KORT NYT

NYT ASFALT  VEJ

Asfal­ten på vej­en mel­lem Ørting og Odder har læn­ge været nød­li­den­de. Mildt sagt. Men nu kom­mer hjæl­pen. Et nyt vil asfalts­lid­lag vil bli­ve lagt på, når det gam­le lag er fræ­set af.
Arbej­det begyn­der 19. juni. Det varer til og med 5. juli, hvis alt går efter planen. 

DET BLEV TIL 3.803 KM

Igen i år vandt Hund­slund lokal­dy­sten. På 2. plad­sen kom Sak­sild, som var med for før­ste gang i år. Gyl­ling snup­pe­de 3. plad­sen og Ørting-Fal­ling blev num­mer fire.

Alt i alt fik kon­kur­ren­cen bor­ge­re i de fire lands­by­er til at løbe, gå og cyk­le 3.803 km.

PROGRAMMER FOR DEN NYE SÆSON

Liter­vis af kaf­fe, kort­spil, bræt­spil, fored­rag, udflug­ter, fæl­les­spis­ning….
Dan­ske Seni­o­rers og Tors­dags­klub­bens pro­gram­mer for den kom­men­de sæson rum­mer gode ople­vel­ser for områ­dets “grå guld”.
Beg­ge pro­gram­mer er nu lagt ind under Lokal­råd og for­e­nin­ger. Som sæd­van­ligt fore­går det i Sog­ne­hu­set på Bils­bæ­kvej i Ørting.

THEJSEN FORLADER FONDEN ØRTING

Dit­te-Marie Thej­sen for­la­der job­bet som vice­for­stan­der på Fon­den Ørting for at bli­ve skole­le­der på Åsko­len, frisko­len i Hør­ning. Hun har arbej­det på opholds­ste­det i mere end 10 år.
Åsko­len har 150 ele­ver fra 0. – 7. klas­se, og en af Thej­sens opga­ver bli­ver at arbej­de med en over­byg­ning. Hun er uddan­net lærer fra Den Frie Lærer­højsko­le. Uddan­nel­sen er spe­ci­elt mål­ret­tet frisko­ler, efter­sko­ler og højskoler.

LOKALRÅD

Hvis du vil vide, hvad Lokal­rå­det for Ørting-Fal­ling arbej­der med for tiden, kan du ori­en­te­re dig i de møde­re­fe­ra­ter, der er lagt ind under ”Lokal­råd og for­e­nin­ger”.
Her fin­der du alle refe­ra­ter fra i år – og også fra de sid­ste par år. Nåe­de du ikke gene­ral­for­sam­lin­gen, kan du sam­me sted fin­de beret­ning, refe­rat og regnskab.

LUK IKKE DE TRÆNGENDE IND

Hvis det rin­ger på døren og frem­me­de beder om lov til at bru­ge dit toilet, skal du ikke luk­ke de træn­gen­de ind. For når de går igen, mang­ler du fle­re gen­stan­de. Den ene er en kvinde.

Det har ældre bebo­e­re i Gyl­ling ople­vet, da de var ven­li­ge mod de frem­me­de. Ven­lig­he­den blev ikke gen­gældt. Så glem med­men­ne­ske­lig­he­den – luk og lås døren. Ring til din nabo eller en anden, hvis de bli­ver uden for.

GENERALFORSAMLING

Alle over 16 år, som bor fat i Ørting-Fal­ling Sog­ne, er med­lem­mer af Lokal­rå­det. Også selv om de hver­ken har udfyldt en blan­ket eller betalt kon­tin­gent, som ellers er det almin­de­li­ge, når man bli­ver med­lem af en for­e­ning.  De kan møde op til gene­ral­for­sam­lin­gen og stem­me. Det­te års gene­ral­for­sam­ling fin­der sted d. 29. marts kl. 19 – 21.30 hos Dine­sen i Fal­ling. Lokal­rå­det har eksi­ste­ret siden okto­ber 2014 og skal være områ­dets kon­takt til kom­mu­nal­be­sty­rel­se og for­valt­ning.  Hvis du vil se, hvad rådet arbej­der med, så find alle møde­re­fe­ra­ter på Lokal­po­sten under Lokal­råd og foreninger.

