KORT NYT

DET BLEV TIL 3.803 KM

Igen i år vandt Hund­slund lokal­dy­sten. På 2. plad­sen kom Sak­sild, som var med for før­ste gang i år. Gyl­ling snup­pe­de 3. plad­sen og Ørting-Fal­ling blev num­mer fire.

Alt i alt fik kon­kur­ren­cen bor­ge­re i de fire lands­by­er til at løbe, gå og cyk­le 3.803 km.

PROGRAMMER FOR DEN NYE SÆSON

Liter­vis af kaf­fe, kort­spil, bræt­spil, fored­rag, udflug­ter, fæl­les­spis­ning….
Dan­ske Seni­o­rers og Tors­dags­klub­bens pro­gram­mer for den kom­men­de sæson rum­mer gode ople­vel­ser for områ­dets “grå guld”.
Beg­ge pro­gram­mer er nu lagt ind under Lokal­råd og for­e­nin­ger. Som sæd­van­ligt fore­går det i Sog­ne­hu­set på Bils­bæ­kvej i Ørting.

THEJSEN FORLADER FONDEN ØRTING

Dit­te-Marie Thej­sen for­la­der job­bet som vice­for­stan­der på Fon­den Ørting for at bli­ve skole­le­der på Åsko­len, frisko­len i Hør­ning. Hun har arbej­det på opholds­ste­det i mere end 10 år.
Åsko­len har 150 ele­ver fra 0. – 7. klas­se, og en af Thej­sens opga­ver bli­ver at arbej­de med en over­byg­ning. Hun er uddan­net lærer fra Den Frie Lærer­højsko­le. Uddan­nel­sen er spe­ci­elt mål­ret­tet frisko­ler, efter­sko­ler og højskoler.

LOKALRÅD

Hvis du vil vide, hvad Lokal­rå­det for Ørting-Fal­ling arbej­der med for tiden, kan du ori­en­te­re dig i de møde­re­fe­ra­ter, der er lagt ind under ”Lokal­råd og for­e­nin­ger”.
Her fin­der du alle refe­ra­ter fra i år – og også fra de sid­ste par år. Nåe­de du ikke gene­ral­for­sam­lin­gen, kan du sam­me sted fin­de beret­ning, refe­rat og regnskab.

LUK IKKE DE TRÆNGENDE IND

Hvis det rin­ger på døren og frem­me­de beder om lov til at bru­ge dit toilet, skal du ikke luk­ke de træn­gen­de ind. For når de går igen, mang­ler du fle­re gen­stan­de. Den ene er en kvinde.

Det har ældre bebo­e­re i Gyl­ling ople­vet, da de var ven­li­ge mod de frem­me­de. Ven­lig­he­den blev ikke gen­gældt. Så glem med­men­ne­ske­lig­he­den – luk og lås døren. Ring til din nabo eller en anden, hvis de bli­ver uden for.

GENERALFORSAMLING

Alle over 16 år, som bor fat i Ørting-Fal­ling Sog­ne, er med­lem­mer af Lokal­rå­det. Også selv om de hver­ken har udfyldt en blan­ket eller betalt kon­tin­gent, som ellers er det almin­de­li­ge, når man bli­ver med­lem af en for­e­ning.  De kan møde op til gene­ral­for­sam­lin­gen og stem­me. Det­te års gene­ral­for­sam­ling fin­der sted d. 29. marts kl. 19 – 21.30 hos Dine­sen i Fal­ling. Lokal­rå­det har eksi­ste­ret siden okto­ber 2014 og skal være områ­dets kon­takt til kom­mu­nal­be­sty­rel­se og for­valt­ning.  Hvis du vil se, hvad rådet arbej­der med, så find alle møde­re­fe­ra­ter på Lokal­po­sten under Lokal­råd og foreninger.

STØTTE TIL HANDELSPLADSEN

Der er luk­ket så meget som muligt for fry­se­re og køle­re på Han­dels­plad­sen, men alli­ge­vel koster elek­tri­ci­te­ten det hvi­de ud af øjne­ne.  Men Pan­de­ka­ge­bi­len og støt­te­bi­drag ind­brag­te på få timer 16.000 kro­ner – eller et beløb, der bety­der, at reg­nin­gen fra elek­tri­ci­tets­sel­ska­bet for en måneds for­brug, kan beta­les. Pan­de­ka­ge­bi­len done­re­de pen­ge­ne fra to timers salg ved Han­dels­plad­sen, og lands­by­ens bebo­e­re bak­ke­de op og spi­ste fyld­te pan­de­ka­ger til aftens­mad. Den sam­me hjælp fik Dagli’Brugsen i Gylling.

