KORT NYT

Tre loka­le stil­ler op

16. novem­ber skal vi til kom­mu­nalvalg.  Fore­lø­big stil­ler tre loka­le op. Det er Klaus Rafa­el Jen­sen fra Fal­ling, der alle­re­de er i kom­mu­nal­be­sty­rel­sen for de kon­ser­va­ti­ve. Og det er John Rosen­høj fra Amstrup, der også alle­re­de har en plads for Dansk Fol­ke­par­ti. Ny er Jan Kjær­s­gaard fra Ørting, der stil­ler op for Soci­al­de­mo­kra­ter­ne. Først efter par­tiets gene­ral­for­sam­ling ved vi, hvil­ket num­mer på listen han bliver. 

Fire loka­le pro­jek­ter fik penge

Kom­mu­nens lokal­råd har delt ud af pen­ge­ne i fæl­les­pulj­en for pro­jek­ter. Fire pro­jek­ter fra vores områ­de fik pen­ge. Lokal­rå­det for Ørting Fal­ling sog­ne fik 40.000 kr til et natur­pro­jekt  ved Older­mands­høj­en på Mose­vej.  Fryse­hu­set i Ålstrup, der er lands­by­ens for­sam­lings­hus, fik 4.735 kr til en ny flag­stang. Gyl­ling For­sam­lings­hus fik 40.000 kr til nyt gulv og Gyl­ling Lokal­råd fik 25.000 kr til øget biodiversitet. 

Defi­ni­tion på optimisme

Den nye café på Alrø, der vil sæl­ge pro­duk­ter lavet af bison kød, isv­af­ler samt kaf­fe og kage, tager alle­re­de nu imod bord­be­stil­lin­ger, for­di ejer­ne for­ven­ter at åbne til påske. De håber på, at Met­te Fre­de­rik­sen til den tid har lem­pet Cor­o­­na-restrik­tio­­ner­­ne. Det er måske nok defi­ni­tio­nen på opti­mis­me, men deler du den, kan du bestil­le bord på hjem­mesi­den http://​alrokg​.dk

AURA-pen­ge­ne skal bru­ges til spil

Dan­ske Seni­o­rer Ørting Fal­ling har fået 2000 kr fra Auras Cor­o­na­hjæl­pe­pak­ke. Pen­ge­ne skal bru­ges til køb af spil, der kan bru­ges udendørs. 

For­e­nin­gens akti­vi­te­ter har været luk­ket ned læn­ge, og med­lem­mer­ne sav­ner at være sam­men. Besty­rel­sen håber der­for, at det sidst i febru­ar bli­ver muligt at arran­ge­re gåtu­re, spil på FDF’s sto­re grund og drik­ke kaf­fe sam­men i shelteret. 

Bil­li­ge­re byggegrunde

På den luk­ke­de del af kom­mu­nal­be­sty­rel­sens møde beslut­te­de med­lem­mer­ne at sæt­te pri­sen på de otte byg­ge­grun­de i Sme­­de­­ga­­de-områ­­det i Ørting ned med 15 pro­cent. Kun to af de otte grun­de er på nuvæ­ren­de tids­punkt for­hånds­re­ser­ve­ret. En ejen­doms­mæg­ler har vur­de­ret, at pri­sen var sat for højt.Også byg­ge­grun­de­ne i Gyl­ling og Hund­slund er svæ­re at sæl­ge. Men her er mel­din­gen fra ejen­doms­mæg­le­ren, at pri­ser­ne mat­cher markedet. 

Lokal­rå­det aflyser

Refe­rat fra det sene­ste møde i Lokal­rå­det for Ørting-Fal­ling Sog­ne er nu lagt ind under Lokal­råd og for­e­nin­ger.Sid­ste i refe­ra­tet er en del dato­er opli­stet. Men for­man­den, Jan Kjær­s­gaard, siger, at møde­r­ne er aflyst til vide­re p.g.a. Cor­o­­na-situ­a­tio­­nen. Hvor­når de kan gen­op­ta­ges afhæn­ger af, om der kom­mer nye restrik­tio­ner for at dæm­me op for Covid-19’s engel­ske mutation. 

