KORT NYT

DET BLEV TIL 3.803 KM

Igen i år vandt Hund­slund lokal­dy­sten. På 2. plad­sen kom Sak­sild, som var med for før­ste gang i år. Gyl­ling snup­pe­de 3. plad­sen og Ørting-Fal­ling blev num­mer fire.

Alt i alt fik kon­kur­ren­cen bor­ge­re i de fire lands­by­er til at løbe, gå og cyk­le 3.803 km.

PROGRAMMER FOR DEN NYE SÆSON

Liter­vis af kaf­fe, kort­spil, bræt­spil, fored­rag, udflug­ter, fæl­les­spis­ning….
Dan­ske Seni­o­rers og Tors­dags­klub­bens pro­gram­mer for den kom­men­de sæson rum­mer gode ople­vel­ser for områ­dets “grå guld”.
Beg­ge pro­gram­mer er nu lagt ind under Lokal­råd og for­e­nin­ger. Som sæd­van­ligt fore­går det i Sog­ne­hu­set på Bils­bæ­kvej i Ørting.

THEJSEN FORLADER FONDEN ØRTING

Dit­te-Marie Thej­sen for­la­der job­bet som vice­for­stan­der på Fon­den Ørting for at bli­ve skole­le­der på Åsko­len, frisko­len i Hør­ning. Hun har arbej­det på opholds­ste­det i mere end 10 år.
Åsko­len har 150 ele­ver fra 0. – 7. klas­se, og en af Thej­sens opga­ver bli­ver at arbej­de med en over­byg­ning. Hun er uddan­net lærer fra Den Frie Lærer­højsko­le. Uddan­nel­sen er spe­ci­elt mål­ret­tet frisko­ler, efter­sko­ler og højskoler.

LOKALRÅD

Hvis du vil vide, hvad Lokal­rå­det for Ørting-Fal­ling arbej­der med for tiden, kan du ori­en­te­re dig i de møde­re­fe­ra­ter, der er lagt ind under ”Lokal­råd og for­e­nin­ger”.
Her fin­der du alle refe­ra­ter fra i år – og også fra de sid­ste par år. Nåe­de du ikke gene­ral­for­sam­lin­gen, kan du sam­me sted fin­de beret­ning, refe­rat og regnskab.

LUK IKKE DE TRÆNGENDE IND

Hvis det rin­ger på døren og frem­me­de beder om lov til at bru­ge dit toilet, skal du ikke luk­ke de træn­gen­de ind. For når de går igen, mang­ler du fle­re gen­stan­de. Den ene er en kvinde.

Det har ældre bebo­e­re i Gyl­ling ople­vet, da de var ven­li­ge mod de frem­me­de. Ven­lig­he­den blev ikke gen­gældt. Så glem med­men­ne­ske­lig­he­den – luk og lås døren. Ring til din nabo eller en anden, hvis de bli­ver uden for.

GENERALFORSAMLING

Alle over 16 år, som bor fat i Ørting-Fal­ling Sog­ne, er med­lem­mer af Lokal­rå­det. Også selv om de hver­ken har udfyldt en blan­ket eller betalt kon­tin­gent, som ellers er det almin­de­li­ge, når man bli­ver med­lem af en for­e­ning.  De kan møde op til gene­ral­for­sam­lin­gen og stem­me. Det­te års gene­ral­for­sam­ling fin­der sted d. 29. marts kl. 19 – 21.30 hos Dine­sen i Fal­ling. Lokal­rå­det har eksi­ste­ret siden okto­ber 2014 og skal være områ­dets kon­takt til kom­mu­nal­be­sty­rel­se og for­valt­ning.  Hvis du vil se, hvad rådet arbej­der med, så find alle møde­re­fe­ra­ter på Lokal­po­sten under Lokal­råd og foreninger.

