KORT NYT

NYT ASFALT  VEJ

Asfal­ten på vej­en mel­lem Ørting og Odder har læn­ge været nød­li­den­de. Mildt sagt. Men nu kom­mer hjæl­pen. Et nyt vil asfalts­lid­lag vil bli­ve lagt på, når det gam­le lag er fræ­set af.
Arbej­det begyn­der 19. juni. Det varer til og med 5. juli, hvis alt går efter planen. 

DET BLEV TIL 3.803 KM

Igen i år vandt Hund­slund lokal­dy­sten. På 2. plad­sen kom Sak­sild, som var med for før­ste gang i år. Gyl­ling snup­pe­de 3. plad­sen og Ørting-Fal­ling blev num­mer fire.

Alt i alt fik kon­kur­ren­cen bor­ge­re i de fire lands­by­er til at løbe, gå og cyk­le 3.803 km.

PROGRAMMER FOR DEN NYE SÆSON

Liter­vis af kaf­fe, kort­spil, bræt­spil, fored­rag, udflug­ter, fæl­les­spis­ning….
Dan­ske Seni­o­rers og Tors­dags­klub­bens pro­gram­mer for den kom­men­de sæson rum­mer gode ople­vel­ser for områ­dets “grå guld”.
Beg­ge pro­gram­mer er nu lagt ind under Lokal­råd og for­e­nin­ger. Som sæd­van­ligt fore­går det i Sog­ne­hu­set på Bils­bæ­kvej i Ørting.

THEJSEN FORLADER FONDEN ØRTING

Dit­te-Marie Thej­sen for­la­der job­bet som vice­for­stan­der på Fon­den Ørting for at bli­ve skole­le­der på Åsko­len, frisko­len i Hør­ning. Hun har arbej­det på opholds­ste­det i mere end 10 år.
Åsko­len har 150 ele­ver fra 0. – 7. klas­se, og en af Thej­sens opga­ver bli­ver at arbej­de med en over­byg­ning. Hun er uddan­net lærer fra Den Frie Lærer­højsko­le. Uddan­nel­sen er spe­ci­elt mål­ret­tet frisko­ler, efter­sko­ler og højskoler.

LOKALRÅD

Hvis du vil vide, hvad Lokal­rå­det for Ørting-Fal­ling arbej­der med for tiden, kan du ori­en­te­re dig i de møde­re­fe­ra­ter, der er lagt ind under ”Lokal­råd og for­e­nin­ger”.
Her fin­der du alle refe­ra­ter fra i år – og også fra de sid­ste par år. Nåe­de du ikke gene­ral­for­sam­lin­gen, kan du sam­me sted fin­de beret­ning, refe­rat og regnskab.

LUK IKKE DE TRÆNGENDE IND

Hvis det rin­ger på døren og frem­me­de beder om lov til at bru­ge dit toilet, skal du ikke luk­ke de træn­gen­de ind. For når de går igen, mang­ler du fle­re gen­stan­de. Den ene er en kvinde.

Det har ældre bebo­e­re i Gyl­ling ople­vet, da de var ven­li­ge mod de frem­me­de. Ven­lig­he­den blev ikke gen­gældt. Så glem med­men­ne­ske­lig­he­den – luk og lås døren. Ring til din nabo eller en anden, hvis de bli­ver uden for.

GENERALFORSAMLING

Alle over 16 år, som bor fat i Ørting-Fal­ling Sog­ne, er med­lem­mer af Lokal­rå­det. Også selv om de hver­ken har udfyldt en blan­ket eller betalt kon­tin­gent, som ellers er det almin­de­li­ge, når man bli­ver med­lem af en for­e­ning.  De kan møde op til gene­ral­for­sam­lin­gen og stem­me. Det­te års gene­ral­for­sam­ling fin­der sted d. 29. marts kl. 19 – 21.30 hos Dine­sen i Fal­ling. Lokal­rå­det har eksi­ste­ret siden okto­ber 2014 og skal være områ­dets kon­takt til kom­mu­nal­be­sty­rel­se og for­valt­ning.  Hvis du vil se, hvad rådet arbej­der med, så find alle møde­re­fe­ra­ter på Lokal­po­sten under Lokal­råd og foreninger.

STØTTE TIL HANDELSPLADSEN

Der er luk­ket så meget som muligt for fry­se­re og køle­re på Han­dels­plad­sen, men alli­ge­vel koster elek­tri­ci­te­ten det hvi­de ud af øjne­ne.  Men Pan­de­ka­ge­bi­len og støt­te­bi­drag ind­brag­te på få timer 16.000 kro­ner – eller et beløb, der bety­der, at reg­nin­gen fra elek­tri­ci­tets­sel­ska­bet for en måneds for­brug, kan beta­les. Pan­de­ka­ge­bi­len done­re­de pen­ge­ne fra to timers salg ved Han­dels­plad­sen, og lands­by­ens bebo­e­re bak­ke­de op og spi­ste fyld­te pan­de­ka­ger til aftens­mad. Den sam­me hjælp fik Dagli’Brugsen i Gylling.

