KORT NYT

LUK IKKE DE TRÆNGENDE IND

Hvis det rin­ger på døren og frem­me­de beder om lov til at bru­ge dit toilet, skal du ikke luk­ke de træn­gen­de ind. For når de går igen, mang­ler du fle­re gen­stan­de. Den ene er en kvinde. 

Det har ældre bebo­e­re i Gyl­ling ople­vet, da de var ven­li­ge mod de frem­me­de. Ven­lig­he­den blev ikke gen­gældt. Så glem med­men­ne­ske­lig­he­den – luk og lås døren. Ring til din nabo eller en anden, hvis de bli­ver uden for. 

GENERALFORSAMLING

Alle over 16 år, som bor fat i Ørting-Fal­ling Sog­ne, er med­lem­mer af Lokal­rå­det. Også selv om de hver­ken har udfyldt en blan­ket eller betalt kon­tin­gent, som ellers er det almin­de­li­ge, når man bli­ver med­lem af en for­e­ning.  De kan møde op til gene­ral­for­sam­lin­gen og stem­me. Det­te års gene­ral­for­sam­ling fin­der sted d. 29. marts kl. 19 – 21.30 hos Dine­sen i Fal­ling. Lokal­rå­det har eksi­ste­ret siden okto­ber 2014 og skal være områ­dets kon­takt til kom­mu­nal­be­sty­rel­se og for­valt­ning.  Hvis du vil se, hvad rådet arbej­der med, så find alle møde­re­fe­ra­ter på Lokal­po­sten under Lokal­råd og foreninger. 

STØTTE TIL HANDELSPLADSEN

Der er luk­ket så meget som muligt for fry­se­re og køle­re på Han­dels­plad­sen, men alli­ge­vel koster elek­tri­ci­te­ten det hvi­de ud af øjne­ne.  Men Pan­de­ka­ge­bi­len og støt­te­bi­drag ind­brag­te på få timer 16.000 kro­ner – eller et beløb, der bety­der, at reg­nin­gen fra elek­tri­ci­tets­sel­ska­bet for en måneds for­brug, kan beta­les. Pan­de­ka­ge­bi­len done­re­de pen­ge­ne fra to timers salg ved Han­dels­plad­sen, og lands­by­ens bebo­e­re bak­ke­de op og spi­ste fyld­te pan­de­ka­ger til aftens­mad. Den sam­me hjælp fik Dagli’Brugsen i Gylling. 

PANDEKAGEBILEN STØTTER LOKALE

Den 9. decem­ber mel­lem kl. 16 og 18 kan man købe pan­de­ka­ger med fyld ved Han­dels­plad­sen i Ørting. Pen­ge­ne fra sal­get går ube­skå­ret til hjælp til at beta­le el-reg­­nin­­gen. I går var Pan­de­ka­ge­bi­len ved Gyl­ling-Brugs­­en – også for at give et til­skud til de sti­gen­de udgifter. 

Valg flyt­ter sang til kirken

Stem­me­bok­se og valg­til­for­ord­ne­de ryk­ker 1. novem­ber ind i Sog­ne­hu­set og fortræn­ger den sang­grup­pe, som ple­jer at mødes der før­ste tirs­dag i måne­den. Men grup­pen kan sta­dig mødes, for kir­ken er reser­ve­ret til dem. Kaf­fen skal sta­dig tages med hjemmefra. 

BRUGSEN ER NU ÅBEN KL. 8 – 18

Fra i mor­gen – 1. okto­ber – ændrer Gyl­ling-Brugs­­en åbning­sti­den. Den åbner kl. 8 og luk­ker kl. 18. Der er skå­ret en halv time om mor­ge­nen og en time om afte­nen, og er en kon­se­kvens af, at elek­tri­ci­te­ten koster det hvi­de ud af øjne­ne. De nye tider bety­der, at ingen med­ar­bej­de­re bli­ver fyret. 

FDF Ørting-Fal­ling kan fortsætte

Syv voks­ne har meldt sig til at gå ind som fri­vil­li­ge i FDF-arbej­­det. Og det bety­der, at kred­sen kan fort­sæt­te. Ikke kun børn fra det­te områ­de er med i den loka­le FDF-kreds. Også børn fra Gyl­ling del­ta­ger.De kan nu alle mødes igen 1. sep­tem­ber kl. 18.30 ved spej­der­hyt­ten på Tof­ten i Ørting. 

