KORT NYT

DET BLEV TIL 3.803 KM

Igen i år vandt Hund­slund lokal­dy­sten. På 2. plad­sen kom Sak­sild, som var med for før­ste gang i år. Gyl­ling snup­pe­de 3. plad­sen og Ørting-Fal­ling blev num­mer fire.

Alt i alt fik kon­kur­ren­cen bor­ge­re i de fire lands­by­er til at løbe, gå og cyk­le 3.803 km.

PROGRAMMER FOR DEN NYE SÆSON

Liter­vis af kaf­fe, kort­spil, bræt­spil, fored­rag, udflug­ter, fæl­les­spis­ning….
Dan­ske Seni­o­rers og Tors­dags­klub­bens pro­gram­mer for den kom­men­de sæson rum­mer gode ople­vel­ser for områ­dets “grå guld”.
Beg­ge pro­gram­mer er nu lagt ind under Lokal­råd og for­e­nin­ger. Som sæd­van­ligt fore­går det i Sog­ne­hu­set på Bils­bæ­kvej i Ørting.

THEJSEN FORLADER FONDEN ØRTING

Dit­te-Marie Thej­sen for­la­der job­bet som vice­for­stan­der på Fon­den Ørting for at bli­ve skole­le­der på Åsko­len, frisko­len i Hør­ning. Hun har arbej­det på opholds­ste­det i mere end 10 år.
Åsko­len har 150 ele­ver fra 0. – 7. klas­se, og en af Thej­sens opga­ver bli­ver at arbej­de med en over­byg­ning. Hun er uddan­net lærer fra Den Frie Lærer­højsko­le. Uddan­nel­sen er spe­ci­elt mål­ret­tet frisko­ler, efter­sko­ler og højskoler.

LOKALRÅD

Hvis du vil vide, hvad Lokal­rå­det for Ørting-Fal­ling arbej­der med for tiden, kan du ori­en­te­re dig i de møde­re­fe­ra­ter, der er lagt ind under ”Lokal­råd og for­e­nin­ger”.
Her fin­der du alle refe­ra­ter fra i år – og også fra de sid­ste par år. Nåe­de du ikke gene­ral­for­sam­lin­gen, kan du sam­me sted fin­de beret­ning, refe­rat og regnskab.

LUK IKKE DE TRÆNGENDE IND

Hvis det rin­ger på døren og frem­me­de beder om lov til at bru­ge dit toilet, skal du ikke luk­ke de træn­gen­de ind. For når de går igen, mang­ler du fle­re gen­stan­de. Den ene er en kvinde.

Det har ældre bebo­e­re i Gyl­ling ople­vet, da de var ven­li­ge mod de frem­me­de. Ven­lig­he­den blev ikke gen­gældt. Så glem med­men­ne­ske­lig­he­den – luk og lås døren. Ring til din nabo eller en anden, hvis de bli­ver uden for.

GENERALFORSAMLING

Alle over 16 år, som bor fat i Ørting-Fal­ling Sog­ne, er med­lem­mer af Lokal­rå­det. Også selv om de hver­ken har udfyldt en blan­ket eller betalt kon­tin­gent, som ellers er det almin­de­li­ge, når man bli­ver med­lem af en for­e­ning.  De kan møde op til gene­ral­for­sam­lin­gen og stem­me. Det­te års gene­ral­for­sam­ling fin­der sted d. 29. marts kl. 19 – 21.30 hos Dine­sen i Fal­ling. Lokal­rå­det har eksi­ste­ret siden okto­ber 2014 og skal være områ­dets kon­takt til kom­mu­nal­be­sty­rel­se og for­valt­ning.  Hvis du vil se, hvad rådet arbej­der med, så find alle møde­re­fe­ra­ter på Lokal­po­sten under Lokal­råd og foreninger.

STØTTE TIL HANDELSPLADSEN

Der er luk­ket så meget som muligt for fry­se­re og køle­re på Han­dels­plad­sen, men alli­ge­vel koster elek­tri­ci­te­ten det hvi­de ud af øjne­ne.  Men Pan­de­ka­ge­bi­len og støt­te­bi­drag ind­brag­te på få timer 16.000 kro­ner – eller et beløb, der bety­der, at reg­nin­gen fra elek­tri­ci­tets­sel­ska­bet for en måneds for­brug, kan beta­les. Pan­de­ka­ge­bi­len done­re­de pen­ge­ne fra to timers salg ved Han­dels­plad­sen, og lands­by­ens bebo­e­re bak­ke­de op og spi­ste fyld­te pan­de­ka­ger til aftens­mad. Den sam­me hjælp fik Dagli’Brugsen i Gylling.

