KORT NYT

LUK IKKE DE TRÆNGENDE IND

Hvis det rin­ger på døren og frem­me­de beder om lov til at bru­ge dit toilet, skal du ikke luk­ke de træn­gen­de ind. For når de går igen, mang­ler du fle­re gen­stan­de. Den ene er en kvinde. 

Det har ældre bebo­e­re i Gyl­ling ople­vet, da de var ven­li­ge mod de frem­me­de. Ven­lig­he­den blev ikke gen­gældt. Så glem med­men­ne­ske­lig­he­den – luk og lås døren. Ring til din nabo eller en anden, hvis de bli­ver uden for. 

GENERALFORSAMLING

Alle over 16 år, som bor fat i Ørting-Fal­ling Sog­ne, er med­lem­mer af Lokal­rå­det. Også selv om de hver­ken har udfyldt en blan­ket eller betalt kon­tin­gent, som ellers er det almin­de­li­ge, når man bli­ver med­lem af en for­e­ning.  De kan møde op til gene­ral­for­sam­lin­gen og stem­me. Det­te års gene­ral­for­sam­ling fin­der sted d. 29. marts kl. 19 – 21.30 hos Dine­sen i Fal­ling. Lokal­rå­det har eksi­ste­ret siden okto­ber 2014 og skal være områ­dets kon­takt til kom­mu­nal­be­sty­rel­se og for­valt­ning.  Hvis du vil se, hvad rådet arbej­der med, så find alle møde­re­fe­ra­ter på Lokal­po­sten under Lokal­råd og foreninger. 

STØTTE TIL HANDELSPLADSEN

Der er luk­ket så meget som muligt for fry­se­re og køle­re på Han­dels­plad­sen, men alli­ge­vel koster elek­tri­ci­te­ten det hvi­de ud af øjne­ne.  Men Pan­de­ka­ge­bi­len og støt­te­bi­drag ind­brag­te på få timer 16.000 kro­ner – eller et beløb, der bety­der, at reg­nin­gen fra elek­tri­ci­tets­sel­ska­bet for en måneds for­brug, kan beta­les. Pan­de­ka­ge­bi­len done­re­de pen­ge­ne fra to timers salg ved Han­dels­plad­sen, og lands­by­ens bebo­e­re bak­ke­de op og spi­ste fyld­te pan­de­ka­ger til aftens­mad. Den sam­me hjælp fik Dagli’Brugsen i Gylling. 

PANDEKAGEBILEN STØTTER LOKALE

Den 9. decem­ber mel­lem kl. 16 og 18 kan man købe pan­de­ka­ger med fyld ved Han­dels­plad­sen i Ørting. Pen­ge­ne fra sal­get går ube­skå­ret til hjælp til at beta­le el-reg­­nin­­gen. I går var Pan­de­ka­ge­bi­len ved Gyl­ling-Brugs­­en – også for at give et til­skud til de sti­gen­de udgifter. 

Valg flyt­ter sang til kirken

Stem­me­bok­se og valg­til­for­ord­ne­de ryk­ker 1. novem­ber ind i Sog­ne­hu­set og fortræn­ger den sang­grup­pe, som ple­jer at mødes der før­ste tirs­dag i måne­den. Men grup­pen kan sta­dig mødes, for kir­ken er reser­ve­ret til dem. Kaf­fen skal sta­dig tages med hjemmefra. 

BRUGSEN ER NU ÅBEN KL. 8 – 18

Fra i mor­gen – 1. okto­ber – ændrer Gyl­ling-Brugs­­en åbning­sti­den. Den åbner kl. 8 og luk­ker kl. 18. Der er skå­ret en halv time om mor­ge­nen og en time om afte­nen, og er en kon­se­kvens af, at elek­tri­ci­te­ten koster det hvi­de ud af øjne­ne. De nye tider bety­der, at ingen med­ar­bej­de­re bli­ver fyret. 

FDF Ørting-Fal­ling kan fortsætte

Syv voks­ne har meldt sig til at gå ind som fri­vil­li­ge i FDF-arbej­­det. Og det bety­der, at kred­sen kan fort­sæt­te. Ikke kun børn fra det­te områ­de er med i den loka­le FDF-kreds. Også børn fra Gyl­ling del­ta­ger.De kan nu alle mødes igen 1. sep­tem­ber kl. 18.30 ved spej­der­hyt­ten på Tof­ten i Ørting. 

