KORT NYT

Lokal­rå­det aflyser

Refe­rat fra det sene­ste møde i Lokal­rå­det for Ørting-Fal­ling Sog­ne er nu lagt ind under Lokal­råd og for­e­nin­ger.Sid­ste i refe­ra­tet er en del dato­er opli­stet. Men for­man­den, Jan Kjær­s­gaard, siger, at møde­r­ne er aflyst til vide­re p.g.a. Cor­o­­na-situ­a­tio­­nen. Hvor­når de kan gen­op­ta­ges afhæn­ger af, om der kom­mer nye restrik­tio­ner for at dæm­me op for Covid-19’s engel­ske mutation. 

Jule­g­ud­stje­ne­ste aflyst

Alle gud­stje­ne­ster er aflyst fra og med 24. decem­ber til 3. janu­ar.Det har menig­heds­rå­det og præ­ster­ne i Fjord­pa­sto­ra­tet beslut­tet efter anbe­fa­ling fra biskop­per­ne.De sene­ste dage har været præ­get af meget for­skel­li­ge udmel­din­ger. Først men­te biskop­per­ne, at der skul­le hol­des gud­stje­ne­ster. Så måt­te de kun vare 50 minut­ter – og helst være uden sal­mesang. Sund­heds­sty­rel­sen redu­ce­re­de til 30 minut­ter. Og så sent som for to dage siden sag­de provst Dort­he R. Søren­sen: Kom trygt i kir­ke. Men her i 11. time er alle gud­stje­ne­ster alt­så aflyst. 

Jule­ga­ve til FDF

Por­to­bel­los vel­gø­ren­heds­pro­jekt har delt pen­ge ud, og Ørting-Fal­ling FDF har fået 5000, – kr. Til lyk­ke.Nor­malt bli­ver der lavet en afstem­ning på Face­book, og de tre for­e­nin­ger og klub­ber, der får flest stem­mer, deler pen­ge­ne. Men i dis­se tider er intet nor­malt, så Por­to­bel­lo har beslut­tet, at give 5000, – kr til hver af de fire indstil­le­de for­e­nin­ger. Sid­ste år løb ØFUG med før­ste­plad­sen ved afstemningen. 

Slut med fitness

Fra i mor­gen kl. 16 og frem til i hvert fald 3. janu­ar luk­ker fit­ness i Ørting Hal­len som føl­ge af de nye Cor­o­­na-restrik­tio­­ner. Så for dem, der ikke kan und­væ­re den dag­li­ge træ­ning, er der kun et at gøre: Find løbe­sko­e­ne frem.Hal­lens cafe­te­ria luk­ker også. Jule­træ­er kan sta­dig hen­tes ved Hal­len på søn­dag mel­lem kl. 15 – 17. Men der er hver­ken gløgg eller æbleskiver. 

Jens Peter er sta­dig formand

Jens Peter Peter­sen, som var for­mand for Ørting-Fal­lings menig­heds­råd, fort­sæt­ter som for­mand. Men nu for det fæl­les menig­heds­råd for Fjord­pa­sto­ra­tet, der består af hele seks sog­ne. Nem­lig Ørting, Fal­ling, Gyl­ling, Alrø, Hund­slund og Tor­rild.Næst­for­mand er Tri­ne Bil­le, som er valgt i Hundslund. 

Menig­heds­rå­det er dørvogtere

Hvis du er vant til at gå i kir­ke jule­af­ten, så skal du hjem­me­fra i god tid, hvis du ikke vil risi­ke­re at bli­ve afvist i døren. Her står et med­lem af menig­heds­rå­det og age­rer dør­vog­ter. D.v.s. luk­ker de hel­di­ge ind og afvi­ser de uhel­di­ge. På grund af afstands–  og kva­drat­me­ter­krav må antal­let af kir­ke­gæn­ge­re jule­af­ten reduceres. 

De to præ­ster i Fjord­pa­sto­ra­tet har beslut­tet at hol­de en gud­stje­ne­ste i alle seks kir­ker den 24. dec. I Ørting er det alle­re­de kl 13. på Alrø kl. 14.30 og i Fal­ling kl. 16. 

