KORT NYT

To nye med­lem­mer valgt

Godt 30 men­ne­sker mød­te i aften op i Sog­ne­hu­set for at væl­ge med­lem­mer til Fjord­pa­sto­ra­tets fæl­les menig­heds­råd. To gen­gan­ge­re og to helt nye med­lem­mer skal repræ­sen­te­re Ørting og Fal­ling sog­ne.

I Ørting blev den nuvæ­ren­de for­mand for menig­heds­rå­det, Jens Peter Peter­sen, valgt sam­men med Git­te Bis­bo Bøgh, der er helt ny i den­ne form for

fri­vil­ligt arbej­de. Til dag­ligt arbej­der hun som admi­ni­stra­tiv leder på Vestsko­len.Som sted­fortræ­der blev Ton­ny H. Jakob­sen valgt. Også han, der har et entre­pre­nør­fir­ma i Hor­sens, er ny i arbej­det.

For Fal­ling sogn blev Knud Appel, som er næst­for­mand for det nuvæ­ren­de menig­heds­råd. Han blev valgt sam­men med Lise Færch, som er ope­ra­tions­sy­geple­jer­ske på Hor­sens Syge­hus.Som sup­ple­an­ter blev Kaj Rude­beck og Else Ros­borg valgt. De bor beg­ge i Amstrup. og har beg­ge tid­li­ge­re været med­lem­mer af menig­heds­rå­det for Ørting Fal­ling.

Kat­te­gat-for­bin­del­se til Gyl­ling­næs

En Kat­te­gat-for­bin­del­sen kan kom­me til at byg­ge på en bro mel­lem Sam­sø og Gyl­ling Næs. Og vej- og tog­ba­ne for­bin­del­se vide­re frem, vil løbe kun et par hund­re­de meter fra Gyl­ling. Kom­mer vej­en til at gå fra Gyl­ling­næs til Ged­ved nord for Hor­sens, vil den bli­ve Fal­lings nær­me­ste nabo.
Det frem­går af en 400 sider lang rap­port, som råd­giv­nings­fir­ma­et COWI har udar­bej­det til mini­ste­ri­um og sty­rel­ser om ”ind­le­den­de linje­fø­rings­over­vej­el­ser for en Kat­te­gat­for­bin­del­se”.

DEN BILLIGSTE LØSNING
Rap­por­ten rum­mer to for­slag om en for­bin­del­se mel­lem Sam­sø og Gyl­ling Næs.
Den ene for­bin­del­se går fra Kol­by Kås på Sam­sø – den anden fra Sam­sø Syd til Gyl­ling Næs. Det vil med­fø­re min­dre belast­ning på Sam­sø, frem­hæ­ver COWI i rap­por­ten, og det vil end­da bli­ve den bil­lig­ste løs­ning – 101,5 mil­li­ar­der kro­ner. Eller 25 pro­cent lave­re end den pris, der hidtil er reg­net med for for­bin­del­sen.
Fra Gyl­ling Næs skal biler og evt. tog vide­re til enten Århus, Skan­der­borg eller Hor­sens.

DYRT AT SIKRE LANDSBYERNE MOD STØJ

Hvis vej­en fra Gyl­ling Næs skal gå til Ged­ved, lig­ger Fal­ling lige i orka­nens øje

I rap­por­ten ope­re­res med såkald­te kor­ri­dor­for­bin­del­ser. Og mulig­he­der­ne er, at der

Uan­set hvil­ken vej, der bli­ver valgt, vil den kom­me meget tæt på Gyl­ling

laves enten en kom­bi­ne­ret vej- og bane­stræk­ning fra næs­set til Århus Syd, eller ale­ne vej­stræk­nin­ger til Ged­ved, Stil­ling eller Skan­der­borg.
Væl­ges vej­en til Ged­ved, vil Fal­ling bli­ve meget berørt. Så lig­ger lands­by­en ikke ved siden af kor­ri­dor­for­bin­del­sen. Men midt i den. Og vil der­for – som det hed­der i rap­por­ten – ”kun­ne bli­ve udsat for en støj­mæs­sig påvirk­ning”.
Men uan­set hvil­ken vej vide­re frem fra Gyl­ling Næs, der væl­ges, skal der bru­ges man­ge mil­li­o­ner for at støjsik­re lands­by­er i nær­he­den. F.eks. vil vej­en kom­me til at gå kun få hund­re­de meter fra Gyl­ling. Hvor man­ge kro­ner, det dre­jer sig om, har COWI ikke reg­net på. Rap­por­ten rum­mer hel­ler ingen bereg­nin­ger over de mil­jø­be­last­nin­ger, veje­ne vil med­fø­re.

