KORT NYT

Tid til at søge julehjælp

Hvis du har børn under 18 år og ved, at du af den ene eller den anden grund vil have svært ved at få øko­no­mi­en til at hæn­ge sam­men til jul, kan du nu søge kir­ken om jule­hjælp.Du skal udfyl­de et ske­ma. Det kan hen­tes her: odder​provsti​.dk ‑Også andre end bør­ne­fa­mi­li­er kan kom­me i betragt­ning, hvis der er en sær­lig grund.Ske­ma­et skal være afle­ve­ret sene­st 23. november. 

Loka­l­om­rå­dets udviklingsplan

Lokal­rå­dets udvik­lings­plan for Ørting-Fal­ling områ­det lig­ger nu på siden ”Lokal­råd og for­e­nin­ger”.  Her lig­ger også det sene­ste møde­re­fe­rat.Lokal­po­sten vil i den kom­men­de tid sæt­te fokus på nog­le af de pro­ble­mer, som pla­nen viser, der er i områ­det med de fire lands­by­er: Ørting, Fal­ling, Amstrup og Ålstrup. 

Østjy­der mod Kattegatforbindelsen

Der er basis for en østjysk for­e­ning mod Kat­te­gat­for­bin­del­sen. Det står fast efter DN-Odders møde “for­bin­del­se eller for­ban­del­se” i Pak­hu­set i Odder tirs­dag 20. okto­ber. DN-Odder mel­der ud, så snart der er nyt om den fæl­les forening. 

På Sam­sø er en enig kom­mu­nal­be­sty­rel­se imod Kat­te­gat­for­bin­del­sen og 400 bebo­e­re er med­lem­mer af for­e­nin­gen imod den. Face­book­grup­pen ”Nej tak til motor­ve­je og Kat­te­gat­bro fra og til Odder” har på kort tid sam­let 1200 medlemmer. 

Vej­bod fortsætter

Den lil­le vej­bod ved Brand­by­ge­gaard har været så vel­be­søgt, at den fort­sæt­ter. Hver dag vil den bli­ve fyldt op med går­dens øl, æg, kar­to­f­ler og grønt­sa­ger. Men det sto­re jule­mar­ked er aflyst. “Desvær­re”, siger Lone Vitus. “Mar­ke­det ple­jer at være et kæm­pe til­løbs­styk­ke, og folk kom­mer fra hele lan­det. Det kan vi slet ikke sty­re i for­hold til forsamlingsforbuddet”. 

Cor­o­na-jul

Jule­af­tens­dag ple­jer kir­ker­ne at være fyldt til sid­ste plads. Men i år vil Cor­o­­na-restrik­tio­­ner kræ­ve utra­di­tio­nel­le løs­nin­ger – hvis de da ikke bli­ver ophæ­vet før 24. dec. I Midt-og Vestjyl­land vil sports­hal­ler bli­ve taget i brug. 

I Fjord­pa­sto­ra­tet, som rum­mer seks kir­ker, er der “end­nu ikke klar­hed over, hvor­dan julen skal fejres”, oply­ser sog­ne­præst Kåre Schel­de Busk. ”Men vi er gået i tænkeboks”. 

Pla­der for de smadre­de vinduer

Fæl­les Ser­vi­ce og Drift er ved at være fær­dig med opryd­nin­gen ved den gam­le bør­ne­ha­ve på Hav­re­væn­get. Hæk­ken er ble­vet klip­pet, de gam­le og nu råd­ne lege­red­ska­ber er ved at bli­ve fjer­net. Det sam­me er de selvså­e­de træ­er og buske. Til­ba­ge skal kun være et are­al med græs, der kan hol­des nede. Låger­ne til byg­nin­gen er ble­vet lavet og aflåst. Ende­lig er der sat pla­der for de smadre­de vinduer. 