PANDEKAGEBILEN STØTTER LOKALE

Den 9. decem­ber mel­lem kl. 16 og 18 kan man købe pan­de­ka­ger med fyld ved Han­dels­plad­sen i Ørting. Pen­ge­ne fra sal­get går ube­skå­ret til hjælp til at beta­le el-reg­­nin­­gen. I går var Pan­de­ka­ge­bi­len ved Gyl­ling-Brugs­­en – også for at give et til­skud til de sti­gen­de udgifter. 

Valg flyt­ter sang til kirken

Stem­me­bok­se og valg­til­for­ord­ne­de ryk­ker 1. novem­ber ind i Sog­ne­hu­set og fortræn­ger den sang­grup­pe, som ple­jer at mødes der før­ste tirs­dag i måne­den. Men grup­pen kan sta­dig mødes, for kir­ken er reser­ve­ret til dem. Kaf­fen skal sta­dig tages med hjemmefra.

BRUGSEN ER NU ÅBEN KL. 8 – 18

Fra i mor­gen – 1. okto­ber – ændrer Gyl­ling-Brugs­­en åbning­sti­den. Den åbner kl. 8 og luk­ker kl. 18. Der er skå­ret en halv time om mor­ge­nen og en time om afte­nen, og er en kon­se­kvens af, at elek­tri­ci­te­ten koster det hvi­de ud af øjne­ne. De nye tider bety­der, at ingen med­ar­bej­de­re bli­ver fyret.

FDF Ørting-Fal­ling kan fortsætte

Syv voks­ne har meldt sig til at gå ind som fri­vil­li­ge i FDF-arbej­­det. Og det bety­der, at kred­sen kan fort­sæt­te. Ikke kun børn fra det­te områ­de er med i den loka­le FDF-kreds. Også børn fra Gyl­ling del­ta­ger.
De kan nu alle mødes igen 1. sep­tem­ber kl. 18.30 ved spej­der­hyt­ten på Tof­ten i Ørting.

Mari­an­ne Lyst stopper

Sog­ne­præst Mari­an­ne Lyst har valgt at gå på pen­sion ved års­skif­tet. Inden da har hun ferie, der skal afvik­les, så hen­des afskeds­gud­stje­ne­ster bli­ver holdt 27. novem­ber. Det er i Gyl­ling Kir­ke kl. 9.30, og kl. 10.30 på Alrø.

Pas på kanterne

Cykel­stien mel­lem Ørting og Odder har nu fået et lag asfalt, der har dæk­ket de rev­ner, der for­år­sa­ge­de en del uheld. Den smal­le cykel­sti har der­for nu fået kan­ter, der kan være far­li­ge, hvis cyk­li­ster også lader Tour de Fran­­ce-febe­ren sni­ge sig ind på turen til arbej­de og over­ha­ler. Så pas på.

CYKELSTIERNE SKAL FORBEDRES

”Det kom­mer på i løbet af for­å­ret – i hvert fald inden som­mer­fe­ri­en”.
”Det” er et nyt slid­lag på cykel­sti­er­ne mel­lem Ørting og Odder. Og løf­tet om for­bed­ring af cykel­stien er givet af for­man­den for Kli­­ma- og Pla­n­ud­val­get, Kre­sten Bjer­re i Hor­sens Fol­ke­blad 21. janu­ar. Cyk­li­ster har i lang tid kla­get over de dår­li­ge for­hold, der har bety­det, at man­ge er væltet.

Han illu­stre­rer tan­ker og fortællinger

I det sto­re rum i Sog­ne­hu­set på Bils­bæ­kvej fyl­der Ole Grøns bil­le­de det meste af bagvæggen.
Og lige over­for Sog­ne­hu­set står den del af bil­led-skul­p­tu­ren ”TO TUR”, der for­tæl­ler om vores områ­de. Her fin­der vi rak­ker-huset, det gam­le ciko­rie-tør­re­ri, Svend Fel­dings bro og min­demu­ren for de spe­dal­ske – for blot at næv­ne nog­le af de man­ge histo­ri­er, som bil­led-skul­p­tu­ren illustrerer.
Ole Grøn’s bevidst nai­ve teg­ne­se­ri­estil er let gen­ken­de­lig. Man er ikke i tvivl – der hæn­ger eller står en Ole Grøn.

