KORT NYT

DET BLEV TIL 3.803 KM

Igen i år vandt Hund­slund lokal­dy­sten. På 2. plad­sen kom Sak­sild, som var med for før­ste gang i år. Gyl­ling snup­pe­de 3. plad­sen og Ørting-Fal­ling blev num­mer fire.

Alt i alt fik kon­kur­ren­cen bor­ge­re i de fire lands­by­er til at løbe, gå og cyk­le 3.803 km.

PROGRAMMER FOR DEN NYE SÆSON

Liter­vis af kaf­fe, kort­spil, bræt­spil, fored­rag, udflug­ter, fæl­les­spis­ning….
Dan­ske Seni­o­rers og Tors­dags­klub­bens pro­gram­mer for den kom­men­de sæson rum­mer gode ople­vel­ser for områ­dets “grå guld”.
Beg­ge pro­gram­mer er nu lagt ind under Lokal­råd og for­e­nin­ger. Som sæd­van­ligt fore­går det i Sog­ne­hu­set på Bils­bæ­kvej i Ørting.

THEJSEN FORLADER FONDEN ØRTING

Dit­te-Marie Thej­sen for­la­der job­bet som vice­for­stan­der på Fon­den Ørting for at bli­ve skole­le­der på Åsko­len, frisko­len i Hør­ning. Hun har arbej­det på opholds­ste­det i mere end 10 år.
Åsko­len har 150 ele­ver fra 0. – 7. klas­se, og en af Thej­sens opga­ver bli­ver at arbej­de med en over­byg­ning. Hun er uddan­net lærer fra Den Frie Lærer­højsko­le. Uddan­nel­sen er spe­ci­elt mål­ret­tet frisko­ler, efter­sko­ler og højskoler.

LOKALRÅD

Hvis du vil vide, hvad Lokal­rå­det for Ørting-Fal­ling arbej­der med for tiden, kan du ori­en­te­re dig i de møde­re­fe­ra­ter, der er lagt ind under ”Lokal­råd og for­e­nin­ger”.
Her fin­der du alle refe­ra­ter fra i år – og også fra de sid­ste par år. Nåe­de du ikke gene­ral­for­sam­lin­gen, kan du sam­me sted fin­de beret­ning, refe­rat og regnskab.

LUK IKKE DE TRÆNGENDE IND

Hvis det rin­ger på døren og frem­me­de beder om lov til at bru­ge dit toilet, skal du ikke luk­ke de træn­gen­de ind. For når de går igen, mang­ler du fle­re gen­stan­de. Den ene er en kvinde.

Det har ældre bebo­e­re i Gyl­ling ople­vet, da de var ven­li­ge mod de frem­me­de. Ven­lig­he­den blev ikke gen­gældt. Så glem med­men­ne­ske­lig­he­den – luk og lås døren. Ring til din nabo eller en anden, hvis de bli­ver uden for.

GENERALFORSAMLING

Alle over 16 år, som bor fat i Ørting-Fal­ling Sog­ne, er med­lem­mer af Lokal­rå­det. Også selv om de hver­ken har udfyldt en blan­ket eller betalt kon­tin­gent, som ellers er det almin­de­li­ge, når man bli­ver med­lem af en for­e­ning.  De kan møde op til gene­ral­for­sam­lin­gen og stem­me. Det­te års gene­ral­for­sam­ling fin­der sted d. 29. marts kl. 19 – 21.30 hos Dine­sen i Fal­ling. Lokal­rå­det har eksi­ste­ret siden okto­ber 2014 og skal være områ­dets kon­takt til kom­mu­nal­be­sty­rel­se og for­valt­ning.  Hvis du vil se, hvad rådet arbej­der med, så find alle møde­re­fe­ra­ter på Lokal­po­sten under Lokal­råd og foreninger.

STØTTE TIL HANDELSPLADSEN

Der er luk­ket så meget som muligt for fry­se­re og køle­re på Han­dels­plad­sen, men alli­ge­vel koster elek­tri­ci­te­ten det hvi­de ud af øjne­ne.  Men Pan­de­ka­ge­bi­len og støt­te­bi­drag ind­brag­te på få timer 16.000 kro­ner – eller et beløb, der bety­der, at reg­nin­gen fra elek­tri­ci­tets­sel­ska­bet for en måneds for­brug, kan beta­les. Pan­de­ka­ge­bi­len done­re­de pen­ge­ne fra to timers salg ved Han­dels­plad­sen, og lands­by­ens bebo­e­re bak­ke­de op og spi­ste fyld­te pan­de­ka­ger til aftens­mad. Den sam­me hjælp fik Dagli’Brugsen i Gylling.

