KORT NYT

Menig­heds­rå­det er dørvogtere

Hvis du er vant til at gå i kir­ke jule­af­ten, så skal du hjem­me­fra i god tid, hvis du ikke vil risi­ke­re at bli­ve afvist i døren. Her står et med­lem af menig­heds­rå­det og age­rer dør­vog­ter. D.v.s. luk­ker de hel­di­ge ind og afvi­ser de uhel­di­ge. På grund af afstands–  og kva­drat­me­ter­krav må antal­let af kir­ke­gæn­ge­re jule­af­ten reduceres. 

De to præ­ster i Fjord­pa­sto­ra­tet har beslut­tet at hol­de en gud­stje­ne­ste i alle seks kir­ker den 24. dec. I Ørting er det alle­re­de kl 13. på Alrø kl. 14.30 og i Fal­ling kl. 16. 

Loka­l­om­rå­dets udviklingsplan

Lokal­rå­dets udvik­lings­plan for Ørting-Fal­ling områ­det lig­ger nu på siden ”Lokal­råd og for­e­nin­ger”.  Her lig­ger også det sene­ste møde­re­fe­rat.Lokal­po­sten vil i den kom­men­de tid sæt­te fokus på nog­le af de pro­ble­mer, som pla­nen viser, der er i områ­det med de fire lands­by­er: Ørting, Fal­ling, Amstrup og Ålstrup. 

Østjy­der mod Kattegatforbindelsen

Der er basis for en østjysk for­e­ning mod Kat­te­gat­for­bin­del­sen. Det står fast efter DN-Odders møde “for­bin­del­se eller for­ban­del­se” i Pak­hu­set i Odder tirs­dag 20. okto­ber. DN-Odder mel­der ud, så snart der er nyt om den fæl­les forening. 

På Sam­sø er en enig kom­mu­nal­be­sty­rel­se imod Kat­te­gat­for­bin­del­sen og 400 bebo­e­re er med­lem­mer af for­e­nin­gen imod den. Face­book­grup­pen ”Nej tak til motor­ve­je og Kat­te­gat­bro fra og til Odder” har på kort tid sam­let 1200 medlemmer. 

Vej­bod fortsætter

Den lil­le vej­bod ved Brand­by­ge­gaard har været så vel­be­søgt, at den fort­sæt­ter. Hver dag vil den bli­ve fyldt op med går­dens øl, æg, kar­to­f­ler og grønt­sa­ger. Men det sto­re jule­mar­ked er aflyst. “Desvær­re”, siger Lone Vitus. “Mar­ke­det ple­jer at være et kæm­pe til­løbs­styk­ke, og folk kom­mer fra hele lan­det. Det kan vi slet ikke sty­re i for­hold til forsamlingsforbuddet”. 

Cor­o­na-jul

Jule­af­tens­dag ple­jer kir­ker­ne at være fyldt til sid­ste plads. Men i år vil Cor­o­­na-restrik­tio­­ner kræ­ve utra­di­tio­nel­le løs­nin­ger – hvis de da ikke bli­ver ophæ­vet før 24. dec. I Midt-og Vestjyl­land vil sports­hal­ler bli­ve taget i brug. 

I Fjord­pa­sto­ra­tet, som rum­mer seks kir­ker, er der “end­nu ikke klar­hed over, hvor­dan julen skal fejres”, oply­ser sog­ne­præst Kåre Schel­de Busk. ”Men vi er gået i tænkeboks”. 

Pla­der for de smadre­de vinduer

Fæl­les Ser­vi­ce og Drift er ved at være fær­dig med opryd­nin­gen ved den gam­le bør­ne­ha­ve på Hav­re­væn­get. Hæk­ken er ble­vet klip­pet, de gam­le og nu råd­ne lege­red­ska­ber er ved at bli­ve fjer­net. Det sam­me er de selvså­e­de træ­er og buske. Til­ba­ge skal kun være et are­al med græs, der kan hol­des nede. Låger­ne til byg­nin­gen er ble­vet lavet og aflåst. Ende­lig er der sat pla­der for de smadre­de vinduer. 

Lor­te Corona”

Med dis­se ord afly­ser Karen og Kim Schlos­ser alle fæl­les­spis­nin­ger i Hal­lens Cafeteria. 

Der kan dog fort­sat købes mad. Men der skal bæres mund­bind, når man ikke sid­der ned. 

Cafe­te­ri­et luk­ker også hver aften kl. 22. Så skal alle være ude. 

To nye med­lem­mer valgt

Godt 30 men­ne­sker mød­te i aften op i Sog­ne­hu­set for at væl­ge med­lem­mer til Fjord­pa­sto­ra­tets fæl­les menig­heds­råd. To gen­gan­ge­re og to helt nye med­lem­mer skal repræ­sen­te­re Ørting og Fal­ling sogne. 

I Ørting blev den nuvæ­ren­de for­mand for menig­heds­rå­det, Jens Peter Peter­sen, valgt sam­men med Git­te Bis­bo Bøgh, der er helt ny i den­ne form for 

fri­vil­ligt arbej­de. Til dag­ligt arbej­der hun som admi­ni­stra­tiv leder på Vestsko­len.Som sted­fortræ­der blev Ton­ny H. Jakob­sen valgt. Også han, der har et entre­pre­nør­fir­ma i Hor­sens, er ny i arbejdet. 

