KORT NYT

Pen­sio­ni­st­for­e­ning fyl­der 70 år

Den begynd­te som Gyl­ling Alder­s­ren­te­for­e­ning – nu hed­der den Gyl­ling Pen­sio­ni­st­for­e­ning. Og på ons­dag har den eksi­ste­ret i 70 år. Det vil to dage efter bli­ve fejret i For­sam­lings­hu­set med fore­lø­big 60 del­ta­ge­re. Det vil ske med sang, musik, mad og drik­ke – men også med et lil­le fored­rag om for­e­nin­gens histo­rie. Den kan ellers være svær at styk­ke sam­men, for som det gæl­der for man­ge for­e­nin­ger, er også Alder­s­for­e­nin­gens refe­ra­ter m.v. for de før­ste otte år for­s­vun­det. Det var før vi fik lokalarkiverne. 

Spi­se­ven­ner mødes igen

San­ge fra Højsko­­le-sang­­bo­­gen, hyg­ge­ligt samvær og god mad. Det er pro­gram­punk­ter­ne, når Spi­se­ven­ner mødes. Og det gør de igen efter en læn­ge­re Cor­o­­na-pau­­se 21. sep­tem­ber kl. 12. i For­sam­lings­hu­set i Fal­ling, hvor Git­te Dine­sen står for maden, som koster 70 kr. 

Spi­se­ven­ner et til­bud til alle over 60 år i Ørting-Fal­ling områ­det. Og 31 har alle­re­de meldt sig til at være med. Men der er plads til fle­re. Fri­vil­li­ge hen­ter og brin­ger, hvis del­ta­ger­ne ikke har køre­lej­lig­hed. Lige nu mang­ler fire hjæl­pe­re. Har du lyst til at tage en tørn, kan du rin­ge til Poul Hen­ning: 22383692. 

Fire lands­by­mø­der om udviklingsplan

Lokal­rå­det for Ørting Fal­ling Sog­ne ønsker at høre bor­ger­nes mening om udvik­lings­pla­nen for vores områ­de, og at få input fra bor­ger­ne om de pro­ble­mer og mulig­he­der, som de mener, at Lokal­rå­det skal arbej­de vide­re med. Der­for vil der bli­ve holdt fire møder – et for hver lands­by.Ons­dag den 15. sep­tem­ber kl. 19 for bebo­er­ne i Ålstrup i Fryse­hu­set. Ons­dag den 22. sep­tem­ber kl. 19 for bebo­er­ne i Amstrup i Fal­ling Festlokaler/​​Dinesen. Ons­dag den 29. sep­tem­ber kl. 19 for bebo­er­ne i Fal­ling i Fal­ling Festlokaler/​​Dinesen. Og ons­dag den 6. okto­ber kl. 19 for bebo­er­ne i Ørting i Sog­ne­hu­set.Udvik­lings­pla­nen lig­ger under “Lokal­råd og for­e­nin­ger” her på Lokalposten. 

Bør­ne­ha­ven åbner igen

Bør­ne­ha­ven på Hav­re­væn­get i Ørting er ble­vet shin­et op og åbner igen. Men kun mid­ler­ti­digt i et par måne­der. Og ikke for børn i Ørting. Men for børn i Odder, som skal trans­por­te­res med bus. For i Odder mang­ler plad­ser. DOMI Bolig har pla­ner om at byg­ge 16 leje­bo­li­ger på Hav­re­væn­get, så bør­ne­ha­ven og de to gam­le seni­o­r­bo­li­gerskal pæres ned. 

Have­gæ­ster betal­te 1300 kr

Der var næsten 1300 kr i de to syl­te-glas mær­ket ØFUG, som stod på bor­de­ne i den lil­le cafe på gårds­plad­sen – der­til kom­mer nog­le ind­be­ta­lin­ger på Mobile­Pay. Pen­ge­ne var gæster­nes beta­ling for ”gra­tis kaf­fe” på gårds­plad­sen, da Lis­beth Jør­gen­sen søn­dag åbne­de den sto­re øko­lo­gi­ske have på Per­sie­vej i Ørting for besø­gen­de. Ca 50 men­ne­sker benyt­te­de sig af det. Pen­ge­ne i syl­te-glas­­se­­ne går ube­skå­ret til ØFUG, som Cor­o­­na-ned­luk­­nin­­gen har ramt hårdt. 

