KORT NYT

DET BLEV TIL 3.803 KM

Igen i år vandt Hund­slund lokal­dy­sten. På 2. plad­sen kom Sak­sild, som var med for før­ste gang i år. Gyl­ling snup­pe­de 3. plad­sen og Ørting-Fal­ling blev num­mer fire.

Alt i alt fik kon­kur­ren­cen bor­ge­re i de fire lands­by­er til at løbe, gå og cyk­le 3.803 km.

PROGRAMMER FOR DEN NYE SÆSON

Liter­vis af kaf­fe, kort­spil, bræt­spil, fored­rag, udflug­ter, fæl­les­spis­ning….
Dan­ske Seni­o­rers og Tors­dags­klub­bens pro­gram­mer for den kom­men­de sæson rum­mer gode ople­vel­ser for områ­dets “grå guld”.
Beg­ge pro­gram­mer er nu lagt ind under Lokal­råd og for­e­nin­ger. Som sæd­van­ligt fore­går det i Sog­ne­hu­set på Bils­bæ­kvej i Ørting.

THEJSEN FORLADER FONDEN ØRTING

Dit­te-Marie Thej­sen for­la­der job­bet som vice­for­stan­der på Fon­den Ørting for at bli­ve skole­le­der på Åsko­len, frisko­len i Hør­ning. Hun har arbej­det på opholds­ste­det i mere end 10 år.
Åsko­len har 150 ele­ver fra 0. – 7. klas­se, og en af Thej­sens opga­ver bli­ver at arbej­de med en over­byg­ning. Hun er uddan­net lærer fra Den Frie Lærer­højsko­le. Uddan­nel­sen er spe­ci­elt mål­ret­tet frisko­ler, efter­sko­ler og højskoler.

LOKALRÅD

Hvis du vil vide, hvad Lokal­rå­det for Ørting-Fal­ling arbej­der med for tiden, kan du ori­en­te­re dig i de møde­re­fe­ra­ter, der er lagt ind under ”Lokal­råd og for­e­nin­ger”.
Her fin­der du alle refe­ra­ter fra i år – og også fra de sid­ste par år. Nåe­de du ikke gene­ral­for­sam­lin­gen, kan du sam­me sted fin­de beret­ning, refe­rat og regnskab.

LUK IKKE DE TRÆNGENDE IND

Hvis det rin­ger på døren og frem­me­de beder om lov til at bru­ge dit toilet, skal du ikke luk­ke de træn­gen­de ind. For når de går igen, mang­ler du fle­re gen­stan­de. Den ene er en kvinde.

Det har ældre bebo­e­re i Gyl­ling ople­vet, da de var ven­li­ge mod de frem­me­de. Ven­lig­he­den blev ikke gen­gældt. Så glem med­men­ne­ske­lig­he­den – luk og lås døren. Ring til din nabo eller en anden, hvis de bli­ver uden for.

GENERALFORSAMLING

Alle over 16 år, som bor fat i Ørting-Fal­ling Sog­ne, er med­lem­mer af Lokal­rå­det. Også selv om de hver­ken har udfyldt en blan­ket eller betalt kon­tin­gent, som ellers er det almin­de­li­ge, når man bli­ver med­lem af en for­e­ning.  De kan møde op til gene­ral­for­sam­lin­gen og stem­me. Det­te års gene­ral­for­sam­ling fin­der sted d. 29. marts kl. 19 – 21.30 hos Dine­sen i Fal­ling. Lokal­rå­det har eksi­ste­ret siden okto­ber 2014 og skal være områ­dets kon­takt til kom­mu­nal­be­sty­rel­se og for­valt­ning.  Hvis du vil se, hvad rådet arbej­der med, så find alle møde­re­fe­ra­ter på Lokal­po­sten under Lokal­råd og foreninger.

STØTTE TIL HANDELSPLADSEN

Der er luk­ket så meget som muligt for fry­se­re og køle­re på Han­dels­plad­sen, men alli­ge­vel koster elek­tri­ci­te­ten det hvi­de ud af øjne­ne.  Men Pan­de­ka­ge­bi­len og støt­te­bi­drag ind­brag­te på få timer 16.000 kro­ner – eller et beløb, der bety­der, at reg­nin­gen fra elek­tri­ci­tets­sel­ska­bet for en måneds for­brug, kan beta­les. Pan­de­ka­ge­bi­len done­re­de pen­ge­ne fra to timers salg ved Han­dels­plad­sen, og lands­by­ens bebo­e­re bak­ke­de op og spi­ste fyld­te pan­de­ka­ger til aftens­mad. Den sam­me hjælp fik Dagli’Brugsen i Gylling.

PANDEKAGEBILEN STØTTER LOKALE

Den 9. decem­ber mel­lem kl. 16 og 18 kan man købe pan­de­ka­ger med fyld ved Han­dels­plad­sen i Ørting. Pen­ge­ne fra sal­get går ube­skå­ret til hjælp til at beta­le el-reg­­nin­­gen. I går var Pan­de­ka­ge­bi­len ved Gyl­ling-Brugs­­en – også for at give et til­skud til de sti­gen­de udgifter. 