PANDEKAGEBILEN STØTTER LOKALE

Den 9. decem­ber mel­lem kl. 16 og 18 kan man købe pan­de­ka­ger med fyld ved Han­dels­plad­sen i Ørting. Pen­ge­ne fra sal­get går ube­skå­ret til hjælp til at beta­le el-reg­­nin­­gen. I går var Pan­de­ka­ge­bi­len ved Gyl­ling-Brugs­­en – også for at give et til­skud til de sti­gen­de udgifter. 

Valg flyt­ter sang til kirken

Stem­me­bok­se og valg­til­for­ord­ne­de ryk­ker 1. novem­ber ind i Sog­ne­hu­set og fortræn­ger den sang­grup­pe, som ple­jer at mødes der før­ste tirs­dag i måne­den. Men grup­pen kan sta­dig mødes, for kir­ken er reser­ve­ret til dem. Kaf­fen skal sta­dig tages med hjemmefra.

BRUGSEN ER NU ÅBEN KL. 8 – 18

Fra i mor­gen – 1. okto­ber – ændrer Gyl­ling-Brugs­­en åbning­sti­den. Den åbner kl. 8 og luk­ker kl. 18. Der er skå­ret en halv time om mor­ge­nen og en time om afte­nen, og er en kon­se­kvens af, at elek­tri­ci­te­ten koster det hvi­de ud af øjne­ne. De nye tider bety­der, at ingen med­ar­bej­de­re bli­ver fyret.

FDF Ørting-Fal­ling kan fortsætte

Syv voks­ne har meldt sig til at gå ind som fri­vil­li­ge i FDF-arbej­­det. Og det bety­der, at kred­sen kan fort­sæt­te. Ikke kun børn fra det­te områ­de er med i den loka­le FDF-kreds. Også børn fra Gyl­ling del­ta­ger.
De kan nu alle mødes igen 1. sep­tem­ber kl. 18.30 ved spej­der­hyt­ten på Tof­ten i Ørting.

Mari­an­ne Lyst stopper

Sog­ne­præst Mari­an­ne Lyst har valgt at gå på pen­sion ved års­skif­tet. Inden da har hun ferie, der skal afvik­les, så hen­des afskeds­gud­stje­ne­ster bli­ver holdt 27. novem­ber. Det er i Gyl­ling Kir­ke kl. 9.30, og kl. 10.30 på Alrø.

Pas på kanterne

Cykel­stien mel­lem Ørting og Odder har nu fået et lag asfalt, der har dæk­ket de rev­ner, der for­år­sa­ge­de en del uheld. Den smal­le cykel­sti har der­for nu fået kan­ter, der kan være far­li­ge, hvis cyk­li­ster også lader Tour de Fran­­ce-febe­ren sni­ge sig ind på turen til arbej­de og over­ha­ler. Så pas på.

CYKELSTIERNE SKAL FORBEDRES

”Det kom­mer på i løbet af for­å­ret – i hvert fald inden som­mer­fe­ri­en”.
”Det” er et nyt slid­lag på cykel­sti­er­ne mel­lem Ørting og Odder. Og løf­tet om for­bed­ring af cykel­stien er givet af for­man­den for Kli­­ma- og Pla­n­ud­val­get, Kre­sten Bjer­re i Hor­sens Fol­ke­blad 21. janu­ar. Cyk­li­ster har i lang tid kla­get over de dår­li­ge for­hold, der har bety­det, at man­ge er væltet.

KAFFEN SERVERESKIRKEN

Så meget er aflyst eller udskudt. Men ikke mor­gensan­gen i kir­ken. Den bli­ver gen­nem­ført 13. janu­ar kl. 9.30 som plan­lagt. Ene­ste ændring er, at der ikke bag­ef­ter er mor­genkaf­fe i Sog­ne­hu­set. Kaf­fen bli­ver den­ne gang ser­ve­ret i kir­ken. Virus-reg­­ler­­ne bli­ver over­holdt, så det er trygt at deltage. 

Gyl­ling byfest ska­ber gode ople­vel­ser – og sen­der over­skud til­ba­ge til for­e­nin­ger­nes arbejde

Ban­ko i tel­tet, pen­tanque-tur­ne­ring, legeland for børn på plad­sen og legeland for voks­ne med bar, mad og musik i tel­tet. Det er bare lidt af det, Gyl­ling Byfest byder på fra tors­dag d. 16. til lør­dag d. 18. juni.

Efter en Cor­o­na-pau­se på to år, er byfe­sten nu til­ba­ge for fuld udblæs­ning – arran­ge­ret af loka­le fri­vil­li­ge kræf­ter, der i for­skel­li­ge udvalg sør­ger for akti­vi­te­ter­ne, for musik­ken, for maden og for baren.

