KORT NYT

STØTTE TIL HANDELSPLADSEN

Der er luk­ket så meget som muligt for fry­se­re og køle­re på Han­dels­plad­sen, men alli­ge­vel koster elek­tri­ci­te­ten det hvi­de ud af øjne­ne.  Men Pan­de­ka­ge­bi­len og støt­te­bi­drag ind­brag­te på få timer 16.000 kro­ner – eller et beløb, der bety­der, at reg­nin­gen fra elek­tri­ci­tets­sel­ska­bet for en måneds for­brug, kan beta­les. Pan­de­ka­ge­bi­len done­re­de pen­ge­ne fra to timers salg ved Han­dels­plad­sen, og lands­by­ens bebo­e­re bak­ke­de op og spi­ste fyld­te pan­de­ka­ger til aftens­mad. Den sam­me hjælp fik Dagli’Brugsen i Gylling. 

PANDEKAGEBILEN STØTTER LOKALE

Den 9. decem­ber mel­lem kl. 16 og 18 kan man købe pan­de­ka­ger med fyld ved Han­dels­plad­sen i Ørting. Pen­ge­ne fra sal­get går ube­skå­ret til hjælp til at beta­le el-reg­­nin­­gen. I går var Pan­de­ka­ge­bi­len ved Gyl­ling-Brugs­­en – også for at give et til­skud til de sti­gen­de udgifter. 

Valg flyt­ter sang til kirken

Stem­me­bok­se og valg­til­for­ord­ne­de ryk­ker 1. novem­ber ind i Sog­ne­hu­set og fortræn­ger den sang­grup­pe, som ple­jer at mødes der før­ste tirs­dag i måne­den. Men grup­pen kan sta­dig mødes, for kir­ken er reser­ve­ret til dem. Kaf­fen skal sta­dig tages med hjemmefra. 

BRUGSEN ER NU ÅBEN KL. 8 – 18

Fra i mor­gen – 1. okto­ber – ændrer Gyl­ling-Brugs­­en åbning­sti­den. Den åbner kl. 8 og luk­ker kl. 18. Der er skå­ret en halv time om mor­ge­nen og en time om afte­nen, og er en kon­se­kvens af, at elek­tri­ci­te­ten koster det hvi­de ud af øjne­ne. De nye tider bety­der, at ingen med­ar­bej­de­re bli­ver fyret. 

FDF Ørting-Fal­ling kan fortsætte

Syv voks­ne har meldt sig til at gå ind som fri­vil­li­ge i FDF-arbej­­det. Og det bety­der, at kred­sen kan fort­sæt­te. Ikke kun børn fra det­te områ­de er med i den loka­le FDF-kreds. Også børn fra Gyl­ling del­ta­ger.De kan nu alle mødes igen 1. sep­tem­ber kl. 18.30 ved spej­der­hyt­ten på Tof­ten i Ørting. 

Mari­an­ne Lyst stopper

Sog­ne­præst Mari­an­ne Lyst har valgt at gå på pen­sion ved års­skif­tet. Inden da har hun ferie, der skal afvik­les, så hen­des afskeds­gud­stje­ne­ster bli­ver holdt 27. novem­ber. Det er i Gyl­ling Kir­ke kl. 9.30, og kl. 10.30 på Alrø. 

Pas på kanterne

Cykel­stien mel­lem Ørting og Odder har nu fået et lag asfalt, der har dæk­ket de rev­ner, der for­år­sa­ge­de en del uheld. Den smal­le cykel­sti har der­for nu fået kan­ter, der kan være far­li­ge, hvis cyk­li­ster også lader Tour de Fran­­ce-febe­ren sni­ge sig ind på turen til arbej­de og over­ha­ler. Så pas på. 

CYKELSTIERNE SKAL FORBEDRES

”Det kom­mer på i løbet af for­å­ret – i hvert fald inden som­mer­fe­ri­en”.”Det” er et nyt slid­lag på cykel­sti­er­ne mel­lem Ørting og Odder. Og løf­tet om for­bed­ring af cykel­stien er givet af for­man­den for Kli­­ma- og Pla­n­ud­val­get, Kre­sten Bjer­re i Hor­sens Fol­ke­blad 21. janu­ar. Cyk­li­ster har i lang tid kla­get over de dår­li­ge for­hold, der har bety­det, at man­ge er væltet. 

