KORT NYT

DET BLEV TIL 3.803 KM

Igen i år vandt Hund­slund lokal­dy­sten. På 2. plad­sen kom Sak­sild, som var med for før­ste gang i år. Gyl­ling snup­pe­de 3. plad­sen og Ørting-Fal­ling blev num­mer fire.

Alt i alt fik kon­kur­ren­cen bor­ge­re i de fire lands­by­er til at løbe, gå og cyk­le 3.803 km.

PROGRAMMER FOR DEN NYE SÆSON

Liter­vis af kaf­fe, kort­spil, bræt­spil, fored­rag, udflug­ter, fæl­les­spis­ning….
Dan­ske Seni­o­rers og Tors­dags­klub­bens pro­gram­mer for den kom­men­de sæson rum­mer gode ople­vel­ser for områ­dets “grå guld”.
Beg­ge pro­gram­mer er nu lagt ind under Lokal­råd og for­e­nin­ger. Som sæd­van­ligt fore­går det i Sog­ne­hu­set på Bils­bæ­kvej i Ørting.

THEJSEN FORLADER FONDEN ØRTING

Dit­te-Marie Thej­sen for­la­der job­bet som vice­for­stan­der på Fon­den Ørting for at bli­ve skole­le­der på Åsko­len, frisko­len i Hør­ning. Hun har arbej­det på opholds­ste­det i mere end 10 år.
Åsko­len har 150 ele­ver fra 0. – 7. klas­se, og en af Thej­sens opga­ver bli­ver at arbej­de med en over­byg­ning. Hun er uddan­net lærer fra Den Frie Lærer­højsko­le. Uddan­nel­sen er spe­ci­elt mål­ret­tet frisko­ler, efter­sko­ler og højskoler.

LOKALRÅD

Hvis du vil vide, hvad Lokal­rå­det for Ørting-Fal­ling arbej­der med for tiden, kan du ori­en­te­re dig i de møde­re­fe­ra­ter, der er lagt ind under ”Lokal­råd og for­e­nin­ger”.
Her fin­der du alle refe­ra­ter fra i år – og også fra de sid­ste par år. Nåe­de du ikke gene­ral­for­sam­lin­gen, kan du sam­me sted fin­de beret­ning, refe­rat og regnskab.

LUK IKKE DE TRÆNGENDE IND

Hvis det rin­ger på døren og frem­me­de beder om lov til at bru­ge dit toilet, skal du ikke luk­ke de træn­gen­de ind. For når de går igen, mang­ler du fle­re gen­stan­de. Den ene er en kvinde.

Det har ældre bebo­e­re i Gyl­ling ople­vet, da de var ven­li­ge mod de frem­me­de. Ven­lig­he­den blev ikke gen­gældt. Så glem med­men­ne­ske­lig­he­den – luk og lås døren. Ring til din nabo eller en anden, hvis de bli­ver uden for.

GENERALFORSAMLING

Alle over 16 år, som bor fat i Ørting-Fal­ling Sog­ne, er med­lem­mer af Lokal­rå­det. Også selv om de hver­ken har udfyldt en blan­ket eller betalt kon­tin­gent, som ellers er det almin­de­li­ge, når man bli­ver med­lem af en for­e­ning.  De kan møde op til gene­ral­for­sam­lin­gen og stem­me. Det­te års gene­ral­for­sam­ling fin­der sted d. 29. marts kl. 19 – 21.30 hos Dine­sen i Fal­ling. Lokal­rå­det har eksi­ste­ret siden okto­ber 2014 og skal være områ­dets kon­takt til kom­mu­nal­be­sty­rel­se og for­valt­ning.  Hvis du vil se, hvad rådet arbej­der med, så find alle møde­re­fe­ra­ter på Lokal­po­sten under Lokal­råd og foreninger.

STØTTE TIL HANDELSPLADSEN

Der er luk­ket så meget som muligt for fry­se­re og køle­re på Han­dels­plad­sen, men alli­ge­vel koster elek­tri­ci­te­ten det hvi­de ud af øjne­ne.  Men Pan­de­ka­ge­bi­len og støt­te­bi­drag ind­brag­te på få timer 16.000 kro­ner – eller et beløb, der bety­der, at reg­nin­gen fra elek­tri­ci­tets­sel­ska­bet for en måneds for­brug, kan beta­les. Pan­de­ka­ge­bi­len done­re­de pen­ge­ne fra to timers salg ved Han­dels­plad­sen, og lands­by­ens bebo­e­re bak­ke­de op og spi­ste fyld­te pan­de­ka­ger til aftens­mad. Den sam­me hjælp fik Dagli’Brugsen i Gylling.

