KORT NYT

Gyl­ling vil blomstre

To grøn-bru­­ne græs­a­re­a­ler tæt på sko­len vil bli­ve erstat­tet med blom­ster­be­de. Og ved det lil­le regn­vands-bas­sin skal der plan­tes frugt­træ­er og buske. Alt for at give lands­by­ens bor­ge­re noget smukt at se på og for at øge biodiversiteten. 

Det er Gyl­ling Sko­le og Bør­ne­hus­råd, der sam­men med Lokal­rå­det har fået ide­en og sam­men søgt – og fået – pen­ge til pro­jek­ter­ne fra Kvi­ck­ly – 20.000 kr er kom­met ind på kontoen. 

Slut med selv­pluk jord­bær og ærter

For man­ge i områ­det har det været tra­di­tion at tage til Holt­gaard og pluk­ke jord­bær og ærter. Og hver dag i jord­bær­sæ­so­nen er fri­ske røde bær og poser fyldt med grøn­ne bæl­ge kom­met til Han­dels­plad­sen i Ørting.Men nu er det slut. Anne og Hel­ge har efter man­ge over­vej­el­ser at stop­pe pro­duk­tio­nen af kar­to­f­ler, ærter og jord­bær – luk­ke gård­bu­tik­ken og for­pag­te jor­den ud. De to nær­mer sig pen­sions­al­de­ren. Der­for har de beslut­tet at stoppe. 

Byrå­det bli­ver en kommunalbestyrelse

Når vi skal til valg 16. novem­ber, væl­ger vi ikke repræ­sen­tan­ter til et byråd. Men til en kom­mu­nal­be­sty­rel­se. Alle par­ti­er vedt­og Enheds­li­stens for­slag om nav­ne­æn­dring. I begrun­del­sen for for­sla­get hed­der det, at byråd ”giver det fejl­ag­ti­ge ind­tryk, at Odder by har en sær­sta­tus, og ”byrå­det” har en sær­lig rol­le i for­hold til Odder by frem­for de øvri­ge min­dre byer. Det var ved sid­ste kom­mu­nalvalg en hyp­pigt fore­kom­men­de kri­tik. Den er vi eni­ge i, og vi ønsker at bru­ge det mere kor­rek­te udtryk ”Odder kom­mu­nal­be­sty­rel­se”. Vi er besty­rel­se for hele Odder kom­mu­ne”.Ændrin­gen gæl­der fra 1. janu­ar næste år. 

Cykel­stien blev 2,2 mio kr billigere

Pri­sen for cykel­stien mel­lem Ørting og Gyl­ling blev alt i alt 7,1 mill. kr.  Den var bud­get­te­ret til at koste 9,3 mio – så der er alt­så 2,2 mio kr til­ba­ge på kon­to­en.Cykel­stien blev offi­ci­elt åbnet 16. decem­ber 2019. 200 men­ne­sker ind­vie­de den 4 km lan­ge sti. Siden er den ble­vet brugt af man­ge gåen­de, cyk­len­de og løben­de. Spe­ci­elt under Cor­o­­na-ned­luk­­nin­­gen har man­ge hunde fået den dag­li­ge motion her. I begyn­del­sen lidt lang­somt, men efter­som hund­en fik eje­ren i bed­re form i et hur­ti­ge­re tempo. 

Præ­s­te­går­den solgt – til en præst

Rand­lev-præ­­sten Met­te Rot­h­mann har købt Ørting Præ­s­te­gård, og 1. juni flyt­ter hun ind. 1. okto­ber går hun på pension. 

Huset har været lejet ud siden Ørting-Fal­lings præst, Vibe­ke Døs­sing Rude­beck, blev flyt­tet til Odder og biskop og provst beslut­te­de, at seks landsog­ne kan betje­nes af kun to præster. 

Akti­vi­te­ter – på trods af Corona

På Alrø spil­ler børn og unge fod­bold og rund­bold hver man­dag kl. 15.30. Og på tirs­dag kl.14.00 tyv­star­ter øens pen­tanque klub sæso­nen. Den 16. begyn­der fod­bold­sæ­so­nen i Gyl­ling, og Dan­ske Seni­o­rer Ørting-Fal­ling fort­sæt­ter gåtu­re og spil på FDF-plad­­sen hver man­dag kl. 13.30. Cor­o­na kan ikke stop­pe uden­­dørs-akti­vi­te­ter­­ne, når restrik­tio­ner­ne bli­ver overholdt. 

