KORT NYT

To nye med­lem­mer valgt

Godt 30 men­ne­sker mød­te i aften op i Sog­ne­hu­set for at væl­ge med­lem­mer til Fjord­pa­sto­ra­tets fæl­les menig­heds­råd. To gen­gan­ge­re og to helt nye med­lem­mer skal repræ­sen­te­re Ørting og Fal­ling sog­ne.

I Ørting blev den nuvæ­ren­de for­mand for menig­heds­rå­det, Jens Peter Peter­sen, valgt sam­men med Git­te Bis­bo Bøgh, der er helt ny i den­ne form for

fri­vil­ligt arbej­de. Til dag­ligt arbej­der hun som admi­ni­stra­tiv leder på Vestsko­len.Som sted­fortræ­der blev Ton­ny H. Jakob­sen valgt. Også han, der har et entre­pre­nør­fir­ma i Hor­sens, er ny i arbej­det.

For Fal­ling sogn blev Knud Appel, som er næst­for­mand for det nuvæ­ren­de menig­heds­råd. Han blev valgt sam­men med Lise Færch, som er ope­ra­tions­sy­geple­jer­ske på Hor­sens Syge­hus.Som sup­ple­an­ter blev Kaj Rude­beck og Else Ros­borg valgt. De bor beg­ge i Amstrup. og har beg­ge tid­li­ge­re været med­lem­mer af menig­heds­rå­det for Ørting Fal­ling.

Hent “Men­ne­sker fra vores områ­de” – for en 20’er

Nu kan du down­lo­a­de hæf­tet ”Men­ne­sker fra vores områ­de”, som du kan ved­hæf­te dine elek­tro­ni­ske jule­kort. – og sam­ti­dig kan du støt­te ind­sam­lin­gen til jule­hjælp i vores områ­de.
Det koster (mini­mum) 20 kr at down­lo­a­de. Send pen­ge­ne til Mobile­pay nr. 70 566 og mærk din ind­be­ta­ling ”Lokal­po­sten”. Har du ikke Mobile­pay, kan du lave en ban­ko­ver­før­sel til reg​.nr 1944 – kon­tonr: 9440 311 858. Så går pen­ge­ne direk­te vide­re til jule­hjælp­skas­sen. Link til hæf­tet lig­ger i bun­den af den­ne arti­kel.

Vil du bru­ge hæf­tet som jule­ga­ve, kan du fra d. 11. decem­ber købe den tryk­te udga­ve. Pri­sen er 55 kr + por­to. Bor du i vores områ­de, bli­ver hæf­tet bragt til dig, så du und­går omkost­nin­ger og for­sin­kel­ser med Post­N­ord. Over­skud vil gå til ØFUG, så for­e­nin­gen kan give fri­plad­ser til børn. For­e­nin­ger, der sæl­ger hæf­tet, behol­der selv over­skud. Du kan alle­re­de nu bestil­le ved at sen­de en mail til mh@​oertingposten.​dk

ALMINDELIGER DEN STÆRKESTE DRIVKRAFT
 
I hæf­tet kan du læse nog­le af de portræt­ter og lokal­hi­sto­ri­ske artik­ler, der har været bragt Ørting Fal­ling Lokal­post.  Man­ge både i og uden for vores områ­de læser avi­sen net­op på grund af dens portræt­ter og lokal­hi­sto­ri­ske artik­ler.
Alle men­ne­sker har en histo­rie, som vi andre kan have gavn af at høre. Måske for­di vi får noget nyt at vide. Måske for­di vi gen­nem et andet men­ne­skes for­tæl­ling kom­mer til at se et emne eller et pro­blem på en anden måde – fra en anden syns­vin­kel. Måske for­di vi bare kan gen­ken­de noget af os selv – noget fra vores eget liv.
Alle de portræt­te­re­de bor i vores eget områ­de. Og man­ge rea­ge­rer med ”nej, jeg er jo bare helt almin­de­lig”, når de bli­ver bedt om et inter­view.

 

“Almin­de­lig” er måske den stær­ke­ste driv­kraft til iden­ti­fi­ka­tion

Men det almin­de­li­ge er måske den stær­ke­ste driv­kraft til iden­ti­fi­ka­tion. Meget stær­ke­re end de spek­taku­læ­re for­tæl­lin­ger, vi ofte møder i medi­er­ne. Og det er der­for, portræt­ter­ne med lige stor inter­es­se kan læses i Ørting, i Århus, i Hil­le­rød…. Men de loka­le læse­re får så en ekstra dimen­sion: Ham/​hende ken­der jeg. Eller: Ham/​hende møder jeg tit hos køb­man­den.

