KORT NYT

Menig­heds­rå­det er dørvogtere

Hvis du er vant til at gå i kir­ke jule­af­ten, så skal du hjem­me­fra i god tid, hvis du ikke vil risi­ke­re at bli­ve afvist i døren. Her står et med­lem af menig­heds­rå­det og age­rer dør­vog­ter. D.v.s. luk­ker de hel­di­ge ind og afvi­ser de uhel­di­ge. På grund af afstands–  og kva­drat­me­ter­krav må antal­let af kir­ke­gæn­ge­re jule­af­ten reduceres. 

De to præ­ster i Fjord­pa­sto­ra­tet har beslut­tet at hol­de en gud­stje­ne­ste i alle seks kir­ker den 24. dec. I Ørting er det alle­re­de kl 13. på Alrø kl. 14.30 og i Fal­ling kl. 16. 

Loka­l­om­rå­dets udviklingsplan

Lokal­rå­dets udvik­lings­plan for Ørting-Fal­ling områ­det lig­ger nu på siden ”Lokal­råd og for­e­nin­ger”.  Her lig­ger også det sene­ste møde­re­fe­rat.Lokal­po­sten vil i den kom­men­de tid sæt­te fokus på nog­le af de pro­ble­mer, som pla­nen viser, der er i områ­det med de fire lands­by­er: Ørting, Fal­ling, Amstrup og Ålstrup. 

Østjy­der mod Kattegatforbindelsen

Der er basis for en østjysk for­e­ning mod Kat­te­gat­for­bin­del­sen. Det står fast efter DN-Odders møde “for­bin­del­se eller for­ban­del­se” i Pak­hu­set i Odder tirs­dag 20. okto­ber. DN-Odder mel­der ud, så snart der er nyt om den fæl­les forening. 

På Sam­sø er en enig kom­mu­nal­be­sty­rel­se imod Kat­te­gat­for­bin­del­sen og 400 bebo­e­re er med­lem­mer af for­e­nin­gen imod den. Face­book­grup­pen ”Nej tak til motor­ve­je og Kat­te­gat­bro fra og til Odder” har på kort tid sam­let 1200 medlemmer. 

Vej­bod fortsætter

Den lil­le vej­bod ved Brand­by­ge­gaard har været så vel­be­søgt, at den fort­sæt­ter. Hver dag vil den bli­ve fyldt op med går­dens øl, æg, kar­to­f­ler og grønt­sa­ger. Men det sto­re jule­mar­ked er aflyst. “Desvær­re”, siger Lone Vitus. “Mar­ke­det ple­jer at være et kæm­pe til­løbs­styk­ke, og folk kom­mer fra hele lan­det. Det kan vi slet ikke sty­re i for­hold til forsamlingsforbuddet”. 

Cor­o­na-jul

Jule­af­tens­dag ple­jer kir­ker­ne at være fyldt til sid­ste plads. Men i år vil Cor­o­­na-restrik­tio­­ner kræ­ve utra­di­tio­nel­le løs­nin­ger – hvis de da ikke bli­ver ophæ­vet før 24. dec. I Midt-og Vestjyl­land vil sports­hal­ler bli­ve taget i brug. 

I Fjord­pa­sto­ra­tet, som rum­mer seks kir­ker, er der “end­nu ikke klar­hed over, hvor­dan julen skal fejres”, oply­ser sog­ne­præst Kåre Schel­de Busk. ”Men vi er gået i tænkeboks”. 

Pla­der for de smadre­de vinduer

Fæl­les Ser­vi­ce og Drift er ved at være fær­dig med opryd­nin­gen ved den gam­le bør­ne­ha­ve på Hav­re­væn­get. Hæk­ken er ble­vet klip­pet, de gam­le og nu råd­ne lege­red­ska­ber er ved at bli­ve fjer­net. Det sam­me er de selvså­e­de træ­er og buske. Til­ba­ge skal kun være et are­al med græs, der kan hol­des nede. Låger­ne til byg­nin­gen er ble­vet lavet og aflåst. Ende­lig er der sat pla­der for de smadre­de vinduer. 

Lor­te Corona”

Med dis­se ord afly­ser Karen og Kim Schlos­ser alle fæl­les­spis­nin­ger i Hal­lens Cafeteria. 