Loka­l­om­rå­dets udviklingsplan

Lokal­rå­dets udvik­lings­plan for Ørting-Fal­ling områ­det lig­ger nu på siden ”Lokal­råd og for­e­nin­ger”.  Her lig­ger også det sene­ste møde­re­fe­rat.Lokal­po­sten vil i den kom­men­de tid sæt­te fokus på nog­le af de pro­ble­mer, som pla­nen viser, der er i områ­det med de fire lands­by­er: Ørting, Fal­ling, Amstrup og Ålstrup. 

Østjy­der mod Kattegatforbindelsen

Der er basis for en østjysk for­e­ning mod Kat­te­gat­for­bin­del­sen. Det står fast efter DN-Odders møde “for­bin­del­se eller for­ban­del­se” i Pak­hu­set i Odder tirs­dag 20. okto­ber. DN-Odder mel­der ud, så snart der er nyt om den fæl­les forening. 

På Sam­sø er en enig kom­mu­nal­be­sty­rel­se imod Kat­te­gat­for­bin­del­sen og 400 bebo­e­re er med­lem­mer af for­e­nin­gen imod den. Face­book­grup­pen ”Nej tak til motor­ve­je og Kat­te­gat­bro fra og til Odder” har på kort tid sam­let 1200 medlemmer. 

Vej­bod fortsætter

Den lil­le vej­bod ved Brand­by­ge­gaard har været så vel­be­søgt, at den fort­sæt­ter. Hver dag vil den bli­ve fyldt op med går­dens øl, æg, kar­to­f­ler og grønt­sa­ger. Men det sto­re jule­mar­ked er aflyst. “Desvær­re”, siger Lone Vitus. “Mar­ke­det ple­jer at være et kæm­pe til­løbs­styk­ke, og folk kom­mer fra hele lan­det. Det kan vi slet ikke sty­re i for­hold til forsamlingsforbuddet”. 

Cor­o­na-jul

Jule­af­tens­dag ple­jer kir­ker­ne at være fyldt til sid­ste plads. Men i år vil Cor­o­­na-restrik­tio­­ner kræ­ve utra­di­tio­nel­le løs­nin­ger – hvis de da ikke bli­ver ophæ­vet før 24. dec. I Midt-og Vestjyl­land vil sports­hal­ler bli­ve taget i brug. 

I Fjord­pa­sto­ra­tet, som rum­mer seks kir­ker, er der “end­nu ikke klar­hed over, hvor­dan julen skal fejres”, oply­ser sog­ne­præst Kåre Schel­de Busk. ”Men vi er gået i tænkeboks”. 

Pla­der for de smadre­de vinduer

Fæl­les Ser­vi­ce og Drift er ved at være fær­dig med opryd­nin­gen ved den gam­le bør­ne­ha­ve på Hav­re­væn­get. Hæk­ken er ble­vet klip­pet, de gam­le og nu råd­ne lege­red­ska­ber er ved at bli­ve fjer­net. Det sam­me er de selvså­e­de træ­er og buske. Til­ba­ge skal kun være et are­al med græs, der kan hol­des nede. Låger­ne til byg­nin­gen er ble­vet lavet og aflåst. Ende­lig er der sat pla­der for de smadre­de vinduer. 

Lor­te Corona”

Med dis­se ord afly­ser Karen og Kim Schlos­ser alle fæl­les­spis­nin­ger i Hal­lens Cafeteria. 

Der kan dog fort­sat købes mad. Men der skal bæres mund­bind, når man ikke sid­der ned. 

Cafe­te­ri­et luk­ker også hver aften kl. 22. Så skal alle være ude. 

To nye med­lem­mer valgt

Godt 30 men­ne­sker mød­te i aften op i Sog­ne­hu­set for at væl­ge med­lem­mer til Fjord­pa­sto­ra­tets fæl­les menig­heds­råd. To gen­gan­ge­re og to helt nye med­lem­mer skal repræ­sen­te­re Ørting og Fal­ling sogne. 