Mari­an­ne Lyst stopper

Sog­ne­præst Mari­an­ne Lyst har valgt at gå på pen­sion ved års­skif­tet. Inden da har hun ferie, der skal afvik­les, så hen­des afskeds­gud­stje­ne­ster bli­ver holdt 27. novem­ber. Det er i Gyl­ling Kir­ke kl. 9.30, og kl. 10.30 på Alrø. 

Pas på kanterne

Cykel­stien mel­lem Ørting og Odder har nu fået et lag asfalt, der har dæk­ket de rev­ner, der for­år­sa­ge­de en del uheld. Den smal­le cykel­sti har der­for nu fået kan­ter, der kan være far­li­ge, hvis cyk­li­ster også lader Tour de Fran­­ce-febe­ren sni­ge sig ind på turen til arbej­de og over­ha­ler. Så pas på. 

CYKELSTIERNE SKAL FORBEDRES

”Det kom­mer på i løbet af for­å­ret – i hvert fald inden som­mer­fe­ri­en”.”Det” er et nyt slid­lag på cykel­sti­er­ne mel­lem Ørting og Odder. Og løf­tet om for­bed­ring af cykel­stien er givet af for­man­den for Kli­­ma- og Pla­n­ud­val­get, Kre­sten Bjer­re i Hor­sens Fol­ke­blad 21. janu­ar. Cyk­li­ster har i lang tid kla­get over de dår­li­ge for­hold, der har bety­det, at man­ge er væltet. 

KAFFEN SERVERESKIRKEN

Så meget er aflyst eller udskudt. Men ikke mor­gensan­gen i kir­ken. Den bli­ver gen­nem­ført 13. janu­ar kl. 9.30 som plan­lagt. Ene­ste ændring er, at der ikke bag­ef­ter er mor­genkaf­fe i Sog­ne­hu­set. Kaf­fen bli­ver den­ne gang ser­ve­ret i kir­ken. Virus-reg­­ler­­ne bli­ver over­holdt, så det er trygt at deltage. 

AFLYSNINGER RAMMER ÆLDRE MENNESKER

Dan­ske Seni­o­rer afly­ser gene­ral­for­sam­lin­gen 10. janu­ar, men håber at kun­ne hol­de den 14. marts kl. 13.30. For­e­nin­gen kan dog glæ­de sig over, at 50 ældre nåe­de at del­ta­ge i jule­mid­da­gen med mad fra Sko­v­bak­ken, før alt luk­ke­de ned. Tors­dags­klub­ben begyn­der først igen 20. janu­ar. Spi­se­ven­ner håber dog at kun­ne sam­le ældre men­ne­sker i Ørting Hal­lens Café d. 18. janu­ar kl. 12. Bli­ver restrik­tio­ner­ne ikke stram­met yder­li­ge­re, lever Cafe­en op til kravene. 

Cor­o­na-aflys­ning

Der bli­ver ingen jule­kon­cert i Fal­ling Kir­ke 14. decem­ber. Menig­heds­rå­det har beslut­tet, at kon­cer­ten med Odder Voi­ces ikke skal gen­nem­fø­res på grund af risi­ko­en for smit­te med Cor­o­­na-virus – eller en af Covid 19’s efter­hån­den man­ge vari­an­ter. End­nu er der ingen mel­din­ger om jule­g­ud­stje­ne­ster­ne i Fjord­pa­sto­ra­tets kirker. 

TRE FRA VORES OMRÅDE VALGT

Den nye kom­mu­nal­be­sty­rel­se får tre med­lem­mer fra vores område. 

Det er Katja Ive­sø fra Gyl­ling valgt for de radi­ka­le, Klaus Rafa­el Jen­sen fra Fal­ling – valgt for de kon­ser­va­ti­ve og Lene Aagaard fra Ørting – valgt for Venstre. 

Det var meget tæt på, at også Jan Kjær­s­gaard fra Ørting var ble­vet valgt. Hav­de han fået 10 mere end de 147 per­son­li­ge stem­mer, han fik, var han også ble­vet valgt. 

Stem­me­pro­cen­ter­ne svin­ge­de en del i områ­det. På Alrø valg­te 88,8 pro­cent af væl­ger­ne at stem­me, i Ørting-Fal­ling var det 74,3 pro­cent og Gyl­ling kun 68,7 procent. 