STØTTE TIL HANDELSPLADSEN

Der er luk­ket så meget som muligt for fry­se­re og køle­re på Han­dels­plad­sen, men alli­ge­vel koster elek­tri­ci­te­ten det hvi­de ud af øjne­ne.  Men Pan­de­ka­ge­bi­len og støt­te­bi­drag ind­brag­te på få timer 16.000 kro­ner – eller et beløb, der bety­der, at reg­nin­gen fra elek­tri­ci­tets­sel­ska­bet for en måneds for­brug, kan beta­les. Pan­de­ka­ge­bi­len done­re­de pen­ge­ne fra to timers salg ved Han­dels­plad­sen, og lands­by­ens bebo­e­re bak­ke­de op og spi­ste fyld­te pan­de­ka­ger til aftens­mad. Den sam­me hjælp fik Dagli’Brugsen i Gylling.

PANDEKAGEBILEN STØTTER LOKALE

Den 9. decem­ber mel­lem kl. 16 og 18 kan man købe pan­de­ka­ger med fyld ved Han­dels­plad­sen i Ørting. Pen­ge­ne fra sal­get går ube­skå­ret til hjælp til at beta­le el-reg­­nin­­gen. I går var Pan­de­ka­ge­bi­len ved Gyl­ling-Brugs­­en – også for at give et til­skud til de sti­gen­de udgifter. 

Valg flyt­ter sang til kirken

Stem­me­bok­se og valg­til­for­ord­ne­de ryk­ker 1. novem­ber ind i Sog­ne­hu­set og fortræn­ger den sang­grup­pe, som ple­jer at mødes der før­ste tirs­dag i måne­den. Men grup­pen kan sta­dig mødes, for kir­ken er reser­ve­ret til dem. Kaf­fen skal sta­dig tages med hjemmefra.

BRUGSEN ER NU ÅBEN KL. 8 – 18

Fra i mor­gen – 1. okto­ber – ændrer Gyl­ling-Brugs­­en åbning­sti­den. Den åbner kl. 8 og luk­ker kl. 18. Der er skå­ret en halv time om mor­ge­nen og en time om afte­nen, og er en kon­se­kvens af, at elek­tri­ci­te­ten koster det hvi­de ud af øjne­ne. De nye tider bety­der, at ingen med­ar­bej­de­re bli­ver fyret.

FDF Ørting-Fal­ling kan fortsætte

Syv voks­ne har meldt sig til at gå ind som fri­vil­li­ge i FDF-arbej­­det. Og det bety­der, at kred­sen kan fort­sæt­te. Ikke kun børn fra det­te områ­de er med i den loka­le FDF-kreds. Også børn fra Gyl­ling del­ta­ger.
De kan nu alle mødes igen 1. sep­tem­ber kl. 18.30 ved spej­der­hyt­ten på Tof­ten i Ørting.

Mari­an­ne Lyst stopper

Sog­ne­præst Mari­an­ne Lyst har valgt at gå på pen­sion ved års­skif­tet. Inden da har hun ferie, der skal afvik­les, så hen­des afskeds­gud­stje­ne­ster bli­ver holdt 27. novem­ber. Det er i Gyl­ling Kir­ke kl. 9.30, og kl. 10.30 på Alrø.

Pas på kanterne

Cykel­stien mel­lem Ørting og Odder har nu fået et lag asfalt, der har dæk­ket de rev­ner, der for­år­sa­ge­de en del uheld. Den smal­le cykel­sti har der­for nu fået kan­ter, der kan være far­li­ge, hvis cyk­li­ster også lader Tour de Fran­­ce-febe­ren sni­ge sig ind på turen til arbej­de og over­ha­ler. Så pas på.

