KORT NYT

DET BLEV TIL 3.803 KM

Igen i år vandt Hund­slund lokal­dy­sten. På 2. plad­sen kom Sak­sild, som var med for før­ste gang i år. Gyl­ling snup­pe­de 3. plad­sen og Ørting-Fal­ling blev num­mer fire.

Alt i alt fik kon­kur­ren­cen bor­ge­re i de fire lands­by­er til at løbe, gå og cyk­le 3.803 km.

PROGRAMMER FOR DEN NYE SÆSON

Liter­vis af kaf­fe, kort­spil, bræt­spil, fored­rag, udflug­ter, fæl­les­spis­ning….
Dan­ske Seni­o­rers og Tors­dags­klub­bens pro­gram­mer for den kom­men­de sæson rum­mer gode ople­vel­ser for områ­dets “grå guld”.
Beg­ge pro­gram­mer er nu lagt ind under Lokal­råd og for­e­nin­ger. Som sæd­van­ligt fore­går det i Sog­ne­hu­set på Bils­bæ­kvej i Ørting.

THEJSEN FORLADER FONDEN ØRTING

Dit­te-Marie Thej­sen for­la­der job­bet som vice­for­stan­der på Fon­den Ørting for at bli­ve skole­le­der på Åsko­len, frisko­len i Hør­ning. Hun har arbej­det på opholds­ste­det i mere end 10 år.
Åsko­len har 150 ele­ver fra 0. – 7. klas­se, og en af Thej­sens opga­ver bli­ver at arbej­de med en over­byg­ning. Hun er uddan­net lærer fra Den Frie Lærer­højsko­le. Uddan­nel­sen er spe­ci­elt mål­ret­tet frisko­ler, efter­sko­ler og højskoler.

LOKALRÅD

Hvis du vil vide, hvad Lokal­rå­det for Ørting-Fal­ling arbej­der med for tiden, kan du ori­en­te­re dig i de møde­re­fe­ra­ter, der er lagt ind under ”Lokal­råd og for­e­nin­ger”.
Her fin­der du alle refe­ra­ter fra i år – og også fra de sid­ste par år. Nåe­de du ikke gene­ral­for­sam­lin­gen, kan du sam­me sted fin­de beret­ning, refe­rat og regnskab.

LUK IKKE DE TRÆNGENDE IND

Hvis det rin­ger på døren og frem­me­de beder om lov til at bru­ge dit toilet, skal du ikke luk­ke de træn­gen­de ind. For når de går igen, mang­ler du fle­re gen­stan­de. Den ene er en kvinde.

Det har ældre bebo­e­re i Gyl­ling ople­vet, da de var ven­li­ge mod de frem­me­de. Ven­lig­he­den blev ikke gen­gældt. Så glem med­men­ne­ske­lig­he­den – luk og lås døren. Ring til din nabo eller en anden, hvis de bli­ver uden for.

GENERALFORSAMLING

Alle over 16 år, som bor fat i Ørting-Fal­ling Sog­ne, er med­lem­mer af Lokal­rå­det. Også selv om de hver­ken har udfyldt en blan­ket eller betalt kon­tin­gent, som ellers er det almin­de­li­ge, når man bli­ver med­lem af en for­e­ning.  De kan møde op til gene­ral­for­sam­lin­gen og stem­me. Det­te års gene­ral­for­sam­ling fin­der sted d. 29. marts kl. 19 – 21.30 hos Dine­sen i Fal­ling. Lokal­rå­det har eksi­ste­ret siden okto­ber 2014 og skal være områ­dets kon­takt til kom­mu­nal­be­sty­rel­se og for­valt­ning.  Hvis du vil se, hvad rådet arbej­der med, så find alle møde­re­fe­ra­ter på Lokal­po­sten under Lokal­råd og foreninger.

STØTTE TIL HANDELSPLADSEN

Der er luk­ket så meget som muligt for fry­se­re og køle­re på Han­dels­plad­sen, men alli­ge­vel koster elek­tri­ci­te­ten det hvi­de ud af øjne­ne.  Men Pan­de­ka­ge­bi­len og støt­te­bi­drag ind­brag­te på få timer 16.000 kro­ner – eller et beløb, der bety­der, at reg­nin­gen fra elek­tri­ci­tets­sel­ska­bet for en måneds for­brug, kan beta­les. Pan­de­ka­ge­bi­len done­re­de pen­ge­ne fra to timers salg ved Han­dels­plad­sen, og lands­by­ens bebo­e­re bak­ke­de op og spi­ste fyld­te pan­de­ka­ger til aftens­mad. Den sam­me hjælp fik Dagli’Brugsen i Gylling.

