Godsejeren har ikke dokumenteret tab

Og heller ikke dokumenteret værdiforringelsen. Og godsets helhedsplan tilsidesætter ikke loven. Det er i den korte version kommunens svar på stævningen

Godsets helhedsplan kan aldrig erstatte loven, skriver kommunen

En helhedsplan for miljøet kan aldrig erstatte loven. Det er loven, der gælder.
Det fastslår kommunen i svarskrift på den stævning, som godsejer Johan Koed Jørgensen har indgivet mod kommunen med et krav om at få en erstatning på 39.140.000 kroner.
Desuden henviser kommunen til, at det fremgår af bilag m.v. at helhedsplanen alene drejede sig om de dispensationer, der blev søgt, da den blev vedtaget. At helhedsplanen altså var et øjebliksbillede, som gav den nye godsejer et startgrundlag på den forsømte ejendom.

Selv hvis man et øjeblik forestiller sig, at loven kan tilsidesættes, kan det – endda med helhedsplanen i hånden – afvises, at den ”udgør det gældende reguleringsgrundlag”, som der står i stævningen.
I sagsakterne står nemlig:
“Aftalerne i Helhedsplanen danner grundlag for behandlingen af dispensationsansøgningerne i forhold til gældende lovgivning på baggrund af konkret ansøgning fra ejer”.
Og videre:
“Uanset Helhedsplanen eller ej er alle de registrerede områder beskyttet efter naturbeskyttelsesloven, indtil andet bestemmes i konkrete afgørelser. Ændringer i naturtilstanden må først foretages efter en konkret dispensation”
(Du kan læse kommunens gensvar her)

 DET ER KOMMUNENS SKYLD…
Så er der sagen om vedligeholdelse af Åkær Å. I TV2 Østjylland så vi 25. maj godsejer Johan Koed Jørgensen vise, at  en mark var sumpet, fordi kommunen ikke renser åen. (Du kan se indslaget her)
Igen henviser godsejeren og hans advokater til helhedsplanen.
Aftalen i 1996 lød, at åen skal oprenses og at ejeren har adgang til at rengøre/spule drænrør.

VILLE IKKE VENTE PÅ KLAGENÆVNET

Johan Koed Jørgensen fortæller TV2 Østjylland om utilfredsheden med Odder kommune

Godsejeren har allerede klaget over det, han mener er forsømmelse fra kommunens side. Faktisk har han klaget flere gange. Senest 19. januar sidste år. Da klagede han til kommunen, der 20. december 2017 traf afgørelse om, at vedligeholdelsen af vandløbet var i overensstemmelse med vandløbsregulativet. Den afgørelse sendte godsejeren straks videre til Miljø- og Fødevarenævnet, som (nu) er øverste klageinstans. Kommunen har pligt til at følge den afgørelse, som nævnet kommer frem til. Men det kunne Koed Jørgensen ikke vente på. Han stævnede kommunen og kræver altså erstatning. I stævningens punkt 6 står, at retten skal afgøre, om Odder kommune har overholdt sine forpligtelser til at vedligeholde Åkær Å og fritlægge dræn. Eller sagt med stævningens ord:
“Odder Kommune tilpligtes at anerkende at være forpligtet til at vedligeholde vandhuller, diger, hegn, vandløb, dræning, enge og overdrev og øvrige forhold beliggende på matrikel numrene 1a m.fl., Åkær Hgd. Falling og i området, herunder straks at foretage bund- og kantskæring og oprensning, vedligeholdelse og fornøden reparation af det samlede vandforløb og dobbeltprofilet i Åkær Å mellem st. 0 og 3810 samt fritlægning, vedligehold, spuling og reparation af skader på de bilag 22 markerede dræn og udløb, alt beliggende på matrikel numrene 1a m.fl., Åkær Hgd. Falling”.
(Du kan læse hele stævningen her)

GODSETS EGNE ANSVARSOMRÅDER
Men kommunen fralægger sig ansvaret for, at Koed Jørgensen på TV2 Østjylland så at sige kunne få skoene til at svuppe rundt på en mark.
I svaret på stævningen hedder det:
“(Derimod) fremgår det, at forhold inden for godsets egne ansvarsområder meget vel kan have forårsaget i hvert fald en del af problemerne. Også valg af driftsform kan have betydning for, om et område forsumper”.
I svaret hedder det også, at forsumpningen kan skyldes manglende vedligeholdelse af private dræn, som kommunen ikke har pligt til at vedligeholde.
I det hele taget er historien om godsets klager over kommunens rensning af åen lang. Et uvildigt konsulentfirma har udarbejdet en rapport. Koed Jørgensen er mødt op med egen konsulent. Der har været ført tilsyn – ved flere af dem er en repræsentant fra Åkær ikke mødt op.  

HINDRING FOR AFLØB
At noget I åen skulle hindre afløb fra dræn, afviser kommunen også:
“Odder Kommune er ikke i henhold til regulativet fra 2001 forpligtet til at vedligeholde private dræn, men aflejringer i åen, som hindrer afløbet fra dræn, der udmunder i eller over den regulativmæssige bundkote, vil blive fjernet efter anmodning, jf. punkt 7.6, underpunkt 6, sidste afsnit (generelle bestemmelser) i regulativet. Odder Kommune havde en aftale med
daværende godsforvalter Rune Bukkehave om, at han til enhver tid kunne henvende sig til kommunen, hvis der blev konstateret problemer med bundkoten ved drænudløb. Godset har dog ikke kunnet påvise aflejringer i åen, som hindrede afløb fra dræn, trods det at Odder Kommune en række gange har været i dialog med godset omkring dette.
Det er Odder Kommunes opfattelse, at der snarere har været tale om misligholdte – herunder overgroede – dræn”.

BESTRIDER TAB
 

Kommunen til godsejeren – dem har du ikke krav på

Konklusionen på det hele er altså, at kommunen afviser Koed Jørgensens krav, og mener iøvrigt også, at hele sagen bør vente på en afgørelse på den klage, som han senest har sendt til Miljø- og fødevarenævnet.
Kommunen bestrider også godsejerens tab. 
“Sagsøger har (heller) ikke ført bevis for, at de krævede arbejder er omfattet af vedligeholdelsespligten, eller at de er påkrævede. Der er heller ikke ført bevis for tabets størrelse, som i det hele bestrides. Det bestrides herunder, at der er tale om 200 ha jord”.