KORT NYT

NYT ASFALT  VEJ

Asfal­ten på vej­en mel­lem Ørting og Odder har læn­ge været nød­li­den­de. Mildt sagt. Men nu kom­mer hjæl­pen. Et nyt vil asfalts­lid­lag vil bli­ve lagt på, når det gam­le lag er fræ­set af.
Arbej­det begyn­der 19. juni. Det varer til og med 5. juli, hvis alt går efter planen. 

DET BLEV TIL 3.803 KM

Igen i år vandt Hund­slund lokal­dy­sten. På 2. plad­sen kom Sak­sild, som var med for før­ste gang i år. Gyl­ling snup­pe­de 3. plad­sen og Ørting-Fal­ling blev num­mer fire.

Alt i alt fik kon­kur­ren­cen bor­ge­re i de fire lands­by­er til at løbe, gå og cyk­le 3.803 km.

PROGRAMMER FOR DEN NYE SÆSON

Liter­vis af kaf­fe, kort­spil, bræt­spil, fored­rag, udflug­ter, fæl­les­spis­ning….
Dan­ske Seni­o­rers og Tors­dags­klub­bens pro­gram­mer for den kom­men­de sæson rum­mer gode ople­vel­ser for områ­dets “grå guld”.
Beg­ge pro­gram­mer er nu lagt ind under Lokal­råd og for­e­nin­ger. Som sæd­van­ligt fore­går det i Sog­ne­hu­set på Bils­bæ­kvej i Ørting.

THEJSEN FORLADER FONDEN ØRTING

Dit­te-Marie Thej­sen for­la­der job­bet som vice­for­stan­der på Fon­den Ørting for at bli­ve skole­le­der på Åsko­len, frisko­len i Hør­ning. Hun har arbej­det på opholds­ste­det i mere end 10 år.
Åsko­len har 150 ele­ver fra 0. – 7. klas­se, og en af Thej­sens opga­ver bli­ver at arbej­de med en over­byg­ning. Hun er uddan­net lærer fra Den Frie Lærer­højsko­le. Uddan­nel­sen er spe­ci­elt mål­ret­tet frisko­ler, efter­sko­ler og højskoler.

LOKALRÅD

Hvis du vil vide, hvad Lokal­rå­det for Ørting-Fal­ling arbej­der med for tiden, kan du ori­en­te­re dig i de møde­re­fe­ra­ter, der er lagt ind under ”Lokal­råd og for­e­nin­ger”.
Her fin­der du alle refe­ra­ter fra i år – og også fra de sid­ste par år. Nåe­de du ikke gene­ral­for­sam­lin­gen, kan du sam­me sted fin­de beret­ning, refe­rat og regnskab.

LUK IKKE DE TRÆNGENDE IND

Hvis det rin­ger på døren og frem­me­de beder om lov til at bru­ge dit toilet, skal du ikke luk­ke de træn­gen­de ind. For når de går igen, mang­ler du fle­re gen­stan­de. Den ene er en kvinde.

Det har ældre bebo­e­re i Gyl­ling ople­vet, da de var ven­li­ge mod de frem­me­de. Ven­lig­he­den blev ikke gen­gældt. Så glem med­men­ne­ske­lig­he­den – luk og lås døren. Ring til din nabo eller en anden, hvis de bli­ver uden for.

GENERALFORSAMLING

Alle over 16 år, som bor fat i Ørting-Fal­ling Sog­ne, er med­lem­mer af Lokal­rå­det. Også selv om de hver­ken har udfyldt en blan­ket eller betalt kon­tin­gent, som ellers er det almin­de­li­ge, når man bli­ver med­lem af en for­e­ning.  De kan møde op til gene­ral­for­sam­lin­gen og stem­me. Det­te års gene­ral­for­sam­ling fin­der sted d. 29. marts kl. 19 – 21.30 hos Dine­sen i Fal­ling. Lokal­rå­det har eksi­ste­ret siden okto­ber 2014 og skal være områ­dets kon­takt til kom­mu­nal­be­sty­rel­se og for­valt­ning.  Hvis du vil se, hvad rådet arbej­der med, så find alle møde­re­fe­ra­ter på Lokal­po­sten under Lokal­råd og foreninger.

STØTTE TIL HANDELSPLADSEN

Der er luk­ket så meget som muligt for fry­se­re og køle­re på Han­dels­plad­sen, men alli­ge­vel koster elek­tri­ci­te­ten det hvi­de ud af øjne­ne.  Men Pan­de­ka­ge­bi­len og støt­te­bi­drag ind­brag­te på få timer 16.000 kro­ner – eller et beløb, der bety­der, at reg­nin­gen fra elek­tri­ci­tets­sel­ska­bet for en måneds for­brug, kan beta­les. Pan­de­ka­ge­bi­len done­re­de pen­ge­ne fra to timers salg ved Han­dels­plad­sen, og lands­by­ens bebo­e­re bak­ke­de op og spi­ste fyld­te pan­de­ka­ger til aftens­mad. Den sam­me hjælp fik Dagli’Brugsen i Gylling.

