KORT NYT

DET BLEV TIL 3.803 KM

Igen i år vandt Hund­slund lokal­dy­sten. På 2. plad­sen kom Sak­sild, som var med for før­ste gang i år. Gyl­ling snup­pe­de 3. plad­sen og Ørting-Fal­ling blev num­mer fire.

Alt i alt fik kon­kur­ren­cen bor­ge­re i de fire lands­by­er til at løbe, gå og cyk­le 3.803 km.

PROGRAMMER FOR DEN NYE SÆSON

Liter­vis af kaf­fe, kort­spil, bræt­spil, fored­rag, udflug­ter, fæl­les­spis­ning….
Dan­ske Seni­o­rers og Tors­dags­klub­bens pro­gram­mer for den kom­men­de sæson rum­mer gode ople­vel­ser for områ­dets “grå guld”.
Beg­ge pro­gram­mer er nu lagt ind under Lokal­råd og for­e­nin­ger. Som sæd­van­ligt fore­går det i Sog­ne­hu­set på Bils­bæ­kvej i Ørting.

THEJSEN FORLADER FONDEN ØRTING

Dit­te-Marie Thej­sen for­la­der job­bet som vice­for­stan­der på Fon­den Ørting for at bli­ve skole­le­der på Åsko­len, frisko­len i Hør­ning. Hun har arbej­det på opholds­ste­det i mere end 10 år.
Åsko­len har 150 ele­ver fra 0. – 7. klas­se, og en af Thej­sens opga­ver bli­ver at arbej­de med en over­byg­ning. Hun er uddan­net lærer fra Den Frie Lærer­højsko­le. Uddan­nel­sen er spe­ci­elt mål­ret­tet frisko­ler, efter­sko­ler og højskoler.

LOKALRÅD

Hvis du vil vide, hvad Lokal­rå­det for Ørting-Fal­ling arbej­der med for tiden, kan du ori­en­te­re dig i de møde­re­fe­ra­ter, der er lagt ind under ”Lokal­råd og for­e­nin­ger”.
Her fin­der du alle refe­ra­ter fra i år – og også fra de sid­ste par år. Nåe­de du ikke gene­ral­for­sam­lin­gen, kan du sam­me sted fin­de beret­ning, refe­rat og regnskab.

LUK IKKE DE TRÆNGENDE IND

Hvis det rin­ger på døren og frem­me­de beder om lov til at bru­ge dit toilet, skal du ikke luk­ke de træn­gen­de ind. For når de går igen, mang­ler du fle­re gen­stan­de. Den ene er en kvinde.

Det har ældre bebo­e­re i Gyl­ling ople­vet, da de var ven­li­ge mod de frem­me­de. Ven­lig­he­den blev ikke gen­gældt. Så glem med­men­ne­ske­lig­he­den – luk og lås døren. Ring til din nabo eller en anden, hvis de bli­ver uden for.

GENERALFORSAMLING

Alle over 16 år, som bor fat i Ørting-Fal­ling Sog­ne, er med­lem­mer af Lokal­rå­det. Også selv om de hver­ken har udfyldt en blan­ket eller betalt kon­tin­gent, som ellers er det almin­de­li­ge, når man bli­ver med­lem af en for­e­ning.  De kan møde op til gene­ral­for­sam­lin­gen og stem­me. Det­te års gene­ral­for­sam­ling fin­der sted d. 29. marts kl. 19 – 21.30 hos Dine­sen i Fal­ling. Lokal­rå­det har eksi­ste­ret siden okto­ber 2014 og skal være områ­dets kon­takt til kom­mu­nal­be­sty­rel­se og for­valt­ning.  Hvis du vil se, hvad rådet arbej­der med, så find alle møde­re­fe­ra­ter på Lokal­po­sten under Lokal­råd og foreninger.