 

LOKALHISTORIEN BLIVER GENKENDELIG
Lokal­po­sten har valgt at sæt­te de men­ne­sker, der bor – eller har boet – i vores områ­de, i cen­trum. For­tæl­le histo­ri­er­ne om udvik­ling og afvik­ling via bebo­er­nes erfa­rin­ger, ople­vel­ser og livs­for­løb.
Der­for har de lokal­hi­sto­ri­ske artik­ler som hoved­re­gel afsæt i et enkelt men­ne­ske, der eks­po­ne­rer et histo­risk emne. F.eks det­te hæf­tes histo­rie om Karen Jep­pe. Udover at for­tæl­le om hen­des liv, sæt­ter den også fokus på det armen­ske fol­ke­mord, som sta­dig er aktu­elt i dag, for­di Tyr­ki­et ikke aner­ken­der det. Histo­ri­en om Vestin­de­ren i Neger­hyt­ten for­tæl­ler om et sort kapi­tel i Dan­marks histo­rie, hvor ca 100.000 afri­kan­ske sla­ver blev sej­let over Atlan­ten på dan­ske ski­be. Histo­ri­en om Vig­go Ander­sen, der leve­de hele livet i Ørting, for­tæl­ler om for­ti­dens behand­ling af retar­de­re­de men­ne­sker – men for­tæl­ler også om rum­me­lig­he­den i en lands­by, som man godt kun­ne unde fle­re han­di­cap­pe­de at møde i dag.
På den måde bli­ver lokal­hi­sto­ri­en også af inter­es­se for folk, som ikke bor i vores områ­de.

LOKAL IDENTITET
Men hoved­for­må­let med at brin­ge portræt­ter og artik­ler om lokal­hi­sto­ri­en, er nu ikke at skaf­fe læse­re uden for vores to sog­ne – om end det da er en gevinst. For­må­let er at med­vir­ke til at ved­li­ge­hol­de og styr­ke den loka­le iden­ti­tet, som så man­ge alle­re­de har i vores områ­de. For at have lokal iden­ti­tet – for at føle, at det er hér man skal bo – er det vig­tigt, at man ken­der hin­an­den. Det er vig­tigt, at man ken­der områ­dets rød­der. De men­ne­sker, der var her før os. Lige­le­des er det vig­tigt, at ken­de til alle områ­dets akti­vi­te­ter, hvor men­ne­sker går sam­men om at gøre en ind­sats. Dis­se akti­vi­te­ter er kun indi­rek­te med i det­te hæf­te – hvor der kun bli­ver for­talt om dem i portræt­ter­ne. Men du fin­der dem under ”aktu­elt” på www.ørtingposten.dk
Hver­ken e‑bog eller den tryk­te udga­ve af ”men­ne­sker fra vores områ­de” vil­le være ble­vet til noget uden hjælp fra Lise Lau­er­sen, som har sat artik­ler­ne sam­men og lay­ou­tet. Stor tak til hen­de. Også for­di det der­med bli­ver muligt at give et bidrag til jule­hjæl­pen i vores områ­de, som ube­skå­ret får beta­lin­gen for e‑bogen – og øko­no­misk støt­te til akti­vi­te­ter i for­e­nin­ger, som behol­der over­skud ved salg af hæf­tet.

Du kan down­lo­a­de hæf­tet her:   Men­ne­sker fra vores område

 

 

 

 

 

KALENDER

MORGENSANGKIRKEN

8. okto­ber kl. 9.30 er der igen mor­gensang i Ørting Kir­ke med efter­føl­gen­de kaf­fe i Sog­ne­hu­set

LIVET FØR OG EFTER ULYKKEN

12. okto­ber kom­mer tid­li­ge­re råd­mand og vice­borg­me­ster i Århus kom­mu­ne Dort­he Lau­sten til Dan­ske Seni­o­rers møde for at hol­de fored­rag om livet før og efter ulyk­ken. Hun bræk­ke­de ryg­gen i 2012 i en ulyk­ke uden for Ørting.

FAMILIEN FARTEN

9. novem­ber kl. 13.30 for­tæl­ler Anne Gret­he Trang­bæk og Hel­ge Rude Kri­sten­sen om deres rej­se rundt i det syd­li­ge Afri­ka. 22.000 km over 4 måne­der i Nami­bia, Botswa­na, Leso­t­ho og Swa­ziland. Dan­ske Seni­o­rer Ørting Fal­ling og Gyl­ling Pen­sio­ni­st­for­e­ning arran­ge­rer. Det er i Gyl­ling for­sam­lings­hus. Pris 60 kr. Til­mel­ding nød­ven­dig sene­st 26. okt. Ring til Tove Fors­berg – 52 38 53 80 – eller Kir­sten Jør­gen­sen – 50 48 47 58