KORT NYT

DET BLEV TIL 3.803 KM

Igen i år vandt Hund­slund lokal­dy­sten. På 2. plad­sen kom Sak­sild, som var med for før­ste gang i år. Gyl­ling snup­pe­de 3. plad­sen og Ørting-Fal­ling blev num­mer fire.

Alt i alt fik kon­kur­ren­cen bor­ge­re i de fire lands­by­er til at løbe, gå og cyk­le 3.803 km.

PROGRAMMER FOR DEN NYE SÆSON

Liter­vis af kaf­fe, kort­spil, bræt­spil, fored­rag, udflug­ter, fæl­les­spis­ning….
Dan­ske Seni­o­rers og Tors­dags­klub­bens pro­gram­mer for den kom­men­de sæson rum­mer gode ople­vel­ser for områ­dets “grå guld”.
Beg­ge pro­gram­mer er nu lagt ind under Lokal­råd og for­e­nin­ger. Som sæd­van­ligt fore­går det i Sog­ne­hu­set på Bils­bæ­kvej i Ørting.

THEJSEN FORLADER FONDEN ØRTING

Dit­te-Marie Thej­sen for­la­der job­bet som vice­for­stan­der på Fon­den Ørting for at bli­ve skole­le­der på Åsko­len, frisko­len i Hør­ning. Hun har arbej­det på opholds­ste­det i mere end 10 år.
Åsko­len har 150 ele­ver fra 0. – 7. klas­se, og en af Thej­sens opga­ver bli­ver at arbej­de med en over­byg­ning. Hun er uddan­net lærer fra Den Frie Lærer­højsko­le. Uddan­nel­sen er spe­ci­elt mål­ret­tet frisko­ler, efter­sko­ler og højskoler.

LOKALRÅD

Hvis du vil vide, hvad Lokal­rå­det for Ørting-Fal­ling arbej­der med for tiden, kan du ori­en­te­re dig i de møde­re­fe­ra­ter, der er lagt ind under ”Lokal­råd og for­e­nin­ger”.
Her fin­der du alle refe­ra­ter fra i år – og også fra de sid­ste par år. Nåe­de du ikke gene­ral­for­sam­lin­gen, kan du sam­me sted fin­de beret­ning, refe­rat og regnskab.

LUK IKKE DE TRÆNGENDE IND

Hvis det rin­ger på døren og frem­me­de beder om lov til at bru­ge dit toilet, skal du ikke luk­ke de træn­gen­de ind. For når de går igen, mang­ler du fle­re gen­stan­de. Den ene er en kvinde.

Det har ældre bebo­e­re i Gyl­ling ople­vet, da de var ven­li­ge mod de frem­me­de. Ven­lig­he­den blev ikke gen­gældt. Så glem med­men­ne­ske­lig­he­den – luk og lås døren. Ring til din nabo eller en anden, hvis de bli­ver uden for.

GENERALFORSAMLING

Alle over 16 år, som bor fat i Ørting-Fal­ling Sog­ne, er med­lem­mer af Lokal­rå­det. Også selv om de hver­ken har udfyldt en blan­ket eller betalt kon­tin­gent, som ellers er det almin­de­li­ge, når man bli­ver med­lem af en for­e­ning.  De kan møde op til gene­ral­for­sam­lin­gen og stem­me. Det­te års gene­ral­for­sam­ling fin­der sted d. 29. marts kl. 19 – 21.30 hos Dine­sen i Fal­ling. Lokal­rå­det har eksi­ste­ret siden okto­ber 2014 og skal være områ­dets kon­takt til kom­mu­nal­be­sty­rel­se og for­valt­ning.  Hvis du vil se, hvad rådet arbej­der med, så find alle møde­re­fe­ra­ter på Lokal­po­sten under Lokal­råd og foreninger.

STØTTE TIL HANDELSPLADSEN

Der er luk­ket så meget som muligt for fry­se­re og køle­re på Han­dels­plad­sen, men alli­ge­vel koster elek­tri­ci­te­ten det hvi­de ud af øjne­ne.  Men Pan­de­ka­ge­bi­len og støt­te­bi­drag ind­brag­te på få timer 16.000 kro­ner – eller et beløb, der bety­der, at reg­nin­gen fra elek­tri­ci­tets­sel­ska­bet for en måneds for­brug, kan beta­les. Pan­de­ka­ge­bi­len done­re­de pen­ge­ne fra to timers salg ved Han­dels­plad­sen, og lands­by­ens bebo­e­re bak­ke­de op og spi­ste fyld­te pan­de­ka­ger til aftens­mad. Den sam­me hjælp fik Dagli’Brugsen i Gylling.

PANDEKAGEBILEN STØTTER LOKALE

Den 9. decem­ber mel­lem kl. 16 og 18 kan man købe pan­de­ka­ger med fyld ved Han­dels­plad­sen i Ørting. Pen­ge­ne fra sal­get går ube­skå­ret til hjælp til at beta­le el-reg­­nin­­gen. I går var Pan­de­ka­ge­bi­len ved Gyl­ling-Brugs­­en – også for at give et til­skud til de sti­gen­de udgifter. 