Men han hol­der sig ikke kun til male­ri­er og skul­p­tu­rer. Han illu­stre­rer bøger – har bl.a illu­stre­ret en Bør­ne­bi­bel. Han har teg­net en skra­be-jule­ka­len­der for Dan­ske Spil. Han hol­der team­bu­il­ding­kur­ser, hvor del­ta­ger­ne arbej­der med at fin­de – eller gen­fin­de – deres måske godt gem­te kre­a­ti­vi­tet. Og så spil­ler han musik.

PLASTIK-GONDOLEN
Hans kar­ri­e­re begynd­te da han som 7‑årig vandt en teg­ne­kon­kur­ren­ce i Ude & Hjem­me. Præ­mi­en var 10 kr. Vin­der-teg­nin­gen skul­le have været en kopi af en af de pla­stik­gon­do­ler, turi­ster køber i Vene­dig. Men papi­ret må have været for stort til gon­do­len. For det end­te med at bli­ve fyldt ud med sto­re fisk, men­ne­sker og byg­nin­ger – med alt andet end natu­ra­li­sti­ske dimen­sio­ner. Og sådan har det været lige siden.
Han gik den lige vej til gym­na­si­et og blev sene­re lærer. Fri­ti­den blev bl.a. brugt sam­men med male­ren Ulrich Kvist, der lær­te ham alt om at male.
”Det begynd­te, da jeg var 14 år. I dag vil­le vi sige, han var min mentor”.
Ole Grøn har aldrig gået på Kun­sta­ka­de­mi­et. ”Ulrich var mit aka­de­mi”, siger han.

I SAMSPIL MED BRUGERNE
Når han skal male et bil­le­de, der skal hæn­ge et bestemt sted, sam­ler han en grup­pe af de

Ole Grøn – snak­ker med dem, der skal bru­ge hans bil­le­der og skul­p­tu­rer, og ind­dra­ger dem i processen

men­ne­sker, der bru­ger ste­det, og snak­ker med dem. Det gjor­de han også, da han skul­le male bil­le­det til Sognehuset.
Et grav­monu­ment, der nu står på Tor­rild kir­ke­gård, blev også til efter man­ge snak­ke med de pårørende.
Man kan der­for sige, at han illu­stre­rer bru­ger­nes tan­ker og forestillinger.
I hans værk­sted hæn­ger fle­re ufær­di­ge bil­le­der. ”Det der er til en mand, som i ste­det for gaver ønske­de sig pen­ge, da han blev 60, så han kun­ne få et bil­le­de. Og dét der er en gave til en kon­fir­ma­tion”. Også de bil­le­der bli­ver til efter en snak.

TO  TUR
To på Tur blev også skabt med hjælp fra bebo­e­re i Odder kommune.
Ole Grøn cyk­le­de ale­ne eller sam­men med en anden over hele områ­det med kame­ra og skit­se­blok. Pro­jek­tet fik egen Face­book­si­de, så alle kun­ne føl­ge med, kom­men­te­re – og også invi­te­re på en kop kaf­fe, når han kom for­bi. Men­ne­sker, han mød­te, for­tal­te ham histo­ri­er fra deres områ­de – Muse­et og loka­lar­ki­ver­ne hjalp med andre.
Nu står bil­led-skul­p­tu­ren i Vita Park i Odder som en for­tæl­ling om hele kom­mu­nen. Og i lands­by­er­ne står de dele af den, der bidra­ger til den loka­le historie.
Hele pro­jek­tet blev afslut­tet med bogen ”TO TUR”, der for­tæl­ler om hele pro­ces­sen – fra den før­ste idé til den fær­di­ge skul­p­tur. I bogen gen­gi­ves cykel­tu­re­nes ople­vel­ser – og for hver del af skul­p­tu­ren får vi små for­tæl­lin­ger om de enkel­te dele. Bogen er både en gui­de, når man står ved den sto­re skul­p­tur, men også en gui­de til cykel­tu­re i området.
”Det er vig­tigt, at vi deler alle histo­ri­er fra et loka­l­om­rå­de”, siger han. ”Det er ind­hol­det af alle de for­tæl­lin­ger, vi byg­ger vide­re på og som ska­ber et fællesskab”.