Mari­an­ne Lyst stopper

Sog­ne­præst Mari­an­ne Lyst har valgt at gå på pen­sion ved års­skif­tet. Inden da har hun ferie, der skal afvik­les, så hen­des afskeds­gud­stje­ne­ster bli­ver holdt 27. novem­ber. Det er i Gyl­ling Kir­ke kl. 9.30, og kl. 10.30 på Alrø. 

Pas på kanterne

Cykel­stien mel­lem Ørting og Odder har nu fået et lag asfalt, der har dæk­ket de rev­ner, der for­år­sa­ge­de en del uheld. Den smal­le cykel­sti har der­for nu fået kan­ter, der kan være far­li­ge, hvis cyk­li­ster også lader Tour de Fran­­ce-febe­ren sni­ge sig ind på turen til arbej­de og over­ha­ler. Så pas på. 

CYKELSTIERNE SKAL FORBEDRES

”Det kom­mer på i løbet af for­å­ret – i hvert fald inden som­mer­fe­ri­en”.”Det” er et nyt slid­lag på cykel­sti­er­ne mel­lem Ørting og Odder. Og løf­tet om for­bed­ring af cykel­stien er givet af for­man­den for Kli­­ma- og Pla­n­ud­val­get, Kre­sten Bjer­re i Hor­sens Fol­ke­blad 21. janu­ar. Cyk­li­ster har i lang tid kla­get over de dår­li­ge for­hold, der har bety­det, at man­ge er væltet. 

KAFFEN SERVERESKIRKEN

Så meget er aflyst eller udskudt. Men ikke mor­gensan­gen i kir­ken. Den bli­ver gen­nem­ført 13. janu­ar kl. 9.30 som plan­lagt. Ene­ste ændring er, at der ikke bag­ef­ter er mor­genkaf­fe i Sog­ne­hu­set. Kaf­fen bli­ver den­ne gang ser­ve­ret i kir­ken. Virus-reg­­ler­­ne bli­ver over­holdt, så det er trygt at deltage. 

AFLYSNINGER RAMMER ÆLDRE MENNESKER

Dan­ske Seni­o­rer afly­ser gene­ral­for­sam­lin­gen 10. janu­ar, men håber at kun­ne hol­de den 14. marts kl. 13.30. For­e­nin­gen kan dog glæ­de sig over, at 50 ældre nåe­de at del­ta­ge i jule­mid­da­gen med mad fra Sko­v­bak­ken, før alt luk­ke­de ned. Tors­dags­klub­ben begyn­der først igen 20. janu­ar. Spi­se­ven­ner håber dog at kun­ne sam­le ældre men­ne­sker i Ørting Hal­lens Café d. 18. janu­ar kl. 12. Bli­ver restrik­tio­ner­ne ikke stram­met yder­li­ge­re, lever Cafe­en op til kravene. 

Cor­o­na-aflys­ning

Der bli­ver ingen jule­kon­cert i Fal­ling Kir­ke 14. decem­ber. Menig­heds­rå­det har beslut­tet, at kon­cer­ten med Odder Voi­ces ikke skal gen­nem­fø­res på grund af risi­ko­en for smit­te med Cor­o­­na-virus – eller en af Covid 19’s efter­hån­den man­ge vari­an­ter. End­nu er der ingen mel­din­ger om jule­g­ud­stje­ne­ster­ne i Fjord­pa­sto­ra­tets kirker. 

TRE FRA VORES OMRÅDE VALGT

Den nye kom­mu­nal­be­sty­rel­se får tre med­lem­mer fra vores område. 

Det er Katja Ive­sø fra Gyl­ling valgt for de radi­ka­le, Klaus Rafa­el Jen­sen fra Fal­ling – valgt for de kon­ser­va­ti­ve og Lene Aagaard fra Ørting – valgt for Venstre. 

Det var meget tæt på, at også Jan Kjær­s­gaard fra Ørting var ble­vet valgt. Hav­de han fået 10 mere end de 147 per­son­li­ge stem­mer, han fik, var han også ble­vet valgt. 

Stem­me­pro­cen­ter­ne svin­ge­de en del i områ­det. På Alrø valg­te 88,8 pro­cent af væl­ger­ne at stem­me, i Ørting-Fal­ling var det 74,3 pro­cent og Gyl­ling kun 68,7 procent. 

FØRSTE CORONA-AFLYSNING

Lone Vitus og Søren Kvist på Brand­by­ge­gaard afly­ser årets jule­mar­ked med den begrun­del­se, at “intet tyder på, at det er en god idé at brin­ge man­ge men­ne­sker sam­men inden­dørs de kom­men­de måneder”. 

