KORT NYT

Pen­sio­ni­st­for­e­ning fyl­der 70 år

Den begynd­te som Gyl­ling Alder­s­ren­te­for­e­ning – nu hed­der den Gyl­ling Pen­sio­ni­st­for­e­ning. Og på ons­dag har den eksi­ste­ret i 70 år. Det vil to dage efter bli­ve fejret i For­sam­lings­hu­set med fore­lø­big 60 del­ta­ge­re. Det vil ske med sang, musik, mad og drik­ke – men også med et lil­le fored­rag om for­e­nin­gens histo­rie. Den kan ellers være svær at styk­ke sam­men, for som det gæl­der for man­ge for­e­nin­ger, er også Alder­s­for­e­nin­gens refe­ra­ter m.v. for de før­ste otte år for­s­vun­det. Det var før vi fik lokalarkiverne. 

Spi­se­ven­ner mødes igen

San­ge fra Højsko­­le-sang­­bo­­gen, hyg­ge­ligt samvær og god mad. Det er pro­gram­punk­ter­ne, når Spi­se­ven­ner mødes. Og det gør de igen efter en læn­ge­re Cor­o­­na-pau­­se 21. sep­tem­ber kl. 12. i For­sam­lings­hu­set i Fal­ling, hvor Git­te Dine­sen står for maden, som koster 70 kr. 

Spi­se­ven­ner et til­bud til alle over 60 år i Ørting-Fal­ling områ­det. Og 31 har alle­re­de meldt sig til at være med. Men der er plads til fle­re. Fri­vil­li­ge hen­ter og brin­ger, hvis del­ta­ger­ne ikke har køre­lej­lig­hed. Lige nu mang­ler fire hjæl­pe­re. Har du lyst til at tage en tørn, kan du rin­ge til Poul Hen­ning: 22383692. 

Fire lands­by­mø­der om udviklingsplan

Lokal­rå­det for Ørting Fal­ling Sog­ne ønsker at høre bor­ger­nes mening om udvik­lings­pla­nen for vores områ­de, og at få input fra bor­ger­ne om de pro­ble­mer og mulig­he­der, som de mener, at Lokal­rå­det skal arbej­de vide­re med. Der­for vil der bli­ve holdt fire møder – et for hver lands­by.Ons­dag den 15. sep­tem­ber kl. 19 for bebo­er­ne i Ålstrup i Fryse­hu­set. Ons­dag den 22. sep­tem­ber kl. 19 for bebo­er­ne i Amstrup i Fal­ling Festlokaler/​​Dinesen. Ons­dag den 29. sep­tem­ber kl. 19 for bebo­er­ne i Fal­ling i Fal­ling Festlokaler/​​Dinesen. Og ons­dag den 6. okto­ber kl. 19 for bebo­er­ne i Ørting i Sog­ne­hu­set.Udvik­lings­pla­nen lig­ger under “Lokal­råd og for­e­nin­ger” her på Lokalposten. 

Bør­ne­ha­ven åbner igen

Bør­ne­ha­ven på Hav­re­væn­get i Ørting er ble­vet shin­et op og åbner igen. Men kun mid­ler­ti­digt i et par måne­der. Og ikke for børn i Ørting. Men for børn i Odder, som skal trans­por­te­res med bus. For i Odder mang­ler plad­ser. DOMI Bolig har pla­ner om at byg­ge 16 leje­bo­li­ger på Hav­re­væn­get, så bør­ne­ha­ven og de to gam­le seni­o­r­bo­li­gerskal pæres ned. 

Have­gæ­ster betal­te 1300 kr

Der var næsten 1300 kr i de to syl­te-glas mær­ket ØFUG, som stod på bor­de­ne i den lil­le cafe på gårds­plad­sen – der­til kom­mer nog­le ind­be­ta­lin­ger på Mobile­Pay. Pen­ge­ne var gæster­nes beta­ling for ”gra­tis kaf­fe” på gårds­plad­sen, da Lis­beth Jør­gen­sen søn­dag åbne­de den sto­re øko­lo­gi­ske have på Per­sie­vej i Ørting for besø­gen­de. Ca 50 men­ne­sker benyt­te­de sig af det. Pen­ge­ne i syl­te-glas­­se­­ne går ube­skå­ret til ØFUG, som Cor­o­­na-ned­luk­­nin­­gen har ramt hårdt. 