FAMILIEKRØNIKE
Histo­ri­er­ne og for­tæl­lin­ger­ne fin­des ikke kun i loka­l­om­rå­der­ne. De fin­des også i enhver fami­lie. Der er histo­ri­er, der bli­ver for­talt den ene gang efter den anden – som alle ken­der men alli­ge­vel lyt­ter til. Og der er histo­ri­er, som bli­ver gemt væk.
Også i Ole Grøn’s egen fami­lie. ”Man kan ikke løbe fra sin histo­rie – hel­ler ikke sin for­hi­sto­rie”, siger han. ”Men for­ti­den kan – præ­cist som i lokal­sam­fun­de­ne – ska­be en bed­re for­stå­el­se af nutiden”.
I bogen ”Et hel­digt æble” har han sam­let 77 små for­tæl­lin­ger om for­æl­dre­nes og bedste­for­æl­dre­nes liv – og om egen barn­dom. Det er ble­vet en slags fami­lie­krø­ni­ke med hans egne illustrationer.
”Histo­ri­er­ne er bl.a base­ret på mine for­æl­dres spred­te beret­nin­ger fra et langt liv. Oftest for­talt ved køk­ken­bor­det over en kop kaf­fe og en kage”, skri­ver han i bogens for­ord. ”Hel­dig­vis uden for megen nostal­gisk for­her­li­gel­se af ”de gode gam­le dage” og uden bit­re bekla­gel­ser over ”nuti­dens for­fald”. Og med en klar ople­vel­se af, at alting for­an­drer sig og gan­ske ofte til det bedre”.

STOLT AF MIN FAR
Ole Grøn er vok­set op i Odder – på Møl­le­bak­ken i num­mer 3, som hans olde­far byg­ge­de i 1924. Her boe­de tre gene­ra­tio­ner under sam­me tag – bedste­for­æl­dre, for­æl­dre, Ole og hans 10 år ældre bror.
I vin­du­et i hans værk­sted står et lil­le skilt med ”Radio og fjern­syn” skre­vet med røde bog­sta­ver. Bag på står ”Grøn Mad­sen”. Det sad på hans fars før­ste vare­vogn. Og histo­ri­en om hans far, er en af de for­tæl­lin­ger, som Ole ger­ne giver vide­re. For han er stolt af ham.

“Jeg er stolt af min far”, siger han. Han byg­ge­de en for­ret­ning op helt fra grun­den – han var iværksætter

”Han var iværk­sæt­ter, og før han nåe­de til at få den sto­re for­ret­ning med 24 ansat­te, var det et slid. For han byg­ge­de op helt fra grun­den. Han kom her­ned fra Nord­jyl­land, da han var 19 år og fik arbej­de i Vig­go Ras­mus­sens cykel- og radio­for­ret­ning på Rørt­hvej. Her mød­te han vogn­man­dens dat­ter, som kom ind for at købe en gram­mo­fon­pla­de. De blev sene­re gift, og flyt­te­de ind på Møl­le­bak­ken 3, hvor hen­des for­æl­dre boe­de, og han star­te­de en lil­le for­ret­ning med radio og TV – og repa­ra­tio­ner. Den lå på det, der den­gang hed Sko­le­ga­de, men som nu hed­der Råd­hus­ga­de. Den vok­se­de sig stør­re på grund af hans slid og hans evne til at se fremad. Og til sidst kun­ne han byg­ge for­ret­ning på Poli­ti­tor­vet i Odder – tæt på bro­en over Åen”.

FORTIDENFOR AT FORSTÅ NUTIDEN
“Jeg har en pri­vil­e­ge­ret til­væ­rel­se – kan arbej­de med det, jeg helst vil. Og er der nogen, jeg kan tak­ke for det, er det mine for­æl­dre”, siger han.
“De – og mine bedste­for­æl­dre – byg­ge­de et solidt fun­da­ment for mit liv. Det var, hvad jeg tænk­te en dag, jeg sad ved mit staf­fe­li og syn­tes, jeg hav­de en god til­væ­rel­se. Der­for beslut­te­de jeg at skri­ve fami­lie­krø­ni­ken med nog­le af de histo­ri­er, som mine børn en dag vil for­tæl­le og byg­ge på”.
Ole Grøn håber, at han med fami­lie­krø­ni­ken kan inspi­re­re andre til også at for­tæl­le deres historier.
Måske var de ”gode gam­le dage” ikke så gode, som man­ge vil gøre dem til. Men vi kan lære af dem. For­stå nuti­den – og også frem­ti­den bedre”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KALENDER


ÆSKEN HOLDER ÅBENT

Æsken på Alrø hol­der nu åbent hver dag fra kl. 13 – kl. 17. 

LISBETH VISER HAVEN FREM

Og hun giver kaf­fe og småka­ger på gårds­plad­sen 30. juni mel­lem kl. 10 og kl. 17 – det hele er gra­tis. Hvis det reg­ner, dæk­kes der op til kaf­fe-kom-sam­men inden døre. Der vil også være mulig­hed for at se hen­des lil­le land­brugs­mu­se­um i stal­den. Adres­sen er Per­sie­vej 21.

LOKALDYSTEN
Så er det igen tiden til at lands­by­er­nes bebo­e­re dyster om at bevæ­ge sig mest muligt. 14. sep­tem­ber hol­der Lokal­råd og Hal­len lokal­dyst for Ørting Falling.