CYKELSTIERNE SKAL FORBEDRES

”Det kom­mer på i løbet af for­å­ret – i hvert fald inden som­mer­fe­ri­en”.
”Det” er et nyt slid­lag på cykel­sti­er­ne mel­lem Ørting og Odder. Og løf­tet om for­bed­ring af cykel­stien er givet af for­man­den for Kli­­ma- og Pla­n­ud­val­get, Kre­sten Bjer­re i Hor­sens Fol­ke­blad 21. janu­ar. Cyk­li­ster har i lang tid kla­get over de dår­li­ge for­hold, der har bety­det, at man­ge er væltet.

Hun bin­der dine blomster

Da hun boe­de i Århus, hav­de hun aldrig været i Odder. Og Ørting og Gyl­ling kun­ne for hen­de lige så godt have været to sor­te knap­penåls­ho­ve­der på et kort over et fjer­nt land.
Men nu har hun arbej­det i Ørting og boet i Gyl­ling i man­ge år. Og knap­penåls-hove­d­er­ne er ikke mere mar­ke­rin­ger på et ukendt kort. Det er ble­vet hen­des lands­by­er. I den ene bor hun. I den anden arbej­der hun.

FULD TID HANDELSPLADSEN

Hun arbej­der både i blom­ster­rum­met og bag disken

Hvis du går til Han­dels­plad­sen for at købe en buket – hvad enten den skal gives til en fød­sels­dag eller en bisæt­tel­se – kan du næsten være sik­ker på, at hun har haft mere end en fin­ger med i buketten.
Den 57-åri­ge San­ne Lar­sen er en fast del af Han­dels­plad­sen. Hun arbej­der i blom­ster-rum­met – men står også bag disken i for­ret­nin­gen, hvor hun slår dine varer ind på kas­se­ap­pa­ra­tet eller put­ter dit brød eller dine kager i poser. Lige i dag er der ikke kom­met nye blom­ster, så hun er i butikken.
Siden for­ret­nin­gen genåb­ne­de i 2014 har hun arbej­det på fuld tid, og hun kan godt lide de små snak­ke med kun­der­ne – og også at arbej­de sam­men med de ofte yngre kol­le­ger. ”Vi har det godt sam­men”, siger hun. 

DET TOG KUN TRE OG EN HALV MÅNED
Hun har altid været glad for at arbej­de med blom­ster. I Århus hav­de hun sam­men med sin davæ­ren­de mand og de tre døtres far en lil­le for­ret­ning med blom­ster og frugt. Og der lær­te hun sig blomsterbinding.
Hun kan godt lide at arbej­de med blom­ster­nes far­ver og sæt­te en buket rig­tigt sam­men til lej­lig­he­den. Også at få den til at se fin ud med enk­le mid­ler – selv om en kun­des far­veøn­sker måske ikke lige umid­del­bart synes forenelige.
San­ne flyt­te­de til vores områ­de for 28 år siden. Hun var ble­vet skilt og hav­de mødt Per. De to drev en maskin­sta­tion fra en gård i Ler­d­rup og fik en søn sam­men, så nu hav­de hun fire børn.
Men for otte år siden blev Per syg. Af kræft. Og det gik stærkt – i løbet af kun tre og en halv måned var han død og begra­vet på Gos­mer kir­ke­gård, hvor han kom fra.
Der blev vendt op og ned på alt i San­nes tilværelse.