Som­mer­re­stau­rant er tæt på udsolgt

De har valgt, at kun 30 men­ne­sker kan spi­se på Brand­by­ge­gaards som­mer­re­stau­rant de 15 afte­ner i juli, den er åben. Og 10 afte­ner er alle­re­de udsolgt. Så man­ge loka­le og uden­bys gæster vil spi­se, hvor 95 pro­cent af både maden og drik­ke­va­rer­ne er lavet af går­dens egne øko­lo­gi­ske pro­duk­ter – og med fæl­les hjælp dyr­ket på mar­ker og i driv­hus af kok­ken og hen­de, der ser­ve­rer. Der er sta­dig få bil­let­ter til fem afte­ner. De skal bestil­les på Odder­net­tet (https://​www​.odder​bil​let​ten​.dk/​a​r​r​a​n​g​e​m​e​n​t​er/) Der kan du også læse om maden, du har i ven­te. Men sagt med det sam­me – til­hø­rer du den del af men­ne­ske­he­den, der abso­lut skal have kød, må du fin­de et andet sted. 

Sog­neud­flugt til Den Geo­gra­fi­ske Have

19. august kl. 8.10 går bus­sen fra Sog­ne­hu­set i Ørting til kir­ken i Gyl­ling, hvor den sam­ler del­ta­ge­re op kl. 8.15 før turen går til for­sam­lings­hu­set på Alrø kl. 8.30. Turen går til Den Geo­gra­fi­ske Have i Kol­ding. Her er der rund­vis­ning efter­fulgt af mid­dag på restau­rant Den Gyld­ne Hane. Bag­ef­ter går turen vide­re til Sdr.Bjert med rund­vis­ning i kir­ken og kaf­fe på kro­en. Kl. 16 går turen til­ba­ge. Del­ta­gel­se i udflug­ten koster 100 kr. Til­mel­ding til  Jør­gen Jen­sen på mail jensen-​lave@​live.​dk eller tlf. 24943395 

Gene­ral­for­sam­ling i Hallen

Cor­o­­na-restrik­tio­­ner for­sin­ke­de også gene­ral­for­sam­lin­gen i Ørting Hallen. 

Men 1. juli kl. 19 bli­ver den holdt, og som altid har alle bor­ge­re over 15 år i Ørting-Fal­ling sog­ne adgang og stem­me­ret. Det sam­me har med­lem­mer af de for­e­nin­ger, der bru­ger Hal­len. Det gæl­der f.eks. fle­re bebo­e­re i Gyl­ling.På valg er for­mand, sekre­tær, et besty­rel­ses­med­lem og en sup­ple­ant.Tho­mas Tikjøb genop­stil­ler som for­mand. Også Micha­el Hov­mand genop­stil­ler som sekretær. 

Brugs­en støt­ter forsamlingshuset

Da dagens omsæt­ning i Brugs­en i Gyl­ling var gjort op fre­dag, kun­ne udde­ler Krogstrup skri­ve en check på 14.374,75 kr til For­sam­lings­hu­set. Belø­bet sva­rer til 20 pro­cent af dagens omsæt­ning.Som meget andet er for­sam­lings­hu­set også på hæle­ne efter Cor­o­­na-ned­luk­­nin­­gen. Der har hver­ken været soci­a­le arran­ge­men­ter eller udlej­ning til pri­va­te fester. 

Gyl­ling byfest er aflyst

Gyl­ling Kul­tur­for­e­ning kaster nu hånd­klæ­det i rin­gen og afly­ser byfe­sten.Det er Cor­o­­na-krav og mang­len på øko­no­misk sik­ker­hed, der har fået for­e­nin­gen til at tage beslut­nin­gen.Odder byfest er også aflyst. Det bety­der, at Gyl­ling Sport og Idræt – som ØFUG – går glip af en ind­tægt på godt 60.000 kr. 

