KORT NYT

TRE FRA VORES OMRÅDE VALGT

Den nye kom­mu­nal­be­sty­rel­se får tre med­lem­mer fra vores område. 

Det er Katja Ive­sø fra Gyl­ling valgt for de radi­ka­le, Klaus Rafa­el Jen­sen fra Fal­ling – valgt for de kon­ser­va­ti­ve og Lene Aagaard fra Ørting – valgt for Venstre. 

Det var meget tæt på, at også Jan Kjær­s­gaard fra Ørting var ble­vet valgt. Hav­de han fået 10 mere end de 147 per­son­li­ge stem­mer, han fik, var han også ble­vet valgt. 

Stem­me­pro­cen­ter­ne svin­ge­de en del i områ­det. På Alrø valg­te 88,8 pro­cent af væl­ger­ne at stem­me, i Ørting-Fal­ling var det 74,3 pro­cent og Gyl­ling kun 68,7 procent. 

FØRSTE CORONA-AFLYSNING

Lone Vitus og Søren Kvist på Brand­by­ge­gaard afly­ser årets jule­mar­ked med den begrun­del­se, at “intet tyder på, at det er en god idé at brin­ge man­ge men­ne­sker sam­men inden­dørs de kom­men­de måneder”. 

Der er man­ge timers for­be­re­del­se i at få det sto­re mar­ked i træla­den til­ret­telagt. Og det kan være spildt, hvis tal­le­ne for antal­let af smit­te­de og hospi­tal­s­ind­lag­te fort­sæt­ter med at sti­ge. Der­for væl­ger de at afly­se alle­re­de nu. 

Pen­sio­ni­st­for­e­ning fyl­der 70 år

Den begynd­te som Gyl­ling Alder­s­ren­te­for­e­ning – nu hed­der den Gyl­ling Pen­sio­ni­st­for­e­ning. Og på ons­dag har den eksi­ste­ret i 70 år. Det vil to dage efter bli­ve fejret i For­sam­lings­hu­set med fore­lø­big 60 del­ta­ge­re. Det vil ske med sang, musik, mad og drik­ke – men også med et lil­le fored­rag om for­e­nin­gens histo­rie. Den kan ellers være svær at styk­ke sam­men, for som det gæl­der for man­ge for­e­nin­ger, er også Alder­s­for­e­nin­gens refe­ra­ter m.v. for de før­ste otte år for­s­vun­det. Det var før vi fik lokalarkiverne. 

Spi­se­ven­ner mødes igen

San­ge fra Højsko­­le-sang­­bo­­gen, hyg­ge­ligt samvær og god mad. Det er pro­gram­punk­ter­ne, når Spi­se­ven­ner mødes. Og det gør de igen efter en læn­ge­re Cor­o­­na-pau­­se 21. sep­tem­ber kl. 12. i For­sam­lings­hu­set i Fal­ling, hvor Git­te Dine­sen står for maden, som koster 70 kr. 

Spi­se­ven­ner et til­bud til alle over 60 år i Ørting-Fal­ling områ­det. Og 31 har alle­re­de meldt sig til at være med. Men der er plads til fle­re. Fri­vil­li­ge hen­ter og brin­ger, hvis del­ta­ger­ne ikke har køre­lej­lig­hed. Lige nu mang­ler fire hjæl­pe­re. Har du lyst til at tage en tørn, kan du rin­ge til Poul Hen­ning: 22383692. 

Fire lands­by­mø­der om udviklingsplan

Lokal­rå­det for Ørting Fal­ling Sog­ne ønsker at høre bor­ger­nes mening om udvik­lings­pla­nen for vores områ­de, og at få input fra bor­ger­ne om de pro­ble­mer og mulig­he­der, som de mener, at Lokal­rå­det skal arbej­de vide­re med. Der­for vil der bli­ve holdt fire møder – et for hver lands­by.Ons­dag den 15. sep­tem­ber kl. 19 for bebo­er­ne i Ålstrup i Fryse­hu­set. Ons­dag den 22. sep­tem­ber kl. 19 for bebo­er­ne i Amstrup i Fal­ling Festlokaler/​​Dinesen. Ons­dag den 29. sep­tem­ber kl. 19 for bebo­er­ne i Fal­ling i Fal­ling Festlokaler/​​Dinesen. Og ons­dag den 6. okto­ber kl. 19 for bebo­er­ne i Ørting i Sog­ne­hu­set.Udvik­lings­pla­nen lig­ger under “Lokal­råd og for­e­nin­ger” her på Lokalposten. 

