KORT NYT

Menig­heds­rå­det er dørvogtere

Hvis du er vant til at gå i kir­ke jule­af­ten, så skal du hjem­me­fra i god tid, hvis du ikke vil risi­ke­re at bli­ve afvist i døren. Her står et med­lem af menig­heds­rå­det og age­rer dør­vog­ter. D.v.s. luk­ker de hel­di­ge ind og afvi­ser de uhel­di­ge. På grund af afstands–  og kva­drat­me­ter­krav må antal­let af kir­ke­gæn­ge­re jule­af­ten reduceres. 

De to præ­ster i Fjord­pa­sto­ra­tet har beslut­tet at hol­de en gud­stje­ne­ste i alle seks kir­ker den 24. dec. I Ørting er det alle­re­de kl 13. på Alrø kl. 14.30 og i Fal­ling kl. 16. 

Loka­l­om­rå­dets udviklingsplan

Lokal­rå­dets udvik­lings­plan for Ørting-Fal­ling områ­det lig­ger nu på siden ”Lokal­råd og for­e­nin­ger”.  Her lig­ger også det sene­ste møde­re­fe­rat.Lokal­po­sten vil i den kom­men­de tid sæt­te fokus på nog­le af de pro­ble­mer, som pla­nen viser, der er i områ­det med de fire lands­by­er: Ørting, Fal­ling, Amstrup og Ålstrup. 

Østjy­der mod Kattegatforbindelsen

Der er basis for en østjysk for­e­ning mod Kat­te­gat­for­bin­del­sen. Det står fast efter DN-Odders møde “for­bin­del­se eller for­ban­del­se” i Pak­hu­set i Odder tirs­dag 20. okto­ber. DN-Odder mel­der ud, så snart der er nyt om den fæl­les forening. 

På Sam­sø er en enig kom­mu­nal­be­sty­rel­se imod Kat­te­gat­for­bin­del­sen og 400 bebo­e­re er med­lem­mer af for­e­nin­gen imod den. Face­book­grup­pen ”Nej tak til motor­ve­je og Kat­te­gat­bro fra og til Odder” har på kort tid sam­let 1200 medlemmer. 

Vej­bod fortsætter

Den lil­le vej­bod ved Brand­by­ge­gaard har været så vel­be­søgt, at den fort­sæt­ter. Hver dag vil den bli­ve fyldt op med går­dens øl, æg, kar­to­f­ler og grønt­sa­ger. Men det sto­re jule­mar­ked er aflyst. “Desvær­re”, siger Lone Vitus. “Mar­ke­det ple­jer at være et kæm­pe til­løbs­styk­ke, og folk kom­mer fra hele lan­det. Det kan vi slet ikke sty­re i for­hold til forsamlingsforbuddet”. 

Cor­o­na-jul

Jule­af­tens­dag ple­jer kir­ker­ne at være fyldt til sid­ste plads. Men i år vil Cor­o­­na-restrik­tio­­ner kræ­ve utra­di­tio­nel­le løs­nin­ger – hvis de da ikke bli­ver ophæ­vet før 24. dec. I Midt-og Vestjyl­land vil sports­hal­ler bli­ve taget i brug. 

I Fjord­pa­sto­ra­tet, som rum­mer seks kir­ker, er der “end­nu ikke klar­hed over, hvor­dan julen skal fejres”, oply­ser sog­ne­præst Kåre Schel­de Busk. ”Men vi er gået i tænkeboks”. 

Pla­der for de smadre­de vinduer

Fæl­les Ser­vi­ce og Drift er ved at være fær­dig med opryd­nin­gen ved den gam­le bør­ne­ha­ve på Hav­re­væn­get. Hæk­ken er ble­vet klip­pet, de gam­le og nu råd­ne lege­red­ska­ber er ved at bli­ve fjer­net. Det sam­me er de selvså­e­de træ­er og buske. Til­ba­ge skal kun være et are­al med græs, der kan hol­des nede. Låger­ne til byg­nin­gen er ble­vet lavet og aflåst. Ende­lig er der sat pla­der for de smadre­de vinduer. 

Lor­te Corona”

Med dis­se ord afly­ser Karen og Kim Schlos­ser alle fæl­les­spis­nin­ger i Hal­lens Cafeteria. 

Der kan dog fort­sat købes mad. Men der skal bæres mund­bind, når man ikke sid­der ned. 

Cafe­te­ri­et luk­ker også hver aften kl. 22. Så skal alle være ude. 