Der kan dog fort­sat købes mad. Men der skal bæres mund­bind, når man ikke sid­der ned. 

Cafe­te­ri­et luk­ker også hver aften kl. 22. Så skal alle være ude. 

To nye med­lem­mer valgt

Godt 30 men­ne­sker mød­te i aften op i Sog­ne­hu­set for at væl­ge med­lem­mer til Fjord­pa­sto­ra­tets fæl­les menig­heds­råd. To gen­gan­ge­re og to helt nye med­lem­mer skal repræ­sen­te­re Ørting og Fal­ling sogne. 

I Ørting blev den nuvæ­ren­de for­mand for menig­heds­rå­det, Jens Peter Peter­sen, valgt sam­men med Git­te Bis­bo Bøgh, der er helt ny i den­ne form for 

fri­vil­ligt arbej­de. Til dag­ligt arbej­der hun som admi­ni­stra­tiv leder på Vestsko­len.Som sted­fortræ­der blev Ton­ny H. Jakob­sen valgt. Også han, der har et entre­pre­nør­fir­ma i Hor­sens, er ny i arbejdet. 

For Fal­ling sogn blev Knud Appel, som er næst­for­mand for det nuvæ­ren­de menig­heds­råd. Han blev valgt sam­men med Lise Færch, som er ope­ra­tions­sy­geple­jer­ske på Hor­sens Syge­hus.Som sup­ple­an­ter blev Kaj Rude­beck og Else Ros­borg valgt. De bor beg­ge i Amstrup. og har beg­ge tid­li­ge­re været med­lem­mer af menig­heds­rå­det for Ørting Falling. 

Han illu­stre­rer tan­ker og fortællinger

I det sto­re rum i Sog­ne­hu­set på Bils­bæ­kvej fyl­der Ole Grøns bil­le­de det meste af bagvæggen.
Og lige over­for Sog­ne­hu­set står den del af bil­led-skul­p­tu­ren ”TO TUR”, der for­tæl­ler om vores områ­de. Her fin­der vi rak­ker-huset, det gam­le ciko­rie-tør­re­ri, Svend Fel­dings bro og min­demu­ren for de spe­dal­ske – for blot at næv­ne nog­le af de man­ge histo­ri­er, som bil­led-skul­p­tu­ren illustrerer.
Ole Grøn’s bevidst nai­ve teg­ne­se­ri­estil er let gen­ken­de­lig. Man er ikke i tvivl – der hæn­ger eller står en Ole Grøn.

Men han hol­der sig ikke kun til male­ri­er og skul­p­tu­rer. Han illu­stre­rer bøger – har bl.a illu­stre­ret en Bør­ne­bi­bel. Han har teg­net en skra­be-jule­ka­len­der for Dan­ske Spil. Han hol­der team­bu­il­ding­kur­ser, hvor del­ta­ger­ne arbej­der med at fin­de – eller gen­fin­de – deres måske godt gem­te kre­a­ti­vi­tet. Og så spil­ler han musik.

PLASTIK-GONDOLEN
Hans kar­ri­e­re begynd­te da han som 7‑årig vandt en teg­ne­kon­kur­ren­ce i Ude & Hjem­me. Præ­mi­en var 10 kr. Vin­der-teg­nin­gen skul­le have været en kopi af en af de pla­stik­gon­do­ler, turi­ster køber i Vene­dig. Men papi­ret må have været for stort til gon­do­len. For det end­te med at bli­ve fyldt ud med sto­re fisk, men­ne­sker og byg­nin­ger – med alt andet end natu­ra­li­sti­ske dimen­sio­ner. Og sådan har det været lige siden.
Han gik den lige vej til gym­na­si­et og blev sene­re lærer. Fri­ti­den blev bl.a. brugt sam­men med male­ren Ulrich Kvist, der lær­te ham alt om at male.
”Det begynd­te, da jeg var 14 år. I dag vil­le vi sige, han var min mentor”.
Ole Grøn har aldrig gået på Kun­sta­ka­de­mi­et. ”Ulrich var mit aka­de­mi”, siger han.

