Historien om en helhedsplan for Åkær

Retten i Skanderborg satte stempelmærket på helhedsplanen

Klokken 09:26  den 13. februar 1997 satte Retten i Skanderborg stempel på ”aftale om helhedsplan for Aakær Gods”. Og planen var tinglyst.
Forud var gået flere møder, klager og tovtrækkerier.
Johan Koed Jørgensen havde for cirka 33 millioner kroner købt det 1.242 hektar store gods 17. maj 1993 en halv time før en tvangsauktion. (En hektar er et kvadrat på 100 meter x 100 meter).
Sælgeren var Ebba Busky-Neergaard, som i mange år havde forsømt  godsets bygninger, marker og skov. Den nye ejer gik straks i gang med at skabe et ”moderne, effektivt landbrug”, som han udtrykte det.
Men der var også hensyn at tage til natur og miljø. Ikke kun til det ”effektive og moderne”.

EN PRINCIPIEL KAMP
Og så begyndte forhandlingerne mellem godsejeren og Århus amt, der til den seneste kommunalreform trådte i kraft, havde ansvaret for natur og miljø.
H.O.A Kjeldsen, som dengang var formand for De Danske Landboforeninger gik ind i forhandlingerne med støtte til Koed Jørgensen. Kjeldsen var selv godsejer, og han mente, der var tale om en principiel kamp mellem den dengang ret nye naturbeskyttelseslov og rentabel landbrugsdrift. Naturbeskyttelsesloven blev vedtaget i 1992 og havde til formål at ”beskytte de vilde dyr og planter og deres levesteder samt de landskabelige og kulturhistoriske værdier og befolkningens adgang til at færdes i naturen”.
Efter mange møder lykkedes det i 1994 Amtet, H.O.A. Kjeldsen og Koed Jørgensen at blive enige om en helhedsplan, der skulle tilgodese såvel landbrugsdriften som naturhensyn.

DISPENSATIONER MED DET SAMME

H.O.A. Kjeldsen mente, det var en principiel strid mellem naturbeskyttelses-loven og rentabelt landbrug

Helhedsplanen blev vedtaget på et amtsrådsmøde 14. juli 1994. Og allerede på dét møde lykkedes det et flertal i Amtsrådet at give de første dispensationer fra den plan, de netop havde vedtaget!
Dispensationerne i 1994 og 1995 gjorde det muligt for godsejeren bl.a. at opdyrke store uberørte eng-områder, fjerne flere vandhuller og et dige, regulere Åkær Å’s løb, anlægge en ny park på ejendommen samt spule og re-etablere dræn.
Danmarks Naturfredningsforening og Dansk Ornitologisk Forening sendte dispensationerne til Naturklagenævnet, der dengang var højeste myndighed i miljøsager.

FORDI DU GØR NOGET GODT…
Her konfirmerede et flertal dispensationerne. Det fremgår af afgørelsen, at flertallet accepterede, fordi var lykkedes på andre områder at indgå aftale med godsejeren. F.eks. accepterede flertallet, at han kunne fjerne to vandhuller, fordi der var indgået aftale om at etablere dyrkningsfrie bræmmer omkring 14 andre vandhuller.
Den lidt grove version af det lyder: Fordi du gør noget godt, lader vi dig gøre noget andet ikke så godt.
Desuden blev der taget hensyn til ”den særlige historik, der knytter sig til godset og de omliggende jorde. Derfor blev der givet dispensationer ud over hvad der normalt blev dispenseret for”. (Den særlige historik henviser til, at den tidligere ejer havde forsømt landbrugsarealerne).
Kun på ét område afviser nævnet amtets dispensationer: 20 hektar af de 47 hektar eng, som amtet havde givet godsejeren ret til at opdyrke, skal forblive eng.
Afgørelserne blev indskrevet i den endelige helhedsplan, som du kan læse her

STÆVNINGENS OMDREJNINGSPUNKT
Da godsejeren i juli 1996 underskrev den aftale om en helhedsplan, som blev tinglyst 13. februar 1997, tilføjede han:
Må jeg udtale min respekt for den store opbakning Helhedsplanen i slutfasen har fået af alle involverede embedsmænd og politikere i Århus Amt.

Godsejeren og hans advokater ophøjer helhedsplanen til at være over loven

Den helhedsplan, som godsejeren roser opbakningen til fra alle involverede embedsmænd og politikere, er det helt centrale omdrejningspunkt i stævningen mod Odder kommune. (Du kan læse stævningen her).
I stævningens påstand 1 hedder det:
“De sagsøgte tilpligtes at anerkende, at ”Aftale om helhedsplan for Aakær Gods” udgør det gældende reguleringsgrundlag for vandhuller, diger, hegn, vandløb, dræning, enge og overdrev og øvrige miljømæssige forholdmatrikel numrene 1a m.fl., Åkær Hgd. Falling og området jf. kortgenpart og bilag til ”Aftale om helhedsplan for Aakær Gods””.
Eller sagt på en anden måde: Uanset love m.v. gælder de ikke for Åkær. Kun miljømæssige forhold, der er omtalt i helhedsplanen, gælder.