STØTTE TIL HANDELSPLADSEN

Der er luk­ket så meget som muligt for fry­se­re og køle­re på Han­dels­plad­sen, men alli­ge­vel koster elek­tri­ci­te­ten det hvi­de ud af øjne­ne.  Men Pan­de­ka­ge­bi­len og støt­te­bi­drag ind­brag­te på få timer 16.000 kro­ner – eller et beløb, der bety­der, at reg­nin­gen fra elek­tri­ci­tets­sel­ska­bet for en måneds for­brug, kan beta­les. Pan­de­ka­ge­bi­len done­re­de pen­ge­ne fra to timers salg ved Han­dels­plad­sen, og lands­by­ens bebo­e­re bak­ke­de op og spi­ste fyld­te pan­de­ka­ger til aftens­mad. Den sam­me hjælp fik Dagli’Brugsen i Gylling.

PANDEKAGEBILEN STØTTER LOKALE

Den 9. decem­ber mel­lem kl. 16 og 18 kan man købe pan­de­ka­ger med fyld ved Han­dels­plad­sen i Ørting. Pen­ge­ne fra sal­get går ube­skå­ret til hjælp til at beta­le el-reg­­nin­­gen. I går var Pan­de­ka­ge­bi­len ved Gyl­ling-Brugs­­en – også for at give et til­skud til de sti­gen­de udgifter. 

Valg flyt­ter sang til kirken

Stem­me­bok­se og valg­til­for­ord­ne­de ryk­ker 1. novem­ber ind i Sog­ne­hu­set og fortræn­ger den sang­grup­pe, som ple­jer at mødes der før­ste tirs­dag i måne­den. Men grup­pen kan sta­dig mødes, for kir­ken er reser­ve­ret til dem. Kaf­fen skal sta­dig tages med hjemmefra.

BRUGSEN ER NU ÅBEN KL. 8 – 18

Fra i mor­gen – 1. okto­ber – ændrer Gyl­ling-Brugs­­en åbning­sti­den. Den åbner kl. 8 og luk­ker kl. 18. Der er skå­ret en halv time om mor­ge­nen og en time om afte­nen, og er en kon­se­kvens af, at elek­tri­ci­te­ten koster det hvi­de ud af øjne­ne. De nye tider bety­der, at ingen med­ar­bej­de­re bli­ver fyret.

FDF Ørting-Fal­ling kan fortsætte

Syv voks­ne har meldt sig til at gå ind som fri­vil­li­ge i FDF-arbej­­det. Og det bety­der, at kred­sen kan fort­sæt­te. Ikke kun børn fra det­te områ­de er med i den loka­le FDF-kreds. Også børn fra Gyl­ling del­ta­ger.
De kan nu alle mødes igen 1. sep­tem­ber kl. 18.30 ved spej­der­hyt­ten på Tof­ten i Ørting.

Mari­an­ne Lyst stopper

Sog­ne­præst Mari­an­ne Lyst har valgt at gå på pen­sion ved års­skif­tet. Inden da har hun ferie, der skal afvik­les, så hen­des afskeds­gud­stje­ne­ster bli­ver holdt 27. novem­ber. Det er i Gyl­ling Kir­ke kl. 9.30, og kl. 10.30 på Alrø.

Pas på kanterne

Cykel­stien mel­lem Ørting og Odder har nu fået et lag asfalt, der har dæk­ket de rev­ner, der for­år­sa­ge­de en del uheld. Den smal­le cykel­sti har der­for nu fået kan­ter, der kan være far­li­ge, hvis cyk­li­ster også lader Tour de Fran­­ce-febe­ren sni­ge sig ind på turen til arbej­de og over­ha­ler. Så pas på.

CYKELSTIERNE SKAL FORBEDRES

”Det kom­mer på i løbet af for­å­ret – i hvert fald inden som­mer­fe­ri­en”.
”Det” er et nyt slid­lag på cykel­sti­er­ne mel­lem Ørting og Odder. Og løf­tet om for­bed­ring af cykel­stien er givet af for­man­den for Kli­­ma- og Pla­n­ud­val­get, Kre­sten Bjer­re i Hor­sens Fol­ke­blad 21. janu­ar. Cyk­li­ster har i lang tid kla­get over de dår­li­ge for­hold, der har bety­det, at man­ge er væltet.

