KORT NYT

Valg flyt­ter sang til kirken

Stem­me­bok­se og valg­til­for­ord­ne­de ryk­ker 1. novem­ber ind i Sog­ne­hu­set og fortræn­ger den sang­grup­pe, som ple­jer at mødes der før­ste tirs­dag i måne­den. Men grup­pen kan sta­dig mødes, for kir­ken er reser­ve­ret til dem. Kaf­fen skal sta­dig tages med hjemmefra. 

BRUGSEN ER NU ÅBEN KL. 8 – 18

Fra i mor­gen – 1. okto­ber – ændrer Gyl­ling-Brugs­­en åbning­sti­den. Den åbner kl. 8 og luk­ker kl. 18. Der er skå­ret en halv time om mor­ge­nen og en time om afte­nen, og er en kon­se­kvens af, at elek­tri­ci­te­ten koster det hvi­de ud af øjne­ne. De nye tider bety­der, at ingen med­ar­bej­de­re bli­ver fyret. 

FDF Ørting-Fal­ling kan fortsætte

Syv voks­ne har meldt sig til at gå ind som fri­vil­li­ge i FDF-arbej­­det. Og det bety­der, at kred­sen kan fort­sæt­te. Ikke kun børn fra det­te områ­de er med i den loka­le FDF-kreds. Også børn fra Gyl­ling del­ta­ger.De kan nu alle mødes igen 1. sep­tem­ber kl. 18.30 ved spej­der­hyt­ten på Tof­ten i Ørting. 

Mari­an­ne Lyst stopper

Sog­ne­præst Mari­an­ne Lyst har valgt at gå på pen­sion ved års­skif­tet. Inden da har hun ferie, der skal afvik­les, så hen­des afskeds­gud­stje­ne­ster bli­ver holdt 27. novem­ber. Det er i Gyl­ling Kir­ke kl. 9.30, og kl. 10.30 på Alrø. 

Pas på kanterne

Cykel­stien mel­lem Ørting og Odder har nu fået et lag asfalt, der har dæk­ket de rev­ner, der for­år­sa­ge­de en del uheld. Den smal­le cykel­sti har der­for nu fået kan­ter, der kan være far­li­ge, hvis cyk­li­ster også lader Tour de Fran­­ce-febe­ren sni­ge sig ind på turen til arbej­de og over­ha­ler. Så pas på. 

CYKELSTIERNE SKAL FORBEDRES

”Det kom­mer på i løbet af for­å­ret – i hvert fald inden som­mer­fe­ri­en”.”Det” er et nyt slid­lag på cykel­sti­er­ne mel­lem Ørting og Odder. Og løf­tet om for­bed­ring af cykel­stien er givet af for­man­den for Kli­­ma- og Pla­n­ud­val­get, Kre­sten Bjer­re i Hor­sens Fol­ke­blad 21. janu­ar. Cyk­li­ster har i lang tid kla­get over de dår­li­ge for­hold, der har bety­det, at man­ge er væltet. 

KAFFEN SERVERESKIRKEN

Så meget er aflyst eller udskudt. Men ikke mor­gensan­gen i kir­ken. Den bli­ver gen­nem­ført 13. janu­ar kl. 9.30 som plan­lagt. Ene­ste ændring er, at der ikke bag­ef­ter er mor­genkaf­fe i Sog­ne­hu­set. Kaf­fen bli­ver den­ne gang ser­ve­ret i kir­ken. Virus-reg­­ler­­ne bli­ver over­holdt, så det er trygt at deltage. 

AFLYSNINGER RAMMER ÆLDRE MENNESKER

Dan­ske Seni­o­rer afly­ser gene­ral­for­sam­lin­gen 10. janu­ar, men håber at kun­ne hol­de den 14. marts kl. 13.30. For­e­nin­gen kan dog glæ­de sig over, at 50 ældre nåe­de at del­ta­ge i jule­mid­da­gen med mad fra Sko­v­bak­ken, før alt luk­ke­de ned. Tors­dags­klub­ben begyn­der først igen 20. janu­ar. Spi­se­ven­ner håber dog at kun­ne sam­le ældre men­ne­sker i Ørting Hal­lens Café d. 18. janu­ar kl. 12. Bli­ver restrik­tio­ner­ne ikke stram­met yder­li­ge­re, lever Cafe­en op til kravene. 

