KORT NYT

To nye med­lem­mer valgt

Godt 30 men­ne­sker mød­te i aften op i Sog­ne­hu­set for at væl­ge med­lem­mer til Fjord­pa­sto­ra­tets fæl­les menig­heds­råd. To gen­gan­ge­re og to helt nye med­lem­mer skal repræ­sen­te­re Ørting og Fal­ling sog­ne.

I Ørting blev den nuvæ­ren­de for­mand for menig­heds­rå­det, Jens Peter Peter­sen, valgt sam­men med Git­te Bis­bo Bøgh, der er helt ny i den­ne form for

fri­vil­ligt arbej­de. Til dag­ligt arbej­der hun som admi­ni­stra­tiv leder på Vestsko­len.Som sted­fortræ­der blev Ton­ny H. Jakob­sen valgt. Også han, der har et entre­pre­nør­fir­ma i Hor­sens, er ny i arbej­det.

For Fal­ling sogn blev Knud Appel, som er næst­for­mand for det nuvæ­ren­de menig­heds­råd. Han blev valgt sam­men med Lise Færch, som er ope­ra­tions­sy­geple­jer­ske på Hor­sens Syge­hus.Som sup­ple­an­ter blev Kaj Rude­beck og Else Ros­borg valgt. De bor beg­ge i Amstrup. og har beg­ge tid­li­ge­re været med­lem­mer af menig­heds­rå­det for Ørting Fal­ling.

Hjælp til bekym­re­de børn og unge

Man­ge børn og unge er bekym­re­de og ban­ge for de føl­ger, som Cor­o­na-virus kan få for dem og for deres fami­lie. Deres sko­le er luk­ket, og de møder hel­ler ikke kam­me­ra­ter­ne til de sæd­van­li­ge fri­tidsak­ti­vi­te­ter. Der­for kan de føle sig meget ale­ne med deres bekym­rin­ger.
Især børn og unge, der har nære fami­lie­med­lem­mer i risi­ko­grup­per­ne, bekym­rer sig meget, mel­der råd­giv­nin­ger:

På cyber­hus kan børn og unge chat­te med unge-kon­su­len­ter og med jæv­nal­dren­de

Min olde­mor sid­der helt ale­ne på ple­je­hjem­met…
Min far er syg. Hvad nu hvis han bli­ver smit­tet? Dør han så?
Kan jeg også dø af det?

Fri­tidsak­ti­vi­te­ter er luk­ket ned, og det for­stær­ker man­ge børn og unges ensom­hed

Der­til kom­mer, at nog­le fami­li­er har svært ved at hånd­te­re, når børn, unge og voks­ne plud­se­lig er skal være sam­men en stor del af døg­net i en læn­ge­re peri­o­de, og det kan ska­be kon­flik­ter, der ikke er der i hver­da­gen.

SSP, der står for sam­ar­bej­de mel­lem sko­le, soci­a­le myn­dig­he­der og poli­ti, udvi­der der­for nu mulig­he­der­ne for at børn og unge ano­nymt kan kom­me i kon­takt med unge­kon­su­len­ter, der er parat til at lyt­te, infor­me­re og i det hele taget hjæl­pe.
Odder kom­mu­nes unge­kon­su­len­ter­ne sid­der ved chat­ten tors­dag kl. 13 – 15 og man­dag fra 19 – 21. Børn og unge kan kom­me i kon­takt med dem på adres­sen www​.cyber​hus​.dk/​o​d​der. De har også mulig­hed for her at chat­te med deres jæv­nal­dren­de.

SSP har også åbnet en helt ny sms-chat. Num­me­ret er 25 80 00 55. Her kan alle mel­lem 9 og 23 år skri­ve – og de vil få et svar sene­st dagen efter.

KALENDER

MORGENSANGKIRKEN

8. okto­ber kl. 9.30 er der igen mor­gensang i Ørting Kir­ke med efter­føl­gen­de kaf­fe i Sog­ne­hu­set

GENERALFORSAMLING

8. okto­ber kl. 13.30 hol­der Tors­dags­klub­ben gene­ral­for­sam­ling. For­e­nin­gen giver kaf­fe – og bag­ef­ter kan kor­te­ne fin­des frem. Det er i Sog­ne­hu­set – som sæd­van­ligt.

LIVET FØR OG EFTER ULYKKEN

12. okto­ber kom­mer tid­li­ge­re råd­mand og vice­borg­me­ster i Århus kom­mu­ne Dort­he Lau­sten til Dan­ske Seni­o­rers møde for at hol­de fored­rag om livet før og efter ulyk­ken. Hun bræk­ke­de ryg­gen i 2012 i en ulyk­ke uden for Ørting.

FÆLLESSPISNING

5. novem­ber kl. 12.30 invi­te­rer Tors­dags­klub­ben til fæl­les­spis­ning. Pri­sen er 50 kr – meld dig til sene­st når du kom­mer i klub­ben 29. okto­ber. Det er i Sog­ne­hu­set.

FAMILIEN FARTEN

9. novem­ber kl. 13.30 for­tæl­ler Anne Gret­he Trang­bæk og Hel­ge Rude Kri­sten­sen om deres rej­se rundt i det syd­li­ge Afri­ka. 22.000 km over 4 måne­der i Nami­bia, Botswa­na, Leso­t­ho og Swa­ziland. Dan­ske Seni­o­rer Ørting Fal­ling og Gyl­ling Pen­sio­ni­st­for­e­ning arran­ge­rer. Det er i Gyl­ling for­sam­lings­hus. Pris 60 kr. Til­mel­ding nød­ven­dig sene­st 26. okt. Ring til Tove Fors­berg – 52 38 53 80 – eller Kir­sten Jør­gen­sen – 50 48 47 58