KORT NYT

Menig­heds­rå­det er dørvogtere

Hvis du er vant til at gå i kir­ke jule­af­ten, så skal du hjem­me­fra i god tid, hvis du ikke vil risi­ke­re at bli­ve afvist i døren. Her står et med­lem af menig­heds­rå­det og age­rer dør­vog­ter. D.v.s. luk­ker de hel­di­ge ind og afvi­ser de uhel­di­ge. På grund af afstands–  og kva­drat­me­ter­krav må antal­let af kir­ke­gæn­ge­re jule­af­ten reduceres. 

De to præ­ster i Fjord­pa­sto­ra­tet har beslut­tet at hol­de en gud­stje­ne­ste i alle seks kir­ker den 24. dec. I Ørting er det alle­re­de kl 13. på Alrø kl. 14.30 og i Fal­ling kl. 16. 

Loka­l­om­rå­dets udviklingsplan

Lokal­rå­dets udvik­lings­plan for Ørting-Fal­ling områ­det lig­ger nu på siden ”Lokal­råd og for­e­nin­ger”.  Her lig­ger også det sene­ste møde­re­fe­rat.Lokal­po­sten vil i den kom­men­de tid sæt­te fokus på nog­le af de pro­ble­mer, som pla­nen viser, der er i områ­det med de fire lands­by­er: Ørting, Fal­ling, Amstrup og Ålstrup. 

Østjy­der mod Kattegatforbindelsen

Der er basis for en østjysk for­e­ning mod Kat­te­gat­for­bin­del­sen. Det står fast efter DN-Odders møde “for­bin­del­se eller for­ban­del­se” i Pak­hu­set i Odder tirs­dag 20. okto­ber. DN-Odder mel­der ud, så snart der er nyt om den fæl­les forening. 

På Sam­sø er en enig kom­mu­nal­be­sty­rel­se imod Kat­te­gat­for­bin­del­sen og 400 bebo­e­re er med­lem­mer af for­e­nin­gen imod den. Face­book­grup­pen ”Nej tak til motor­ve­je og Kat­te­gat­bro fra og til Odder” har på kort tid sam­let 1200 medlemmer. 

Vej­bod fortsætter

Den lil­le vej­bod ved Brand­by­ge­gaard har været så vel­be­søgt, at den fort­sæt­ter. Hver dag vil den bli­ve fyldt op med går­dens øl, æg, kar­to­f­ler og grønt­sa­ger. Men det sto­re jule­mar­ked er aflyst. “Desvær­re”, siger Lone Vitus. “Mar­ke­det ple­jer at være et kæm­pe til­løbs­styk­ke, og folk kom­mer fra hele lan­det. Det kan vi slet ikke sty­re i for­hold til forsamlingsforbuddet”. 

Cor­o­na-jul

Jule­af­tens­dag ple­jer kir­ker­ne at være fyldt til sid­ste plads. Men i år vil Cor­o­­na-restrik­tio­­ner kræ­ve utra­di­tio­nel­le løs­nin­ger – hvis de da ikke bli­ver ophæ­vet før 24. dec. I Midt-og Vestjyl­land vil sports­hal­ler bli­ve taget i brug. 

I Fjord­pa­sto­ra­tet, som rum­mer seks kir­ker, er der “end­nu ikke klar­hed over, hvor­dan julen skal fejres”, oply­ser sog­ne­præst Kåre Schel­de Busk. ”Men vi er gået i tænkeboks”. 

Pla­der for de smadre­de vinduer

Fæl­les Ser­vi­ce og Drift er ved at være fær­dig med opryd­nin­gen ved den gam­le bør­ne­ha­ve på Hav­re­væn­get. Hæk­ken er ble­vet klip­pet, de gam­le og nu råd­ne lege­red­ska­ber er ved at bli­ve fjer­net. Det sam­me er de selvså­e­de træ­er og buske. Til­ba­ge skal kun være et are­al med græs, der kan hol­des nede. Låger­ne til byg­nin­gen er ble­vet lavet og aflåst. Ende­lig er der sat pla­der for de smadre­de vinduer. 

Lor­te Corona”

Med dis­se ord afly­ser Karen og Kim Schlos­ser alle fæl­les­spis­nin­ger i Hal­lens Cafeteria. 