Tre loka­le stil­ler op

16. novem­ber skal vi til kom­mu­nalvalg.  Fore­lø­big stil­ler tre loka­le op. Det er Klaus Rafa­el Jen­sen fra Fal­ling, der alle­re­de er i kom­mu­nal­be­sty­rel­sen for de kon­ser­va­ti­ve. Og det er John Rosen­høj fra Amstrup, der også alle­re­de har en plads for Dansk Fol­ke­par­ti. Ny er Jan Kjær­s­gaard fra Ørting, der stil­ler op for Soci­al­de­mo­kra­ter­ne. Først efter par­tiets gene­ral­for­sam­ling ved vi, hvil­ket num­mer på listen han bliver. 

Fire loka­le pro­jek­ter fik penge

Kom­mu­nens lokal­råd har delt ud af pen­ge­ne i fæl­les­pulj­en for pro­jek­ter. Fire pro­jek­ter fra vores områ­de fik pen­ge. Lokal­rå­det for Ørting Fal­ling sog­ne fik 40.000 kr til et natur­pro­jekt  ved Older­mands­høj­en på Mose­vej.  Fryse­hu­set i Ålstrup, der er lands­by­ens for­sam­lings­hus, fik 4.735 kr til en ny flag­stang. Gyl­ling For­sam­lings­hus fik 40.000 kr til nyt gulv og Gyl­ling Lokal­råd fik 25.000 kr til øget biodiversitet. 

Defi­ni­tion på optimisme

Den nye café på Alrø, der vil sæl­ge pro­duk­ter lavet af bison kød, isv­af­ler samt kaf­fe og kage, tager alle­re­de nu imod bord­be­stil­lin­ger, for­di ejer­ne for­ven­ter at åbne til påske. De håber på, at Met­te Fre­de­rik­sen til den tid har lem­pet Cor­o­­na-restrik­tio­­ner­­ne. Det er måske nok defi­ni­tio­nen på opti­mis­me, men deler du den, kan du bestil­le bord på hjem­mesi­den http://​alrokg​.dk

AURA-pen­ge­ne skal bru­ges til spil

Dan­ske Seni­o­rer Ørting Fal­ling har fået 2000 kr fra Auras Cor­o­na­hjæl­pe­pak­ke. Pen­ge­ne skal bru­ges til køb af spil, der kan bru­ges udendørs. 

For­e­nin­gens akti­vi­te­ter har været luk­ket ned læn­ge, og med­lem­mer­ne sav­ner at være sam­men. Besty­rel­sen håber der­for, at det sidst i febru­ar bli­ver muligt at arran­ge­re gåtu­re, spil på FDF’s sto­re grund og drik­ke kaf­fe sam­men i shelteret. 

Bil­li­ge­re byggegrunde

På den luk­ke­de del af kom­mu­nal­be­sty­rel­sens møde beslut­te­de med­lem­mer­ne at sæt­te pri­sen på de otte byg­ge­grun­de i Sme­­de­­ga­­de-områ­­det i Ørting ned med 15 pro­cent. Kun to af de otte grun­de er på nuvæ­ren­de tids­punkt for­hånds­re­ser­ve­ret. En ejen­doms­mæg­ler har vur­de­ret, at pri­sen var sat for højt.Også byg­ge­grun­de­ne i Gyl­ling og Hund­slund er svæ­re at sæl­ge. Men her er mel­din­gen fra ejen­doms­mæg­le­ren, at pri­ser­ne mat­cher markedet. 

Lokal­rå­det aflyser

Refe­rat fra det sene­ste møde i Lokal­rå­det for Ørting-Fal­ling Sog­ne er nu lagt ind under Lokal­råd og for­e­nin­ger.Sid­ste i refe­ra­tet er en del dato­er opli­stet. Men for­man­den, Jan Kjær­s­gaard, siger, at møde­r­ne er aflyst til vide­re p.g.a. Cor­o­­na-situ­a­tio­­nen. Hvor­når de kan gen­op­ta­ges afhæn­ger af, om der kom­mer nye restrik­tio­ner for at dæm­me op for Covid-19’s engel­ske mutation. 