I Ørting blev den nuvæ­ren­de for­mand for menig­heds­rå­det, Jens Peter Peter­sen, valgt sam­men med Git­te Bis­bo Bøgh, der er helt ny i den­ne form for 

fri­vil­ligt arbej­de. Til dag­ligt arbej­der hun som admi­ni­stra­tiv leder på Vestsko­len.Som sted­fortræ­der blev Ton­ny H. Jakob­sen valgt. Også han, der har et entre­pre­nør­fir­ma i Hor­sens, er ny i arbejdet. 

For Fal­ling sogn blev Knud Appel, som er næst­for­mand for det nuvæ­ren­de menig­heds­råd. Han blev valgt sam­men med Lise Færch, som er ope­ra­tions­sy­geple­jer­ske på Hor­sens Syge­hus.Som sup­ple­an­ter blev Kaj Rude­beck og Else Ros­borg valgt. De bor beg­ge i Amstrup. og har beg­ge tid­li­ge­re været med­lem­mer af menig­heds­rå­det for Ørting Falling. 

Hent “Men­ne­sker fra vores områ­de” – for en 20’er

Nu kan du down­lo­a­de hæf­tet ”Men­ne­sker fra vores områ­de”, som du kan ved­hæf­te dine elek­tro­ni­ske jule­kort. – og sam­ti­dig kan du støt­te ind­sam­lin­gen til jule­hjælp i vores område.
Det koster (mini­mum) 20 kr at down­lo­a­de. Send pen­ge­ne til Mobile­pay nr. 70 566 og mærk din ind­be­ta­ling ”Lokal­po­sten”. Har du ikke Mobile­pay, kan du lave en ban­ko­ver­før­sel til reg​.nr 1944 – kon­tonr: 9440 311 858. Så går pen­ge­ne direk­te vide­re til jule­hjælp­skas­sen. Link til hæf­tet lig­ger i bun­den af den­ne arti­kel.

Vil du bru­ge hæf­tet som jule­ga­ve, kan du fra d. 11. decem­ber købe den tryk­te udga­ve. Pri­sen er 55 kr + por­to. Bor du i vores områ­de, bli­ver hæf­tet bragt til dig, så du und­går omkost­nin­ger og for­sin­kel­ser med Post­N­ord. Over­skud vil gå til ØFUG, så for­e­nin­gen kan give fri­plad­ser til børn. For­e­nin­ger, der sæl­ger hæf­tet, behol­der selv over­skud. Du kan alle­re­de nu bestil­le ved at sen­de en mail til mh@​oertingposten.​dk

ALMINDELIGER DEN STÆRKESTE DRIVKRAFT
 
I hæf­tet kan du læse nog­le af de portræt­ter og lokal­hi­sto­ri­ske artik­ler, der har været bragt Ørting Fal­ling Lokal­post.  Man­ge både i og uden for vores områ­de læser avi­sen net­op på grund af dens portræt­ter og lokal­hi­sto­ri­ske artikler.
Alle men­ne­sker har en histo­rie, som vi andre kan have gavn af at høre. Måske for­di vi får noget nyt at vide. Måske for­di vi gen­nem et andet men­ne­skes for­tæl­ling kom­mer til at se et emne eller et pro­blem på en anden måde – fra en anden syns­vin­kel. Måske for­di vi bare kan gen­ken­de noget af os selv – noget fra vores eget liv.
Alle de portræt­te­re­de bor i vores eget områ­de. Og man­ge rea­ge­rer med ”nej, jeg er jo bare helt almin­de­lig”, når de bli­ver bedt om et interview.

 

“Almin­de­lig” er måske den stær­ke­ste driv­kraft til identifikation

Men det almin­de­li­ge er måske den stær­ke­ste driv­kraft til iden­ti­fi­ka­tion. Meget stær­ke­re end de spek­taku­læ­re for­tæl­lin­ger, vi ofte møder i medi­er­ne. Og det er der­for, portræt­ter­ne med lige stor inter­es­se kan læses i Ørting, i Århus, i Hil­le­rød…. Men de loka­le læse­re får så en ekstra dimen­sion: Ham/​hende ken­der jeg. Eller: Ham/​hende møder jeg tit hos købmanden.