PANDEKAGEBILEN STØTTER LOKALE

Den 9. decem­ber mel­lem kl. 16 og 18 kan man købe pan­de­ka­ger med fyld ved Han­dels­plad­sen i Ørting. Pen­ge­ne fra sal­get går ube­skå­ret til hjælp til at beta­le el-reg­­nin­­gen. I går var Pan­de­ka­ge­bi­len ved Gyl­ling-Brugs­­en – også for at give et til­skud til de sti­gen­de udgifter. 

Valg flyt­ter sang til kirken

Stem­me­bok­se og valg­til­for­ord­ne­de ryk­ker 1. novem­ber ind i Sog­ne­hu­set og fortræn­ger den sang­grup­pe, som ple­jer at mødes der før­ste tirs­dag i måne­den. Men grup­pen kan sta­dig mødes, for kir­ken er reser­ve­ret til dem. Kaf­fen skal sta­dig tages med hjemmefra.

BRUGSEN ER NU ÅBEN KL. 8 – 18

Fra i mor­gen – 1. okto­ber – ændrer Gyl­ling-Brugs­­en åbning­sti­den. Den åbner kl. 8 og luk­ker kl. 18. Der er skå­ret en halv time om mor­ge­nen og en time om afte­nen, og er en kon­se­kvens af, at elek­tri­ci­te­ten koster det hvi­de ud af øjne­ne. De nye tider bety­der, at ingen med­ar­bej­de­re bli­ver fyret.

FDF Ørting-Fal­ling kan fortsætte

Syv voks­ne har meldt sig til at gå ind som fri­vil­li­ge i FDF-arbej­­det. Og det bety­der, at kred­sen kan fort­sæt­te. Ikke kun børn fra det­te områ­de er med i den loka­le FDF-kreds. Også børn fra Gyl­ling del­ta­ger.
De kan nu alle mødes igen 1. sep­tem­ber kl. 18.30 ved spej­der­hyt­ten på Tof­ten i Ørting.

Mari­an­ne Lyst stopper

Sog­ne­præst Mari­an­ne Lyst har valgt at gå på pen­sion ved års­skif­tet. Inden da har hun ferie, der skal afvik­les, så hen­des afskeds­gud­stje­ne­ster bli­ver holdt 27. novem­ber. Det er i Gyl­ling Kir­ke kl. 9.30, og kl. 10.30 på Alrø.

Pas på kanterne

Cykel­stien mel­lem Ørting og Odder har nu fået et lag asfalt, der har dæk­ket de rev­ner, der for­år­sa­ge­de en del uheld. Den smal­le cykel­sti har der­for nu fået kan­ter, der kan være far­li­ge, hvis cyk­li­ster også lader Tour de Fran­­ce-febe­ren sni­ge sig ind på turen til arbej­de og over­ha­ler. Så pas på.

CYKELSTIERNE SKAL FORBEDRES

”Det kom­mer på i løbet af for­å­ret – i hvert fald inden som­mer­fe­ri­en”.
”Det” er et nyt slid­lag på cykel­sti­er­ne mel­lem Ørting og Odder. Og løf­tet om for­bed­ring af cykel­stien er givet af for­man­den for Kli­­ma- og Pla­n­ud­val­get, Kre­sten Bjer­re i Hor­sens Fol­ke­blad 21. janu­ar. Cyk­li­ster har i lang tid kla­get over de dår­li­ge for­hold, der har bety­det, at man­ge er væltet.

KAFFEN SERVERESKIRKEN

Så meget er aflyst eller udskudt. Men ikke mor­gensan­gen i kir­ken. Den bli­ver gen­nem­ført 13. janu­ar kl. 9.30 som plan­lagt. Ene­ste ændring er, at der ikke bag­ef­ter er mor­genkaf­fe i Sog­ne­hu­set. Kaf­fen bli­ver den­ne gang ser­ve­ret i kir­ken. Virus-reg­­ler­­ne bli­ver over­holdt, så det er trygt at deltage. 

Kul­tur­me­d­ar­bej­de­ren: “Det er vig­tigt, vi har den soci­a­le del med i aktiviteterne”

Sti­ne Storm Søn­der­gaard bor i Sil­ke­borg, så det skæp­per godt til kør­sels­fradra­get, når hen­des kon­tor er i Sog­ne­hu­set på Bils­bæ­kvej i Ørting.  
”Det er måske lidt langt mel­lem mit arbej­de og mit hjem. Men jeg kan godt lide at køre”, siger hun. ”På ture­ne frem og til­ba­ge, får jeg tænkt over en mas­se og får nye ide­er, og da jeg har mand og tre børn på 19, 16 og 12 år i Sil­ke­borg, bli­ver det ikke lige med det før­ste, vi flyt­ter efter mit arbejde”.

