KORT NYT

Valg flyt­ter sang til kirken

Stem­me­bok­se og valg­til­for­ord­ne­de ryk­ker 1. novem­ber ind i Sog­ne­hu­set og fortræn­ger den sang­grup­pe, som ple­jer at mødes der før­ste tirs­dag i måne­den. Men grup­pen kan sta­dig mødes, for kir­ken er reser­ve­ret til dem. Kaf­fen skal sta­dig tages med hjemmefra. 

BRUGSEN ER NU ÅBEN KL. 8 – 18

Fra i mor­gen – 1. okto­ber – ændrer Gyl­ling-Brugs­­en åbning­sti­den. Den åbner kl. 8 og luk­ker kl. 18. Der er skå­ret en halv time om mor­ge­nen og en time om afte­nen, og er en kon­se­kvens af, at elek­tri­ci­te­ten koster det hvi­de ud af øjne­ne. De nye tider bety­der, at ingen med­ar­bej­de­re bli­ver fyret. 

FDF Ørting-Fal­ling kan fortsætte

Syv voks­ne har meldt sig til at gå ind som fri­vil­li­ge i FDF-arbej­­det. Og det bety­der, at kred­sen kan fort­sæt­te. Ikke kun børn fra det­te områ­de er med i den loka­le FDF-kreds. Også børn fra Gyl­ling del­ta­ger.De kan nu alle mødes igen 1. sep­tem­ber kl. 18.30 ved spej­der­hyt­ten på Tof­ten i Ørting. 

Mari­an­ne Lyst stopper

Sog­ne­præst Mari­an­ne Lyst har valgt at gå på pen­sion ved års­skif­tet. Inden da har hun ferie, der skal afvik­les, så hen­des afskeds­gud­stje­ne­ster bli­ver holdt 27. novem­ber. Det er i Gyl­ling Kir­ke kl. 9.30, og kl. 10.30 på Alrø. 

Pas på kanterne

Cykel­stien mel­lem Ørting og Odder har nu fået et lag asfalt, der har dæk­ket de rev­ner, der for­år­sa­ge­de en del uheld. Den smal­le cykel­sti har der­for nu fået kan­ter, der kan være far­li­ge, hvis cyk­li­ster også lader Tour de Fran­­ce-febe­ren sni­ge sig ind på turen til arbej­de og over­ha­ler. Så pas på. 

CYKELSTIERNE SKAL FORBEDRES

”Det kom­mer på i løbet af for­å­ret – i hvert fald inden som­mer­fe­ri­en”.”Det” er et nyt slid­lag på cykel­sti­er­ne mel­lem Ørting og Odder. Og løf­tet om for­bed­ring af cykel­stien er givet af for­man­den for Kli­­ma- og Pla­n­ud­val­get, Kre­sten Bjer­re i Hor­sens Fol­ke­blad 21. janu­ar. Cyk­li­ster har i lang tid kla­get over de dår­li­ge for­hold, der har bety­det, at man­ge er væltet. 

KAFFEN SERVERESKIRKEN

Så meget er aflyst eller udskudt. Men ikke mor­gensan­gen i kir­ken. Den bli­ver gen­nem­ført 13. janu­ar kl. 9.30 som plan­lagt. Ene­ste ændring er, at der ikke bag­ef­ter er mor­genkaf­fe i Sog­ne­hu­set. Kaf­fen bli­ver den­ne gang ser­ve­ret i kir­ken. Virus-reg­­ler­­ne bli­ver over­holdt, så det er trygt at deltage. 

AFLYSNINGER RAMMER ÆLDRE MENNESKER

Dan­ske Seni­o­rer afly­ser gene­ral­for­sam­lin­gen 10. janu­ar, men håber at kun­ne hol­de den 14. marts kl. 13.30. For­e­nin­gen kan dog glæ­de sig over, at 50 ældre nåe­de at del­ta­ge i jule­mid­da­gen med mad fra Sko­v­bak­ken, før alt luk­ke­de ned. Tors­dags­klub­ben begyn­der først igen 20. janu­ar. Spi­se­ven­ner håber dog at kun­ne sam­le ældre men­ne­sker i Ørting Hal­lens Café d. 18. janu­ar kl. 12. Bli­ver restrik­tio­ner­ne ikke stram­met yder­li­ge­re, lever Cafe­en op til kravene. 