FØRSTE CORONA-AFLYSNING

Lone Vitus og Søren Kvist på Brand­by­ge­gaard afly­ser årets jule­mar­ked med den begrun­del­se, at “intet tyder på, at det er en god idé at brin­ge man­ge men­ne­sker sam­men inden­dørs de kom­men­de måneder”. 

Der er man­ge timers for­be­re­del­se i at få det sto­re mar­ked i træla­den til­ret­telagt. Og det kan være spildt, hvis tal­le­ne for antal­let af smit­te­de og hospi­tal­s­ind­lag­te fort­sæt­ter med at sti­ge. Der­for væl­ger de at afly­se alle­re­de nu. 

Jens Bli­cher var en taber – han blev kun degn i Ørting

Af LISE LAURSEN og MARIANNE HANSEN


”Degn i Ørting. Det var alt, Jens Bli­cher drev det til i den­ne verden”.

Så kun­ne det næsten ikke være vær­re for for­fat­te­ren og præ­sten Ste­en Ste­en­sen Bli­chers lil­le­bror, må man for­stå. Degn i Ørting!

En præst fra Rys­lin­ge, O.J.Hansen, hav­de fat­tet inter­es­se for fami­li­en Blicher,og 4. decem­ber 1965 skrev han en kro­nik i Ran­ders Amtsa­vis, hvor han ret ned­sæt­ten­de – sagt med et nuti­digt ord – kal­der Jens Bli­cher en taber: ”Degn i Ørting. Det var alt, Jens Bli­cher drev det til i den­ne verden”.

GENIET OG DEN HELT ALMINDELIGE

Jens Bli­cher blev født 2. novem­ber 1787. Han var fem år yngre end sto­re­bror Ste­en. Dren­ge­ne blev født i Vium, hvor deres far – Niels Bli­cher – var præst. Han under­vi­ste dren­ge­ne hjem­me, for han men­te ikke, at lands­by­sko­len var god nok til hans sønner.

Præ­sten Niels Bli­cher bestem­te søn­ner­nes liv

Han var den pri­mæ­re per­son i dren­ge­nes liv, for deres mor led af depres­sio­ner – eller som det hed den­gang: Hun hav­de tungsind. To børn hav­de hun mistet, da de var spæ­de. To søn­ner over­le­ve­de altså.

Niels Bli­cher så Ste­en som en højt bega­vet dreng, der vil­le bli­ve til noget stort og husket af efter­ti­den, og det for­tal­te han ham hele livet. Jens var bare mere almindelig.

I SKAL UNIVERSITETET, SAGDE PRÆSTEN

I 1795 blev han for­flyt­tet og blev præst i Rand­lev-Bjer­ga­ger og fami­li­en flyt­te­de ind i Rand­lev præ­s­te­gård. Det vil sige Ste­en blev sendt på lat­in­sko­le og han blev sene­re stu­dent med udmær­kel­se. Da var Jens 11 år.

Præ­ste-fade­ren vil­le have, at beg­ge søn­ner skul­le på uni­ver­si­te­tet og stu­de­re teo­lo­gi, så Ste­en blev sendt til Køben­havn.
Da han var gam­mel nok, blev Jens sendt på Århus Kated­ralsko­le, og 19 år gam­mel blev han stu­dent. Men der var ingen udmær­kel­se til ham. Kun en gen­nem­snitska­rak­ter. Og så var det også afsted med ham – teo­lo­gi­stu­di­et ven­te­de i Køben­havn. Men eng­læn­der­ne vil­le det anderledes. 

ENGLÆNDERNE STOPPEDE PRÆSTENS PLAN

Det var på Napo­leon-kri­ge­nes tid. Og Dan­mark var i 1807 hav­net i noget af en klem­me. Rusland og Frank­rig hav­de slut­tet fred, og nu kræ­ve­de de to lan­de, at Dan­mark skul­le for­by­de engel­ske ski­be at kom­me i havn og sæl­ge varer. Ske­te det ikke, vil­le det være at opfat­te som en krig­ser­klæ­ring mod Frankrig. 