Der kan dog fort­sat købes mad. Men der skal bæres mund­bind, når man ikke sid­der ned. 

Cafe­te­ri­et luk­ker også hver aften kl. 22. Så skal alle være ude. 

To nye med­lem­mer valgt

Godt 30 men­ne­sker mød­te i aften op i Sog­ne­hu­set for at væl­ge med­lem­mer til Fjord­pa­sto­ra­tets fæl­les menig­heds­råd. To gen­gan­ge­re og to helt nye med­lem­mer skal repræ­sen­te­re Ørting og Fal­ling sogne. 

I Ørting blev den nuvæ­ren­de for­mand for menig­heds­rå­det, Jens Peter Peter­sen, valgt sam­men med Git­te Bis­bo Bøgh, der er helt ny i den­ne form for 

fri­vil­ligt arbej­de. Til dag­ligt arbej­der hun som admi­ni­stra­tiv leder på Vestsko­len.Som sted­fortræ­der blev Ton­ny H. Jakob­sen valgt. Også han, der har et entre­pre­nør­fir­ma i Hor­sens, er ny i arbejdet. 

For Fal­ling sogn blev Knud Appel, som er næst­for­mand for det nuvæ­ren­de menig­heds­råd. Han blev valgt sam­men med Lise Færch, som er ope­ra­tions­sy­geple­jer­ske på Hor­sens Syge­hus.Som sup­ple­an­ter blev Kaj Rude­beck og Else Ros­borg valgt. De bor beg­ge i Amstrup. og har beg­ge tid­li­ge­re været med­lem­mer af menig­heds­rå­det for Ørting Falling. 

Hyg­ge, spil, gløgg og æbleskiver

På et enkelt bord i det sto­re rum i Sog­ne­hu­set lig­ger lidt mønt­er. Ved andre bor­de spil­ler del­ta­ger­ne kun om æren. En grup­pe spil­ler ikke kort. Men rum­mi­kub med num­me­re­re­de brik­ker i for­skel­li­ge far­ver. Her hand­ler det om at få lagt egne brik­ker, som de andre ikke kan se, i ræk­ke­føl­ge og sam­le det høje­ste antal point.

En enkelt kvin­de spil­ler hver­ken det ene eller det andet. ”Det har jeg aldrig gjort, og jeg har hel­ler ikke lyst til at lære det”, siger hun. Hun kan bare godt lide at kom­me, snak­ke lidt med andre, hyg­ge sig og drik­ke kaf­fe. Som­me­ti­der har hun strik­ke­tø­jet med – men i dag sid­der hun og læser i en stak uge­bla­de, mens der rundt om hen­de lyder pas-mel­din­ger og et enkelt udbrud fra en dår­lig taber: ”Du snyder”.

DET SOCIALE ER DET VIGTIGSTE
Det er sid­ste ”Tors­dags­klub” i år – 16. janu­ar skal den fejre 50 års jubilæum.
Bæren­de er det soci­a­le – tre timer med hyg­ge og samvær med kend­te ansig­ter – og også nye kon­tak­ter. Alle er vel­kom­ne, og der bli­ver taget godt imod nye medlemmer.
Man­ge tors­dag efter­mid­da­ge er, hvad der i pro­gram­met kal­des ”almin­de­lig dag”: spil, hyg­ge og fæl­les kaf­fe. Nog­le gode fored­rag bli­ver det også til i årets løb, ban­ko om med­brag­te pak­ker, der ikke må koste mere end 25 kr

Her skri­ver man i en lil­le bog, når man låner – og stre­ger ud, når man afleverer

– samt en udflugt. Kon­tin­gen­tet er 100 kr for et helt år, så alle kan være med.
Et stort bord er fyldt med bibli­o­teks­bø­ger. Kri­mi­nal­ro­ma­ner, bio­gra­fi­er, roma­ner – og også en lil­le notes­bog. I den skri­ver man sit navn og tit­len på den bog, man har lånt. Når bogen bli­ver afle­ve­ret igen, slår man en streg over det skrev­ne. For man­ge af klub­bens med­lem­mer er det ikke så let at kom­me ind til bibli­o­te­ket i Odder. Men så kan de låne her, og det gør ikke så meget, hvis låne­ti­den bli­ver overskredet.

