KORT NYT

Menig­heds­rå­det er dørvogtere

Hvis du er vant til at gå i kir­ke jule­af­ten, så skal du hjem­me­fra i god tid, hvis du ikke vil risi­ke­re at bli­ve afvist i døren. Her står et med­lem af menig­heds­rå­det og age­rer dør­vog­ter. D.v.s. luk­ker de hel­di­ge ind og afvi­ser de uhel­di­ge. På grund af afstands–  og kva­drat­me­ter­krav må antal­let af kir­ke­gæn­ge­re jule­af­ten reduceres. 

De to præ­ster i Fjord­pa­sto­ra­tet har beslut­tet at hol­de en gud­stje­ne­ste i alle seks kir­ker den 24. dec. I Ørting er det alle­re­de kl 13. på Alrø kl. 14.30 og i Fal­ling kl. 16. 

Loka­l­om­rå­dets udviklingsplan

Lokal­rå­dets udvik­lings­plan for Ørting-Fal­ling områ­det lig­ger nu på siden ”Lokal­råd og for­e­nin­ger”.  Her lig­ger også det sene­ste møde­re­fe­rat.Lokal­po­sten vil i den kom­men­de tid sæt­te fokus på nog­le af de pro­ble­mer, som pla­nen viser, der er i områ­det med de fire lands­by­er: Ørting, Fal­ling, Amstrup og Ålstrup. 

Østjy­der mod Kattegatforbindelsen

Der er basis for en østjysk for­e­ning mod Kat­te­gat­for­bin­del­sen. Det står fast efter DN-Odders møde “for­bin­del­se eller for­ban­del­se” i Pak­hu­set i Odder tirs­dag 20. okto­ber. DN-Odder mel­der ud, så snart der er nyt om den fæl­les forening. 

På Sam­sø er en enig kom­mu­nal­be­sty­rel­se imod Kat­te­gat­for­bin­del­sen og 400 bebo­e­re er med­lem­mer af for­e­nin­gen imod den. Face­book­grup­pen ”Nej tak til motor­ve­je og Kat­te­gat­bro fra og til Odder” har på kort tid sam­let 1200 medlemmer. 

Vej­bod fortsætter

Den lil­le vej­bod ved Brand­by­ge­gaard har været så vel­be­søgt, at den fort­sæt­ter. Hver dag vil den bli­ve fyldt op med går­dens øl, æg, kar­to­f­ler og grønt­sa­ger. Men det sto­re jule­mar­ked er aflyst. “Desvær­re”, siger Lone Vitus. “Mar­ke­det ple­jer at være et kæm­pe til­løbs­styk­ke, og folk kom­mer fra hele lan­det. Det kan vi slet ikke sty­re i for­hold til forsamlingsforbuddet”. 

Cor­o­na-jul

Jule­af­tens­dag ple­jer kir­ker­ne at være fyldt til sid­ste plads. Men i år vil Cor­o­­na-restrik­tio­­ner kræ­ve utra­di­tio­nel­le løs­nin­ger – hvis de da ikke bli­ver ophæ­vet før 24. dec. I Midt-og Vestjyl­land vil sports­hal­ler bli­ve taget i brug. 

I Fjord­pa­sto­ra­tet, som rum­mer seks kir­ker, er der “end­nu ikke klar­hed over, hvor­dan julen skal fejres”, oply­ser sog­ne­præst Kåre Schel­de Busk. ”Men vi er gået i tænkeboks”. 

Pla­der for de smadre­de vinduer

Fæl­les Ser­vi­ce og Drift er ved at være fær­dig med opryd­nin­gen ved den gam­le bør­ne­ha­ve på Hav­re­væn­get. Hæk­ken er ble­vet klip­pet, de gam­le og nu råd­ne lege­red­ska­ber er ved at bli­ve fjer­net. Det sam­me er de selvså­e­de træ­er og buske. Til­ba­ge skal kun være et are­al med græs, der kan hol­des nede. Låger­ne til byg­nin­gen er ble­vet lavet og aflåst. Ende­lig er der sat pla­der for de smadre­de vinduer. 

Lor­te Corona”

Med dis­se ord afly­ser Karen og Kim Schlos­ser alle fæl­les­spis­nin­ger i Hal­lens Cafeteria. 

Der kan dog fort­sat købes mad. Men der skal bæres mund­bind, når man ikke sid­der ned. 

Cafe­te­ri­et luk­ker også hver aften kl. 22. Så skal alle være ude. 