Bør­ne­ha­ven åbner igen

Bør­ne­ha­ven på Hav­re­væn­get i Ørting er ble­vet shin­et op og åbner igen. Men kun mid­ler­ti­digt i et par måne­der. Og ikke for børn i Ørting. Men for børn i Odder, som skal trans­por­te­res med bus. For i Odder mang­ler plad­ser. DOMI Bolig har pla­ner om at byg­ge 16 leje­bo­li­ger på Hav­re­væn­get, så bør­ne­ha­ven og de to gam­le seni­o­r­bo­li­gerskal pæres ned. 

Have­gæ­ster betal­te 1300 kr

Der var næsten 1300 kr i de to syl­te-glas mær­ket ØFUG, som stod på bor­de­ne i den lil­le cafe på gårds­plad­sen – der­til kom­mer nog­le ind­be­ta­lin­ger på Mobile­Pay. Pen­ge­ne var gæster­nes beta­ling for ”gra­tis kaf­fe” på gårds­plad­sen, da Lis­beth Jør­gen­sen søn­dag åbne­de den sto­re øko­lo­gi­ske have på Per­sie­vej i Ørting for besø­gen­de. Ca 50 men­ne­sker benyt­te­de sig af det. Pen­ge­ne i syl­te-glas­­se­­ne går ube­skå­ret til ØFUG, som Cor­o­­na-ned­luk­­nin­­gen har ramt hårdt. 

Som­mer­re­stau­rant er tæt på udsolgt

De har valgt, at kun 30 men­ne­sker kan spi­se på Brand­by­ge­gaards som­mer­re­stau­rant de 15 afte­ner i juli, den er åben. Og 10 afte­ner er alle­re­de udsolgt. Så man­ge loka­le og uden­bys gæster vil spi­se, hvor 95 pro­cent af både maden og drik­ke­va­rer­ne er lavet af går­dens egne øko­lo­gi­ske pro­duk­ter – og med fæl­les hjælp dyr­ket på mar­ker og i driv­hus af kok­ken og hen­de, der ser­ve­rer. Der er sta­dig få bil­let­ter til fem afte­ner. De skal bestil­les på Odder­net­tet (https://​www​.odder​bil​let​ten​.dk/​a​r​r​a​n​g​e​m​e​n​t​er/) Der kan du også læse om maden, du har i ven­te. Men sagt med det sam­me – til­hø­rer du den del af men­ne­ske­he­den, der abso­lut skal have kød, må du fin­de et andet sted. 

Sog­neud­flugt til Den Geo­gra­fi­ske Have

19. august kl. 8.10 går bus­sen fra Sog­ne­hu­set i Ørting til kir­ken i Gyl­ling, hvor den sam­ler del­ta­ge­re op kl. 8.15 før turen går til for­sam­lings­hu­set på Alrø kl. 8.30. Turen går til Den Geo­gra­fi­ske Have i Kol­ding. Her er der rund­vis­ning efter­fulgt af mid­dag på restau­rant Den Gyld­ne Hane. Bag­ef­ter går turen vide­re til Sdr.Bjert med rund­vis­ning i kir­ken og kaf­fe på kro­en. Kl. 16 går turen til­ba­ge. Del­ta­gel­se i udflug­ten koster 100 kr. Til­mel­ding til  Jør­gen Jen­sen på mail jensen-​lave@​live.​dk eller tlf. 24943395 

Gene­ral­for­sam­ling i Hallen

Cor­o­­na-restrik­tio­­ner for­sin­ke­de også gene­ral­for­sam­lin­gen i Ørting Hallen. 

Men 1. juli kl. 19 bli­ver den holdt, og som altid har alle bor­ge­re over 15 år i Ørting-Fal­ling sog­ne adgang og stem­me­ret. Det sam­me har med­lem­mer af de for­e­nin­ger, der bru­ger Hal­len. Det gæl­der f.eks. fle­re bebo­e­re i Gyl­ling.På valg er for­mand, sekre­tær, et besty­rel­ses­med­lem og en sup­ple­ant.Tho­mas Tikjøb genop­stil­ler som for­mand. Også Micha­el Hov­mand genop­stil­ler som sekretær. 