Gyl­ling vil blomstre

To grøn-bru­­ne græs­a­re­a­ler tæt på sko­len vil bli­ve erstat­tet med blom­ster­be­de. Og ved det lil­le regn­vands-bas­sin skal der plan­tes frugt­træ­er og buske. Alt for at give lands­by­ens bor­ge­re noget smukt at se på og for at øge biodiversiteten. 

Det er Gyl­ling Sko­le og Bør­ne­hus­råd, der sam­men med Lokal­rå­det har fået ide­en og sam­men søgt – og fået – pen­ge til pro­jek­ter­ne fra Kvi­ck­ly – 20.000 kr er kom­met ind på kontoen. 

Slut med selv­pluk jord­bær og ærter

For man­ge i områ­det har det været tra­di­tion at tage til Holt­gaard og pluk­ke jord­bær og ærter. Og hver dag i jord­bær­sæ­so­nen er fri­ske røde bær og poser fyldt med grøn­ne bæl­ge kom­met til Han­dels­plad­sen i Ørting.Men nu er det slut. Anne og Hel­ge har efter man­ge over­vej­el­ser at stop­pe pro­duk­tio­nen af kar­to­f­ler, ærter og jord­bær – luk­ke gård­bu­tik­ken og for­pag­te jor­den ud. De to nær­mer sig pen­sions­al­de­ren. Der­for har de beslut­tet at stoppe. 

Byrå­det bli­ver en kommunalbestyrelse

Når vi skal til valg 16. novem­ber, væl­ger vi ikke repræ­sen­tan­ter til et byråd. Men til en kom­mu­nal­be­sty­rel­se. Alle par­ti­er vedt­og Enheds­li­stens for­slag om nav­ne­æn­dring. I begrun­del­sen for for­sla­get hed­der det, at byråd ”giver det fejl­ag­ti­ge ind­tryk, at Odder by har en sær­sta­tus, og ”byrå­det” har en sær­lig rol­le i for­hold til Odder by frem­for de øvri­ge min­dre byer. Det var ved sid­ste kom­mu­nalvalg en hyp­pigt fore­kom­men­de kri­tik. Den er vi eni­ge i, og vi ønsker at bru­ge det mere kor­rek­te udtryk ”Odder kom­mu­nal­be­sty­rel­se”. Vi er besty­rel­se for hele Odder kom­mu­ne”.Ændrin­gen gæl­der fra 1. janu­ar næste år. 

Cykel­stien blev 2,2 mio kr billigere

Pri­sen for cykel­stien mel­lem Ørting og Gyl­ling blev alt i alt 7,1 mill. kr.  Den var bud­get­te­ret til at koste 9,3 mio – så der er alt­så 2,2 mio kr til­ba­ge på kon­to­en.Cykel­stien blev offi­ci­elt åbnet 16. decem­ber 2019. 200 men­ne­sker ind­vie­de den 4 km lan­ge sti. Siden er den ble­vet brugt af man­ge gåen­de, cyk­len­de og løben­de. Spe­ci­elt under Cor­o­­na-ned­luk­­nin­­gen har man­ge hunde fået den dag­li­ge motion her. I begyn­del­sen lidt lang­somt, men efter­som hund­en fik eje­ren i bed­re form i et hur­ti­ge­re tempo. 

Præ­s­te­går­den solgt – til en præst

Rand­lev-præ­­sten Met­te Rot­h­mann har købt Ørting Præ­s­te­gård, og 1. juni flyt­ter hun ind. 1. okto­ber går hun på pension. 

Huset har været lejet ud siden Ørting-Fal­lings præst, Vibe­ke Døs­sing Rude­beck, blev flyt­tet til Odder og biskop og provst beslut­te­de, at seks landsog­ne kan betje­nes af kun to præster. 