KAFFEN SERVERESKIRKEN

Så meget er aflyst eller udskudt. Men ikke mor­gensan­gen i kir­ken. Den bli­ver gen­nem­ført 13. janu­ar kl. 9.30 som plan­lagt. Ene­ste ændring er, at der ikke bag­ef­ter er mor­genkaf­fe i Sog­ne­hu­set. Kaf­fen bli­ver den­ne gang ser­ve­ret i kir­ken. Virus-reg­­ler­­ne bli­ver over­holdt, så det er trygt at deltage. 

AFLYSNINGER RAMMER ÆLDRE MENNESKER

Dan­ske Seni­o­rer afly­ser gene­ral­for­sam­lin­gen 10. janu­ar, men håber at kun­ne hol­de den 14. marts kl. 13.30. For­e­nin­gen kan dog glæ­de sig over, at 50 ældre nåe­de at del­ta­ge i jule­mid­da­gen med mad fra Sko­v­bak­ken, før alt luk­ke­de ned. Tors­dags­klub­ben begyn­der først igen 20. janu­ar. Spi­se­ven­ner håber dog at kun­ne sam­le ældre men­ne­sker i Ørting Hal­lens Café d. 18. janu­ar kl. 12. Bli­ver restrik­tio­ner­ne ikke stram­met yder­li­ge­re, lever Cafe­en op til kravene. 

Cor­o­na-aflys­ning

Der bli­ver ingen jule­kon­cert i Fal­ling Kir­ke 14. decem­ber. Menig­heds­rå­det har beslut­tet, at kon­cer­ten med Odder Voi­ces ikke skal gen­nem­fø­res på grund af risi­ko­en for smit­te med Cor­o­­na-virus – eller en af Covid 19’s efter­hån­den man­ge vari­an­ter. End­nu er der ingen mel­din­ger om jule­g­ud­stje­ne­ster­ne i Fjord­pa­sto­ra­tets kirker. 

TRE FRA VORES OMRÅDE VALGT

Den nye kom­mu­nal­be­sty­rel­se får tre med­lem­mer fra vores område. 

Det er Katja Ive­sø fra Gyl­ling valgt for de radi­ka­le, Klaus Rafa­el Jen­sen fra Fal­ling – valgt for de kon­ser­va­ti­ve og Lene Aagaard fra Ørting – valgt for Venstre. 

Det var meget tæt på, at også Jan Kjær­s­gaard fra Ørting var ble­vet valgt. Hav­de han fået 10 mere end de 147 per­son­li­ge stem­mer, han fik, var han også ble­vet valgt. 

Stem­me­pro­cen­ter­ne svin­ge­de en del i områ­det. På Alrø valg­te 88,8 pro­cent af væl­ger­ne at stem­me, i Ørting-Fal­ling var det 74,3 pro­cent og Gyl­ling kun 68,7 procent. 

FØRSTE CORONA-AFLYSNING

Lone Vitus og Søren Kvist på Brand­by­ge­gaard afly­ser årets jule­mar­ked med den begrun­del­se, at “intet tyder på, at det er en god idé at brin­ge man­ge men­ne­sker sam­men inden­dørs de kom­men­de måneder”. 

Der er man­ge timers for­be­re­del­se i at få det sto­re mar­ked i træla­den til­ret­telagt. Og det kan være spildt, hvis tal­le­ne for antal­let af smit­te­de og hospi­tal­s­ind­lag­te fort­sæt­ter med at sti­ge. Der­for væl­ger de at afly­se alle­re­de nu. 

Pen­sio­ni­st­for­e­ning fyl­der 70 år

Den begynd­te som Gyl­ling Alder­s­ren­te­for­e­ning – nu hed­der den Gyl­ling Pen­sio­ni­st­for­e­ning. Og på ons­dag har den eksi­ste­ret i 70 år. Det vil to dage efter bli­ve fejret i For­sam­lings­hu­set med fore­lø­big 60 del­ta­ge­re. Det vil ske med sang, musik, mad og drik­ke – men også med et lil­le fored­rag om for­e­nin­gens histo­rie. Den kan ellers være svær at styk­ke sam­men, for som det gæl­der for man­ge for­e­nin­ger, er også Alder­s­for­e­nin­gens refe­ra­ter m.v. for de før­ste otte år for­s­vun­det. Det var før vi fik lokalarkiverne. 