Valg flyt­ter sang til kirken

Stem­me­bok­se og valg­til­for­ord­ne­de ryk­ker 1. novem­ber ind i Sog­ne­hu­set og fortræn­ger den sang­grup­pe, som ple­jer at mødes der før­ste tirs­dag i måne­den. Men grup­pen kan sta­dig mødes, for kir­ken er reser­ve­ret til dem. Kaf­fen skal sta­dig tages med hjemmefra.

BRUGSEN ER NU ÅBEN KL. 8 – 18

Fra i mor­gen – 1. okto­ber – ændrer Gyl­ling-Brugs­­en åbning­sti­den. Den åbner kl. 8 og luk­ker kl. 18. Der er skå­ret en halv time om mor­ge­nen og en time om afte­nen, og er en kon­se­kvens af, at elek­tri­ci­te­ten koster det hvi­de ud af øjne­ne. De nye tider bety­der, at ingen med­ar­bej­de­re bli­ver fyret.

FDF Ørting-Fal­ling kan fortsætte

Syv voks­ne har meldt sig til at gå ind som fri­vil­li­ge i FDF-arbej­­det. Og det bety­der, at kred­sen kan fort­sæt­te. Ikke kun børn fra det­te områ­de er med i den loka­le FDF-kreds. Også børn fra Gyl­ling del­ta­ger.
De kan nu alle mødes igen 1. sep­tem­ber kl. 18.30 ved spej­der­hyt­ten på Tof­ten i Ørting.

Mari­an­ne Lyst stopper

Sog­ne­præst Mari­an­ne Lyst har valgt at gå på pen­sion ved års­skif­tet. Inden da har hun ferie, der skal afvik­les, så hen­des afskeds­gud­stje­ne­ster bli­ver holdt 27. novem­ber. Det er i Gyl­ling Kir­ke kl. 9.30, og kl. 10.30 på Alrø.

Pas på kanterne

Cykel­stien mel­lem Ørting og Odder har nu fået et lag asfalt, der har dæk­ket de rev­ner, der for­år­sa­ge­de en del uheld. Den smal­le cykel­sti har der­for nu fået kan­ter, der kan være far­li­ge, hvis cyk­li­ster også lader Tour de Fran­­ce-febe­ren sni­ge sig ind på turen til arbej­de og over­ha­ler. Så pas på.

CYKELSTIERNE SKAL FORBEDRES

”Det kom­mer på i løbet af for­å­ret – i hvert fald inden som­mer­fe­ri­en”.
”Det” er et nyt slid­lag på cykel­sti­er­ne mel­lem Ørting og Odder. Og løf­tet om for­bed­ring af cykel­stien er givet af for­man­den for Kli­­ma- og Pla­n­ud­val­get, Kre­sten Bjer­re i Hor­sens Fol­ke­blad 21. janu­ar. Cyk­li­ster har i lang tid kla­get over de dår­li­ge for­hold, der har bety­det, at man­ge er væltet.

KAFFEN SERVERESKIRKEN

Så meget er aflyst eller udskudt. Men ikke mor­gensan­gen i kir­ken. Den bli­ver gen­nem­ført 13. janu­ar kl. 9.30 som plan­lagt. Ene­ste ændring er, at der ikke bag­ef­ter er mor­genkaf­fe i Sog­ne­hu­set. Kaf­fen bli­ver den­ne gang ser­ve­ret i kir­ken. Virus-reg­­ler­­ne bli­ver over­holdt, så det er trygt at deltage. 

Kat­te­gat-for­bin­del­se til Gyllingnæs

En Kat­te­gat-for­bin­del­sen kan kom­me til at byg­ge på en bro mel­lem Sam­sø og Gyl­ling Næs. Og vej- og tog­ba­ne for­bin­del­se vide­re frem, vil løbe kun et par hund­re­de meter fra Gyl­ling. Kom­mer vej­en til at gå fra Gyl­ling­næs til Ged­ved nord for Hor­sens, vil den bli­ve Fal­lings nær­me­ste nabo.
Det frem­går af en 400 sider lang rap­port, som råd­giv­nings­fir­ma­et COWI har udar­bej­det til mini­ste­ri­um og sty­rel­ser om ”ind­le­den­de linje­fø­rings­over­vej­el­ser for en Kattegatforbindelse”.

