KORT NYT

Brugs­en støt­ter forsamlingshuset

Da dagens omsæt­ning i Brugs­en i Gyl­ling var gjort op fre­dag, kun­ne udde­ler Krogstrup skri­ve en check på 14.374,75 kr til For­sam­lings­hu­set. Belø­bet sva­rer til 20 pro­cent af dagens omsæt­ning.Som meget andet er for­sam­lings­hu­set også på hæle­ne efter Cor­o­­na-ned­luk­­nin­­gen. Der har hver­ken været soci­a­le arran­ge­men­ter eller udlej­ning til pri­va­te fester. 

Gyl­ling byfest er aflyst

Gyl­ling Kul­tur­for­e­ning kaster nu hånd­klæ­det i rin­gen og afly­ser byfe­sten.Det er Cor­o­­na-krav og mang­len på øko­no­misk sik­ker­hed, der har fået for­e­nin­gen til at tage beslut­nin­gen.Odder byfest er også aflyst. Det bety­der, at Gyl­ling Sport og Idræt – som ØFUG – går glip af en ind­tægt på godt 60.000 kr. 

Gyl­ling vil blomstre

To grøn-bru­­ne græs­a­re­a­ler tæt på sko­len vil bli­ve erstat­tet med blom­ster­be­de. Og ved det lil­le regn­vands-bas­sin skal der plan­tes frugt­træ­er og buske. Alt for at give lands­by­ens bor­ge­re noget smukt at se på og for at øge biodiversiteten. 

Det er Gyl­ling Sko­le og Bør­ne­hus­råd, der sam­men med Lokal­rå­det har fået ide­en og sam­men søgt – og fået – pen­ge til pro­jek­ter­ne fra Kvi­ck­ly – 20.000 kr er kom­met ind på kontoen. 

Slut med selv­pluk jord­bær og ærter

For man­ge i områ­det har det været tra­di­tion at tage til Holt­gaard og pluk­ke jord­bær og ærter. Og hver dag i jord­bær­sæ­so­nen er fri­ske røde bær og poser fyldt med grøn­ne bæl­ge kom­met til Han­dels­plad­sen i Ørting.Men nu er det slut. Anne og Hel­ge har efter man­ge over­vej­el­ser at stop­pe pro­duk­tio­nen af kar­to­f­ler, ærter og jord­bær – luk­ke gård­bu­tik­ken og for­pag­te jor­den ud. De to nær­mer sig pen­sions­al­de­ren. Der­for har de beslut­tet at stoppe. 

Byrå­det bli­ver en kommunalbestyrelse

Når vi skal til valg 16. novem­ber, væl­ger vi ikke repræ­sen­tan­ter til et byråd. Men til en kom­mu­nal­be­sty­rel­se. Alle par­ti­er vedt­og Enheds­li­stens for­slag om nav­ne­æn­dring. I begrun­del­sen for for­sla­get hed­der det, at byråd ”giver det fejl­ag­ti­ge ind­tryk, at Odder by har en sær­sta­tus, og ”byrå­det” har en sær­lig rol­le i for­hold til Odder by frem­for de øvri­ge min­dre byer. Det var ved sid­ste kom­mu­nalvalg en hyp­pigt fore­kom­men­de kri­tik. Den er vi eni­ge i, og vi ønsker at bru­ge det mere kor­rek­te udtryk ”Odder kom­mu­nal­be­sty­rel­se”. Vi er besty­rel­se for hele Odder kom­mu­ne”.Ændrin­gen gæl­der fra 1. janu­ar næste år. 

Cykel­stien blev 2,2 mio kr billigere

Pri­sen for cykel­stien mel­lem Ørting og Gyl­ling blev alt i alt 7,1 mill. kr.  Den var bud­get­te­ret til at koste 9,3 mio – så der er alt­så 2,2 mio kr til­ba­ge på kon­to­en.Cykel­stien blev offi­ci­elt åbnet 16. decem­ber 2019. 200 men­ne­sker ind­vie­de den 4 km lan­ge sti. Siden er den ble­vet brugt af man­ge gåen­de, cyk­len­de og løben­de. Spe­ci­elt under Cor­o­­na-ned­luk­­nin­­gen har man­ge hunde fået den dag­li­ge motion her. I begyn­del­sen lidt lang­somt, men efter­som hund­en fik eje­ren i bed­re form i et hur­ti­ge­re tempo. 