To nye med­lem­mer valgt

Godt 30 men­ne­sker mød­te i aften op i Sog­ne­hu­set for at væl­ge med­lem­mer til Fjord­pa­sto­ra­tets fæl­les menig­heds­råd. To gen­gan­ge­re og to helt nye med­lem­mer skal repræ­sen­te­re Ørting og Fal­ling sogne. 

I Ørting blev den nuvæ­ren­de for­mand for menig­heds­rå­det, Jens Peter Peter­sen, valgt sam­men med Git­te Bis­bo Bøgh, der er helt ny i den­ne form for 

fri­vil­ligt arbej­de. Til dag­ligt arbej­der hun som admi­ni­stra­tiv leder på Vestsko­len.Som sted­fortræ­der blev Ton­ny H. Jakob­sen valgt. Også han, der har et entre­pre­nør­fir­ma i Hor­sens, er ny i arbejdet. 

For Fal­ling sogn blev Knud Appel, som er næst­for­mand for det nuvæ­ren­de menig­heds­råd. Han blev valgt sam­men med Lise Færch, som er ope­ra­tions­sy­geple­jer­ske på Hor­sens Syge­hus.Som sup­ple­an­ter blev Kaj Rude­beck og Else Ros­borg valgt. De bor beg­ge i Amstrup. og har beg­ge tid­li­ge­re været med­lem­mer af menig­heds­rå­det for Ørting Falling. 

Hun bin­der dine blomster

Da hun boe­de i Århus, hav­de hun aldrig været i Odder. Og Ørting og Gyl­ling kun­ne for hen­de lige så godt have været to sor­te knap­penåls­ho­ve­der på et kort over et fjer­nt land.
Men nu har hun arbej­det i Ørting og boet i Gyl­ling i man­ge år. Og knap­penåls-hove­d­er­ne er ikke mere mar­ke­rin­ger på et ukendt kort. Det er ble­vet hen­des lands­by­er. I den ene bor hun. I den anden arbej­der hun.

FULD TID HANDELSPLADSEN

Hun arbej­der både i blom­ster­rum­met og bag disken

Hvis du går til Han­dels­plad­sen for at købe en buket – hvad enten den skal gives til en fød­sels­dag eller en bisæt­tel­se – kan du næsten være sik­ker på, at hun har haft mere end en fin­ger med i buketten.
Den 57-åri­ge San­ne Lar­sen er en fast del af Han­dels­plad­sen. Hun arbej­der i blom­ster-rum­met – men står også bag disken i for­ret­nin­gen, hvor hun slår dine varer ind på kas­se­ap­pa­ra­tet eller put­ter dit brød eller dine kager i poser. Lige i dag er der ikke kom­met nye blom­ster, så hun er i butikken.
Siden for­ret­nin­gen genåb­ne­de i 2014 har hun arbej­det på fuld tid, og hun kan godt lide de små snak­ke med kun­der­ne – og også at arbej­de sam­men med de ofte yngre kol­le­ger. ”Vi har det godt sam­men”, siger hun. 

DET TOG KUN TRE OG EN HALV MÅNED
Hun har altid været glad for at arbej­de med blom­ster. I Århus hav­de hun sam­men med sin davæ­ren­de mand og de tre døtres far en lil­le for­ret­ning med blom­ster og frugt. Og der lær­te hun sig blomsterbinding.
Hun kan godt lide at arbej­de med blom­ster­nes far­ver og sæt­te en buket rig­tigt sam­men til lej­lig­he­den. Også at få den til at se fin ud med enk­le mid­ler – selv om en kun­des far­veøn­sker måske ikke lige umid­del­bart synes forenelige.
San­ne flyt­te­de til vores områ­de for 28 år siden. Hun var ble­vet skilt og hav­de mødt Per. De to drev en maskin­sta­tion fra en gård i Ler­d­rup og fik en søn sam­men, så nu hav­de hun fire børn.
Men for otte år siden blev Per syg. Af kræft. Og det gik stærkt – i løbet af kun tre og en halv måned var han død og begra­vet på Gos­mer kir­ke­gård, hvor han kom fra.
Der blev vendt op og ned på alt i San­nes tilværelse.

