KORT NYT

LOKALRÅD

Hvis du vil vide, hvad Lokal­rå­det for Ørting-Fal­ling arbej­der med for tiden, kan du ori­en­te­re dig i de møde­re­fe­ra­ter, der er lagt ind under ”Lokal­råd og for­e­nin­ger”.Her fin­der du alle refe­ra­ter fra i år – og også fra de sid­ste par år. Nåe­de du ikke gene­ral­for­sam­lin­gen, kan du sam­me sted fin­de beret­ning, refe­rat og regnskab. 

LUK IKKE DE TRÆNGENDE IND

Hvis det rin­ger på døren og frem­me­de beder om lov til at bru­ge dit toilet, skal du ikke luk­ke de træn­gen­de ind. For når de går igen, mang­ler du fle­re gen­stan­de. Den ene er en kvinde. 

Det har ældre bebo­e­re i Gyl­ling ople­vet, da de var ven­li­ge mod de frem­me­de. Ven­lig­he­den blev ikke gen­gældt. Så glem med­men­ne­ske­lig­he­den – luk og lås døren. Ring til din nabo eller en anden, hvis de bli­ver uden for. 

GENERALFORSAMLING

Alle over 16 år, som bor fat i Ørting-Fal­ling Sog­ne, er med­lem­mer af Lokal­rå­det. Også selv om de hver­ken har udfyldt en blan­ket eller betalt kon­tin­gent, som ellers er det almin­de­li­ge, når man bli­ver med­lem af en for­e­ning.  De kan møde op til gene­ral­for­sam­lin­gen og stem­me. Det­te års gene­ral­for­sam­ling fin­der sted d. 29. marts kl. 19 – 21.30 hos Dine­sen i Fal­ling. Lokal­rå­det har eksi­ste­ret siden okto­ber 2014 og skal være områ­dets kon­takt til kom­mu­nal­be­sty­rel­se og for­valt­ning.  Hvis du vil se, hvad rådet arbej­der med, så find alle møde­re­fe­ra­ter på Lokal­po­sten under Lokal­råd og foreninger. 

STØTTE TIL HANDELSPLADSEN

Der er luk­ket så meget som muligt for fry­se­re og køle­re på Han­dels­plad­sen, men alli­ge­vel koster elek­tri­ci­te­ten det hvi­de ud af øjne­ne.  Men Pan­de­ka­ge­bi­len og støt­te­bi­drag ind­brag­te på få timer 16.000 kro­ner – eller et beløb, der bety­der, at reg­nin­gen fra elek­tri­ci­tets­sel­ska­bet for en måneds for­brug, kan beta­les. Pan­de­ka­ge­bi­len done­re­de pen­ge­ne fra to timers salg ved Han­dels­plad­sen, og lands­by­ens bebo­e­re bak­ke­de op og spi­ste fyld­te pan­de­ka­ger til aftens­mad. Den sam­me hjælp fik Dagli’Brugsen i Gylling. 

PANDEKAGEBILEN STØTTER LOKALE

Den 9. decem­ber mel­lem kl. 16 og 18 kan man købe pan­de­ka­ger med fyld ved Han­dels­plad­sen i Ørting. Pen­ge­ne fra sal­get går ube­skå­ret til hjælp til at beta­le el-reg­­nin­­gen. I går var Pan­de­ka­ge­bi­len ved Gyl­ling-Brugs­­en – også for at give et til­skud til de sti­gen­de udgifter. 

Valg flyt­ter sang til kirken

Stem­me­bok­se og valg­til­for­ord­ne­de ryk­ker 1. novem­ber ind i Sog­ne­hu­set og fortræn­ger den sang­grup­pe, som ple­jer at mødes der før­ste tirs­dag i måne­den. Men grup­pen kan sta­dig mødes, for kir­ken er reser­ve­ret til dem. Kaf­fen skal sta­dig tages med hjemmefra. 

BRUGSEN ER NU ÅBEN KL. 8 – 18

Fra i mor­gen – 1. okto­ber – ændrer Gyl­ling-Brugs­­en åbning­sti­den. Den åbner kl. 8 og luk­ker kl. 18. Der er skå­ret en halv time om mor­ge­nen og en time om afte­nen, og er en kon­se­kvens af, at elek­tri­ci­te­ten koster det hvi­de ud af øjne­ne. De nye tider bety­der, at ingen med­ar­bej­de­re bli­ver fyret. 

FDF Ørting-Fal­ling kan fortsætte

Syv voks­ne har meldt sig til at gå ind som fri­vil­li­ge i FDF-arbej­­det. Og det bety­der, at kred­sen kan fort­sæt­te. Ikke kun børn fra det­te områ­de er med i den loka­le FDF-kreds. Også børn fra Gyl­ling del­ta­ger.De kan nu alle mødes igen 1. sep­tem­ber kl. 18.30 ved spej­der­hyt­ten på Tof­ten i Ørting. 