PANDEKAGEBILEN STØTTER LOKALE

Den 9. decem­ber mel­lem kl. 16 og 18 kan man købe pan­de­ka­ger med fyld ved Han­dels­plad­sen i Ørting. Pen­ge­ne fra sal­get går ube­skå­ret til hjælp til at beta­le el-reg­­nin­­gen. I går var Pan­de­ka­ge­bi­len ved Gyl­ling-Brugs­­en – også for at give et til­skud til de sti­gen­de udgifter. 

Valg flyt­ter sang til kirken

Stem­me­bok­se og valg­til­for­ord­ne­de ryk­ker 1. novem­ber ind i Sog­ne­hu­set og fortræn­ger den sang­grup­pe, som ple­jer at mødes der før­ste tirs­dag i måne­den. Men grup­pen kan sta­dig mødes, for kir­ken er reser­ve­ret til dem. Kaf­fen skal sta­dig tages med hjemmefra.

BRUGSEN ER NU ÅBEN KL. 8 – 18

Fra i mor­gen – 1. okto­ber – ændrer Gyl­ling-Brugs­­en åbning­sti­den. Den åbner kl. 8 og luk­ker kl. 18. Der er skå­ret en halv time om mor­ge­nen og en time om afte­nen, og er en kon­se­kvens af, at elek­tri­ci­te­ten koster det hvi­de ud af øjne­ne. De nye tider bety­der, at ingen med­ar­bej­de­re bli­ver fyret.

FDF Ørting-Fal­ling kan fortsætte

Syv voks­ne har meldt sig til at gå ind som fri­vil­li­ge i FDF-arbej­­det. Og det bety­der, at kred­sen kan fort­sæt­te. Ikke kun børn fra det­te områ­de er med i den loka­le FDF-kreds. Også børn fra Gyl­ling del­ta­ger.
De kan nu alle mødes igen 1. sep­tem­ber kl. 18.30 ved spej­der­hyt­ten på Tof­ten i Ørting.

Mari­an­ne Lyst stopper

Sog­ne­præst Mari­an­ne Lyst har valgt at gå på pen­sion ved års­skif­tet. Inden da har hun ferie, der skal afvik­les, så hen­des afskeds­gud­stje­ne­ster bli­ver holdt 27. novem­ber. Det er i Gyl­ling Kir­ke kl. 9.30, og kl. 10.30 på Alrø.

Pas på kanterne

Cykel­stien mel­lem Ørting og Odder har nu fået et lag asfalt, der har dæk­ket de rev­ner, der for­år­sa­ge­de en del uheld. Den smal­le cykel­sti har der­for nu fået kan­ter, der kan være far­li­ge, hvis cyk­li­ster også lader Tour de Fran­­ce-febe­ren sni­ge sig ind på turen til arbej­de og over­ha­ler. Så pas på.

CYKELSTIERNE SKAL FORBEDRES

”Det kom­mer på i løbet af for­å­ret – i hvert fald inden som­mer­fe­ri­en”.
”Det” er et nyt slid­lag på cykel­sti­er­ne mel­lem Ørting og Odder. Og løf­tet om for­bed­ring af cykel­stien er givet af for­man­den for Kli­­ma- og Pla­n­ud­val­get, Kre­sten Bjer­re i Hor­sens Fol­ke­blad 21. janu­ar. Cyk­li­ster har i lang tid kla­get over de dår­li­ge for­hold, der har bety­det, at man­ge er væltet.

KAFFEN SERVERESKIRKEN

Så meget er aflyst eller udskudt. Men ikke mor­gensan­gen i kir­ken. Den bli­ver gen­nem­ført 13. janu­ar kl. 9.30 som plan­lagt. Ene­ste ændring er, at der ikke bag­ef­ter er mor­genkaf­fe i Sog­ne­hu­set. Kaf­fen bli­ver den­ne gang ser­ve­ret i kir­ken. Virus-reg­­ler­­ne bli­ver over­holdt, så det er trygt at deltage. 

