KORT NYT

TRE FRA VORES OMRÅDE VALGT

Den nye kom­mu­nal­be­sty­rel­se får tre med­lem­mer fra vores område. 

Det er Katja Ive­sø fra Gyl­ling valgt for de radi­ka­le, Klaus Rafa­el Jen­sen fra Fal­ling – valgt for de kon­ser­va­ti­ve og Lene Aagaard fra Ørting – valgt for Venstre. 

Det var meget tæt på, at også Jan Kjær­s­gaard fra Ørting var ble­vet valgt. Hav­de han fået 10 mere end de 147 per­son­li­ge stem­mer, han fik, var han også ble­vet valgt. 

Stem­me­pro­cen­ter­ne svin­ge­de en del i områ­det. På Alrø valg­te 88,8 pro­cent af væl­ger­ne at stem­me, i Ørting-Fal­ling var det 74,3 pro­cent og Gyl­ling kun 68,7 procent. 

FØRSTE CORONA-AFLYSNING

Lone Vitus og Søren Kvist på Brand­by­ge­gaard afly­ser årets jule­mar­ked med den begrun­del­se, at “intet tyder på, at det er en god idé at brin­ge man­ge men­ne­sker sam­men inden­dørs de kom­men­de måneder”. 

Der er man­ge timers for­be­re­del­se i at få det sto­re mar­ked i træla­den til­ret­telagt. Og det kan være spildt, hvis tal­le­ne for antal­let af smit­te­de og hospi­tal­s­ind­lag­te fort­sæt­ter med at sti­ge. Der­for væl­ger de at afly­se alle­re­de nu. 

Pen­sio­ni­st­for­e­ning fyl­der 70 år

Den begynd­te som Gyl­ling Alder­s­ren­te­for­e­ning – nu hed­der den Gyl­ling Pen­sio­ni­st­for­e­ning. Og på ons­dag har den eksi­ste­ret i 70 år. Det vil to dage efter bli­ve fejret i For­sam­lings­hu­set med fore­lø­big 60 del­ta­ge­re. Det vil ske med sang, musik, mad og drik­ke – men også med et lil­le fored­rag om for­e­nin­gens histo­rie. Den kan ellers være svær at styk­ke sam­men, for som det gæl­der for man­ge for­e­nin­ger, er også Alder­s­for­e­nin­gens refe­ra­ter m.v. for de før­ste otte år for­s­vun­det. Det var før vi fik lokalarkiverne. 

Spi­se­ven­ner mødes igen

San­ge fra Højsko­­le-sang­­bo­­gen, hyg­ge­ligt samvær og god mad. Det er pro­gram­punk­ter­ne, når Spi­se­ven­ner mødes. Og det gør de igen efter en læn­ge­re Cor­o­­na-pau­­se 21. sep­tem­ber kl. 12. i For­sam­lings­hu­set i Fal­ling, hvor Git­te Dine­sen står for maden, som koster 70 kr. 

Spi­se­ven­ner et til­bud til alle over 60 år i Ørting-Fal­ling områ­det. Og 31 har alle­re­de meldt sig til at være med. Men der er plads til fle­re. Fri­vil­li­ge hen­ter og brin­ger, hvis del­ta­ger­ne ikke har køre­lej­lig­hed. Lige nu mang­ler fire hjæl­pe­re. Har du lyst til at tage en tørn, kan du rin­ge til Poul Hen­ning: 22383692. 

Fire lands­by­mø­der om udviklingsplan

Lokal­rå­det for Ørting Fal­ling Sog­ne ønsker at høre bor­ger­nes mening om udvik­lings­pla­nen for vores områ­de, og at få input fra bor­ger­ne om de pro­ble­mer og mulig­he­der, som de mener, at Lokal­rå­det skal arbej­de vide­re med. Der­for vil der bli­ve holdt fire møder – et for hver lands­by.Ons­dag den 15. sep­tem­ber kl. 19 for bebo­er­ne i Ålstrup i Fryse­hu­set. Ons­dag den 22. sep­tem­ber kl. 19 for bebo­er­ne i Amstrup i Fal­ling Festlokaler/​​Dinesen. Ons­dag den 29. sep­tem­ber kl. 19 for bebo­er­ne i Fal­ling i Fal­ling Festlokaler/​​Dinesen. Og ons­dag den 6. okto­ber kl. 19 for bebo­er­ne i Ørting i Sog­ne­hu­set.Udvik­lings­pla­nen lig­ger under “Lokal­råd og for­e­nin­ger” her på Lokalposten. 

