KORT NYT

DET BLEV TIL 3.803 KM

Igen i år vandt Hund­slund lokal­dy­sten. På 2. plad­sen kom Sak­sild, som var med for før­ste gang i år. Gyl­ling snup­pe­de 3. plad­sen og Ørting-Fal­ling blev num­mer fire.

Alt i alt fik kon­kur­ren­cen bor­ge­re i de fire lands­by­er til at løbe, gå og cyk­le 3.803 km.

PROGRAMMER FOR DEN NYE SÆSON

Liter­vis af kaf­fe, kort­spil, bræt­spil, fored­rag, udflug­ter, fæl­les­spis­ning….
Dan­ske Seni­o­rers og Tors­dags­klub­bens pro­gram­mer for den kom­men­de sæson rum­mer gode ople­vel­ser for områ­dets “grå guld”.
Beg­ge pro­gram­mer er nu lagt ind under Lokal­råd og for­e­nin­ger. Som sæd­van­ligt fore­går det i Sog­ne­hu­set på Bils­bæ­kvej i Ørting.

THEJSEN FORLADER FONDEN ØRTING

Dit­te-Marie Thej­sen for­la­der job­bet som vice­for­stan­der på Fon­den Ørting for at bli­ve skole­le­der på Åsko­len, frisko­len i Hør­ning. Hun har arbej­det på opholds­ste­det i mere end 10 år.
Åsko­len har 150 ele­ver fra 0. – 7. klas­se, og en af Thej­sens opga­ver bli­ver at arbej­de med en over­byg­ning. Hun er uddan­net lærer fra Den Frie Lærer­højsko­le. Uddan­nel­sen er spe­ci­elt mål­ret­tet frisko­ler, efter­sko­ler og højskoler.

LOKALRÅD

Hvis du vil vide, hvad Lokal­rå­det for Ørting-Fal­ling arbej­der med for tiden, kan du ori­en­te­re dig i de møde­re­fe­ra­ter, der er lagt ind under ”Lokal­råd og for­e­nin­ger”.
Her fin­der du alle refe­ra­ter fra i år – og også fra de sid­ste par år. Nåe­de du ikke gene­ral­for­sam­lin­gen, kan du sam­me sted fin­de beret­ning, refe­rat og regnskab.

LUK IKKE DE TRÆNGENDE IND

Hvis det rin­ger på døren og frem­me­de beder om lov til at bru­ge dit toilet, skal du ikke luk­ke de træn­gen­de ind. For når de går igen, mang­ler du fle­re gen­stan­de. Den ene er en kvinde.

Det har ældre bebo­e­re i Gyl­ling ople­vet, da de var ven­li­ge mod de frem­me­de. Ven­lig­he­den blev ikke gen­gældt. Så glem med­men­ne­ske­lig­he­den – luk og lås døren. Ring til din nabo eller en anden, hvis de bli­ver uden for.

GENERALFORSAMLING

Alle over 16 år, som bor fat i Ørting-Fal­ling Sog­ne, er med­lem­mer af Lokal­rå­det. Også selv om de hver­ken har udfyldt en blan­ket eller betalt kon­tin­gent, som ellers er det almin­de­li­ge, når man bli­ver med­lem af en for­e­ning.  De kan møde op til gene­ral­for­sam­lin­gen og stem­me. Det­te års gene­ral­for­sam­ling fin­der sted d. 29. marts kl. 19 – 21.30 hos Dine­sen i Fal­ling. Lokal­rå­det har eksi­ste­ret siden okto­ber 2014 og skal være områ­dets kon­takt til kom­mu­nal­be­sty­rel­se og for­valt­ning.  Hvis du vil se, hvad rådet arbej­der med, så find alle møde­re­fe­ra­ter på Lokal­po­sten under Lokal­råd og foreninger.