HOLDER AF BØRNALLE ALDRE
Hun flyt­te­de ind til Gyl­ling, hvor hun alle­re­de hav­de sit arbej­de i bør­ne­ha­ven og SFO’en. For – som hun siger – ”jeg hol­der af børn i alle aldre”.
Her var hun den sidst ansat­te, så der­for var det hen­de, der måt­te sige far­vel efter syv år, da nedskæ­rin­ger­ne ramte.
Det var hun ked af, og at den sidst ankom­ne hav­de været ansat i syv år, for­tæl­ler da også, at insti­tu­tio­nen var et godt sted at være. Men hun var glad, da hun fik til­budt arbej­de på Han­dels­plad­sen. Gan­ske vist kun deltid.
I de måne­der for­ret­nin­gen var luk­ket, fik hun vikar­ar­bej­de i insti­tu­tio­nen i Gyl­ling. Men selv om hun alt­så var glad for både børn og kol­le­ger, slog hun til, da Kir­sten genåb­ne­de Han­dels­plad­sen. Vikar­ar­bej­det var for usikkert.
Hun synes, det er rart at kom­me på arbej­de. ”Jeg kan godt lide arbej­det, for­di det er så vari­e­ret med helt for­skel­li­ge opga­ver”, siger Sanne.
Hun kun­ne ikke sid­de stil­le på en stol og lave det sam­me dag ud og dag ind.

BUDDY VENTERGYLLING
Når hun kom­mer hjem til Gyl­ling, ven­ter kun Bud­dy. Efter Pers død er der ikke kom­met en ny mand ind i hen­des liv. ”Det kom­mer der hel­ler ikke”, siger hun. ”Han var man­den for mig”.

Bør­ne­børn? Ja, jeg har masser..

Bud­dy er hen­des lil­le Bichon-hund. En tre år gam­mel lil­le uldt­ot, der ikke fælder.
”Når jeg siger, min hund hed­der Bud­dy, tror de fle­ste jo, det er et kæm­pe kre­a­tur af en hund”, siger hun med et stort grin.
Men med fire voks­ne børn har hun en stor fami­lie. Og spurgt om hun har bør­ne­børn, sva­rer hun ”mas­ser” med et glad ansigtsudtryk.
Hun har otte – og om et par uger ni. Den æld­ste er 17 år.
Tre af dem kom inden for otte måne­der, så ”der har været en del blom­ster at ord­ne til barnedåb”.

NUL E‑MAIL TIL SANNE
San­ne Lar­sen er en af de få, der ikke har en e‑mail-adres­se. ”Jeg kan ikke fin­de ud af det med com­pu­te­re”, siger hun. ”Jeg får altid tryk­ket på de for­ker­te knap­per”. Hun kan lige fin­de ud af at rin­ge op på en mobil­te­le­fon. Men så er det også sagt. ”Alt det der er ikke mig”.
Kas­se­ap­pa­ra­tet kan hun kla­re, selv om der også er man­ge knapper.
”Men det har jeg jo også haft man­ge år til at lære”.
I aften har hun luk­ke­vag­ten sam­men med en af de unge kol­le­ger. I mor­gen put­ter hun rundstyk­ker og brød i poser. Du kan møde hen­de på alle tids­pun­ker mel­lem kl. 7 og kl. 19. Men for hen­de er det bed­ste sted i for­ret­nin­gen rum­met, hvor blom­ster­ne bindes.

 

 

 

 

 

KALENDER

TORSDAGSKLUBBEN
…afly­ser alle klu­b­ef­ter­mid­da­ge­ne i Sog­ne­hu­set i hele decem­ber på grund af Corona-restriktionerne.

KØB GAVER OG JULEPYNT
Gal­le­ri­et ved Den Gam­le Sta­tion i Ørting hol­der åbent 4. dec. fra kl. 13 – 17, 5. dec. fra kl. 10 – 16 og 6. dec. fra 10 – 16. Det er muligt at købe gaver og julepynt. 

SYNG JULEN IND
6. decem­ber kl. 14.00: De ni læs­nin­ger i Ørting Kir­ke. Og bag­ef­ter invi­te­rer menig­heds­råd og Dan­ske Seni­o­rer alle, der har lyst, på gløgg og æbleski­ver i Sognehuset.


MORGENSANGKIRKEN
10. decem­ber kl. 9.30 er der mor­gensang i kir­ken for sid­ste gang i år. Som sæd­van­ligt er der bag­ef­ter mor­genkaf­fe og samvær i Sognehuset. 

HENT DIT JULETRÆ
13. decem­ber mel­lem kl. 15 og kl. 17 kan I hen­te jeres jule­træ ved Ørting Hal­len. Det skal bestil­les sene­st 6. dec. Ring eller send sms til 24679108. Træ­er op til 2 meter koster 150 kr – over 2 meter koster 200 kr. Cafe­te­ri­et er åbent og sæl­ger gløgg/​saftevand og æbleski­ver for 25 kr