KORT NYT

LUK IKKE DE TRÆNGENDE IND

Hvis det rin­ger på døren og frem­me­de beder om lov til at bru­ge dit toilet, skal du ikke luk­ke de træn­gen­de ind. For når de går igen, mang­ler du fle­re gen­stan­de. Den ene er en kvinde. 

Det har ældre bebo­e­re i Gyl­ling ople­vet, da de var ven­li­ge mod de frem­me­de. Ven­lig­he­den blev ikke gen­gældt. Så glem med­men­ne­ske­lig­he­den – luk og lås døren. Ring til din nabo eller en anden, hvis de bli­ver uden for. 

GENERALFORSAMLING

Alle over 16 år, som bor fat i Ørting-Fal­ling Sog­ne, er med­lem­mer af Lokal­rå­det. Også selv om de hver­ken har udfyldt en blan­ket eller betalt kon­tin­gent, som ellers er det almin­de­li­ge, når man bli­ver med­lem af en for­e­ning.  De kan møde op til gene­ral­for­sam­lin­gen og stem­me. Det­te års gene­ral­for­sam­ling fin­der sted d. 29. marts kl. 19 – 21.30 hos Dine­sen i Fal­ling. Lokal­rå­det har eksi­ste­ret siden okto­ber 2014 og skal være områ­dets kon­takt til kom­mu­nal­be­sty­rel­se og for­valt­ning.  Hvis du vil se, hvad rådet arbej­der med, så find alle møde­re­fe­ra­ter på Lokal­po­sten under Lokal­råd og foreninger. 

STØTTE TIL HANDELSPLADSEN

Der er luk­ket så meget som muligt for fry­se­re og køle­re på Han­dels­plad­sen, men alli­ge­vel koster elek­tri­ci­te­ten det hvi­de ud af øjne­ne.  Men Pan­de­ka­ge­bi­len og støt­te­bi­drag ind­brag­te på få timer 16.000 kro­ner – eller et beløb, der bety­der, at reg­nin­gen fra elek­tri­ci­tets­sel­ska­bet for en måneds for­brug, kan beta­les. Pan­de­ka­ge­bi­len done­re­de pen­ge­ne fra to timers salg ved Han­dels­plad­sen, og lands­by­ens bebo­e­re bak­ke­de op og spi­ste fyld­te pan­de­ka­ger til aftens­mad. Den sam­me hjælp fik Dagli’Brugsen i Gylling. 

PANDEKAGEBILEN STØTTER LOKALE

Den 9. decem­ber mel­lem kl. 16 og 18 kan man købe pan­de­ka­ger med fyld ved Han­dels­plad­sen i Ørting. Pen­ge­ne fra sal­get går ube­skå­ret til hjælp til at beta­le el-reg­­nin­­gen. I går var Pan­de­ka­ge­bi­len ved Gyl­ling-Brugs­­en – også for at give et til­skud til de sti­gen­de udgifter. 

Valg flyt­ter sang til kirken

Stem­me­bok­se og valg­til­for­ord­ne­de ryk­ker 1. novem­ber ind i Sog­ne­hu­set og fortræn­ger den sang­grup­pe, som ple­jer at mødes der før­ste tirs­dag i måne­den. Men grup­pen kan sta­dig mødes, for kir­ken er reser­ve­ret til dem. Kaf­fen skal sta­dig tages med hjemmefra. 

BRUGSEN ER NU ÅBEN KL. 8 – 18

Fra i mor­gen – 1. okto­ber – ændrer Gyl­ling-Brugs­­en åbning­sti­den. Den åbner kl. 8 og luk­ker kl. 18. Der er skå­ret en halv time om mor­ge­nen og en time om afte­nen, og er en kon­se­kvens af, at elek­tri­ci­te­ten koster det hvi­de ud af øjne­ne. De nye tider bety­der, at ingen med­ar­bej­de­re bli­ver fyret. 

FDF Ørting-Fal­ling kan fortsætte

Syv voks­ne har meldt sig til at gå ind som fri­vil­li­ge i FDF-arbej­­det. Og det bety­der, at kred­sen kan fort­sæt­te. Ikke kun børn fra det­te områ­de er med i den loka­le FDF-kreds. Også børn fra Gyl­ling del­ta­ger.De kan nu alle mødes igen 1. sep­tem­ber kl. 18.30 ved spej­der­hyt­ten på Tof­ten i Ørting. 

Mari­an­ne Lyst stopper

Sog­ne­præst Mari­an­ne Lyst har valgt at gå på pen­sion ved års­skif­tet. Inden da har hun ferie, der skal afvik­les, så hen­des afskeds­gud­stje­ne­ster bli­ver holdt 27. novem­ber. Det er i Gyl­ling Kir­ke kl. 9.30, og kl. 10.30 på Alrø. 