Bør­ne­ha­ven åbner igen

Bør­ne­ha­ven på Hav­re­væn­get i Ørting er ble­vet shin­et op og åbner igen. Men kun mid­ler­ti­digt i et par måne­der. Og ikke for børn i Ørting. Men for børn i Odder, som skal trans­por­te­res med bus. For i Odder mang­ler plad­ser. DOMI Bolig har pla­ner om at byg­ge 16 leje­bo­li­ger på Hav­re­væn­get, så bør­ne­ha­ven og de to gam­le seni­o­r­bo­li­gerskal pæres ned. 

Have­gæ­ster betal­te 1300 kr

Der var næsten 1300 kr i de to syl­te-glas mær­ket ØFUG, som stod på bor­de­ne i den lil­le cafe på gårds­plad­sen – der­til kom­mer nog­le ind­be­ta­lin­ger på Mobile­Pay. Pen­ge­ne var gæster­nes beta­ling for ”gra­tis kaf­fe” på gårds­plad­sen, da Lis­beth Jør­gen­sen søn­dag åbne­de den sto­re øko­lo­gi­ske have på Per­sie­vej i Ørting for besø­gen­de. Ca 50 men­ne­sker benyt­te­de sig af det. Pen­ge­ne i syl­te-glas­­se­­ne går ube­skå­ret til ØFUG, som Cor­o­­na-ned­luk­­nin­­gen har ramt hårdt. 

Som­mer­re­stau­rant er tæt på udsolgt

De har valgt, at kun 30 men­ne­sker kan spi­se på Brand­by­ge­gaards som­mer­re­stau­rant de 15 afte­ner i juli, den er åben. Og 10 afte­ner er alle­re­de udsolgt. Så man­ge loka­le og uden­bys gæster vil spi­se, hvor 95 pro­cent af både maden og drik­ke­va­rer­ne er lavet af går­dens egne øko­lo­gi­ske pro­duk­ter – og med fæl­les hjælp dyr­ket på mar­ker og i driv­hus af kok­ken og hen­de, der ser­ve­rer. Der er sta­dig få bil­let­ter til fem afte­ner. De skal bestil­les på Odder­net­tet (https://​www​.odder​bil​let​ten​.dk/​a​r​r​a​n​g​e​m​e​n​t​er/) Der kan du også læse om maden, du har i ven­te. Men sagt med det sam­me – til­hø­rer du den del af men­ne­ske­he­den, der abso­lut skal have kød, må du fin­de et andet sted. 

Sog­neud­flugt til Den Geo­gra­fi­ske Have

19. august kl. 8.10 går bus­sen fra Sog­ne­hu­set i Ørting til kir­ken i Gyl­ling, hvor den sam­ler del­ta­ge­re op kl. 8.15 før turen går til for­sam­lings­hu­set på Alrø kl. 8.30. Turen går til Den Geo­gra­fi­ske Have i Kol­ding. Her er der rund­vis­ning efter­fulgt af mid­dag på restau­rant Den Gyld­ne Hane. Bag­ef­ter går turen vide­re til Sdr.Bjert med rund­vis­ning i kir­ken og kaf­fe på kro­en. Kl. 16 går turen til­ba­ge. Del­ta­gel­se i udflug­ten koster 100 kr. Til­mel­ding til  Jør­gen Jen­sen på mail jensen-​lave@​live.​dk eller tlf. 24943395 

Gene­ral­for­sam­ling i Hallen

Cor­o­­na-restrik­tio­­ner for­sin­ke­de også gene­ral­for­sam­lin­gen i Ørting Hallen. 