Valg flyt­ter sang til kirken

Stem­me­bok­se og valg­til­for­ord­ne­de ryk­ker 1. novem­ber ind i Sog­ne­hu­set og fortræn­ger den sang­grup­pe, som ple­jer at mødes der før­ste tirs­dag i måne­den. Men grup­pen kan sta­dig mødes, for kir­ken er reser­ve­ret til dem. Kaf­fen skal sta­dig tages med hjemmefra.

BRUGSEN ER NU ÅBEN KL. 8 – 18

Fra i mor­gen – 1. okto­ber – ændrer Gyl­ling-Brugs­­en åbning­sti­den. Den åbner kl. 8 og luk­ker kl. 18. Der er skå­ret en halv time om mor­ge­nen og en time om afte­nen, og er en kon­se­kvens af, at elek­tri­ci­te­ten koster det hvi­de ud af øjne­ne. De nye tider bety­der, at ingen med­ar­bej­de­re bli­ver fyret.

FDF Ørting-Fal­ling kan fortsætte

Syv voks­ne har meldt sig til at gå ind som fri­vil­li­ge i FDF-arbej­­det. Og det bety­der, at kred­sen kan fort­sæt­te. Ikke kun børn fra det­te områ­de er med i den loka­le FDF-kreds. Også børn fra Gyl­ling del­ta­ger.
De kan nu alle mødes igen 1. sep­tem­ber kl. 18.30 ved spej­der­hyt­ten på Tof­ten i Ørting.

Mari­an­ne Lyst stopper

Sog­ne­præst Mari­an­ne Lyst har valgt at gå på pen­sion ved års­skif­tet. Inden da har hun ferie, der skal afvik­les, så hen­des afskeds­gud­stje­ne­ster bli­ver holdt 27. novem­ber. Det er i Gyl­ling Kir­ke kl. 9.30, og kl. 10.30 på Alrø.

Pas på kanterne

Cykel­stien mel­lem Ørting og Odder har nu fået et lag asfalt, der har dæk­ket de rev­ner, der for­år­sa­ge­de en del uheld. Den smal­le cykel­sti har der­for nu fået kan­ter, der kan være far­li­ge, hvis cyk­li­ster også lader Tour de Fran­­ce-febe­ren sni­ge sig ind på turen til arbej­de og over­ha­ler. Så pas på.

CYKELSTIERNE SKAL FORBEDRES

”Det kom­mer på i løbet af for­å­ret – i hvert fald inden som­mer­fe­ri­en”.
”Det” er et nyt slid­lag på cykel­sti­er­ne mel­lem Ørting og Odder. Og løf­tet om for­bed­ring af cykel­stien er givet af for­man­den for Kli­­ma- og Pla­n­ud­val­get, Kre­sten Bjer­re i Hor­sens Fol­ke­blad 21. janu­ar. Cyk­li­ster har i lang tid kla­get over de dår­li­ge for­hold, der har bety­det, at man­ge er væltet.

KAFFEN SERVERESKIRKEN

Så meget er aflyst eller udskudt. Men ikke mor­gensan­gen i kir­ken. Den bli­ver gen­nem­ført 13. janu­ar kl. 9.30 som plan­lagt. Ene­ste ændring er, at der ikke bag­ef­ter er mor­genkaf­fe i Sog­ne­hu­set. Kaf­fen bli­ver den­ne gang ser­ve­ret i kir­ken. Virus-reg­­ler­­ne bli­ver over­holdt, så det er trygt at deltage. 

I dag er min­de­dag for ofre­ne for folkemord

Nej, det er ikke en hyper­lo­kal begi­ven­hed – men bag­grun­den for min­de­da­gen må aldrig bli­ve glemt

Kvin­der, børn og gam­le men­ne­sker bli­ver dræbt i Gaza, andre leder efter deres ejen­de­le og fami­lie­med­lem­mers lig i de søn­der­bom­be­de huse.  Nød­hjælp når ikke frem, hospi­ta­ler­ne må give op. Sam­ti­dig er mere end 100.000 arme­ni­e­re dre­vet på flugt. Blot et par af de umen­ne­ske­li­ge begi­ven­he­der, der sker i ver­den lige nu. Og i dag er det den inter­na­tio­na­le min­de­dag over holo­caust og Dan­marks offi­ci­el­le min­de­dag for holo­caust og andre folkemord.

DEN RØDE HÆR KOM TIL AUSCHWITZ

27. janu­ar 1945 befri­e­de Den Røde Hær det kæm­pe­mæs­si­ge lej­rkom­pleks i Aus­chwitz syd­vest for Krakow i Polen. Der var ikke man­ge fan­ger til­ba­ge. Kun godt 7100 men­ne­sker så udsu­l­te­de og svæk­ke­de, at de dår­ligt kun­ne stå på deres ben. Nazi­ster­ne hav­de for­søgt at slet­te alle spor. De hav­de gas­set og brændt tusin­der i dage­ne op til befri­el­sen og sendt yder­li­ge­re tusin­der ud på en døds­march mod vest, før lej­re­ns ledel­se og alle de andre bød­ler for­svandt i håb om at red­de sig selv.