Cor­o­na-aflys­ning

Der bli­ver ingen jule­kon­cert i Fal­ling Kir­ke 14. decem­ber. Menig­heds­rå­det har beslut­tet, at kon­cer­ten med Odder Voi­ces ikke skal gen­nem­fø­res på grund af risi­ko­en for smit­te med Cor­o­­na-virus – eller en af Covid 19’s efter­hån­den man­ge vari­an­ter. End­nu er der ingen mel­din­ger om jule­g­ud­stje­ne­ster­ne i Fjord­pa­sto­ra­tets kirker. 

TRE FRA VORES OMRÅDE VALGT

Den nye kom­mu­nal­be­sty­rel­se får tre med­lem­mer fra vores område. 

Det er Katja Ive­sø fra Gyl­ling valgt for de radi­ka­le, Klaus Rafa­el Jen­sen fra Fal­ling – valgt for de kon­ser­va­ti­ve og Lene Aagaard fra Ørting – valgt for Venstre. 

Det var meget tæt på, at også Jan Kjær­s­gaard fra Ørting var ble­vet valgt. Hav­de han fået 10 mere end de 147 per­son­li­ge stem­mer, han fik, var han også ble­vet valgt. 

Stem­me­pro­cen­ter­ne svin­ge­de en del i områ­det. På Alrø valg­te 88,8 pro­cent af væl­ger­ne at stem­me, i Ørting-Fal­ling var det 74,3 pro­cent og Gyl­ling kun 68,7 procent. 

FØRSTE CORONA-AFLYSNING

Lone Vitus og Søren Kvist på Brand­by­ge­gaard afly­ser årets jule­mar­ked med den begrun­del­se, at “intet tyder på, at det er en god idé at brin­ge man­ge men­ne­sker sam­men inden­dørs de kom­men­de måneder”. 

Der er man­ge timers for­be­re­del­se i at få det sto­re mar­ked i træla­den til­ret­telagt. Og det kan være spildt, hvis tal­le­ne for antal­let af smit­te­de og hospi­tal­s­ind­lag­te fort­sæt­ter med at sti­ge. Der­for væl­ger de at afly­se alle­re­de nu. 

Pen­sio­ni­st­for­e­ning fyl­der 70 år

Den begynd­te som Gyl­ling Alder­s­ren­te­for­e­ning – nu hed­der den Gyl­ling Pen­sio­ni­st­for­e­ning. Og på ons­dag har den eksi­ste­ret i 70 år. Det vil to dage efter bli­ve fejret i For­sam­lings­hu­set med fore­lø­big 60 del­ta­ge­re. Det vil ske med sang, musik, mad og drik­ke – men også med et lil­le fored­rag om for­e­nin­gens histo­rie. Den kan ellers være svær at styk­ke sam­men, for som det gæl­der for man­ge for­e­nin­ger, er også Alder­s­for­e­nin­gens refe­ra­ter m.v. for de før­ste otte år for­s­vun­det. Det var før vi fik lokalarkiverne. 

Spi­se­ven­ner mødes igen

San­ge fra Højsko­­le-sang­­bo­­gen, hyg­ge­ligt samvær og god mad. Det er pro­gram­punk­ter­ne, når Spi­se­ven­ner mødes. Og det gør de igen efter en læn­ge­re Cor­o­­na-pau­­se 21. sep­tem­ber kl. 12. i For­sam­lings­hu­set i Fal­ling, hvor Git­te Dine­sen står for maden, som koster 70 kr. 

Spi­se­ven­ner et til­bud til alle over 60 år i Ørting-Fal­ling områ­det. Og 31 har alle­re­de meldt sig til at være med. Men der er plads til fle­re. Fri­vil­li­ge hen­ter og brin­ger, hvis del­ta­ger­ne ikke har køre­lej­lig­hed. Lige nu mang­ler fire hjæl­pe­re. Har du lyst til at tage en tørn, kan du rin­ge til Poul Hen­ning: 22383692. 

Fire lands­by­mø­der om udviklingsplan

Lokal­rå­det for Ørting Fal­ling Sog­ne ønsker at høre bor­ger­nes mening om udvik­lings­pla­nen for vores områ­de, og at få input fra bor­ger­ne om de pro­ble­mer og mulig­he­der, som de mener, at Lokal­rå­det skal arbej­de vide­re med. Der­for vil der bli­ve holdt fire møder – et for hver lands­by.Ons­dag den 15. sep­tem­ber kl. 19 for bebo­er­ne i Ålstrup i Fryse­hu­set. Ons­dag den 22. sep­tem­ber kl. 19 for bebo­er­ne i Amstrup i Fal­ling Festlokaler/​​Dinesen. Ons­dag den 29. sep­tem­ber kl. 19 for bebo­er­ne i Fal­ling i Fal­ling Festlokaler/​​Dinesen. Og ons­dag den 6. okto­ber kl. 19 for bebo­er­ne i Ørting i Sog­ne­hu­set.Udvik­lings­pla­nen lig­ger under “Lokal­råd og for­e­nin­ger” her på Lokalposten. 