PANDEKAGEBILEN STØTTER LOKALE

Den 9. decem­ber mel­lem kl. 16 og 18 kan man købe pan­de­ka­ger med fyld ved Han­dels­plad­sen i Ørting. Pen­ge­ne fra sal­get går ube­skå­ret til hjælp til at beta­le el-reg­­nin­­gen. I går var Pan­de­ka­ge­bi­len ved Gyl­ling-Brugs­­en – også for at give et til­skud til de sti­gen­de udgifter. 

Valg flyt­ter sang til kirken

Stem­me­bok­se og valg­til­for­ord­ne­de ryk­ker 1. novem­ber ind i Sog­ne­hu­set og fortræn­ger den sang­grup­pe, som ple­jer at mødes der før­ste tirs­dag i måne­den. Men grup­pen kan sta­dig mødes, for kir­ken er reser­ve­ret til dem. Kaf­fen skal sta­dig tages med hjemmefra.

BRUGSEN ER NU ÅBEN KL. 8 – 18

Fra i mor­gen – 1. okto­ber – ændrer Gyl­ling-Brugs­­en åbning­sti­den. Den åbner kl. 8 og luk­ker kl. 18. Der er skå­ret en halv time om mor­ge­nen og en time om afte­nen, og er en kon­se­kvens af, at elek­tri­ci­te­ten koster det hvi­de ud af øjne­ne. De nye tider bety­der, at ingen med­ar­bej­de­re bli­ver fyret.

FDF Ørting-Fal­ling kan fortsætte

Syv voks­ne har meldt sig til at gå ind som fri­vil­li­ge i FDF-arbej­­det. Og det bety­der, at kred­sen kan fort­sæt­te. Ikke kun børn fra det­te områ­de er med i den loka­le FDF-kreds. Også børn fra Gyl­ling del­ta­ger.
De kan nu alle mødes igen 1. sep­tem­ber kl. 18.30 ved spej­der­hyt­ten på Tof­ten i Ørting.

Mari­an­ne Lyst stopper

Sog­ne­præst Mari­an­ne Lyst har valgt at gå på pen­sion ved års­skif­tet. Inden da har hun ferie, der skal afvik­les, så hen­des afskeds­gud­stje­ne­ster bli­ver holdt 27. novem­ber. Det er i Gyl­ling Kir­ke kl. 9.30, og kl. 10.30 på Alrø.

Pas på kanterne

Cykel­stien mel­lem Ørting og Odder har nu fået et lag asfalt, der har dæk­ket de rev­ner, der for­år­sa­ge­de en del uheld. Den smal­le cykel­sti har der­for nu fået kan­ter, der kan være far­li­ge, hvis cyk­li­ster også lader Tour de Fran­­ce-febe­ren sni­ge sig ind på turen til arbej­de og over­ha­ler. Så pas på.

CYKELSTIERNE SKAL FORBEDRES

”Det kom­mer på i løbet af for­å­ret – i hvert fald inden som­mer­fe­ri­en”.
”Det” er et nyt slid­lag på cykel­sti­er­ne mel­lem Ørting og Odder. Og løf­tet om for­bed­ring af cykel­stien er givet af for­man­den for Kli­­ma- og Pla­n­ud­val­get, Kre­sten Bjer­re i Hor­sens Fol­ke­blad 21. janu­ar. Cyk­li­ster har i lang tid kla­get over de dår­li­ge for­hold, der har bety­det, at man­ge er væltet.

I godt sel­skab” for 29. gang med viden for enhver, der inter­es­se­rer sig for områ­det, hvor vi bor

Hvis der udbrød brand i et hus eller en gård i en lands­by, var fan­den løs. For de fle­ste byg­nin­ger var opført i bin­dings­værk, tæk­ket med strå, og de blev var­met op ved hjælp af bræn­de. Lys kom fra oli­e­lam­per eller dati­dens stea­rin­lys. Bebo­el­ser­ne lå tæt, så en brand vil­le bre­de sig lyn­hur­tigt, og der var intet 112 at til­kal­de. Man måt­te kla­re sluk­nings­ar­bej­det selv.

I lands­by­er i vores områ­de, er nog­le af de sprøjte­hu­se, der rum­me­de bran­dud­styr til brug, hvis det vær­ste skul­le ske, beva­ret. Det gæl­der f.eks. i Gyl­ling og på Alrø. På Alrø er det i dag ændret til at være kapel ved siden af øens lil­le kirke.