To nye med­lem­mer valgt

Godt 30 men­ne­sker mød­te i aften op i Sog­ne­hu­set for at væl­ge med­lem­mer til Fjord­pa­sto­ra­tets fæl­les menig­heds­råd. To gen­gan­ge­re og to helt nye med­lem­mer skal repræ­sen­te­re Ørting og Fal­ling sogne. 

I Ørting blev den nuvæ­ren­de for­mand for menig­heds­rå­det, Jens Peter Peter­sen, valgt sam­men med Git­te Bis­bo Bøgh, der er helt ny i den­ne form for 

fri­vil­ligt arbej­de. Til dag­ligt arbej­der hun som admi­ni­stra­tiv leder på Vestsko­len.Som sted­fortræ­der blev Ton­ny H. Jakob­sen valgt. Også han, der har et entre­pre­nør­fir­ma i Hor­sens, er ny i arbejdet. 

For Fal­ling sogn blev Knud Appel, som er næst­for­mand for det nuvæ­ren­de menig­heds­råd. Han blev valgt sam­men med Lise Færch, som er ope­ra­tions­sy­geple­jer­ske på Hor­sens Syge­hus.Som sup­ple­an­ter blev Kaj Rude­beck og Else Ros­borg valgt. De bor beg­ge i Amstrup. og har beg­ge tid­li­ge­re været med­lem­mer af menig­heds­rå­det for Ørting Falling. 

Hun over­tog alt arbej­de i hjemmet

I 14 dage efter en nor­mal fød­sel, kun­ne en fami­lie få hjælp af en hus­mor­af­lø­ser. Eller hvis kvin­den i fami­li­en var syg. En ord­ning, som man­ge ønsker til­ba­ge. Anna Niel­sen hav­de job­bet her i områ­det. Her om hen­de – og om en på man­ge måder fore­byg­gen­de lov

Hun kom cyk­len­de, og så over­tog hun alt arbej­de i huset. Bør­ne­pas­ning, mad­lav­ning, ren­gø­ring af kak­ke­lov­nen, tøjvask og hjælp til hen­de, der var syg – eller lå i bar­sels­seng, som det hed.
Det var den­gang, da vi hav­de hus­mo­der­af­lø­se­re. I dag, hvor kvin­der bli­ver sendt hjem fra hospi­ta­ler­ne sam­me dag, som de har født – med min­dre da de er kon­ge­li­ge – vil­le man­ge fami­li­er nok ønske, det sta­dig var sådan.
I Ørting hav­de vi også en hus­mor­af­lø­ser. Hun hed Anna Niel­sen. Og man­ge i – og fra – lands­by­en, husker hen­de sta­dig. Bl.a. for­di hun var den type, der gav meget mere, end hun skul­le – og mere end hun blev betalt for. Og så var hun ven­lig­he­den selv. 

DEN PÆNE STUE BLEV HENDES
Anna blev født jule­af­tens­dag i 1921 som den yng­ste af ni søsken­de. For­æl­dre­ne og de ni børn boe­de i det lil­le hus, der lå – og sta­dig lig­ger – på Bils­bæ­kvej mel­lem Møl­le­går­den og den gam­le fat­tig­gård. Og da hen­des æld­ste søster fik et barn uden en far, som man sag­de den­gang, blev der også plads til den nyfødte. 

Det lil­le hus på Bils­bæ­kvej, hvor Anna Niel­sen boe­de det meste af livet. (Foto Knud Mil­da­hl Hansen)

Ørting var Annas lands­by. Hun var væk i et år efter sko­le­ti­den, da hun var ”ung pige i huset” på en gård på Fyn, hvor fire af hen­des brød­re boe­de. Så det var sik­kert en af dem, der hav­de skaf­fet hen­de pladsen.
Men efter at have været på Fyn, flyt­te­de hun igen ind hos for­æl­dre­ne. Hen­des søsken­de var alle flyt­tet hjem­me­fra, så nu var der lidt mere plads, og hun kun­ne over­ta­ge ”den pæne stue” i det lil­le hus på Bils­bæ­kvej. Efter at have arbej­det på en plan­tesko­le – også på Bils­bæ­kvej – begynd­te hun at arbej­de som hus­mor­af­lø­ser, og cyk­le­de rundt til fami­li­er i områ­det, der hav­de hjælp behov.

