KORT NYT

Tre loka­le stil­ler op

16. novem­ber skal vi til kom­mu­nalvalg.  Fore­lø­big stil­ler tre loka­le op. Det er Klaus Rafa­el Jen­sen fra Fal­ling, der alle­re­de er i kom­mu­nal­be­sty­rel­sen for de kon­ser­va­ti­ve. Og det er John Rosen­høj fra Amstrup, der også alle­re­de har en plads for Dansk Fol­ke­par­ti. Ny er Jan Kjær­s­gaard fra Ørting, der stil­ler op for Soci­al­de­mo­kra­ter­ne. Først efter par­tiets gene­ral­for­sam­ling ved vi, hvil­ket num­mer på listen han bliver. 

Fire loka­le pro­jek­ter fik penge

Kom­mu­nens lokal­råd har delt ud af pen­ge­ne i fæl­les­pulj­en for pro­jek­ter. Fire pro­jek­ter fra vores områ­de fik pen­ge. Lokal­rå­det for Ørting Fal­ling sog­ne fik 40.000 kr til et natur­pro­jekt  ved Older­mands­høj­en på Mose­vej.  Fryse­hu­set i Ålstrup, der er lands­by­ens for­sam­lings­hus, fik 4.735 kr til en ny flag­stang. Gyl­ling For­sam­lings­hus fik 40.000 kr til nyt gulv og Gyl­ling Lokal­råd fik 25.000 kr til øget biodiversitet. 

Defi­ni­tion på optimisme

Den nye café på Alrø, der vil sæl­ge pro­duk­ter lavet af bison kød, isv­af­ler samt kaf­fe og kage, tager alle­re­de nu imod bord­be­stil­lin­ger, for­di ejer­ne for­ven­ter at åbne til påske. De håber på, at Met­te Fre­de­rik­sen til den tid har lem­pet Cor­o­­na-restrik­tio­­ner­­ne. Det er måske nok defi­ni­tio­nen på opti­mis­me, men deler du den, kan du bestil­le bord på hjem­mesi­den http://​alrokg​.dk

AURA-pen­ge­ne skal bru­ges til spil

Dan­ske Seni­o­rer Ørting Fal­ling har fået 2000 kr fra Auras Cor­o­na­hjæl­pe­pak­ke. Pen­ge­ne skal bru­ges til køb af spil, der kan bru­ges udendørs. 

For­e­nin­gens akti­vi­te­ter har været luk­ket ned læn­ge, og med­lem­mer­ne sav­ner at være sam­men. Besty­rel­sen håber der­for, at det sidst i febru­ar bli­ver muligt at arran­ge­re gåtu­re, spil på FDF’s sto­re grund og drik­ke kaf­fe sam­men i shelteret. 

Bil­li­ge­re byggegrunde

På den luk­ke­de del af kom­mu­nal­be­sty­rel­sens møde beslut­te­de med­lem­mer­ne at sæt­te pri­sen på de otte byg­ge­grun­de i Sme­­de­­ga­­de-områ­­det i Ørting ned med 15 pro­cent. Kun to af de otte grun­de er på nuvæ­ren­de tids­punkt for­hånds­re­ser­ve­ret. En ejen­doms­mæg­ler har vur­de­ret, at pri­sen var sat for højt.Også byg­ge­grun­de­ne i Gyl­ling og Hund­slund er svæ­re at sæl­ge. Men her er mel­din­gen fra ejen­doms­mæg­le­ren, at pri­ser­ne mat­cher markedet. 

Lokal­rå­det aflyser

Refe­rat fra det sene­ste møde i Lokal­rå­det for Ørting-Fal­ling Sog­ne er nu lagt ind under Lokal­råd og for­e­nin­ger.Sid­ste i refe­ra­tet er en del dato­er opli­stet. Men for­man­den, Jan Kjær­s­gaard, siger, at møde­r­ne er aflyst til vide­re p.g.a. Cor­o­­na-situ­a­tio­­nen. Hvor­når de kan gen­op­ta­ges afhæn­ger af, om der kom­mer nye restrik­tio­ner for at dæm­me op for Covid-19’s engel­ske mutation. 