PANDEKAGEBILEN STØTTER LOKALE

Den 9. decem­ber mel­lem kl. 16 og 18 kan man købe pan­de­ka­ger med fyld ved Han­dels­plad­sen i Ørting. Pen­ge­ne fra sal­get går ube­skå­ret til hjælp til at beta­le el-reg­­nin­­gen. I går var Pan­de­ka­ge­bi­len ved Gyl­ling-Brugs­­en – også for at give et til­skud til de sti­gen­de udgifter. 

Valg flyt­ter sang til kirken

Stem­me­bok­se og valg­til­for­ord­ne­de ryk­ker 1. novem­ber ind i Sog­ne­hu­set og fortræn­ger den sang­grup­pe, som ple­jer at mødes der før­ste tirs­dag i måne­den. Men grup­pen kan sta­dig mødes, for kir­ken er reser­ve­ret til dem. Kaf­fen skal sta­dig tages med hjemmefra.

BRUGSEN ER NU ÅBEN KL. 8 – 18

Fra i mor­gen – 1. okto­ber – ændrer Gyl­ling-Brugs­­en åbning­sti­den. Den åbner kl. 8 og luk­ker kl. 18. Der er skå­ret en halv time om mor­ge­nen og en time om afte­nen, og er en kon­se­kvens af, at elek­tri­ci­te­ten koster det hvi­de ud af øjne­ne. De nye tider bety­der, at ingen med­ar­bej­de­re bli­ver fyret.

FDF Ørting-Fal­ling kan fortsætte

Syv voks­ne har meldt sig til at gå ind som fri­vil­li­ge i FDF-arbej­­det. Og det bety­der, at kred­sen kan fort­sæt­te. Ikke kun børn fra det­te områ­de er med i den loka­le FDF-kreds. Også børn fra Gyl­ling del­ta­ger.
De kan nu alle mødes igen 1. sep­tem­ber kl. 18.30 ved spej­der­hyt­ten på Tof­ten i Ørting.

Mari­an­ne Lyst stopper

Sog­ne­præst Mari­an­ne Lyst har valgt at gå på pen­sion ved års­skif­tet. Inden da har hun ferie, der skal afvik­les, så hen­des afskeds­gud­stje­ne­ster bli­ver holdt 27. novem­ber. Det er i Gyl­ling Kir­ke kl. 9.30, og kl. 10.30 på Alrø.

Pas på kanterne

Cykel­stien mel­lem Ørting og Odder har nu fået et lag asfalt, der har dæk­ket de rev­ner, der for­år­sa­ge­de en del uheld. Den smal­le cykel­sti har der­for nu fået kan­ter, der kan være far­li­ge, hvis cyk­li­ster også lader Tour de Fran­­ce-febe­ren sni­ge sig ind på turen til arbej­de og over­ha­ler. Så pas på.

CYKELSTIERNE SKAL FORBEDRES

”Det kom­mer på i løbet af for­å­ret – i hvert fald inden som­mer­fe­ri­en”.
”Det” er et nyt slid­lag på cykel­sti­er­ne mel­lem Ørting og Odder. Og løf­tet om for­bed­ring af cykel­stien er givet af for­man­den for Kli­­ma- og Pla­n­ud­val­get, Kre­sten Bjer­re i Hor­sens Fol­ke­blad 21. janu­ar. Cyk­li­ster har i lang tid kla­get over de dår­li­ge for­hold, der har bety­det, at man­ge er væltet.

KAFFEN SERVERESKIRKEN

Så meget er aflyst eller udskudt. Men ikke mor­gensan­gen i kir­ken. Den bli­ver gen­nem­ført 13. janu­ar kl. 9.30 som plan­lagt. Ene­ste ændring er, at der ikke bag­ef­ter er mor­genkaf­fe i Sog­ne­hu­set. Kaf­fen bli­ver den­ne gang ser­ve­ret i kir­ken. Virus-reg­­ler­­ne bli­ver over­holdt, så det er trygt at deltage. 