Hun over­tog alt arbej­de i hjemmet

I 14 dage efter en nor­mal fød­sel, kun­ne en fami­lie få hjælp af en hus­mor­af­lø­ser. Eller hvis kvin­den i fami­li­en var syg. En ord­ning, som man­ge ønsker til­ba­ge. Anna Niel­sen hav­de job­bet her i områ­det. Her om hen­de – og om en på man­ge måder fore­byg­gen­de lov

Hun kom cyk­len­de, og så over­tog hun alt arbej­de i huset. Bør­ne­pas­ning, mad­lav­ning, ren­gø­ring af kak­ke­lov­nen, tøjvask og hjælp til hen­de, der var syg – eller lå i bar­sels­seng, som det hed.
Det var den­gang, da vi hav­de hus­mo­der­af­lø­se­re. I dag, hvor kvin­der bli­ver sendt hjem fra hospi­ta­ler­ne sam­me dag, som de har født – med min­dre da de er kon­ge­li­ge – vil­le man­ge fami­li­er nok ønske, det sta­dig var sådan.
I Ørting hav­de vi også en hus­mor­af­lø­ser. Hun hed Anna Niel­sen. Og man­ge i – og fra – lands­by­en, husker hen­de sta­dig. Bl.a. for­di hun var den type, der gav meget mere, end hun skul­le – og mere end hun blev betalt for. Og så var hun ven­lig­he­den selv. 

DEN PÆNE STUE BLEV HENDES
Anna blev født jule­af­tens­dag i 1921 som den yng­ste af ni søsken­de. For­æl­dre­ne og de ni børn boe­de i det lil­le hus, der lå – og sta­dig lig­ger – på Bils­bæ­kvej mel­lem Møl­le­går­den og den gam­le fat­tig­gård. Og da hen­des æld­ste søster fik et barn uden en far, som man sag­de den­gang, blev der også plads til den nyfødte. 

Det lil­le hus på Bils­bæ­kvej, hvor Anna Niel­sen boe­de det meste af livet. (Foto Knud Mil­da­hl Hansen)

Ørting var Annas lands­by. Hun var væk i et år efter sko­le­ti­den, da hun var ”ung pige i huset” på en gård på Fyn, hvor fire af hen­des brød­re boe­de. Så det var sik­kert en af dem, der hav­de skaf­fet hen­de pladsen.
Men efter at have været på Fyn, flyt­te­de hun igen ind hos for­æl­dre­ne. Hen­des søsken­de var alle flyt­tet hjem­me­fra, så nu var der lidt mere plads, og hun kun­ne over­ta­ge ”den pæne stue” i det lil­le hus på Bils­bæ­kvej. Efter at have arbej­det på en plan­tesko­le – også på Bils­bæ­kvej – begynd­te hun at arbej­de som hus­mor­af­lø­ser, og cyk­le­de rundt til fami­li­er i områ­det, der hav­de hjælp behov.

KUN FOR MINDREBEMIDLEDE
Hus­mor­af­lø­se­ren blev ind­ført i man­ge kom­mu­ner i begyn­del­sen af besæt­tel­sen som noget mid­ler­ti­digt for at afhjæl­pe den sto­re arbejds­løs­hed blandt kvin­der. Ord­nin­gen skul­le være en støt­te for min­dre­be­mid­le­de, og hjæl­pen skul­le ydes, hvis kvin­den i fami­li­en blev syg eller hav­de født og lå i bar­sels­seng, som det hed. Hus­mo­der­af­lø­se­ren skul­le tage sig af føl­gen­de: ”Pas­ning af bør­ne­ne, hus­ger­ning, pas­ning af kak­ke­lov­ne, ren­gø­ring af lej­lig­he­den, vask, repa­ra­tion, ind­køb af mad­va­rer, mad­lav­ning, opvask, hånds­ræk­ning til patien­ten i form af dag­li­ge toilet­te, sen­ge­red­ning og mad”.
At det kun var for såkaldt min­dre­be­mid­le­de skyl­des, at de fle­ste ”bed­re-bemid­le­de” alle­re­de hav­de tje­ne­ste­folk – eller tyen­de, som de tje­nen­de ånder blev kaldt af den gam­le Fr. Fer­nan­do Møh­ge i Matador.
Der var tale om en fore­byg­gen­de for­an­stalt­ning. Hospi­tal­s­ind­læg­gel­ser kun­ne und­gås, og det kun­ne und­gås, at børn på grund af mor’ens syg­dom, kom til at gå for lud og kold vand, som der blev sagt. Ende­lig kun­ne ord­nin­gen med hus­mor­af­lø­se­ren være med til at sik­re, at der ikke opstod kom­pli­ka­tio­ner efter en fødsel.