Jule­g­ud­stje­ne­ste aflyst

Alle gud­stje­ne­ster er aflyst fra og med 24. decem­ber til 3. janu­ar.Det har menig­heds­rå­det og præ­ster­ne i Fjord­pa­sto­ra­tet beslut­tet efter anbe­fa­ling fra biskop­per­ne.De sene­ste dage har været præ­get af meget for­skel­li­ge udmel­din­ger. Først men­te biskop­per­ne, at der skul­le hol­des gud­stje­ne­ster. Så måt­te de kun vare 50 minut­ter – og helst være uden sal­mesang. Sund­heds­sty­rel­sen redu­ce­re­de til 30 minut­ter. Og så sent som for to dage siden sag­de provst Dort­he R. Søren­sen: Kom trygt i kir­ke. Men her i 11. time er alle gud­stje­ne­ster alt­så aflyst. 

Jule­ga­ve til FDF

Por­to­bel­los vel­gø­ren­heds­pro­jekt har delt pen­ge ud, og Ørting-Fal­ling FDF har fået 5000, – kr. Til lyk­ke.Nor­malt bli­ver der lavet en afstem­ning på Face­book, og de tre for­e­nin­ger og klub­ber, der får flest stem­mer, deler pen­ge­ne. Men i dis­se tider er intet nor­malt, så Por­to­bel­lo har beslut­tet, at give 5000, – kr til hver af de fire indstil­le­de for­e­nin­ger. Sid­ste år løb ØFUG med før­ste­plad­sen ved afstemningen. 

Slut med fitness

Fra i mor­gen kl. 16 og frem til i hvert fald 3. janu­ar luk­ker fit­ness i Ørting Hal­len som føl­ge af de nye Cor­o­­na-restrik­tio­­ner. Så for dem, der ikke kan und­væ­re den dag­li­ge træ­ning, er der kun et at gøre: Find løbe­sko­e­ne frem.Hal­lens cafe­te­ria luk­ker også. Jule­træ­er kan sta­dig hen­tes ved Hal­len på søn­dag mel­lem kl. 15 – 17. Men der er hver­ken gløgg eller æbleskiver. 

Jens Peter er sta­dig formand

Jens Peter Peter­sen, som var for­mand for Ørting-Fal­lings menig­heds­råd, fort­sæt­ter som for­mand. Men nu for det fæl­les menig­heds­råd for Fjord­pa­sto­ra­tet, der består af hele seks sog­ne. Nem­lig Ørting, Fal­ling, Gyl­ling, Alrø, Hund­slund og Tor­rild.Næst­for­mand er Tri­ne Bil­le, som er valgt i Hundslund. 

Menig­heds­rå­det er dørvogtere

Hvis du er vant til at gå i kir­ke jule­af­ten, så skal du hjem­me­fra i god tid, hvis du ikke vil risi­ke­re at bli­ve afvist i døren. Her står et med­lem af menig­heds­rå­det og age­rer dør­vog­ter. D.v.s. luk­ker de hel­di­ge ind og afvi­ser de uhel­di­ge. På grund af afstands–  og kva­drat­me­ter­krav må antal­let af kir­ke­gæn­ge­re jule­af­ten reduceres. 

De to præ­ster i Fjord­pa­sto­ra­tet har beslut­tet at hol­de en gud­stje­ne­ste i alle seks kir­ker den 24. dec. I Ørting er det alle­re­de kl 13. på Alrø kl. 14.30 og i Fal­ling kl. 16. 

Loka­l­om­rå­dets udviklingsplan

Lokal­rå­dets udvik­lings­plan for Ørting-Fal­ling områ­det lig­ger nu på siden ”Lokal­råd og for­e­nin­ger”.  Her lig­ger også det sene­ste møde­re­fe­rat.Lokal­po­sten vil i den kom­men­de tid sæt­te fokus på nog­le af de pro­ble­mer, som pla­nen viser, der er i områ­det med de fire lands­by­er: Ørting, Fal­ling, Amstrup og Ålstrup. 

