KORT NYT

To nye med­lem­mer valgt

Godt 30 men­ne­sker mød­te i aften op i Sog­ne­hu­set for at væl­ge med­lem­mer til Fjord­pa­sto­ra­tets fæl­les menig­heds­råd. To gen­gan­ge­re og to helt nye med­lem­mer skal repræ­sen­te­re Ørting og Fal­ling sog­ne.

I Ørting blev den nuvæ­ren­de for­mand for menig­heds­rå­det, Jens Peter Peter­sen, valgt sam­men med Git­te Bis­bo Bøgh, der er helt ny i den­ne form for

fri­vil­ligt arbej­de. Til dag­ligt arbej­der hun som admi­ni­stra­tiv leder på Vestsko­len.Som sted­fortræ­der blev Ton­ny H. Jakob­sen valgt. Også han, der har et entre­pre­nør­fir­ma i Hor­sens, er ny i arbej­det.

For Fal­ling sogn blev Knud Appel, som er næst­for­mand for det nuvæ­ren­de menig­heds­råd. Han blev valgt sam­men med Lise Færch, som er ope­ra­tions­sy­geple­jer­ske på Hor­sens Syge­hus.Som sup­ple­an­ter blev Kaj Rude­beck og Else Ros­borg valgt. De bor beg­ge i Amstrup. og har beg­ge tid­li­ge­re været med­lem­mer af menig­heds­rå­det for Ørting Fal­ling.

Søen dæk­ker teg­l­vær­kets ler­grav

Når du kører fra Ørting på vej mod Odder, fin­der du – lige før den lil­le sø – til høj­re en ”offent­lig sti”, som der står på skil­tet. Gå godt en kilo­me­ter – og nyd mosen sam­ti­dig – så kom­mer du til end­nu en lil­le sø. Det var tid­li­ge­re den ler­grav, hvor Ørting Teg­l­værk hen­te­de ler til arbej­det. Teg­l­vær­ket lå ved siden af. Det blev luk­ket i 1910, men der er sta­dig spor af det. Ikke kun for­di vi har søen – men også når gam­le huse i områ­det er ble­vet revet ned eller renove­ret. F.eks da Jakob Houkjær og hans fami­lie for nog­le år siden væl­te­de deres gam­le hus på Bils­bæ­kvej for at byg­ge et nyt, fandt de tegl­sten stemp­let med Ørting Teg­l­værk.

Ørting Teg­l­værk omkring år 1900 – bil­le­det er hen­tet fra arkiv​.dk

TYSKE SÆSONARBEJDERE
Engang blev der byg­get med bin­dings­værk og ler­kli­ne­de væg­ge. Men med de teg­l­vær­ker, der skød op i stort set hvert sogn, fik man en mere sta­bil byg­ge­me­to­de. At der var et teg­l­værk i stort set hvert sogn, er ikke løgn. I 1830 var der f.eks. 984 teg­l­vær­ker over hele lan­det. Nu er der 14.
I vores områ­de var to. Nem­lig på Aakær og i Ørting. I Odder Sogn ikke min­dre end 10.
Iføl­ge bogen ”Dan­marks Teg­l­vær­ker – Odder og Sam­sø kom­mu­ner” har der været et teg­l­værk i Ørting fra 1854 til omkring 1910.

Teg­l­vær­kets pla­ce­ring

Sta­dig iføl­ge bogen beskæf­ti­ge­de vær­ket i 1872 to faste (gif­te) folk og ni sæso­n­ar­bej­de­re. Sæso­n­ar­bej­der­ne var alle tyske­re. Om vin­te­r­en eller når der var peri­o­der med mas­ser af regn, luk­ke­de arbej­det ned. Det var for bøv­let med leret.

ARBEJDSDAG 16 TIMER
Det har ikke været det bare sjov at være ansat på ste­det. Arbejds­da­gen var på 16 timer – men dog med i alt tre timers pau­se. Det meste arbej­de skul­le kla­res med hånd­kraft. Leret i for­me­ne, ste­ne­ne til tør­ring og sene­re flyt­tes til bræn­ding. Ved ovnen, hvor ste­ne­ne blev taget ud, sved­te arbej­der­ne tran. Og der skul­le løf­tes man­ge sten hver time for at få en dag­løn hjem. I 1896 var arbejds­ti­den sat ned til 12 timer/​dag – og der blev også arbej­det om lør­da­gen.
I 1910 var arbejds­ti­den på 10,5 timer om dagen.

En af de gam­le sten muret ind i et renove­ret hus

Det var sam­me år teg­l­vær­ket luk­ke­de ned. Udvik­lin­gen hav­de over­ha­let – på Chri­sti­an­slund i Odder kun­ne de frem­stil­le ste­ne­ne hur­ti­ge­re, bed­re og bil­li­ge­re. Det var ikke kun her i områ­det, at den type små teg­l­vær­ker måt­te luk­ke ned. Det var en lands­dæk­ken­de ten­dens.
Men vi har sta­dig går­de og huse, der er byg­get af sten fra vær­ket. Og ved renove­ring af byg­nin­ger vil de kom­me frem med stemp­let ”Ørting Teg­l­værk”.
Og vi har den lil­le sø, som kan min­de os om for­ti­den.

Odder Muse­um sæl­ger bogen ”Dan­marks Teg­l­vær­ker – Odder og Sam­sø kom­mu­ner”. Den koster 200 kr.

 

 

 

KALENDER

MORGENSANGKIRKEN

8. okto­ber kl. 9.30 er der igen mor­gensang i Ørting Kir­ke med efter­føl­gen­de kaf­fe i Sog­ne­hu­set

GENERALFORSAMLING

8. okto­ber kl. 13.30 hol­der Tors­dags­klub­ben gene­ral­for­sam­ling. For­e­nin­gen giver kaf­fe – og bag­ef­ter kan kor­te­ne fin­des frem. Det er i Sog­ne­hu­set – som sæd­van­ligt.

LIVET FØR OG EFTER ULYKKEN

12. okto­ber kom­mer tid­li­ge­re råd­mand og vice­borg­me­ster i Århus kom­mu­ne Dort­he Lau­sten til Dan­ske Seni­o­rers møde for at hol­de fored­rag om livet før og efter ulyk­ken. Hun bræk­ke­de ryg­gen i 2012 i en ulyk­ke uden for Ørting.

FÆLLESSPISNING

5. novem­ber kl. 12.30 invi­te­rer Tors­dags­klub­ben til fæl­les­spis­ning. Pri­sen er 50 kr – meld dig til sene­st når du kom­mer i klub­ben 29. okto­ber. Det er i Sog­ne­hu­set.

FAMILIEN FARTEN

9. novem­ber kl. 13.30 for­tæl­ler Anne Gret­he Trang­bæk og Hel­ge Rude Kri­sten­sen om deres rej­se rundt i det syd­li­ge Afri­ka. 22.000 km over 4 måne­der i Nami­bia, Botswa­na, Leso­t­ho og Swa­ziland. Dan­ske Seni­o­rer Ørting Fal­ling og Gyl­ling Pen­sio­ni­st­for­e­ning arran­ge­rer. Det er i Gyl­ling for­sam­lings­hus. Pris 60 kr. Til­mel­ding nød­ven­dig sene­st 26. okt. Ring til Tove Fors­berg – 52 38 53 80 – eller Kir­sten Jør­gen­sen – 50 48 47 58