Jule­g­ud­stje­ne­ste aflyst

Alle gud­stje­ne­ster er aflyst fra og med 24. decem­ber til 3. janu­ar.Det har menig­heds­rå­det og præ­ster­ne i Fjord­pa­sto­ra­tet beslut­tet efter anbe­fa­ling fra biskop­per­ne.De sene­ste dage har været præ­get af meget for­skel­li­ge udmel­din­ger. Først men­te biskop­per­ne, at der skul­le hol­des gud­stje­ne­ster. Så måt­te de kun vare 50 minut­ter – og helst være uden sal­mesang. Sund­heds­sty­rel­sen redu­ce­re­de til 30 minut­ter. Og så sent som for to dage siden sag­de provst Dort­he R. Søren­sen: Kom trygt i kir­ke. Men her i 11. time er alle gud­stje­ne­ster alt­så aflyst. 

Jule­ga­ve til FDF

Por­to­bel­los vel­gø­ren­heds­pro­jekt har delt pen­ge ud, og Ørting-Fal­ling FDF har fået 5000, – kr. Til lyk­ke.Nor­malt bli­ver der lavet en afstem­ning på Face­book, og de tre for­e­nin­ger og klub­ber, der får flest stem­mer, deler pen­ge­ne. Men i dis­se tider er intet nor­malt, så Por­to­bel­lo har beslut­tet, at give 5000, – kr til hver af de fire indstil­le­de for­e­nin­ger. Sid­ste år løb ØFUG med før­ste­plad­sen ved afstemningen. 

Slut med fitness

Fra i mor­gen kl. 16 og frem til i hvert fald 3. janu­ar luk­ker fit­ness i Ørting Hal­len som føl­ge af de nye Cor­o­­na-restrik­tio­­ner. Så for dem, der ikke kan und­væ­re den dag­li­ge træ­ning, er der kun et at gøre: Find løbe­sko­e­ne frem.Hal­lens cafe­te­ria luk­ker også. Jule­træ­er kan sta­dig hen­tes ved Hal­len på søn­dag mel­lem kl. 15 – 17. Men der er hver­ken gløgg eller æbleskiver. 

Jens Peter er sta­dig formand

Jens Peter Peter­sen, som var for­mand for Ørting-Fal­lings menig­heds­råd, fort­sæt­ter som for­mand. Men nu for det fæl­les menig­heds­råd for Fjord­pa­sto­ra­tet, der består af hele seks sog­ne. Nem­lig Ørting, Fal­ling, Gyl­ling, Alrø, Hund­slund og Tor­rild.Næst­for­mand er Tri­ne Bil­le, som er valgt i Hundslund. 

Menig­heds­rå­det er dørvogtere

Hvis du er vant til at gå i kir­ke jule­af­ten, så skal du hjem­me­fra i god tid, hvis du ikke vil risi­ke­re at bli­ve afvist i døren. Her står et med­lem af menig­heds­rå­det og age­rer dør­vog­ter. D.v.s. luk­ker de hel­di­ge ind og afvi­ser de uhel­di­ge. På grund af afstands–  og kva­drat­me­ter­krav må antal­let af kir­ke­gæn­ge­re jule­af­ten reduceres. 

De to præ­ster i Fjord­pa­sto­ra­tet har beslut­tet at hol­de en gud­stje­ne­ste i alle seks kir­ker den 24. dec. I Ørting er det alle­re­de kl 13. på Alrø kl. 14.30 og i Fal­ling kl. 16. 

Loka­l­om­rå­dets udviklingsplan

Lokal­rå­dets udvik­lings­plan for Ørting-Fal­ling områ­det lig­ger nu på siden ”Lokal­råd og for­e­nin­ger”.  Her lig­ger også det sene­ste møde­re­fe­rat.Lokal­po­sten vil i den kom­men­de tid sæt­te fokus på nog­le af de pro­ble­mer, som pla­nen viser, der er i områ­det med de fire lands­by­er: Ørting, Fal­ling, Amstrup og Ålstrup. 

Østjy­der mod Kattegatforbindelsen

Der er basis for en østjysk for­e­ning mod Kat­te­gat­for­bin­del­sen. Det står fast efter DN-Odders møde “for­bin­del­se eller for­ban­del­se” i Pak­hu­set i Odder tirs­dag 20. okto­ber. DN-Odder mel­der ud, så snart der er nyt om den fæl­les forening. 

På Sam­sø er en enig kom­mu­nal­be­sty­rel­se imod Kat­te­gat­for­bin­del­sen og 400 bebo­e­re er med­lem­mer af for­e­nin­gen imod den. Face­book­grup­pen ”Nej tak til motor­ve­je og Kat­te­gat­bro fra og til Odder” har på kort tid sam­let 1200 medlemmer. 