Det øko­no­mi­ske over­skud fra de tre dage, går i en fæl­les pul­je og kom­mer til­ba­ge til for­e­nin­ger og akti­vi­te­ter i lands­by­en.
Men det hand­ler ikke kun om pen­ge. Det hand­ler også om, at byfe­sten er med til at ska­be sam­men­hold og følel­sen af fæl­les­skab i den lil­le lands­by. Og for til­flyt­te­re er det en god mulig­hed for at lære andre at ken­de. Både at del­ta­ge og være med i arbej­det, når det hele skal forberedes.

GODE OPLEVELSER

John Theil­gård er med i byfe­stens sty­re­grup­pe. Han flyt­te­de til Gyl­ling i 2015 og kend­te ikke et øje. ”Jeg gik ind i arbej­det, for­di det var alle tiders mulig­hed for at få et lokalt net­værk, for at lære folk at ken­de, og også få en mas­se gode ople­vel­ser ved at del­ta­ge i festen”, siger han. ”Alle alders­grup­per skal have gode ople­vel­ser. Det gæl­der for både børn og voks­ne, og det læg­ger vi vir­ke­lig vægt på”. John har tid­li­ge­re været med til at til­ret­te­læg­ge Tunøfestivalen.

MANGLER IKKE FRIVILLIGE

Fær­re del­ta­ger i fri­vil­ligt arbej­de i for­e­nin­ger efter Cor­o­na-ned­luk­nin­gen, for­tæl­ler medi­er­ne os.

”Det synes jeg nu ikke, vi har mær­ket”, siger John. ”Selv­føl­ge­lig er det Tor­denskjolds sol­da­ter – spe­ci­elt når vi skal begyn­de for­be­re­del­ser­ne.  Men så duk­ker nye del­ta­ge­re op, og når de bli­ver godt mod­ta­get, kom­mer de igen. Det hand­ler – også – om gode oplevelser”.

I løbet af byfe­stens tre dage, skal der bru­ges man­ge fri­vil­li­ge til de for­skel­li­ge vag­ter af et par timers varig­hed. ”Jo, ske­ma­et kan da godt se lidt tungt ud. Men det lyk­kes jo altid at få alle opga­ver løst. De er tids­be­græn­se­de, meget kon­kre­te og der er åben­lyst brug for en ind­sats. Det får man­ge til at sige ja til at tage f.eks. en vagt i baren – eller til at ryd­de op et par timer”.

FORENINGERNE MANGLER KOMMUNAL OPBAKNING

Byfe­sten sat­ser på det loka­le. Alle drik­ke­va­rer kom­mer fra Brugs­en. Og maden til fæl­les­spis­nin­gen i tel­tet lør­dag aften kom­mer fra Møl­le­går­den på Alrø.

”For os hand­ler det igen om det loka­le sam­men­hold”, siger John. ”Vi skal støt­te alt det, vi har på lan­det. Alt det, vi kan være stol­te af”.

Han mener, at kom­mu­nal­be­sty­rel­se og for­valt­ning bur­de bak­ke mere op om det fri­vil­li­ge arbejde.

”Odder kom­mu­ne pri­ser jo det fri­vil­li­ge arbej­de”, siger John Theil­gaard. ”Og med ret­te, for uden de fri­vil­li­ge var der hver­ken kul­tur eller sport. Der­for bur­de kom­mu­nen stil­le hjælp til rådig­hed, så vi ikke skal bøv­le med en mas­se bureau­kra­ti og admi­ni­stra­tion men kan kon­cen­tre­re os om at ska­be de gode oplevelser”.

VI ER HVERKEN BOGHOLDERE ELLER TEKNOKRATER

Byfe­stens sty­re­grup­pe, der skal få det hele til at hæn­ge sam­men, har – som de fri­vil­li­ge bag Hads Her­reds Rock­festi­val – har måt­tet bru­ge et utal af timer på beskri­vel­ser og ansøg­nin­ger om stort og småt. Og de har ikke noget sted kun­ne få hjælp til at kla­re arbej­det – eller få en liste med de nød­ven­di­ge ansøg­nin­ger. Der bli­ver bare ved at duk­ke nyt op.

”Vel skal sik­ker­hed og den slags da være i orden”, siger John. ”Det anfæg­ter ingen. Men det er lidt menings­løst, at vi skal sen­de ansøg­nin­ger afsted, der fyl­der 13 sider. Vi er hver­ken bog­hol­de­re eller tek­no­kra­ter. Vi er men­ne­sker med vidt for­skel­li­ge erhverv, der bare ger­ne vil yde en ind­sats for at gøre vores lokal­sam­fund til et end­nu bed­re sted at bo”.