Som­mer­re­stau­rant er tæt på udsolgt

De har valgt, at kun 30 men­ne­sker kan spi­se på Brand­by­ge­gaards som­mer­re­stau­rant de 15 afte­ner i juli, den er åben. Og 10 afte­ner er alle­re­de udsolgt. Så man­ge loka­le og uden­bys gæster vil spi­se, hvor 95 pro­cent af både maden og drik­ke­va­rer­ne er lavet af går­dens egne øko­lo­gi­ske pro­duk­ter – og med fæl­les hjælp dyr­ket på mar­ker og i driv­hus af kok­ken og hen­de, der ser­ve­rer. Der er sta­dig få bil­let­ter til fem afte­ner. De skal bestil­les på Odder­net­tet (https://​www​.odder​bil​let​ten​.dk/​a​r​r​a​n​g​e​m​e​n​t​er/) Der kan du også læse om maden, du har i ven­te. Men sagt med det sam­me – til­hø­rer du den del af men­ne­ske­he­den, der abso­lut skal have kød, må du fin­de et andet sted. 

Sog­neud­flugt til Den Geo­gra­fi­ske Have

19. august kl. 8.10 går bus­sen fra Sog­ne­hu­set i Ørting til kir­ken i Gyl­ling, hvor den sam­ler del­ta­ge­re op kl. 8.15 før turen går til for­sam­lings­hu­set på Alrø kl. 8.30. Turen går til Den Geo­gra­fi­ske Have i Kol­ding. Her er der rund­vis­ning efter­fulgt af mid­dag på restau­rant Den Gyld­ne Hane. Bag­ef­ter går turen vide­re til Sdr.Bjert med rund­vis­ning i kir­ken og kaf­fe på kro­en. Kl. 16 går turen til­ba­ge. Del­ta­gel­se i udflug­ten koster 100 kr. Til­mel­ding til  Jør­gen Jen­sen på mail jensen-​lave@​live.​dk eller tlf. 24943395 

Gene­ral­for­sam­ling i Hallen

Cor­o­­na-restrik­tio­­ner for­sin­ke­de også gene­ral­for­sam­lin­gen i Ørting Hallen. 

Men 1. juli kl. 19 bli­ver den holdt, og som altid har alle bor­ge­re over 15 år i Ørting-Fal­ling sog­ne adgang og stem­me­ret. Det sam­me har med­lem­mer af de for­e­nin­ger, der bru­ger Hal­len. Det gæl­der f.eks. fle­re bebo­e­re i Gyl­ling.På valg er for­mand, sekre­tær, et besty­rel­ses­med­lem og en sup­ple­ant.Tho­mas Tikjøb genop­stil­ler som for­mand. Også Micha­el Hov­mand genop­stil­ler som sekretær. 

Brugs­en støt­ter forsamlingshuset

Da dagens omsæt­ning i Brugs­en i Gyl­ling var gjort op fre­dag, kun­ne udde­ler Krogstrup skri­ve en check på 14.374,75 kr til For­sam­lings­hu­set. Belø­bet sva­rer til 20 pro­cent af dagens omsæt­ning.Som meget andet er for­sam­lings­hu­set også på hæle­ne efter Cor­o­­na-ned­luk­­nin­­gen. Der har hver­ken været soci­a­le arran­ge­men­ter eller udlej­ning til pri­va­te fester. 