Ingen uanstæn­dig dans i det­te hus – og uren­lig­hed i por­ten er forbudt

Gui­tar­so­lo­er og dun­ken­de ryt­mer kan høres, når ban­dets med­lem­mer hop­per rundt på sce­nen med sve­den dri­ven­de. Og fra gul­vet er der respons – klap­pen, hop­pen, sved i baner.

Fire gan­ge om året ind­kal­der Gyl­ling Event­for­e­ning til ”metal i for­sam­lings­hu­set”, og inden læn­ge run­der for­e­nin­gen kon­cert num­mer 30.

Akti­vi­te­ten vil­le næp­pe have pas­set den besty­rel­se for for­sam­lings­hu­set, der på et møde 26. decem­ber 1915 vedt­og, at det var for­budt at dan­se Boston, Tango eller ”anden uanstæn­dig dans”, når en for­e­ning arran­ge­re­de bal. Og hvis det­te for­bud blev over­t­rå­dt uden at med­fø­re en bort­vis­ning, vil­le for­e­nin­gen ikke kun­ne arran­ge­re noget i for­sam­lings­hu­set uden sær­lig tilladelse.

Ander­le­des mildt vil­le 1915-besty­rel­sen nok have set på akti­vi­te­ter som fæl­les­spis­ning, ban­ko og foredrag.

SPIRITUS ER KUN TIL BRYLLUPPER OG BEGRAVELSER

Lokal­hi­sto­risk Arkiv for Gyl­ling og Omegn har i års­skrif­tet for 2023 sat fokus på for­sam­lings­hu­set. Og til brug for det­te arbej­de har de fri­vil­li­ge på arki­vet haft fat i de gam­le stø­ve­de pro­tokol­ler med møde­re­fe­ra­ter, som for­tæl­ler en hel del. 27. maj 1906 f.eks. vedt­og besty­rel­sen f.eks., at ”hjør­net inden­for por­ten må ikke benyt­tes til pis­soir, og der skal males på væg­gen: Uren­lig­hed forbudt”.

Uanstæn­dig dans og uren­lig­hed i por­ten er ikke det ene­ste, der skal være for­budt i for­sam­lings­hu­set. I april 1909 vedt­og besty­rel­sen, at fra nu af måt­te der kun nydes spi­ri­tus ved bryl­lup­per og begra­vel­ser. Men det vare­de ikke læn­ge. Alle­re­de året efter blev det igen til­ladt at drik­ke spi­ri­tus i salen. Måske for­di dati­dens soda­vands­disko­te­ker ikke til­trak kun­der – og der­med hel­ler ikke penge.

24 KRONER OM ÅRET FOR VAND VAR FOR DYRT

Det nuvæ­ren­de for­sam­lings­hus blev byg­get i 1905 med en sal, der var 21 alen lang og en sce­ne på 6 alen. (En alen er 62,77 cm). Gyl­ling Spa­re­kas­se og sog­ne­rå­det leje­de hver et loka­le og betal­te 80 kr. om året i leje. For­sam­lings­hu­set fik en støt­te­for­e­ning, hvor med­lem­mer­ne betal­te for et støt­te­be­vis og des­u­den et årligt støt­te­bi­drag. Til gen­gæld kun­ne de så ind­by­de til bal i salen for 10 kr. – hvis de selv står for ren­gø­rin­gen. Andre skul­le beta­le 15 kr.

Der skul­le tje­nes pen­ge, så gæl­den fra byg­ge­ri­et kun­ne kom­me ud af ver­den. Des­u­den var for­bed­rin­ger nød­ven­di­ge. I 1914 blev det ved­ta­get, at der skul­le ind­læg­ges elek­trisk lys i salen. Men vi skal helt hen til 1931, før besty­rel­sen vil­le have vand ind­lagt i for­sam­lings­hu­set. Det blev dog ikke til noget, for vand­vær­ket vil­le have 24 kr./år – besty­rel­sen vil­le kun give 15 kr.  Der var dog vand i huset. For i 1923 hav­de gym­na­stik­for­e­nin­gen fået til­la­del­se til at ind­læg­ge vand til bru­se­bad i en del af kul­rum­met i kæl­de­ren – for­ud­sat at det kun vil­le koste for­sam­lings­hu­set udgif­ter­ne til bræd­der­ne, der skul­le sæt­tes for kullene.

