KORT NYT

Tre loka­le stil­ler op

16. novem­ber skal vi til kom­mu­nalvalg.  Fore­lø­big stil­ler tre loka­le op. Det er Klaus Rafa­el Jen­sen fra Fal­ling, der alle­re­de er i kom­mu­nal­be­sty­rel­sen for de kon­ser­va­ti­ve. Og det er John Rosen­høj fra Amstrup, der også alle­re­de har en plads for Dansk Fol­ke­par­ti. Ny er Jan Kjær­s­gaard fra Ørting, der stil­ler op for Soci­al­de­mo­kra­ter­ne. Først efter par­tiets gene­ral­for­sam­ling ved vi, hvil­ket num­mer på listen han bliver. 

Fire loka­le pro­jek­ter fik penge

Kom­mu­nens lokal­råd har delt ud af pen­ge­ne i fæl­les­pulj­en for pro­jek­ter. Fire pro­jek­ter fra vores områ­de fik pen­ge. Lokal­rå­det for Ørting Fal­ling sog­ne fik 40.000 kr til et natur­pro­jekt  ved Older­mands­høj­en på Mose­vej.  Fryse­hu­set i Ålstrup, der er lands­by­ens for­sam­lings­hus, fik 4.735 kr til en ny flag­stang. Gyl­ling For­sam­lings­hus fik 40.000 kr til nyt gulv og Gyl­ling Lokal­råd fik 25.000 kr til øget biodiversitet. 

Defi­ni­tion på optimisme

Den nye café på Alrø, der vil sæl­ge pro­duk­ter lavet af bison kød, isv­af­ler samt kaf­fe og kage, tager alle­re­de nu imod bord­be­stil­lin­ger, for­di ejer­ne for­ven­ter at åbne til påske. De håber på, at Met­te Fre­de­rik­sen til den tid har lem­pet Cor­o­­na-restrik­tio­­ner­­ne. Det er måske nok defi­ni­tio­nen på opti­mis­me, men deler du den, kan du bestil­le bord på hjem­mesi­den http://​alrokg​.dk

AURA-pen­ge­ne skal bru­ges til spil

Dan­ske Seni­o­rer Ørting Fal­ling har fået 2000 kr fra Auras Cor­o­na­hjæl­pe­pak­ke. Pen­ge­ne skal bru­ges til køb af spil, der kan bru­ges udendørs. 

For­e­nin­gens akti­vi­te­ter har været luk­ket ned læn­ge, og med­lem­mer­ne sav­ner at være sam­men. Besty­rel­sen håber der­for, at det sidst i febru­ar bli­ver muligt at arran­ge­re gåtu­re, spil på FDF’s sto­re grund og drik­ke kaf­fe sam­men i shelteret. 

Bil­li­ge­re byggegrunde

På den luk­ke­de del af kom­mu­nal­be­sty­rel­sens møde beslut­te­de med­lem­mer­ne at sæt­te pri­sen på de otte byg­ge­grun­de i Sme­­de­­ga­­de-områ­­det i Ørting ned med 15 pro­cent. Kun to af de otte grun­de er på nuvæ­ren­de tids­punkt for­hånds­re­ser­ve­ret. En ejen­doms­mæg­ler har vur­de­ret, at pri­sen var sat for højt.Også byg­ge­grun­de­ne i Gyl­ling og Hund­slund er svæ­re at sæl­ge. Men her er mel­din­gen fra ejen­doms­mæg­le­ren, at pri­ser­ne mat­cher markedet. 

Lokal­rå­det aflyser

Refe­rat fra det sene­ste møde i Lokal­rå­det for Ørting-Fal­ling Sog­ne er nu lagt ind under Lokal­råd og for­e­nin­ger.Sid­ste i refe­ra­tet er en del dato­er opli­stet. Men for­man­den, Jan Kjær­s­gaard, siger, at møde­r­ne er aflyst til vide­re p.g.a. Cor­o­­na-situ­a­tio­­nen. Hvor­når de kan gen­op­ta­ges afhæn­ger af, om der kom­mer nye restrik­tio­ner for at dæm­me op for Covid-19’s engel­ske mutation. 