Spi­se­ven­ner mødes igen

San­ge fra Højsko­­le-sang­­bo­­gen, hyg­ge­ligt samvær og god mad. Det er pro­gram­punk­ter­ne, når Spi­se­ven­ner mødes. Og det gør de igen efter en læn­ge­re Cor­o­­na-pau­­se 21. sep­tem­ber kl. 12. i For­sam­lings­hu­set i Fal­ling, hvor Git­te Dine­sen står for maden, som koster 70 kr. 

Spi­se­ven­ner et til­bud til alle over 60 år i Ørting-Fal­ling områ­det. Og 31 har alle­re­de meldt sig til at være med. Men der er plads til fle­re. Fri­vil­li­ge hen­ter og brin­ger, hvis del­ta­ger­ne ikke har køre­lej­lig­hed. Lige nu mang­ler fire hjæl­pe­re. Har du lyst til at tage en tørn, kan du rin­ge til Poul Hen­ning: 22383692. 

Intet pro­gram – og kun to regler

I hjør­ne­so­fa­en sid­der tre dren­ge mage­ligt til­ba­ge­læ­net med fød­der uden sko pla­ce­ret på det lil­le bord. De kig­ger stift på mobi­len, mens de dis­ku­te­rer et spil, som de alle tre inter­es­se­rer sig for.
Et par piger kom­me ind, ser dren­ge­ne og fni­ser. De fut­ter gen­nem rum­met på strøm­pe­so­k­ker og for­sø­ger at lade som om de ikke ser de tre i sofa­en. De kig­ger læn­ge på en opslag­stav­le uden man­ge opslag, skot­ter lidt til sofa­en og fni­ser. Og så hur­tigt ud igen for et minut efter at kom­me ind og skjult bag en væg hol­de mobi­len frem og tage et bil­le­de af drengene.

Kim Schlos­ser: De har selv­føl­ge­lig et ansvar. Jeg gider ikke, de øde­læg­ger noget – eller er dum­me ved hinanden

Det er først på afte­nen ons­dag. Og hal­in­spek­tør Kim Schlos­ser åbner cafe­te­ria og sene­re Hal­len for børn og unge fra vores områ­de. Ene­ste betin­gel­se for del­ta­gel­se er, at de mindst går i 5. Klasse.
”Der kom­mer mel­lem 10 og 25”, siger han. ”Det ved vi aldrig på for­hånd. Og det er også lige­gyl­digt, for vi har ikke noget pro­gram. Jeg er her, men de må selv fin­de ud af, hvad de vil lave. Det er et ske­mafrit område”.
Net­op det pro­gram-løse er lidt spe­ci­elt for klub­ben i Hal­len. Men det er vig­tigt for Kim.

”Børn og unges liv er i dag sat ind i ske­ma­er. ”Så skal de dét – så skal de noget andet. Det ene­ste, der ikke står i ske­ma­et er under­hold dig selv. Og når de så under­hol­der sig selv med tele­fon og Ipad, så hører vi, at de er bru­ger alt for meget tid på spil og soci­a­le medier.
Her kan de gøre, hvad de vil – selv­føl­ge­lig har de et ansvar. Jeg gider ikke, at de øde­læg­ger noget, eller at de er dum­me ved hinanden”.

Der er også tid til en lil­le snak, når slikpo­sen skal fyldes

Fle­re dren­ge er kom­met til i hjør­ne­so­fa­en og står også ved siden af den, og nu bli­ver com­pu­ter­spil­let dis­ku­te­ret højlydt.
”Ja, vel spil­ler de da”, siger Kim. ”Men de gør det sam­men, og de snak­ker om spil­let. Spil og soci­a­le medi­er er alt­så en del af børn og unges fri­tid, og når det pas­ser dem, spil­ler de lige så ger­ne bordfodbold”.
Plud­se­lig sæt­ter hele flok­ken sig i bevæ­gel­se, og fle­re bru­ger gul­vet som gli­de­ba­ne, når de på strøm­pe­so­k­ker bevæ­ger sig op til disken.
Og straks benyt­ter piger­ne sig af mulig­he­den for hur­tigt at ind­ta­ge hjør­ne­so­fa­en. De kig­ger på en Ipad, peger og snak­ker. En tred­je pige er kom­met til.
For 8 kro­ner blan­det slik. En af dem, en af dem, en af….Kim put­ter tål­mo­digt det udvalg­te ned i posen. ”Så, nu har du brugt pen­ge­ne”, og den næste kom­mer til. Han skal have for 5 kroner.