KAFFEN SERVERESKIRKEN

Så meget er aflyst eller udskudt. Men ikke mor­gensan­gen i kir­ken. Den bli­ver gen­nem­ført 13. janu­ar kl. 9.30 som plan­lagt. Ene­ste ændring er, at der ikke bag­ef­ter er mor­genkaf­fe i Sog­ne­hu­set. Kaf­fen bli­ver den­ne gang ser­ve­ret i kir­ken. Virus-reg­­ler­­ne bli­ver over­holdt, så det er trygt at deltage. 

Jens Bli­cher var en taber – han blev kun degn i Ørting

Af LISE LAURSEN og MARIANNE HANSEN


”Degn i Ørting. Det var alt, Jens Bli­cher drev det til i den­ne verden”.

Så kun­ne det næsten ikke være vær­re for for­fat­te­ren og præ­sten Ste­en Ste­en­sen Bli­chers lil­le­bror, må man for­stå. Degn i Ørting!

En præst fra Rys­lin­ge, O.J.Hansen, hav­de fat­tet inter­es­se for fami­li­en Blicher,og 4. decem­ber 1965 skrev han en kro­nik i Ran­ders Amtsa­vis, hvor han ret ned­sæt­ten­de – sagt med et nuti­digt ord – kal­der Jens Bli­cher en taber: ”Degn i Ørting. Det var alt, Jens Bli­cher drev det til i den­ne verden”.

GENIET OG DEN HELT ALMINDELIGE

Jens Bli­cher blev født 2. novem­ber 1787. Han var fem år yngre end sto­re­bror Ste­en. Dren­ge­ne blev født i Vium, hvor deres far – Niels Bli­cher – var præst. Han under­vi­ste dren­ge­ne hjem­me, for han men­te ikke, at lands­by­sko­len var god nok til hans sønner.

Præ­sten Niels Bli­cher bestem­te søn­ner­nes liv

Han var den pri­mæ­re per­son i dren­ge­nes liv, for deres mor led af depres­sio­ner – eller som det hed den­gang: Hun hav­de tungsind. To børn hav­de hun mistet, da de var spæ­de. To søn­ner over­le­ve­de altså.

Niels Bli­cher så Ste­en som en højt bega­vet dreng, der vil­le bli­ve til noget stort og husket af efter­ti­den, og det for­tal­te han ham hele livet. Jens var bare mere almindelig.

I SKAL UNIVERSITETET, SAGDE PRÆSTEN

I 1795 blev han for­flyt­tet og blev præst i Rand­lev-Bjer­ga­ger og fami­li­en flyt­te­de ind i Rand­lev præ­s­te­gård. Det vil sige Ste­en blev sendt på lat­in­sko­le og han blev sene­re stu­dent med udmær­kel­se. Da var Jens 11 år.

Præ­ste-fade­ren vil­le have, at beg­ge søn­ner skul­le på uni­ver­si­te­tet og stu­de­re teo­lo­gi, så Ste­en blev sendt til Køben­havn.
Da han var gam­mel nok, blev Jens sendt på Århus Kated­ralsko­le, og 19 år gam­mel blev han stu­dent. Men der var ingen udmær­kel­se til ham. Kun en gen­nem­snitska­rak­ter. Og så var det også afsted med ham – teo­lo­gi­stu­di­et ven­te­de i Køben­havn. Men eng­læn­der­ne vil­le det anderledes. 

ENGLÆNDERNE STOPPEDE PRÆSTENS PLAN

Det var på Napo­leon-kri­ge­nes tid. Og Dan­mark var i 1807 hav­net i noget af en klem­me. Rusland og Frank­rig hav­de slut­tet fred, og nu kræ­ve­de de to lan­de, at Dan­mark skul­le for­by­de engel­ske ski­be at kom­me i havn og sæl­ge varer. Ske­te det ikke, vil­le det være at opfat­te som en krig­ser­klæ­ring mod Frankrig. 

