KORT NYT

To nye med­lem­mer valgt

Godt 30 men­ne­sker mød­te i aften op i Sog­ne­hu­set for at væl­ge med­lem­mer til Fjord­pa­sto­ra­tets fæl­les menig­heds­råd. To gen­gan­ge­re og to helt nye med­lem­mer skal repræ­sen­te­re Ørting og Fal­ling sog­ne.

I Ørting blev den nuvæ­ren­de for­mand for menig­heds­rå­det, Jens Peter Peter­sen, valgt sam­men med Git­te Bis­bo Bøgh, der er helt ny i den­ne form for

fri­vil­ligt arbej­de. Til dag­ligt arbej­der hun som admi­ni­stra­tiv leder på Vestsko­len.Som sted­fortræ­der blev Ton­ny H. Jakob­sen valgt. Også han, der har et entre­pre­nør­fir­ma i Hor­sens, er ny i arbej­det.

For Fal­ling sogn blev Knud Appel, som er næst­for­mand for det nuvæ­ren­de menig­heds­råd. Han blev valgt sam­men med Lise Færch, som er ope­ra­tions­sy­geple­jer­ske på Hor­sens Syge­hus.Som sup­ple­an­ter blev Kaj Rude­beck og Else Ros­borg valgt. De bor beg­ge i Amstrup. og har beg­ge tid­li­ge­re været med­lem­mer af menig­heds­rå­det for Ørting Fal­ling.

Intet pro­gram – og kun to reg­ler

I hjør­ne­so­fa­en sid­der tre dren­ge mage­ligt til­ba­ge­læ­net med fød­der uden sko pla­ce­ret på det lil­le bord. De kig­ger stift på mobi­len, mens de dis­ku­te­rer et spil, som de alle tre inter­es­se­rer sig for.
Et par piger kom­me ind, ser dren­ge­ne og fni­ser. De fut­ter gen­nem rum­met på strøm­pe­so­k­ker og for­sø­ger at lade som om de ikke ser de tre i sofa­en. De kig­ger læn­ge på en opslag­stav­le uden man­ge opslag, skot­ter lidt til sofa­en og fni­ser. Og så hur­tigt ud igen for et minut efter at kom­me ind og skjult bag en væg hol­de mobi­len frem og tage et bil­le­de af dren­ge­ne.

Kim Schlos­ser: De har selv­føl­ge­lig et ansvar. Jeg gider ikke, de øde­læg­ger noget – eller er dum­me ved hin­an­den

Det er først på afte­nen ons­dag. Og hal­in­spek­tør Kim Schlos­ser åbner cafe­te­ria og sene­re Hal­len for børn og unge fra vores områ­de. Ene­ste betin­gel­se for del­ta­gel­se er, at de mindst går i 5. Klas­se.
”Der kom­mer mel­lem 10 og 25”, siger han. ”Det ved vi aldrig på for­hånd. Og det er også lige­gyl­digt, for vi har ikke noget pro­gram. Jeg er her, men de må selv fin­de ud af, hvad de vil lave. Det er et ske­mafrit områ­de”.
Net­op det pro­gram-løse er lidt spe­ci­elt for klub­ben i Hal­len. Men det er vig­tigt for Kim.

”Børn og unges liv er i dag sat ind i ske­ma­er. ”Så skal de dét – så skal de noget andet. Det ene­ste, der ikke står i ske­ma­et er under­hold dig selv. Og når de så under­hol­der sig selv med tele­fon og Ipad, så hører vi, at de er bru­ger alt for meget tid på spil og soci­a­le medi­er.
Her kan de gøre, hvad de vil – selv­føl­ge­lig har de et ansvar. Jeg gider ikke, at de øde­læg­ger noget, eller at de er dum­me ved hin­an­den”.

Der er også tid til en lil­le snak, når slikpo­sen skal fyl­des

Fle­re dren­ge er kom­met til i hjør­ne­so­fa­en og står også ved siden af den, og nu bli­ver com­pu­ter­spil­let dis­ku­te­ret højlydt.
”Ja, vel spil­ler de da”, siger Kim. ”Men de gør det sam­men, og de snak­ker om spil­let. Spil og soci­a­le medi­er er alt­så en del af børn og unges fri­tid, og når det pas­ser dem, spil­ler de lige så ger­ne bord­fod­bold”.
Plud­se­lig sæt­ter hele flok­ken sig i bevæ­gel­se, og fle­re bru­ger gul­vet som gli­de­ba­ne, når de på strøm­pe­so­k­ker bevæ­ger sig op til disken.
Og straks benyt­ter piger­ne sig af mulig­he­den for hur­tigt at ind­ta­ge hjør­ne­so­fa­en. De kig­ger på en Ipad, peger og snak­ker. En tred­je pige er kom­met til.
For 8 kro­ner blan­det slik. En af dem, en af dem, en af….Kim put­ter tål­mo­digt det udvalg­te ned i posen. ”Så, nu har du brugt pen­ge­ne”, og den næste kom­mer til. Han skal have for 5 kro­ner.

