KORT NYT

Menig­heds­rå­det er dørvogtere

Hvis du er vant til at gå i kir­ke jule­af­ten, så skal du hjem­me­fra i god tid, hvis du ikke vil risi­ke­re at bli­ve afvist i døren. Her står et med­lem af menig­heds­rå­det og age­rer dør­vog­ter. D.v.s. luk­ker de hel­di­ge ind og afvi­ser de uhel­di­ge. På grund af afstands–  og kva­drat­me­ter­krav må antal­let af kir­ke­gæn­ge­re jule­af­ten reduceres. 

De to præ­ster i Fjord­pa­sto­ra­tet har beslut­tet at hol­de en gud­stje­ne­ste i alle seks kir­ker den 24. dec. I Ørting er det alle­re­de kl 13. på Alrø kl. 14.30 og i Fal­ling kl. 16. 

Loka­l­om­rå­dets udviklingsplan

Lokal­rå­dets udvik­lings­plan for Ørting-Fal­ling områ­det lig­ger nu på siden ”Lokal­råd og for­e­nin­ger”.  Her lig­ger også det sene­ste møde­re­fe­rat.Lokal­po­sten vil i den kom­men­de tid sæt­te fokus på nog­le af de pro­ble­mer, som pla­nen viser, der er i områ­det med de fire lands­by­er: Ørting, Fal­ling, Amstrup og Ålstrup. 

Østjy­der mod Kattegatforbindelsen

Der er basis for en østjysk for­e­ning mod Kat­te­gat­for­bin­del­sen. Det står fast efter DN-Odders møde “for­bin­del­se eller for­ban­del­se” i Pak­hu­set i Odder tirs­dag 20. okto­ber. DN-Odder mel­der ud, så snart der er nyt om den fæl­les forening. 

På Sam­sø er en enig kom­mu­nal­be­sty­rel­se imod Kat­te­gat­for­bin­del­sen og 400 bebo­e­re er med­lem­mer af for­e­nin­gen imod den. Face­book­grup­pen ”Nej tak til motor­ve­je og Kat­te­gat­bro fra og til Odder” har på kort tid sam­let 1200 medlemmer. 

Vej­bod fortsætter

Den lil­le vej­bod ved Brand­by­ge­gaard har været så vel­be­søgt, at den fort­sæt­ter. Hver dag vil den bli­ve fyldt op med går­dens øl, æg, kar­to­f­ler og grønt­sa­ger. Men det sto­re jule­mar­ked er aflyst. “Desvær­re”, siger Lone Vitus. “Mar­ke­det ple­jer at være et kæm­pe til­løbs­styk­ke, og folk kom­mer fra hele lan­det. Det kan vi slet ikke sty­re i for­hold til forsamlingsforbuddet”. 

Cor­o­na-jul

Jule­af­tens­dag ple­jer kir­ker­ne at være fyldt til sid­ste plads. Men i år vil Cor­o­­na-restrik­tio­­ner kræ­ve utra­di­tio­nel­le løs­nin­ger – hvis de da ikke bli­ver ophæ­vet før 24. dec. I Midt-og Vestjyl­land vil sports­hal­ler bli­ve taget i brug. 

I Fjord­pa­sto­ra­tet, som rum­mer seks kir­ker, er der “end­nu ikke klar­hed over, hvor­dan julen skal fejres”, oply­ser sog­ne­præst Kåre Schel­de Busk. ”Men vi er gået i tænkeboks”. 

Pla­der for de smadre­de vinduer

Fæl­les Ser­vi­ce og Drift er ved at være fær­dig med opryd­nin­gen ved den gam­le bør­ne­ha­ve på Hav­re­væn­get. Hæk­ken er ble­vet klip­pet, de gam­le og nu råd­ne lege­red­ska­ber er ved at bli­ve fjer­net. Det sam­me er de selvså­e­de træ­er og buske. Til­ba­ge skal kun være et are­al med græs, der kan hol­des nede. Låger­ne til byg­nin­gen er ble­vet lavet og aflåst. Ende­lig er der sat pla­der for de smadre­de vinduer. 

Lor­te Corona”

Med dis­se ord afly­ser Karen og Kim Schlos­ser alle fæl­les­spis­nin­ger i Hal­lens Cafeteria. 

Der kan dog fort­sat købes mad. Men der skal bæres mund­bind, når man ikke sid­der ned. 

Cafe­te­ri­et luk­ker også hver aften kl. 22. Så skal alle være ude. 