Præ­s­te­går­den solgt – til en præst

Rand­lev-præ­­sten Met­te Rot­h­mann har købt Ørting Præ­s­te­gård, og 1. juni flyt­ter hun ind. 1. okto­ber går hun på pension. 

Huset har været lejet ud siden Ørting-Fal­lings præst, Vibe­ke Døs­sing Rude­beck, blev flyt­tet til Odder og biskop og provst beslut­te­de, at seks landsog­ne kan betje­nes af kun to præster. 

Akti­vi­te­ter – på trods af Corona

På Alrø spil­ler børn og unge fod­bold og rund­bold hver man­dag kl. 15.30. Og på tirs­dag kl.14.00 tyv­star­ter øens pen­tanque klub sæso­nen. Den 16. begyn­der fod­bold­sæ­so­nen i Gyl­ling, og Dan­ske Seni­o­rer Ørting-Fal­ling fort­sæt­ter gåtu­re og spil på FDF-plad­­sen hver man­dag kl. 13.30. Cor­o­na kan ikke stop­pe uden­­dørs-akti­vi­te­ter­­ne, når restrik­tio­ner­ne bli­ver overholdt. 

Tre loka­le stil­ler op

16. novem­ber skal vi til kom­mu­nalvalg.  Fore­lø­big stil­ler tre loka­le op. Det er Klaus Rafa­el Jen­sen fra Fal­ling, der alle­re­de er i kom­mu­nal­be­sty­rel­sen for de kon­ser­va­ti­ve. Og det er John Rosen­høj fra Amstrup, der også alle­re­de har en plads for Dansk Fol­ke­par­ti. Ny er Jan Kjær­s­gaard fra Ørting, der stil­ler op for Soci­al­de­mo­kra­ter­ne. Først efter par­tiets gene­ral­for­sam­ling ved vi, hvil­ket num­mer på listen han bliver. 

Fire loka­le pro­jek­ter fik penge

Kom­mu­nens lokal­råd har delt ud af pen­ge­ne i fæl­les­pulj­en for pro­jek­ter. Fire pro­jek­ter fra vores områ­de fik pen­ge. Lokal­rå­det for Ørting Fal­ling sog­ne fik 40.000 kr til et natur­pro­jekt  ved Older­mands­høj­en på Mose­vej.  Fryse­hu­set i Ålstrup, der er lands­by­ens for­sam­lings­hus, fik 4.735 kr til en ny flag­stang. Gyl­ling For­sam­lings­hus fik 40.000 kr til nyt gulv og Gyl­ling Lokal­råd fik 25.000 kr til øget biodiversitet. 

Defi­ni­tion på optimisme

Den nye café på Alrø, der vil sæl­ge pro­duk­ter lavet af bison kød, isv­af­ler samt kaf­fe og kage, tager alle­re­de nu imod bord­be­stil­lin­ger, for­di ejer­ne for­ven­ter at åbne til påske. De håber på, at Met­te Fre­de­rik­sen til den tid har lem­pet Cor­o­­na-restrik­tio­­ner­­ne. Det er måske nok defi­ni­tio­nen på opti­mis­me, men deler du den, kan du bestil­le bord på hjem­mesi­den http://​alrokg​.dk

AURA-pen­ge­ne skal bru­ges til spil

Dan­ske Seni­o­rer Ørting Fal­ling har fået 2000 kr fra Auras Cor­o­na­hjæl­pe­pak­ke. Pen­ge­ne skal bru­ges til køb af spil, der kan bru­ges udendørs. 

For­e­nin­gens akti­vi­te­ter har været luk­ket ned læn­ge, og med­lem­mer­ne sav­ner at være sam­men. Besty­rel­sen håber der­for, at det sidst i febru­ar bli­ver muligt at arran­ge­re gåtu­re, spil på FDF’s sto­re grund og drik­ke kaf­fe sam­men i shelteret. 

Bil­li­ge­re byggegrunde

På den luk­ke­de del af kom­mu­nal­be­sty­rel­sens møde beslut­te­de med­lem­mer­ne at sæt­te pri­sen på de otte byg­ge­grun­de i Sme­­de­­ga­­de-områ­­det i Ørting ned med 15 pro­cent. Kun to af de otte grun­de er på nuvæ­ren­de tids­punkt for­hånds­re­ser­ve­ret. En ejen­doms­mæg­ler har vur­de­ret, at pri­sen var sat for højt.Også byg­ge­grun­de­ne i Gyl­ling og Hund­slund er svæ­re at sæl­ge. Men her er mel­din­gen fra ejen­doms­mæg­le­ren, at pri­ser­ne mat­cher markedet. 