STØTTE TIL HANDELSPLADSEN

Der er luk­ket så meget som muligt for fry­se­re og køle­re på Han­dels­plad­sen, men alli­ge­vel koster elek­tri­ci­te­ten det hvi­de ud af øjne­ne.  Men Pan­de­ka­ge­bi­len og støt­te­bi­drag ind­brag­te på få timer 16.000 kro­ner – eller et beløb, der bety­der, at reg­nin­gen fra elek­tri­ci­tets­sel­ska­bet for en måneds for­brug, kan beta­les. Pan­de­ka­ge­bi­len done­re­de pen­ge­ne fra to timers salg ved Han­dels­plad­sen, og lands­by­ens bebo­e­re bak­ke­de op og spi­ste fyld­te pan­de­ka­ger til aftens­mad. Den sam­me hjælp fik Dagli’Brugsen i Gylling.

PANDEKAGEBILEN STØTTER LOKALE

Den 9. decem­ber mel­lem kl. 16 og 18 kan man købe pan­de­ka­ger med fyld ved Han­dels­plad­sen i Ørting. Pen­ge­ne fra sal­get går ube­skå­ret til hjælp til at beta­le el-reg­­nin­­gen. I går var Pan­de­ka­ge­bi­len ved Gyl­ling-Brugs­­en – også for at give et til­skud til de sti­gen­de udgifter. 

Valg flyt­ter sang til kirken

Stem­me­bok­se og valg­til­for­ord­ne­de ryk­ker 1. novem­ber ind i Sog­ne­hu­set og fortræn­ger den sang­grup­pe, som ple­jer at mødes der før­ste tirs­dag i måne­den. Men grup­pen kan sta­dig mødes, for kir­ken er reser­ve­ret til dem. Kaf­fen skal sta­dig tages med hjemmefra.

BRUGSEN ER NU ÅBEN KL. 8 – 18

Fra i mor­gen – 1. okto­ber – ændrer Gyl­ling-Brugs­­en åbning­sti­den. Den åbner kl. 8 og luk­ker kl. 18. Der er skå­ret en halv time om mor­ge­nen og en time om afte­nen, og er en kon­se­kvens af, at elek­tri­ci­te­ten koster det hvi­de ud af øjne­ne. De nye tider bety­der, at ingen med­ar­bej­de­re bli­ver fyret.

FDF Ørting-Fal­ling kan fortsætte

Syv voks­ne har meldt sig til at gå ind som fri­vil­li­ge i FDF-arbej­­det. Og det bety­der, at kred­sen kan fort­sæt­te. Ikke kun børn fra det­te områ­de er med i den loka­le FDF-kreds. Også børn fra Gyl­ling del­ta­ger.
De kan nu alle mødes igen 1. sep­tem­ber kl. 18.30 ved spej­der­hyt­ten på Tof­ten i Ørting.

Mari­an­ne Lyst stopper

Sog­ne­præst Mari­an­ne Lyst har valgt at gå på pen­sion ved års­skif­tet. Inden da har hun ferie, der skal afvik­les, så hen­des afskeds­gud­stje­ne­ster bli­ver holdt 27. novem­ber. Det er i Gyl­ling Kir­ke kl. 9.30, og kl. 10.30 på Alrø.

Pas på kanterne

Cykel­stien mel­lem Ørting og Odder har nu fået et lag asfalt, der har dæk­ket de rev­ner, der for­år­sa­ge­de en del uheld. Den smal­le cykel­sti har der­for nu fået kan­ter, der kan være far­li­ge, hvis cyk­li­ster også lader Tour de Fran­­ce-febe­ren sni­ge sig ind på turen til arbej­de og over­ha­ler. Så pas på.

CYKELSTIERNE SKAL FORBEDRES

”Det kom­mer på i løbet af for­å­ret – i hvert fald inden som­mer­fe­ri­en”.
”Det” er et nyt slid­lag på cykel­sti­er­ne mel­lem Ørting og Odder. Og løf­tet om for­bed­ring af cykel­stien er givet af for­man­den for Kli­­ma- og Pla­n­ud­val­get, Kre­sten Bjer­re i Hor­sens Fol­ke­blad 21. janu­ar. Cyk­li­ster har i lang tid kla­get over de dår­li­ge for­hold, der har bety­det, at man­ge er væltet.