Østjy­der mod Kattegatforbindelsen

Der er basis for en østjysk for­e­ning mod Kat­te­gat­for­bin­del­sen. Det står fast efter DN-Odders møde “for­bin­del­se eller for­ban­del­se” i Pak­hu­set i Odder tirs­dag 20. okto­ber. DN-Odder mel­der ud, så snart der er nyt om den fæl­les forening. 

På Sam­sø er en enig kom­mu­nal­be­sty­rel­se imod Kat­te­gat­for­bin­del­sen og 400 bebo­e­re er med­lem­mer af for­e­nin­gen imod den. Face­book­grup­pen ”Nej tak til motor­ve­je og Kat­te­gat­bro fra og til Odder” har på kort tid sam­let 1200 medlemmer. 

Vej­bod fortsætter

Den lil­le vej­bod ved Brand­by­ge­gaard har været så vel­be­søgt, at den fort­sæt­ter. Hver dag vil den bli­ve fyldt op med går­dens øl, æg, kar­to­f­ler og grønt­sa­ger. Men det sto­re jule­mar­ked er aflyst. “Desvær­re”, siger Lone Vitus. “Mar­ke­det ple­jer at være et kæm­pe til­løbs­styk­ke, og folk kom­mer fra hele lan­det. Det kan vi slet ikke sty­re i for­hold til forsamlingsforbuddet”. 

Cor­o­na-jul

Jule­af­tens­dag ple­jer kir­ker­ne at være fyldt til sid­ste plads. Men i år vil Cor­o­­na-restrik­tio­­ner kræ­ve utra­di­tio­nel­le løs­nin­ger – hvis de da ikke bli­ver ophæ­vet før 24. dec. I Midt-og Vestjyl­land vil sports­hal­ler bli­ve taget i brug. 

I Fjord­pa­sto­ra­tet, som rum­mer seks kir­ker, er der “end­nu ikke klar­hed over, hvor­dan julen skal fejres”, oply­ser sog­ne­præst Kåre Schel­de Busk. ”Men vi er gået i tænkeboks”. 

Hospi­tal for de van­vit­ti­ge og de ædruelige

Drej på Gyl­ling­vej og kør godt en kilo­me­ter ad Gos­mer­vej. Her fin­der du lands­by­en, som for år til­ba­ge hav­de et hospi­tal. Ikke en kæm­pe labyrint som Skej­by Hospi­tal, hvor man helst skal med­brin­ge kom­pas og have due­lig­heds­tegn som sti­fin­der for at kom­me ind det ret­te sted. Kun et enkelt hus – som nu er fyldt med haveredskaber.
Men for 263 år siden, da hospi­ta­let blev opret­tet, var det ikke river, spa­der og græs­klip­pe­re, der fyld­te op. Det var der­i­mod otte såkald­te lem­mer. Og hver mor­gen kun­ne man i lands­by­en høre den sted­li­ge degn syn­ge to sal­mer, læse en bøn og et kapi­tel fra det nye testamente.
Lem­mer­ne var men­ne­sker, der hav­de været til­knyt­tet spe­ci­elt god­set Ger­s­dor­f­f­slund, men også nog­le få fra Rat­hlous­dal. Det var udtjen­te fæstebøn­der, enker og i det hele taget folk, som ingen andre tog sig af. De kun­ne så bo på hospitalet.

ÆDRUELIGT OG CHRISTELIGT LEVNET

Dor­o­t­hea Scha­ck-Rat­hlou som “Gud til ære og fat­ti­ge til nyt­te” fik byg­get hospitalet