Men 1. juli kl. 19 bli­ver den holdt, og som altid har alle bor­ge­re over 15 år i Ørting-Fal­ling sog­ne adgang og stem­me­ret. Det sam­me har med­lem­mer af de for­e­nin­ger, der bru­ger Hal­len. Det gæl­der f.eks. fle­re bebo­e­re i Gyl­ling.På valg er for­mand, sekre­tær, et besty­rel­ses­med­lem og en sup­ple­ant.Tho­mas Tikjøb genop­stil­ler som for­mand. Også Micha­el Hov­mand genop­stil­ler som sekretær. 

Brugs­en støt­ter forsamlingshuset

Da dagens omsæt­ning i Brugs­en i Gyl­ling var gjort op fre­dag, kun­ne udde­ler Krogstrup skri­ve en check på 14.374,75 kr til For­sam­lings­hu­set. Belø­bet sva­rer til 20 pro­cent af dagens omsæt­ning.Som meget andet er for­sam­lings­hu­set også på hæle­ne efter Cor­o­­na-ned­luk­­nin­­gen. Der har hver­ken været soci­a­le arran­ge­men­ter eller udlej­ning til pri­va­te fester. 

Gyl­ling byfest er aflyst

Gyl­ling Kul­tur­for­e­ning kaster nu hånd­klæ­det i rin­gen og afly­ser byfe­sten.Det er Cor­o­­na-krav og mang­len på øko­no­misk sik­ker­hed, der har fået for­e­nin­gen til at tage beslut­nin­gen.Odder byfest er også aflyst. Det bety­der, at Gyl­ling Sport og Idræt – som ØFUG – går glip af en ind­tægt på godt 60.000 kr. 

Gyl­ling vil blomstre

To grøn-bru­­ne græs­a­re­a­ler tæt på sko­len vil bli­ve erstat­tet med blom­ster­be­de. Og ved det lil­le regn­vands-bas­sin skal der plan­tes frugt­træ­er og buske. Alt for at give lands­by­ens bor­ge­re noget smukt at se på og for at øge biodiversiteten. 

Det er Gyl­ling Sko­le og Bør­ne­hus­råd, der sam­men med Lokal­rå­det har fået ide­en og sam­men søgt – og fået – pen­ge til pro­jek­ter­ne fra Kvi­ck­ly – 20.000 kr er kom­met ind på kontoen. 

Slut med selv­pluk jord­bær og ærter

For man­ge i områ­det har det været tra­di­tion at tage til Holt­gaard og pluk­ke jord­bær og ærter. Og hver dag i jord­bær­sæ­so­nen er fri­ske røde bær og poser fyldt med grøn­ne bæl­ge kom­met til Han­dels­plad­sen i Ørting.Men nu er det slut. Anne og Hel­ge har efter man­ge over­vej­el­ser at stop­pe pro­duk­tio­nen af kar­to­f­ler, ærter og jord­bær – luk­ke gård­bu­tik­ken og for­pag­te jor­den ud. De to nær­mer sig pen­sions­al­de­ren. Der­for har de beslut­tet at stoppe. 

Byrå­det bli­ver en kommunalbestyrelse

Når vi skal til valg 16. novem­ber, væl­ger vi ikke repræ­sen­tan­ter til et byråd. Men til en kom­mu­nal­be­sty­rel­se. Alle par­ti­er vedt­og Enheds­li­stens for­slag om nav­ne­æn­dring. I begrun­del­sen for for­sla­get hed­der det, at byråd ”giver det fejl­ag­ti­ge ind­tryk, at Odder by har en sær­sta­tus, og ”byrå­det” har en sær­lig rol­le i for­hold til Odder by frem­for de øvri­ge min­dre byer. Det var ved sid­ste kom­mu­nalvalg en hyp­pigt fore­kom­men­de kri­tik. Den er vi eni­ge i, og vi ønsker at bru­ge det mere kor­rek­te udtryk ”Odder kom­mu­nal­be­sty­rel­se”. Vi er besty­rel­se for hele Odder kom­mu­ne”.Ændrin­gen gæl­der fra 1. janu­ar næste år. 

