KORT NYT

DET BLEV TIL 3.803 KM

Igen i år vandt Hund­slund lokal­dy­sten. På 2. plad­sen kom Sak­sild, som var med for før­ste gang i år. Gyl­ling snup­pe­de 3. plad­sen og Ørting-Fal­ling blev num­mer fire.

Alt i alt fik kon­kur­ren­cen bor­ge­re i de fire lands­by­er til at løbe, gå og cyk­le 3.803 km.

PROGRAMMER FOR DEN NYE SÆSON

Liter­vis af kaf­fe, kort­spil, bræt­spil, fored­rag, udflug­ter, fæl­les­spis­ning….
Dan­ske Seni­o­rers og Tors­dags­klub­bens pro­gram­mer for den kom­men­de sæson rum­mer gode ople­vel­ser for områ­dets “grå guld”.
Beg­ge pro­gram­mer er nu lagt ind under Lokal­råd og for­e­nin­ger. Som sæd­van­ligt fore­går det i Sog­ne­hu­set på Bils­bæ­kvej i Ørting.

THEJSEN FORLADER FONDEN ØRTING

Dit­te-Marie Thej­sen for­la­der job­bet som vice­for­stan­der på Fon­den Ørting for at bli­ve skole­le­der på Åsko­len, frisko­len i Hør­ning. Hun har arbej­det på opholds­ste­det i mere end 10 år.
Åsko­len har 150 ele­ver fra 0. – 7. klas­se, og en af Thej­sens opga­ver bli­ver at arbej­de med en over­byg­ning. Hun er uddan­net lærer fra Den Frie Lærer­højsko­le. Uddan­nel­sen er spe­ci­elt mål­ret­tet frisko­ler, efter­sko­ler og højskoler.

LOKALRÅD

Hvis du vil vide, hvad Lokal­rå­det for Ørting-Fal­ling arbej­der med for tiden, kan du ori­en­te­re dig i de møde­re­fe­ra­ter, der er lagt ind under ”Lokal­råd og for­e­nin­ger”.
Her fin­der du alle refe­ra­ter fra i år – og også fra de sid­ste par år. Nåe­de du ikke gene­ral­for­sam­lin­gen, kan du sam­me sted fin­de beret­ning, refe­rat og regnskab.

LUK IKKE DE TRÆNGENDE IND

Hvis det rin­ger på døren og frem­me­de beder om lov til at bru­ge dit toilet, skal du ikke luk­ke de træn­gen­de ind. For når de går igen, mang­ler du fle­re gen­stan­de. Den ene er en kvinde.

Det har ældre bebo­e­re i Gyl­ling ople­vet, da de var ven­li­ge mod de frem­me­de. Ven­lig­he­den blev ikke gen­gældt. Så glem med­men­ne­ske­lig­he­den – luk og lås døren. Ring til din nabo eller en anden, hvis de bli­ver uden for.

GENERALFORSAMLING

Alle over 16 år, som bor fat i Ørting-Fal­ling Sog­ne, er med­lem­mer af Lokal­rå­det. Også selv om de hver­ken har udfyldt en blan­ket eller betalt kon­tin­gent, som ellers er det almin­de­li­ge, når man bli­ver med­lem af en for­e­ning.  De kan møde op til gene­ral­for­sam­lin­gen og stem­me. Det­te års gene­ral­for­sam­ling fin­der sted d. 29. marts kl. 19 – 21.30 hos Dine­sen i Fal­ling. Lokal­rå­det har eksi­ste­ret siden okto­ber 2014 og skal være områ­dets kon­takt til kom­mu­nal­be­sty­rel­se og for­valt­ning.  Hvis du vil se, hvad rådet arbej­der med, så find alle møde­re­fe­ra­ter på Lokal­po­sten under Lokal­råd og foreninger.

