en åbning­sti­den. Den åbner kl. 8 og luk­ker kl. 18. Der er skå­ret en halv time om mor­ge­nen og en time om afte­nen, og er en kon­se­kvens af, at elek­tri­ci­te­ten koster det hvi­de ud af øjne­ne. De nye tider bety­der, at ingen med­ar­bej­de­re bli­ver fyret.

FDF Ørting-Fal­ling kan fortsætte

Syv voks­ne har meldt sig til at gå ind som fri­vil­li­ge i FDF-arbej­­det. Og det bety­der, at kred­sen kan fort­sæt­te. Ikke kun børn fra det­te områ­de er med i den loka­le FDF-kreds. Også børn fra Gyl­ling del­ta­ger.
De kan nu alle mødes igen 1. sep­tem­ber kl. 18.30 ved spej­der­hyt­ten på Tof­ten i Ørting.

Mari­an­ne Lyst stopper

Sog­ne­præst Mari­an­ne Lyst har valgt at gå på pen­sion ved års­skif­tet. Inden da har hun ferie, der skal afvik­les, så hen­des afskeds­gud­stje­ne­ster bli­ver holdt 27. novem­ber. Det er i Gyl­ling Kir­ke kl. 9.30, og kl. 10.30 på Alrø.

Pas på kanterne

Cykel­stien mel­lem Ørting og Odder har nu fået et lag asfalt, der har dæk­ket de rev­ner, der for­år­sa­ge­de en del uheld. Den smal­le cykel­sti har der­for nu fået kan­ter, der kan være far­li­ge, hvis cyk­li­ster også lader Tour de Fran­­ce-febe­ren sni­ge sig ind på turen til arbej­de og over­ha­ler. Så pas på.

CYKELSTIERNE SKAL FORBEDRES

”Det kom­mer på i løbet af for­å­ret – i hvert fald inden som­mer­fe­ri­en”.
”Det” er et nyt slid­lag på cykel­sti­er­ne mel­lem Ørting og Odder. Og løf­tet om for­bed­ring af cykel­stien er givet af for­man­den for Kli­­ma- og Pla­n­ud­val­get, Kre­sten Bjer­re i Hor­sens Fol­ke­blad 21. janu­ar. Cyk­li­ster har i lang tid kla­get over de dår­li­ge for­hold, der har bety­det, at man­ge er væltet.

KAFFEN SERVERESKIRKEN

Så meget er aflyst eller udskudt. Men ikke mor­gensan­gen i kir­ken. Den bli­ver gen­nem­ført 13. janu­ar kl. 9.30 som plan­lagt. Ene­ste ændring er, at der ikke bag­ef­ter er mor­genkaf­fe i Sog­ne­hu­set. Kaf­fen bli­ver den­ne gang ser­ve­ret i kir­ken. Virus-reg­­ler­­ne bli­ver over­holdt, så det er trygt at deltage. 

Godt nyt år – med ændringer

Lokal­po­sten ønsker alle et godt nyt år. 

En læn­ge­re jule­fe­rie har givet anled­ning til en del over­vej­el­ser om det lil­le onli­ne-medi­es fremtid.

Da Lokal­po­stens hjem­mesi­de åbne­de før­ste gang 22. april 2017, var mit kla­re mål at bevi­se, der kan laves brug­bar jour­na­li­stik også fra de man­ge små flæk­ker. At det er løgn og lat­in, når jour­na­li­ster siger: ”Der sker jo ikke noget – der er ingen historier”.

Jeg har – sådan sagt i al beske­den­hed – bevist, hvad jeg ville.

Der­for er det mest logi­ske vel at dre­je nøg­len, sam­le op på erfa­rin­ger­ne med en rap­port, og så føl­ge den op med fag­li­ge artik­ler om lokal­jour­na­li­stik. Bag­ef­ter kun­ne det være sjovt at dyr­ke en af mine andre inter­es­ser og føl­ge historie-studiet.

Men i ste­det for at luk­ke, har jeg efter man­ge over­vej­el­ser valgt at gøre noget helt andet. Nem­lig at vide­re­ud­vik­le medi­et på den­ne måde:

MOD FJORDEN

”Kort nyt” og ”kalen­der” vil sta­dig pri­mært dæk­ke de fire lands­by­er Ørting, Fal­ling, Amstrup og Ålstrup. Og afsæt­tet vil sta­dig være ”histo­ri­er fra Ørting og omegn”. Men omeg­nen vil bli­ve udvi­det mod fjor­den. Det bety­der, at fin­der jeg en god histo­rie f.eks. på Alrø eller i Gyl­ling, bli­ver den sam­let op. 

For­e­nin­ger sam­ar­bej­der alle­re­de på tværs af sog­ne­græn­ser­ne. F.eks. har Ørting Fal­ling FDF man­ge børn fra Gyl­ling. Seni­o­r­klub­ber­ne sam­ar­bej­der, og nu deler Ørting-Fal­ling også præ­ster og sog­ne-akti­vi­te­ter med områ­der­ne ned mod fjor­den. Når Hal­len ellers ikke er Cor­o­na-luk­ket, kom­mer der også folk fra Gyl­ling. Børn fra Ørting går i sko­le i Gyl­ling. Bare for at næv­ne nog­le eksemp­ler. Der er ingen grund til ikke også at dele de gode histo­ri­er – om men­ne­sker, der bor her og om dem, der var her før os.