Ingen husker Spand-Mari­es efternavn

Hun blev aldrig kaldt andet end Spand-Marie. Man­ge har hørt om hen­de – kun nog­le få husker at have mødt hen­de, og ingen husker hen­des efter­navn. Hun var kun Spand-Marie.
Men hun var også så meget andet. Hun var mor til Emil, Emi­lie Per­s­dat­ters dat­ter, Ben­nys og Pre­ben Eriks far­mor, og hun var søster til Jens Peter, Karl og Karoline.
Men hun var alt­så også Spand-Marie på Aakjær, og som mal­kepi­ge og span­de­va­sker pla­ce­ret nederst i hierakiet.

SVENSKER OG DAGLEJER
Hen­des navn var Kir­sten Marie Jen­sen, og hun blev født 23. august 1876 i Grin­der­s­lev i Sal­ling. Af kir­ke­bo­gen frem­går, at hun var dat­ter af den sven­ske kvin­de, Emi­lie Per­s­dat­ter, der var 30 år gam­mel, da hun fød­te Marie. Dag­le­jer Poul Jen­sen blev udlagt som hen­des far, som han var udlagt som far til Mari­es en fire år ældre bror.
Fire år efter viser fol­ke­tæl­lin­gen i 1880, at nu er Emi­lie ble­vet gift med den udlag­te bar­ne­far, og de har udvi­det bør­ne­flok­ken med yder­li­ge­re to børn – Karl og Karo­li­ne, som beg­ge er under et år gam­le. Fami­li­en bor i et hus sam­men med fle­re andre fami­li­er med man­ge børn. Huset til­hør­te med stor sand­syn­lig­hed et af områ­dets to små god­ser. Hvil­ket ved vi ikke, for der står kun, at Poul Jen­sen var ”dag­le­jer i agerbruget”.
Mari­es barn­dom har sik­kert været som de fle­ste børns, når deres for­æl­dre var fat­ti­ge lan­d­ar­bej­de­re: Meget lidt sko­le­gang – og hur­tigt ud at tje­ne, så der var en mund min­dre at mætte.
Hun bli­ver kon­fir­me­ret i Grin­der­s­lev sogn hjem­me hos for­æl­dre­ne – men hen­des opholds­sted er angi­vet som Mogen­strup – en lil­le lands­by 14 kilo­me­ter syd for Ski­ve. Så på det tids­punkt har den 14-åri­ge Marie været ude at tjene.

TOG HJEM FOR AT FØDE
I 1905 føder Marie knap 29 år gam­mel en dreng 19. juli, og en tje­ne­ste­karl – Kre­sten Jen­sen – på her­re­går­den Ulstrup udlæg­ges som far. Dren­gen fik nav­net Emil. Han er født i Mari­es hjem­sogn – men han er også ind­ført i Søn­der­ving Sogns kir­ke­bog med bemærk­nin­gen om, at ”pigen opholdt sig 10. måneds­da­gen før føds­len på Ulstrup Hoved­gaard”. Når der ikke udlæg­ges en bar­ne­far, skal præ­sten note­re, hvor mode­ren befandt sig på und­fan­gel­ses-tids­punk­tet, for det er nem­lig det sogn, der skal beta­le ali­men­ta­tions­bi­dra­get – det gam­le ord for børnepenge.
Marie har sik­kert arbej­det i stal­den på Ulstrup Hoved­gaard. Men hun tog alt­så – som de fle­ste kvin­der i hen­des situ­a­tion – til­ba­ge til hjem­sog­net og for­æl­dre­ne for at føde Emil. Man­ge kvin­der efter­lod også bar­net dér. Det gjor­de Marie ikke. Om det var hen­des eget valg, eller det var for­di for­æl­dre­ne sag­de nej, ved vi ikke. Det mest almin­de­li­ge var, at bar­net blev efterladt.
Ingen lær­te piger­ne om præ­ven­tion. Begrun­del­se: Det vil føre til den rene utugt. Så det var kun de høje­re klas­ser, der hav­de den viden.