Brugs­en støt­ter forsamlingshuset

Da dagens omsæt­ning i Brugs­en i Gyl­ling var gjort op fre­dag, kun­ne udde­ler Krogstrup skri­ve en check på 14.374,75 kr til For­sam­lings­hu­set. Belø­bet sva­rer til 20 pro­cent af dagens omsæt­ning.Som meget andet er for­sam­lings­hu­set også på hæle­ne efter Cor­o­­na-ned­luk­­nin­­gen. Der har hver­ken været soci­a­le arran­ge­men­ter eller udlej­ning til pri­va­te fester. 

Gyl­ling byfest er aflyst

Gyl­ling Kul­tur­for­e­ning kaster nu hånd­klæ­det i rin­gen og afly­ser byfe­sten.Det er Cor­o­­na-krav og mang­len på øko­no­misk sik­ker­hed, der har fået for­e­nin­gen til at tage beslut­nin­gen.Odder byfest er også aflyst. Det bety­der, at Gyl­ling Sport og Idræt – som ØFUG – går glip af en ind­tægt på godt 60.000 kr. 

Gyl­ling vil blomstre

To grøn-bru­­ne græs­a­re­a­ler tæt på sko­len vil bli­ve erstat­tet med blom­ster­be­de. Og ved det lil­le regn­vands-bas­sin skal der plan­tes frugt­træ­er og buske. Alt for at give lands­by­ens bor­ge­re noget smukt at se på og for at øge biodiversiteten. 

Det er Gyl­ling Sko­le og Bør­ne­hus­råd, der sam­men med Lokal­rå­det har fået ide­en og sam­men søgt – og fået – pen­ge til pro­jek­ter­ne fra Kvi­ck­ly – 20.000 kr er kom­met ind på kontoen. 

Slut med selv­pluk jord­bær og ærter

For man­ge i områ­det har det været tra­di­tion at tage til Holt­gaard og pluk­ke jord­bær og ærter. Og hver dag i jord­bær­sæ­so­nen er fri­ske røde bær og poser fyldt med grøn­ne bæl­ge kom­met til Han­dels­plad­sen i Ørting.Men nu er det slut. Anne og Hel­ge har efter man­ge over­vej­el­ser at stop­pe pro­duk­tio­nen af kar­to­f­ler, ærter og jord­bær – luk­ke gård­bu­tik­ken og for­pag­te jor­den ud. De to nær­mer sig pen­sions­al­de­ren. Der­for har de beslut­tet at stoppe. 

Byrå­det bli­ver en kommunalbestyrelse

Når vi skal til valg 16. novem­ber, væl­ger vi ikke repræ­sen­tan­ter til et byråd. Men til en kom­mu­nal­be­sty­rel­se. Alle par­ti­er vedt­og Enheds­li­stens for­slag om nav­ne­æn­dring. I begrun­del­sen for for­sla­get hed­der det, at byråd ”giver det fejl­ag­ti­ge ind­tryk, at Odder by har en sær­sta­tus, og ”byrå­det” har en sær­lig rol­le i for­hold til Odder by frem­for de øvri­ge min­dre byer. Det var ved sid­ste kom­mu­nalvalg en hyp­pigt fore­kom­men­de kri­tik. Den er vi eni­ge i, og vi ønsker at bru­ge det mere kor­rek­te udtryk ”Odder kom­mu­nal­be­sty­rel­se”. Vi er besty­rel­se for hele Odder kom­mu­ne”.Ændrin­gen gæl­der fra 1. janu­ar næste år. 

Hospi­tal for de van­vit­ti­ge og de ædruelige

Drej på Gyl­ling­vej og kør godt en kilo­me­ter ad Gos­mer­vej. Her fin­der du lands­by­en, som for år til­ba­ge hav­de et hospi­tal. Ikke en kæm­pe labyrint som Skej­by Hospi­tal, hvor man helst skal med­brin­ge kom­pas og have due­lig­heds­tegn som sti­fin­der for at kom­me ind det ret­te sted. Kun et enkelt hus – som nu er fyldt med haveredskaber.
Men for 263 år siden, da hospi­ta­let blev opret­tet, var det ikke river, spa­der og græs­klip­pe­re, der fyld­te op. Det var der­i­mod otte såkald­te lem­mer. Og hver mor­gen kun­ne man i lands­by­en høre den sted­li­ge degn syn­ge to sal­mer, læse en bøn og et kapi­tel fra det nye testamente.
Lem­mer­ne var men­ne­sker, der hav­de været til­knyt­tet spe­ci­elt god­set Ger­s­dor­f­f­slund, men også nog­le få fra Rat­hlous­dal. Det var udtjen­te fæstebøn­der, enker og i det hele taget folk, som ingen andre tog sig af. De kun­ne så bo på hospitalet.