PANDEKAGEBILEN STØTTER LOKALE

Den 9. decem­ber mel­lem kl. 16 og 18 kan man købe pan­de­ka­ger med fyld ved Han­dels­plad­sen i Ørting. Pen­ge­ne fra sal­get går ube­skå­ret til hjælp til at beta­le el-reg­­nin­­gen. I går var Pan­de­ka­ge­bi­len ved Gyl­ling-Brugs­­en – også for at give et til­skud til de sti­gen­de udgifter. 

Valg flyt­ter sang til kirken

Stem­me­bok­se og valg­til­for­ord­ne­de ryk­ker 1. novem­ber ind i Sog­ne­hu­set og fortræn­ger den sang­grup­pe, som ple­jer at mødes der før­ste tirs­dag i måne­den. Men grup­pen kan sta­dig mødes, for kir­ken er reser­ve­ret til dem. Kaf­fen skal sta­dig tages med hjemmefra.

BRUGSEN ER NU ÅBEN KL. 8 – 18

Fra i mor­gen – 1. okto­ber – ændrer Gyl­ling-Brugs­­en åbning­sti­den. Den åbner kl. 8 og luk­ker kl. 18. Der er skå­ret en halv time om mor­ge­nen og en time om afte­nen, og er en kon­se­kvens af, at elek­tri­ci­te­ten koster det hvi­de ud af øjne­ne. De nye tider bety­der, at ingen med­ar­bej­de­re bli­ver fyret.

FDF Ørting-Fal­ling kan fortsætte

Syv voks­ne har meldt sig til at gå ind som fri­vil­li­ge i FDF-arbej­­det. Og det bety­der, at kred­sen kan fort­sæt­te. Ikke kun børn fra det­te områ­de er med i den loka­le FDF-kreds. Også børn fra Gyl­ling del­ta­ger.
De kan nu alle mødes igen 1. sep­tem­ber kl. 18.30 ved spej­der­hyt­ten på Tof­ten i Ørting.

Mari­an­ne Lyst stopper

Sog­ne­præst Mari­an­ne Lyst har valgt at gå på pen­sion ved års­skif­tet. Inden da har hun ferie, der skal afvik­les, så hen­des afskeds­gud­stje­ne­ster bli­ver holdt 27. novem­ber. Det er i Gyl­ling Kir­ke kl. 9.30, og kl. 10.30 på Alrø.

Pas på kanterne

Cykel­stien mel­lem Ørting og Odder har nu fået et lag asfalt, der har dæk­ket de rev­ner, der for­år­sa­ge­de en del uheld. Den smal­le cykel­sti har der­for nu fået kan­ter, der kan være far­li­ge, hvis cyk­li­ster også lader Tour de Fran­­ce-febe­ren sni­ge sig ind på turen til arbej­de og over­ha­ler. Så pas på.

CYKELSTIERNE SKAL FORBEDRES

”Det kom­mer på i løbet af for­å­ret – i hvert fald inden som­mer­fe­ri­en”.
”Det” er et nyt slid­lag på cykel­sti­er­ne mel­lem Ørting og Odder. Og løf­tet om for­bed­ring af cykel­stien er givet af for­man­den for Kli­­ma- og Pla­n­ud­val­get, Kre­sten Bjer­re i Hor­sens Fol­ke­blad 21. janu­ar. Cyk­li­ster har i lang tid kla­get over de dår­li­ge for­hold, der har bety­det, at man­ge er væltet.

KAFFEN SERVERESKIRKEN

Så meget er aflyst eller udskudt. Men ikke mor­gensan­gen i kir­ken. Den bli­ver gen­nem­ført 13. janu­ar kl. 9.30 som plan­lagt. Ene­ste ændring er, at der ikke bag­ef­ter er mor­genkaf­fe i Sog­ne­hu­set. Kaf­fen bli­ver den­ne gang ser­ve­ret i kir­ken. Virus-reg­­ler­­ne bli­ver over­holdt, så det er trygt at deltage. 

Hospi­tal for de van­vit­ti­ge og de ædruelige

Drej på Gyl­ling­vej og kør godt en kilo­me­ter ad Gos­mer­vej. Her fin­der du lands­by­en, som for år til­ba­ge hav­de et hospi­tal. Ikke en kæm­pe labyrint som Skej­by Hospi­tal, hvor man helst skal med­brin­ge kom­pas og have due­lig­heds­tegn som sti­fin­der for at kom­me ind det ret­te sted. Kun et enkelt hus – som nu er fyldt med haveredskaber.
Men for 263 år siden, da hospi­ta­let blev opret­tet, var det ikke river, spa­der og græs­klip­pe­re, der fyld­te op. Det var der­i­mod otte såkald­te lem­mer. Og hver mor­gen kun­ne man i lands­by­en høre den sted­li­ge degn syn­ge to sal­mer, læse en bøn og et kapi­tel fra det nye testamente.
Lem­mer­ne var men­ne­sker, der hav­de været til­knyt­tet spe­ci­elt god­set Ger­s­dor­f­f­slund, men også nog­le få fra Rat­hlous­dal. Det var udtjen­te fæstebøn­der, enker og i det hele taget folk, som ingen andre tog sig af. De kun­ne så bo på hospitalet.