FLYTTER IND I ”RÆKKEN

Det har ikke været muligt at skaf­fe et bil­le­de af Spand-Marie. Men iføl­ge arkiv​.dk er det­te bil­le­de af fol­ke­hol­det på Aakær taget mel­lem 1910 og 1930. Så et eller andet sted gem­mer hun sig

Marie blev gift med Emils far, og den lil­le fami­lie flyt­te­de til Kor­sør. Men i 1910 kom de til Aakær og fik bolig i Aakær­hu­se, på den anden side af Hor­sens­vej – sam­men med man­ge andre, der arbej­de­de på god­set og deres fami­li­er. Huse­ne blev bare kaldt ”Ræk­ken”. I dag er der kun et til­ba­ge, som er sat i stand og kal­ket gult, så det lig­ner stokro­sei­dyl i en Mor­ten Korch-film. Men da Spand-Marie kom til Aakær og flyt­te­de ind, var det alt andet end idyl – det var nog­le for­fær­de­li­ge røn­ner, hvor sto­re bør­ne­fa­mi­li­er boe­de i små rum.
I 1915 dør Kre­sten Jen­sen kun 38 år gam­mel, og Marie er nu enke med en søn på 10 år. Hun og Emil bli­ver på Aakær – og bor sta­dig i ”ræk­ken” hvor man – som det hed­der i Kir­sten Erik­nau­er’s bog ”Da for­val­te­rens ord var lov” – ”var så fat­tig, at man ikke hav­de råd til at flytte”.
Ved fol­ke­tæl­lin­gen i 1920 er Emil sta­dig på god­set. Han er da 15 år, og har sik­kert været arbejds­dreng. Det frem­går af kir­ke­bo­gen, at han blev kon­fir­me­ret i Ørting kir­ke 19. Okto­ber 1919, så han er parat til at flyt­te væk fra Marie og fra Aakær. Ved fol­ke­tæl­lin­gen i 1925 fin­der vi ham i Bjer­re på den anden side af Horsens.
Marie arbej­der i stal­den – mal­ker og gør span­de og jun­ger rene. Da hun begynd­te at arbej­de på Aakær, hav­de god­set eget meje­ri. Men fra 1925 blev mæl­ken leve­ret til meje­ri­et på Rodstenseje.
Hvor meget eller sna­re­re hvor lidt hun fik i løn, ved vi ikke. Men vi ved, at i 1940 – da Marie iføl­ge bemærk­nin­ger i fol­ke­tæl­lin­gen, var slut­tet med at mal­ke og vaske span­de og mæl­kejun­ger – tjen­te en vok­sen karl 450 kr/​år. Mari­es løn har været end­nu lavere.

GUL FRUGTFARVE ERSTATTER ÆG
Hun fik kosten på god­set. Men den var ikke noget at skri­ve hjem om. For pen­ge­ne til fol­ke­nes mad blev udbe­talt til for­val­te­ren, og så skul­le hans kone tage sig af den del af arbej­det – uden at få løn for det, skri­ver Kir­sten Erik­nau­er. Kun­ne for­valt­er­fru­en spa­re på maden, kun­ne hun put­te pen­ge­ne i lom­men. Så kosten var mest en mas­se kar­to­f­ler, byg­grød og en gang om ugen pan­de­ka­ger – uden æg. Erik­nau­er for­tæl­ler, at for­valt­er­fru­en solg­te ægge­ne og hæld­te gul frugt­far­ve i pandekagedejen.
Og der var tale om for­val­ter-fru­en. For der var et hie­rar­ki blandt de ansat­te på god­set, som vil­le noget. Marie var i bun­den af hieraki­et. Det var nem­lig fine­re f.eks. at arbej­de som stu­epi­ge end som køk­ken­pi­ge. Og fine­re at være køk­ken­pi­ge end at være mal­kepi­ge og span­de­va­sker. Men Spand-Marie blev på Aakær. Dér fin­der vi hen­de sta­dig ved fol­ke­tæl­lin­gen i 1940. Hun er holdt op med at arbej­de – men laver dog sta­dig lidt i stal­den. I Mari­es sid­ste arbejds­år, var mal­ke­ma­ski­ner­ne ind­ført, men den slags meka­nik vil­le hun ikke vide af. Hun fort­sat­te med at mal­ke med hæn­der­ne og sam­le mæl­ken i en spand.