Gyl­ling byfest er aflyst

Gyl­ling Kul­tur­for­e­ning kaster nu hånd­klæ­det i rin­gen og afly­ser byfe­sten.Det er Cor­o­­na-krav og mang­len på øko­no­misk sik­ker­hed, der har fået for­e­nin­gen til at tage beslut­nin­gen.Odder byfest er også aflyst. Det bety­der, at Gyl­ling Sport og Idræt – som ØFUG – går glip af en ind­tægt på godt 60.000 kr. 

Gyl­ling vil blomstre

To grøn-bru­­ne græs­a­re­a­ler tæt på sko­len vil bli­ve erstat­tet med blom­ster­be­de. Og ved det lil­le regn­vands-bas­sin skal der plan­tes frugt­træ­er og buske. Alt for at give lands­by­ens bor­ge­re noget smukt at se på og for at øge biodiversiteten. 

Det er Gyl­ling Sko­le og Bør­ne­hus­råd, der sam­men med Lokal­rå­det har fået ide­en og sam­men søgt – og fået – pen­ge til pro­jek­ter­ne fra Kvi­ck­ly – 20.000 kr er kom­met ind på kontoen. 

Slut med selv­pluk jord­bær og ærter

For man­ge i områ­det har det været tra­di­tion at tage til Holt­gaard og pluk­ke jord­bær og ærter. Og hver dag i jord­bær­sæ­so­nen er fri­ske røde bær og poser fyldt med grøn­ne bæl­ge kom­met til Han­dels­plad­sen i Ørting.Men nu er det slut. Anne og Hel­ge har efter man­ge over­vej­el­ser at stop­pe pro­duk­tio­nen af kar­to­f­ler, ærter og jord­bær – luk­ke gård­bu­tik­ken og for­pag­te jor­den ud. De to nær­mer sig pen­sions­al­de­ren. Der­for har de beslut­tet at stoppe. 

Byrå­det bli­ver en kommunalbestyrelse

Når vi skal til valg 16. novem­ber, væl­ger vi ikke repræ­sen­tan­ter til et byråd. Men til en kom­mu­nal­be­sty­rel­se. Alle par­ti­er vedt­og Enheds­li­stens for­slag om nav­ne­æn­dring. I begrun­del­sen for for­sla­get hed­der det, at byråd ”giver det fejl­ag­ti­ge ind­tryk, at Odder by har en sær­sta­tus, og ”byrå­det” har en sær­lig rol­le i for­hold til Odder by frem­for de øvri­ge min­dre byer. Det var ved sid­ste kom­mu­nalvalg en hyp­pigt fore­kom­men­de kri­tik. Den er vi eni­ge i, og vi ønsker at bru­ge det mere kor­rek­te udtryk ”Odder kom­mu­nal­be­sty­rel­se”. Vi er besty­rel­se for hele Odder kom­mu­ne”.Ændrin­gen gæl­der fra 1. janu­ar næste år. 

Cykel­stien blev 2,2 mio kr billigere

Pri­sen for cykel­stien mel­lem Ørting og Gyl­ling blev alt i alt 7,1 mill. kr.  Den var bud­get­te­ret til at koste 9,3 mio – så der er alt­så 2,2 mio kr til­ba­ge på kon­to­en.Cykel­stien blev offi­ci­elt åbnet 16. decem­ber 2019. 200 men­ne­sker ind­vie­de den 4 km lan­ge sti. Siden er den ble­vet brugt af man­ge gåen­de, cyk­len­de og løben­de. Spe­ci­elt under Cor­o­­na-ned­luk­­nin­­gen har man­ge hunde fået den dag­li­ge motion her. I begyn­del­sen lidt lang­somt, men efter­som hund­en fik eje­ren i bed­re form i et hur­ti­ge­re tempo. 

Præ­s­te­går­den solgt – til en præst

Rand­lev-præ­­sten Met­te Rot­h­mann har købt Ørting Præ­s­te­gård, og 1. juni flyt­ter hun ind. 1. okto­ber går hun på pension. 

Huset har været lejet ud siden Ørting-Fal­lings præst, Vibe­ke Døs­sing Rude­beck, blev flyt­tet til Odder og biskop og provst beslut­te­de, at seks landsog­ne kan betje­nes af kun to præster. 