Vej­bod fortsætter

Den lil­le vej­bod ved Brand­by­ge­gaard har været så vel­be­søgt, at den fort­sæt­ter. Hver dag vil den bli­ve fyldt op med går­dens øl, æg, kar­to­f­ler og grønt­sa­ger. Men det sto­re jule­mar­ked er aflyst. “Desvær­re”, siger Lone Vitus. “Mar­ke­det ple­jer at være et kæm­pe til­løbs­styk­ke, og folk kom­mer fra hele lan­det. Det kan vi slet ikke sty­re i for­hold til forsamlingsforbuddet”. 

Cor­o­na-jul

Jule­af­tens­dag ple­jer kir­ker­ne at være fyldt til sid­ste plads. Men i år vil Cor­o­­na-restrik­tio­­ner kræ­ve utra­di­tio­nel­le løs­nin­ger – hvis de da ikke bli­ver ophæ­vet før 24. dec. I Midt-og Vestjyl­land vil sports­hal­ler bli­ve taget i brug. 

I Fjord­pa­sto­ra­tet, som rum­mer seks kir­ker, er der “end­nu ikke klar­hed over, hvor­dan julen skal fejres”, oply­ser sog­ne­præst Kåre Schel­de Busk. ”Men vi er gået i tænkeboks”. 

Hun over­tog alt arbej­de i hjemmet

I 14 dage efter en nor­mal fød­sel, kun­ne en fami­lie få hjælp af en hus­mor­af­lø­ser. Eller hvis kvin­den i fami­li­en var syg. En ord­ning, som man­ge ønsker til­ba­ge. Anna Niel­sen hav­de job­bet her i områ­det. Her om hen­de – og om en på man­ge måder fore­byg­gen­de lov

Hun kom cyk­len­de, og så over­tog hun alt arbej­de i huset. Bør­ne­pas­ning, mad­lav­ning, ren­gø­ring af kak­ke­lov­nen, tøjvask og hjælp til hen­de, der var syg – eller lå i bar­sels­seng, som det hed.
Det var den­gang, da vi hav­de hus­mo­der­af­lø­se­re. I dag, hvor kvin­der bli­ver sendt hjem fra hospi­ta­ler­ne sam­me dag, som de har født – med min­dre da de er kon­ge­li­ge – vil­le man­ge fami­li­er nok ønske, det sta­dig var sådan.
I Ørting hav­de vi også en hus­mor­af­lø­ser. Hun hed Anna Niel­sen. Og man­ge i – og fra – lands­by­en, husker hen­de sta­dig. Bl.a. for­di hun var den type, der gav meget mere, end hun skul­le – og mere end hun blev betalt for. Og så var hun ven­lig­he­den selv. 

DEN PÆNE STUE BLEV HENDES
Anna blev født jule­af­tens­dag i 1921 som den yng­ste af ni søsken­de. For­æl­dre­ne og de ni børn boe­de i det lil­le hus, der lå – og sta­dig lig­ger – på Bils­bæ­kvej mel­lem Møl­le­går­den og den gam­le fat­tig­gård. Og da hen­des æld­ste søster fik et barn uden en far, som man sag­de den­gang, blev der også plads til den nyfødte. 

Det lil­le hus på Bils­bæ­kvej, hvor Anna Niel­sen boe­de det meste af livet. (Foto Knud Mil­da­hl Hansen)

Ørting var Annas lands­by. Hun var væk i et år efter sko­le­ti­den, da hun var ”ung pige i huset” på en gård på Fyn, hvor fire af hen­des brød­re boe­de. Så det var sik­kert en af dem, der hav­de skaf­fet hen­de pladsen.
Men efter at have været på Fyn, flyt­te­de hun igen ind hos for­æl­dre­ne. Hen­des søsken­de var alle flyt­tet hjem­me­fra, så nu var der lidt mere plads, og hun kun­ne over­ta­ge ”den pæne stue” i det lil­le hus på Bils­bæ­kvej. Efter at have arbej­det på en plan­tesko­le – også på Bils­bæ­kvej – begynd­te hun at arbej­de som hus­mor­af­lø­ser, og cyk­le­de rundt til fami­li­er i områ­det, der hav­de hjælp behov.