SANG OG NÆSTEN-BANKO
Gløgg bli­ver var­met og æbleski­ver i mas­se­vis er i ovnen. Den kom­men­de jul skal fejres. Hur­tigt bli­ver sto­le flyt­tet til det sto­re bord. På de små bor­de bli­ver kor­te­ne lig­gen­de. For der er nok tid til et sid­ste spil før efter­mid­da­gen er forbi.
Da den før­ste gløgg er druk­ket og æbleski­ver med syl­te­tøj og flor­me­lis – eller sne, som det kal­des – er spist, bli­ver den røde seni­or-sang­bog delt rundt. I Tors­dags-klub­ben syn­ger med­lem­mer­ne hver gang – i dag ”Julen har bragt”. Så går cho­ko­la­de­æ­sker rundt – Søren giver. Han har haft rund fød­sels­dag. Fle­re æbleski­ver kom­mer på bor­det – mere gløgg fyl­des i glas­se­ne. Inge har delt små røde hjer­ter rundt, der alle har et tal på bag­si­den. I dag er der ikke ban­ko – men næsten… ved siden af Inge står et bord med pak­ker. Hun tager hver pak­ke, siger num­me­ret, og pak­ken skif­ter hæn­der, når den hel­di­ge vin­der er fun­det. Cho­ko­la­de, småka­ger, marci­pan­brød – fint pak­ket ind i jule­pa­pir og med grøn­ne bånd.

DET VAR DENGANG
Før det er til­ba­ge til kor­te­ne eller bare almin­de­lig hyg­ge­snak, har Kir­sten, der er for­mand for klub­ben, lige en med­del­el­se: 16. janu­ar når Tors­dags­klub­ben har 50 års jubilæum, skal det fejres. Husk det – og sig det til andre. Pro­gram­met er snart klar. Hen­des bemærk­ning om, at i begyn­del­sen var det mest hob­by­ar­bej­de, klub­ben bød på – f.eks. flet med ped­di­g­rør – bli­ver mødt med fnis og lat­ter. Det var den­gang – ikke noget for dem, der i dag kom­mer i klub­ben hver tors­dag. De kan ikke lige se sig selv med ped­di­g­rør. Kor­te­ne venter.

 Tors­dags­klub­bens 50 års jubilæum vil også bli­ve mar­ke­ret i Lokal­po­sten med en ræk­ke artik­ler lige efter juleferien.

 

 

 

 

 

KALENDER

TORSDAGSKLUBBEN
…afly­ser alle klu­b­ef­ter­mid­da­ge­ne i Sog­ne­hu­set i resten af novem­ber og hele decem­ber på grund af Corona-restriktionerne.

SANGEFTERMIDDAGEN AFLYST
San­g­ef­ter­mid­da­gen i Sog­ne­hu­set 01. decem­ber er aflyst p.g.a. Corona-situationen

KØB GAVER OG JULEPYNT
Gal­le­ri­et ved Den Gam­le Sta­tion i Ørting hol­der åbent 4. dec. fra kl. 13 – 17, 5. dec. fra kl. 10 – 16 og 6. dec. fra 10 – 16. Det er muligt at købe gaver og julepynt. 

SYNG JULEN IND
6. decem­ber kl. 14.00: De ni læs­nin­ger i Ørting Kir­ke. Og bag­ef­ter invi­te­rer menig­heds­råd og Dan­ske Seni­o­rer alle, der har lyst, på gløgg og æbleski­ver i Sognehuset.


MORGENSANGKIRKEN
10. decem­ber kl. 9.30 er der mor­gensang i kir­ken for sid­ste gang i år. Som sæd­van­ligt er der bag­ef­ter mor­genkaf­fe og samvær i Sognehuset. 

HENT DIT JULETRÆ
13. decem­ber mel­lem kl. 15 og kl. 17 kan I hen­te jeres jule­træ ved Ørting Hal­len. Det skal bestil­les sene­st 6. dec. Ring eller send sms til 24679108. Træ­er op til 2 meter koster 150 kr – over 2 meter koster 200 kr. Cafe­te­ri­et er åbent og sæl­ger gløgg/​saftevand og æbleski­ver for 25 kr