Cor­o­na-aflys­ning

Der bli­ver ingen jule­kon­cert i Fal­ling Kir­ke 14. decem­ber. Menig­heds­rå­det har beslut­tet, at kon­cer­ten med Odder Voi­ces ikke skal gen­nem­fø­res på grund af risi­ko­en for smit­te med Cor­o­­na-virus – eller en af Covid 19’s efter­hån­den man­ge vari­an­ter. End­nu er der ingen mel­din­ger om jule­g­ud­stje­ne­ster­ne i Fjord­pa­sto­ra­tets kirker. 

TRE FRA VORES OMRÅDE VALGT

Den nye kom­mu­nal­be­sty­rel­se får tre med­lem­mer fra vores område. 

Det er Katja Ive­sø fra Gyl­ling valgt for de radi­ka­le, Klaus Rafa­el Jen­sen fra Fal­ling – valgt for de kon­ser­va­ti­ve og Lene Aagaard fra Ørting – valgt for Venstre. 

Det var meget tæt på, at også Jan Kjær­s­gaard fra Ørting var ble­vet valgt. Hav­de han fået 10 mere end de 147 per­son­li­ge stem­mer, han fik, var han også ble­vet valgt. 

Stem­me­pro­cen­ter­ne svin­ge­de en del i områ­det. På Alrø valg­te 88,8 pro­cent af væl­ger­ne at stem­me, i Ørting-Fal­ling var det 74,3 pro­cent og Gyl­ling kun 68,7 procent. 

FØRSTE CORONA-AFLYSNING

Lone Vitus og Søren Kvist på Brand­by­ge­gaard afly­ser årets jule­mar­ked med den begrun­del­se, at “intet tyder på, at det er en god idé at brin­ge man­ge men­ne­sker sam­men inden­dørs de kom­men­de måneder”. 

Der er man­ge timers for­be­re­del­se i at få det sto­re mar­ked i træla­den til­ret­telagt. Og det kan være spildt, hvis tal­le­ne for antal­let af smit­te­de og hospi­tal­s­ind­lag­te fort­sæt­ter med at sti­ge. Der­for væl­ger de at afly­se alle­re­de nu. 

Pen­sio­ni­st­for­e­ning fyl­der 70 år

Den begynd­te som Gyl­ling Alder­s­ren­te­for­e­ning – nu hed­der den Gyl­ling Pen­sio­ni­st­for­e­ning. Og på ons­dag har den eksi­ste­ret i 70 år. Det vil to dage efter bli­ve fejret i For­sam­lings­hu­set med fore­lø­big 60 del­ta­ge­re. Det vil ske med sang, musik, mad og drik­ke – men også med et lil­le fored­rag om for­e­nin­gens histo­rie. Den kan ellers være svær at styk­ke sam­men, for som det gæl­der for man­ge for­e­nin­ger, er også Alder­s­for­e­nin­gens refe­ra­ter m.v. for de før­ste otte år for­s­vun­det. Det var før vi fik lokalarkiverne. 

Spi­se­ven­ner mødes igen

San­ge fra Højsko­­le-sang­­bo­­gen, hyg­ge­ligt samvær og god mad. Det er pro­gram­punk­ter­ne, når Spi­se­ven­ner mødes. Og det gør de igen efter en læn­ge­re Cor­o­­na-pau­­se 21. sep­tem­ber kl. 12. i For­sam­lings­hu­set i Fal­ling, hvor Git­te Dine­sen står for maden, som koster 70 kr. 

Spi­se­ven­ner et til­bud til alle over 60 år i Ørting-Fal­ling områ­det. Og 31 har alle­re­de meldt sig til at være med. Men der er plads til fle­re. Fri­vil­li­ge hen­ter og brin­ger, hvis del­ta­ger­ne ikke har køre­lej­lig­hed. Lige nu mang­ler fire hjæl­pe­re. Har du lyst til at tage en tørn, kan du rin­ge til Poul Hen­ning: 22383692. 