Jule­g­ud­stje­ne­ste aflyst

Alle gud­stje­ne­ster er aflyst fra og med 24. decem­ber til 3. janu­ar.Det har menig­heds­rå­det og præ­ster­ne i Fjord­pa­sto­ra­tet beslut­tet efter anbe­fa­ling fra biskop­per­ne.De sene­ste dage har været præ­get af meget for­skel­li­ge udmel­din­ger. Først men­te biskop­per­ne, at der skul­le hol­des gud­stje­ne­ster. Så måt­te de kun vare 50 minut­ter – og helst være uden sal­mesang. Sund­heds­sty­rel­sen redu­ce­re­de til 30 minut­ter. Og så sent som for to dage siden sag­de provst Dort­he R. Søren­sen: Kom trygt i kir­ke. Men her i 11. time er alle gud­stje­ne­ster alt­så aflyst. 

Jule­ga­ve til FDF

Por­to­bel­los vel­gø­ren­heds­pro­jekt har delt pen­ge ud, og Ørting-Fal­ling FDF har fået 5000, – kr. Til lyk­ke.Nor­malt bli­ver der lavet en afstem­ning på Face­book, og de tre for­e­nin­ger og klub­ber, der får flest stem­mer, deler pen­ge­ne. Men i dis­se tider er intet nor­malt, så Por­to­bel­lo har beslut­tet, at give 5000, – kr til hver af de fire indstil­le­de for­e­nin­ger. Sid­ste år løb ØFUG med før­ste­plad­sen ved afstemningen. 

Slut med fitness

Fra i mor­gen kl. 16 og frem til i hvert fald 3. janu­ar luk­ker fit­ness i Ørting Hal­len som føl­ge af de nye Cor­o­­na-restrik­tio­­ner. Så for dem, der ikke kan und­væ­re den dag­li­ge træ­ning, er der kun et at gøre: Find løbe­sko­e­ne frem.Hal­lens cafe­te­ria luk­ker også. Jule­træ­er kan sta­dig hen­tes ved Hal­len på søn­dag mel­lem kl. 15 – 17. Men der er hver­ken gløgg eller æbleskiver. 

Jens Peter er sta­dig formand

Jens Peter Peter­sen, som var for­mand for Ørting-Fal­lings menig­heds­råd, fort­sæt­ter som for­mand. Men nu for det fæl­les menig­heds­råd for Fjord­pa­sto­ra­tet, der består af hele seks sog­ne. Nem­lig Ørting, Fal­ling, Gyl­ling, Alrø, Hund­slund og Tor­rild.Næst­for­mand er Tri­ne Bil­le, som er valgt i Hundslund. 

Menig­heds­rå­det er dørvogtere

Hvis du er vant til at gå i kir­ke jule­af­ten, så skal du hjem­me­fra i god tid, hvis du ikke vil risi­ke­re at bli­ve afvist i døren. Her står et med­lem af menig­heds­rå­det og age­rer dør­vog­ter. D.v.s. luk­ker de hel­di­ge ind og afvi­ser de uhel­di­ge. På grund af afstands–  og kva­drat­me­ter­krav må antal­let af kir­ke­gæn­ge­re jule­af­ten reduceres. 

De to præ­ster i Fjord­pa­sto­ra­tet har beslut­tet at hol­de en gud­stje­ne­ste i alle seks kir­ker den 24. dec. I Ørting er det alle­re­de kl 13. på Alrø kl. 14.30 og i Fal­ling kl. 16. 

Loka­l­om­rå­dets udviklingsplan

Lokal­rå­dets udvik­lings­plan for Ørting-Fal­ling områ­det lig­ger nu på siden ”Lokal­råd og for­e­nin­ger”.  Her lig­ger også det sene­ste møde­re­fe­rat.Lokal­po­sten vil i den kom­men­de tid sæt­te fokus på nog­le af de pro­ble­mer, som pla­nen viser, der er i områ­det med de fire lands­by­er: Ørting, Fal­ling, Amstrup og Ålstrup. 

Østjy­der mod Kattegatforbindelsen

Der er basis for en østjysk for­e­ning mod Kat­te­gat­for­bin­del­sen. Det står fast efter DN-Odders møde “for­bin­del­se eller for­ban­del­se” i Pak­hu­set i Odder tirs­dag 20. okto­ber. DN-Odder mel­der ud, så snart der er nyt om den fæl­les forening. 

På Sam­sø er en enig kom­mu­nal­be­sty­rel­se imod Kat­te­gat­for­bin­del­sen og 400 bebo­e­re er med­lem­mer af for­e­nin­gen imod den. Face­book­grup­pen ”Nej tak til motor­ve­je og Kat­te­gat­bro fra og til Odder” har på kort tid sam­let 1200 medlemmer. 