Ter­ror-bom­bar­de­men­tet fik Dan­mark med i krig

På den anden side af klem­men var eng­læn­der­ne, som kræ­ve­de, at Dan­mark skul­le ind­gå en alli­an­ce med dem og udle­ve­re flå­den. Ske­te det ikke, vil­le det være en krig­ser­klæ­ring. Engel­ske ski­be befandt sig alle­re­de i Øre­sund. Kon­gen afvi­ste eng­læn­der­ne – men kend­te end­nu ikke det fran­ske krav. Og så star­te­de Eng­lands krig mod Dan­mark. Bom­bar­de­men­tet af Køben­havn vare­de i fire dage, og ca 6000 gra­na­ter og bran­dra­ket­ter reg­ne­de ind over hoved­sta­den. Nog­le hund­re­de men­ne­sker døde, tusin­der blev sår­et og godt 1000 huse blev til rui­ner. Bom­bar­de­men­tet er ble­vet kaldt ver­dens før­ste ter­ror, for­di civi­le var målet.

De to Bli­cher-brød­re miste­de alt. Og Ste­en begynd­te rej­sen hjem til fade­ren i Rand­lev, hvor han kun­ne få mad og tøj. Jens gjor­de noget helt andet. Han tog en selv­stæn­dig beslut­ning – måske for før­ste gang i livet – og meld­te sig til lan­de­vær­net, hvor han fik både løn og uni­form. Han behø­ve­de ikke præ­sten i Rand­lev. Han blev sene­re over­flyt­tet til 3. jyske infan­te­ri­re­gi­ment, hvor han fik rang af pre­mi­er­løjt­nant. Teo­lo­gi­en var ikke blot lagt på hyl­den til bed­re tider. Den var skrottet.

GIFTEDE SIG OG BLEV DEGNØRTING

Men syv år efter sag­de han plud­se­lig op. Ingen ved præ­cist hvor­for, men det var vist noget med en kvin­de. Han var nu uden pen­ge og uden arbej­de. Og det på et tids­punkt, hvor det var hår­de tider for alle i Dan­mark. Selv hans bega­ve­de bror, der nu var ble­vet teo­log, kun­ne ikke fin­de arbej­de som præst.

I begyn­del­sen var Jens tje­ne­ste­karl i præ­s­te­går­den i Rand­lev. Men i 1815 blev han 27 år gam­mel gift med Cat­hri­ne Wil­hel­mi­ne Berg. Og så måt­te han have et andet arbejde.

Måske hav­de Rand­lev-præ­sten en fin­ger med i spil­let, for Jens blev degn i Ørting. Hans ene­ste kva­li­fi­ka­tio­ner var en ældre stu­den­terek­sa­men og en god sangstemme.

SVOGEREN BLEV TIL SVIGERFAR

Hans kone var søster til sto­re­bror Ste­ens kone, som var godt kendt med fami­li­en. Hun hav­de nem­lig været gift med Rand­lev-præ­stens bror. Da det ægte­skab blev ind­gå­et, var hun 15 år og 8 måne­der. Han var 55 år og 9 måne­der. Her kun­ne Inger Støj­berg snak­ke om bar­ne­brud. Han døde – og 17 år og 9 måne­der gam­mel blev hun gift med Ste­en, der da var 28 år gam­mel. Rand­lev-præ­sten var nu ikke svo­ger til hen­de. Men svigerfar.

Nu blev han så også svi­ger­far til søster num­mer to.

DET VAR ET ANDENRANGS-ARBEJDE

Ste­en Ste­en­sen Bli­cher – som Fal­ling bil­led­hug­ge­ren Ras­mus Mor­ten Ander­sen så ham

Jens og Cat­hri­ne Wil­hel­mi­ne fik fire børn. Den æld­ste – Niels Chri­sti­an – dør kun ni år gam­mel. Som degn i Ørting fik Jens kun en rin­ge løn, og hans far og bror betrag­te­de det som abso­lut anden­rangs-arbej­de. Det ved vi, for­di bror Ste­en i et brev tig­ge­de og bad den kon­takt, der hav­de skaf­fet ham selv et job som præst i Spen­trup, om han i det mind­ste ikke kun­ne sik­re Jens et job som klok­ker i Århus Domkirke. 