ÆDRUELIGT OG CHRISTELIGT LEVNET

Dor­o­t­hea Scha­ck-Rat­hlou som “Gud til ære og fat­ti­ge til nyt­te” fik byg­get hospitalet

I Fun­dat­sen er oprem­set, hvem der kan kom­me i betragt­ning til en bolig.
Det var ”van­vit­ti­ge og van­fø­re men­ne­sker” uan­set alder. De måt­te dog ikke være ”gal­ne eller med smit­som syge”.
Den anden grup­pe var enke­mænd over 60 år, som p.g.a. ”armod, svag­hed eller andre van­held” ikke hav­de andre ste­der at bo. Men det var ikke nok. De skul­le også have ”et ædru­e­ligt og chri­ste­ligt levnet”.
Den tred­je grup­pe var enker efter mænd, der hav­de været til­knyt­tet god­ser­ne. De skul­le dog være over 60 år – og også de skul­le have ”et ædru­e­ligt og chri­ste­ligt levnet”.
Den fjer­de og sid­ste grup­pe var ”gam­le kar­le og piger”, der hav­de tjent på god­ser­ne i man­ge år. Men som nu var kom­met i en situ­a­tion, hvor de ikke selv kun­ne tje­ne til livets ophold.
Var de først kom­met ind i huset, kun­ne de ikke smi­des ud igen. Med min­dre de ikke ret­te­de sig efter en for­ma­ning om ikke at ”betee sig uskik­ke­lig, mod­vil­lig eller forargelig”.

GUD TIL ÆRE, FATTIGE TIL NYTTE
Kvin­den bag fun­dat­sen var Dor­o­t­hea Sop­hie Scha­cks – enke efter Chri­sti­an Rat­hlou – ejer af Rat­hlous­dal og Gersdorffslund.
I fun­dat­sen skrev hun:
“Jeg Dor­o­t­hea Sop­hie Scha­ck til Rat­hlous­dal og Gersdorffs­lund, Enke­frue af salig Chri­sti­an Rat­hlou, Rid­der, Gehej­meraad og Jæger­me­ster i Jyl­land, vit­ter­lig­gør, at jeg iføl­ge med min salig Her­res i leven­de live gjor­te Afta­le, haver i den hel­li­ge trefoldigheds

Dor­o­t­hea Scha­cks og Chri­sti­an Rat­hlous gravkapel

Navn stif­tet et Hospi­tal til otte Fat­ti­ge af Rath­lousdals og Ger­s­dor­f­f­slunds God­ser, og til det­te brug alle­re­de haver ladet opbyg­ge et af Mur­sten og Bin­dings­værk teg­l­hængt Hus af 13 Fag med for­nø­de­nt Loft, Vin­du­er og Døre, samt en Kak­ke­lovn og med til­hø­ren­de ste­nind­di­get Kaal­hauge.” (Kaal­hau­ge er en slags urte­gård – en køkkenhave)
Og for at ingen skul­le være i tvivl om, hvad huset skul­le bru­ges til, fik hun mel­lem to vin­du­er ind­mu­ret en pla­de med teksten:
”Gud til ære, fat­ti­ge til nyt­te er det­te hospital……her inden for de arme lem­mer ophol­des og faar leve­brød. Gud, han ej forg­lem­me dem der stif­ted det, de andre nød”.
Dem ”Gud han ej forg­lem­me” var – som der stod på pla­den – ”hans exse­len­se, høj og vel­baar­ne her­re gehej­me­raad og jae­ger­me­ster Chri­sti­an Rat­hlau her­re til Rat­hlous­dal og Ger­s­dor­f­f­slund og høj og vel­baar­ne frue Dor­o­t­hea Sop­hie Scha­ck”. Så var det hele med.
I fun­dat­sen er nøje oprem­set, hvad gård­mænd i Sme­derup skul­le beta­les for at leve­re tørv, hvad deg­nen skul­le have for at syn­ge sal­mer og læse op fra bib­len, hvad præ­sten skul­le beta­les for at kom­me til de døen­de osv. Intet er over­ladt til tilfældighederne.