Pas på kanterne

Cykel­stien mel­lem Ørting og Odder har nu fået et lag asfalt, der har dæk­ket de rev­ner, der for­år­sa­ge­de en del uheld. Den smal­le cykel­sti har der­for nu fået kan­ter, der kan være far­li­ge, hvis cyk­li­ster også lader Tour de Fran­­ce-febe­ren sni­ge sig ind på turen til arbej­de og over­ha­ler. Så pas på. 

CYKELSTIERNE SKAL FORBEDRES

”Det kom­mer på i løbet af for­å­ret – i hvert fald inden som­mer­fe­ri­en”.”Det” er et nyt slid­lag på cykel­sti­er­ne mel­lem Ørting og Odder. Og løf­tet om for­bed­ring af cykel­stien er givet af for­man­den for Kli­­ma- og Pla­n­ud­val­get, Kre­sten Bjer­re i Hor­sens Fol­ke­blad 21. janu­ar. Cyk­li­ster har i lang tid kla­get over de dår­li­ge for­hold, der har bety­det, at man­ge er væltet. 

KAFFEN SERVERESKIRKEN

Så meget er aflyst eller udskudt. Men ikke mor­gensan­gen i kir­ken. Den bli­ver gen­nem­ført 13. janu­ar kl. 9.30 som plan­lagt. Ene­ste ændring er, at der ikke bag­ef­ter er mor­genkaf­fe i Sog­ne­hu­set. Kaf­fen bli­ver den­ne gang ser­ve­ret i kir­ken. Virus-reg­­ler­­ne bli­ver over­holdt, så det er trygt at deltage. 

AFLYSNINGER RAMMER ÆLDRE MENNESKER

Dan­ske Seni­o­rer afly­ser gene­ral­for­sam­lin­gen 10. janu­ar, men håber at kun­ne hol­de den 14. marts kl. 13.30. For­e­nin­gen kan dog glæ­de sig over, at 50 ældre nåe­de at del­ta­ge i jule­mid­da­gen med mad fra Sko­v­bak­ken, før alt luk­ke­de ned. Tors­dags­klub­ben begyn­der først igen 20. janu­ar. Spi­se­ven­ner håber dog at kun­ne sam­le ældre men­ne­sker i Ørting Hal­lens Café d. 18. janu­ar kl. 12. Bli­ver restrik­tio­ner­ne ikke stram­met yder­li­ge­re, lever Cafe­en op til kravene. 

Cor­o­na-aflys­ning

Der bli­ver ingen jule­kon­cert i Fal­ling Kir­ke 14. decem­ber. Menig­heds­rå­det har beslut­tet, at kon­cer­ten med Odder Voi­ces ikke skal gen­nem­fø­res på grund af risi­ko­en for smit­te med Cor­o­­na-virus – eller en af Covid 19’s efter­hån­den man­ge vari­an­ter. End­nu er der ingen mel­din­ger om jule­g­ud­stje­ne­ster­ne i Fjord­pa­sto­ra­tets kirker. 

TRE FRA VORES OMRÅDE VALGT

Den nye kom­mu­nal­be­sty­rel­se får tre med­lem­mer fra vores område. 

Det er Katja Ive­sø fra Gyl­ling valgt for de radi­ka­le, Klaus Rafa­el Jen­sen fra Fal­ling – valgt for de kon­ser­va­ti­ve og Lene Aagaard fra Ørting – valgt for Venstre. 

Det var meget tæt på, at også Jan Kjær­s­gaard fra Ørting var ble­vet valgt. Hav­de han fået 10 mere end de 147 per­son­li­ge stem­mer, han fik, var han også ble­vet valgt. 

Stem­me­pro­cen­ter­ne svin­ge­de en del i områ­det. På Alrø valg­te 88,8 pro­cent af væl­ger­ne at stem­me, i Ørting-Fal­ling var det 74,3 pro­cent og Gyl­ling kun 68,7 procent. 

FØRSTE CORONA-AFLYSNING

Lone Vitus og Søren Kvist på Brand­by­ge­gaard afly­ser årets jule­mar­ked med den begrun­del­se, at “intet tyder på, at det er en god idé at brin­ge man­ge men­ne­sker sam­men inden­dørs de kom­men­de måneder”. 

Der er man­ge timers for­be­re­del­se i at få det sto­re mar­ked i træla­den til­ret­telagt. Og det kan være spildt, hvis tal­le­ne for antal­let af smit­te­de og hospi­tal­s­ind­lag­te fort­sæt­ter med at sti­ge. Der­for væl­ger de at afly­se alle­re­de nu. 