Lor­te Corona”

Med dis­se ord afly­ser Karen og Kim Schlos­ser alle fæl­les­spis­nin­ger i Hal­lens Cafeteria. 

Der kan dog fort­sat købes mad. Men der skal bæres mund­bind, når man ikke sid­der ned. 

Cafe­te­ri­et luk­ker også hver aften kl. 22. Så skal alle være ude. 

To nye med­lem­mer valgt

Godt 30 men­ne­sker mød­te i aften op i Sog­ne­hu­set for at væl­ge med­lem­mer til Fjord­pa­sto­ra­tets fæl­les menig­heds­råd. To gen­gan­ge­re og to helt nye med­lem­mer skal repræ­sen­te­re Ørting og Fal­ling sogne. 

I Ørting blev den nuvæ­ren­de for­mand for menig­heds­rå­det, Jens Peter Peter­sen, valgt sam­men med Git­te Bis­bo Bøgh, der er helt ny i den­ne form for 

fri­vil­ligt arbej­de. Til dag­ligt arbej­der hun som admi­ni­stra­tiv leder på Vestsko­len.Som sted­fortræ­der blev Ton­ny H. Jakob­sen valgt. Også han, der har et entre­pre­nør­fir­ma i Hor­sens, er ny i arbejdet. 

For Fal­ling sogn blev Knud Appel, som er næst­for­mand for det nuvæ­ren­de menig­heds­råd. Han blev valgt sam­men med Lise Færch, som er ope­ra­tions­sy­geple­jer­ske på Hor­sens Syge­hus.Som sup­ple­an­ter blev Kaj Rude­beck og Else Ros­borg valgt. De bor beg­ge i Amstrup. og har beg­ge tid­li­ge­re været med­lem­mer af menig­heds­rå­det for Ørting Falling. 

Lokal­råd skal mere på banen

Kom­mu­nens lokal­råd skal ind­dra­ges tid­li­ge­re og bed­re end i dag, hvor de kla­ger over at bli­ve hørt for sent i beslutningsprocessen.
Det var alle par­ti­er­nes kan­di­da­ter eni­ge om, da Lokal­rå­det for Ørting Fal­ling hav­de arran­ge­ret væl­ger­mø­de. Og borg­meste­rens årli­ge dia­log­mø­de med kaf­fe og kage er ikke nok. SF’s Mari­an­ne Hund­ebøll fore­slog et møde i god tid for­ud for bud­get-dis­kus­sio­ner­ne i byrådet.
Det var det mest kon­kre­te løf­te, der kan næv­nes fra vælgermødet.
Tra­fik­sik­ker­he­den i områ­det blev bragt op af fle­re spør­ge­re. Men blev mest af alt besva­ret med hen­vis­ning til de for­bed­rin­ger, der alle­re­de er ved­ta­get med bud­get­tet fra næste år. Dvs cykel­stien mel­lem Ørting og Gyl­ling – samt de for­slag, kon­su­lent­fir­ma­et COWI har anbe­fa­let i en rap­port. Nem­lig en ny og bed­re port ved bygræn­sen, når tra­fik­ken kom­mer fra Odder, en udvi­del­se af den smal­le ven­stresvings­ba­ne ved Gyl­ling­vej, en “Din fart tav­le” ved den syd­li­ge byport og ende­lig et blåt cyk­list­felt ved Ørting Station.
Alt i alt vil det koste godt 500.000 kr, og skal de kom­men­de år høj­ne trafiksikkerheden

Cykel­stien til Gyl­ling blev nævnt så man­ge gan­ge, at en til­hø­rer i pau­sen sam­men­lig­ne­de den med “et hold kæft bolsje”

gen­nem Ørting. Fal­ling er ikke en del af rap­por­ten. Det er en cykel­sti gen­nem byen hel­ler ikke. At det er et stort ønske fra områ­dets bebo­e­re, blev på væl­ger­mø­det mødt med sva­ret ”poli­tik er et spørgs­mål om pri­o­ri­te­ring”. Og er der fartbøl­ler i områ­det, er det ”en sag for politiet”.
Men den kom­men­de cykel­sti mel­lem Ørting og Gyl­ling blev nævnt så man­ge gan­ge af byrå­dskan­di­da­ter­ne som tegn på den gode vil­je, at en af til­hø­rer­ne i pau­sen kald­te det “et hold kæft bol­sje til områ­dets beboere”.