HJÆLP I 14 DAGE EFTER FØDSLEN
Alle­re­de i 1942 blev der lagt op til, at ord­nin­gen skul­le gøres per­ma­nent. Net­op for­di den med­vir­ke­de til at fore­byg­ge pro­ble­mer. Men det ske­te først i 1949. I lovens § 1 bestem­mes, at en kom­mu­ne er beret­ti­get til at yde hus­mo­der­af­løs­ning pri­va­te hjem, ”når der ved læge- eller jor­de­mo­der­re­k­vi­si­tion doku­men­te­res at være behov her­for på grund af syg­dom og rekon­va­les­cens, ind­til 14 dage efter nor­mal fød­sel”.
Ord­nin­gen blev prin­ci­pi­elt for alle. Og den var ikke gra­tis, hvis folk kun­ne beta­le. Men ”min­dre­be­mid­le­de” fami­li­er hav­de sta­dig fortrinsret.
Først i 1976 blev ord­nin­gen afskaf­fet – og vi fik hjem­me­hjæl­pe­re. Men de kom pri­mært til at tage sig af gam­le og handicappede.
Ord­nin­gen var alt­så gjort per­ma­nent, da Anna Niel­sen begynd­te at cyk­le rundt og hjæl­pe fami­li­er her i området.

YDEDE MERE END HUN SKULLE
Tro­els Møl­ler Jør­gen­sen husker hende:

Tro­els Møl­ler Jør­gen­sen – Anna hører til en af mine før­ste erindringer

”Hun var hus­mor-aflø­ser, da min søster kom til ver­den i 1960 og øde­lag­de min ene­væl­de. Hun var noget af det søde­ste. I vores fami­lie blev hun kaldt ”Hus­mor Anna”. Hun hører til en af mine aller før­ste erin­drin­ger. Sød kone med et krid­hvidt forklæde”.
Også Knud Mil­da­hl Han­sen husker hende:
”Hun var hus­mor­af­lø­ser hos os, da min yng­ste søn blev født i 1962. Det skul­le jo være et job på otte timer. Men hun gav meget mere. Hun mød­te op inden jeg tog på arbej­de, og hun var der sta­dig, når jeg kom hjem om afte­nen. Og hun gik ikke, før hun hav­de vasket op efter middagen”.
Andre husker det sam­me. Hun yde­de meget mere, end hun skul­le, før hun igen cyk­le­de hjem til det lil­le hus på Bilsbækvej.

TOG SIG AF ANDRES BØRN
Anna fik aldrig selv en fami­lie. Men hun tog sig med glæ­de af andres børn.
Tor­ben Rafa­el Jen­sen husker, at Anna altid var bar­nepi­ge for ham og søste­ren Bodil når for­æl­dre­ne skul­le i byen om afte­nen. Og Ulla Holst Kjær­s­gaard min­des med glæ­de, når bør­ne­ne på vej­en var invi­te­ret til Annas fød­sels­dag. Så blev der disket op med hjem­me­bag i lan­ge baner.
Agnes Poul­sen, køb­man­dens dat­ter, husker også, at Anna var bar­nepi­ge. Hun husker også, at Anna hjalp hen­des mor, da hun var ble­vet gam­mel. ”Hun fik vel lidt for det, men det har ikke været meget”.
Hun boe­de i alle åre­ne i ”den pæne stue” i det lil­le hus på Bils­bæ­kvej, og da for­æl­dre­ne var døde, over­tog hun huset.