NATUR OG FREDNINGERNÆSTE GANG

Det fre­de­de fug­le­re­ser­vat ved Horskær vil bli­ve berørt (foto: DN Odder)

I rap­por­ten opreg­nes de fre­de­de områ­der og de sik­re­de fug­le­re­ser­va­ter, som bro og veje vil berø­re. Men det behand­les kun med få sæt­nin­ger – og kon­se­kven­ser­ne er til­sy­ne­la­den­de ikke man­ge. Dog for­tæl­ler COWI,  at det hele vil bli­ve under­søgt og offent­lig­gjort i den næste rap­port.
Hvis du har lyst til selv at for­dy­be dig i COWIs rap­port, så fin­der du den her
Hidtil har en Kat­te­gat-for­bin­del­se skul­let så at sige gå i land i Hou. Rap­por­ten rum­mer også lan­ge afsnit om dén for­bin­del­se.
Men nu er Gyl­ling Næs alt­så også i spil. Og det er ikke før­ste gang, næs­set er udset til at rum­me stør­re pro­jek­ter:

FØRST ET ATOMKRAFTVÆRK TÆPPEANTENNER
Atom­kraft­vær­ket skul­le have lig­get på der, og man­ge ikke ale­ne husker, men de delt­og også i pro­test­mar­chen hele vej­en til Århus i 1978.
I 1987 for­søg­te Post & Tele­graf­væ­se­net at få opstil­let to tæp­pe­an­ten­ner beg­ge så sto­re som en fod­bold­ba­ne midt i natu­r­om­rå­det med den begrun­del­se, at så kun­ne dan­ske­re i udlan­det bed­re høre kortbøl­ge­ra­dio.
Men både atom­kraft­værk og tæp­pe­an­ten­ner for­blev på inge­ni­ø­rer­nes teg­ne­bræt. Ikke mindst for­di den fol­ke­li­ge mod­stand var for stor.

KALENDER

MORGENSANGKIRKEN

8. okto­ber kl. 9.30 er der igen mor­gensang i Ørting Kir­ke med efter­føl­gen­de kaf­fe i Sog­ne­hu­set

GENERALFORSAMLING

8. okto­ber kl. 13.30 hol­der Tors­dags­klub­ben gene­ral­for­sam­ling. For­e­nin­gen giver kaf­fe – og bag­ef­ter kan kor­te­ne fin­des frem. Det er i Sog­ne­hu­set – som sæd­van­ligt.

LIVET FØR OG EFTER ULYKKEN

12. okto­ber kom­mer tid­li­ge­re råd­mand og vice­borg­me­ster i Århus kom­mu­ne Dort­he Lau­sten til Dan­ske Seni­o­rers møde for at hol­de fored­rag om livet før og efter ulyk­ken. Hun bræk­ke­de ryg­gen i 2012 i en ulyk­ke uden for Ørting.

FÆLLESSPISNING

5. novem­ber kl. 12.30 invi­te­rer Tors­dags­klub­ben til fæl­les­spis­ning. Pri­sen er 50 kr – meld dig til sene­st når du kom­mer i klub­ben 29. okto­ber. Det er i Sog­ne­hu­set.

FAMILIEN FARTEN

9. novem­ber kl. 13.30 for­tæl­ler Anne Gret­he Trang­bæk og Hel­ge Rude Kri­sten­sen om deres rej­se rundt i det syd­li­ge Afri­ka. 22.000 km over 4 måne­der i Nami­bia, Botswa­na, Leso­t­ho og Swa­ziland. Dan­ske Seni­o­rer Ørting Fal­ling og Gyl­ling Pen­sio­ni­st­for­e­ning arran­ge­rer. Det er i Gyl­ling for­sam­lings­hus. Pris 60 kr. Til­mel­ding nød­ven­dig sene­st 26. okt. Ring til Tove Fors­berg – 52 38 53 80 – eller Kir­sten Jør­gen­sen – 50 48 47 58