I SAMSPIL MED BRUGERNE
Når han skal male et bil­le­de, der skal hæn­ge et bestemt sted, sam­ler han en grup­pe af de

Ole Grøn – snak­ker med dem, der skal bru­ge hans bil­le­der og skul­p­tu­rer, og ind­dra­ger dem i processen

men­ne­sker, der bru­ger ste­det, og snak­ker med dem. Det gjor­de han også, da han skul­le male bil­le­det til Sognehuset.
Et grav­monu­ment, der nu står på Tor­rild kir­ke­gård, blev også til efter man­ge snak­ke med de pårørende.
Man kan der­for sige, at han illu­stre­rer bru­ger­nes tan­ker og forestillinger.
I hans værk­sted hæn­ger fle­re ufær­di­ge bil­le­der. ”Det der er til en mand, som i ste­det for gaver ønske­de sig pen­ge, da han blev 60, så han kun­ne få et bil­le­de. Og dét der er en gave til en kon­fir­ma­tion”. Også de bil­le­der bli­ver til efter en snak.

TO  TUR
To på Tur blev også skabt med hjælp fra bebo­e­re i Odder kommune.
Ole Grøn cyk­le­de ale­ne eller sam­men med en anden over hele områ­det med kame­ra og skit­se­blok. Pro­jek­tet fik egen Face­book­si­de, så alle kun­ne føl­ge med, kom­men­te­re – og også invi­te­re på en kop kaf­fe, når han kom for­bi. Men­ne­sker, han mød­te, for­tal­te ham histo­ri­er fra deres områ­de – Muse­et og loka­lar­ki­ver­ne hjalp med andre.
Nu står bil­led-skul­p­tu­ren i Vita Park i Odder som en for­tæl­ling om hele kom­mu­nen. Og i lands­by­er­ne står de dele af den, der bidra­ger til den loka­le historie.
Hele pro­jek­tet blev afslut­tet med bogen ”TO TUR”, der for­tæl­ler om hele pro­ces­sen – fra den før­ste idé til den fær­di­ge skul­p­tur. I bogen gen­gi­ves cykel­tu­re­nes ople­vel­ser – og for hver del af skul­p­tu­ren får vi små for­tæl­lin­ger om de enkel­te dele. Bogen er både en gui­de, når man står ved den sto­re skul­p­tur, men også en gui­de til cykel­tu­re i området.
”Det er vig­tigt, at vi deler alle histo­ri­er fra et loka­l­om­rå­de”, siger han. ”Det er ind­hol­det af alle de for­tæl­lin­ger, vi byg­ger vide­re på og som ska­ber et fællesskab”.

FAMILIEKRØNIKE
Histo­ri­er­ne og for­tæl­lin­ger­ne fin­des ikke kun i loka­l­om­rå­der­ne. De fin­des også i enhver fami­lie. Der er histo­ri­er, der bli­ver for­talt den ene gang efter den anden – som alle ken­der men alli­ge­vel lyt­ter til. Og der er histo­ri­er, som bli­ver gemt væk.
Også i Ole Grøn’s egen fami­lie. ”Man kan ikke løbe fra sin histo­rie – hel­ler ikke sin for­hi­sto­rie”, siger han. ”Men for­ti­den kan – præ­cist som i lokal­sam­fun­de­ne – ska­be en bed­re for­stå­el­se af nutiden”.
I bogen ”Et hel­digt æble” har han sam­let 77 små for­tæl­lin­ger om for­æl­dre­nes og bedste­for­æl­dre­nes liv – og om egen barn­dom. Det er ble­vet en slags fami­lie­krø­ni­ke med hans egne illustrationer.
”Histo­ri­er­ne er bl.a base­ret på mine for­æl­dres spred­te beret­nin­ger fra et langt liv. Oftest for­talt ved køk­ken­bor­det over en kop kaf­fe og en kage”, skri­ver han i bogens for­ord. ”Hel­dig­vis uden for megen nostal­gisk for­her­li­gel­se af ”de gode gam­le dage” og uden bit­re bekla­gel­ser over ”nuti­dens for­fald”. Og med en klar ople­vel­se af, at alting for­an­drer sig og gan­ske ofte til det bedre”.

STOLT AF MIN FAR
Ole Grøn er vok­set op i Odder – på Møl­le­bak­ken i num­mer 3, som hans olde­far byg­ge­de i 1924. Her boe­de tre gene­ra­tio­ner under sam­me tag – bedste­for­æl­dre, for­æl­dre, Ole og hans 10 år ældre bror.
I vin­du­et i hans værk­sted står et lil­le skilt med ”Radio og fjern­syn” skre­vet med røde bog­sta­ver. Bag på står ”Grøn Mad­sen”. Det sad på hans fars før­ste vare­vogn. Og histo­ri­en om hans far, er en af de for­tæl­lin­ger, som Ole ger­ne giver vide­re. For han er stolt af ham.

