KORT NYT

To nye med­lem­mer valgt

Godt 30 men­ne­sker mød­te i aften op i Sog­ne­hu­set for at væl­ge med­lem­mer til Fjord­pa­sto­ra­tets fæl­les menig­heds­råd. To gen­gan­ge­re og to helt nye med­lem­mer skal repræ­sen­te­re Ørting og Fal­ling sog­ne.

I Ørting blev den nuvæ­ren­de for­mand for menig­heds­rå­det, Jens Peter Peter­sen, valgt sam­men med Git­te Bis­bo Bøgh, der er helt ny i den­ne form for

fri­vil­ligt arbej­de. Til dag­ligt arbej­der hun som admi­ni­stra­tiv leder på Vestsko­len.Som sted­fortræ­der blev Ton­ny H. Jakob­sen valgt. Også han, der har et entre­pre­nør­fir­ma i Hor­sens, er ny i arbej­det.

For Fal­ling sogn blev Knud Appel, som er næst­for­mand for det nuvæ­ren­de menig­heds­råd. Han blev valgt sam­men med Lise Færch, som er ope­ra­tions­sy­geple­jer­ske på Hor­sens Syge­hus.Som sup­ple­an­ter blev Kaj Rude­beck og Else Ros­borg valgt. De bor beg­ge i Amstrup. og har beg­ge tid­li­ge­re været med­lem­mer af menig­heds­rå­det for Ørting Fal­ling.

Køben­havn har Wen­ck fæl­les med Ørting og Fal­ling

De gam­le sta­tio­ner lig­ger sta­dig i vores områ­de. Fal­ling har en sta­tions­byg­ning, det sam­me har Ørting og Bils­bæk. Men nu er de pri­va­te boli­ger.

Fal­ling Sta­tion

De er fra den­gang vi hav­de en tog­for­bin­del­se mel­lem Hor­sens og Odder.
Den blev åbnet 14. Maj 1904 – og det tog 1 time og 57 minut­ter at køre hele stræk­nin­gen. Og 1 time og 42 minut­ter at kom­me fra Hor­sens til Ørting. 

Ørting Sta­tion

Hele stræk­nin­gen blev lavet hur­tigt. Man begynd­te at anlæg­ge den i april 1902 – og to år efter åbne­de den.  Det var ikke nok at få spo­re­ne lagt. Der skul­le også byg­ges sta­tio­ner og små lager­byg­nin­ger.

Alle sta­tio­ner langs ruten er teg­net af arki­tek­ten Hein­rich Wen­ck, der også har teg­net Køben­havns Hoved­ba­ne­gård. Så man kan sige, at Køben­havn har noget fæl­les med Ørting og Fal­ling. For den nuvæ­ren­de Hoved­ba­ne­gård blev nem­lig ikke ind­vi­et og taget i brug før 30. novem­ber 1911 – med hor­n­mu­sik og del­ta­gel­se af kron­prins Chri­sti­an – der inden læn­ge skul­le bli­ve kong Chri­sti­an d. 10. Han kom ikke til hver­ken Ørting eller Fal­ling. 
Wen­ck står også bag sta­tio­ner­ne på Kyst­ba­nen. Og et hav af andre sta­tio­ner over hele lan­det. Han leve­de fra 1851 til 1936. Og stort set hele hans pro­fes­sio­nel­le arbej­de kom til at lig­ge inden for Stats­ba­ner­ne.

Hein­rich Wen­ck – han teg­ne­de sta­tio­ner til hele lan­det

Banen mel­lem Hor­sens og Odder blev ned­lagt. Den sid­ste dag i marts 1967 kør­te toge­ne for sid­ste gang.  Spo­re­ne var slidt ned – bus­ser hav­de over­ta­get pas­sa­ge­rer­ne og last­bi­ler frag­ten.
Men man kan sta­dig få en for­nem­mel­se af den rute, som toget kør­te. Og det var ikke den lige vej. Natur­fred­nings­for­e­nin­gens Odder afde­ling har lavet en ræk­ke pje­cer om van­dre­tu­re i områ­det. En af dem er “På spo­ret af den gam­le jer­n­ba­ne”, og kan du fin­de en dag i efter­års­fe­ri­en, hvor det ikke reg­ner for meget, er turen værd at tage. Til fods eller på cykel.

 

 

 

 

 

 

KALENDER

MORGENSANGKIRKEN

8. okto­ber kl. 9.30 er der igen mor­gensang i Ørting Kir­ke med efter­føl­gen­de kaf­fe i Sog­ne­hu­set

GENERALFORSAMLING

8. okto­ber kl. 13.30 hol­der Tors­dags­klub­ben gene­ral­for­sam­ling. For­e­nin­gen giver kaf­fe – og bag­ef­ter kan kor­te­ne fin­des frem. Det er i Sog­ne­hu­set – som sæd­van­ligt.

LIVET FØR OG EFTER ULYKKEN

12. okto­ber kom­mer tid­li­ge­re råd­mand og vice­borg­me­ster i Århus kom­mu­ne Dort­he Lau­sten til Dan­ske Seni­o­rers møde for at hol­de fored­rag om livet før og efter ulyk­ken. Hun bræk­ke­de ryg­gen i 2012 i en ulyk­ke uden for Ørting.

FÆLLESSPISNING

5. novem­ber kl. 12.30 invi­te­rer Tors­dags­klub­ben til fæl­les­spis­ning. Pri­sen er 50 kr – meld dig til sene­st når du kom­mer i klub­ben 29. okto­ber. Det er i Sog­ne­hu­set.

FAMILIEN FARTEN

9. novem­ber kl. 13.30 for­tæl­ler Anne Gret­he Trang­bæk og Hel­ge Rude Kri­sten­sen om deres rej­se rundt i det syd­li­ge Afri­ka. 22.000 km over 4 måne­der i Nami­bia, Botswa­na, Leso­t­ho og Swa­ziland. Dan­ske Seni­o­rer Ørting Fal­ling og Gyl­ling Pen­sio­ni­st­for­e­ning arran­ge­rer. Det er i Gyl­ling for­sam­lings­hus. Pris 60 kr. Til­mel­ding nød­ven­dig sene­st 26. okt. Ring til Tove Fors­berg – 52 38 53 80 – eller Kir­sten Jør­gen­sen – 50 48 47 58