Kul­tur­me­d­ar­bej­de­ren: “Det er vig­tigt, vi har den soci­a­le del med i aktiviteterne”

Sti­ne Storm Søn­der­gaard bor i Sil­ke­borg, så det skæp­per godt til kør­sels­fradra­get, når hen­des kon­tor er i Sog­ne­hu­set på Bils­bæ­kvej i Ørting.  
”Det er måske lidt langt mel­lem mit arbej­de og mit hjem. Men jeg kan godt lide at køre”, siger hun. ”På ture­ne frem og til­ba­ge, får jeg tænkt over en mas­se og får nye ide­er, og da jeg har mand og tre børn på 19, 16 og 12 år i Sil­ke­borg, bli­ver det ikke lige med det før­ste, vi flyt­ter efter mit arbejde”.

KIRKEKULTURMEDARBEJDER OG MUSIKER

Sti­ne blev for lidt mere end et år siden ansat som Fjord­pa­sto­ra­tets kir­ke-kul­tur­me­d­ar­bej­der, og hun fun­ge­rer også som orga­nist. Hun er uddan­net fra musik­kon­ser­va­to­ri­et og har tid­li­ge­re arbej­det i Sil­ke­borg, fra 2006 med opga­ver i Folkekirken.

Bag stil­lin­gen i Fjord­pa­sto­ra­tet gem­mer sig, at hun sam­men med akti­vi­tets­ud­val­get koor­di­ne­rer samt­li­ge akti­vi­te­ter under menig­heds­rå­det. Den nye struk­tur læg­ger op til, at der er behov for en koor­di­ne­ring af de man­ge akti­vi­te­ter, der løf­tes af såvel præ­ster, kir­kens per­so­na­le, menig­heds­rå­ds­med­lem­mer og en bred vif­te af loka­le fri­vil­li­ge, der arbej­der med bør­ne­ak­ti­vi­te­ter, fored­rag, fæl­lesang, kon­cer­ter, højsko­le­da­ge, kir­kecafé osv.

De fri­vil­li­ge sik­rer et bredt udvalg af arrangementer

”Vi har man­ge fri­vil­li­ge i de seks sog­ne, som Fjord­pa­sto­ra­tet dæk­ker”, siger Sti­ne. ”Uden dem – fær­re akti­vi­te­ter. Nog­le har truk­ket sig lidt til­ba­ge i for­bin­del­se med sog­ne­sam­men­læg­nin­gen, men vi ser hel­dig­vis tegn på, at fle­re nu er klar til fort­sat at være med til at hol­de liv i kir­ker­ne. Det er meget nød­ven­digt med fri­vil­lig­he­den, som kan være med til at åbne kir­ker­ne lokalt, nu hvor præ­ster og ansat­te har fået et stort geo­gra­fisk områ­de at vir­ke i. Tre gan­ge om året hol­der vi net­værks­mø­der for alle, der vil være med, og på det møde kan del­ta­ger­ne kom­me med ide­er til akti­vi­te­ter, de ger­ne vil sæt­te i gang, og vi kan drøf­te dem og få dem ud i livet”.

DET SOCIALE ER VIGTIGT

Med bag­grund i musik­kon­ser­va­to­ri­et og kir­kemu­siks­ko­len har man­ge af de akti­vi­te­ter som Sti­ne selv står for, at gøre med sang og musik – f.eks. baby­sal­mesang, som lige nu sam­ler 14 for­æl­dre med deres børn, som alle er mel­lem to og ti måne­der gam­le. Efter godt en halv time med sang og musik i kir­ken, spi­ser for­æl­dre­ne rundstyk­ker og drik­ker kaf­fe i Sog­ne­hu­set. Og der er rum til at snak­ke om alt.

“Det er vig­tigt, vi har den soci­a­le del med i arbejdet”

Sam­men med kir­kesan­ge­ren er hun også med til at arran­ge­re mor­gensang i Ørting Kir­ke en gang om måne­den. Det ple­jer at sam­le 20 – 25 men­ne­sker, og som ved baby­sal­mesang går del­ta­ger­ne efter en halv times tid over i Sog­ne­hu­set til fæl­les mor­genkaf­fe og sang fra Højskolebogen.

”Jeg synes, det er vig­tigt at have den soci­a­le del med”, siger hun. ”Til mor­gensang kom­mer man­ge enli­ge ældre, og for dem er det vig­tigt, at de kan være sam­men med og snak­ke med andre”.

Hun vil ger­ne sæt­te fle­re akti­vi­te­ter i gang for børn. Hun har tid­li­ge­re arbej­det med bør­ne­kor, og hun skri­ver og sæt­ter også selv musik til bør­ne­sal­mer og bør­ne­san­ge. Hun har net­op været på Hund­slund sko­le for at dele sang­bø­ger ud til bør­ne­ne og syn­ge mor­gensang med dem, og det bli­ver ikke sid­ste gang, hun kom­mer. ”Musik bety­der også meget i min egen fami­lie”, siger hun.