Den ind­sats begyn­der tors­dag med det sto­re ban­ko i tel­tet. Fre­dag åbner byfe­sten for alvor med ori­en­te­rings­løb for børn og åbning af legeland, fæl­les­spis­ning med hels­tegt pat­te­gris og musik i tel­tet. Og lør­dag fort­sæt­ter det hele med petanque-tur­ne­ring og fod­bold­t­ur­ne­ring, strik og drik i Møl­len, hvor der er mulig­hed for at prø­ve­s­ma­ge mas­ser af hvid­vin, under­hold­ning for børn med tryl­les­how og bal­lon­kunst. Børn kan også tage for­æl­dre og bedste­for­æl­dre med til 10 sjove kon­kur­ren­cer, hvor det bl.a. gæl­der sæk­ke­væd­de­løb og tov­træk­ning. Fæl­les­spis­ning og musik i tel­tet slut­ter festen af lør­dag aften. Til­ba­ge er så kun opryd­nin­gen søn­dag. Også den tager fri­vil­li­ge sig af.

(HER kan du læse hele programmet)

KALENDER

NYE PROGRAMMER:

Pro­gram­mer­ne for akti­vi­te­ter i Dan­ske Seni­o­rer og i Tors­dags­klub­ben er lagt ind under “Lokal­råd og for­e­nin­ger”. Se et væld af akti­vi­te­ter som fored­rag, kort­spil, hyg­ge, fæl­les­spis­nin­ger og udflugter. 

FÆLLESSANGERNE

Fra tirs­dag d. 05. sep­tem­ber kl. 14 er der igen fæl­les­sang i Sog­ne­hu­set den før­ste tirs­dag i hver måned. Orga­nist Niels Peder sid­der ved kla­ve­ret, og Flem­m­ing Grove syn­ger for. Tag kaf­fe med

SÆRLINGEFRA TOP TIL BUND

Fra den gam­le, der iført tyls­kørt, arbejds­buk­ser og gum­mi­støv­ler, ven­te­de på bal­let­meste­rens kom­me, til “frø­ke­nen” på Åkær, som der sta­dig slad­res om 15 år efter hen­des død. Områ­det hav­de man­ge “sær­lin­ge”, som de blev kaldt, når de ikke opfør­te sig som for­ven­tet. 11. marts kl. 19 – 21 hol­der Gyl­ling Fri­tids­sko­le for­tæl­leaf­ten om de sær­li­ge sær­lin­ge. Bil­let­ten koster 50 kr. og kan købes her.

FORÅRSKONCERT

Odder Voi­ces hol­der for­års­kon­cert i Sog­ne­hu­set på Bils­bæ­kvej 12. marts fra kl. 19 – 21. Både kaf­fen, kor­san­gen og del­ta­gel­se i fæl­les­san­gen er gan­ske gra­tis. Gra­tis kir­ke­bil kan bestil­les på tlf. 48484848 sene­st kl. 17.

MORGENSANG OG KAFFE

Mor­gensan­gen begyn­der i kir­ken 14.marts kl. 09.30 og efter en halv times tid, er der kaf­fe og rundstyk­ker i sog­ne­hu­set. Alle fra Fjord­pa­sto­ra­tet kan være med. Og kni­ber det med at kom­me til Bils­bæ­kvej i Ørting, er det muligt at bestil­le gra­tis kir­ke­bil på tlf. 4848 4848. Det skal gøres halvan­den time før ønsket afgang. Hjem igen kører bilen også.

BRUGSEN HOLDER MEDLEMSMØDE

Spis sam­men med andre og hør, hvor­dan det hele står til i lan­dets bed­ste brugs – Brugs­en i Gyl­ling. Bag­ef­ter kaf­fe og kage – og sik­kert også ban­ko­spil. Pri­sen for det hele er 100 kr. Og det fore­går 15. marts fra kl. 18 i For­sam­lings­hu­set. Bil­let­ter kan købes ved kas­sen – sene­st 7. marts. 

GYMNASTIKOPVISNING

Otte gym­na­stik­for­e­nin­ger og fle­re efter­sko­ler har meldt deres ankomst for sam­men med ØFUGs egne hold at del­ta­ge i den sto­re gym­na­sti­kop­vis­ning i Hal­len 16. marts fra kl. 09.30 til kl. 17.30. Bil­let­ter koster 30 kr. for børn mel­lem 3 og 12 år og for alle, der er – eller har været 13 år – er pri­sen 50 kr. Cafe­en vil være åben hele dagen.


SPISEVENNER
mødes igen 19. marts kl. 12 i Ørting Hal­lens Café. Menu­en er fars­brød med ovns­teg­te kar­to­f­ler, brun sovs og salat. Pri­sen er som sæd­van­ligt 80 kr.