Men Jens måt­te bli­ve i Ørting, hvor fami­li­en hut­le­de sig igen­nem. Det hjalp ikke, at Jens hav­de fået smag for at drik­ke og spil­le kort. Han døde i 1835 – kun 48 år gam­mel. Hans enke flyt­te­de til Gyl­ling, hvor hun døde to år efter. Bør­ne­ne måt­te Ste­en Ste­en­sen Bli­cher tage sig af.

FORVENTNINGERNES INDFLYDELSE

Degn i Ørting – det var hvad Jens Bli­cher drev det til i den­ne ver­den. Men han gav os histo­ri­en om en out­si­der i en fami­lie, hvor en far i et helt liv for­tal­te den æld­ste søn, at han var noget nær geni­al – at han vil­le bli­ve husket lang tid efter sin død, men ikke hav­de sam­me for­vent­nin­ger til den fem år yngre søn. Og det end­da lang tid før Robert Rosent­hal afprø­ve­de, hvad han kald­te sel­vop­fyl­del­sens profeti: 

Lære­re fik at vide på for­hånd, at en grup­pe helt almin­de­li­ge børn var vir­ke­lig bega­ve­de. Og lærer­ne hand­le­de der­ef­ter – de så dem som alde­les frem­me­li­ge. Sene­re under­søg­te Rosent­hal og hans for­sker­hold, hvor­dan det var gået bør­ne­ne. De fandt, at de børn, der hav­de fået stemp­let ”frem­me­ligt barn” blev frem­me­li­ge – mens en kon­trol­grup­pe, der fra begyn­del­sen lig­ne­de de andre, fort­sat var en grup­pe almin­de­li­ge søde unger. Det viste præ­sten Niels Bli­cher fle­re hund­re­de år før Rosent­hal. Men han vid­ste det ikke. Så kun søn­nen som en fia­sko. Ste­en Ste­en­sen Bli­cher bli­ver husket som for­fat­ter. Så hans far fik ret. Han blev husket læn­ge efter døden. Han bli­ver også omtalt som ene­barn i de fle­ste artik­ler om ham – som en for­kla­ring på det tæt­te bånd mel­lem ham og fade­ren. Men Jens var alt­så også en del af familien.

KALENDER

GENERALFORSAMLING

29. marts kl. 19 – 21.30 hol­der Lokal­rå­det gene­ral­for­sam­ling hos Dine­sen i Falling

FORTÆLLINGER OMMOSEFOLKET

30. marts kl. 19 har Kul­tur­hub for­tæl­leaf­ten i Sog­ne­hu­set om Mose­fol­ket. Lise Laur­sen og Ste­en Bil­le vil for­tæl­le om livet i Mosen og om nog­le af dens men­ne­sker. Pris: 20 kr. Kaf­fe og kage i pausen. 

VIKINGER

11. april kl. 14.30 vil histo­ri­ke­ren, arkæ­o­lo­gen og for­fat­te­ren Rik­ke Agne­te Olsen for­tæl­le om vikin­ge­ti­den på Alrø og andre ste­der. Det er i Alrø For­sam­lings­hus og det er den rul­len­de kir­kecafé, der arran­ge­rer. Det er gan­ske gra­tis – også kaf­fe og kage, og det er for alle i Fjordpastoratet. 

MORGENSANG OG KAFFE

13. april er der igen mor­gensang og kaf­fe i Sog­ne­hu­set i Ørting. Det begyn­der kl. 9.30.

LOPPEMARKED

16. april kl. 12 – 15 hol­der Ørting Hal­lens Ven­ner lop­pe­mar­ked i Hal­len. 15. april ind­sam­les lop­per og skrot. 

SPISEVENNER

25. april kl. 12 – 14 mødes Spi­se­ven­ner i Ørting Hal­lens Café for at spi­se kyl­ling med ovns­teg­te kar­to­f­ler og dam­pet grønt.

OLDERMANDSHØJEN

29. april skal Older­mands­høj­en på Mose­vej ind­vies. Sæt kryds i kalen­de­ren – nær­me­re pro­gram følger.

PROGRAMMER:

Pro­gram­mer­ne for akti­vi­te­ter­ne i Dan­ske Seni­o­rer og i Tors­dags­klub­ben er nu lagt ind under “Lokal­råd og for­e­nin­ger”. Se et væld af akti­vi­te­ter som fored­rag, kort­spil, hyg­ge, fæl­les­spis­nin­ger og udflugter.