FORÆLDRENE VAR 68´ERE

”Mine bedste­for­æl­dre på Fyn, som betød meget for mig, var en del af højsko­le – og frisko­le­mil­jø­et og af Grundtvigs tan­ker om den rum­me­li­ge kir­ke. Og det har også præ­get mig, for her var kir­ke­liv og stor plads til det ånde­li­ge. Jeg har sid­det til man­ge sog­ne­hus arran­ge­men­ter og på kir­ke­bæn­ken ved siden af min bed­ste­mor”, siger Sti­ne, ”og jeg er døbt og viet på Fyn.” Hjem­me i Bil­lund, hvor hun vok­se­de op var det ellers ikke kir­ken, der præ­ge­de hen­des barn­doms­hjem, men i høj grad musik­ken, som hun lær­te af sin far – og man­ge ople­vel­ser med musik­kens fæl­les­skab i en   musiks­ko­le. Sti­ne har spil­let kla­ver siden 8‑års alde­ren og blev sene­re så glad for at spil­le marim­ba, at det fak­tisk var det­te instru­ment, der brag­te hen­de på musik­kon­ser­va­to­ri­et som 19- årig. Hen­des for­æl­dre hør­te til 68-gene­ra­tio­nen med oprør mod insti­tu­tio­ner og auto­ri­te­ter, og net­op i det spæn­dings­felt har Sti­ne skabt sin iden­ti­tet og for­holdt sig til kir­kens rol­le i sam­fun­det. ”Jeg ople­ver, at der i Fjord­pa­sto­ra­tet er en stor åben­hed i hele områ­det. Så jeg føler mig godt til­pas i mit job.

Fol­kekir­ken skal kun­ne rum­me alle

Sti­ne er ikke i tvivl. Fol­kekir­ken skal kun­ne rum­me alle. Og dens opga­ve er at sam­le og styr­ke de soci­a­le net­værk. Åben­he­den skal gæl­de alle. Ikke kun dem, der kom­mer i kir­ken regelmæssigt.

AKTIVITETERNE KAN BINDE SAMMEN

Fjord­pa­sto­ra­tet dæk­ker seks sog­ne, og der er sta­dig arbej­de med at få det hele til at hæn­ge sam­men som en enhed med fæl­les menig­heds­råd, per­so­na­le og fæl­les arrangementer.

”Jeg blev først ansat, da Fjord­pa­sto­ra­tet var en rea­li­tet”, siger Sti­ne.  ”Så jeg har ikke en vi-ple­jer-baga­ge.  For mig var det hele nyt, men jeg for­står sag­tens dem, der føler, at noget lokalt blev taget fra dem ved sam­men­læg­nin­gen. Jeg håber på – og er også ret sik­ker på – at de fæl­les ople­vel­ser, der kom­mer af de man­ge akti­vi­te­ter, kan være med til at bin­de pasto­ra­tet sam­men.  Man kan sag­tens kom­me til kon­cert i Gyl­ling, selv om man bor i Hund­slund, og man kan sag­tens del­ta­ge i et akti­vi­tets­mø­de på Alrø, selv om man bor i Torrild. 

(Når du bor i Fjord­pa­sto­ra­tet, kan du bestil­le kir­ke­bil til gud­stje­ne­ster og arran­ge­men­ter. Ring 48484848 sene­st halvan­den time før du ger­ne vil afsted)

KALENDER

LOPPEMARKED ALRØ RUNDT

27. – 28. maj kl. 10 – 16 beg­ge dage hol­der Alrø lop­pe­mar­ked. Der vil være boder over hele øen.

PINSE GARAGESALG

28.maj kl. 10 – 15 fejrer børn og voks­ne i Gyl­ling pin­sen med gara­ge­salg. Der vil være boder over hele landsbyen.

CIRKUSHALLEN

04. juni kl. 15 er Cir­kus Mascot i Ørting Hal­len med fore­stil­lin­gen “Glad i låget”. Det er cir­kus i bør­ne­høj­de for hele fami­li­en. Bil­let­ter kan købes her

GRUNDLOVSFEST VED MØLLEN
05. juni fra kl. 14 – 17 invi­te­rer Katja Ive­søe og Kas­per Toms­høj til grund­lovs­fest ved Gyl­ling Møl­le. Taler og underholdning. 

PROGRAMMER:

Pro­gram­mer­ne for akti­vi­te­ter­ne i Dan­ske Seni­o­rer og i Tors­dags­klub­ben er nu lagt ind under “Lokal­råd og for­e­nin­ger”. Se et væld af akti­vi­te­ter som fored­rag, kort­spil, hyg­ge, fæl­les­spis­nin­ger og udflugter.