GLEM IKKE ROMAER, HOMOSEKSUELLE OG

Min­de­da­gen har navn efter Aus­chwitz, for­di det var en ren udryd­del­ses­lejr. Når toge­ne stand­se­de blev unge mænd og kvin­der udvalgt til tvangs­ar­bej­de – resten blev gen­net direk­te til gaskamrene.

Barak­lej­ren blev opført mel­lem 1941 og 1942 efter at nazi­ster­nes top­le­del­se hav­de truf­fet beslut­nin­gen om at gen­nem­fø­re det syste­ma­ti­ske fol­ke­mord på jøderne.

Der er grund til at huske jøde­ud­ryd­del­sen, men også til at huske roma­er­ne, kom­mu­ni­ster­ne, nazi-mod­stan­der­ne og…

De fle­ste for­bin­der kun Aus­chwitz med udryd­del­sen af jøder. Der er en til­bø­je­lig­hed til at glem­me roma­er, homo­seksu­el­le, nazis­mens poli­ti­ske mod­stan­de­re, og de man­ge fra Øst­lan­de­ne, der blev betrag­tet som ”under­men­ne­sker”. Den hal­ve mil­li­on roma­er, som blev udryd­det, har dog fået deres egen min­de­dag i Euro­pa. Nem­lig 2. august.

600 DANSKERE DØDEFÆNGSLER OG LEJRE

Ingen dan­ske­re end­te i Aus­chwitz. Men dan­ske­re blev trans­por­te­ret til andre lej­re. De histo­ri­ske doku­men­ter viser, at 6.100 blev sendt til tyske lej­re eller tugt­hu­se. Først jøder og kom­mu­ni­ster – der­ef­ter mod­stands­folk, græn­se­gen­dar­mer og betjen­te. 600 kom aldrig tilbage.

Da Him­ler for­søg­te at red­de sig selv, lave­de han en afta­le med Ber­na­dot­te om at sam­le de nor­di­ske fan­ger i Neu­en­gam­me og få dem trans­por­te­ret til Sve­ri­ge i de hvi­de bus­ser. De kom hjem med sår på krop og sjæl, og føl­ge­virk­nin­ger­ne blev givet vide­re til deres efter­kom­me­re end­da i fle­re gene­ra­tio­ner, for­di behand­lin­gen af de man­ge sår var mad og glem­sel – vi snak­ker aldrig mere om det.

SE NYHEDEROG TÆNK , AT DET ER MINDEDAG

Enhver der for nyligt har set fil­men ”Hvid­sten­grup­pen 2” i Bif­fen eller på TV, har mødt den ren­dyr­ke­de ond­skab i fængs­ler og lejre.

Der er al mulig grund til ikke at glem­me, at i dag er Dan­marks offi­ci­el­le min­de­dag for holo­caust og andre fol­ke­mord, og at tæn­ke på det, når TV og onli­ne­me­di­er for­tæl­ler nyhe­der fra Gaza og andre ste­der i ver­den, hvor ond­skab huse­rer. Også at sen­de en tan­ke til de man­ge ofre, som medi­er­ne ikke beskæf­ti­ger sig med.

KALENDER


ÆSKEN HOLDER ÅBENT

Æsken på Alrø hol­der nu åbent i wee­ken­der­ne fra kl. 13 – kl. 17. 

LIVGADERNE 

Fra 13. – 15. juni hol­der Gyl­ling byfest. I år vil alt ikke fore­gå på sport­s­plad­sen. Ban­ko, kon­cert, spis­ning og musik er flyt­tet For­sam­lings­hu­set og Møl­len.

ER DER IGEN METALFORSAMLINGSHUSET


SANKT HANS VED MØLLEN

Gril­len er tændt og der kan købes øl og soda­vand. Kl. 19 begyn­der bålet at kni­t­re, og der skal syn­ges og lyt­tes til tale. Gyl­ling Event­for­e­ning og Gyl­ling Møl­le er gået sam­men om at arran­ge­re Sankt Hans for hele lands­by­en d. 23. juni. Hvis der bli­ver et over­skud, går pen­ge­ne til For­sam­lings­hu­set og til Møllen. 

LISBETH VISER HAVEN FREM

Og hun giver kaf­fe og småka­ger på gårds­plad­sen 30. juni mel­lem kl. 10 og kl. 17. Det koster ikke en bøjet to-kro­ne. Hvis det reg­ner, dæk­kes der op til kaf­fe-kom-sam­men inden døre. Der vil også være mulig­hed for at se hen­des lil­le land­brugs­mu­se­um i stal­den. Adres­sen er Per­sie­vej 21.

Et lil­le udsnit af de gam­le red­ska­ber i staldmuseet