KUN FOR MINDREBEMIDLEDE
Hus­mor­af­lø­se­ren blev ind­ført i man­ge kom­mu­ner i begyn­del­sen af besæt­tel­sen som noget mid­ler­ti­digt for at afhjæl­pe den sto­re arbejds­løs­hed blandt kvin­der. Ord­nin­gen skul­le være en støt­te for min­dre­be­mid­le­de, og hjæl­pen skul­le ydes, hvis kvin­den i fami­li­en blev syg eller hav­de født og lå i bar­sels­seng, som det hed. Hus­mo­der­af­lø­se­ren skul­le tage sig af føl­gen­de: ”Pas­ning af bør­ne­ne, hus­ger­ning, pas­ning af kak­ke­lov­ne, ren­gø­ring af lej­lig­he­den, vask, repa­ra­tion, ind­køb af mad­va­rer, mad­lav­ning, opvask, hånds­ræk­ning til patien­ten i form af dag­li­ge toilet­te, sen­ge­red­ning og mad”.
At det kun var for såkaldt min­dre­be­mid­le­de skyl­des, at de fle­ste ”bed­re-bemid­le­de” alle­re­de hav­de tje­ne­ste­folk – eller tyen­de, som de tje­nen­de ånder blev kaldt af den gam­le Fr. Fer­nan­do Møh­ge i Matador.
Der var tale om en fore­byg­gen­de for­an­stalt­ning. Hospi­tal­s­ind­læg­gel­ser kun­ne und­gås, og det kun­ne und­gås, at børn på grund af mor’ens syg­dom, kom til at gå for lud og kold vand, som der blev sagt. Ende­lig kun­ne ord­nin­gen med hus­mor­af­lø­se­ren være med til at sik­re, at der ikke opstod kom­pli­ka­tio­ner efter en fødsel.

HJÆLP I 14 DAGE EFTER FØDSLEN
Alle­re­de i 1942 blev der lagt op til, at ord­nin­gen skul­le gøres per­ma­nent. Net­op for­di den med­vir­ke­de til at fore­byg­ge pro­ble­mer. Men det ske­te først i 1949. I lovens § 1 bestem­mes, at en kom­mu­ne er beret­ti­get til at yde hus­mo­der­af­løs­ning pri­va­te hjem, ”når der ved læge- eller jor­de­mo­der­re­k­vi­si­tion doku­men­te­res at være behov her­for på grund af syg­dom og rekon­va­les­cens, ind­til 14 dage efter nor­mal fød­sel”.
Ord­nin­gen blev prin­ci­pi­elt for alle. Og den var ikke gra­tis, hvis folk kun­ne beta­le. Men ”min­dre­be­mid­le­de” fami­li­er hav­de sta­dig fortrinsret.
Først i 1976 blev ord­nin­gen afskaf­fet – og vi fik hjem­me­hjæl­pe­re. Men de kom pri­mært til at tage sig af gam­le og handicappede.
Ord­nin­gen var alt­så gjort per­ma­nent, da Anna Niel­sen begynd­te at cyk­le rundt og hjæl­pe fami­li­er her i området.

YDEDE MERE END HUN SKULLE
Tro­els Møl­ler Jør­gen­sen husker hende:

Tro­els Møl­ler Jør­gen­sen – Anna hører til en af mine før­ste erindringer

”Hun var hus­mor-aflø­ser, da min søster kom til ver­den i 1960 og øde­lag­de min ene­væl­de. Hun var noget af det søde­ste. I vores fami­lie blev hun kaldt ”Hus­mor Anna”. Hun hører til en af mine aller før­ste erin­drin­ger. Sød kone med et krid­hvidt forklæde”.
Også Knud Mil­da­hl Han­sen husker hende:
”Hun var hus­mor­af­lø­ser hos os, da min yng­ste søn blev født i 1962. Det skul­le jo være et job på otte timer. Men hun gav meget mere. Hun mød­te op inden jeg tog på arbej­de, og hun var der sta­dig, når jeg kom hjem om afte­nen. Og hun gik ikke, før hun hav­de vasket op efter middagen”.
Andre husker det sam­me. Hun yde­de meget mere, end hun skul­le, før hun igen cyk­le­de hjem til det lil­le hus på Bilsbækvej.

TOG SIG AF ANDRES BØRN
Anna fik aldrig selv en fami­lie. Men hun tog sig med glæ­de af andres børn.
Tor­ben Rafa­el Jen­sen husker, at Anna altid var bar­nepi­ge for ham og søste­ren Bodil når for­æl­dre­ne skul­le i byen om afte­nen. Og Ulla Holst Kjær­s­gaard min­des med glæ­de, når bør­ne­ne på vej­en var invi­te­ret til Annas fød­sels­dag. Så blev der disket op med hjem­me­bag i lan­ge baner.
Agnes Poul­sen, køb­man­dens dat­ter, husker også, at Anna var bar­nepi­ge. Hun husker også, at Anna hjalp hen­des mor, da hun var ble­vet gam­mel. ”Hun fik vel lidt for det, men det har ikke været meget”.
Hun boe­de i alle åre­ne i ”den pæne stue” i det lil­le hus på Bils­bæ­kvej, og da for­æl­dre­ne var døde, over­tog hun huset.