Mari­an­ne Lyst stopper

Sog­ne­præst Mari­an­ne Lyst har valgt at gå på pen­sion ved års­skif­tet. Inden da har hun ferie, der skal afvik­les, så hen­des afskeds­gud­stje­ne­ster bli­ver holdt 27. novem­ber. Det er i Gyl­ling Kir­ke kl. 9.30, og kl. 10.30 på Alrø. 

Pas på kanterne

Cykel­stien mel­lem Ørting og Odder har nu fået et lag asfalt, der har dæk­ket de rev­ner, der for­år­sa­ge­de en del uheld. Den smal­le cykel­sti har der­for nu fået kan­ter, der kan være far­li­ge, hvis cyk­li­ster også lader Tour de Fran­­ce-febe­ren sni­ge sig ind på turen til arbej­de og over­ha­ler. Så pas på. 

CYKELSTIERNE SKAL FORBEDRES

”Det kom­mer på i løbet af for­å­ret – i hvert fald inden som­mer­fe­ri­en”.”Det” er et nyt slid­lag på cykel­sti­er­ne mel­lem Ørting og Odder. Og løf­tet om for­bed­ring af cykel­stien er givet af for­man­den for Kli­­ma- og Pla­n­ud­val­get, Kre­sten Bjer­re i Hor­sens Fol­ke­blad 21. janu­ar. Cyk­li­ster har i lang tid kla­get over de dår­li­ge for­hold, der har bety­det, at man­ge er væltet. 

KAFFEN SERVERESKIRKEN

Så meget er aflyst eller udskudt. Men ikke mor­gensan­gen i kir­ken. Den bli­ver gen­nem­ført 13. janu­ar kl. 9.30 som plan­lagt. Ene­ste ændring er, at der ikke bag­ef­ter er mor­genkaf­fe i Sog­ne­hu­set. Kaf­fen bli­ver den­ne gang ser­ve­ret i kir­ken. Virus-reg­­ler­­ne bli­ver over­holdt, så det er trygt at deltage. 

AFLYSNINGER RAMMER ÆLDRE MENNESKER

Dan­ske Seni­o­rer afly­ser gene­ral­for­sam­lin­gen 10. janu­ar, men håber at kun­ne hol­de den 14. marts kl. 13.30. For­e­nin­gen kan dog glæ­de sig over, at 50 ældre nåe­de at del­ta­ge i jule­mid­da­gen med mad fra Sko­v­bak­ken, før alt luk­ke­de ned. Tors­dags­klub­ben begyn­der først igen 20. janu­ar. Spi­se­ven­ner håber dog at kun­ne sam­le ældre men­ne­sker i Ørting Hal­lens Café d. 18. janu­ar kl. 12. Bli­ver restrik­tio­ner­ne ikke stram­met yder­li­ge­re, lever Cafe­en op til kravene. 

Cor­o­na-aflys­ning

Der bli­ver ingen jule­kon­cert i Fal­ling Kir­ke 14. decem­ber. Menig­heds­rå­det har beslut­tet, at kon­cer­ten med Odder Voi­ces ikke skal gen­nem­fø­res på grund af risi­ko­en for smit­te med Cor­o­­na-virus – eller en af Covid 19’s efter­hån­den man­ge vari­an­ter. End­nu er der ingen mel­din­ger om jule­g­ud­stje­ne­ster­ne i Fjord­pa­sto­ra­tets kirker. 

TRE FRA VORES OMRÅDE VALGT

Den nye kom­mu­nal­be­sty­rel­se får tre med­lem­mer fra vores område. 

Det er Katja Ive­sø fra Gyl­ling valgt for de radi­ka­le, Klaus Rafa­el Jen­sen fra Fal­ling – valgt for de kon­ser­va­ti­ve og Lene Aagaard fra Ørting – valgt for Venstre. 

Det var meget tæt på, at også Jan Kjær­s­gaard fra Ørting var ble­vet valgt. Hav­de han fået 10 mere end de 147 per­son­li­ge stem­mer, han fik, var han også ble­vet valgt. 

Stem­me­pro­cen­ter­ne svin­ge­de en del i områ­det. På Alrø valg­te 88,8 pro­cent af væl­ger­ne at stem­me, i Ørting-Fal­ling var det 74,3 pro­cent og Gyl­ling kun 68,7 procent. 