Histo­ri­en om sprøjte­hu­se­ne kan læses i Odder Muse­ums lokal­hi­sto­ri­ske års­skrift ”I godt sel­skab”, som net­op er kom­met til salg.

”I GODT SELSKAB” I 29 ÅR

Det er nu 29 år i træk fri­vil­li­ge skri­ben­ter og foto­gra­fer har sik­ret, at ”I godt sel­skab” kan udsen­des og skaf­fe pen­ge til både muse­et og loka­lar­ki­vet.  Og også i år kom­mer artik­ler­ne vidt omkring i kom­mu­nen. Ikke kun med afsæt i tid­li­ge­re liv og begi­ven­he­der – men også med nuti­den.  F.eks. rum­mer den 29. udga­ve en læn­ge­re arti­kel om ”For­e­nin­gen Tea­te­ri­et”, der har erstat­tet Odder Revy­en, og en arti­kel om kunst­ne­ren Hei­di Zil­mer. Og som sæd­van­ligt rum­mer års­skrif­tet en arti­kel om ”Årets gang” – om park, poli­tik, bio­gas, fest­li­ge begi­ven­he­der, men også og den Cor­o­na, som i Odder efter­lod en men­ne­ske­lig tragedie.

Jour­na­list og foto­graf har besøgt Hou Røn, der for de fle­ste synes at være bare en stri­be i van­det, men som fak­tisk er ble­vet en vel­vok­sen ø.

KIRKEKONFLIKT MED HERREMÆND

Vi får også viden om bøn­der­nes åre­lan­ge kon­flikt med skif­ten­de eje­re af Rod­ste­en­se­je, for­di de vil­le behol­de Tven­strup kir­ke. Vi får for­tæl­lin­gen om den­gang Indre Mis­sions hav­de stor­heds­tid i Odder og om arki­tek­ten, der sat­te sit præg på byen. Og vi får histo­ri­en om byg­nin­gen, der lå hvor det nye Sund­heds­hus nu er skudt op – om den­gang, der var både bør­ne­ho­spi­tal og læge­bo­li­ger i byg­nin­gen, og vi får erin­drin­ger fra tiden, hvor de ansat­te på syge­hu­set var en stor fami­lie. Vi møder også i en arti­kel Male­ren fra Ond­rup Mose, som prak­ti­se­re­de ”Simp­le living” lang tid før det var moder­ne, og før nogen hav­de lært at sige bon­de­røv uden at vil­le for­nær­me. Og vi hører om sam­le­ren, der bru­ger gam­le post­kort som afsæt for research i lokalhistorien.

FORLADE ALRØALDRIG!

Rik­ke Agne­te Olsen – med hund­en Whin­nie Den Smukkeste

Vi får at vide, hvor­dan det var at bo på Alrø, da histo­ri­ke­ren Rik­ke Agne­te Olsen før­ste gang kom til øen i begyn­del­sen af 1970’erne. Den­gang var der frisko­le, køb­mand, ben­zin­tank, post­kon­tor og 23 hus­stan­de leve­de at land­bru­get. Nu er tal­let nede på fire – og alt det andet er forsvundet.

Men ”at flyt­te fra Alrø kom­mer ikke på tale”, siger hun, der nu er ble­vet 83 år. Hun bli­ver boen­de med et kæm­pe bibli­o­tek ind­ret­tet i den tid­li­ge­re stald, gæste­væ­rel­ser i den gam­le gri­sesti og med meter­vis af hyl­der til de man­ge bøger, hun selv har skrevet.

”I godt sel­skab” årgang 29 kom­mer vidt omkring, og er en oplagt jule­ga­ve til alle, der inter­es­se­rer sig for områ­det, hvor de bor – og til andre, for artik­ler­ne er gen­ken­de­li­ge også uden for vores områ­de. Hæf­tet kan købes i Muse­ets Café, i Bog & Idé – og helt lokalt i Gyl­ling-Brugs­en og på Han­dels­plad­sen. Det koster 180 kr.

KALENDER


ÆSKEN HOLDER ÅBENT

Æsken på Alrø hol­der nu åbent hver dag fra kl. 13 – kl. 17. 

LISBETH VISER HAVEN FREM

Og hun giver kaf­fe og småka­ger på gårds­plad­sen 30. juni mel­lem kl. 10 og kl. 17 – det hele er gra­tis. Hvis det reg­ner, dæk­kes der op til kaf­fe-kom-sam­men inden døre. Der vil også være mulig­hed for at se hen­des lil­le land­brugs­mu­se­um i stal­den. Adres­sen er Per­sie­vej 21.

LOKALDYSTEN
Så er det igen tiden til at lands­by­er­nes bebo­e­re dyster om at bevæ­ge sig mest muligt. 14. sep­tem­ber hol­der Lokal­råd og Hal­len lokal­dyst for Ørting Falling.