Han illu­stre­rer tan­ker og fortællinger

I det sto­re rum i Sog­ne­hu­set på Bils­bæ­kvej fyl­der Ole Grøns bil­le­de det meste af bagvæggen.
Og lige over­for Sog­ne­hu­set står den del af bil­led-skul­p­tu­ren ”TO TUR”, der for­tæl­ler om vores områ­de. Her fin­der vi rak­ker-huset, det gam­le ciko­rie-tør­re­ri, Svend Fel­dings bro og min­demu­ren for de spe­dal­ske – for blot at næv­ne nog­le af de man­ge histo­ri­er, som bil­led-skul­p­tu­ren illustrerer.
Ole Grøn’s bevidst nai­ve teg­ne­se­ri­estil er let gen­ken­de­lig. Man er ikke i tvivl – der hæn­ger eller står en Ole Grøn.

Men han hol­der sig ikke kun til male­ri­er og skul­p­tu­rer. Han illu­stre­rer bøger – har bl.a illu­stre­ret en Bør­ne­bi­bel. Han har teg­net en skra­be-jule­ka­len­der for Dan­ske Spil. Han hol­der team­bu­il­ding­kur­ser, hvor del­ta­ger­ne arbej­der med at fin­de – eller gen­fin­de – deres måske godt gem­te kre­a­ti­vi­tet. Og så spil­ler han musik.

PLASTIK-GONDOLEN
Hans kar­ri­e­re begynd­te da han som 7‑årig vandt en teg­ne­kon­kur­ren­ce i Ude & Hjem­me. Præ­mi­en var 10 kr. Vin­der-teg­nin­gen skul­le have været en kopi af en af de pla­stik­gon­do­ler, turi­ster køber i Vene­dig. Men papi­ret må have været for stort til gon­do­len. For det end­te med at bli­ve fyldt ud med sto­re fisk, men­ne­sker og byg­nin­ger – med alt andet end natu­ra­li­sti­ske dimen­sio­ner. Og sådan har det været lige siden.
Han gik den lige vej til gym­na­si­et og blev sene­re lærer. Fri­ti­den blev bl.a. brugt sam­men med male­ren Ulrich Kvist, der lær­te ham alt om at male.
”Det begynd­te, da jeg var 14 år. I dag vil­le vi sige, han var min mentor”.
Ole Grøn har aldrig gået på Kun­sta­ka­de­mi­et. ”Ulrich var mit aka­de­mi”, siger han.

I SAMSPIL MED BRUGERNE
Når han skal male et bil­le­de, der skal hæn­ge et bestemt sted, sam­ler han en grup­pe af de

Ole Grøn – snak­ker med dem, der skal bru­ge hans bil­le­der og skul­p­tu­rer, og ind­dra­ger dem i processen

men­ne­sker, der bru­ger ste­det, og snak­ker med dem. Det gjor­de han også, da han skul­le male bil­le­det til Sognehuset.
Et grav­monu­ment, der nu står på Tor­rild kir­ke­gård, blev også til efter man­ge snak­ke med de pårørende.
Man kan der­for sige, at han illu­stre­rer bru­ger­nes tan­ker og forestillinger.
I hans værk­sted hæn­ger fle­re ufær­di­ge bil­le­der. ”Det der er til en mand, som i ste­det for gaver ønske­de sig pen­ge, da han blev 60, så han kun­ne få et bil­le­de. Og dét der er en gave til en kon­fir­ma­tion”. Også de bil­le­der bli­ver til efter en snak.