Lokal­rå­det aflyser

Refe­rat fra det sene­ste møde i Lokal­rå­det for Ørting-Fal­ling Sog­ne er nu lagt ind under Lokal­råd og for­e­nin­ger.Sid­ste i refe­ra­tet er en del dato­er opli­stet. Men for­man­den, Jan Kjær­s­gaard, siger, at møde­r­ne er aflyst til vide­re p.g.a. Cor­o­­na-situ­a­tio­­nen. Hvor­når de kan gen­op­ta­ges afhæn­ger af, om der kom­mer nye restrik­tio­ner for at dæm­me op for Covid-19’s engel­ske mutation. 

Jule­g­ud­stje­ne­ste aflyst

Alle gud­stje­ne­ster er aflyst fra og med 24. decem­ber til 3. janu­ar.Det har menig­heds­rå­det og præ­ster­ne i Fjord­pa­sto­ra­tet beslut­tet efter anbe­fa­ling fra biskop­per­ne.De sene­ste dage har været præ­get af meget for­skel­li­ge udmel­din­ger. Først men­te biskop­per­ne, at der skul­le hol­des gud­stje­ne­ster. Så måt­te de kun vare 50 minut­ter – og helst være uden sal­mesang. Sund­heds­sty­rel­sen redu­ce­re­de til 30 minut­ter. Og så sent som for to dage siden sag­de provst Dort­he R. Søren­sen: Kom trygt i kir­ke. Men her i 11. time er alle gud­stje­ne­ster alt­så aflyst. 

Hun over­tog alt arbej­de i hjemmet

I 14 dage efter en nor­mal fød­sel, kun­ne en fami­lie få hjælp af en hus­mor­af­lø­ser. Eller hvis kvin­den i fami­li­en var syg. En ord­ning, som man­ge ønsker til­ba­ge. Anna Niel­sen hav­de job­bet her i områ­det. Her om hen­de – og om en på man­ge måder fore­byg­gen­de lov

Hun kom cyk­len­de, og så over­tog hun alt arbej­de i huset. Bør­ne­pas­ning, mad­lav­ning, ren­gø­ring af kak­ke­lov­nen, tøjvask og hjælp til hen­de, der var syg – eller lå i bar­sels­seng, som det hed.
Det var den­gang, da vi hav­de hus­mo­der­af­lø­se­re. I dag, hvor kvin­der bli­ver sendt hjem fra hospi­ta­ler­ne sam­me dag, som de har født – med min­dre da de er kon­ge­li­ge – vil­le man­ge fami­li­er nok ønske, det sta­dig var sådan.
I Ørting hav­de vi også en hus­mor­af­lø­ser. Hun hed Anna Niel­sen. Og man­ge i – og fra – lands­by­en, husker hen­de sta­dig. Bl.a. for­di hun var den type, der gav meget mere, end hun skul­le – og mere end hun blev betalt for. Og så var hun ven­lig­he­den selv. 

DEN PÆNE STUE BLEV HENDES
Anna blev født jule­af­tens­dag i 1921 som den yng­ste af ni søsken­de. For­æl­dre­ne og de ni børn boe­de i det lil­le hus, der lå – og sta­dig lig­ger – på Bils­bæ­kvej mel­lem Møl­le­går­den og den gam­le fat­tig­gård. Og da hen­des æld­ste søster fik et barn uden en far, som man sag­de den­gang, blev der også plads til den nyfødte. 

Det lil­le hus på Bils­bæ­kvej, hvor Anna Niel­sen boe­de det meste af livet. (Foto Knud Mil­da­hl Hansen)

Ørting var Annas lands­by. Hun var væk i et år efter sko­le­ti­den, da hun var ”ung pige i huset” på en gård på Fyn, hvor fire af hen­des brød­re boe­de. Så det var sik­kert en af dem, der hav­de skaf­fet hen­de pladsen.
Men efter at have været på Fyn, flyt­te­de hun igen ind hos for­æl­dre­ne. Hen­des søsken­de var alle flyt­tet hjem­me­fra, så nu var der lidt mere plads, og hun kun­ne over­ta­ge ”den pæne stue” i det lil­le hus på Bils­bæ­kvej. Efter at have arbej­det på en plan­tesko­le – også på Bils­bæ­kvej – begynd­te hun at arbej­de som hus­mor­af­lø­ser, og cyk­le­de rundt til fami­li­er i områ­det, der hav­de hjælp behov.