Ter­ror-bom­bar­de­men­tet fik Dan­mark med i krig

På den anden side af klem­men var eng­læn­der­ne, som kræ­ve­de, at Dan­mark skul­le ind­gå en alli­an­ce med dem og udle­ve­re flå­den. Ske­te det ikke, vil­le det være en krig­ser­klæ­ring. Engel­ske ski­be befandt sig alle­re­de i Øre­sund. Kon­gen afvi­ste eng­læn­der­ne – men kend­te end­nu ikke det fran­ske krav. Og så star­te­de Eng­lands krig mod Dan­mark. Bom­bar­de­men­tet af Køben­havn vare­de i fire dage, og ca 6000 gra­na­ter og bran­dra­ket­ter reg­ne­de ind over hoved­sta­den. Nog­le hund­re­de men­ne­sker døde, tusin­der blev sår­et og godt 1000 huse blev til rui­ner. Bom­bar­de­men­tet er ble­vet kaldt ver­dens før­ste ter­ror, for­di civi­le var målet.

De to Bli­cher-brød­re miste­de alt. Og Ste­en begynd­te rej­sen hjem til fade­ren i Rand­lev, hvor han kun­ne få mad og tøj. Jens gjor­de noget helt andet. Han tog en selv­stæn­dig beslut­ning – måske for før­ste gang i livet – og meld­te sig til lan­de­vær­net, hvor han fik både løn og uni­form. Han behø­ve­de ikke præ­sten i Rand­lev. Han blev sene­re over­flyt­tet til 3. jyske infan­te­ri­re­gi­ment, hvor han fik rang af pre­mi­er­løjt­nant. Teo­lo­gi­en var ikke blot lagt på hyl­den til bed­re tider. Den var skrottet.

GIFTEDE SIG OG BLEV DEGNØRTING

Men syv år efter sag­de han plud­se­lig op. Ingen ved præ­cist hvor­for, men det var vist noget med en kvin­de. Han var nu uden pen­ge og uden arbej­de. Og det på et tids­punkt, hvor det var hår­de tider for alle i Dan­mark. Selv hans bega­ve­de bror, der nu var ble­vet teo­log, kun­ne ikke fin­de arbej­de som præst.

I begyn­del­sen var Jens tje­ne­ste­karl i præ­s­te­går­den i Rand­lev. Men i 1815 blev han 27 år gam­mel gift med Cat­hri­ne Wil­hel­mi­ne Berg. Og så måt­te han have et andet arbejde.

Måske hav­de Rand­lev-præ­sten en fin­ger med i spil­let, for Jens blev degn i Ørting. Hans ene­ste kva­li­fi­ka­tio­ner var en ældre stu­den­terek­sa­men og en god sangstemme.

SVOGEREN BLEV TIL SVIGERFAR

Hans kone var søster til sto­re­bror Ste­ens kone, som var godt kendt med fami­li­en. Hun hav­de nem­lig været gift med Rand­lev-præ­stens bror. Da det ægte­skab blev ind­gå­et, var hun 15 år og 8 måne­der. Han var 55 år og 9 måne­der. Her kun­ne Inger Støj­berg snak­ke om bar­ne­brud. Han døde – og 17 år og 9 måne­der gam­mel blev hun gift med Ste­en, der da var 28 år gam­mel. Rand­lev-præ­sten var nu ikke svo­ger til hen­de. Men svigerfar.

Nu blev han så også svi­ger­far til søster num­mer to.

DET VAR ET ANDENRANGS-ARBEJDE

Ste­en Ste­en­sen Bli­cher – som Fal­ling bil­led­hug­ge­ren Ras­mus Mor­ten Ander­sen så ham

Jens og Cat­hri­ne Wil­hel­mi­ne fik fire børn. Den æld­ste – Niels Chri­sti­an – dør kun ni år gam­mel. Som degn i Ørting fik Jens kun en rin­ge løn, og hans far og bror betrag­te­de det som abso­lut anden­rangs-arbej­de. Det ved vi, for­di bror Ste­en i et brev tig­ge­de og bad den kon­takt, der hav­de skaf­fet ham selv et job som præst i Spen­trup, om han i det mind­ste ikke kun­ne sik­re Jens et job som klok­ker i Århus Domkirke. 