DE GAMLES HJEMODDER

Anna foto­gra­fe­ret uden for De Gam­les Hjem. Hun står til højre

Sidst i 60´erne begynd­te Anna at arbej­de på De Gam­les Hjem i Odder. Det lå helt øverst oppe på Rosens­ga­de. Byg­nin­gen er der sta­dig – men nu er den lavet om til lej­lig­he­der. Også her var hun utro­lig vel­lidt, og bebo­er­ne var rig­tig gla­de for hen­de. Og godt for hen­de var, at på hjem­met fik hun kol­le­ger og faste arbejds­ti­der. Fast arbejds­tid hav­de hun sådan set også som hus­mor-aflø­ser – hun skul­le tage sig af opga­ver i folks hjem i otte timer. Men Anna kun­ne ikke sige stop, hvis der var brug for mere. Alt var let­te­re for hen­de på Hjemmet.

DE STILLE EKSISTENSER
Anna Niel­sen var en af de man­ge stil­le eksi­sten­ser, som sæt­ter sig spor. Ikke i arki­ver eller i artik­ler. Men hos de men­ne­sker, hun kom nær. Hun boe­de på Bils­bæ­kvej i Ørting det meste af livet. Hen­des sid­ste fem år til­brag­te hun dog i en af de små lej­lig­he­der i Hånd­vær­ker­bo­li­ger­ne på Tor­nø­e­ga­de i

Anna som ældre

Odder. Hun døde 11. Decem­ber 2012. 91 år gam­mel. Husket af man­ge fami­li­er her i områ­det. Og ikke mindst af deres børn.

Knud Mil­da­hl Han­sen syn­tes, at Lokal­po­sten skul­le skri­ve om
Anna Niel­sen og om hen­des arbej­de i man­ge hjem i området
Har du for­slag til artik­ler om men­ne­sker, der engang var en
del af loka­l­om­rå­det, er du meget vel­kom­men til at kontakte
mig. Jeg kan selv­føl­ge­lig ikke garan­te­re, at din idé bliver
rea­li­se­ret, for 
selv om en per­son er husket af man­ge kan
det alli­ge­vel være 
svært at skaf­fe de nød­ven­di­ge oplysninger.
Men jeg vil gøre, hvad jeg kan.

Mari­an­ne Hansen

 

KALENDER

TORSDAGSKLUBBEN
…afly­ser alle klu­b­ef­ter­mid­da­ge­ne i Sog­ne­hu­set i resten af novem­ber og hele decem­ber på grund af Corona-restriktionerne.

SANGEFTERMIDDAGEN AFLYST
San­g­ef­ter­mid­da­gen i Sog­ne­hu­set 01. decem­ber er aflyst p.g.a. Corona-situationen

KØB GAVER OG JULEPYNT
Gal­le­ri­et ved Den Gam­le Sta­tion i Ørting hol­der åbent 4. dec. fra kl. 13 – 17, 5. dec. fra kl. 10 – 16 og 6. dec. fra 10 – 16. Det er muligt at købe gaver og julepynt. 

SYNG JULEN IND
6. decem­ber kl. 14.00: De ni læs­nin­ger i Ørting Kir­ke. Og bag­ef­ter invi­te­rer menig­heds­råd og Dan­ske Seni­o­rer alle, der har lyst, på gløgg og æbleski­ver i Sognehuset.


MORGENSANGKIRKEN
10. decem­ber kl. 9.30 er der mor­gensang i kir­ken for sid­ste gang i år. Som sæd­van­ligt er der bag­ef­ter mor­genkaf­fe og samvær i Sognehuset. 

HENT DIT JULETRÆ
13. decem­ber mel­lem kl. 15 og kl. 17 kan I hen­te jeres jule­træ ved Ørting Hal­len. Det skal bestil­les sene­st 6. dec. Ring eller send sms til 24679108. Træ­er op til 2 meter koster 150 kr – over 2 meter koster 200 kr. Cafe­te­ri­et er åbent og sæl­ger gløgg/​saftevand og æbleski­ver for 25 kr