KUN FOR MINDREBEMIDLEDE
Hus­mor­af­lø­se­ren blev ind­ført i man­ge kom­mu­ner i begyn­del­sen af besæt­tel­sen som noget mid­ler­ti­digt for at afhjæl­pe den sto­re arbejds­løs­hed blandt kvin­der. Ord­nin­gen skul­le være en støt­te for min­dre­be­mid­le­de, og hjæl­pen skul­le ydes, hvis kvin­den i fami­li­en blev syg eller hav­de født og lå i bar­sels­seng, som det hed. Hus­mo­der­af­lø­se­ren skul­le tage sig af føl­gen­de: ”Pas­ning af bør­ne­ne, hus­ger­ning, pas­ning af kak­ke­lov­ne, ren­gø­ring af lej­lig­he­den, vask, repa­ra­tion, ind­køb af mad­va­rer, mad­lav­ning, opvask, hånds­ræk­ning til patien­ten i form af dag­li­ge toilet­te, sen­ge­red­ning og mad”.
At det kun var for såkaldt min­dre­be­mid­le­de skyl­des, at de fle­ste ”bed­re-bemid­le­de” alle­re­de hav­de tje­ne­ste­folk – eller tyen­de, som de tje­nen­de ånder blev kaldt af den gam­le Fr. Fer­nan­do Møh­ge i Matador.
Der var tale om en fore­byg­gen­de for­an­stalt­ning. Hospi­tal­s­ind­læg­gel­ser kun­ne und­gås, og det kun­ne und­gås, at børn på grund af mor’ens syg­dom, kom til at gå for lud og kold vand, som der blev sagt. Ende­lig kun­ne ord­nin­gen med hus­mor­af­lø­se­ren være med til at sik­re, at der ikke opstod kom­pli­ka­tio­ner efter en fødsel.

HJÆLP I 14 DAGE EFTER FØDSLEN
Alle­re­de i 1942 blev der lagt op til, at ord­nin­gen skul­le gøres per­ma­nent. Net­op for­di den med­vir­ke­de til at fore­byg­ge pro­ble­mer. Men det ske­te først i 1949. I lovens § 1 bestem­mes, at en kom­mu­ne er beret­ti­get til at yde hus­mo­der­af­løs­ning pri­va­te hjem, ”når der ved læge- eller jor­de­mo­der­re­k­vi­si­tion doku­men­te­res at være behov her­for på grund af syg­dom og rekon­va­les­cens, ind­til 14 dage efter nor­mal fød­sel”.
Ord­nin­gen blev prin­ci­pi­elt for alle. Og den var ikke gra­tis, hvis folk kun­ne beta­le. Men ”min­dre­be­mid­le­de” fami­li­er hav­de sta­dig fortrinsret.
Først i 1976 blev ord­nin­gen afskaf­fet – og vi fik hjem­me­hjæl­pe­re. Men de kom pri­mært til at tage sig af gam­le og handicappede.
Ord­nin­gen var alt­så gjort per­ma­nent, da Anna Niel­sen begynd­te at cyk­le rundt og hjæl­pe fami­li­er her i området.

YDEDE MERE END HUN SKULLE
Tro­els Møl­ler Jør­gen­sen husker hende:

Tro­els Møl­ler Jør­gen­sen – Anna hører til en af mine før­ste erindringer

”Hun var hus­mor-aflø­ser, da min søster kom til ver­den i 1960 og øde­lag­de min ene­væl­de. Hun var noget af det søde­ste. I vores fami­lie blev hun kaldt ”Hus­mor Anna”. Hun hører til en af mine aller før­ste erin­drin­ger. Sød kone med et krid­hvidt forklæde”.
Også Knud Mil­da­hl Han­sen husker hende:
”Hun var hus­mor­af­lø­ser hos os, da min yng­ste søn blev født i 1962. Det skul­le jo være et job på otte timer. Men hun gav meget mere. Hun mød­te op inden jeg tog på arbej­de, og hun var der sta­dig, når jeg kom hjem om afte­nen. Og hun gik ikke, før hun hav­de vasket op efter middagen”.
Andre husker det sam­me. Hun yde­de meget mere, end hun skul­le, før hun igen cyk­le­de hjem til det lil­le hus på Bilsbækvej.