To nye med­lem­mer valgt

Godt 30 men­ne­sker mød­te i aften op i Sog­ne­hu­set for at væl­ge med­lem­mer til Fjord­pa­sto­ra­tets fæl­les menig­heds­råd. To gen­gan­ge­re og to helt nye med­lem­mer skal repræ­sen­te­re Ørting og Fal­ling sogne. 

I Ørting blev den nuvæ­ren­de for­mand for menig­heds­rå­det, Jens Peter Peter­sen, valgt sam­men med Git­te Bis­bo Bøgh, der er helt ny i den­ne form for 

fri­vil­ligt arbej­de. Til dag­ligt arbej­der hun som admi­ni­stra­tiv leder på Vestsko­len.Som sted­fortræ­der blev Ton­ny H. Jakob­sen valgt. Også han, der har et entre­pre­nør­fir­ma i Hor­sens, er ny i arbejdet. 

For Fal­ling sogn blev Knud Appel, som er næst­for­mand for det nuvæ­ren­de menig­heds­råd. Han blev valgt sam­men med Lise Færch, som er ope­ra­tions­sy­geple­jer­ske på Hor­sens Syge­hus.Som sup­ple­an­ter blev Kaj Rude­beck og Else Ros­borg valgt. De bor beg­ge i Amstrup. og har beg­ge tid­li­ge­re været med­lem­mer af menig­heds­rå­det for Ørting Falling. 

Skat­tey­der­ne: Ud af byen med de fattige

Sen­ge­ne blev sat op på arbejds­vog­ne­nes lad, og så kør­te bymæn­de­ne ellers de fat­ti­ges få møb­ler ud af Ålstrup over til den nye fat­tig­gård i Ørting. Her skul­le “nyder­ne af fat­tig­doms­un­der­støt­tel­sen” bo – og lære at arbej­de. Skat­tey­der­ne hav­de talt.
Det ske­te i den lil­le lands­by i 1883. Fat­tig­hu­set med de otte stu­er var da kun 15 år gam­melt, og det hav­de erstat­tet de gam­le fat­tig­hus-røn­ner i Ålstrup og Amstrup. Men sog­ne­rå­det hav­de sendt lister til skat­tey­der­ne i sog­net og spurgt: Skal vi have én fat­tig­gård, der tager bebo­e­re fra lands­by­er­ne Ålstrup, Fal­ling, Amstrup og Ørting – eller skal vi renove­re de gam­le fat­tig­hu­se? Fat­tig­går­den vandt. Så det for­holds­vis nye fat­tig­hus blev tømt for beboere.

MANDEN BORTRØMT

Fol­ke­tæl­lin­gen fra 1880 viser, at fat­tig­hu­set på det tids­punkt hav­de 12 bebo­e­re – de tre var børn. Det var Karen Ras­mus­sen, der boe­de i huset med tre dren­ge på 12, 11 og 8 år – Niels, Ras­mus og Chri­sti­an. Karen er regi­stre­ret som ”gift” – men i bemærk­nin­ger­ne gøres opmærk­som på, at ”man­den er bortrømt”.
Den æld­ste bebo­er er enken Karen Laur­sen 78 år gammel.
Alle 12 bebo­e­re ”nyder fat­tig­doms­un­der­støt­tel­se”, som de står i folketællingen.

EKSPLOSIV STIGNING
Hvor meget der var at nyde, kan dis­ku­te­res. Gan­ske vist stod der ikke uden for huset en ind­sam­lings­bøs­se, hvor folk kun­ne læg­ge almis­ser, som det var almin­de­ligt tid­li­ge­re. Og vel var man holdt op med at sen­de de fat­ti­ge på ”omgangs­for­sør­gel­se”, som det hed, når præ­sten orga­ni­se­re­de, at de blev sendt rundt på går­de­ne for at få føden hvert sted et par dage. Men hjæl­pens stør­rel­se var ingen ret. Den blev bestemt af fat­tig­kom­mis­sio­nen. Sog­ne­ne var pålagt at udskri­ve en fat­tigskat, der skul­le dæk­ke fat­tig­hjæl­pen. Og der blev snak­ket om eks­plo­siv stig­ning i udgifterne. 
Grund­loven af 1849 hav­de for før­ste gang givet ret til fat­tig­hjælp fra det offent­li­ge, hvis man ikke kun­ne for­sør­ge sig selv. Eller som der stod i para­graf 89:
”Den, som ikke selv kan ernæ­re sig eller Sine, og hvis For­sør­gel­se ikke paa­lig­ger nogen Anden, er beret­ti­get til at erhol­de Hjælp af det Offent­li­ge, dog mod at under­ka­ste sig de For­plig­tel­ser, som Love­ne her­om paa­by­de”.
Og de for­plig­tel­ser, som “love­ne her­om paa­by­de”, var hår­de. Fat­tig­hjæl­pen var kun et lån, og det skul­le beta­les til­ba­ge. Hvis en mand var på fat­tig­hjælp, hav­de han ikke bor­ger­li­ge ret­tig­he­der – han kun­ne ikke gif­te sig uden fat­tig­kom­mis­sio­nens til­la­del­se. Og de få mænd, der hav­de stem­me­ret, kun­ne ikke stem­me, før hjæl­pen var betalt til­ba­ge. (Kvin­der fik ikke stem­me­ret før i 1915).