FOR LANG OG TRO TJENESTE
Det var almin­de­ligt på god­ser­ne, at tak­ke gam­le arbej­de­re for lang og tro tje­ne­ste med fri bolig. Marie var en af dem, som eje­ren beløn­ne­de, så hun fort­sat kun­ne bo i ”ræk­ken”. Hun fik også en medal­je af Land­bo­for­e­nin­gen, som blev over­rakt af for­man­den, Arne Søren­sen ejer af Lund­hoff. Hvor­når hun skul­le bære den, står hen i det uvisse.
Spand Marie var ble­vet fol­ke­pen­sio­nist. På hen­des tid hed det alder­s­ren­te – og det hed sig, at hun var ble­vet alder­s­ren­te­ny­der.
Alder­s­ren­ten blev ind­ført i 1922. Den kun­ne udbe­ta­les til folk, der var fyldt 60 år og som ikke hav­de andre ind­tæg­ter. Men på grund af øko­no­misk kri­se, fik Ven­stre og de kon­ser­va­ti­ve alders­græn­sen hævet til 65 år. Ikke med bespa­rel­ser som argu­ment. Men for­di, sag­de de to par­ti­ers fol­ke­valg­te, at de ældres hel­bred var ble­vet bed­re, så der­for kun­ne de sag­tens arbej­de i læn­ge­re tid. Vi hører ekko­et af den snak i nuti­dens debat om pen­sio­ner og pensionsalder.
Lands­fa­der Stau­ning sat­te dog igen pen­sions­al­de­ren ned til 60 år i 1936.
Alder­s­ren­ten var – hvor lav den end var – et gode for men­ne­sker som Spand Marie.

BARNEBARN FLYTTER IND HOS SPAND-MARIE
Hen­des søn, Emil, er også til­ba­ge på Aakær. Den 32-åri­ge mand er ble­vet gift med en kun 17-åri­ge kvin­de på Råd­hu­set i Århus den 16. Janu­ar i 1937, og de er flyt­tet ind i Teg­l­hu­set – et af god­sets man­ge dår­li­ge huse. De får to søn­ner – Ben­ny i janu­ar 1939 og Pre­ben Erik i okto­ber 1941.
Af det net­op offent­lig­gjor­te Bovrup-Kar­to­tek, som rum­mer med­lem­mer af Dan­marks Natio­nalso­ci­a­li­sti­ske Par­ti  født før 1908 frem­går, at Emil mel­der sig ind i par­ti­et i marts 1941. Hvor­for han gjor­de det, mel­der histo­ri­en ikke noget om. Det gør den der­i­mod om, hvad der ske­te med dren­ge­ne. Af kir­ke­bo­gen frem­går, at den den­gang 5‑årige Pre­ben Erik for­melt bli­ver bortadop­te­ret  i 1946. Den 7‑årige Ben­ny er flyt­tet ind hos Spand-Marie, der da var 70 år gam­mel.  Deres mor mag­te­de ikke – af øko­no­mi­ske grun­de – at brød­fø­de to børn. Hun var nødt til at flyt­te til Lol­land, hvor hun kun­ne få arbejde.

Hvor Emil, dren­ge­nes far, opholdt sig under og efter besæt­tel­sen, frem­går ikke af noget arkiv. Han for­svandt – ingen ved, hvad der blev af ham.
Først da Ben­ny besøg­te sin mor på Lol­land, fandt han ud af, at hans lil­le­bror blev bortadop­te­ret,  men han fik sene­re kon­takt med ham, og beg­ge dren­ge holdt kon­takt med deres mor.

