KORT NYT

To nye med­lem­mer valgt

Godt 30 men­ne­sker mød­te i aften op i Sog­ne­hu­set for at væl­ge med­lem­mer til Fjord­pa­sto­ra­tets fæl­les menig­heds­råd. To gen­gan­ge­re og to helt nye med­lem­mer skal repræ­sen­te­re Ørting og Fal­ling sog­ne.

I Ørting blev den nuvæ­ren­de for­mand for menig­heds­rå­det, Jens Peter Peter­sen, valgt sam­men med Git­te Bis­bo Bøgh, der er helt ny i den­ne form for

fri­vil­ligt arbej­de. Til dag­ligt arbej­der hun som admi­ni­stra­tiv leder på Vestsko­len.Som sted­fortræ­der blev Ton­ny H. Jakob­sen valgt. Også han, der har et entre­pre­nør­fir­ma i Hor­sens, er ny i arbej­det.

For Fal­ling sogn blev Knud Appel, som er næst­for­mand for det nuvæ­ren­de menig­heds­råd. Han blev valgt sam­men med Lise Færch, som er ope­ra­tions­sy­geple­jer­ske på Hor­sens Syge­hus.Som sup­ple­an­ter blev Kaj Rude­beck og Else Ros­borg valgt. De bor beg­ge i Amstrup. og har beg­ge tid­li­ge­re været med­lem­mer af menig­heds­rå­det for Ørting Fal­ling.

Pri­sen for cykel­stien var ingen hem­me­lig­hed

Borg­meste­ren og Tour de Fran­ce Djæ­vel­en

Kom­mu­nen kend­te pri­sen på en cykel­sti mel­lem Ørting og Gyl­ling. Råd­giv­nings­fir­ma­et COWI hav­de nem­lig bereg­net, den vil­le koste 8 mil­li­o­ner. Alli­ge­vel afsat­te byrå­det kun 1,5 mio i 2018 og 3,5 mil­li­o­ner i 2019 til cykel­stien. Menin­gen var nem­lig, at sta­ten skul­le nem­lig have betalt en del af den med mid­ler fra den stats­li­ge cykel­pul­je, som COWI søg­te på kom­mu­nens veg­ne. Pro­jek­tet kom dog ikke i betragt­ning til at få støt­te. Der­for er udgif­ten til cykel­stien kom­mu­nens og kun kom­mu­nens. Men at den vil­le kom­me til at koste mere end de afsat­te 5 mil­li­o­ner, kan alt­så ikke kom­me som en over­ra­skel­se for poli­ti­ker­ne.

En dob­bel­t­ret­tet cykel­sti med en meter græs­ra­bat og kants­ten ud mod køre­ba­nen, kan koste 9,3 mil­li­o­ner kro­ner

Nu skal der så laves et helt nyt pro­jekt-for­slag, der skal ind­gå i de kom­men­de bud­get­for­hand­lin­ger.
Cykel­stien har alle­re­de været behand­let i Teknik‑, Mil­jø- og Kli­ma­ud­val­get og i Øko­no­mi­ud­val­get. Man­dag skal den så i byrå­det.
For­valt­nin­gen har indstil­let, at cykel­stien føres hele vej­en fra Gyl­ling til Sko­lestien i Ørting. Det er den dyre løs­ning. En dob­bel­t­ret­tet cykel­sti med en meter græs­ra­bat og kants­ten ud mod køre­ba­nen, vil koste 9,3 mio kr. I belø­bet er med­reg­net udgif­ter til eks­pro­p­ri­e­ring og til en lil­le bro over Malskær Å. En anden mulig­hed vil­le være at lade den dre­je ved mark­s­kel­let ved Per­sie­vej, bru­ge den lil­le stik­vej til Gos­mer­vej og så bru­ge Gos­mer­vej ned til sko­lestien. Den lil­le stik­vej vil under alle omstæn­dig­he­der bli­ve luk­ket for biler. Den løs­ning vil alt i alt koste 8,2 mio kr.

ER DET BYRÅDETS TUR
Man­dag skal byrå­det så tage stil­ling til udgif­ter­ne til den cykel­sti, der blev nævnt så man­ge gan­ge under den kom­mu­na­le valg­kamp, at fle­re men­te, at den blev brugt som et hold-kæft-bol­sje til områ­det.
Byrå­det skal for­hol­de sig til, om det enten vil afsæt­te yder­li­ge­re 3,2 mil­li­o­ner eller 4,3 mil­li­o­ner i bud­get­tet for 2019, så arbej­det med cykel­stien kan gå vide­re. Eller om der skal udar­bej­des et nyt for­slag til anlægs­bud­get, der så skal ind­gå i bud­get­for­hand­lin­ger­ne for 2019 – 2022. De 1,5 mil­li­o­ner, der er afsat på bud­get­tet i år, skal så ikke røres, men over­fø­res til 2019-bud­get­tet.
Du kan føl­ge byrå­ds­mø­det på Odder Net TV, som du fin­der her

 

 

KALENDER

MORGENSANGKIRKEN

8. okto­ber kl. 9.30 er der igen mor­gensang i Ørting Kir­ke med efter­føl­gen­de kaf­fe i Sog­ne­hu­set

GENERALFORSAMLING

8. okto­ber kl. 13.30 hol­der Tors­dags­klub­ben gene­ral­for­sam­ling. For­e­nin­gen giver kaf­fe – og bag­ef­ter kan kor­te­ne fin­des frem. Det er i Sog­ne­hu­set – som sæd­van­ligt.

LIVET FØR OG EFTER ULYKKEN

12. okto­ber kom­mer tid­li­ge­re råd­mand og vice­borg­me­ster i Århus kom­mu­ne Dort­he Lau­sten til Dan­ske Seni­o­rers møde for at hol­de fored­rag om livet før og efter ulyk­ken. Hun bræk­ke­de ryg­gen i 2012 i en ulyk­ke uden for Ørting.

FÆLLESSPISNING

5. novem­ber kl. 12.30 invi­te­rer Tors­dags­klub­ben til fæl­les­spis­ning. Pri­sen er 50 kr – meld dig til sene­st når du kom­mer i klub­ben 29. okto­ber. Det er i Sog­ne­hu­set.

FAMILIEN FARTEN

9. novem­ber kl. 13.30 for­tæl­ler Anne Gret­he Trang­bæk og Hel­ge Rude Kri­sten­sen om deres rej­se rundt i det syd­li­ge Afri­ka. 22.000 km over 4 måne­der i Nami­bia, Botswa­na, Leso­t­ho og Swa­ziland. Dan­ske Seni­o­rer Ørting Fal­ling og Gyl­ling Pen­sio­ni­st­for­e­ning arran­ge­rer. Det er i Gyl­ling for­sam­lings­hus. Pris 60 kr. Til­mel­ding nød­ven­dig sene­st 26. okt. Ring til Tove Fors­berg – 52 38 53 80 – eller Kir­sten Jør­gen­sen – 50 48 47 58