TIL GOD OG SUND UNDERHOLDNING

I efter­å­ret 1935 flyt­ter leje­re fra For­sam­lings­hu­set. Det er Gyl­ling Spa­re­kas­se og Pri­vat­ban­ken, der også har haft til huse i byg­nin­gen. Det gam­le Inter­es­sent­sel­skab Gyl­ling For­sam­lings­hus betrag­tes som opløst, og gene­ral­for­sam­lin­gen beslut­ter 31. marts 1937, at der skal dan­nes et nyt. Det får nav­net ”Gyl­ling For­sam­lings­hus I.M.B.A.”. For­må­let med inter­es­sent­sel­ska­bet var ”at lade det sel­ska­bet til­hø­ren­de for­sam­lings­hus benyt­te til reli­gi­øse eller poli­ti­ske for­sam­lin­ger, til møder med oply­sen­de fored­rag, god og sund under­hold­ning af for­skel­lig art samt til gym­na­stik, idræt og fest­li­ge sam­men­kom­ster”.

Ren­ter og afdrag, ved­li­ge­hol­del­se, belys­ning m.v. skal dæk­kes af lejeindtægter.

VARME KOSTER MERE END LEJEN

Da Dan­mark blev besat, bli­ver brænd­sel et fast punkt på besty­rel­ses­mø­de­r­nes dags­or­den. Og det bli­ver dyrt for for­e­nin­ger­ne. I 1941 får bad­min­ton­klub­ben og gym­na­stik­for­e­nin­gen lov til at leje salen for 2 kr./aften. Skal salen opvar­mes, koster det 4 kr. I 1942 bli­ver pri­sen for var­me sat op til 6 kr./aften.

I slut­nin­gen af besæt­tel­sen var tyske sol­da­ter en kort peri­o­de ind­kvar­te­ret i for­sam­lings­hu­set. De gad ikke fryse, så de bræk­ke­de fire sto­le i styk­ker og brænd­te dem. Besty­rel­sen prø­ve­de at få erstat­ning, men i janu­ar 1947 skrev krigs­for­sik­rin­gen for løsø­re, at det tab måt­te for­sam­lings­hu­set selv dække.

Også i åre­ne efter besæt­tel­sen var brænd­sel et pro­blem, som hyp­pigt blev dis­ku­te­ret på besty­rel­ses­mø­de­r­ne. Og der var også brug for renove­ring af køk­ke­net. Det ske­te i 1958 – gas­bord og isskab blev det til.

KRISEMØDE EFTER KRISEMØDE

Øko­no­mi­en skran­te­de også – for­ny­el­ser åd de pen­ge, der er i kas­sen – og pen­ge, der blev givet som gaver. F.eks. gav Gyl­ling Sang­kor i janu­ar 1963 kas­se­be­hold­nin­gen til for­sam­lings­hu­set til ind­køb af nye sto­le, og Gyl­ling Spa­re­kas­se skæn­ke­de 50.000 kr. da den blev fusio­ne­ret med Hads Her­reds Spa­re­kas­se. Der blev også spil­let dilet­tant, og bil­le­tind­tæg­ten blev ube­skå­ret givet til For­sam­lings­hu­set. Samt­li­ge hus­stan­de blev opsøgt for at få teg­net fle­re andele.

Husets øko­no­mi er et til­ba­ge­ven­den­de punkt på besty­rel­ses­mø­de­r­nes dags­or­den op gen­nem 70’erne, og i begyn­del­sen af 1980’erne er der tale om egent­li­ge kri­se­mø­der, for – som der står i refe­ra­tet fra 4. marts 1982 – ”hvis vi ikke gør noget, vil vi få et under­skud på ca. 25.000 kr. om året”. Med lidt for­sin­kel­se blev en støt­te­kreds dan­net med det for­mål at skaf­fe pen­ge til for­sam­lings­hu­set. Et med­lem­s­kort koste­de 10 kr. om året. 