DE GAMLES HJEMODDER

Anna foto­gra­fe­ret uden for De Gam­les Hjem. Hun står til højre

Sidst i 60´erne begynd­te Anna at arbej­de på De Gam­les Hjem i Odder. Det lå helt øverst oppe på Rosens­ga­de. Byg­nin­gen er der sta­dig – men nu er den lavet om til lej­lig­he­der. Også her var hun utro­lig vel­lidt, og bebo­er­ne var rig­tig gla­de for hen­de. Og godt for hen­de var, at på hjem­met fik hun kol­le­ger og faste arbejds­ti­der. Fast arbejds­tid hav­de hun sådan set også som hus­mor-aflø­ser – hun skul­le tage sig af opga­ver i folks hjem i otte timer. Men Anna kun­ne ikke sige stop, hvis der var brug for mere. Alt var let­te­re for hen­de på Hjemmet.

DE STILLE EKSISTENSER
Anna Niel­sen var en af de man­ge stil­le eksi­sten­ser, som sæt­ter sig spor. Ikke i arki­ver eller i artik­ler. Men hos de men­ne­sker, hun kom nær. Hun boe­de på Bils­bæ­kvej i Ørting det meste af livet. Hen­des sid­ste fem år til­brag­te hun dog i en af de små lej­lig­he­der i Hånd­vær­ker­bo­li­ger­ne på Tor­nø­e­ga­de i

Anna som ældre

Odder. Hun døde 11. Decem­ber 2012. 91 år gam­mel. Husket af man­ge fami­li­er her i områ­det. Og ikke mindst af deres børn.

Knud Mil­da­hl Han­sen syn­tes, at Lokal­po­sten skul­le skri­ve om
Anna Niel­sen og om hen­des arbej­de i man­ge hjem i området
Har du for­slag til artik­ler om men­ne­sker, der engang var en
del af loka­l­om­rå­det, er du meget vel­kom­men til at kontakte
mig. Jeg kan selv­føl­ge­lig ikke garan­te­re, at din idé bliver
rea­li­se­ret, for 
selv om en per­son er husket af man­ge kan
det alli­ge­vel være 
svært at skaf­fe de nød­ven­di­ge oplysninger.
Men jeg vil gøre, hvad jeg kan.

Mari­an­ne Hansen

 

KALENDER

SANGEFTERMIDDAGE BEGYNDER IGEN

San­g­ef­ter­mid­da­ge­ne i Sog­ne­hu­set, der var aflyst hele for­å­ret p.g.a. Cor­o­na-restrik­tio­ner­ne, begyn­der igen.
Det er den før­ste tirs­dag i hver måned til og med 3. maj 2022. Og det er fra kl. 14 – 16.30

TORSDAGSKLUBBENS PROGRAM
Pro­gram for efter­å­ret og for­å­ret 2022 er lagt ind under lokal­råd & foreninger

DANSKE SENIORES PROGRAM
Pro­gram for efter­å­ret og for for­å­ret 2022 er lagt ind under lokal­råd & foreninger

AMSTRUP-MØDE

22. sep­tem­ber kl. 19 hol­der Lokal­rå­det møde med bebo­er­ne i Amstrup om udvik­lings­pla­nen. Det er i Fal­ling Forsamlingshus.

ODDER VOICES

28. sep­tem­ber kl. 19.30 er der san­gaf­ten med koret Odder Voi­ces i Sog­ne­hu­set på Bilsbækvej

FALLING-MØDE:

29. sep­tem­ber kl. 19 hol­der Lokal­rå­det møde med bebo­er­ne i Fal­ling om udvik­lings­pla­nen. Det er i Fal­ling Forsamlingshus

ØRTING-MØDE:

6. okto­ber kl. 19 hol­der Lokal­rå­det møde med bebo­er­ne i Ørting om udvik­lings­pla­nen. Det er i Sog­ne­hu­set på Bilsbækvej.

NATURSTI-INDVIELSE:

(foto fra Odder kom­mu­nes hjem­mesi­de)

9. okto­ber kl. 14 skal den nye natursti i Ålstrup ind­vies. Det begyn­der ved Fryse­hu­set, hvor snoren skal klippes

SPISEVENNER

19. okto­ber kl. 12 mødes Spi­se­ven­ner igen i Fal­ling For­sam­lings­hus. Til­mel­ding skal ske sene­st 15. okto­ber til Poul Hen­ning tlf 22383692