Vej­bod fortsætter

Den lil­le vej­bod ved Brand­by­ge­gaard har været så vel­be­søgt, at den fort­sæt­ter. Hver dag vil den bli­ve fyldt op med går­dens øl, æg, kar­to­f­ler og grønt­sa­ger. Men det sto­re jule­mar­ked er aflyst. “Desvær­re”, siger Lone Vitus. “Mar­ke­det ple­jer at være et kæm­pe til­løbs­styk­ke, og folk kom­mer fra hele lan­det. Det kan vi slet ikke sty­re i for­hold til forsamlingsforbuddet”. 

Cor­o­na-jul

Jule­af­tens­dag ple­jer kir­ker­ne at være fyldt til sid­ste plads. Men i år vil Cor­o­­na-restrik­tio­­ner kræ­ve utra­di­tio­nel­le løs­nin­ger – hvis de da ikke bli­ver ophæ­vet før 24. dec. I Midt-og Vestjyl­land vil sports­hal­ler bli­ve taget i brug. 

I Fjord­pa­sto­ra­tet, som rum­mer seks kir­ker, er der “end­nu ikke klar­hed over, hvor­dan julen skal fejres”, oply­ser sog­ne­præst Kåre Schel­de Busk. ”Men vi er gået i tænkeboks”. 

Hun bin­der dine blomster

Da hun boe­de i Århus, hav­de hun aldrig været i Odder. Og Ørting og Gyl­ling kun­ne for hen­de lige så godt have været to sor­te knap­penåls­ho­ve­der på et kort over et fjer­nt land.
Men nu har hun arbej­det i Ørting og boet i Gyl­ling i man­ge år. Og knap­penåls-hove­d­er­ne er ikke mere mar­ke­rin­ger på et ukendt kort. Det er ble­vet hen­des lands­by­er. I den ene bor hun. I den anden arbej­der hun.

FULD TID HANDELSPLADSEN

Hun arbej­der både i blom­ster­rum­met og bag disken

Hvis du går til Han­dels­plad­sen for at købe en buket – hvad enten den skal gives til en fød­sels­dag eller en bisæt­tel­se – kan du næsten være sik­ker på, at hun har haft mere end en fin­ger med i buketten.
Den 57-åri­ge San­ne Lar­sen er en fast del af Han­dels­plad­sen. Hun arbej­der i blom­ster-rum­met – men står også bag disken i for­ret­nin­gen, hvor hun slår dine varer ind på kas­se­ap­pa­ra­tet eller put­ter dit brød eller dine kager i poser. Lige i dag er der ikke kom­met nye blom­ster, så hun er i butikken.
Siden for­ret­nin­gen genåb­ne­de i 2014 har hun arbej­det på fuld tid, og hun kan godt lide de små snak­ke med kun­der­ne – og også at arbej­de sam­men med de ofte yngre kol­le­ger. ”Vi har det godt sam­men”, siger hun. 

DET TOG KUN TRE OG EN HALV MÅNED
Hun har altid været glad for at arbej­de med blom­ster. I Århus hav­de hun sam­men med sin davæ­ren­de mand og de tre døtres far en lil­le for­ret­ning med blom­ster og frugt. Og der lær­te hun sig blomsterbinding.
Hun kan godt lide at arbej­de med blom­ster­nes far­ver og sæt­te en buket rig­tigt sam­men til lej­lig­he­den. Også at få den til at se fin ud med enk­le mid­ler – selv om en kun­des far­veøn­sker måske ikke lige umid­del­bart synes forenelige.
San­ne flyt­te­de til vores områ­de for 28 år siden. Hun var ble­vet skilt og hav­de mødt Per. De to drev en maskin­sta­tion fra en gård i Ler­d­rup og fik en søn sam­men, så nu hav­de hun fire børn.
Men for otte år siden blev Per syg. Af kræft. Og det gik stærkt – i løbet af kun tre og en halv måned var han død og begra­vet på Gos­mer kir­ke­gård, hvor han kom fra.
Der blev vendt op og ned på alt i San­nes tilværelse.