Fire lands­by­mø­der om udviklingsplan

Lokal­rå­det for Ørting Fal­ling Sog­ne ønsker at høre bor­ger­nes mening om udvik­lings­pla­nen for vores områ­de, og at få input fra bor­ger­ne om de pro­ble­mer og mulig­he­der, som de mener, at Lokal­rå­det skal arbej­de vide­re med. Der­for vil der bli­ve holdt fire møder – et for hver lands­by.Ons­dag den 15. sep­tem­ber kl. 19 for bebo­er­ne i Ålstrup i Fryse­hu­set. Ons­dag den 22. sep­tem­ber kl. 19 for bebo­er­ne i Amstrup i Fal­ling Festlokaler/​​Dinesen. Ons­dag den 29. sep­tem­ber kl. 19 for bebo­er­ne i Fal­ling i Fal­ling Festlokaler/​​Dinesen. Og ons­dag den 6. okto­ber kl. 19 for bebo­er­ne i Ørting i Sog­ne­hu­set.Udvik­lings­pla­nen lig­ger under “Lokal­råd og for­e­nin­ger” her på Lokalposten. 

Bør­ne­ha­ven åbner igen

Bør­ne­ha­ven på Hav­re­væn­get i Ørting er ble­vet shin­et op og åbner igen. Men kun mid­ler­ti­digt i et par måne­der. Og ikke for børn i Ørting. Men for børn i Odder, som skal trans­por­te­res med bus. For i Odder mang­ler plad­ser. DOMI Bolig har pla­ner om at byg­ge 16 leje­bo­li­ger på Hav­re­væn­get, så bør­ne­ha­ven og de to gam­le seni­o­r­bo­li­gerskal pæres ned. 

Men­ne­sket bag nav­net på ste­nen (1): Dren­gen med det lyse sind kan sta­dig lære os noget vigtigt

Den lil­le dreng blev født 17. decem­ber 1943, og hans for­æl­dre­ne var gla­de. I for­vej­en hav­de de

Dat­te­ren Else, som lige var fyldt fire år, da hun blev sto­re­sø­ster. Hun syn­tes også, det var spæn­den­de med en lil­le­bror, men end­nu mere spæn­den­de var det dog, at nu var der ikke man­ge dage til juleaften.

Det var under besæt­tel­sen, men den mær­ke­de de ikke meget til ude på lan­det. Hel­ler ikke til ratio­ne­rin­ger­ne, for mor­far og mor­mor boe­de på går­den på Fal­ling Mark, og mor­mor kom tit cyk­len­de med mad i kurven.

To måne­der efter føds­len blev dren­gen døbt og fik nav­net Jørn.

Han vok­se­de, og blev en både kvik og køn dreng, og hans far ynde­de at snak­ke om ”min søn”, og da dren­gen blev stør­re, tog han tit Jørn med, når han som repræ­sen­tant tog rundt og solg­te foder­stof­fer og andet til bønderne.

MED HORNETBUND TIL MARSELISBORG HOSPITAL

Jørn var sund og rask. Syg­dom­me som fåre­sy­ge, mæs­lin­ger og skold­kop­per fik alle – og det kun­ne da være slemt for bar­net, men det var på den anden side noget, som alle børn skul­le i gen­nem. Den­gang dis­ku­te­re­de man ikke vac­ci­na­tio­ner, for de fand­tes ikke.

Hidtil var Jørn slup­pet – men så fik han mæs­lin­ger. Han kom sig rime­ligt hur­tigt, men nog­le få dage efter blev han igen syg. Meget syg. Hans for­æl­dre send­te bud efter lægen, som den­gang kom til patien­ter­ne – ikke omvendt som i dag.

Han kom, under­søg­te dren­gen og så skån­somt som muligt for­tal­te han for­æl­dre­ne, at det var end­da meget alvor­ligt. Alt tyde­de på, at Jørn hav­de menin­gi­tis, og han skul­le hur­tigst muligt til Mar­se­lis­borg Hospital.