ÆDRUELIGT OG CHRISTELIGT LEVNET

Dor­o­t­hea Scha­ck-Rat­hlou som “Gud til ære og fat­ti­ge til nyt­te” fik byg­get hospitalet

I Fun­dat­sen er oprem­set, hvem der kan kom­me i betragt­ning til en bolig.
Det var ”van­vit­ti­ge og van­fø­re men­ne­sker” uan­set alder. De måt­te dog ikke være ”gal­ne eller med smit­som syge”.
Den anden grup­pe var enke­mænd over 60 år, som p.g.a. ”armod, svag­hed eller andre van­held” ikke hav­de andre ste­der at bo. Men det var ikke nok. De skul­le også have ”et ædru­e­ligt og chri­ste­ligt levnet”.
Den tred­je grup­pe var enker efter mænd, der hav­de været til­knyt­tet god­ser­ne. De skul­le dog være over 60 år – og også de skul­le have ”et ædru­e­ligt og chri­ste­ligt levnet”.
Den fjer­de og sid­ste grup­pe var ”gam­le kar­le og piger”, der hav­de tjent på god­ser­ne i man­ge år. Men som nu var kom­met i en situ­a­tion, hvor de ikke selv kun­ne tje­ne til livets ophold.
Var de først kom­met ind i huset, kun­ne de ikke smi­des ud igen. Med min­dre de ikke ret­te­de sig efter en for­ma­ning om ikke at ”betee sig uskik­ke­lig, mod­vil­lig eller forargelig”.

GUD TIL ÆRE, FATTIGE TIL NYTTE
Kvin­den bag fun­dat­sen var Dor­o­t­hea Sop­hie Scha­cks – enke efter Chri­sti­an Rat­hlou – ejer af Rat­hlous­dal og Gersdorffslund.
I fun­dat­sen skrev hun:
“Jeg Dor­o­t­hea Sop­hie Scha­ck til Rat­hlous­dal og Gersdorffs­lund, Enke­frue af salig Chri­sti­an Rat­hlou, Rid­der, Gehej­meraad og Jæger­me­ster i Jyl­land, vit­ter­lig­gør, at jeg iføl­ge med min salig Her­res i leven­de live gjor­te Afta­le, haver i den hel­li­ge trefoldigheds

Dor­o­t­hea Scha­cks og Chri­sti­an Rat­hlous gravkapel

Navn stif­tet et Hospi­tal til otte Fat­ti­ge af Rath­lousdals og Ger­s­dor­f­f­slunds God­ser, og til det­te brug alle­re­de haver ladet opbyg­ge et af Mur­sten og Bin­dings­værk teg­l­hængt Hus af 13 Fag med for­nø­de­nt Loft, Vin­du­er og Døre, samt en Kak­ke­lovn og med til­hø­ren­de ste­nind­di­get Kaal­hauge.” (Kaal­hau­ge er en slags urte­gård – en køkkenhave)
Og for at ingen skul­le være i tvivl om, hvad huset skul­le bru­ges til, fik hun mel­lem to vin­du­er ind­mu­ret en pla­de med teksten:
”Gud til ære, fat­ti­ge til nyt­te er det­te hospital……her inden for de arme lem­mer ophol­des og faar leve­brød. Gud, han ej forg­lem­me dem der stif­ted det, de andre nød”.
Dem ”Gud han ej forg­lem­me” var – som der stod på pla­den – ”hans exse­len­se, høj og vel­baar­ne her­re gehej­me­raad og jae­ger­me­ster Chri­sti­an Rat­hlau her­re til Rat­hlous­dal og Ger­s­dor­f­f­slund og høj og vel­baar­ne frue Dor­o­t­hea Sop­hie Scha­ck”. Så var det hele med.
I fun­dat­sen er nøje oprem­set, hvad gård­mænd i Sme­derup skul­le beta­les for at leve­re tørv, hvad deg­nen skul­le have for at syn­ge sal­mer og læse op fra bib­len, hvad præ­sten skul­le beta­les for at kom­me til de døen­de osv. Intet er over­ladt til tilfældighederne.