Kob­ber­kunst­ne­ren med den indre hip­pie er inter­na­tio­nalt anerkendt

Da hun sam­men med Keld Erik boe­de i den gam­le køb­mands­for­ret­ning i Son­d­rup, mang­le­de der noget på væg­ge­ne. Jeg maler da bare selv nog­le bil­le­der, sag­de Met­te. Og det gjor­de hun så. Da hun tog til et gal­le­ri i Viby for at få dem indram­met, sag­de eje­ren: Vil du ikke udstil­le her hos mig? Det vil­le hun, og siden er det gået slag i slag med udstil­lin­ger man­ge for­skel­li­ge ste­der i Dan­mark samt i Firen­ze, Cana­da og Sve­ri­ge. Hen­des vær­ker sæl­ges af fle­re gal­le­ri­er. Og i dag kan hun leve af det, der – før de bare væg­ge i Son­d­rup – kun var en hob­by. Hun begynd­te som selv­stæn­dig på fuld tid i år 2000.

KRISER SKABER SÅRBARHED

Met­te Glas­sy har et lil­le værk­sted ved huset på Aastræ­det i Gyl­ling, hvor hun bor sam­men med sin mand og kat­ten Kalo – husets og værk­ste­dets her­sker. 
Selv om hun alt­så kan leve af arbej­det i værk­ste­det, har hun alli­ge­vel man­dag og tirs­dag et job som handicaphjælper.

”Jeg ople­ve­de i 2008 finanskri­sen og fandt ud af, hvor sår­bar man er som kunst­ner, når alle hol­der igen med at åbne pen­ge­pun­gen – og den sår­bar­hed ople­ve­de man­ge kunst­ne­re også, da Cor­o­na fik poli­ti­ker­ne til at luk­ke sam­fun­det ned”, siger Met­te. ”Så jeg har valgt en model, hvor jeg har en grun­dind­tægt fra 12 timers arbej­de om ugen. Det giver ro i hver­da­gen, og jeg ved, at jeg und­går sår­bar­he­den. Og når jeg kom­mer til­ba­ge til værk­ste­det, kan jeg se på mit arbej­de dér med fri­ske øjne”.

ARBEJDER SYV DAGE OM UGEN

Met­te er glad for arbej­det som han­di­cap­hjæl­per – det giver både mening og energi. 

Det mil­de efter­år­s­vejr ind­by­der til også at arbej­de ude.

”Jeg har også brug for at kom­me ud og møde andre men­ne­sker. Så har jeg fra ons­dag til søn­dag her i værk­ste­det på fuld tid. I de 23 år, jeg nu har arbej­det som selv­stæn­dig, har jeg erfa­ret, at det er vig­tigt for mig at have sam­men­hæn­gen­de dage på værk­ste­det til at ska­be for­dy­bel­se. I wee­ken­der­ne arbej­der jeg også.  At være kunst­ner er en livs­stil og det er lysten, der dri­ver værket”.

HAR EN INDRE HIPPIE

Det lå slet ikke i kor­te­ne, at Met­te skul­le være kunst­ner. Hun har, hvad hun selv kal­der en lidt rodet bag­grund på grund af soci­a­le pro­ble­mer i fami­li­en, så hun ken­der til både bør­ne­hjem og fami­lieple­je.
Hen­des mor og mor­mor male­de akva­rel­ler i fri­ti­den. Men kun som en hob­by. Met­te er uddan­net blom­ster­bin­der og deko­ra­tør, og under de uddan­nel­ser fik hun at vide, at hun var kunst­ne­risk anlagt. Så da hun fik et legat, valg­te hun at uddan­ne sig vide­re på kunstskole.

Måske var det på grund af den lidt rode­de bag­grund, hun udvik­le­de en fan­de­ni­voldsk­hed, som bl.a. før­te hen­de til Austra­li­en, da hun var 17 år. Her arbej­de­de hun som Tra­ck­wor­ker – dvs. hun skul­le var­me væd­de­løbs­he­ste op før jock­ey­en tog over til sel­ve løbet. 

Måske er det den lidt rode­de bag­grund, som har givet hen­de en indre hip­pie, der dyr­ker rum­me­lig­he­den – som ikke sæt­ter men­ne­sker i kas­ser efter gængse normer.

”Det lyder som en kli­ché – en af de aller­mest for­s­lid­te. Men jeg inter­es­se­rer mig for men­ne­sker – alle men­ne­sker. For alt det, der har gjort dem til de per­so­ner, de er. Alle har noget at byde på – også dem, andre kal­der skæ­ve eksi­sten­ser”, siger hun. ”Hvis man på for­hånd sæt­ter et men­ne­ske ned i en boks, får man ikke øje på det – for man har alle­re­de beslut­tet, hvor­dan det men­ne­ske er, som står over­for én”.