Her på Mar­se­lis­borg Hospi­ta­let døde den lil­le dreng – min­dre end 24 timer efter han blev syg

De ven­te­de og ven­te­de på ambu­lan­cen – og for dem vir­ke­de det som en evig­hed. Der­for beslut­te­de de selv at køre med dren­gen. Hans sto­re­sø­ster blev alle­re­de pas­set hos nabo­en, så de kun­ne skyn­de sig at bære bar­net ud i bilen. Hans far trod­se­de enhver fart­græn­se og brug­te hor­net igen og igen – sik­ker på, at blev de stop­pet af poli­ti­et, vil­le de hjæl­pe, når de så den syge dreng.

Da de nåe­de hospi­ta­let, løb de ind med den lil­le dreng, som hav­de fået det dår­li­ge­re. Min­dre end 24 timer efter han blev syg, for­lod for­æl­dre­ne hospi­ta­let – uden drengen.

Jørn blev 4 år, 8 måne­der og 26 dage.

EN MØRK PRÆST SKAL IKKE BEGRAVE ET LYST BARN

Sor­gen var over­væl­den­de, og man­ge tog del i den. Fami­lie, nabo­er og ven­ner kom på besøg med mad og blom­ster – nog­le af dem end­da med købeblomster.

Også præ­sten kom på besøg for at for­tæl­le Jørns for­æl­dre, at ikke en spurv fal­der til jor­den uden at Gud er med. Det fik Jørns mor til at eks­plo­de­re, og i lang tid der­ef­ter snak­ke­de de besø­gen­de om den­gang præ­sten blev hældt ud i eks­pres­fart. Og de god­te­de sig – den skin­hel­li­ge fan­den, som Jørns onkel udtryk­te det. Kun mor­mor, som var en stil­le og gud­fryg­tig kvin­de, var lidt betæn­ke­lig og ikke så glad for dat­te­rens ver­ba­le sva­da. Hun hæl­de­de mod­sat den loka­le Her­rens tje­ner til den mere lyse kri­sten­dom, men det var jo dog præsten. 

”Han skal ikke begra­ve min søn. En mørk præst skal ikke begra­ve et lyst barn”, sag­de Jørns mor, og så rin­ge­de hun til valg­me­nig­he­dens præst i Odder og spurg­te, om han vil­le kom­me til Fal­ling. Hun hav­de været ung pige i huset, som det hed den­gang, hos præ­ste­fa­mi­li­en, og de hav­de beva­ret kon­tak­ten. Så det blev ham, der stod for begra­vel­sen af det lyse barn, da fami­li­en fem dage sene­re skul­le bære den lil­le hvi­de kiste til dren­gens sid­ste hvi­le­sted i gra­ven på før­ste ræk­ke ud mod Alrø­vej. Men sor­gen og fortviv­lel­sen over at have mistet bar­net blev ikke begravet. 

KOM VIDERE ET ANDET BARN

Tidens tale var den­gang: ”kom vide­re”. Og også de men­ne­sker, der støt­te­de op om for­æl­dre­ne til efter begra­vel­sen, opmun­tre­de dem til at kom­me til­ba­ge til dag­lig­da­gen. Gan­ske vist uden Jørn, men ”tiden læger alle sår”. Og så begynd­te sku­e­spil­let – vi lader som om, det er bed­re, og græ­der over tom­rum­met i ensomhed.

Den­gang kend­te man ikke ordet ”kri­sep­sy­ko­log”. Men lægen var hur­tig med receptblok­ken – sove­me­di­cin, ner­ve­me­di­cin – som det hed – og han kend­te også et af dati­dens gode råd: Det var for­fær­de­ligt, men læg det bag jer og få end­nu et barn.

Gan­ske vist var vi på det tids­punkt for­bi de tider, hvor de fle­ste for­ven­te­de at miste et eller fle­re børn. Men de fle­ste fami­li­er snak­ke­de ikke meget om sorg – den blev kaps­let inde og til tider holdt på afstand af medi­ci­nal­fir­ma­er­nes produkter.

Halvan­det år efter Jørns død, fik hans for­æl­dre end­nu et barn. En pige.