Hospi­tal for de van­vit­ti­ge og de ædruelige

Drej på Gyl­ling­vej og kør godt en kilo­me­ter ad Gos­mer­vej. Her fin­der du lands­by­en, som for år til­ba­ge hav­de et hospi­tal. Ikke en kæm­pe labyrint som Skej­by Hospi­tal, hvor man helst skal med­brin­ge kom­pas og have due­lig­heds­tegn som sti­fin­der for at kom­me ind det ret­te sted. Kun et enkelt hus – som nu er fyldt med haveredskaber.
Men for 263 år siden, da hospi­ta­let blev opret­tet, var det ikke river, spa­der og græs­klip­pe­re, der fyld­te op. Det var der­i­mod otte såkald­te lem­mer. Og hver mor­gen kun­ne man i lands­by­en høre den sted­li­ge degn syn­ge to sal­mer, læse en bøn og et kapi­tel fra det nye testamente.
Lem­mer­ne var men­ne­sker, der hav­de været til­knyt­tet spe­ci­elt god­set Ger­s­dor­f­f­slund, men også nog­le få fra Rat­hlous­dal. Det var udtjen­te fæstebøn­der, enker og i det hele taget folk, som ingen andre tog sig af. De kun­ne så bo på hospitalet.

ÆDRUELIGT OG CHRISTELIGT LEVNET

Dor­o­t­hea Scha­ck-Rat­hlou som “Gud til ære og fat­ti­ge til nyt­te” fik byg­get hospitalet

I Fun­dat­sen er oprem­set, hvem der kan kom­me i betragt­ning til en bolig.
Det var ”van­vit­ti­ge og van­fø­re men­ne­sker” uan­set alder. De måt­te dog ikke være ”gal­ne eller med smit­som syge”.
Den anden grup­pe var enke­mænd over 60 år, som p.g.a. ”armod, svag­hed eller andre van­held” ikke hav­de andre ste­der at bo. Men det var ikke nok. De skul­le også have ”et ædru­e­ligt og chri­ste­ligt levnet”.
Den tred­je grup­pe var enker efter mænd, der hav­de været til­knyt­tet god­ser­ne. De skul­le dog være over 60 år – og også de skul­le have ”et ædru­e­ligt og chri­ste­ligt levnet”.
Den fjer­de og sid­ste grup­pe var ”gam­le kar­le og piger”, der hav­de tjent på god­ser­ne i man­ge år. Men som nu var kom­met i en situ­a­tion, hvor de ikke selv kun­ne tje­ne til livets ophold.
Var de først kom­met ind i huset, kun­ne de ikke smi­des ud igen. Med min­dre de ikke ret­te­de sig efter en for­ma­ning om ikke at ”betee sig uskik­ke­lig, mod­vil­lig eller forargelig”.

GUD TIL ÆRE, FATTIGE TIL NYTTE
Kvin­den bag fun­dat­sen var Dor­o­t­hea Sop­hie Scha­cks – enke efter Chri­sti­an Rat­hlou – ejer af Rat­hlous­dal og Gersdorffslund.
I fun­dat­sen skrev hun:
“Jeg Dor­o­t­hea Sop­hie Scha­ck til Rat­hlous­dal og Gersdorffs­lund, Enke­frue af salig Chri­sti­an Rat­hlou, Rid­der, Gehej­meraad og Jæger­me­ster i Jyl­land, vit­ter­lig­gør, at jeg iføl­ge med min salig Her­res i leven­de live gjor­te Afta­le, haver i den hel­li­ge trefoldigheds

Dor­o­t­hea Scha­cks og Chri­sti­an Rat­hlous gravkapel

Navn stif­tet et Hospi­tal til otte Fat­ti­ge af Rath­lousdals og Ger­s­dor­f­f­slunds God­ser, og til det­te brug alle­re­de haver ladet opbyg­ge et af Mur­sten og Bin­dings­værk teg­l­hængt Hus af 13 Fag med for­nø­de­nt Loft, Vin­du­er og Døre, samt en Kak­ke­lovn og med til­hø­ren­de ste­nind­di­get Kaal­hauge.” (Kaal­hau­ge er en slags urte­gård – en køkkenhave)
Og for at ingen skul­le være i tvivl om, hvad huset skul­le bru­ges til, fik hun mel­lem to vin­du­er ind­mu­ret en pla­de med teksten:
”Gud til ære, fat­ti­ge til nyt­te er det­te hospital……her inden for de arme lem­mer ophol­des og faar leve­brød. Gud, han ej forg­lem­me dem der stif­ted det, de andre nød”.
Dem ”Gud han ej forg­lem­me” var – som der stod på pla­den – ”hans exse­len­se, høj og vel­baar­ne her­re gehej­me­raad og jae­ger­me­ster Chri­sti­an Rat­hlau her­re til Rat­hlous­dal og Ger­s­dor­f­f­slund og høj og vel­baar­ne frue Dor­o­t­hea Sop­hie Scha­ck”. Så var det hele med.
I fun­dat­sen er nøje oprem­set, hvad gård­mænd i Sme­derup skul­le beta­les for at leve­re tørv, hvad deg­nen skul­le have for at syn­ge sal­mer og læse op fra bib­len, hvad præ­sten skul­le beta­les for at kom­me til de døen­de osv. Intet er over­ladt til tilfældighederne.