HOLDER AF BØRNALLE ALDRE
Hun flyt­te­de ind til Gyl­ling, hvor hun alle­re­de hav­de sit arbej­de i bør­ne­ha­ven og SFO’en. For – som hun siger – ”jeg hol­der af børn i alle aldre”.
Her var hun den sidst ansat­te, så der­for var det hen­de, der måt­te sige far­vel efter syv år, da nedskæ­rin­ger­ne ramte.
Det var hun ked af, og at den sidst ankom­ne hav­de været ansat i syv år, for­tæl­ler da også, at insti­tu­tio­nen var et godt sted at være. Men hun var glad, da hun fik til­budt arbej­de på Han­dels­plad­sen. Gan­ske vist kun deltid.
I de måne­der for­ret­nin­gen var luk­ket, fik hun vikar­ar­bej­de i insti­tu­tio­nen i Gyl­ling. Men selv om hun alt­så var glad for både børn og kol­le­ger, slog hun til, da Kir­sten genåb­ne­de Han­dels­plad­sen. Vikar­ar­bej­det var for usikkert.
Hun synes, det er rart at kom­me på arbej­de. ”Jeg kan godt lide arbej­det, for­di det er så vari­e­ret med helt for­skel­li­ge opga­ver”, siger Sanne.
Hun kun­ne ikke sid­de stil­le på en stol og lave det sam­me dag ud og dag ind.

BUDDY VENTERGYLLING
Når hun kom­mer hjem til Gyl­ling, ven­ter kun Bud­dy. Efter Pers død er der ikke kom­met en ny mand ind i hen­des liv. ”Det kom­mer der hel­ler ikke”, siger hun. ”Han var man­den for mig”.

Bør­ne­børn? Ja, jeg har masser..

Bud­dy er hen­des lil­le Bichon-hund. En tre år gam­mel lil­le uldt­ot, der ikke fælder.
”Når jeg siger, min hund hed­der Bud­dy, tror de fle­ste jo, det er et kæm­pe kre­a­tur af en hund”, siger hun med et stort grin.
Men med fire voks­ne børn har hun en stor fami­lie. Og spurgt om hun har bør­ne­børn, sva­rer hun ”mas­ser” med et glad ansigtsudtryk.
Hun har otte – og om et par uger ni. Den æld­ste er 17 år.
Tre af dem kom inden for otte måne­der, så ”der har været en del blom­ster at ord­ne til barnedåb”.

NUL E‑MAIL TIL SANNE
San­ne Lar­sen er en af de få, der ikke har en e‑mail-adres­se. ”Jeg kan ikke fin­de ud af det med com­pu­te­re”, siger hun. ”Jeg får altid tryk­ket på de for­ker­te knap­per”. Hun kan lige fin­de ud af at rin­ge op på en mobil­te­le­fon. Men så er det også sagt. ”Alt det der er ikke mig”.
Kas­se­ap­pa­ra­tet kan hun kla­re, selv om der også er man­ge knapper.
”Men det har jeg jo også haft man­ge år til at lære”.
I aften har hun luk­ke­vag­ten sam­men med en af de unge kol­le­ger. I mor­gen put­ter hun rundstyk­ker og brød i poser. Du kan møde hen­de på alle tids­pun­ker mel­lem kl. 7 og kl. 19. Men for hen­de er det bed­ste sted i for­ret­nin­gen rum­met, hvor blom­ster­ne bindes.

 

 

 

 

 

KALENDER

DANSKE SENIORER
Hver man­dag helt frem til og med 26. april mødes med­lem­mer­ne af for­e­nin­gen Dan­ske Seni­o­rer Ørting-Fal­ling ved Sog­ne­hu­set til fæl­les gåtu­re, spil på FDF-plad­sen og kaf­fe i bål­hyt­ten. 01. marts er møde­tids­punk­tet kl. 09.30. Men fra 8. marts er det ændret til kl. 13.30.


Hver lør­dag frem mod påske er restau­rant Møl­le­går­dens take away åben fra kl. 10.30 – 15.30 for salg af fri­ske fisk, deli­ka­tes­ser, kaf­fe, varm cacao og dagens kage. Du kan også få et stjer­neskud med hjem. Men det skal bestil­les for­ud på tlf. 86552083

SANGEFTERMIDDAGE AFLYSES
San­g­ef­ter­mid­da­ge­ne i Sog­ne­hu­set den før­ste tirs­dag i måne­den afly­ses helt. For­hå­bent­ligt kan de begyn­de igen 1. september. 

AFLYSTMORGENSANGKIRKEN
Mor­gensang med efter­føl­gen­de kaf­fe i Sog­ne­hu­set er aflyst.