Det er hel­ler ikke den­ne ons­dag aften Kim Schlos­ser bli­ver rig. Blan­det slik – en enkelt cola. ”Det er hel­ler ikke menin­gen, at jeg skal tje­ne pen­ge. Menin­gen er, at ska­be et frirum, hvor de kan være sam­men og gøre, hvad de vil.”

Dren­ge­ne går til vin­du­er­ne, kig­ger ned i hal­len og kom­men­te­rer bad­min­ton­spil­ler­nes

De voks­nes bad­min­ton­spil i Hal­len bli­ver kom­men­te­ret

anstren­gel­ser. ”De spil­ler slet ikke”, siger en af dem med en smu­le foragt i stem­men. ”De sen­der bare bol­den frem og til­ba­ge – frem og til­ba­ge”. Bad­min­ton-spil­let er inter­es­sant af én grund: Så snart det er for­bi, er Hal­len unger­nes. De kan ind­ta­ge den – gøre, hvad de vil. Der­for ved de på minut­tet, hvor­når spil­ler­nes 3. Halv­leg ind­le­des i cafe­te­ri­a­et.

Anstren­gel­ser­ne i Hal­len er ved at være slut, og dren­ge­ne står på spring. En af dem slår en bold i gul­vet. Mobi­ler­ne er gemt væk. Nu gæl­der det et andet spil”.

Uden for døren ind til cafe­te­ri­et lig­ger jak­ker og sko i en stor bun­ke. I aften del­ta­ger 10 – andre afte­ner 25.

”De sav­ner ikke et pro­gram”, siger Kim. ”Gjor­de de det, vil­le de vel ikke kom­me til­ba­ge. Det er et frirum, og jeg må indrøm­me, at jeg da til tider hører glo­ser i deres snak, så jeg tæn­ker hov – hvor kom dét lige fra. Men det hører jo også med til et frirum”.

”Der har været tids­punk­ter, hvor jeg har tænkt: Nu luk­ker vi. For støj­en fra 25 unger er over­væl­den­de”, siger Kim. ”Men nu har vi fået et helt nyt loft sat op her i cafe­te­ri­a­et. Og det har hjul­pet meget. Så selv­føl­ge­lig skal de da bli­ve ved med at kom­me”.

 

 

 

KALENDER

MORGENSANGKIRKEN

8. okto­ber kl. 9.30 er der igen mor­gensang i Ørting Kir­ke med efter­føl­gen­de kaf­fe i Sog­ne­hu­set

GENERALFORSAMLING

8. okto­ber kl. 13.30 hol­der Tors­dags­klub­ben gene­ral­for­sam­ling. For­e­nin­gen giver kaf­fe – og bag­ef­ter kan kor­te­ne fin­des frem. Det er i Sog­ne­hu­set – som sæd­van­ligt.

LIVET FØR OG EFTER ULYKKEN

12. okto­ber kom­mer tid­li­ge­re råd­mand og vice­borg­me­ster i Århus kom­mu­ne Dort­he Lau­sten til Dan­ske Seni­o­rers møde for at hol­de fored­rag om livet før og efter ulyk­ken. Hun bræk­ke­de ryg­gen i 2012 i en ulyk­ke uden for Ørting.

FÆLLESSPISNING

5. novem­ber kl. 12.30 invi­te­rer Tors­dags­klub­ben til fæl­les­spis­ning. Pri­sen er 50 kr – meld dig til sene­st når du kom­mer i klub­ben 29. okto­ber. Det er i Sog­ne­hu­set.

FAMILIEN FARTEN

9. novem­ber kl. 13.30 for­tæl­ler Anne Gret­he Trang­bæk og Hel­ge Rude Kri­sten­sen om deres rej­se rundt i det syd­li­ge Afri­ka. 22.000 km over 4 måne­der i Nami­bia, Botswa­na, Leso­t­ho og Swa­ziland. Dan­ske Seni­o­rer Ørting Fal­ling og Gyl­ling Pen­sio­ni­st­for­e­ning arran­ge­rer. Det er i Gyl­ling for­sam­lings­hus. Pris 60 kr. Til­mel­ding nød­ven­dig sene­st 26. okt. Ring til Tove Fors­berg – 52 38 53 80 – eller Kir­sten Jør­gen­sen – 50 48 47 58