KAFFEN SERVERESKIRKEN

Så meget er aflyst eller udskudt. Men ikke mor­gensan­gen i kir­ken. Den bli­ver gen­nem­ført 13. janu­ar kl. 9.30 som plan­lagt. Ene­ste ændring er, at der ikke bag­ef­ter er mor­genkaf­fe i Sog­ne­hu­set. Kaf­fen bli­ver den­ne gang ser­ve­ret i kir­ken. Virus-reg­­ler­­ne bli­ver over­holdt, så det er trygt at deltage. 

Hun over­tog alt arbej­de i hjemmet

I 14 dage efter en nor­mal fød­sel, kun­ne en fami­lie få hjælp af en hus­mor­af­lø­ser. Eller hvis kvin­den i fami­li­en var syg. En ord­ning, som man­ge ønsker til­ba­ge. Anna Niel­sen hav­de job­bet her i områ­det. Her om hen­de – og om en på man­ge måder fore­byg­gen­de lov

Hun kom cyk­len­de, og så over­tog hun alt arbej­de i huset. Bør­ne­pas­ning, mad­lav­ning, ren­gø­ring af kak­ke­lov­nen, tøjvask og hjælp til hen­de, der var syg – eller lå i bar­sels­seng, som det hed.
Det var den­gang, da vi hav­de hus­mo­der­af­lø­se­re. I dag, hvor kvin­der bli­ver sendt hjem fra hospi­ta­ler­ne sam­me dag, som de har født – med min­dre da de er kon­ge­li­ge – vil­le man­ge fami­li­er nok ønske, det sta­dig var sådan.
I Ørting hav­de vi også en hus­mor­af­lø­ser. Hun hed Anna Niel­sen. Og man­ge i – og fra – lands­by­en, husker hen­de sta­dig. Bl.a. for­di hun var den type, der gav meget mere, end hun skul­le – og mere end hun blev betalt for. Og så var hun ven­lig­he­den selv. 

DEN PÆNE STUE BLEV HENDES
Anna blev født jule­af­tens­dag i 1921 som den yng­ste af ni søsken­de. For­æl­dre­ne og de ni børn boe­de i det lil­le hus, der lå – og sta­dig lig­ger – på Bils­bæ­kvej mel­lem Møl­le­går­den og den gam­le fat­tig­gård. Og da hen­des æld­ste søster fik et barn uden en far, som man sag­de den­gang, blev der også plads til den nyfødte. 

Det lil­le hus på Bils­bæ­kvej, hvor Anna Niel­sen boe­de det meste af livet. (Foto Knud Mil­da­hl Hansen)

Ørting var Annas lands­by. Hun var væk i et år efter sko­le­ti­den, da hun var ”ung pige i huset” på en gård på Fyn, hvor fire af hen­des brød­re boe­de. Så det var sik­kert en af dem, der hav­de skaf­fet hen­de pladsen.
Men efter at have været på Fyn, flyt­te­de hun igen ind hos for­æl­dre­ne. Hen­des søsken­de var alle flyt­tet hjem­me­fra, så nu var der lidt mere plads, og hun kun­ne over­ta­ge ”den pæne stue” i det lil­le hus på Bils­bæ­kvej. Efter at have arbej­det på en plan­tesko­le – også på Bils­bæ­kvej – begynd­te hun at arbej­de som hus­mor­af­lø­ser, og cyk­le­de rundt til fami­li­er i områ­det, der hav­de hjælp behov.