FRA OTTE TIL 18 “LEMMER

I 1754 da hospi­ta­let blev byg­get, var der plads til otte lem­mer. Sene­re kom­mer en til­byg­ning, så der i 1850 boe­de 18 men­ne­sker. Af fol­ke­tæl­lin­ger­ne frem­går, at de var delt på to adres­ser. De var i alde­ren fra 27 år til 84 år.
Hvor­for kvin­den Ane Kat­hri­ne Ander­s­dat­ter i en alder af kun 27 år bor på hospi­ta­let mel­der histo­ri­en ikke noget om. Måske hør­te hun til i grup­pen af ”van­vit­ti­ge og van­fø­re men­ne­sker”. Hun blev boen­de resten af livet. Af kir­ke­bo­gen frem­går, at hun døde 31. janu­ar 1899. Da var hun 75 år gammel.
Fra 1860’erne blev det svæ­re­re at fyl­de hospi­ta­let op. I 1868 var fem plad­ser ledi­ge – men ingen hav­de meldt sig. Så det blev beslut­tet, at antal­let af bebo­e­re skul­le sæt­tes ned til 12. Ved fol­ke­tæl­lin­gen i 1890 var antal­let af lem­mer nede på seks – alle kvin­der. En af dem, Ane Sørens­dat­ter, døde i 1892 og om hen­de står i kir­ke­bo­gen, at hun har været “gift med Tje­ne­ste­karl Ras­mus Chri­sten­sen af Bol­le i Rand­lev, men er for­ladt af ham”.

SVÆRT AT FINDELEMMER
Ved fol­ke­tæl­lin­gen i 1901 er der kun tre bebo­e­re tilbage. 
Når antal­let af lem­mer faldt, hæn­ger det sam­men med en bed­re hjælp til men­ne­sker over 60 år. I 1891 fik vi loven om alder­doms­un­der­støt­tel­se – og den betød, at ”vær­digt træn­gen­de” over 60 år som ikke hav­de mod­ta­get fat­tig­hjælp de sid­ste 10 år, kun­ne få alder­doms­un­der­støt­tel­sen uden at miste deres val­gret. Men val­gret hav­de de fær­re­ste af de “vær­digt træn­gen­de”. Reelt gjaldt det kun 15 pro­cent af befolk­nin­gen. For stem­me­ret­ten var nem­lig for­be­holdt mænd over 30 år, som hav­de egen hus­hold­ning – og som ikke skyld­te pen­ge til fat­tig­væ­se­net. De 7 F’er – som det hed I fol­kemun­de – var ude­luk­ket fra at stem­me: fru­en­tim­me­re, fjol­ser, fal­len­ter, fol­ke­hold (tyen­de), fat­ti­ge, frem­me­de og for­bry­de­re. Men mod­ta­ger­ne af alder­doms­un­der­støt­tel­sen und­gik at bli­ve stemp­let som så uvær­di­ge, at de ikke måt­te stemme.
Hospi­ta­let i Gos­mer blev ende­ligt ned­lagt i 1925 og er nu fre­det. Gan­ske vist er huset fyldt med arbejds­red­ska­ber. Men det er sta­dig et min­de om de men­ne­sker, der hver mor­gen skul­le høre deg­nen syn­ge to sal­mer, læse en bøn og et kapi­tel fra det nye testa­men­te, for­di de på grund af “armod, svag­hed eller andre van­held” ikke hav­de andre ste­der at bo.

 

 

 

 

 

 

 

 

KALENDER

SANGEFTERMIDDAGE BEGYNDER IGEN

San­g­ef­ter­mid­da­ge­ne i Sog­ne­hu­set, der var aflyst hele for­å­ret p.g.a. Cor­o­na-restrik­tio­ner­ne, begyn­der igen.
Det er den før­ste tirs­dag i hver måned til og med 3. maj 2022. Og det er fra kl. 14 – 16.30

TORSDAGSKLUBBENS PROGRAM
Pro­gram for efter­å­ret og for­å­ret 2022 er lagt ind under lokal­råd & foreninger

DANSKE SENIORER
Pro­gram for efter­å­ret og for for­å­ret 2022 er lagt ind under lokal­råd & foreninger

ÆSKEN HOLDER JUL

13. og 14. novem­ber hol­der Æsken på Alrø jule­å­bent før­ste gang. Også d. 20. – 21. og 27. – 28. novem­ber er den åben. Alle dage fra kl. 11 – 16. 

JULEMARKED VED MØLLEN

27. nov, fra 10 – 16 er der jule­mar­ked ved Gyl­ling Mølle


JULEKONCERT

14. dec. kl. 19.30 – jule­kon­cert med Odder Voi­ces i Fal­ling Kirke