HOLDER AF BESTILLINGSOPGAVER

På grund af inter­es­sen for men­ne­sker og for de livsvil­kår, der giver dem deres styr­ker, hol­der Met­te af bestil­lings­op­ga­ver, hvor hun skal ska­be en gave til en eller fle­re personer. 

”Så får jeg besøg af kun­der­ne i værk­ste­det, og jeg får histo­ri­en om det eller de men­ne­sker, der skal have gaven. Det er så op til mig, at få den histo­rie  udtrykt i bil­le­det. De men­ne­sker, der har bestilt vær­ket, er med i hele pro­ces­sen, så det fær­di­ge pro­dukt udtryk­ker de ret­te følel­ser og min­der – at alle ele­men­ter, der ind­går i vær­ket, pas­ser lige præ­cis til mod­ta­ge­ren. Jeg har f.eks. lige lavet et bil­le­de til en sej anæ­ste­si­sy­geple­jer­ske, som har beste­get Mount Eve­rest. Bjer­get skul­le ind­gå i bil­le­det – i det kob­ber relief – jeg skul­le ska­be til hen­de. Den slags arbej­der hol­der jeg meget af”, siger Mette.

KOBBER OG LOPPEMARKEDSFUND

Met­tes vær­ker har dyb­de – frem­står som reli­ef­fer. Kob­ber i man­ge for­skel­li­ge for­mer og far­ver er en fast del, og hun lader også mate­ri­a­ler fra helt for­skel­li­ge ver­de­ner og fra gam­mel tid ind­gå. Det kan være et beslag fra en gam­mel kom­mo­de, der er ble­vet pat­i­ne­ret og kom­bi­ne­ret med et histo­risk doku­ment – et node­pa­pir, en gam­mel tekst. en nøg­le, en gam­mel mønt. Måske fin­der hun plads til et af hen­des egne dig­te om til­væ­rel­sens sto­re pro­ble­mer: livet og døden, fri­hed, ansvar, for­hol­det til naturen….

Far­ver­ne får en intens dyb­de og over­fla­den vir­ker nog­le ste­der som læder, andre ste­der som stum­per af bark. Kob­be­ret får lov til at stå pat­i­ne­ret med sin dybe, var­me, bru­ne over­fla­de som kon­trast til de bear­bej­de­de lysen­de blan­ke figu­rer. Der er man­ge lag i Met­tes vær­ker, og de giver veks­len­de lys- og skyg­ge­virk­nin­ger. Øjet går på van­dring, og for­tæl­lin­ger­ne myl­drer frem og skif­ter karakter.

HAR ET PERSONLIGT SEGL

”Når jeg rej­ser i Ita­li­en og Spa­ni­en, går jeg på loka­le mar­ke­der for at fin­de de gam­le ting, jeg kan bru­ge. Men jeg fin­der også de gam­le ting på mar­ke­der her i lan­det”, siger Met­te. ”Så tæn­ker jeg på, hvil­ke hæn­der, der har haft fat i gen­stan­de­ne, før jeg fik dem. Og til tider kal­der en gen­stand på et stør­re research-arbej­de. Hvis der f.eks. er et våbenskjold i en gam­mel mønt. Hvor kom­mer det fra? Eller hvis det er et gam­melt brev – hvem skrev det og til hvem?”.

På bag­si­den af Met­tes vær­ker fin­der man en lil­le tekst om de gam­le ting, der ind­går i det. Og også hen­des per­son­li­ge segl. For i mod­sæt­ning til man­ge andre kunst­ne­re, skri­ver hun ikke sit navn i neder­ste høj­re hjør­ne. Efter hen­des mening vil det blot for­styr­re det, hun vil udtryk­ke i værket.

JUL HOS FRU MØLLER

Der er ikke tale om mas­se­pro­duk­tion på værk­ste­det på Aastræ­det i Gyl­ling. Ikke noget med tre male­ri­er eller reli­ef­fer om ugen. Met­tes vær­ker tager den tid, de nu engang tager. Og det er lang tid. For pro­ces­sen med at irre, ska­be pat­i­na er lang­som­me­lig, og kva­li­te­ten skal være i top.

Rester af kob­ber kan bli­ve til jule­py­nt, der skal med til Fru Møl­ler i december

Lige nu hæn­ger der lidt kob­ber-jule­py­nt på væg­ge­ne i det lil­le rum og Met­te arbej­der med små fla­der. For hele jule­må­ne­den er hun at fin­de hos Fru Møl­ler. Her vil der være mulig­hed for både at se og købe – også uden på for­hånd at have til­la­del­se fra en bankrådgiver.