Af COWI-rap­por­ten frem­går, at bili­ster­ne hol­der fart­be­græns­nin­gen gen­nem byen. Men der er tale om gen­nem­snits­må­lin­ger. Ikke kun far­ten om mor­ge­nen og sent på eftermiddagen.

DIALOG MED GODS- OG GÅRDEJERE
Fal­ling-bebo­e­re kla­ge­de på mødet over de sto­re land­brugs­ma­ski­ner, der kører gen­nem byen. Det gør bebo­er­ne i Amstrup også. Vejsi­der­ne bli­ver plø­jet op, og i for­vej­en er der hver­ken for­tov eller cykel­sti­er i landsbyerne.
Den kon­ser­va­ti­ve repræ­sen­tant men­te, at pro­ble­met bur­de kun­ne kla­res med dia­log med gods- og går­de­je­re. Even­tu­elt gen­nem land­brugs­or­ga­ni­sa­tio­nen. Det sam­me men­te den radi­ka­le kan­di­dat. Ingen af dem var dog opsat på selv at tage til f.eks. Åkær og star­te dia­lo­gen. Udbed­ring af veje­ne er en kom­mu­nal opga­ve – skal der­for også beta­les af kommunekassen.

 

 

 

 

 

KALENDER

TORSDAGSKLUBBEN
…afly­ser alle klu­b­ef­ter­mid­da­ge­ne i Sog­ne­hu­set i resten af novem­ber og hele decem­ber på grund af Corona-restriktionerne.

JULGALLERIET

27. – 29. novem­ber hol­der Gal­le­ri­et ved Den Gam­le Sta­tion åbent. Fre­dag fra kl. 13 til kl. 17 – lør­dag og søn­dag fra kl. 10 til kl. 16. Cor­o­na-reg­ler­ne bli­ver over­holdt, så husk ansigtsmasken.

SANGEFTERMIDDAGEN AFLYST
San­g­ef­ter­mid­da­gen i Sog­ne­hu­set 01. decem­ber er aflyst p.g.a. Corona-situationen

KØB GAVER OG JULEPYNT
Gal­le­ri­et ved Den Gam­le Sta­tion i Ørting hol­der åbent 4. dec. fra kl. 13 – 17, 5. dec. fra kl. 10 – 16 og 6. dec. fra 10 – 16. Det er muligt at købe gaver og julepynt. 

SYNG JULEN IND
6. decem­ber kl. 14.00: De ni læs­nin­ger i Ørting Kir­ke. Og bag­ef­ter invi­te­rer menig­heds­råd og Dan­ske Seni­o­rer alle, der har lyst, på gløgg og æbleski­ver i Sognehuset.


MORGENSANGKIRKEN
10. decem­ber kl. 9.30 er der mor­gensang i kir­ken for sid­ste gang i år. Som sæd­van­ligt er der bag­ef­ter mor­genkaf­fe og samvær i Sognehuset. 

HENT DIT JULETRÆ
13. decem­ber mel­lem kl. 15 og kl. 17 kan I hen­te jeres jule­træ ved Ørting Hal­len. Det skal bestil­les sene­st 6. dec. Ring eller send sms til 24679108. Træ­er op til 2 meter koster 150 kr – over 2 meter koster 200 kr. Halv­de­len af pen­ge­ne går til ØFUG. Cafe­te­ri­et er åbent og sæl­ger gløgg/​saftevand og æbleski­ver for 25 kr