Bør­ne­ha­ven åbner igen

Bør­ne­ha­ven på Hav­re­væn­get i Ørting er ble­vet shin­et op og åbner igen. Men kun mid­ler­ti­digt i et par måne­der. Og ikke for børn i Ørting. Men for børn i Odder, som skal trans­por­te­res med bus. For i Odder mang­ler plad­ser. DOMI Bolig har pla­ner om at byg­ge 16 leje­bo­li­ger på Hav­re­væn­get, så bør­ne­ha­ven og de to gam­le seni­o­r­bo­li­gerskal pæres ned. 

Hun bin­der dine blomster

Da hun boe­de i Århus, hav­de hun aldrig været i Odder. Og Ørting og Gyl­ling kun­ne for hen­de lige så godt have været to sor­te knap­penåls­ho­ve­der på et kort over et fjer­nt land.
Men nu har hun arbej­det i Ørting og boet i Gyl­ling i man­ge år. Og knap­penåls-hove­d­er­ne er ikke mere mar­ke­rin­ger på et ukendt kort. Det er ble­vet hen­des lands­by­er. I den ene bor hun. I den anden arbej­der hun.

FULD TID HANDELSPLADSEN

Hun arbej­der både i blom­ster­rum­met og bag disken

Hvis du går til Han­dels­plad­sen for at købe en buket – hvad enten den skal gives til en fød­sels­dag eller en bisæt­tel­se – kan du næsten være sik­ker på, at hun har haft mere end en fin­ger med i buketten.
Den 57-åri­ge San­ne Lar­sen er en fast del af Han­dels­plad­sen. Hun arbej­der i blom­ster-rum­met – men står også bag disken i for­ret­nin­gen, hvor hun slår dine varer ind på kas­se­ap­pa­ra­tet eller put­ter dit brød eller dine kager i poser. Lige i dag er der ikke kom­met nye blom­ster, så hun er i butikken.
Siden for­ret­nin­gen genåb­ne­de i 2014 har hun arbej­det på fuld tid, og hun kan godt lide de små snak­ke med kun­der­ne – og også at arbej­de sam­men med de ofte yngre kol­le­ger. ”Vi har det godt sam­men”, siger hun. 

DET TOG KUN TRE OG EN HALV MÅNED
Hun har altid været glad for at arbej­de med blom­ster. I Århus hav­de hun sam­men med sin davæ­ren­de mand og de tre døtres far en lil­le for­ret­ning med blom­ster og frugt. Og der lær­te hun sig blomsterbinding.
Hun kan godt lide at arbej­de med blom­ster­nes far­ver og sæt­te en buket rig­tigt sam­men til lej­lig­he­den. Også at få den til at se fin ud med enk­le mid­ler – selv om en kun­des far­veøn­sker måske ikke lige umid­del­bart synes forenelige.
San­ne flyt­te­de til vores områ­de for 28 år siden. Hun var ble­vet skilt og hav­de mødt Per. De to drev en maskin­sta­tion fra en gård i Ler­d­rup og fik en søn sam­men, så nu hav­de hun fire børn.
Men for otte år siden blev Per syg. Af kræft. Og det gik stærkt – i løbet af kun tre og en halv måned var han død og begra­vet på Gos­mer kir­ke­gård, hvor han kom fra.
Der blev vendt op og ned på alt i San­nes tilværelse.

HOLDER AF BØRNALLE ALDRE
Hun flyt­te­de ind til Gyl­ling, hvor hun alle­re­de hav­de sit arbej­de i bør­ne­ha­ven og SFO’en. For – som hun siger – ”jeg hol­der af børn i alle aldre”.
Her var hun den sidst ansat­te, så der­for var det hen­de, der måt­te sige far­vel efter syv år, da nedskæ­rin­ger­ne ramte.
Det var hun ked af, og at den sidst ankom­ne hav­de været ansat i syv år, for­tæl­ler da også, at insti­tu­tio­nen var et godt sted at være. Men hun var glad, da hun fik til­budt arbej­de på Han­dels­plad­sen. Gan­ske vist kun deltid.
I de måne­der for­ret­nin­gen var luk­ket, fik hun vikar­ar­bej­de i insti­tu­tio­nen i Gyl­ling. Men selv om hun alt­så var glad for både børn og kol­le­ger, slog hun til, da Kir­sten genåb­ne­de Han­dels­plad­sen. Vikar­ar­bej­det var for usikkert.
Hun synes, det er rart at kom­me på arbej­de. ”Jeg kan godt lide arbej­det, for­di det er så vari­e­ret med helt for­skel­li­ge opga­ver”, siger Sanne.
Hun kun­ne ikke sid­de stil­le på en stol og lave det sam­me dag ud og dag ind.