Alrø – øen i fjor­den – ken­der vi alle. Nog­le kom­mer for at betrag­te det rige fug­le­liv. Andre kom­mer for at spi­se tar­te­let­ter – og inden læn­ge også bison-bur­ge­re. Vin­ter­ba­de­re tager det kol­de gys fra den gam­le skibs­bro. Kun­stin­ter­es­se­re­de stop­per ved Gal­le­ri Myn­s­ter. Sur­fer­ne flok­kes i van­det ved siden af dæm­nin­gen. Men øen er også kendt for det loka­le fæl­les­skab. Den rum­mer alt­så mas­ser af gode historier.

EN GOD HISTORIE

Lokal­hi­sto­ri­en og portræt­ter har haft en vig­tig plads i Lokal­po­sten, for­di jeg mener, at lokal­jour­na­li­stik­ken ikke kun skal for­tæl­le om det aktu­el­le. Den skal ikke være ken­de­teg­net ved histo­ri­er base­ret på pres­se­med­del­el­ser og hyp­pi­ge opring­nin­ger til råd­hu­se. Den skal også med­vir­ke til at styr­ke den loka­le iden­ti­tet – med­vir­ke til, at bebo­er­ne har et til­hørs­for­hold til det områ­de, hvor de bor. At de ken­der til lokal­hi­sto­ri­en, at de ken­der områ­dets fæl­les­ska­ber og at de ken­der hinanden.

Tal­le­ne viser, at I ger­ne læser de artik­ler. Sik­kert for­di det er gode historier.

Men de gode histo­ri­er fæn­ger alt­så også hos men­ne­sker, som bor langt her­fra. Når jeg f.eks. ”rek­la­me­rer” for de lokal­hi­sto­ri­ske artik­ler i den lands­dæk­ken­de face­book-grup­pe ”Histo­ri­e­sel­ska­bets ven­ner”, er inter­es­sen stor. De fle­ste af de godt 6000 med­lem­mer af grup­pen aner ikke, hvor Ørting eller Ålstrup befin­der sig på land­kor­tet, og de leder næp­pe efter lands­by­er­ne på Goog­le Maps. Men de er inter­es­se­re­de i histo­ri­er­ne. Måske for­di de gen­ken­der noget fra deres eget område. 

Sam­me inter­es­se fin­der jeg i grup­pen ”gam­le bil­le­der fra Odder og omegn”. De fle­ste med­lem­mer ken­der områ­det og bidra­ger ger­ne med oplys­nin­ger, når/​hvis jeg har brug for det. Men i kom­men­tar­fel­tet går det igen, at det er ”en god historie”.

KOMMUNALVALG 2021

Ikke ale­ne vil I møde fle­re histo­ri­er fra omeg­nen i det nye år. I vil også møde et lidt langstrakt tema – kom­mu­nalvalg 2021.

Det er tiden til at gå til­ba­ge og kig­ge på valg­løf­ter­ne fra 2017. Blev de til ind­fri­et – eller for­søgt ind­fri­et – eller var det kun sto­re arm­be­væ­gel­ser diri­ge­ret af valg­trom­mens ryt­me? Også pro­ble­mer   som en ny kom­mu­nal­be­sty­rel­se skal for­hol­de sig til og løse, vil få plads i Lokalposten. 

I er sta­dig vel­kom­ne til at kom­me med for­slag – og også sen­de, hvad I ger­ne vil have i kalen­de­ren. For­hå­bent­lig varer det ikke så læn­ge, før den igen kan rum­me akti­vi­te­ter – ikke kun aflysninger.

Jeg vil fort­sat med gøre opmærk­som på de lidt stør­re artik­ler på Lokal­po­stens face­book og andre ste­der. Men vil I føl­ge kort nyt og kalen­de­ren, må I gå ind på oer​ting​po​sten​.dk

KALENDER


ÆSKEN HOLDER ÅBENT

Æsken på Alrø hol­der nu åbent i wee­ken­der­ne fra kl. 13 – kl. 17. 

LIVGADERNE 

Fra 13. – 15. juni hol­der Gyl­ling byfest. I år vil alt ikke fore­gå på sport­s­plad­sen. Ban­ko, kon­cert, spis­ning og musik er flyt­tet For­sam­lings­hu­set og Møl­len.

ER DER IGEN METALFORSAMLINGSHUSET


SANKT HANS VED MØLLEN

Gril­len er tændt og der kan købes øl og soda­vand. Kl. 19 begyn­der bålet at kni­t­re, og der skal syn­ges og lyt­tes til tale. Gyl­ling Event­for­e­ning og Gyl­ling Møl­le er gået sam­men om at arran­ge­re Sankt Hans for hele lands­by­en d. 23. juni. Hvis der bli­ver et over­skud, går pen­ge­ne til For­sam­lings­hu­set og til Møllen. 

LISBETH VISER HAVEN FREM

Og hun giver kaf­fe og småka­ger på gårds­plad­sen 30. juni mel­lem kl. 10 og kl. 17. Det koster ikke en bøjet to-kro­ne. Hvis det reg­ner, dæk­kes der op til kaf­fe-kom-sam­men inden døre. Der vil også være mulig­hed for at se hen­des lil­le land­brugs­mu­se­um i stal­den. Adres­sen er Per­sie­vej 21.

Et lil­le udsnit af de gam­le red­ska­ber i staldmuseet