STØTTE TIL HANDELSPLADSEN

Der er luk­ket så meget som muligt for fry­se­re og køle­re på Han­dels­plad­sen, men alli­ge­vel koster elek­tri­ci­te­ten det hvi­de ud af øjne­ne.  Men Pan­de­ka­ge­bi­len og støt­te­bi­drag ind­brag­te på få timer 16.000 kro­ner – eller et beløb, der bety­der, at reg­nin­gen fra elek­tri­ci­tets­sel­ska­bet for en måneds for­brug, kan beta­les. Pan­de­ka­ge­bi­len done­re­de pen­ge­ne fra to timers salg ved Han­dels­plad­sen, og lands­by­ens bebo­e­re bak­ke­de op og spi­ste fyld­te pan­de­ka­ger til aftens­mad. Den sam­me hjælp fik Dagli’Brugsen i Gylling.

PANDEKAGEBILEN STØTTER LOKALE

Den 9. decem­ber mel­lem kl. 16 og 18 kan man købe pan­de­ka­ger med fyld ved Han­dels­plad­sen i Ørting. Pen­ge­ne fra sal­get går ube­skå­ret til hjælp til at beta­le el-reg­­nin­­gen. I går var Pan­de­ka­ge­bi­len ved Gyl­ling-Brugs­­en – også for at give et til­skud til de sti­gen­de udgifter. 

Valg flyt­ter sang til kirken

Stem­me­bok­se og valg­til­for­ord­ne­de ryk­ker 1. novem­ber ind i Sog­ne­hu­set og fortræn­ger den sang­grup­pe, som ple­jer at mødes der før­ste tirs­dag i måne­den. Men grup­pen kan sta­dig mødes, for kir­ken er reser­ve­ret til dem. Kaf­fen skal sta­dig tages med hjemmefra.

BRUGSEN ER NU ÅBEN KL. 8 – 18

Fra i mor­gen – 1. okto­ber – ændrer Gyl­ling-Brugs­­en åbning­sti­den. Den åbner kl. 8 og luk­ker kl. 18. Der er skå­ret en halv time om mor­ge­nen og en time om afte­nen, og er en kon­se­kvens af, at elek­tri­ci­te­ten koster det hvi­de ud af øjne­ne. De nye tider bety­der, at ingen med­ar­bej­de­re bli­ver fyret.

FDF Ørting-Fal­ling kan fortsætte

Syv voks­ne har meldt sig til at gå ind som fri­vil­li­ge i FDF-arbej­­det. Og det bety­der, at kred­sen kan fort­sæt­te. Ikke kun børn fra det­te områ­de er med i den loka­le FDF-kreds. Også børn fra Gyl­ling del­ta­ger.
De kan nu alle mødes igen 1. sep­tem­ber kl. 18.30 ved spej­der­hyt­ten på Tof­ten i Ørting.

Mari­an­ne Lyst stopper

Sog­ne­præst Mari­an­ne Lyst har valgt at gå på pen­sion ved års­skif­tet. Inden da har hun ferie, der skal afvik­les, så hen­des afskeds­gud­stje­ne­ster bli­ver holdt 27. novem­ber. Det er i Gyl­ling Kir­ke kl. 9.30, og kl. 10.30 på Alrø.

Pas på kanterne

Cykel­stien mel­lem Ørting og Odder har nu fået et lag asfalt, der har dæk­ket de rev­ner, der for­år­sa­ge­de en del uheld. Den smal­le cykel­sti har der­for nu fået kan­ter, der kan være far­li­ge, hvis cyk­li­ster også lader Tour de Fran­­ce-febe­ren sni­ge sig ind på turen til arbej­de og over­ha­ler. Så pas på.

CYKELSTIERNE SKAL FORBEDRES

”Det kom­mer på i løbet af for­å­ret – i hvert fald inden som­mer­fe­ri­en”.
”Det” er et nyt slid­lag på cykel­sti­er­ne mel­lem Ørting og Odder. Og løf­tet om for­bed­ring af cykel­stien er givet af for­man­den for Kli­­ma- og Pla­n­ud­val­get, Kre­sten Bjer­re i Hor­sens Fol­ke­blad 21. janu­ar. Cyk­li­ster har i lang tid kla­get over de dår­li­ge for­hold, der har bety­det, at man­ge er væltet.