“Jeg er stolt af min far”, siger han. Han byg­ge­de en for­ret­ning op helt fra grun­den – han var iværksætter

”Han var iværk­sæt­ter, og før han nåe­de til at få den sto­re for­ret­ning med 24 ansat­te, var det et slid. For han byg­ge­de op helt fra grun­den. Han kom her­ned fra Nord­jyl­land, da han var 19 år og fik arbej­de i Vig­go Ras­mus­sens cykel- og radio­for­ret­ning på Rørt­hvej. Her mød­te han vogn­man­dens dat­ter, som kom ind for at købe en gram­mo­fon­pla­de. De blev sene­re gift, og flyt­te­de ind på Møl­le­bak­ken 3, hvor hen­des for­æl­dre boe­de, og han star­te­de en lil­le for­ret­ning med radio og TV – og repa­ra­tio­ner. Den lå på det, der den­gang hed Sko­le­ga­de, men som nu hed­der Råd­hus­ga­de. Den vok­se­de sig stør­re på grund af hans slid og hans evne til at se fremad. Og til sidst kun­ne han byg­ge for­ret­ning på Poli­ti­tor­vet i Odder – tæt på bro­en over Åen”.

FORTIDENFOR AT FORSTÅ NUTIDEN
“Jeg har en pri­vil­e­ge­ret til­væ­rel­se – kan arbej­de med det, jeg helst vil. Og er der nogen, jeg kan tak­ke for det, er det mine for­æl­dre”, siger han.
“De – og mine bedste­for­æl­dre – byg­ge­de et solidt fun­da­ment for mit liv. Det var, hvad jeg tænk­te en dag, jeg sad ved mit staf­fe­li og syn­tes, jeg hav­de en god til­væ­rel­se. Der­for beslut­te­de jeg at skri­ve fami­lie­krø­ni­ken med nog­le af de histo­ri­er, som mine børn en dag vil for­tæl­le og byg­ge på”.
Ole Grøn håber, at han med fami­lie­krø­ni­ken kan inspi­re­re andre til også at for­tæl­le deres historier.
Måske var de ”gode gam­le dage” ikke så gode, som man­ge vil gøre dem til. Men vi kan lære af dem. For­stå nuti­den – og også frem­ti­den bedre”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KALENDER

TORSDAGSKLUBBEN
…afly­ser alle klu­b­ef­ter­mid­da­ge­ne i Sog­ne­hu­set i resten af novem­ber og hele decem­ber på grund af Corona-restriktionerne.

SANGEFTERMIDDAGEN AFLYST
San­g­ef­ter­mid­da­gen i Sog­ne­hu­set 01. decem­ber er aflyst p.g.a. Corona-situationen

KØB GAVER OG JULEPYNT
Gal­le­ri­et ved Den Gam­le Sta­tion i Ørting hol­der åbent 4. dec. fra kl. 13 – 17, 5. dec. fra kl. 10 – 16 og 6. dec. fra 10 – 16. Det er muligt at købe gaver og julepynt. 

SYNG JULEN IND
6. decem­ber kl. 14.00: De ni læs­nin­ger i Ørting Kir­ke. Og bag­ef­ter invi­te­rer menig­heds­råd og Dan­ske Seni­o­rer alle, der har lyst, på gløgg og æbleski­ver i Sognehuset.


MORGENSANGKIRKEN
10. decem­ber kl. 9.30 er der mor­gensang i kir­ken for sid­ste gang i år. Som sæd­van­ligt er der bag­ef­ter mor­genkaf­fe og samvær i Sognehuset. 

HENT DIT JULETRÆ
13. decem­ber mel­lem kl. 15 og kl. 17 kan I hen­te jeres jule­træ ved Ørting Hal­len. Det skal bestil­les sene­st 6. dec. Ring eller send sms til 24679108. Træ­er op til 2 meter koster 150 kr – over 2 meter koster 200 kr. Cafe­te­ri­et er åbent og sæl­ger gløgg/​saftevand og æbleski­ver for 25 kr