I Fun­dat­sen er oprem­set, hvem der kan kom­me i betragt­ning til en bolig.
Det var ”van­vit­ti­ge og van­fø­re men­ne­sker” uan­set alder. De måt­te dog ikke være ”gal­ne eller med smit­som syge”.
Den anden grup­pe var enke­mænd over 60 år, som p.g.a. ”armod, svag­hed eller andre van­held” ikke hav­de andre ste­der at bo. Men det var ikke nok. De skul­le også have ”et ædru­e­ligt og chri­ste­ligt levnet”.
Den tred­je grup­pe var enker efter mænd, der hav­de været til­knyt­tet god­ser­ne. De skul­le dog være over 60 år – og også de skul­le have ”et ædru­e­ligt og chri­ste­ligt levnet”.
Den fjer­de og sid­ste grup­pe var ”gam­le kar­le og piger”, der hav­de tjent på god­ser­ne i man­ge år. Men som nu var kom­met i en situ­a­tion, hvor de ikke selv kun­ne tje­ne til livets ophold.
Var de først kom­met ind i huset, kun­ne de ikke smi­des ud igen. Med min­dre de ikke ret­te­de sig efter en for­ma­ning om ikke at ”betee sig uskik­ke­lig, mod­vil­lig eller forargelig”.

GUD TIL ÆRE, FATTIGE TIL NYTTE
Kvin­den bag fun­dat­sen var Dor­o­t­hea Sop­hie Scha­cks – enke efter Chri­sti­an Rat­hlou – ejer af Rat­hlous­dal og Gersdorffslund.
I fun­dat­sen skrev hun:
“Jeg Dor­o­t­hea Sop­hie Scha­ck til Rat­hlous­dal og Gersdorffs­lund, Enke­frue af salig Chri­sti­an Rat­hlou, Rid­der, Gehej­meraad og Jæger­me­ster i Jyl­land, vit­ter­lig­gør, at jeg iføl­ge med min salig Her­res i leven­de live gjor­te Afta­le, haver i den hel­li­ge trefoldigheds

Dor­o­t­hea Scha­cks og Chri­sti­an Rat­hlous gravkapel

Navn stif­tet et Hospi­tal til otte Fat­ti­ge af Rath­lousdals og Ger­s­dor­f­f­slunds God­ser, og til det­te brug alle­re­de haver ladet opbyg­ge et af Mur­sten og Bin­dings­værk teg­l­hængt Hus af 13 Fag med for­nø­de­nt Loft, Vin­du­er og Døre, samt en Kak­ke­lovn og med til­hø­ren­de ste­nind­di­get Kaal­hauge.” (Kaal­hau­ge er en slags urte­gård – en køkkenhave)
Og for at ingen skul­le være i tvivl om, hvad huset skul­le bru­ges til, fik hun mel­lem to vin­du­er ind­mu­ret en pla­de med teksten:
”Gud til ære, fat­ti­ge til nyt­te er det­te hospital……her inden for de arme lem­mer ophol­des og faar leve­brød. Gud, han ej forg­lem­me dem der stif­ted det, de andre nød”.
Dem ”Gud han ej forg­lem­me” var – som der stod på pla­den – ”hans exse­len­se, høj og vel­baar­ne her­re gehej­me­raad og jae­ger­me­ster Chri­sti­an Rat­hlau her­re til Rat­hlous­dal og Ger­s­dor­f­f­slund og høj og vel­baar­ne frue Dor­o­t­hea Sop­hie Scha­ck”. Så var det hele med.
I fun­dat­sen er nøje oprem­set, hvad gård­mænd i Sme­derup skul­le beta­les for at leve­re tørv, hvad deg­nen skul­le have for at syn­ge sal­mer og læse op fra bib­len, hvad præ­sten skul­le beta­les for at kom­me til de døen­de osv. Intet er over­ladt til tilfældighederne.