Jule­g­ud­stje­ne­ste aflyst

Alle gud­stje­ne­ster er aflyst fra og med 24. decem­ber til 3. janu­ar.Det har menig­heds­rå­det og præ­ster­ne i Fjord­pa­sto­ra­tet beslut­tet efter anbe­fa­ling fra biskop­per­ne.De sene­ste dage har været præ­get af meget for­skel­li­ge udmel­din­ger. Først men­te biskop­per­ne, at der skul­le hol­des gud­stje­ne­ster. Så måt­te de kun vare 50 minut­ter – og helst være uden sal­mesang. Sund­heds­sty­rel­sen redu­ce­re­de til 30 minut­ter. Og så sent som for to dage siden sag­de provst Dort­he R. Søren­sen: Kom trygt i kir­ke. Men her i 11. time er alle gud­stje­ne­ster alt­så aflyst. 

Jule­ga­ve til FDF

Por­to­bel­los vel­gø­ren­heds­pro­jekt har delt pen­ge ud, og Ørting-Fal­ling FDF har fået 5000, – kr. Til lyk­ke.Nor­malt bli­ver der lavet en afstem­ning på Face­book, og de tre for­e­nin­ger og klub­ber, der får flest stem­mer, deler pen­ge­ne. Men i dis­se tider er intet nor­malt, så Por­to­bel­lo har beslut­tet, at give 5000, – kr til hver af de fire indstil­le­de for­e­nin­ger. Sid­ste år løb ØFUG med før­ste­plad­sen ved afstemningen. 

Slut med fitness

Fra i mor­gen kl. 16 og frem til i hvert fald 3. janu­ar luk­ker fit­ness i Ørting Hal­len som føl­ge af de nye Cor­o­­na-restrik­tio­­ner. Så for dem, der ikke kan und­væ­re den dag­li­ge træ­ning, er der kun et at gøre: Find løbe­sko­e­ne frem.Hal­lens cafe­te­ria luk­ker også. Jule­træ­er kan sta­dig hen­tes ved Hal­len på søn­dag mel­lem kl. 15 – 17. Men der er hver­ken gløgg eller æbleskiver. 

Godt nyt år – med ændringer

Lokal­po­sten ønsker alle et godt nyt år. 

En læn­ge­re jule­fe­rie har givet anled­ning til en del over­vej­el­ser om det lil­le onli­ne-medi­es fremtid.

Da Lokal­po­stens hjem­mesi­de åbne­de før­ste gang 22. april 2017, var mit kla­re mål at bevi­se, der kan laves brug­bar jour­na­li­stik også fra de man­ge små flæk­ker. At det er løgn og lat­in, når jour­na­li­ster siger: ”Der sker jo ikke noget – der er ingen historier”.

Jeg har – sådan sagt i al beske­den­hed – bevist, hvad jeg ville.

Der­for er det mest logi­ske vel at dre­je nøg­len, sam­le op på erfa­rin­ger­ne med en rap­port, og så føl­ge den op med fag­li­ge artik­ler om lokal­jour­na­li­stik. Bag­ef­ter kun­ne det være sjovt at dyr­ke en af mine andre inter­es­ser og føl­ge historie-studiet.

Men i ste­det for at luk­ke, har jeg efter man­ge over­vej­el­ser valgt at gøre noget helt andet. Nem­lig at vide­re­ud­vik­le medi­et på den­ne måde:

MOD FJORDEN

”Kort nyt” og ”kalen­der” vil sta­dig pri­mært dæk­ke de fire lands­by­er Ørting, Fal­ling, Amstrup og Ålstrup. Og afsæt­tet vil sta­dig være ”histo­ri­er fra Ørting og omegn”. Men omeg­nen vil bli­ve udvi­det mod fjor­den. Det bety­der, at fin­der jeg en god histo­rie f.eks. på Alrø eller i Gyl­ling, bli­ver den sam­let op. 

For­e­nin­ger sam­ar­bej­der alle­re­de på tværs af sog­ne­græn­ser­ne. F.eks. har Ørting Fal­ling FDF man­ge børn fra Gyl­ling. Seni­o­r­klub­ber­ne sam­ar­bej­der, og nu deler Ørting-Fal­ling også præ­ster og sog­ne-akti­vi­te­ter med områ­der­ne ned mod fjor­den. Når Hal­len ellers ikke er Cor­o­na-luk­ket, kom­mer der også folk fra Gyl­ling. Børn fra Ørting går i sko­le i Gyl­ling. Bare for at næv­ne nog­le eksemp­ler. Der er ingen grund til ikke også at dele de gode histo­ri­er – om men­ne­sker, der bor her og om dem, der var her før os.