KAFFEN SERVERESKIRKEN

Så meget er aflyst eller udskudt. Men ikke mor­gensan­gen i kir­ken. Den bli­ver gen­nem­ført 13. janu­ar kl. 9.30 som plan­lagt. Ene­ste ændring er, at der ikke bag­ef­ter er mor­genkaf­fe i Sog­ne­hu­set. Kaf­fen bli­ver den­ne gang ser­ve­ret i kir­ken. Virus-reg­­ler­­ne bli­ver over­holdt, så det er trygt at deltage. 

Hent “Men­ne­sker fra vores områ­de” – for en 20’er

Nu kan du down­lo­a­de hæf­tet ”Men­ne­sker fra vores områ­de”, som du kan ved­hæf­te dine elek­tro­ni­ske jule­kort. – og sam­ti­dig kan du støt­te ind­sam­lin­gen til jule­hjælp i vores område.
Det koster (mini­mum) 20 kr at down­lo­a­de. Send pen­ge­ne til Mobile­pay nr. 70 566 og mærk din ind­be­ta­ling ”Lokal­po­sten”. Har du ikke Mobile­pay, kan du lave en ban­ko­ver­før­sel til reg​.nr 1944 – kon­tonr: 9440 311 858. Så går pen­ge­ne direk­te vide­re til jule­hjælp­skas­sen. Link til hæf­tet lig­ger i bun­den af den­ne arti­kel.

Vil du bru­ge hæf­tet som jule­ga­ve, kan du fra d. 11. decem­ber købe den tryk­te udga­ve. Pri­sen er 55 kr + por­to. Bor du i vores områ­de, bli­ver hæf­tet bragt til dig, så du und­går omkost­nin­ger og for­sin­kel­ser med Post­N­ord. Over­skud vil gå til ØFUG, så for­e­nin­gen kan give fri­plad­ser til børn. For­e­nin­ger, der sæl­ger hæf­tet, behol­der selv over­skud. Du kan alle­re­de nu bestil­le ved at sen­de en mail til mh@​oertingposten.​dk

ALMINDELIGER DEN STÆRKESTE DRIVKRAFT
 
I hæf­tet kan du læse nog­le af de portræt­ter og lokal­hi­sto­ri­ske artik­ler, der har været bragt Ørting Fal­ling Lokal­post.  Man­ge både i og uden for vores områ­de læser avi­sen net­op på grund af dens portræt­ter og lokal­hi­sto­ri­ske artikler.
Alle men­ne­sker har en histo­rie, som vi andre kan have gavn af at høre. Måske for­di vi får noget nyt at vide. Måske for­di vi gen­nem et andet men­ne­skes for­tæl­ling kom­mer til at se et emne eller et pro­blem på en anden måde – fra en anden syns­vin­kel. Måske for­di vi bare kan gen­ken­de noget af os selv – noget fra vores eget liv.
Alle de portræt­te­re­de bor i vores eget områ­de. Og man­ge rea­ge­rer med ”nej, jeg er jo bare helt almin­de­lig”, når de bli­ver bedt om et interview.

 

“Almin­de­lig” er måske den stær­ke­ste driv­kraft til identifikation

Men det almin­de­li­ge er måske den stær­ke­ste driv­kraft til iden­ti­fi­ka­tion. Meget stær­ke­re end de spek­taku­læ­re for­tæl­lin­ger, vi ofte møder i medi­er­ne. Og det er der­for, portræt­ter­ne med lige stor inter­es­se kan læses i Ørting, i Århus, i Hil­le­rød…. Men de loka­le læse­re får så en ekstra dimen­sion: Ham/​hende ken­der jeg. Eller: Ham/​hende møder jeg tit hos købmanden.

 