FATTIGDOM ER SELVFORSKYLDT
Fat­tig­dom blev i sti­gen­de grad opfat­tet som selv­for­skyldt. Og der kom den ene stram­ning efter den anden for at ind­skræn­ke fattighjælpen.

Det gam­le fat­tig­hus er nu bolig for en familie

Fat­tig­går­de skød op over hele lan­det. Deres vig­tig­ste funk­tion var genop­dra­gel­se til arbej­de. Der var arbejds­pligt, og løn­nen var ale­ne mad og hus­ly. Bebo­er­ne kun­ne alt­så ikke – som i fat­tig­hu­se­ne – nyde fat­tig­doms­un­der­støt­tel­se, og even­tu­el ind­tje­ning gik i sog­nets kasse. 
På lan­det var det almin­de­ligt, at fle­re sog­ne gik sam­men og køb­te en gård, der i prin­cip­pet kun­ne rum­me alle. De gam­le, de syge, de for­æl­d­re­lø­se – og så også dem, der var selv­for­skyldt fat­ti­ge, og som skul­le lære at arbej­de og bli­ve gode samfundsborgere.
I takt med opret­tel­sen af fat­tig­går­de­ne, blev fat­tig­hu­se­ne nedlagt.
Her i områ­det lå fat­tig­går­den på Bils­bæ­kvej i Ørting. Den blev opret­tet i 1883 – der­for kun­ne bymæn­de­ne fra Ålstrup sam­me år læs­se sen­ge­ne fra fat­tig­hu­set op på arbejds­vog­ne­ne og så afsted med dem – og med de fattige.

Fat­tig­hu­set lig­ger sta­dig på Ålstrup­vej – men det er nu bolig for en familie.

Artik­len byg­ger på:

Nina Fabri­ci­us: Vi byg­ge­de selv vores sam­fund. (Bogen kan sta­dig købes på Odder Muse­um. Den koster kun 30 år). Teg­ning og foto­gra­fi er hen­tet fra bogen
Oplys­nin­ger hen­tet fra www​.dan​marks​hi​sto​ri​en​.dk
Folketælling

 

KALENDER

TORSDAGSKLUBBEN
…afly­ser alle klu­b­ef­ter­mid­da­ge­ne i Sog­ne­hu­set i resten af novem­ber og hele decem­ber på grund af Corona-restriktionerne.

SANGEFTERMIDDAGEN AFLYST
San­g­ef­ter­mid­da­gen i Sog­ne­hu­set 01. decem­ber er aflyst p.g.a. Corona-situationen

KØB GAVER OG JULEPYNT
Gal­le­ri­et ved Den Gam­le Sta­tion i Ørting hol­der åbent 4. dec. fra kl. 13 – 17, 5. dec. fra kl. 10 – 16 og 6. dec. fra 10 – 16. Det er muligt at købe gaver og julepynt. 

SYNG JULEN IND
6. decem­ber kl. 14.00: De ni læs­nin­ger i Ørting Kir­ke. Og bag­ef­ter invi­te­rer menig­heds­råd og Dan­ske Seni­o­rer alle, der har lyst, på gløgg og æbleski­ver i Sognehuset.


MORGENSANGKIRKEN
10. decem­ber kl. 9.30 er der mor­gensang i kir­ken for sid­ste gang i år. Som sæd­van­ligt er der bag­ef­ter mor­genkaf­fe og samvær i Sognehuset. 

HENT DIT JULETRÆ
13. decem­ber mel­lem kl. 15 og kl. 17 kan I hen­te jeres jule­træ ved Ørting Hal­len. Det skal bestil­les sene­st 6. dec. Ring eller send sms til 24679108. Træ­er op til 2 meter koster 150 kr – over 2 meter koster 200 kr. Cafe­te­ri­et er åbent og sæl­ger gløgg/​saftevand og æbleski­ver for 25 kr