Alrø – øen i fjor­den – ken­der vi alle. Nog­le kom­mer for at betrag­te det rige fug­le­liv. Andre kom­mer for at spi­se tar­te­let­ter – og inden læn­ge også bison-bur­ge­re. Vin­ter­ba­de­re tager det kol­de gys fra den gam­le skibs­bro. Kun­stin­ter­es­se­re­de stop­per ved Gal­le­ri Myn­s­ter. Sur­fer­ne flok­kes i van­det ved siden af dæm­nin­gen. Men øen er også kendt for det loka­le fæl­les­skab. Den rum­mer alt­så mas­ser af gode historier.

EN GOD HISTORIE

Lokal­hi­sto­ri­en og portræt­ter har haft en vig­tig plads i Lokal­po­sten, for­di jeg mener, at lokal­jour­na­li­stik­ken ikke kun skal for­tæl­le om det aktu­el­le. Den skal ikke være ken­de­teg­net ved histo­ri­er base­ret på pres­se­med­del­el­ser og hyp­pi­ge opring­nin­ger til råd­hu­se. Den skal også med­vir­ke til at styr­ke den loka­le iden­ti­tet – med­vir­ke til, at bebo­er­ne har et til­hørs­for­hold til det områ­de, hvor de bor. At de ken­der til lokal­hi­sto­ri­en, at de ken­der områ­dets fæl­les­ska­ber og at de ken­der hinanden.

Tal­le­ne viser, at I ger­ne læser de artik­ler. Sik­kert for­di det er gode historier.

Men de gode histo­ri­er fæn­ger alt­så også hos men­ne­sker, som bor langt her­fra. Når jeg f.eks. ”rek­la­me­rer” for de lokal­hi­sto­ri­ske artik­ler i den lands­dæk­ken­de face­book-grup­pe ”Histo­ri­e­sel­ska­bets ven­ner”, er inter­es­sen stor. De fle­ste af de godt 6000 med­lem­mer af grup­pen aner ikke, hvor Ørting eller Ålstrup befin­der sig på land­kor­tet, og de leder næp­pe efter lands­by­er­ne på Goog­le Maps. Men de er inter­es­se­re­de i histo­ri­er­ne. Måske for­di de gen­ken­der noget fra deres eget område. 

Sam­me inter­es­se fin­der jeg i grup­pen ”gam­le bil­le­der fra Odder og omegn”. De fle­ste med­lem­mer ken­der områ­det og bidra­ger ger­ne med oplys­nin­ger, når/​hvis jeg har brug for det. Men i kom­men­tar­fel­tet går det igen, at det er ”en god historie”.

KOMMUNALVALG 2021

Ikke ale­ne vil I møde fle­re histo­ri­er fra omeg­nen i det nye år. I vil også møde et lidt langstrakt tema – kom­mu­nalvalg 2021.

Det er tiden til at gå til­ba­ge og kig­ge på valg­løf­ter­ne fra 2017. Blev de til ind­fri­et – eller for­søgt ind­fri­et – eller var det kun sto­re arm­be­væ­gel­ser diri­ge­ret af valg­trom­mens ryt­me? Også pro­ble­mer   som en ny kom­mu­nal­be­sty­rel­se skal for­hol­de sig til og løse, vil få plads i Lokalposten. 

I er sta­dig vel­kom­ne til at kom­me med for­slag – og også sen­de, hvad I ger­ne vil have i kalen­de­ren. For­hå­bent­lig varer det ikke så læn­ge, før den igen kan rum­me akti­vi­te­ter – ikke kun aflysninger.

Jeg vil fort­sat med gøre opmærk­som på de lidt stør­re artik­ler på Lokal­po­stens face­book og andre ste­der. Men vil I føl­ge kort nyt og kalen­de­ren, må I gå ind på oer​ting​po​sten​.dk

KALENDER

GALLERI MYNSTER
- i den gam­le sko­le på Alrø hol­der åbent fra kl. 14 – 17 alle lør­da­ge, søn­da­ge og hel­lig­da­ge med salg af små og sto­re male­ri­er samt kjo­ler og blu­ser i både hør og kasmir.


ÆSKEN ALRØ
- er åben alle wee­ken­der og hel­lig­da­ge fra kl. 13 – kl. 17 med salg af kunst­hånd­værk og strik­va­rer. Som­mer­bu­tik­ken har fået ny ejer – nem­lig Ben­te Kierbye. 

DANSKE SENIORER
Hver man­dag i april og maj mødes med­lem­mer­ne af for­e­nin­gen Dan­ske Seni­o­rer Ørting-Fal­ling ved Sog­ne­hu­set til fæl­les gåtu­re, spil på FDF-plad­sen og kaf­fe i bål­hyt­ten. Det er hver gang kl. 13.30.