TIDEN RÆKKER IKKE

I fle­re hjem i Gyl­ling og omegn hæn­ger Met­tes små vær­ker alle­re­de. Dem har hun done­ret, når fri­vil­li­ge fra lands­by­ens for­e­nin­ger har været på jagt efter gevin­ster til ban­ko eller som præ­mi­er til arran­ge­men­ter i Møl­len eller i for­bin­del­se med byfesten. 

Men hun er ikke selv aktiv som fri­vil­lig. ”Vi er så gla­de for at bo i Gyl­ling”, siger hun. ”Vi har gode nabo­er – her er man­ge for­skel­li­ge men­ne­sker, så man­ge for­e­nin­ger og arran­ge­men­ter, Vi del­ta­ger, når der er kon­cer­ter og når der sker noget i eller ved Møl­len. Men når der skal være tid til arbej­det som han­di­cap­hjæl­per og til at arbej­de i værk­ste­det på fuld tid, kan jeg ikke fin­de timer til også at arbej­de som frivillig”.

NAVNET GLASSY

Op mod væg­ge­ne både ude og inde, står sto­re lær­re­der med gyld­ne og grøn­ne far­ver. Det tager sin tid, før de er klar til det vide­re arbej­de. Og end­nu læn­ge­re tid før de er så fær­di­ge, at Met­te kan bru­ge seg­let på bag­si­den.
Så er der lige det med nav­net. Et sid­ste blik rundt i værk­ste­det afslø­rer, at der er ikke glas-mate­ri­a­ler i værk­ste­det. Kun gla­skruk­ker til opbe­va­ring samt de kop­per og aske­bæg­re vi har brugt, mens vi snak­ke­de. ”Hun laver nok noget med glas lige som Dort­he Bent, og så er Glas­sy jo et smart efter­navn”. Sådan var tan­ken før mødet med Met­te. Men der er ikke noget smart ved efter­nav­net. Næsten tværtimod.

”Glas­sy er mit mel­lem­navn”, for­tæl­ler hun. ”Det har jeg arvet efter min skot­ske sted­far, som var far for mig i syv år, og som betød rig­tigt meget for mig. Kun min søster, hen­des søn og jeg har det navn her i Dan­mark. Der­for tænk­te jeg, at det var et oplagt kunst­ner­navn, der også gav mening i for­hold til min egen livs­hi­sto­rie. Jeg hav­de da min tvivl – vil­le folk kun­ne huske nav­net. Men det var nu vist sig ikke at være et problem”.

På Met­te Glas­sys hjem­mesi­de – www​.glas​sy​.dk – kan du læse mere om, hvor hun har udstil­let, se fle­re fotos af hen­des vær­ker og læse mere om de tan­ker, der lig­ger bag dem

KALENDER


MORGENSANG OG KAFFE

Mor­gensan­gen begyn­der i kir­ken 11. april kl. 09.30 og efter en halv times tid, er der kaf­fe og rundstyk­ker i sog­ne­hu­set. Alle fra Fjord­pa­sto­ra­tet kan være med. Og kni­ber det med at kom­me til Bils­bæ­kvej i Ørting, er det muligt at bestil­le gra­tis kir­ke­bil på tlf. 4848 4848. Det skal gøres halvan­den time før ønsket afgang. Hjem igen kører bilen også

LOPPEMARKEDHALLEN

Lør­dag d. 13. april vil fri­vil­li­ge ind­sam­le lop­per over hele områ­det til salg på Lop­pe­mar­ke­det i Ørting Hal­len 14. april kl. 12 – kl.15. Beg­ge dage er der brug for fle­re hjælpere. 

SPISEVENNER

På menu­en er fiske­filet med kar­to­f­ler, per­sil­lesovs og dam­pe­de grønt­sa­ger, når Spi­se­ven­ner mødes igen 16. april kl. 12 i Ørting Hal­lens Café.

GENERALFORSAMLING

Lokal­hi­sto­risk arkiv for Gyl­ling og Omegn hol­der gene­ral­for­sam­ling 22. april kl. 19 i arki­vets loka­ler på skolen. 

ER DER KANDIS

Desvær­re – for dem, der kom for sent – er alle 500 bil­let­ter der giver adgang til spis­ning og hal­bal solgt. Men vil man nøjes med hal­bal og Kan­dis, er 70 bil­let­ter udbudt til salg. Køb her.