KIRKEKULTURMEDARBEJDER OG MUSIKER

Sti­ne blev for lidt mere end et år siden ansat som Fjord­pa­sto­ra­tets kir­ke-kul­tur­me­d­ar­bej­der, og hun fun­ge­rer også som orga­nist. Hun er uddan­net fra musik­kon­ser­va­to­ri­et og har tid­li­ge­re arbej­det i Sil­ke­borg, fra 2006 med opga­ver i Folkekirken.

Bag stil­lin­gen i Fjord­pa­sto­ra­tet gem­mer sig, at hun sam­men med akti­vi­tets­ud­val­get koor­di­ne­rer samt­li­ge akti­vi­te­ter under menig­heds­rå­det. Den nye struk­tur læg­ger op til, at der er behov for en koor­di­ne­ring af de man­ge akti­vi­te­ter, der løf­tes af såvel præ­ster, kir­kens per­so­na­le, menig­heds­rå­ds­med­lem­mer og en bred vif­te af loka­le fri­vil­li­ge, der arbej­der med bør­ne­ak­ti­vi­te­ter, fored­rag, fæl­lesang, kon­cer­ter, højsko­le­da­ge, kir­kecafé osv.

De fri­vil­li­ge sik­rer et bredt udvalg af arrangementer

”Vi har man­ge fri­vil­li­ge i de seks sog­ne, som Fjord­pa­sto­ra­tet dæk­ker”, siger Sti­ne. ”Uden dem – fær­re akti­vi­te­ter. Nog­le har truk­ket sig lidt til­ba­ge i for­bin­del­se med sog­ne­sam­men­læg­nin­gen, men vi ser hel­dig­vis tegn på, at fle­re nu er klar til fort­sat at være med til at hol­de liv i kir­ker­ne. Det er meget nød­ven­digt med fri­vil­lig­he­den, som kan være med til at åbne kir­ker­ne lokalt, nu hvor præ­ster og ansat­te har fået et stort geo­gra­fisk områ­de at vir­ke i. Tre gan­ge om året hol­der vi net­værks­mø­der for alle, der vil være med, og på det møde kan del­ta­ger­ne kom­me med ide­er til akti­vi­te­ter, de ger­ne vil sæt­te i gang, og vi kan drøf­te dem og få dem ud i livet”.

DET SOCIALE ER VIGTIGT

Med bag­grund i musik­kon­ser­va­to­ri­et og kir­kemu­siks­ko­len har man­ge af de akti­vi­te­ter som Sti­ne selv står for, at gøre med sang og musik – f.eks. baby­sal­mesang, som lige nu sam­ler 14 for­æl­dre med deres børn, som alle er mel­lem to og ti måne­der gam­le. Efter godt en halv time med sang og musik i kir­ken, spi­ser for­æl­dre­ne rundstyk­ker og drik­ker kaf­fe i Sog­ne­hu­set. Og der er rum til at snak­ke om alt.

“Det er vig­tigt, vi har den soci­a­le del med i arbejdet”

Sam­men med kir­kesan­ge­ren er hun også med til at arran­ge­re mor­gensang i Ørting Kir­ke en gang om måne­den. Det ple­jer at sam­le 20 – 25 men­ne­sker, og som ved baby­sal­mesang går del­ta­ger­ne efter en halv times tid over i Sog­ne­hu­set til fæl­les mor­genkaf­fe og sang fra Højskolebogen.

”Jeg synes, det er vig­tigt at have den soci­a­le del med”, siger hun. ”Til mor­gensang kom­mer man­ge enli­ge ældre, og for dem er det vig­tigt, at de kan være sam­men med og snak­ke med andre”.

Hun vil ger­ne sæt­te fle­re akti­vi­te­ter i gang for børn. Hun har tid­li­ge­re arbej­det med bør­ne­kor, og hun skri­ver og sæt­ter også selv musik til bør­ne­sal­mer og bør­ne­san­ge. Hun har net­op været på Hund­slund sko­le for at dele sang­bø­ger ud til bør­ne­ne og syn­ge mor­gensang med dem, og det bli­ver ikke sid­ste gang, hun kom­mer. ”Musik bety­der også meget i min egen fami­lie”, siger hun.