STØTTE TIL HANDELSPLADSEN

Der er luk­ket så meget som muligt for fry­se­re og køle­re på Han­dels­plad­sen, men alli­ge­vel koster elek­tri­ci­te­ten det hvi­de ud af øjne­ne.  Men Pan­de­ka­ge­bi­len og støt­te­bi­drag ind­brag­te på få timer 16.000 kro­ner – eller et beløb, der bety­der, at reg­nin­gen fra elek­tri­ci­tets­sel­ska­bet for en måneds for­brug, kan beta­les. Pan­de­ka­ge­bi­len done­re­de pen­ge­ne fra to timers salg ved Han­dels­plad­sen, og lands­by­ens bebo­e­re bak­ke­de op og spi­ste fyld­te pan­de­ka­ger til aftens­mad. Den sam­me hjælp fik Dagli’Brugsen i Gylling.

PANDEKAGEBILEN STØTTER LOKALE

Den 9. decem­ber mel­lem kl. 16 og 18 kan man købe pan­de­ka­ger med fyld ved Han­dels­plad­sen i Ørting. Pen­ge­ne fra sal­get går ube­skå­ret til hjælp til at beta­le el-reg­­nin­­gen. I går var Pan­de­ka­ge­bi­len ved Gyl­ling-Brugs­­en – også for at give et til­skud til de sti­gen­de udgifter. 

Valg flyt­ter sang til kirken

Stem­me­bok­se og valg­til­for­ord­ne­de ryk­ker 1. novem­ber ind i Sog­ne­hu­set og fortræn­ger den sang­grup­pe, som ple­jer at mødes der før­ste tirs­dag i måne­den. Men grup­pen kan sta­dig mødes, for kir­ken er reser­ve­ret til dem. Kaf­fen skal sta­dig tages med hjemmefra.

BRUGSEN ER NU ÅBEN KL. 8 – 18

Fra i mor­gen – 1. okto­ber – ændrer Gyl­ling-Brugs­­en åbning­sti­den. Den åbner kl. 8 og luk­ker kl. 18. Der er skå­ret en halv time om mor­ge­nen og en time om afte­nen, og er en kon­se­kvens af, at elek­tri­ci­te­ten koster det hvi­de ud af øjne­ne. De nye tider bety­der, at ingen med­ar­bej­de­re bli­ver fyret.

FDF Ørting-Fal­ling kan fortsætte

Syv voks­ne har meldt sig til at gå ind som fri­vil­li­ge i FDF-arbej­­det. Og det bety­der, at kred­sen kan fort­sæt­te. Ikke kun børn fra det­te områ­de er med i den loka­le FDF-kreds. Også børn fra Gyl­ling del­ta­ger.
De kan nu alle mødes igen 1. sep­tem­ber kl. 18.30 ved spej­der­hyt­ten på Tof­ten i Ørting.

Mari­an­ne Lyst stopper

Sog­ne­præst Mari­an­ne Lyst har valgt at gå på pen­sion ved års­skif­tet. Inden da har hun ferie, der skal afvik­les, så hen­des afskeds­gud­stje­ne­ster bli­ver holdt 27. novem­ber. Det er i Gyl­ling Kir­ke kl. 9.30, og kl. 10.30 på Alrø.

Pas på kanterne

Cykel­stien mel­lem Ørting og Odder har nu fået et lag asfalt, der har dæk­ket de rev­ner, der for­år­sa­ge­de en del uheld. Den smal­le cykel­sti har der­for nu fået kan­ter, der kan være far­li­ge, hvis cyk­li­ster også lader Tour de Fran­­ce-febe­ren sni­ge sig ind på turen til arbej­de og over­ha­ler. Så pas på.

CYKELSTIERNE SKAL FORBEDRES

”Det kom­mer på i løbet af for­å­ret – i hvert fald inden som­mer­fe­ri­en”.
”Det” er et nyt slid­lag på cykel­sti­er­ne mel­lem Ørting og Odder. Og løf­tet om for­bed­ring af cykel­stien er givet af for­man­den for Kli­­ma- og Pla­n­ud­val­get, Kre­sten Bjer­re i Hor­sens Fol­ke­blad 21. janu­ar. Cyk­li­ster har i lang tid kla­get over de dår­li­ge for­hold, der har bety­det, at man­ge er væltet.