KUN FOR MINDREBEMIDLEDE
Hus­mor­af­lø­se­ren blev ind­ført i man­ge kom­mu­ner i begyn­del­sen af besæt­tel­sen som noget mid­ler­ti­digt for at afhjæl­pe den sto­re arbejds­løs­hed blandt kvin­der. Ord­nin­gen skul­le være en støt­te for min­dre­be­mid­le­de, og hjæl­pen skul­le ydes, hvis kvin­den i fami­li­en blev syg eller hav­de født og lå i bar­sels­seng, som det hed. Hus­mo­der­af­lø­se­ren skul­le tage sig af føl­gen­de: ”Pas­ning af bør­ne­ne, hus­ger­ning, pas­ning af kak­ke­lov­ne, ren­gø­ring af lej­lig­he­den, vask, repa­ra­tion, ind­køb af mad­va­rer, mad­lav­ning, opvask, hånds­ræk­ning til patien­ten i form af dag­li­ge toilet­te, sen­ge­red­ning og mad”.
At det kun var for såkaldt min­dre­be­mid­le­de skyl­des, at de fle­ste ”bed­re-bemid­le­de” alle­re­de hav­de tje­ne­ste­folk – eller tyen­de, som de tje­nen­de ånder blev kaldt af den gam­le Fr. Fer­nan­do Møh­ge i Matador.
Der var tale om en fore­byg­gen­de for­an­stalt­ning. Hospi­tal­s­ind­læg­gel­ser kun­ne und­gås, og det kun­ne und­gås, at børn på grund af mor’ens syg­dom, kom til at gå for lud og kold vand, som der blev sagt. Ende­lig kun­ne ord­nin­gen med hus­mor­af­lø­se­ren være med til at sik­re, at der ikke opstod kom­pli­ka­tio­ner efter en fødsel.

HJÆLP I 14 DAGE EFTER FØDSLEN
Alle­re­de i 1942 blev der lagt op til, at ord­nin­gen skul­le gøres per­ma­nent. Net­op for­di den med­vir­ke­de til at fore­byg­ge pro­ble­mer. Men det ske­te først i 1949. I lovens § 1 bestem­mes, at en kom­mu­ne er beret­ti­get til at yde hus­mo­der­af­løs­ning pri­va­te hjem, ”når der ved læge- eller jor­de­mo­der­re­k­vi­si­tion doku­men­te­res at være behov her­for på grund af syg­dom og rekon­va­les­cens, ind­til 14 dage efter nor­mal fød­sel”.
Ord­nin­gen blev prin­ci­pi­elt for alle. Og den var ikke gra­tis, hvis folk kun­ne beta­le. Men ”min­dre­be­mid­le­de” fami­li­er hav­de sta­dig fortrinsret.
Først i 1976 blev ord­nin­gen afskaf­fet – og vi fik hjem­me­hjæl­pe­re. Men de kom pri­mært til at tage sig af gam­le og handicappede.
Ord­nin­gen var alt­så gjort per­ma­nent, da Anna Niel­sen begynd­te at cyk­le rundt og hjæl­pe fami­li­er her i området.

YDEDE MERE END HUN SKULLE
Tro­els Møl­ler Jør­gen­sen husker hende:

Tro­els Møl­ler Jør­gen­sen – Anna hører til en af mine før­ste erindringer

”Hun var hus­mor-aflø­ser, da min søster kom til ver­den i 1960 og øde­lag­de min ene­væl­de. Hun var noget af det søde­ste. I vores fami­lie blev hun kaldt ”Hus­mor Anna”. Hun hører til en af mine aller før­ste erin­drin­ger. Sød kone med et krid­hvidt forklæde”.
Også Knud Mil­da­hl Han­sen husker hende:
”Hun var hus­mor­af­lø­ser hos os, da min yng­ste søn blev født i 1962. Det skul­le jo være et job på otte timer. Men hun gav meget mere. Hun mød­te op inden jeg tog på arbej­de, og hun var der sta­dig, når jeg kom hjem om afte­nen. Og hun gik ikke, før hun hav­de vasket op efter middagen”.
Andre husker det sam­me. Hun yde­de meget mere, end hun skul­le, før hun igen cyk­le­de hjem til det lil­le hus på Bilsbækvej.

TOG SIG AF ANDRES BØRN
Anna fik aldrig selv en fami­lie. Men hun tog sig med glæ­de af andres børn.
Tor­ben Rafa­el Jen­sen husker, at Anna altid var bar­nepi­ge for ham og søste­ren Bodil når for­æl­dre­ne skul­le i byen om afte­nen. Og Ulla Holst Kjær­s­gaard min­des med glæ­de, når bør­ne­ne på vej­en var invi­te­ret til Annas fød­sels­dag. Så blev der disket op med hjem­me­bag i lan­ge baner.
Agnes Poul­sen, køb­man­dens dat­ter, husker også, at Anna var bar­nepi­ge. Hun husker også, at Anna hjalp hen­des mor, da hun var ble­vet gam­mel. ”Hun fik vel lidt for det, men det har ikke været meget”.
Hun boe­de i alle åre­ne i ”den pæne stue” i det lil­le hus på Bils­bæ­kvej, og da for­æl­dre­ne var døde, over­tog hun huset.