TIL SIDST VAR KUN FORMANDEN TILBAGE

I åre­ne efter stod støt­te­kred­sen for ban­ko, revy, lop­pe­mar­ke­der og solgt Gyl­ling-bøger. Der blev arran­ge­ret kul­turu­ge, holdt jule­mar­ke­der og jule­fe­ster. Det gik over stok og sten. Men det hav­de også en bag­si­de. Der var så meget arbej­de i besty­rel­sen, at med­lem­mer trak sig – og i maj 1993 var for­man­den ale­ne til­ba­ge med en kas­se­be­hold­ning på 1971,50 kr. da alle reg­nin­ger var betalt. Så der måt­te ind­kal­des til en ekstra­or­di­nær gene­ral­for­sam­ling. En ny besty­rel­se blev valgt, og man­ge med­lem­mer af støt­te­kred­sen gav til­sagn om at hjæl­pe med det prak­ti­ske arbej­de i for­bin­del­se med aktiviteterne.

I slut 90’erne kan kred­sen over­fø­re mel­lem 33.000 og 50.000 kr. om året til for­sam­lings­hu­set. Det begyn­der at gå godt med udlej­nin­ger­ne til både pri­va­te og for­e­nin­ger­ne – på gene­ral­for­sam­lin­gen i maj 2004 kan besty­rel­sen med­dele, at ”husets øko­no­mi ser for­nuf­tig ud. Den hvi­ler i sig selv”.

Dan­marks bed­ste Brugs og For­sam­lings­hu­set arran­ge­rer “Gyl­ling spi­ser sammen”

HISTOIEN ER DEN SAMMEHJÆLPEN ER NÆR

Det går op og ned i show­biz, hed­der det. På sam­me måde er det gået op og ned med og for Gyl­ling For­sam­lings­hus. Men det står end­nu som et vig­tigt sam­lings­punkt for bebo­er­ne i lands­by­en. Og det frem­går af de uddrag af for­e­nings-pro­tokol­ler­ne, som loka­lar­ki­vet har truk­ket frem, at når det har været et tru­en­de lavvan­de i kas­sen, er fri­vil­li­ge trå­dt til med akti­vi­te­ter og bebo­er­ne har købt med­lems­be­vi­ser. Også når for­sam­lings­hu­set har haft behov for repa­ra­tio­ner, har fri­vil­li­ge hjul­pet. Sådan er det også i dag. Akti­vi­te­ter­ne i huset er nog­le andre end i 1905, da huset blev byg­get. Men grund­stam­men er den sam­me: Fored­rag, musik, fæl­les­spis­nin­ger arran­ge­ret af for­sam­lings­hu­set og Dan­marks bed­ste Brugs … dog er gym­na­stik og andre fysi­ske akti­vi­te­ter ryk­ket andre ste­der hen. Til gen­gæld er e‑sporten ryk­ket ind. Det er også sta­dig muligt at købe medlemsbeviser.

Dog koster de ikke 10 kr./person nu – men 100 kr. Men der er lige så meget brug for dem i dag, som da de koste­de en tier. Cor­o­na-ned­luk­nin­gens lan­ge fan­garm slyn­ger sig sta­dig om det gam­le hus.

KALENDER


ÆSKEN HOLDER ÅBENT

Æsken på Alrø hol­der nu åbent i wee­ken­der­ne fra kl. 13 – kl. 17. 

SPISEVENNER

På menu­en er fri­ka­del­ler, stu­vet hvid­kål og kar­to­f­ler, når Spi­se­ven­ner mødes igen 21. maj kl. 12 i Ørting Hal­lens Café.

FORÅRSKONCERTFALLING KIRKE

Jysk Aka­de­misk Kor, der består af 30 erfar­ne kor­san­ge­re, giver kon­cert i Fal­ling Kir­ke 29. maj kl. 19. De syn­ger dan­ske for­års- og sommersange. 

ER DER KANDIS

Desvær­re – for dem, der kom for sent – er alle 500 bil­let­ter, der giver adgang til spis­ning og hal­bal solgt. Men vil man nøjes med hal­bal og Kan­dis, er 75 ekstra bil­let­ter nu udbudt til salg. Køb her.

LIVGADERNE 

Fra 13. – 15. juni hol­der Gyl­ling byfest. I år vil alt ikke fore­gå på sport­s­plad­sen – men også i gader­ne, i For­sam­lings­hu­set og ved Møl­len. Pro­gram­met er ikke helt klar end­nu. Efter­hån­den som det er fær­digt, vil akti­vi­te­ter­ne bli­ve sat i kalenderen.ER DER IGEN METALFORSAMLINGSHUSET