FORÆLDRENE VAR 68´ERE

”Mine bedste­for­æl­dre på Fyn, som betød meget for mig, var en del af højsko­le – og frisko­le­mil­jø­et og af Grundtvigs tan­ker om den rum­me­li­ge kir­ke. Og det har også præ­get mig, for her var kir­ke­liv og stor plads til det ånde­li­ge. Jeg har sid­det til man­ge sog­ne­hus arran­ge­men­ter og på kir­ke­bæn­ken ved siden af min bed­ste­mor”, siger Sti­ne, ”og jeg er døbt og viet på Fyn.” Hjem­me i Bil­lund, hvor hun vok­se­de op var det ellers ikke kir­ken, der præ­ge­de hen­des barn­doms­hjem, men i høj grad musik­ken, som hun lær­te af sin far – og man­ge ople­vel­ser med musik­kens fæl­les­skab i en   musiks­ko­le. Sti­ne har spil­let kla­ver siden 8‑års alde­ren og blev sene­re så glad for at spil­le marim­ba, at det fak­tisk var det­te instru­ment, der brag­te hen­de på musik­kon­ser­va­to­ri­et som 19- årig. Hen­des for­æl­dre hør­te til 68-gene­ra­tio­nen med oprør mod insti­tu­tio­ner og auto­ri­te­ter, og net­op i det spæn­dings­felt har Sti­ne skabt sin iden­ti­tet og for­holdt sig til kir­kens rol­le i sam­fun­det. ”Jeg ople­ver, at der i Fjord­pa­sto­ra­tet er en stor åben­hed i hele områ­det. Så jeg føler mig godt til­pas i mit job.

Fol­kekir­ken skal kun­ne rum­me alle

Sti­ne er ikke i tvivl. Fol­kekir­ken skal kun­ne rum­me alle. Og dens opga­ve er at sam­le og styr­ke de soci­a­le net­værk. Åben­he­den skal gæl­de alle. Ikke kun dem, der kom­mer i kir­ken regelmæssigt.

AKTIVITETERNE KAN BINDE SAMMEN

Fjord­pa­sto­ra­tet dæk­ker seks sog­ne, og der er sta­dig arbej­de med at få det hele til at hæn­ge sam­men som en enhed med fæl­les menig­heds­råd, per­so­na­le og fæl­les arrangementer.

”Jeg blev først ansat, da Fjord­pa­sto­ra­tet var en rea­li­tet”, siger Sti­ne.  ”Så jeg har ikke en vi-ple­jer-baga­ge.  For mig var det hele nyt, men jeg for­står sag­tens dem, der føler, at noget lokalt blev taget fra dem ved sam­men­læg­nin­gen. Jeg håber på – og er også ret sik­ker på – at de fæl­les ople­vel­ser, der kom­mer af de man­ge akti­vi­te­ter, kan være med til at bin­de pasto­ra­tet sam­men.  Man kan sag­tens kom­me til kon­cert i Gyl­ling, selv om man bor i Hund­slund, og man kan sag­tens del­ta­ge i et akti­vi­tets­mø­de på Alrø, selv om man bor i Torrild. 

(Når du bor i Fjord­pa­sto­ra­tet, kan du bestil­le kir­ke­bil til gud­stje­ne­ster og arran­ge­men­ter. Ring 48484848 sene­st halvan­den time før du ger­ne vil afsted)

KALENDER


MORGENSANG OG KAFFE

Mor­gensan­gen begyn­der i kir­ken 11. april kl. 09.30 og efter en halv times tid, er der kaf­fe og rundstyk­ker i sog­ne­hu­set. Alle fra Fjord­pa­sto­ra­tet kan være med. Og kni­ber det med at kom­me til Bils­bæ­kvej i Ørting, er det muligt at bestil­le gra­tis kir­ke­bil på tlf. 4848 4848. Det skal gøres halvan­den time før ønsket afgang. Hjem igen kører bilen også

LOPPEMARKEDHALLEN

Lør­dag d. 13. april vil fri­vil­li­ge ind­sam­le lop­per over hele områ­det til salg på Lop­pe­mar­ke­det i Ørting Hal­len 14. april kl. 12 – kl.15. Beg­ge dage er der brug for fle­re hjælpere. 

SPISEVENNER

På menu­en er fiske­filet med kar­to­f­ler, per­sil­lesovs og dam­pe­de grønt­sa­ger, når Spi­se­ven­ner mødes igen 16. april kl. 12 i Ørting Hal­lens Café.

GENERALFORSAMLING

Lokal­hi­sto­risk arkiv for Gyl­ling og Omegn hol­der gene­ral­for­sam­ling 22. april kl. 19 i arki­vets loka­ler på skolen. 

ER DER KANDIS

Desvær­re – for dem, der kom for sent – er alle 500 bil­let­ter der giver adgang til spis­ning og hal­bal solgt. Men vil man nøjes med hal­bal og Kan­dis, er 70 bil­let­ter udbudt til salg. Køb her.