TOG SIG AF ANDRES BØRN
Anna fik aldrig selv en fami­lie. Men hun tog sig med glæ­de af andres børn.
Tor­ben Rafa­el Jen­sen husker, at Anna altid var bar­nepi­ge for ham og søste­ren Bodil når for­æl­dre­ne skul­le i byen om afte­nen. Og Ulla Holst Kjær­s­gaard min­des med glæ­de, når bør­ne­ne på vej­en var invi­te­ret til Annas fød­sels­dag. Så blev der disket op med hjem­me­bag i lan­ge baner.
Agnes Poul­sen, køb­man­dens dat­ter, husker også, at Anna var bar­nepi­ge. Hun husker også, at Anna hjalp hen­des mor, da hun var ble­vet gam­mel. ”Hun fik vel lidt for det, men det har ikke været meget”.
Hun boe­de i alle åre­ne i ”den pæne stue” i det lil­le hus på Bils­bæ­kvej, og da for­æl­dre­ne var døde, over­tog hun huset.

DE GAMLES HJEMODDER

Anna foto­gra­fe­ret uden for De Gam­les Hjem. Hun står til højre

Sidst i 60´erne begynd­te Anna at arbej­de på De Gam­les Hjem i Odder. Det lå helt øverst oppe på Rosens­ga­de. Byg­nin­gen er der sta­dig – men nu er den lavet om til lej­lig­he­der. Også her var hun utro­lig vel­lidt, og bebo­er­ne var rig­tig gla­de for hen­de. Og godt for hen­de var, at på hjem­met fik hun kol­le­ger og faste arbejds­ti­der. Fast arbejds­tid hav­de hun sådan set også som hus­mor-aflø­ser – hun skul­le tage sig af opga­ver i folks hjem i otte timer. Men Anna kun­ne ikke sige stop, hvis der var brug for mere. Alt var let­te­re for hen­de på Hjemmet.

DE STILLE EKSISTENSER
Anna Niel­sen var en af de man­ge stil­le eksi­sten­ser, som sæt­ter sig spor. Ikke i arki­ver eller i artik­ler. Men hos de men­ne­sker, hun kom nær. Hun boe­de på Bils­bæ­kvej i Ørting det meste af livet. Hen­des sid­ste fem år til­brag­te hun dog i en af de små lej­lig­he­der i Hånd­vær­ker­bo­li­ger­ne på Tor­nø­e­ga­de i

Anna som ældre

Odder. Hun døde 11. Decem­ber 2012. 91 år gam­mel. Husket af man­ge fami­li­er her i områ­det. Og ikke mindst af deres børn.

Knud Mil­da­hl Han­sen syn­tes, at Lokal­po­sten skul­le skri­ve om
Anna Niel­sen og om hen­des arbej­de i man­ge hjem i området
Har du for­slag til artik­ler om men­ne­sker, der engang var en
del af loka­l­om­rå­det, er du meget vel­kom­men til at kontakte
mig. Jeg kan selv­føl­ge­lig ikke garan­te­re, at din idé bliver
rea­li­se­ret, for 
selv om en per­son er husket af man­ge kan
det alli­ge­vel være 
svært at skaf­fe de nød­ven­di­ge oplysninger.
Men jeg vil gøre, hvad jeg kan.

Mari­an­ne Hansen

 

KALENDER

GÅTURENE FORTSÆTTER
I hele juni måned fort­sæt­ter Tors­dags­klub­ben med at mødes hver man­dag kl. 13.30 til gåtu­re og fæl­les kaf­fe i FDF’s hyt­te på Tof­ten i Ørting

MORGENSANG OG KAFFE
10. juni kl. 9.30 er der igen mor­gensang i Ørting Kir­ke. Bag­ef­ter fæl­les kaf­fe i Sognehuset


AFTENSANGKIRKEN
16. juni kl. 19 er der aftensang og for­tæl­lin­ger i Fal­ling Kirke

GALLERI MYNSTER
- i den gam­le sko­le på Alrø hol­der åbent fra kl. 14 – 17 alle lør­da­ge, søn­da­ge og hel­lig­da­ge med salg af små og sto­re male­ri­er samt kjo­ler og blu­ser i både hør og kasmir.

ÆSKEN ALRØ
- er åben alle wee­ken­der og hel­lig­da­ge fra kl. 13 – kl. 17 med salg af kunst­hånd­værk og strik­va­rer. Som­mer­bu­tik­ken har fået ny ejer – nem­lig Ben­te Kierbye.