TO  TUR
To på Tur blev også skabt med hjælp fra bebo­e­re i Odder kommune.
Ole Grøn cyk­le­de ale­ne eller sam­men med en anden over hele områ­det med kame­ra og skit­se­blok. Pro­jek­tet fik egen Face­book­si­de, så alle kun­ne føl­ge med, kom­men­te­re – og også invi­te­re på en kop kaf­fe, når han kom for­bi. Men­ne­sker, han mød­te, for­tal­te ham histo­ri­er fra deres områ­de – Muse­et og loka­lar­ki­ver­ne hjalp med andre.
Nu står bil­led-skul­p­tu­ren i Vita Park i Odder som en for­tæl­ling om hele kom­mu­nen. Og i lands­by­er­ne står de dele af den, der bidra­ger til den loka­le historie.
Hele pro­jek­tet blev afslut­tet med bogen ”TO TUR”, der for­tæl­ler om hele pro­ces­sen – fra den før­ste idé til den fær­di­ge skul­p­tur. I bogen gen­gi­ves cykel­tu­re­nes ople­vel­ser – og for hver del af skul­p­tu­ren får vi små for­tæl­lin­ger om de enkel­te dele. Bogen er både en gui­de, når man står ved den sto­re skul­p­tur, men også en gui­de til cykel­tu­re i området.
”Det er vig­tigt, at vi deler alle histo­ri­er fra et loka­l­om­rå­de”, siger han. ”Det er ind­hol­det af alle de for­tæl­lin­ger, vi byg­ger vide­re på og som ska­ber et fællesskab”.

FAMILIEKRØNIKE
Histo­ri­er­ne og for­tæl­lin­ger­ne fin­des ikke kun i loka­l­om­rå­der­ne. De fin­des også i enhver fami­lie. Der er histo­ri­er, der bli­ver for­talt den ene gang efter den anden – som alle ken­der men alli­ge­vel lyt­ter til. Og der er histo­ri­er, som bli­ver gemt væk.
Også i Ole Grøn’s egen fami­lie. ”Man kan ikke løbe fra sin histo­rie – hel­ler ikke sin for­hi­sto­rie”, siger han. ”Men for­ti­den kan – præ­cist som i lokal­sam­fun­de­ne – ska­be en bed­re for­stå­el­se af nutiden”.
I bogen ”Et hel­digt æble” har han sam­let 77 små for­tæl­lin­ger om for­æl­dre­nes og bedste­for­æl­dre­nes liv – og om egen barn­dom. Det er ble­vet en slags fami­lie­krø­ni­ke med hans egne illustrationer.
”Histo­ri­er­ne er bl.a base­ret på mine for­æl­dres spred­te beret­nin­ger fra et langt liv. Oftest for­talt ved køk­ken­bor­det over en kop kaf­fe og en kage”, skri­ver han i bogens for­ord. ”Hel­dig­vis uden for megen nostal­gisk for­her­li­gel­se af ”de gode gam­le dage” og uden bit­re bekla­gel­ser over ”nuti­dens for­fald”. Og med en klar ople­vel­se af, at alting for­an­drer sig og gan­ske ofte til det bedre”.

STOLT AF MIN FAR
Ole Grøn er vok­set op i Odder – på Møl­le­bak­ken i num­mer 3, som hans olde­far byg­ge­de i 1924. Her boe­de tre gene­ra­tio­ner under sam­me tag – bedste­for­æl­dre, for­æl­dre, Ole og hans 10 år ældre bror.
I vin­du­et i hans værk­sted står et lil­le skilt med ”Radio og fjern­syn” skre­vet med røde bog­sta­ver. Bag på står ”Grøn Mad­sen”. Det sad på hans fars før­ste vare­vogn. Og histo­ri­en om hans far, er en af de for­tæl­lin­ger, som Ole ger­ne giver vide­re. For han er stolt af ham.