LOKALHISTORIEN BLIVER GENKENDELIG
Lokal­po­sten har valgt at sæt­te de men­ne­sker, der bor – eller har boet – i vores områ­de, i cen­trum. For­tæl­le histo­ri­er­ne om udvik­ling og afvik­ling via bebo­er­nes erfa­rin­ger, ople­vel­ser og livsforløb.
Der­for har de lokal­hi­sto­ri­ske artik­ler som hoved­re­gel afsæt i et enkelt men­ne­ske, der eks­po­ne­rer et histo­risk emne. F.eks det­te hæf­tes histo­rie om Karen Jep­pe. Udover at for­tæl­le om hen­des liv, sæt­ter den også fokus på det armen­ske fol­ke­mord, som sta­dig er aktu­elt i dag, for­di Tyr­ki­et ikke aner­ken­der det. Histo­ri­en om Vestin­de­ren i Neger­hyt­ten for­tæl­ler om et sort kapi­tel i Dan­marks histo­rie, hvor ca 100.000 afri­kan­ske sla­ver blev sej­let over Atlan­ten på dan­ske ski­be. Histo­ri­en om Vig­go Ander­sen, der leve­de hele livet i Ørting, for­tæl­ler om for­ti­dens behand­ling af retar­de­re­de men­ne­sker – men for­tæl­ler også om rum­me­lig­he­den i en lands­by, som man godt kun­ne unde fle­re han­di­cap­pe­de at møde i dag.
På den måde bli­ver lokal­hi­sto­ri­en også af inter­es­se for folk, som ikke bor i vores område.

LOKAL IDENTITET
Men hoved­for­må­let med at brin­ge portræt­ter og artik­ler om lokal­hi­sto­ri­en, er nu ikke at skaf­fe læse­re uden for vores to sog­ne – om end det da er en gevinst. For­må­let er at med­vir­ke til at ved­li­ge­hol­de og styr­ke den loka­le iden­ti­tet, som så man­ge alle­re­de har i vores områ­de. For at have lokal iden­ti­tet – for at føle, at det er hér man skal bo – er det vig­tigt, at man ken­der hin­an­den. Det er vig­tigt, at man ken­der områ­dets rød­der. De men­ne­sker, der var her før os. Lige­le­des er det vig­tigt, at ken­de til alle områ­dets akti­vi­te­ter, hvor men­ne­sker går sam­men om at gøre en ind­sats. Dis­se akti­vi­te­ter er kun indi­rek­te med i det­te hæf­te – hvor der kun bli­ver for­talt om dem i portræt­ter­ne. Men du fin­der dem under ”aktu­elt” på www.ørtingposten.dk
Hver­ken e‑bog eller den tryk­te udga­ve af ”men­ne­sker fra vores områ­de” vil­le være ble­vet til noget uden hjælp fra Lise Lau­er­sen, som har sat artik­ler­ne sam­men og lay­ou­tet. Stor tak til hen­de. Også for­di det der­med bli­ver muligt at give et bidrag til jule­hjæl­pen i vores områ­de, som ube­skå­ret får beta­lin­gen for e‑bogen – og øko­no­misk støt­te til akti­vi­te­ter i for­e­nin­ger, som behol­der over­skud ved salg af hæftet.

Du kan down­lo­a­de hæf­tet her:   Men­ne­sker fra vores område

 

 

 

 

 

KALENDER


ÆSKEN HOLDER ÅBENT

Æsken på Alrø hol­der nu åbent i wee­ken­der­ne fra kl. 13 – kl. 17. 

SPISEVENNER

På menu­en er fri­ka­del­ler, stu­vet hvid­kål og kar­to­f­ler, når Spi­se­ven­ner mødes igen 21. maj kl. 12 i Ørting Hal­lens Café.

FORÅRSKONCERTFALLING KIRKE

Jysk Aka­de­misk Kor, der består af 30 erfar­ne kor­san­ge­re, giver kon­cert i Fal­ling Kir­ke 29. maj kl. 19. De syn­ger dan­ske for­års- og sommersange. 

ER DER KANDIS

Desvær­re – for dem, der kom for sent – er alle 500 bil­let­ter, der giver adgang til spis­ning og hal­bal solgt. Men vil man nøjes med hal­bal og Kan­dis, er 75 ekstra bil­let­ter nu udbudt til salg. Køb her.

LIVGADERNE 

Fra 13. – 15. juni hol­der Gyl­ling byfest. I år vil alt ikke fore­gå på sport­s­plad­sen – men også i gader­ne, i For­sam­lings­hu­set og ved Møl­len. Pro­gram­met er ikke helt klar end­nu. Efter­hån­den som det er fær­digt, vil akti­vi­te­ter­ne bli­ve sat i kalenderen.ER DER IGEN METALFORSAMLINGSHUSET