DEN BILLIGSTE LØSNING
Rap­por­ten rum­mer to for­slag om en for­bin­del­se mel­lem Sam­sø og Gyl­ling Næs.
Den ene for­bin­del­se går fra Kol­by Kås på Sam­sø – den anden fra Sam­sø Syd til Gyl­ling Næs. Det vil med­fø­re min­dre belast­ning på Sam­sø, frem­hæ­ver COWI i rap­por­ten, og det vil end­da bli­ve den bil­lig­ste løs­ning – 101,5 mil­li­ar­der kro­ner. Eller 25 pro­cent lave­re end den pris, der hidtil er reg­net med for forbindelsen.
Fra Gyl­ling Næs skal biler og evt. tog vide­re til enten Århus, Skan­der­borg eller Horsens.

DYRT AT SIKRE LANDSBYERNE MOD STØJ

I rap­por­ten ope­re­res med såkald­te kor­ri­dor­for­bin­del­ser. Og mulig­he­der­ne er, at der  laves enten en kom­bi­ne­ret vej- og bane­stræk­ning fra næs­set til Århus Syd, eller ale­ne vej­stræk­nin­ger til Ged­ved, Stil­ling eller Skanderborg.

Væl­ges vej­en til Ged­ved, vil Fal­ling bli­ve meget berørt. Så lig­ger lands­by­en ikke ved siden af kor­ri­dor­for­bin­del­sen. Men midt i den. Og vil der­for – som det hed­der i rap­por­ten – ”kun­ne bli­ve udsat for en støj­mæs­sig påvirkning”.
Men uan­set hvil­ken vej vide­re frem fra Gyl­ling Næs, der væl­ges, skal der bru­ges man­ge mil­li­o­ner for at støjsik­re lands­by­er i nær­he­den. F.eks. vil vej­en kom­me til at gå kun få hund­re­de meter fra Gyl­ling. Hvor man­ge kro­ner, det dre­jer sig om, har COWI ikke reg­net på. Rap­por­ten rum­mer hel­ler ingen bereg­nin­ger over de mil­jø­be­last­nin­ger, veje­ne vil medføre.

NATUR OG FREDNINGERNÆSTE GANG

I rap­por­ten opreg­nes de fre­de­de områ­der og de sik­re­de fug­le­re­ser­va­ter, som bro og veje vil berø­re. Men det behand­les kun med få sæt­nin­ger – og kon­se­kven­ser­ne er til­sy­ne­la­den­de ikke man­ge. Dog for­tæl­ler COWI,  at det hele vil bli­ve under­søgt og offent­lig­gjort i den næste rapport.
Hvis du har lyst til selv at for­dy­be dig i COWIs rap­port, så fin­der du den her
Hidtil har en Kat­te­gat-for­bin­del­se gå i land i Hou. Rap­por­ten rum­mer også lan­ge afsnit om dén forbindelse.
Men nu er Gyl­ling Næs alt­så også i spil. Og det er ikke før­ste gang, næs­set er udset til at rum­me stør­re projekter:

FØRST ET ATOMKRAFTVÆRK TÆPPEANTENNER
Atom­kraft­vær­ket skul­le have lig­get på der, og man­ge ikke ale­ne husker, men de delt­og også i pro­test­mar­chen hele vej­en til Århus i 1978.
I 1987 for­søg­te Post & Tele­graf­væ­se­net at få opstil­let to tæp­pe­an­ten­ner beg­ge så sto­re som en fod­bold­ba­ne midt i natu­r­om­rå­det med den begrun­del­se, at så kun­ne dan­ske­re i udlan­det bed­re høre kortbølgeradio.
Men både atom­kraft­værk og tæp­pe­an­ten­ner for­blev på inge­ni­ø­rer­nes teg­ne­bræt. Ikke mindst for­di den fol­ke­li­ge mod­stand var for stor.

KALENDER


ÆSKEN HOLDER ÅBENT

Æsken på Alrø hol­der nu åbent i wee­ken­der­ne fra kl. 13 – kl. 17. 

SPISEVENNER

På menu­en er fri­ka­del­ler, stu­vet hvid­kål og kar­to­f­ler, når Spi­se­ven­ner mødes igen 21. maj kl. 12 i Ørting Hal­lens Café.

FORÅRSKONCERTFALLING KIRKE

Jysk Aka­de­misk Kor, der består af 30 erfar­ne kor­san­ge­re, giver kon­cert i Fal­ling Kir­ke 29. maj kl. 19. De syn­ger dan­ske for­års- og sommersange. 

ER DER KANDIS

Desvær­re – for dem, der kom for sent – er alle 500 bil­let­ter, der giver adgang til spis­ning og hal­bal solgt. Men vil man nøjes med hal­bal og Kan­dis, er 75 ekstra bil­let­ter nu udbudt til salg. Køb her.

LIVGADERNE 

Fra 13. – 15. juni hol­der Gyl­ling byfest. I år vil alt ikke fore­gå på sport­s­plad­sen – men også i gader­ne, i For­sam­lings­hu­set og ved Møl­len. Pro­gram­met er ikke helt klar end­nu. Efter­hån­den som det er fær­digt, vil akti­vi­te­ter­ne bli­ve sat i kalenderen.ER DER IGEN METALFORSAMLINGSHUSET