 

LOKALHISTORIEN BLIVER GENKENDELIG
Lokal­po­sten har valgt at sæt­te de men­ne­sker, der bor – eller har boet – i vores områ­de, i cen­trum. For­tæl­le histo­ri­er­ne om udvik­ling og afvik­ling via bebo­er­nes erfa­rin­ger, ople­vel­ser og livsforløb.
Der­for har de lokal­hi­sto­ri­ske artik­ler som hoved­re­gel afsæt i et enkelt men­ne­ske, der eks­po­ne­rer et histo­risk emne. F.eks det­te hæf­tes histo­rie om Karen Jep­pe. Udover at for­tæl­le om hen­des liv, sæt­ter den også fokus på det armen­ske fol­ke­mord, som sta­dig er aktu­elt i dag, for­di Tyr­ki­et ikke aner­ken­der det. Histo­ri­en om Vestin­de­ren i Neger­hyt­ten for­tæl­ler om et sort kapi­tel i Dan­marks histo­rie, hvor ca 100.000 afri­kan­ske sla­ver blev sej­let over Atlan­ten på dan­ske ski­be. Histo­ri­en om Vig­go Ander­sen, der leve­de hele livet i Ørting, for­tæl­ler om for­ti­dens behand­ling af retar­de­re­de men­ne­sker – men for­tæl­ler også om rum­me­lig­he­den i en lands­by, som man godt kun­ne unde fle­re han­di­cap­pe­de at møde i dag.
På den måde bli­ver lokal­hi­sto­ri­en også af inter­es­se for folk, som ikke bor i vores område.

LOKAL IDENTITET
Men hoved­for­må­let med at brin­ge portræt­ter og artik­ler om lokal­hi­sto­ri­en, er nu ikke at skaf­fe læse­re uden for vores to sog­ne – om end det da er en gevinst. For­må­let er at med­vir­ke til at ved­li­ge­hol­de og styr­ke den loka­le iden­ti­tet, som så man­ge alle­re­de har i vores områ­de. For at have lokal iden­ti­tet – for at føle, at det er hér man skal bo – er det vig­tigt, at man ken­der hin­an­den. Det er vig­tigt, at man ken­der områ­dets rød­der. De men­ne­sker, der var her før os. Lige­le­des er det vig­tigt, at ken­de til alle områ­dets akti­vi­te­ter, hvor men­ne­sker går sam­men om at gøre en ind­sats. Dis­se akti­vi­te­ter er kun indi­rek­te med i det­te hæf­te – hvor der kun bli­ver for­talt om dem i portræt­ter­ne. Men du fin­der dem under ”aktu­elt” på www.ørtingposten.dk
Hver­ken e‑bog eller den tryk­te udga­ve af ”men­ne­sker fra vores områ­de” vil­le være ble­vet til noget uden hjælp fra Lise Lau­er­sen, som har sat artik­ler­ne sam­men og lay­ou­tet. Stor tak til hen­de. Også for­di det der­med bli­ver muligt at give et bidrag til jule­hjæl­pen i vores områ­de, som ube­skå­ret får beta­lin­gen for e‑bogen – og øko­no­misk støt­te til akti­vi­te­ter i for­e­nin­ger, som behol­der over­skud ved salg af hæftet.

Du kan down­lo­a­de hæf­tet her:   Men­ne­sker fra vores område

 

 

 

 

 

KALENDER

SANGEFTERMIDDAGE AFLYSES
San­g­ef­ter­mid­da­ge­ne i Sog­ne­hu­set den før­ste tirs­dag i måne­den afly­ses helt. For­hå­bent­ligt kan de begyn­de igen 1. september. 

TORSDAGSKLUBBEN
…afly­ser klu­b­ef­ter­mid­da­ge­ne i Sog­ne­hu­set frem til 28. februar.

DANSKE SENIORER
Møde­r­ne i Sog­ne­hu­set vil først begyn­de igen 28. febru­ar. Besty­rel­sen vil lave et alter­na­tivt pro­gram, så det er muligt at mødes – også selv om Cor­o­na-restrik­tio­ner­ne ikke bli­ver ophævet. 

AFLYSTMORGENSANGKIRKEN

Tors­dag d. 14. janu­ar kl. 9.30 er der mor­gensang i Ørting Kir­ke og bag­ef­ter fæl­les kaf­fe i Sognehuset.