For Fal­ling sogn blev Knud Appel, som er næst­for­mand for det nuvæ­ren­de menig­heds­råd. Han blev valgt sam­men med Lise Færch, som er ope­ra­tions­sy­geple­jer­ske på Hor­sens Syge­hus.Som sup­ple­an­ter blev Kaj Rude­beck og Else Ros­borg valgt. De bor beg­ge i Amstrup. og har beg­ge tid­li­ge­re været med­lem­mer af menig­heds­rå­det for Ørting Falling. 

Hvor­dan skal loka­l­om­rå­det udvikles?

Lokal­rå­det i Tor­rild har alle­re­de lavet en udvik­lings­plan. Dyng­by arbej­der med et ”gen­tænk landsbyen”-projekt, der er en del af Kul­tur­ho­vedstad 2017. Og i Hov plan­læg­ger lokal­rå­det til efter­å­ret at hol­de et frem­tids­værk­sted for alle bor­ge­re. Det skal læg­ge op til ind­hol­det af en udviklingsplan.

Også i Ørting-Fal­ling-områ­det vil Lokal­rå­det lave en udvik­lings­plan i år.

”Vores besty­rel­ses­mø­de 29. maj skal ale­ne hand­le om, hvor­dan vi kom­mer vide­re med pla­nen. Vi ind­kal­der sene­re til et bor­ger­mø­de, hvor der skal arbej­des med ind­hol­det af den”, siger for­man­den for lokal­rå­det, Jan Kjærsgaard.

Mere end papir

En udvik­lings­plan for et områ­de rum­mer bebo­er­nes vision for udvik­lin­gen af deres lokal­sam­fund. Den opstil­ler kon­kre­te mål for del­om­rå­der. F.eks. boli­ger, tra­fik, fri­tid og natur. Over­ord­net set skal den besva­re tre hoved­spørgs­mål: Hvad vil vi? Hvad kan vi? Hvor­dan gør vi?

Den er ikke lov­be­stemt. Ingen para­graf­fer siger, at en kom­mu­ne skal have udvik­lings­pla­ner for land­di­strik­ter­ne. Ingen para­graf­fer siger, at en lands­by skal have en plan. Og hel­ler ikke at en kom­mu­ne har pligt til at føl­ge planen.

Der­for vil man­ge bebo­e­re på for­hånd sige fra. ”Hvor­for spil­de tid på det? Hvad skal vi med mere papir?”

Men pla­nen er mere end en stak papi­rer klip­set sammen.

Den er et værk­tøj til dia­log med kom­mu­nen og andre om områ­dets behov. For det er ikke én for­e­ning eller én grup­pe, der skal for­sø­ge at træn­ge igen­nem til beslut­nings­ta­ge­re­ne. Det er et helt loka­l­om­rå­des for­e­nin­ger, orga­ni­sa­tio­ner, virk­som­he­der og grup­per, der har pri­o­ri­te­ret ønsker og behov. Og som sam­men har fun­det ud af, hvad der er vig­tig for udvik­lin­gen lige net­op her.

Odder byråd har ved­ta­get ”Kom­mu­ne­plan 2017 – 2029”. Her står bl.a. at kom­mu­nen vil ”fast­hol­de og frem­me leven­de landdistrikter”.

De loka­le udvik­lings­pla­ner kan være med til at kon­kre­ti­se­re for­mu­le­rin­gen, og der­med opstil­le mål, der er til at arbej­de med. Som kan “fast­hol­de og frem­me” det leven­de område.

Godt 29 pro­cent af Odder kom­mu­nes ind­byg­ge­re bor på lan­det eller i lands­by­er­ne. De stem­mer til kommunalvalget.

I den kom­men­de tid vil Lokal­po­sten sæt­te fokus på udvik­lings­pla­ner og bl.a se på, hvor­dan andre lands­by­er har arbej­det med dem.

Her fin­der du Tor­rilds udviklingsplan:

http://​tor​rild​lo​kal​raad​.dk/​u​d​v​i​k​l​i​n​g​s​p​l​a​n​.​h​tml

 

 

KALENDER

TORSDAGSKLUBBEN
…afly­ser alle klu­b­ef­ter­mid­da­ge­ne i Sog­ne­hu­set i resten af novem­ber og hele decem­ber på grund af Corona-restriktionerne.

SANGEFTERMIDDAGEN AFLYST
San­g­ef­ter­mid­da­gen i Sog­ne­hu­set 01. decem­ber er aflyst p.g.a. Corona-situationen

KØB GAVER OG JULEPYNT
Gal­le­ri­et ved Den Gam­le Sta­tion i Ørting hol­der åbent 4. dec. fra kl. 13 – 17, 5. dec. fra kl. 10 – 16 og 6. dec. fra 10 – 16. Det er muligt at købe gaver og julepynt. 

SYNG JULEN IND
6. decem­ber kl. 14.00: De ni læs­nin­ger i Ørting Kir­ke. Og bag­ef­ter invi­te­rer menig­heds­råd og Dan­ske Seni­o­rer alle, der har lyst, på gløgg og æbleski­ver i Sognehuset.


MORGENSANGKIRKEN
10. decem­ber kl. 9.30 er der mor­gensang i kir­ken for sid­ste gang i år. Som sæd­van­ligt er der bag­ef­ter mor­genkaf­fe og samvær i Sognehuset. 

HENT DIT JULETRÆ
13. decem­ber mel­lem kl. 15 og kl. 17 kan I hen­te jeres jule­træ ved Ørting Hal­len. Det skal bestil­les sene­st 6. dec. Ring eller send sms til 24679108. Træ­er op til 2 meter koster 150 kr – over 2 meter koster 200 kr. Cafe­te­ri­et er åbent og sæl­ger gløgg/​saftevand og æbleski­ver for 25 kr