Der er man­ge timers for­be­re­del­se i at få det sto­re mar­ked i træla­den til­ret­telagt. Og det kan være spildt, hvis tal­le­ne for antal­let af smit­te­de og hospi­tal­s­ind­lag­te fort­sæt­ter med at sti­ge. Der­for væl­ger de at afly­se alle­re­de nu. 

Gyl­ling byfest ska­ber gode ople­vel­ser – og sen­der over­skud til­ba­ge til for­e­nin­ger­nes arbejde

Ban­ko i tel­tet, pen­tanque-tur­ne­ring, legeland for børn på plad­sen og legeland for voks­ne med bar, mad og musik i tel­tet. Det er bare lidt af det, Gyl­ling Byfest byder på fra tors­dag d. 16. til lør­dag d. 18. juni.

Efter en Cor­o­na-pau­se på to år, er byfe­sten nu til­ba­ge for fuld udblæs­ning – arran­ge­ret af loka­le fri­vil­li­ge kræf­ter, der i for­skel­li­ge udvalg sør­ger for akti­vi­te­ter­ne, for musik­ken, for maden og for baren.

Det øko­no­mi­ske over­skud fra de tre dage, går i en fæl­les pul­je og kom­mer til­ba­ge til for­e­nin­ger og akti­vi­te­ter i lands­by­en.
Men det hand­ler ikke kun om pen­ge. Det hand­ler også om, at byfe­sten er med til at ska­be sam­men­hold og følel­sen af fæl­les­skab i den lil­le lands­by. Og for til­flyt­te­re er det en god mulig­hed for at lære andre at ken­de. Både at del­ta­ge og være med i arbej­det, når det hele skal forberedes.

GODE OPLEVELSER

John Theil­gård er med i byfe­stens sty­re­grup­pe. Han flyt­te­de til Gyl­ling i 2015 og kend­te ikke et øje. ”Jeg gik ind i arbej­det, for­di det var alle tiders mulig­hed for at få et lokalt net­værk, for at lære folk at ken­de, og også få en mas­se gode ople­vel­ser ved at del­ta­ge i festen”, siger han. ”Alle alders­grup­per skal have gode ople­vel­ser. Det gæl­der for både børn og voks­ne, og det læg­ger vi vir­ke­lig vægt på”. John har tid­li­ge­re været med til at til­ret­te­læg­ge Tunøfestivalen.

MANGLER IKKE FRIVILLIGE

Fær­re del­ta­ger i fri­vil­ligt arbej­de i for­e­nin­ger efter Cor­o­na-ned­luk­nin­gen, for­tæl­ler medi­er­ne os.

”Det synes jeg nu ikke, vi har mær­ket”, siger John. ”Selv­føl­ge­lig er det Tor­denskjolds sol­da­ter – spe­ci­elt når vi skal begyn­de for­be­re­del­ser­ne.  Men så duk­ker nye del­ta­ge­re op, og når de bli­ver godt mod­ta­get, kom­mer de igen. Det hand­ler – også – om gode oplevelser”.

I løbet af byfe­stens tre dage, skal der bru­ges man­ge fri­vil­li­ge til de for­skel­li­ge vag­ter af et par timers varig­hed. ”Jo, ske­ma­et kan da godt se lidt tungt ud. Men det lyk­kes jo altid at få alle opga­ver løst. De er tids­be­græn­se­de, meget kon­kre­te og der er åben­lyst brug for en ind­sats. Det får man­ge til at sige ja til at tage f.eks. en vagt i baren – eller til at ryd­de op et par timer”.

FORENINGERNE MANGLER KOMMUNAL OPBAKNING

Byfe­sten sat­ser på det loka­le. Alle drik­ke­va­rer kom­mer fra Brugs­en. Og maden til fæl­les­spis­nin­gen i tel­tet lør­dag aften kom­mer fra Møl­le­går­den på Alrø.

”For os hand­ler det igen om det loka­le sam­men­hold”, siger John. ”Vi skal støt­te alt det, vi har på lan­det. Alt det, vi kan være stol­te af”.

Han mener, at kom­mu­nal­be­sty­rel­se og for­valt­ning bur­de bak­ke mere op om det fri­vil­li­ge arbejde.

”Odder kom­mu­ne pri­ser jo det fri­vil­li­ge arbej­de”, siger John Theil­gaard. ”Og med ret­te, for uden de fri­vil­li­ge var der hver­ken kul­tur eller sport. Der­for bur­de kom­mu­nen stil­le hjælp til rådig­hed, så vi ikke skal bøv­le med en mas­se bureau­kra­ti og admi­ni­stra­tion men kan kon­cen­tre­re os om at ska­be de gode oplevelser”.