“Jeg er stolt af min far”, siger han. Han byg­ge­de en for­ret­ning op helt fra grun­den – han var iværksætter

”Han var iværk­sæt­ter, og før han nåe­de til at få den sto­re for­ret­ning med 24 ansat­te, var det et slid. For han byg­ge­de op helt fra grun­den. Han kom her­ned fra Nord­jyl­land, da han var 19 år og fik arbej­de i Vig­go Ras­mus­sens cykel- og radio­for­ret­ning på Rørt­hvej. Her mød­te han vogn­man­dens dat­ter, som kom ind for at købe en gram­mo­fon­pla­de. De blev sene­re gift, og flyt­te­de ind på Møl­le­bak­ken 3, hvor hen­des for­æl­dre boe­de, og han star­te­de en lil­le for­ret­ning med radio og TV – og repa­ra­tio­ner. Den lå på det, der den­gang hed Sko­le­ga­de, men som nu hed­der Råd­hus­ga­de. Den vok­se­de sig stør­re på grund af hans slid og hans evne til at se fremad. Og til sidst kun­ne han byg­ge for­ret­ning på Poli­ti­tor­vet i Odder – tæt på bro­en over Åen”.

FORTIDENFOR AT FORSTÅ NUTIDEN
“Jeg har en pri­vil­e­ge­ret til­væ­rel­se – kan arbej­de med det, jeg helst vil. Og er der nogen, jeg kan tak­ke for det, er det mine for­æl­dre”, siger han.
“De – og mine bedste­for­æl­dre – byg­ge­de et solidt fun­da­ment for mit liv. Det var, hvad jeg tænk­te en dag, jeg sad ved mit staf­fe­li og syn­tes, jeg hav­de en god til­væ­rel­se. Der­for beslut­te­de jeg at skri­ve fami­lie­krø­ni­ken med nog­le af de histo­ri­er, som mine børn en dag vil for­tæl­le og byg­ge på”.
Ole Grøn håber, at han med fami­lie­krø­ni­ken kan inspi­re­re andre til også at for­tæl­le deres historier.
Måske var de ”gode gam­le dage” ikke så gode, som man­ge vil gøre dem til. Men vi kan lære af dem. For­stå nuti­den – og også frem­ti­den bedre”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KALENDER

SANGEFTERMIDDAGE BEGYNDER IGEN

San­g­ef­ter­mid­da­ge­ne i Sog­ne­hu­set, der var aflyst hele for­å­ret p.g.a. Cor­o­na-restrik­tio­ner­ne, begyn­der igen.
Det er den før­ste tirs­dag i hver måned til og med 3. maj 2022. Og det er fra kl. 14 – 16.30

TORSDAGSKLUBBENS PROGRAM
Pro­gram for efter­å­ret og for­å­ret 2022 er lagt ind under lokal­råd & foreninger

DANSKE SENIORES PROGRAM
Pro­gram for efter­å­ret og for for­å­ret 2022 er lagt ind under lokal­råd & foreninger

AMSTRUP-MØDE

22. sep­tem­ber kl. 19 hol­der Lokal­rå­det møde med bebo­er­ne i Amstrup om udvik­lings­pla­nen. Det er i Fal­ling Forsamlingshus.

ODDER VOICES

28. sep­tem­ber kl. 19.30 er der san­gaf­ten med koret Odder Voi­ces i Sog­ne­hu­set på Bilsbækvej

FALLING-MØDE:

29. sep­tem­ber kl. 19 hol­der Lokal­rå­det møde med bebo­er­ne i Fal­ling om udvik­lings­pla­nen. Det er i Fal­ling Forsamlingshus

ØRTING-MØDE:

6. okto­ber kl. 19 hol­der Lokal­rå­det møde med bebo­er­ne i Ørting om udvik­lings­pla­nen. Det er i Sog­ne­hu­set på Bilsbækvej.

NATURSTI-INDVIELSE:

(foto fra Odder kom­mu­nes hjem­mesi­de)

9. okto­ber kl. 14 skal den nye natursti i Ålstrup ind­vies. Det begyn­der ved Fryse­hu­set, hvor snoren skal klippes

SPISEVENNER

19. okto­ber kl. 12 mødes Spi­se­ven­ner igen i Fal­ling For­sam­lings­hus. Til­mel­ding skal ske sene­st 15. okto­ber til Poul Hen­ning tlf 22383692