MIN SØNFORBLEV FIRE ÅRALLE ANDRE BLEV ÆLDRE

I fami­li­en blev der ikke snak­ket meget om Jørn – han var bil­le­der i fine ram­mer og et grav­sted, der blev besøgt lør­dag efter lør­dag i åre­vis. Men hans til­ste­de­væ­rel­se var der alli­ge­vel hele tiden i form af et åre­langt medi­c­in­for­brug, og han var at fin­de i de mør­ke tider omkring mær­ke­da­ge som fød­sels­dag, døds­dag, jul. Og han gem­te sig også i de ikke opfyld­te for­vent­nin­ger, der aldrig blev udtrykt med ord – men som alli­ge­vel lå i luf­ten som en tung dyne: Det hav­de været noget andet, hvis Jørn hav­de levet. ”Min søn” for­blev fire år, mens alle andre blev ældre år for år. Og så kan en far jo altid drøm­me om, hvor­dan dren­gen vil­le have udvik­let sig.

SORGEN ALDRIG BLIVE INDKAPSLET

Hav­de Jørns for­æl­dre fået hjælp til at hånd­te­re chok­ket over på min­dre end 24 timer at miste den dreng, de elske­de, og hav­de de fået hjælp til at sæt­te ord på den sto­re sorg, vil­le både de og hans søsken­de have haft et let­te­re liv.

I dag er der hjælp at hen­te. Og Jørns for­æl­dre vil­le med det sam­me have fået til­budt kri­se­hjælp. Det er dog et efter­hån­den mis­brugt ord, for­di alle iføl­ge medi­er­ne får til­budt kri­se­hjælp ved den mind­ste anled­ning. Så for man­ge men­ne­sker er det næsten ble­vet en vit­tig­hed: Du skal da vist have lidt krisehjælp.

Men når det vir­ke­lig gæl­der, kan den hjælp være uvurderlig.

Dren­gen med det lyse sind, der leve­de 4 år, 8 måne­der og 26 dage på den­ne jord, kan sta­dig lære os noget: Sor­gen må aldrig bli­ve indkapslet.

(Artik­len byg­ger på nedskrev­ne erin­drin­ger, et tid­li­ge­re inter­view og efter­lad­te papirer)

KALENDER

MORGENSANG OG FORMIDDAGSKAFFE

Mor­gensang fort­sæt­ter. Men vil dog ikke begyn­de i kir­ken. Det vil være i Sog­ne­hu­set, hvor der også – som sæd­van­ligt – vil være kaf­fe bag­ef­ter. Sådan vil det være hen over vin­te­r­en, for at spa­re på energien. 

ÆSKEN HOLDER JULNOVEMBER

19. – 20. novem­ber og 26. – 27. novem­ber klok­ken 11 – 16 hol­der Æsken på Alrø åbent med salg af pro­duk­ter fra loka­le kunst­hånd­vær­ke­re og meget andet. 

JULGALLERIET

26. novem­ber fra kl. 10 – 15 hol­der Dort­he Bent jule­mar­ked i Gal­le­ri­et på Den Gam­le Sta­tion i Ørting. Der vil være noget for enhver pen­ge­pung – og der­for mulig­hed for at købe jule­ga­ver lokalt. 

JULEMARKED VED GYLLING-BRUGSEN

Den 26. nov. hol­der Brugs­en i Gyl­ling jule­mar­ked med boder og jule­hyg­ge. Det er fra kl. 10 – 14. Har du noget at sæl­ge, kan du få din egen bod. Sig det til en af de ansatte. 

VÆK JULEMANDEN

Den 26. novem­ber kan børn og barn­li­ge sjæ­le kl. 14.30 være med til at væk­ke jule­man­den i Gyl­ling Mølle

SPISEVENNER ØNSKER GOD JUL

13. decem­ber kl. 12 – 14 har Spi­se­ven­ner jule­mid­dag i Ørting Hal­lens Café. Til­mel­ding sene­st 9. decem­ber til Poul Hen­ning (22 38 36 92) eller Knud (21 25 36 65).

PROGRAMMER:

Pro­gram­mer­ne for akti­vi­te­ter­ne i Dan­ske Seni­o­rer og i Tors­dags­klub­ben er nu lagt ind under “Lokal­råd og for­e­nin­ger”. Se et væld af akti­vi­te­ter som fored­rag, kort­spil, hyg­ge, fæl­les­spis­nin­ger og udflugter.