Men Jens måt­te bli­ve i Ørting, hvor fami­li­en hut­le­de sig igen­nem. Det hjalp ikke, at Jens hav­de fået smag for at drik­ke og spil­le kort. Han døde i 1835 – kun 48 år gam­mel. Hans enke flyt­te­de til Gyl­ling, hvor hun døde to år efter. Bør­ne­ne måt­te Ste­en Ste­en­sen Bli­cher tage sig af.

FORVENTNINGERNES INDFLYDELSE

Degn i Ørting – det var hvad Jens Bli­cher drev det til i den­ne ver­den. Men han gav os histo­ri­en om en out­si­der i en fami­lie, hvor en far i et helt liv for­tal­te den æld­ste søn, at han var noget nær geni­al – at han vil­le bli­ve husket lang tid efter sin død, men ikke hav­de sam­me for­vent­nin­ger til den fem år yngre søn. Og det end­da lang tid før Robert Rosent­hal afprø­ve­de, hvad han kald­te sel­vop­fyl­del­sens profeti: 

Lære­re fik at vide på for­hånd, at en grup­pe helt almin­de­li­ge børn var vir­ke­lig bega­ve­de. Og lærer­ne hand­le­de der­ef­ter – de så dem som alde­les frem­me­li­ge. Sene­re under­søg­te Rosent­hal og hans for­sker­hold, hvor­dan det var gået bør­ne­ne. De fandt, at de børn, der hav­de fået stemp­let ”frem­me­ligt barn” blev frem­me­li­ge – mens en kon­trol­grup­pe, der fra begyn­del­sen lig­ne­de de andre, fort­sat var en grup­pe almin­de­li­ge søde unger. Det viste præ­sten Niels Bli­cher fle­re hund­re­de år før Rosent­hal. Men han vid­ste det ikke. Så kun søn­nen som en fia­sko. Ste­en Ste­en­sen Bli­cher bli­ver husket som for­fat­ter. Så hans far fik ret. Han blev husket læn­ge efter døden. Han bli­ver også omtalt som ene­barn i de fle­ste artik­ler om ham – som en for­kla­ring på det tæt­te bånd mel­lem ham og fade­ren. Men Jens var alt­så også en del af familien.

KALENDER


ÆSKEN HOLDER ÅBENT

Æsken på Alrø hol­der nu åbent i wee­ken­der­ne fra kl. 13 – kl. 17. 

SPISEVENNER

På menu­en er fri­ka­del­ler, stu­vet hvid­kål og kar­to­f­ler, når Spi­se­ven­ner mødes igen 21. maj kl. 12 i Ørting Hal­lens Café.

FORÅRSKONCERTFALLING KIRKE

Jysk Aka­de­misk Kor, der består af 30 erfar­ne kor­san­ge­re, giver kon­cert i Fal­ling Kir­ke 29. maj kl. 19. De syn­ger dan­ske for­års- og sommersange. 

ER DER KANDIS

Desvær­re – for dem, der kom for sent – er alle 500 bil­let­ter, der giver adgang til spis­ning og hal­bal solgt. Men vil man nøjes med hal­bal og Kan­dis, er 75 ekstra bil­let­ter nu udbudt til salg. Køb her.

LIVGADERNE 

Fra 13. – 15. juni hol­der Gyl­ling byfest. I år vil alt ikke fore­gå på sport­s­plad­sen – men også i gader­ne, i For­sam­lings­hu­set og ved Møl­len. Pro­gram­met er ikke helt klar end­nu. Efter­hån­den som det er fær­digt, vil akti­vi­te­ter­ne bli­ve sat i kalenderen.ER DER IGEN METALFORSAMLINGSHUSET