KAFFEN SERVERESKIRKEN

Så meget er aflyst eller udskudt. Men ikke mor­gensan­gen i kir­ken. Den bli­ver gen­nem­ført 13. janu­ar kl. 9.30 som plan­lagt. Ene­ste ændring er, at der ikke bag­ef­ter er mor­genkaf­fe i Sog­ne­hu­set. Kaf­fen bli­ver den­ne gang ser­ve­ret i kir­ken. Virus-reg­­ler­­ne bli­ver over­holdt, så det er trygt at deltage. 

Intet pro­gram – og kun to regler

I hjør­ne­so­fa­en sid­der tre dren­ge mage­ligt til­ba­ge­læ­net med fød­der uden sko pla­ce­ret på det lil­le bord. De kig­ger stift på mobi­len, mens de dis­ku­te­rer et spil, som de alle tre inter­es­se­rer sig for.
Et par piger kom­me ind, ser dren­ge­ne og fni­ser. De fut­ter gen­nem rum­met på strøm­pe­so­k­ker og for­sø­ger at lade som om de ikke ser de tre i sofa­en. De kig­ger læn­ge på en opslag­stav­le uden man­ge opslag, skot­ter lidt til sofa­en og fni­ser. Og så hur­tigt ud igen for et minut efter at kom­me ind og skjult bag en væg hol­de mobi­len frem og tage et bil­le­de af drengene.

Kim Schlos­ser: De har selv­føl­ge­lig et ansvar. Jeg gider ikke, de øde­læg­ger noget – eller er dum­me ved hinanden

Det er først på afte­nen ons­dag. Og hal­in­spek­tør Kim Schlos­ser åbner cafe­te­ria og sene­re Hal­len for børn og unge fra vores områ­de. Ene­ste betin­gel­se for del­ta­gel­se er, at de mindst går i 5. Klasse.
”Der kom­mer mel­lem 10 og 25”, siger han. ”Det ved vi aldrig på for­hånd. Og det er også lige­gyl­digt, for vi har ikke noget pro­gram. Jeg er her, men de må selv fin­de ud af, hvad de vil lave. Det er et ske­mafrit område”.
Net­op det pro­gram-løse er lidt spe­ci­elt for klub­ben i Hal­len. Men det er vig­tigt for Kim.

”Børn og unges liv er i dag sat ind i ske­ma­er. ”Så skal de dét – så skal de noget andet. Det ene­ste, der ikke står i ske­ma­et er under­hold dig selv. Og når de så under­hol­der sig selv med tele­fon og Ipad, så hører vi, at de er bru­ger alt for meget tid på spil og soci­a­le medier.
Her kan de gøre, hvad de vil – selv­føl­ge­lig har de et ansvar. Jeg gider ikke, at de øde­læg­ger noget, eller at de er dum­me ved hinanden”.

Der er også tid til en lil­le snak, når slikpo­sen skal fyldes

Fle­re dren­ge er kom­met til i hjør­ne­so­fa­en og står også ved siden af den, og nu bli­ver com­pu­ter­spil­let dis­ku­te­ret højlydt.
”Ja, vel spil­ler de da”, siger Kim. ”Men de gør det sam­men, og de snak­ker om spil­let. Spil og soci­a­le medi­er er alt­så en del af børn og unges fri­tid, og når det pas­ser dem, spil­ler de lige så ger­ne bordfodbold”.
Plud­se­lig sæt­ter hele flok­ken sig i bevæ­gel­se, og fle­re bru­ger gul­vet som gli­de­ba­ne, når de på strøm­pe­so­k­ker bevæ­ger sig op til disken.
Og straks benyt­ter piger­ne sig af mulig­he­den for hur­tigt at ind­ta­ge hjør­ne­so­fa­en. De kig­ger på en Ipad, peger og snak­ker. En tred­je pige er kom­met til.
For 8 kro­ner blan­det slik. En af dem, en af dem, en af….Kim put­ter tål­mo­digt det udvalg­te ned i posen. ”Så, nu har du brugt pen­ge­ne”, og den næste kom­mer til. Han skal have for 5 kroner.