BUDDY VENTERGYLLING
Når hun kom­mer hjem til Gyl­ling, ven­ter kun Bud­dy. Efter Pers død er der ikke kom­met en ny mand ind i hen­des liv. ”Det kom­mer der hel­ler ikke”, siger hun. ”Han var man­den for mig”.

Bør­ne­børn? Ja, jeg har masser..

Bud­dy er hen­des lil­le Bichon-hund. En tre år gam­mel lil­le uldt­ot, der ikke fælder.
”Når jeg siger, min hund hed­der Bud­dy, tror de fle­ste jo, det er et kæm­pe kre­a­tur af en hund”, siger hun med et stort grin.
Men med fire voks­ne børn har hun en stor fami­lie. Og spurgt om hun har bør­ne­børn, sva­rer hun ”mas­ser” med et glad ansigtsudtryk.
Hun har otte – og om et par uger ni. Den æld­ste er 17 år.
Tre af dem kom inden for otte måne­der, så ”der har været en del blom­ster at ord­ne til barnedåb”.

NUL E‑MAIL TIL SANNE
San­ne Lar­sen er en af de få, der ikke har en e‑mail-adres­se. ”Jeg kan ikke fin­de ud af det med com­pu­te­re”, siger hun. ”Jeg får altid tryk­ket på de for­ker­te knap­per”. Hun kan lige fin­de ud af at rin­ge op på en mobil­te­le­fon. Men så er det også sagt. ”Alt det der er ikke mig”.
Kas­se­ap­pa­ra­tet kan hun kla­re, selv om der også er man­ge knapper.
”Men det har jeg jo også haft man­ge år til at lære”.
I aften har hun luk­ke­vag­ten sam­men med en af de unge kol­le­ger. I mor­gen put­ter hun rundstyk­ker og brød i poser. Du kan møde hen­de på alle tids­pun­ker mel­lem kl. 7 og kl. 19. Men for hen­de er det bed­ste sted i for­ret­nin­gen rum­met, hvor blom­ster­ne bindes.

 

 

 

 

 

KALENDER

MORGENSANG OG FORMIDDAGSKAFFE

Mor­gensang fort­sæt­ter. Men vil dog ikke begyn­de i kir­ken. Det vil være i Sog­ne­hu­set, hvor der også – som sæd­van­ligt – vil være kaf­fe bag­ef­ter. Sådan vil det være hen over vin­te­r­en, for at spa­re på energien. 

ÆSKEN HOLDER JULNOVEMBER

19. – 20. novem­ber og 26. – 27. novem­ber klok­ken 11 – 16 hol­der Æsken på Alrø åbent med salg af pro­duk­ter fra loka­le kunst­hånd­vær­ke­re og meget andet. 

JULGALLERIET

26. novem­ber fra kl. 10 – 15 hol­der Dort­he Bent jule­mar­ked i Gal­le­ri­et på Den Gam­le Sta­tion i Ørting. Der vil være noget for enhver pen­ge­pung – og der­for mulig­hed for at købe jule­ga­ver lokalt. 

JULEMARKED VED GYLLING-BRUGSEN

Den 26. nov. hol­der Brugs­en i Gyl­ling jule­mar­ked med boder og jule­hyg­ge. Det er fra kl. 10 – 14. Har du noget at sæl­ge, kan du få din egen bod. Sig det til en af de ansatte. 

VÆK JULEMANDEN

Den 26. novem­ber kan børn og barn­li­ge sjæ­le kl. 14.30 være med til at væk­ke jule­man­den i Gyl­ling Mølle

SPISEVENNER ØNSKER GOD JUL

13. decem­ber kl. 12 – 14 har Spi­se­ven­ner jule­mid­dag i Ørting Hal­lens Café. Til­mel­ding sene­st 9. decem­ber til Poul Hen­ning (22 38 36 92) eller Knud (21 25 36 65).

PROGRAMMER:

Pro­gram­mer­ne for akti­vi­te­ter­ne i Dan­ske Seni­o­rer og i Tors­dags­klub­ben er nu lagt ind under “Lokal­råd og for­e­nin­ger”. Se et væld af akti­vi­te­ter som fored­rag, kort­spil, hyg­ge, fæl­les­spis­nin­ger og udflugter.