Det er hel­ler ikke den­ne ons­dag aften Kim Schlos­ser bli­ver rig. Blan­det slik – en enkelt cola. ”Det er hel­ler ikke menin­gen, at jeg skal tje­ne pen­ge. Menin­gen er, at ska­be et frirum, hvor de kan være sam­men og gøre, hvad de vil.”

Dren­ge­ne går til vin­du­er­ne, kig­ger ned i hal­len og kom­men­te­rer badmintonspillernes

De voks­nes bad­min­ton­spil i Hal­len bli­ver kommenteret

anstren­gel­ser. ”De spil­ler slet ikke”, siger en af dem med en smu­le foragt i stem­men. ”De sen­der bare bol­den frem og til­ba­ge – frem og til­ba­ge”. Bad­min­ton-spil­let er inter­es­sant af én grund: Så snart det er for­bi, er Hal­len unger­nes. De kan ind­ta­ge den – gøre, hvad de vil. Der­for ved de på minut­tet, hvor­når spil­ler­nes 3. Halv­leg ind­le­des i cafeteriaet.

Anstren­gel­ser­ne i Hal­len er ved at være slut, og dren­ge­ne står på spring. En af dem slår en bold i gul­vet. Mobi­ler­ne er gemt væk. Nu gæl­der det et andet spil”.

Uden for døren ind til cafe­te­ri­et lig­ger jak­ker og sko i en stor bun­ke. I aften del­ta­ger 10 – andre afte­ner 25.

”De sav­ner ikke et pro­gram”, siger Kim. ”Gjor­de de det, vil­le de vel ikke kom­me til­ba­ge. Det er et frirum, og jeg må indrøm­me, at jeg da til tider hører glo­ser i deres snak, så jeg tæn­ker hov – hvor kom dét lige fra. Men det hører jo også med til et frirum”.

”Der har været tids­punk­ter, hvor jeg har tænkt: Nu luk­ker vi. For støj­en fra 25 unger er over­væl­den­de”, siger Kim. ”Men nu har vi fået et helt nyt loft sat op her i cafe­te­ri­a­et. Og det har hjul­pet meget. Så selv­føl­ge­lig skal de da bli­ve ved med at komme”.

 

 

 

KALENDER

MORGENSANG OG FORMIDDAGSKAFFE

Mor­gensang fort­sæt­ter 12. janu­ar kl. 09.30. Men vil dog ikke begyn­de i kir­ken. Det vil være i Sog­ne­hu­set, hvor der også – som sæd­van­ligt – vil være kaf­fe bag­ef­ter. Sådan vil det være hen over vin­te­r­en, for at spa­re på energien.

SPISEVENNER MØDES IGEN

17. janu­ar kl. 12 mødes Spi­se­ven­ner igen til fæl­les­spis­ning i Ørting Hal­lens Café. Til­mel­ding sene­st den 13. til Poul Hen­ning (22 38 36 92) eller Knud (21 25 36 65).

DIALOGMØDE

18. janu­ar kl. 19 hol­der Lokal­rå­det for Ørting-Fal­ling dia­log­mø­de med områ­dets for­e­nin­ger og virk­som­he­der. Det er hos Dine­sens i Falling

FARVEL TIL MARIANNE LYST

29. janu­ar hol­der Mari­an­ne Lyst afskeds­gud­stje­ne­ster i Gyl­ling Kir­ke (kl. 10.00) og i Alrø Kir­ke (kl. 11.30). Bag­ef­ter er der recep­tion i Alrø Forsamlingshus. 

PROGRAMMER:

Pro­gram­mer­ne for akti­vi­te­ter­ne i Dan­ske Seni­o­rer og i Tors­dags­klub­ben er nu lagt ind under “Lokal­råd og for­e­nin­ger”. Se et væld af akti­vi­te­ter som fored­rag, kort­spil, hyg­ge, fæl­les­spis­nin­ger og udflugter.