KUN FOR MINDREBEMIDLEDE
Hus­mor­af­lø­se­ren blev ind­ført i man­ge kom­mu­ner i begyn­del­sen af besæt­tel­sen som noget mid­ler­ti­digt for at afhjæl­pe den sto­re arbejds­løs­hed blandt kvin­der. Ord­nin­gen skul­le være en støt­te for min­dre­be­mid­le­de, og hjæl­pen skul­le ydes, hvis kvin­den i fami­li­en blev syg eller hav­de født og lå i bar­sels­seng, som det hed. Hus­mo­der­af­lø­se­ren skul­le tage sig af føl­gen­de: ”Pas­ning af bør­ne­ne, hus­ger­ning, pas­ning af kak­ke­lov­ne, ren­gø­ring af lej­lig­he­den, vask, repa­ra­tion, ind­køb af mad­va­rer, mad­lav­ning, opvask, hånds­ræk­ning til patien­ten i form af dag­li­ge toilet­te, sen­ge­red­ning og mad”.
At det kun var for såkaldt min­dre­be­mid­le­de skyl­des, at de fle­ste ”bed­re-bemid­le­de” alle­re­de hav­de tje­ne­ste­folk – eller tyen­de, som de tje­nen­de ånder blev kaldt af den gam­le Fr. Fer­nan­do Møh­ge i Matador.
Der var tale om en fore­byg­gen­de for­an­stalt­ning. Hospi­tal­s­ind­læg­gel­ser kun­ne und­gås, og det kun­ne und­gås, at børn på grund af mor’ens syg­dom, kom til at gå for lud og kold vand, som der blev sagt. Ende­lig kun­ne ord­nin­gen med hus­mor­af­lø­se­ren være med til at sik­re, at der ikke opstod kom­pli­ka­tio­ner efter en fødsel.

HJÆLP I 14 DAGE EFTER FØDSLEN
Alle­re­de i 1942 blev der lagt op til, at ord­nin­gen skul­le gøres per­ma­nent. Net­op for­di den med­vir­ke­de til at fore­byg­ge pro­ble­mer. Men det ske­te først i 1949. I lovens § 1 bestem­mes, at en kom­mu­ne er beret­ti­get til at yde hus­mo­der­af­løs­ning pri­va­te hjem, ”når der ved læge- eller jor­de­mo­der­re­k­vi­si­tion doku­men­te­res at være behov her­for på grund af syg­dom og rekon­va­les­cens, ind­til 14 dage efter nor­mal fød­sel”.
Ord­nin­gen blev prin­ci­pi­elt for alle. Og den var ikke gra­tis, hvis folk kun­ne beta­le. Men ”min­dre­be­mid­le­de” fami­li­er hav­de sta­dig fortrinsret.
Først i 1976 blev ord­nin­gen afskaf­fet – og vi fik hjem­me­hjæl­pe­re. Men de kom pri­mært til at tage sig af gam­le og handicappede.
Ord­nin­gen var alt­så gjort per­ma­nent, da Anna Niel­sen begynd­te at cyk­le rundt og hjæl­pe fami­li­er her i området.

YDEDE MERE END HUN SKULLE
Tro­els Møl­ler Jør­gen­sen husker hende:

Tro­els Møl­ler Jør­gen­sen – Anna hører til en af mine før­ste erindringer

”Hun var hus­mor-aflø­ser, da min søster kom til ver­den i 1960 og øde­lag­de min ene­væl­de. Hun var noget af det søde­ste. I vores fami­lie blev hun kaldt ”Hus­mor Anna”. Hun hører til en af mine aller før­ste erin­drin­ger. Sød kone med et krid­hvidt forklæde”.
Også Knud Mil­da­hl Han­sen husker hende:
”Hun var hus­mor­af­lø­ser hos os, da min yng­ste søn blev født i 1962. Det skul­le jo være et job på otte timer. Men hun gav meget mere. Hun mød­te op inden jeg tog på arbej­de, og hun var der sta­dig, når jeg kom hjem om afte­nen. Og hun gik ikke, før hun hav­de vasket op efter middagen”.
Andre husker det sam­me. Hun yde­de meget mere, end hun skul­le, før hun igen cyk­le­de hjem til det lil­le hus på Bilsbækvej.