Det er hel­ler ikke den­ne ons­dag aften Kim Schlos­ser bli­ver rig. Blan­det slik – en enkelt cola. ”Det er hel­ler ikke menin­gen, at jeg skal tje­ne pen­ge. Menin­gen er, at ska­be et frirum, hvor de kan være sam­men og gøre, hvad de vil.”

Dren­ge­ne går til vin­du­er­ne, kig­ger ned i hal­len og kom­men­te­rer badmintonspillernes

De voks­nes bad­min­ton­spil i Hal­len bli­ver kommenteret

anstren­gel­ser. ”De spil­ler slet ikke”, siger en af dem med en smu­le foragt i stem­men. ”De sen­der bare bol­den frem og til­ba­ge – frem og til­ba­ge”. Bad­min­ton-spil­let er inter­es­sant af én grund: Så snart det er for­bi, er Hal­len unger­nes. De kan ind­ta­ge den – gøre, hvad de vil. Der­for ved de på minut­tet, hvor­når spil­ler­nes 3. Halv­leg ind­le­des i cafeteriaet.

Anstren­gel­ser­ne i Hal­len er ved at være slut, og dren­ge­ne står på spring. En af dem slår en bold i gul­vet. Mobi­ler­ne er gemt væk. Nu gæl­der det et andet spil”.

Uden for døren ind til cafe­te­ri­et lig­ger jak­ker og sko i en stor bun­ke. I aften del­ta­ger 10 – andre afte­ner 25.

”De sav­ner ikke et pro­gram”, siger Kim. ”Gjor­de de det, vil­le de vel ikke kom­me til­ba­ge. Det er et frirum, og jeg må indrøm­me, at jeg da til tider hører glo­ser i deres snak, så jeg tæn­ker hov – hvor kom dét lige fra. Men det hører jo også med til et frirum”.

”Der har været tids­punk­ter, hvor jeg har tænkt: Nu luk­ker vi. For støj­en fra 25 unger er over­væl­den­de”, siger Kim. ”Men nu har vi fået et helt nyt loft sat op her i cafe­te­ri­a­et. Og det har hjul­pet meget. Så selv­føl­ge­lig skal de da bli­ve ved med at komme”.

 

 

 

KALENDER


ÆSKEN HOLDER ÅBENT

Æsken på Alrø hol­der nu åbent i wee­ken­der­ne fra kl. 13 – kl. 17. 

SPISEVENNER

På menu­en er fri­ka­del­ler, stu­vet hvid­kål og kar­to­f­ler, når Spi­se­ven­ner mødes igen 21. maj kl. 12 i Ørting Hal­lens Café.

FORÅRSKONCERTFALLING KIRKE

Jysk Aka­de­misk Kor, der består af 30 erfar­ne kor­san­ge­re, giver kon­cert i Fal­ling Kir­ke 29. maj kl. 19. De syn­ger dan­ske for­års- og sommersange. 

ER DER KANDIS

Desvær­re – for dem, der kom for sent – er alle 500 bil­let­ter, der giver adgang til spis­ning og hal­bal solgt. Men vil man nøjes med hal­bal og Kan­dis, er 75 ekstra bil­let­ter nu udbudt til salg. Køb her.

LIVGADERNE 

Fra 13. – 15. juni hol­der Gyl­ling byfest. I år vil alt ikke fore­gå på sport­s­plad­sen – men også i gader­ne, i For­sam­lings­hu­set og ved Møl­len. Pro­gram­met er ikke helt klar end­nu. Efter­hån­den som det er fær­digt, vil akti­vi­te­ter­ne bli­ve sat i kalenderen.ER DER IGEN METALFORSAMLINGSHUSET