KORT NYT

To nye med­lem­mer valgt

Godt 30 men­ne­sker mød­te i aften op i Sog­ne­hu­set for at væl­ge med­lem­mer til Fjord­pa­sto­ra­tets fæl­les menig­heds­råd. To gen­gan­ge­re og to helt nye med­lem­mer skal repræ­sen­te­re Ørting og Fal­ling sog­ne.

I Ørting blev den nuvæ­ren­de for­mand for menig­heds­rå­det, Jens Peter Peter­sen, valgt sam­men med Git­te Bis­bo Bøgh, der er helt ny i den­ne form for

fri­vil­ligt arbej­de. Til dag­ligt arbej­der hun som admi­ni­stra­tiv leder på Vestsko­len.Som sted­fortræ­der blev Ton­ny H. Jakob­sen valgt. Også han, der har et entre­pre­nør­fir­ma i Hor­sens, er ny i arbej­det.

For Fal­ling sogn blev Knud Appel, som er næst­for­mand for det nuvæ­ren­de menig­heds­råd. Han blev valgt sam­men med Lise Færch, som er ope­ra­tions­sy­geple­jer­ske på Hor­sens Syge­hus.Som sup­ple­an­ter blev Kaj Rude­beck og Else Ros­borg valgt. De bor beg­ge i Amstrup. og har beg­ge tid­li­ge­re været med­lem­mer af menig­heds­rå­det for Ørting Fal­ling.

IGF-ære­s­po­kal til Kim Schlos­ser

Odder IGF’s ære­s­po­kal gik ved fri­vil­lig­heds­fe­sten til hal­in­spek­tør Kim Schlos­ser. Han fik den for den ind­sats, han i mere end 20 år har ydet for ØFUG.
Og ingen har fortjent poka­len mere end ham.

Nu vil han foku­se­re på fit­ness i Hal­len

Han var med i ØFUG’s gym­na­sti­k­ud­valg i mere end 20 år, og det var ham, der ved at inve­ste­re tid og ener­gi i meter­mål lang­somt – men sik­kert – fik byg­get gym­na­stik op igen, efter at den i hånd­bol­dens stor­heds­tid var gået død. Der var kun lidt mor&barn-gymnastik til­ba­ge.

Ved at til­by­de spring­gym­na­stik fik Kim lang­somt med sik­kert byg­get ØFUG’s gym­na­stik­hold op igen

Kim Schlos­ser begynd­te at til­by­de spring­gym­na­stik og fik sam­let et hold på otte.
”At byg­ge op tager tid. Det let­te­ste vil­le have været at græ­de over at der kun var otte, og så jam­re over, at intet kan lade sig gøre med så få”, sag­de han i et inter­view med Lokal­po­sten, da ØFUG kun­ne fejre 80 års jubilæum. ”Men for mig har det altid været noget med, at vi arbej­der med dem, der er. Og så knok­ler man ellers på. Det koster man­ge timer”.
Den dag han fyld­te 40 år, var en træ­nings­dag. Men at have en rund fød­sels­dag var ikke for ham en begrun­del­sen for pjæk.
Fra kun at have otte spring­gym­na­ster, vok­se­de hol­det til 30.
Fle­re træ­ne­re kom til – fle­re hold blev opret­tet. Og nu har ØFUG hold for alle alders­grup­per – fra fire år til 100.
I dag er Kim Schlos­ser gået ud af gym­na­sti­k­ud­val­get for at foku­se­re på at byg­ge fit­ness i Hal­len op. Men slup­pet har han ikke helt. For hvert år luk­kes sæso­nen med et stort gym­na­stiks­tæv­ne med 900 del­ta­ge­re og man­ge til­sku­e­re i Hal­len. Det kræ­ver en ind­sats af hal­in­spek­tø­ren, som han har været nu i otte år. Og så er der jo ture­ne til Ita­li­en, hvor Kim og hans kone fire gan­ge i en uge har været med ØFUG-gym­na­ster mel­lem 11 til 20 år, så de kan del­ta­ge i et stort stæv­ne med mere end 4000 del­ta­ge­re. Han er ikke afvi­sen­de over for at tage med en fem­te gang.

 

 

KALENDER

SØNDERJYSK KAFFEBORD

24. sep­tem­ber har Tors­dags­klub­ben søn­derjysk kaf­fe­bord. Det er ingen betin­gel­se, at man bager kage – men uden kage er pri­sen 30 kr

BYG-SELV-BURGER FÆLLESSPISNING

24. sep­tem­ber kl. 18 er der igen fæl­les­spis­ning i Ørting Hal­lens cafe­te­ria. Den­ne gang ser­ve­rer Karen Byg-selv-bur­ger med pom­frit­tes. Husk: Til­mel­ding sene­st d. 23. kl. 12. Ring eller send en SMS på tlf 20 46 95 39. Voks­ne skal beta­le 50 kr – børn til og med 12 år slip­per med 40 kr

MORGENSANGKIRKEN

8. okto­ber kl. 9.30 er der igen mor­gensang i Ørting Kir­ke med efter­føl­gen­de kaf­fe i Sog­ne­hu­set

LIVET FØR OG EFTER ULYKKEN

12. okto­ber kom­mer tid­li­ge­re råd­mand og vice­borg­me­ster i Århus kom­mu­ne Dort­he Lau­sten til Dan­ske Seni­o­rers møde for at hol­de fored­rag om livet før og efter ulyk­ken. Hun bræk­ke­de ryg­gen i 2012 i en ulyk­ke uden for Ørting.