DE GAMLES HJEMODDER

Anna foto­gra­fe­ret uden for De Gam­les Hjem. Hun står til højre

Sidst i 60´erne begynd­te Anna at arbej­de på De Gam­les Hjem i Odder. Det lå helt øverst oppe på Rosens­ga­de. Byg­nin­gen er der sta­dig – men nu er den lavet om til lej­lig­he­der. Også her var hun utro­lig vel­lidt, og bebo­er­ne var rig­tig gla­de for hen­de. Og godt for hen­de var, at på hjem­met fik hun kol­le­ger og faste arbejds­ti­der. Fast arbejds­tid hav­de hun sådan set også som hus­mor-aflø­ser – hun skul­le tage sig af opga­ver i folks hjem i otte timer. Men Anna kun­ne ikke sige stop, hvis der var brug for mere. Alt var let­te­re for hen­de på Hjemmet.

DE STILLE EKSISTENSER
Anna Niel­sen var en af de man­ge stil­le eksi­sten­ser, som sæt­ter sig spor. Ikke i arki­ver eller i artik­ler. Men hos de men­ne­sker, hun kom nær. Hun boe­de på Bils­bæ­kvej i Ørting det meste af livet. Hen­des sid­ste fem år til­brag­te hun dog i en af de små lej­lig­he­der i Hånd­vær­ker­bo­li­ger­ne på Tor­nø­e­ga­de i

Anna som ældre

Odder. Hun døde 11. Decem­ber 2012. 91 år gam­mel. Husket af man­ge fami­li­er her i områ­det. Og ikke mindst af deres børn.

Knud Mil­da­hl Han­sen syn­tes, at Lokal­po­sten skul­le skri­ve om
Anna Niel­sen og om hen­des arbej­de i man­ge hjem i området
Har du for­slag til artik­ler om men­ne­sker, der engang var en
del af loka­l­om­rå­det, er du meget vel­kom­men til at kontakte
mig. Jeg kan selv­føl­ge­lig ikke garan­te­re, at din idé bliver
rea­li­se­ret, for 
selv om en per­son er husket af man­ge kan
det alli­ge­vel være 
svært at skaf­fe de nød­ven­di­ge oplysninger.
Men jeg vil gøre, hvad jeg kan.

Mari­an­ne Hansen

 

KALENDER


ÆSKEN HOLDER ÅBENT

Æsken på Alrø hol­der nu åbent i wee­ken­der­ne fra kl. 13 – kl. 17. 

LIVGADERNE 

Fra 13. – 15. juni hol­der Gyl­ling byfest. I år vil alt ikke fore­gå på sport­s­plad­sen. Ban­ko, kon­cert, spis­ning og musik er flyt­tet For­sam­lings­hu­set og Møl­len.

ER DER IGEN METALFORSAMLINGSHUSET


SANKT HANS VED MØLLEN

Gril­len er tændt og der kan købes øl og soda­vand. Kl. 19 begyn­der bålet at kni­t­re, og der skal syn­ges og lyt­tes til tale. Gyl­ling Event­for­e­ning og Gyl­ling Møl­le er gået sam­men om at arran­ge­re Sankt Hans for hele lands­by­en d. 23. juni. Hvis der bli­ver et over­skud, går pen­ge­ne til For­sam­lings­hu­set og til Møllen. 

LISBETH VISER HAVEN FREM

Og hun giver kaf­fe og småka­ger på gårds­plad­sen 30. juni mel­lem kl. 10 og kl. 17. Det koster ikke en bøjet to-kro­ne. Hvis det reg­ner, dæk­kes der op til kaf­fe-kom-sam­men inden døre. Der vil også være mulig­hed for at se hen­des lil­le land­brugs­mu­se­um i stal­den. Adres­sen er Per­sie­vej 21.

Et lil­le udsnit af de gam­le red­ska­ber i staldmuseet