MARIE BLEV 103 ÅR GAMMEL
Ben­ny blev kon­fir­me­ret 22. Marts 1953 i Fal­ling Kir­ke. Og så var Mari­es for­plig­tel­ser slut. Da er hun også 77 år gammel.
Vi ved ikke, hvor læn­ge hun bli­ver boen­de i ”ræk­ken”. Men vi ved, hun kom ind på Amts Ple­je­hjem­met i Odder – det var i det gam­le syge­hus. Hvor­når præ­cist ved vi ikke. Men nog­le af ple­je­hjem­mets tid­li­ge­re ansat­te husker, at hun var der i 1970. Måske var det de bed­ste år i hen­des liv. Var­me, hus­ly, god mad og ven­ligt per­so­na­le. Hun blev 103 år gammel.
Marie var en af vores områ­des man­ge over­se­te eksi­sten­ser. Hun leve­de et fat­tigt liv, og hun hav­de aldrig kendt til andet. Det hav­de hen­des mor – Emi­lie Per­s­dat­ter – hel­ler ikke. Hun var sven­sker, og udvan­dret til Dan­mark. Når vi hører om udvan­dre­re fra Sve­ri­ge, tæn­ker de fle­ste af os, at de tog til Ame­ri­ka. Og der var da også man­ge, der køb­te bil­let til en plads på 3. klas­se og udholdt turen over Atlan­ten. Men ikke alle hav­de råd til bil­let­ten, så efter USA blev Dan­mark det vig­tig­ste udvan­drer­land. Mel­lem 1850 og 1910 kom 83.000 sven­ske­re her til landet.
Der blev annon­ce­ret efter sven­ske tje­ne­ste­folk – kvin­der med godt skuds­mål, pæn frem­træ­den og udse­en­de, som der stod i annon­ce i Aal­borg Stift­s­ti­den­de i 1858. Løn­nen var kun den hal­ve af dan­sker­nes – men dog bed­re end den, de kun­ne få i Sverige.
Emi­lie Per­s­dat­ter var bare en af dem. Hun fik en til­væ­rel­se på bun­den af sam­fun­det Det sam­me fik hen­des dat­ter – Spand Marie. Men Marie nåe­de dog at bli­ve vid­ne til en tid, hvor løn­nin­ger­ne steg, hvor arbejds­styr­ken i land­bru­get blev vold­somt redu­ce­ret, og hvor vel­stan­den vok­se­de. For de andre.

Artik­len om Spand-Marie byg­ger på:
Research i kir­kebø­ger og fol­ke­tæl­lin­ger – stor tak til Hei­di Ilsøe og Lise Laur­sen for bidrag
Bidrag på Face­book – bl.a. fra Mari­es tipol­de­barn, Natasha Lyng­gård Sørensen
Kir­sten Erik­nau­ers bog – Da for­val­te­rens ord var lov
Natio­nal­mu­se­ets bog – Her­re­gårds­liv: Stald- og havefolk

 

 

 

KALENDER

SANGEFTERMIDDAGE BEGYNDER IGEN

San­g­ef­ter­mid­da­ge­ne i Sog­ne­hu­set, der var aflyst hele for­å­ret p.g.a. Cor­o­na-restrik­tio­ner­ne, begyn­der igen.
Det er den før­ste tirs­dag i hver måned til og med 3. maj 2022. Og det er fra kl. 14 – 16.30

TORSDAGSKLUBBENS PROGRAM
Pro­gram for efter­å­ret og for­å­ret 2022 er lagt ind under lokal­råd & foreninger

DANSKE SENIORER
Pro­gram for efter­å­ret og for for­å­ret 2022 er lagt ind under lokal­råd & foreninger

ÆSKEN HOLDER JUL

13. og 14. novem­ber hol­der Æsken på Alrø jule­å­bent før­ste gang. Også d. 20. – 21. og 27. – 28. novem­ber er den åben. Alle dage fra kl. 11 – 16. 

JULEMARKED VED MØLLEN

27. nov, fra 10 – 16 er der jule­mar­ked ved Gyl­ling Mølle


JULEKONCERT

14. dec. kl. 19.30 – jule­kon­cert med Odder Voi­ces i Fal­ling Kirke