TOG SIG AF ANDRES BØRN
Anna fik aldrig selv en fami­lie. Men hun tog sig med glæ­de af andres børn.
Tor­ben Rafa­el Jen­sen husker, at Anna altid var bar­nepi­ge for ham og søste­ren Bodil når for­æl­dre­ne skul­le i byen om afte­nen. Og Ulla Holst Kjær­s­gaard min­des med glæ­de, når bør­ne­ne på vej­en var invi­te­ret til Annas fød­sels­dag. Så blev der disket op med hjem­me­bag i lan­ge baner.
Agnes Poul­sen, køb­man­dens dat­ter, husker også, at Anna var bar­nepi­ge. Hun husker også, at Anna hjalp hen­des mor, da hun var ble­vet gam­mel. ”Hun fik vel lidt for det, men det har ikke været meget”.
Hun boe­de i alle åre­ne i ”den pæne stue” i det lil­le hus på Bils­bæ­kvej, og da for­æl­dre­ne var døde, over­tog hun huset.

DE GAMLES HJEMODDER

Anna foto­gra­fe­ret uden for De Gam­les Hjem. Hun står til højre

Sidst i 60´erne begynd­te Anna at arbej­de på De Gam­les Hjem i Odder. Det lå helt øverst oppe på Rosens­ga­de. Byg­nin­gen er der sta­dig – men nu er den lavet om til lej­lig­he­der. Også her var hun utro­lig vel­lidt, og bebo­er­ne var rig­tig gla­de for hen­de. Og godt for hen­de var, at på hjem­met fik hun kol­le­ger og faste arbejds­ti­der. Fast arbejds­tid hav­de hun sådan set også som hus­mor-aflø­ser – hun skul­le tage sig af opga­ver i folks hjem i otte timer. Men Anna kun­ne ikke sige stop, hvis der var brug for mere. Alt var let­te­re for hen­de på Hjemmet.

DE STILLE EKSISTENSER
Anna Niel­sen var en af de man­ge stil­le eksi­sten­ser, som sæt­ter sig spor. Ikke i arki­ver eller i artik­ler. Men hos de men­ne­sker, hun kom nær. Hun boe­de på Bils­bæ­kvej i Ørting det meste af livet. Hen­des sid­ste fem år til­brag­te hun dog i en af de små lej­lig­he­der i Hånd­vær­ker­bo­li­ger­ne på Tor­nø­e­ga­de i

Anna som ældre

Odder. Hun døde 11. Decem­ber 2012. 91 år gam­mel. Husket af man­ge fami­li­er her i områ­det. Og ikke mindst af deres børn.

Knud Mil­da­hl Han­sen syn­tes, at Lokal­po­sten skul­le skri­ve om
Anna Niel­sen og om hen­des arbej­de i man­ge hjem i området
Har du for­slag til artik­ler om men­ne­sker, der engang var en
del af loka­l­om­rå­det, er du meget vel­kom­men til at kontakte
mig. Jeg kan selv­føl­ge­lig ikke garan­te­re, at din idé bliver
rea­li­se­ret, for 
selv om en per­son er husket af man­ge kan
det alli­ge­vel være 
svært at skaf­fe de nød­ven­di­ge oplysninger.
Men jeg vil gøre, hvad jeg kan.

Mari­an­ne Hansen

 

KALENDER

DANSKE SENIORER
Hver man­dag helt frem til og med 26. april mødes med­lem­mer­ne af for­e­nin­gen Dan­ske Seni­o­rer Ørting-Fal­ling ved Sog­ne­hu­set til fæl­les gåtu­re, spil på FDF-plad­sen og kaf­fe i bål­hyt­ten. 01. marts er møde­tids­punk­tet kl. 09.30. Men fra 8. marts er det ændret til kl. 13.30.


Hver lør­dag frem mod påske er restau­rant Møl­le­går­dens take away åben fra kl. 10.30 – 15.30 for salg af fri­ske fisk, deli­ka­tes­ser, kaf­fe, varm cacao og dagens kage. Du kan også få et stjer­neskud med hjem. Men det skal bestil­les for­ud på tlf. 86552083

SANGEFTERMIDDAGE AFLYSES
San­g­ef­ter­mid­da­ge­ne i Sog­ne­hu­set den før­ste tirs­dag i måne­den afly­ses helt. For­hå­bent­ligt kan de begyn­de igen 1. september. 

AFLYSTMORGENSANGKIRKEN
Mor­gensang med efter­føl­gen­de kaf­fe i Sog­ne­hu­set er aflyst.