FRA OTTE TIL 18 “LEMMER

I 1754 da hospi­ta­let blev byg­get, var der plads til otte lem­mer. Sene­re kom­mer en til­byg­ning, så der i 1850 boe­de 18 men­ne­sker. Af fol­ke­tæl­lin­ger­ne frem­går, at de var delt på to adres­ser. De var i alde­ren fra 27 år til 84 år.
Hvor­for kvin­den Ane Kat­hri­ne Ander­s­dat­ter i en alder af kun 27 år bor på hospi­ta­let mel­der histo­ri­en ikke noget om. Måske hør­te hun til i grup­pen af ”van­vit­ti­ge og van­fø­re men­ne­sker”. Hun blev boen­de resten af livet. Af kir­ke­bo­gen frem­går, at hun døde 31. janu­ar 1899. Da var hun 75 år gammel.
Fra 1860’erne blev det svæ­re­re at fyl­de hospi­ta­let op. I 1868 var fem plad­ser ledi­ge – men ingen hav­de meldt sig. Så det blev beslut­tet, at antal­let af bebo­e­re skul­le sæt­tes ned til 12. Ved fol­ke­tæl­lin­gen i 1890 var antal­let af lem­mer nede på seks – alle kvin­der. En af dem, Ane Sørens­dat­ter, døde i 1892 og om hen­de står i kir­ke­bo­gen, at hun har været “gift med Tje­ne­ste­karl Ras­mus Chri­sten­sen af Bol­le i Rand­lev, men er for­ladt af ham”.

SVÆRT AT FINDELEMMER
Ved fol­ke­tæl­lin­gen i 1901 er der kun tre bebo­e­re tilbage. 
Når antal­let af lem­mer faldt, hæn­ger det sam­men med en bed­re hjælp til men­ne­sker over 60 år. I 1891 fik vi loven om alder­doms­un­der­støt­tel­se – og den betød, at ”vær­digt træn­gen­de” over 60 år som ikke hav­de mod­ta­get fat­tig­hjælp de sid­ste 10 år, kun­ne få alder­doms­un­der­støt­tel­sen uden at miste deres val­gret. Men val­gret hav­de de fær­re­ste af de “vær­digt træn­gen­de”. Reelt gjaldt det kun 15 pro­cent af befolk­nin­gen. For stem­me­ret­ten var nem­lig for­be­holdt mænd over 30 år, som hav­de egen hus­hold­ning – og som ikke skyld­te pen­ge til fat­tig­væ­se­net. De 7 F’er – som det hed I fol­kemun­de – var ude­luk­ket fra at stem­me: fru­en­tim­me­re, fjol­ser, fal­len­ter, fol­ke­hold (tyen­de), fat­ti­ge, frem­me­de og for­bry­de­re. Men mod­ta­ger­ne af alder­doms­un­der­støt­tel­sen und­gik at bli­ve stemp­let som så uvær­di­ge, at de ikke måt­te stemme.
Hospi­ta­let i Gos­mer blev ende­ligt ned­lagt i 1925 og er nu fre­det. Gan­ske vist er huset fyldt med arbejds­red­ska­ber. Men det er sta­dig et min­de om de men­ne­sker, der hver mor­gen skul­le høre deg­nen syn­ge to sal­mer, læse en bøn og et kapi­tel fra det nye testa­men­te, for­di de på grund af “armod, svag­hed eller andre van­held” ikke hav­de andre ste­der at bo.

 

 

 

 

 

 

 

 

KALENDER


ÆSKEN HOLDER ÅBENT

Æsken på Alrø hol­der nu åbent i wee­ken­der­ne fra kl. 13 – kl. 17. 

LIVGADERNE 

Fra 13. – 15. juni hol­der Gyl­ling byfest. I år vil alt ikke fore­gå på sport­s­plad­sen. Ban­ko, kon­cert, spis­ning og musik er flyt­tet For­sam­lings­hu­set og Møl­len.

ER DER IGEN METALFORSAMLINGSHUSET


SANKT HANS VED MØLLEN

Gril­len er tændt og der kan købes øl og soda­vand. Kl. 19 begyn­der bålet at kni­t­re, og der skal syn­ges og lyt­tes til tale. Gyl­ling Event­for­e­ning og Gyl­ling Møl­le er gået sam­men om at arran­ge­re Sankt Hans for hele lands­by­en d. 23. juni. Hvis der bli­ver et over­skud, går pen­ge­ne til For­sam­lings­hu­set og til Møllen. 

LISBETH VISER HAVEN FREM

Og hun giver kaf­fe og småka­ger på gårds­plad­sen 30. juni mel­lem kl. 10 og kl. 17. Det koster ikke en bøjet to-kro­ne. Hvis det reg­ner, dæk­kes der op til kaf­fe-kom-sam­men inden døre. Der vil også være mulig­hed for at se hen­des lil­le land­brugs­mu­se­um i stal­den. Adres­sen er Per­sie­vej 21.

Et lil­le udsnit af de gam­le red­ska­ber i staldmuseet