FRA OTTE TIL 18 “LEMMER

I 1754 da hospi­ta­let blev byg­get, var der plads til otte lem­mer. Sene­re kom­mer en til­byg­ning, så der i 1850 boe­de 18 men­ne­sker. Af fol­ke­tæl­lin­ger­ne frem­går, at de var delt på to adres­ser. De var i alde­ren fra 27 år til 84 år.
Hvor­for kvin­den Ane Kat­hri­ne Ander­s­dat­ter i en alder af kun 27 år bor på hospi­ta­let mel­der histo­ri­en ikke noget om. Måske hør­te hun til i grup­pen af ”van­vit­ti­ge og van­fø­re men­ne­sker”. Hun blev boen­de resten af livet. Af kir­ke­bo­gen frem­går, at hun døde 31. janu­ar 1899. Da var hun 75 år gammel.
Fra 1860’erne blev det svæ­re­re at fyl­de hospi­ta­let op. I 1868 var fem plad­ser ledi­ge – men ingen hav­de meldt sig. Så det blev beslut­tet, at antal­let af bebo­e­re skul­le sæt­tes ned til 12. Ved fol­ke­tæl­lin­gen i 1890 var antal­let af lem­mer nede på seks – alle kvin­der. En af dem, Ane Sørens­dat­ter, døde i 1892 og om hen­de står i kir­ke­bo­gen, at hun har været “gift med Tje­ne­ste­karl Ras­mus Chri­sten­sen af Bol­le i Rand­lev, men er for­ladt af ham”.

SVÆRT AT FINDELEMMER
Ved fol­ke­tæl­lin­gen i 1901 er der kun tre bebo­e­re tilbage. 
Når antal­let af lem­mer faldt, hæn­ger det sam­men med en bed­re hjælp til men­ne­sker over 60 år. I 1891 fik vi loven om alder­doms­un­der­støt­tel­se – og den betød, at ”vær­digt træn­gen­de” over 60 år som ikke hav­de mod­ta­get fat­tig­hjælp de sid­ste 10 år, kun­ne få alder­doms­un­der­støt­tel­sen uden at miste deres val­gret. Men val­gret hav­de de fær­re­ste af de “vær­digt træn­gen­de”. Reelt gjaldt det kun 15 pro­cent af befolk­nin­gen. For stem­me­ret­ten var nem­lig for­be­holdt mænd over 30 år, som hav­de egen hus­hold­ning – og som ikke skyld­te pen­ge til fat­tig­væ­se­net. De 7 F’er – som det hed I fol­kemun­de – var ude­luk­ket fra at stem­me: fru­en­tim­me­re, fjol­ser, fal­len­ter, fol­ke­hold (tyen­de), fat­ti­ge, frem­me­de og for­bry­de­re. Men mod­ta­ger­ne af alder­doms­un­der­støt­tel­sen und­gik at bli­ve stemp­let som så uvær­di­ge, at de ikke måt­te stemme.
Hospi­ta­let i Gos­mer blev ende­ligt ned­lagt i 1925 og er nu fre­det. Gan­ske vist er huset fyldt med arbejds­red­ska­ber. Men det er sta­dig et min­de om de men­ne­sker, der hver mor­gen skul­le høre deg­nen syn­ge to sal­mer, læse en bøn og et kapi­tel fra det nye testa­men­te, for­di de på grund af “armod, svag­hed eller andre van­held” ikke hav­de andre ste­der at bo.

 

 

 

 

 

 

 

 

KALENDER

BYFESTGYLLING

15. – 17. juni er der byfest i Gyl­ling. Pro­gram for alle tre dage kan ses her

15 ÅR MED GITTE

18. juni kl. 12 – ? invi­te­rer Git­te Dine­sen fami­lie, ven­ner, bekend­te, for­ret­nings­for­bin­del­ser, nabo­er… kort sagt: alle – til at kom­me og være med til at fejre 15. års jubilæ­et i Falling. 

PROGRAMMER:

Pro­gram­mer­ne for akti­vi­te­ter­ne i Dan­ske Seni­o­rer og i Tors­dags­klub­ben er nu lagt ind under “Lokal­råd og for­e­nin­ger”. Se et væld af akti­vi­te­ter som fored­rag, kort­spil, hyg­ge, fæl­les­spis­nin­ger og udflugter.