KORT NYT

To nye med­lem­mer valgt

Godt 30 men­ne­sker mød­te i aften op i Sog­ne­hu­set for at væl­ge med­lem­mer til Fjord­pa­sto­ra­tets fæl­les menig­heds­råd. To gen­gan­ge­re og to helt nye med­lem­mer skal repræ­sen­te­re Ørting og Fal­ling sog­ne.

I Ørting blev den nuvæ­ren­de for­mand for menig­heds­rå­det, Jens Peter Peter­sen, valgt sam­men med Git­te Bis­bo Bøgh, der er helt ny i den­ne form for

fri­vil­ligt arbej­de. Til dag­ligt arbej­der hun som admi­ni­stra­tiv leder på Vestsko­len.Som sted­fortræ­der blev Ton­ny H. Jakob­sen valgt. Også han, der har et entre­pre­nør­fir­ma i Hor­sens, er ny i arbej­det.

For Fal­ling sogn blev Knud Appel, som er næst­for­mand for det nuvæ­ren­de menig­heds­råd. Han blev valgt sam­men med Lise Færch, som er ope­ra­tions­sy­geple­jer­ske på Hor­sens Syge­hus.Som sup­ple­an­ter blev Kaj Rude­beck og Else Ros­borg valgt. De bor beg­ge i Amstrup. og har beg­ge tid­li­ge­re været med­lem­mer af menig­heds­rå­det for Ørting Fal­ling.

Gra­tis kon­cert i Fal­ling

Eva Cas­si­dy døde 2. Novem­ber 1996 af kræft – kun 33 år gam­mel. Hun sang i de små klub­ber – aldrig på sto­re sce­ner. Efter hen­des død har CD’er med hen­des san­ge solgt i mil­li­o­ner ver­den over.
15. novem­ber kl. 19.30 vil san­ger og sangskri­ver Lou­i­se Juul hol­de kon­cert i Fal­ling kir­ke, hvor hun vil syn­ge nog­le af de san­ge, som Eva Cas­si­dy for­tol­ke­de, så de blev helt hen­des egne.
Kon­cer­ten er gra­tis.

Eva Cas­si­dy var en ener. Hun var på man­ge måder en sky per­son, som ikke vil­le sæt­tes i en musi­kalsk bås. Hun sang jazz, blu­es og bri­ti­ske fol­kesan­ge. Med de man­ge gen­rer, var hun der­for ikke let for pla­de­sel­ska­ber­ne at pla­ce­re på en hyl­de i det musi­kal­ske super­mar­ked. Der­for blev det kun til en enkelt CD, mens hun leve­de – ”Song­bird” – og den solgt ikke ret godt. Hun var mest kendt i Was­hin­g­tons musik­mil­jø.
Men to år efter hen­des død fik Ter­ry Wogan fra BBC fat i ”Song­bird” – og han var solgt, da han hør­te hen­de syn­ge Stings gam­le num­mer – ”Fields of gold” og Judith Gar­lands ”Somewhe­re over the rain­bow”.
Som han sag­de: ”Jeg hav­de i åre­vis ven­tet på den, der kun­ne brin­ge nyt liv til ”Somewhe­re over the rain­bow”. Man­ge har prø­vet. Uden held. Men Cas­si­dy kun­ne. Ingen kan gøre hen­de det efter”.
Da han spil­le­de san­ge­ne i radio­en røg ”Song­bird” øverst på alle hit­lis­ter i Eng­land og Irland – og tre år efter den blev udsendt, solg­te den i 10 mil­li­o­ner eksem­pla­rer. Den var også nået til Tys­kland, Austra­li­en og de skan­di­na­vi­ske lan­de. Og snart fulg­te USA.

VÆK MED TEMPO OG SVULSTIGHED
Cas­si­dy gav nyt liv til gam­le tek­ster. Hun trak kon­se­kvent både tem­po og svulstig­hed ud af san­ge­ne, og gav dem hen­des helt eget udtryk med et blidt fin­ger­spil på en aku­stisk gui­tar og en gla­s­klar vokal. Det gjor­de hun med ”Somewhe­re over the rain­bow” og med  den nok mest kend­te, ”Fields of gold”, hvor hun syn­ger om byg­mar­ker­ne – fields of bar­ley.
Men også “Song­bird” er kendt af man­ge – oprin­de­lig en Fle­etwood Mac sang.
I den spe­ci­el­le Cas­si­dy-udga­ve af san­ge­ne gik klang, lyd og lyrik gik op i en høje­re enhed. Og det var helt tyde­ligt, at hun var stær­ke­st, når der kun var to på sce­nen – Eva Cas­si­dy og hen­des gui­tar.
Mar­kant i erin­drin­gen er hen­des for­tolk­ning af ”What a won­der­ful wor­ld”. Den sang hun til en kon­cert på en lil­le sce­ne i Was­hin­g­ton, hvor pen­ge­ne fra entre­en skul­le bru­ges til hen­des vide­re kræft­be­hand­ling. For at kla­re afte­nen, var hun fyldt med mor­fin. Seks uger efter var hun død – kun 33 år gam­mel.

 

KALENDER

MORGENSANGKIRKEN

8. okto­ber kl. 9.30 er der igen mor­gensang i Ørting Kir­ke med efter­føl­gen­de kaf­fe i Sog­ne­hu­set

GENERALFORSAMLING

8. okto­ber kl. 13.30 hol­der Tors­dags­klub­ben gene­ral­for­sam­ling. For­e­nin­gen giver kaf­fe – og bag­ef­ter kan kor­te­ne fin­des frem. Det er i Sog­ne­hu­set – som sæd­van­ligt.

LIVET FØR OG EFTER ULYKKEN

12. okto­ber kom­mer tid­li­ge­re råd­mand og vice­borg­me­ster i Århus kom­mu­ne Dort­he Lau­sten til Dan­ske Seni­o­rers møde for at hol­de fored­rag om livet før og efter ulyk­ken. Hun bræk­ke­de ryg­gen i 2012 i en ulyk­ke uden for Ørting.

FÆLLESSPISNING

5. novem­ber kl. 12.30 invi­te­rer Tors­dags­klub­ben til fæl­les­spis­ning. Pri­sen er 50 kr – meld dig til sene­st når du kom­mer i klub­ben 29. okto­ber. Det er i Sog­ne­hu­set.

FAMILIEN FARTEN

9. novem­ber kl. 13.30 for­tæl­ler Anne Gret­he Trang­bæk og Hel­ge Rude Kri­sten­sen om deres rej­se rundt i det syd­li­ge Afri­ka. 22.000 km over 4 måne­der i Nami­bia, Botswa­na, Leso­t­ho og Swa­ziland. Dan­ske Seni­o­rer Ørting Fal­ling og Gyl­ling Pen­sio­ni­st­for­e­ning arran­ge­rer. Det er i Gyl­ling for­sam­lings­hus. Pris 60 kr. Til­mel­ding nød­ven­dig sene­st 26. okt. Ring til Tove Fors­berg – 52 38 53 80 – eller Kir­sten Jør­gen­sen – 50 48 47 58