FRA OTTE TIL 18 “LEMMER

I 1754 da hospi­ta­let blev byg­get, var der plads til otte lem­mer. Sene­re kom­mer en til­byg­ning, så der i 1850 boe­de 18 men­ne­sker. Af fol­ke­tæl­lin­ger­ne frem­går, at de var delt på to adres­ser. De var i alde­ren fra 27 år til 84 år.
Hvor­for kvin­den Ane Kat­hri­ne Ander­s­dat­ter i en alder af kun 27 år bor på hospi­ta­let mel­der histo­ri­en ikke noget om. Måske hør­te hun til i grup­pen af ”van­vit­ti­ge og van­fø­re men­ne­sker”. Hun blev boen­de resten af livet. Af kir­ke­bo­gen frem­går, at hun døde 31. janu­ar 1899. Da var hun 75 år gammel.
Fra 1860’erne blev det svæ­re­re at fyl­de hospi­ta­let op. I 1868 var fem plad­ser ledi­ge – men ingen hav­de meldt sig. Så det blev beslut­tet, at antal­let af bebo­e­re skul­le sæt­tes ned til 12. Ved fol­ke­tæl­lin­gen i 1890 var antal­let af lem­mer nede på seks – alle kvin­der. En af dem, Ane Sørens­dat­ter, døde i 1892 og om hen­de står i kir­ke­bo­gen, at hun har været “gift med Tje­ne­ste­karl Ras­mus Chri­sten­sen af Bol­le i Rand­lev, men er for­ladt af ham”.

SVÆRT AT FINDELEMMER
Ved fol­ke­tæl­lin­gen i 1901 er der kun tre bebo­e­re tilbage. 
Når antal­let af lem­mer faldt, hæn­ger det sam­men med en bed­re hjælp til men­ne­sker over 60 år. I 1891 fik vi loven om alder­doms­un­der­støt­tel­se – og den betød, at ”vær­digt træn­gen­de” over 60 år som ikke hav­de mod­ta­get fat­tig­hjælp de sid­ste 10 år, kun­ne få alder­doms­un­der­støt­tel­sen uden at miste deres val­gret. Men val­gret hav­de de fær­re­ste af de “vær­digt træn­gen­de”. Reelt gjaldt det kun 15 pro­cent af befolk­nin­gen. For stem­me­ret­ten var nem­lig for­be­holdt mænd over 30 år, som hav­de egen hus­hold­ning – og som ikke skyld­te pen­ge til fat­tig­væ­se­net. De 7 F’er – som det hed I fol­kemun­de – var ude­luk­ket fra at stem­me: fru­en­tim­me­re, fjol­ser, fal­len­ter, fol­ke­hold (tyen­de), fat­ti­ge, frem­me­de og for­bry­de­re. Men mod­ta­ger­ne af alder­doms­un­der­støt­tel­sen und­gik at bli­ve stemp­let som så uvær­di­ge, at de ikke måt­te stemme.
Hospi­ta­let i Gos­mer blev ende­ligt ned­lagt i 1925 og er nu fre­det. Gan­ske vist er huset fyldt med arbejds­red­ska­ber. Men det er sta­dig et min­de om de men­ne­sker, der hver mor­gen skul­le høre deg­nen syn­ge to sal­mer, læse en bøn og et kapi­tel fra det nye testa­men­te, for­di de på grund af “armod, svag­hed eller andre van­held” ikke hav­de andre ste­der at bo.

 

 

 

 

 

 

 

 

KALENDER

DANSKE SENIORER
Hver man­dag helt frem til og med 26. april mødes med­lem­mer­ne af for­e­nin­gen Dan­ske Seni­o­rer Ørting-Fal­ling ved Sog­ne­hu­set til fæl­les gåtu­re, spil på FDF-plad­sen og kaf­fe i bål­hyt­ten. 01. marts er møde­tids­punk­tet kl. 09.30. Men fra 8. marts er det ændret til kl. 13.30.


Hver lør­dag frem mod påske er restau­rant Møl­le­går­dens take away åben fra kl. 10.30 – 15.30 for salg af fri­ske fisk, deli­ka­tes­ser, kaf­fe, varm cacao og dagens kage. Du kan også få et stjer­neskud med hjem. Men det skal bestil­les for­ud på tlf. 86552083

SANGEFTERMIDDAGE AFLYSES
San­g­ef­ter­mid­da­ge­ne i Sog­ne­hu­set den før­ste tirs­dag i måne­den afly­ses helt. For­hå­bent­ligt kan de begyn­de igen 1. september. 

AFLYSTMORGENSANGKIRKEN
Mor­gensang med efter­føl­gen­de kaf­fe i Sog­ne­hu­set er aflyst.