VI ER HVERKEN BOGHOLDERE ELLER TEKNOKRATER

Byfe­stens sty­re­grup­pe, der skal få det hele til at hæn­ge sam­men, har – som de fri­vil­li­ge bag Hads Her­reds Rock­festi­val – har måt­tet bru­ge et utal af timer på beskri­vel­ser og ansøg­nin­ger om stort og småt. Og de har ikke noget sted kun­ne få hjælp til at kla­re arbej­det – eller få en liste med de nød­ven­di­ge ansøg­nin­ger. Der bli­ver bare ved at duk­ke nyt op.

”Vel skal sik­ker­hed og den slags da være i orden”, siger John. ”Det anfæg­ter ingen. Men det er lidt menings­løst, at vi skal sen­de ansøg­nin­ger afsted, der fyl­der 13 sider. Vi er hver­ken bog­hol­de­re eller tek­no­kra­ter. Vi er men­ne­sker med vidt for­skel­li­ge erhverv, der bare ger­ne vil yde en ind­sats for at gøre vores lokal­sam­fund til et end­nu bed­re sted at bo”.

Den ind­sats begyn­der tors­dag med det sto­re ban­ko i tel­tet. Fre­dag åbner byfe­sten for alvor med ori­en­te­rings­løb for børn og åbning af legeland, fæl­les­spis­ning med hels­tegt pat­te­gris og musik i tel­tet. Og lør­dag fort­sæt­ter det hele med petanque-tur­ne­ring og fod­bold­t­ur­ne­ring, strik og drik i Møl­len, hvor der er mulig­hed for at prø­ve­s­ma­ge mas­ser af hvid­vin, under­hold­ning for børn med tryl­les­how og bal­lon­kunst. Børn kan også tage for­æl­dre og bedste­for­æl­dre med til 10 sjove kon­kur­ren­cer, hvor det bl.a. gæl­der sæk­ke­væd­de­løb og tov­træk­ning. Fæl­les­spis­ning og musik i tel­tet slut­ter festen af lør­dag aften. Til­ba­ge er så kun opryd­nin­gen søn­dag. Også den tager fri­vil­li­ge sig af.

(HER kan du læse hele programmet)

KALENDER

GENERALFORSAMLING

29. marts kl. 19 – 21.30 hol­der Lokal­rå­det gene­ral­for­sam­ling hos Dine­sen i Falling

FORTÆLLINGER OMMOSEFOLKET

30. marts kl. 19 har Kul­tur­hub for­tæl­leaf­ten i Sog­ne­hu­set om Mose­fol­ket. Lise Laur­sen og Ste­en Bil­le vil for­tæl­le om livet i Mosen og om nog­le af dens men­ne­sker. Pris: 20 kr. Kaf­fe og kage i pausen. 

VIKINGER

11. april kl. 14.30 vil histo­ri­ke­ren, arkæ­o­lo­gen og for­fat­te­ren Rik­ke Agne­te Olsen for­tæl­le om vikin­ge­ti­den på Alrø og andre ste­der. Det er i Alrø For­sam­lings­hus og det er den rul­len­de kir­kecafé, der arran­ge­rer. Det er gan­ske gra­tis – også kaf­fe og kage, og det er for alle i Fjordpastoratet. 

MORGENSANG OG KAFFE

13. april er der igen mor­gensang og kaf­fe i Sog­ne­hu­set i Ørting. Det begyn­der kl. 9.30.

LOPPEMARKED

16. april kl. 12 – 15 hol­der Ørting Hal­lens Ven­ner lop­pe­mar­ked i Hal­len. 15. april ind­sam­les lop­per og skrot. 

SPISEVENNER

25. april kl. 12 – 14 mødes Spi­se­ven­ner i Ørting Hal­lens Café for at spi­se kyl­ling med ovns­teg­te kar­to­f­ler og dam­pet grønt.

OLDERMANDSHØJEN

29. april skal Older­mands­høj­en på Mose­vej ind­vies. Sæt kryds i kalen­de­ren – nær­me­re pro­gram følger.

PROGRAMMER:

Pro­gram­mer­ne for akti­vi­te­ter­ne i Dan­ske Seni­o­rer og i Tors­dags­klub­ben er nu lagt ind under “Lokal­råd og for­e­nin­ger”. Se et væld af akti­vi­te­ter som fored­rag, kort­spil, hyg­ge, fæl­les­spis­nin­ger og udflugter.