HOLDER AF BØRNALLE ALDRE
Hun flyt­te­de ind til Gyl­ling, hvor hun alle­re­de hav­de sit arbej­de i bør­ne­ha­ven og SFO’en. For – som hun siger – ”jeg hol­der af børn i alle aldre”.
Her var hun den sidst ansat­te, så der­for var det hen­de, der måt­te sige far­vel efter syv år, da nedskæ­rin­ger­ne ramte.
Det var hun ked af, og at den sidst ankom­ne hav­de været ansat i syv år, for­tæl­ler da også, at insti­tu­tio­nen var et godt sted at være. Men hun var glad, da hun fik til­budt arbej­de på Han­dels­plad­sen. Gan­ske vist kun deltid.
I de måne­der for­ret­nin­gen var luk­ket, fik hun vikar­ar­bej­de i insti­tu­tio­nen i Gyl­ling. Men selv om hun alt­så var glad for både børn og kol­le­ger, slog hun til, da Kir­sten genåb­ne­de Han­dels­plad­sen. Vikar­ar­bej­det var for usikkert.
Hun synes, det er rart at kom­me på arbej­de. ”Jeg kan godt lide arbej­det, for­di det er så vari­e­ret med helt for­skel­li­ge opga­ver”, siger Sanne.
Hun kun­ne ikke sid­de stil­le på en stol og lave det sam­me dag ud og dag ind.

BUDDY VENTERGYLLING
Når hun kom­mer hjem til Gyl­ling, ven­ter kun Bud­dy. Efter Pers død er der ikke kom­met en ny mand ind i hen­des liv. ”Det kom­mer der hel­ler ikke”, siger hun. ”Han var man­den for mig”.

Bør­ne­børn? Ja, jeg har masser..

Bud­dy er hen­des lil­le Bichon-hund. En tre år gam­mel lil­le uldt­ot, der ikke fælder.
”Når jeg siger, min hund hed­der Bud­dy, tror de fle­ste jo, det er et kæm­pe kre­a­tur af en hund”, siger hun med et stort grin.
Men med fire voks­ne børn har hun en stor fami­lie. Og spurgt om hun har bør­ne­børn, sva­rer hun ”mas­ser” med et glad ansigtsudtryk.
Hun har otte – og om et par uger ni. Den æld­ste er 17 år.
Tre af dem kom inden for otte måne­der, så ”der har været en del blom­ster at ord­ne til barnedåb”.

NUL E‑MAIL TIL SANNE
San­ne Lar­sen er en af de få, der ikke har en e‑mail-adres­se. ”Jeg kan ikke fin­de ud af det med com­pu­te­re”, siger hun. ”Jeg får altid tryk­ket på de for­ker­te knap­per”. Hun kan lige fin­de ud af at rin­ge op på en mobil­te­le­fon. Men så er det også sagt. ”Alt det der er ikke mig”.
Kas­se­ap­pa­ra­tet kan hun kla­re, selv om der også er man­ge knapper.
”Men det har jeg jo også haft man­ge år til at lære”.
I aften har hun luk­ke­vag­ten sam­men med en af de unge kol­le­ger. I mor­gen put­ter hun rundstyk­ker og brød i poser. Du kan møde hen­de på alle tids­pun­ker mel­lem kl. 7 og kl. 19. Men for hen­de er det bed­ste sted i for­ret­nin­gen rum­met, hvor blom­ster­ne bindes.

 

 

 

 

 

KALENDER


ÆSKEN HOLDER ÅBENT

Æsken på Alrø hol­der nu åbent hver dag fra kl. 13 – kl. 17. 

LISBETH VISER HAVEN FREM

Og hun giver kaf­fe og småka­ger på gårds­plad­sen 30. juni mel­lem kl. 10 og kl. 17 – det hele er gra­tis. Hvis det reg­ner, dæk­kes der op til kaf­fe-kom-sam­men inden døre. Der vil også være mulig­hed for at se hen­des lil­le land­brugs­mu­se­um i stal­den. Adres­sen er Per­sie­vej 21.

LOKALDYSTEN
Så er det igen tiden til at lands­by­er­nes bebo­e­re dyster om at bevæ­ge sig mest muligt. 14. sep­tem­ber hol­der Lokal­råd og Hal­len lokal­dyst for Ørting Falling.