KORT NYT

Loka­l­om­rå­dets udvik­lings­plan

Lokal­rå­dets udvik­lings­plan for Ørting-Fal­ling områ­det lig­ger nu på siden ”Lokal­råd og for­e­nin­ger”.  Her lig­ger også det sene­ste møde­re­fe­rat.Lokal­po­sten vil i den kom­men­de tid sæt­te fokus på nog­le af de pro­ble­mer, som pla­nen viser, der er i områ­det med de fire lands­by­er: Ørting, Fal­ling, Amstrup og Ålstrup.

Østjy­der mod Kat­te­gat­for­bin­del­sen

Der er basis for en østjysk for­e­ning mod Kat­te­gat­for­bin­del­sen. Det står fast efter DN-Odders møde “for­bin­del­se eller for­ban­del­se” i Pak­hu­set i Odder tirs­dag 20. okto­ber. DN-Odder mel­der ud, så snart der er nyt om den fæl­les for­e­ning.

På Sam­sø er en enig kom­mu­nal­be­sty­rel­se imod Kat­te­gat­for­bin­del­sen og 400 bebo­e­re er med­lem­mer af for­e­nin­gen imod den. Face­book­grup­pen ”Nej tak til motor­ve­je og Kat­te­gat­bro fra og til Odder” har på kort tid sam­let 1200 med­lem­mer.

Vej­bod fort­sæt­ter

Den lil­le vej­bod ved Brand­by­ge­gaard har været så vel­be­søgt, at den fort­sæt­ter. Hver dag vil den bli­ve fyldt op med går­dens øl, æg, kar­to­f­ler og grønt­sa­ger. Men det sto­re jule­mar­ked er aflyst. “Desvær­re”, siger Lone Vitus. “Mar­ke­det ple­jer at være et kæm­pe til­løbs­styk­ke, og folk kom­mer fra hele lan­det. Det kan vi slet ikke sty­re i for­hold til for­sam­lings­for­bud­det”.

Cor­o­na-jul

Jule­af­tens­dag ple­jer kir­ker­ne at være fyldt til sid­ste plads. Men i år vil Cor­o­­na-restrik­tio­­ner kræ­ve utra­di­tio­nel­le løs­nin­ger – hvis de da ikke bli­ver ophæ­vet før 24. dec. I Midt-og Vestjyl­land vil sports­hal­ler bli­ve taget i brug.

I Fjord­pa­sto­ra­tet, som rum­mer seks kir­ker, er der “end­nu ikke klar­hed over, hvor­dan julen skal fejres”, oply­ser sog­ne­præst Kåre Schel­de Busk. ”Men vi er gået i tæn­ke­boks”.

Pla­der for de smadre­de vin­du­er

Fæl­les Ser­vi­ce og Drift er ved at være fær­dig med opryd­nin­gen ved den gam­le bør­ne­ha­ve på Hav­re­væn­get. Hæk­ken er ble­vet klip­pet, de gam­le og nu råd­ne lege­red­ska­ber er ved at bli­ve fjer­net. Det sam­me er de selvså­e­de træ­er og buske. Til­ba­ge skal kun være et are­al med græs, der kan hol­des nede. Låger­ne til byg­nin­gen er ble­vet lavet og aflåst. Ende­lig er der sat pla­der for de smadre­de vin­du­er.

Lor­te Cor­o­na”

Med dis­se ord afly­ser Karen og Kim Schlos­ser alle fæl­les­spis­nin­ger i Hal­lens Cafe­te­ria.

Der kan dog fort­sat købes mad. Men der skal bæres mund­bind, når man ikke sid­der ned.

Cafe­te­ri­et luk­ker også hver aften kl. 22. Så skal alle være ude.

To nye med­lem­mer valgt

Godt 30 men­ne­sker mød­te i aften op i Sog­ne­hu­set for at væl­ge med­lem­mer til Fjord­pa­sto­ra­tets fæl­les menig­heds­råd. To gen­gan­ge­re og to helt nye med­lem­mer skal repræ­sen­te­re Ørting og Fal­ling sog­ne.

I Ørting blev den nuvæ­ren­de for­mand for menig­heds­rå­det, Jens Peter Peter­sen, valgt sam­men med Git­te Bis­bo Bøgh, der er helt ny i den­ne form for

fri­vil­ligt arbej­de. Til dag­ligt arbej­der hun som admi­ni­stra­tiv leder på Vestsko­len.Som sted­fortræ­der blev Ton­ny H. Jakob­sen valgt. Også han, der har et entre­pre­nør­fir­ma i Hor­sens, er ny i arbej­det.

For Fal­ling sogn blev Knud Appel, som er næst­for­mand for det nuvæ­ren­de menig­heds­råd. Han blev valgt sam­men med Lise Færch, som er ope­ra­tions­sy­geple­jer­ske på Hor­sens Syge­hus.Som sup­ple­an­ter blev Kaj Rude­beck og Else Ros­borg valgt. De bor beg­ge i Amstrup. og har beg­ge tid­li­ge­re været med­lem­mer af menig­heds­rå­det for Ørting Fal­ling.

Kom­men­tar: Bor­ger­ne skal ikke spi­ses af med lidt onli­ne-chat

Et onli­ne møde på to timer – med mulig­hed for chat.

Det er, hvad Vej­di­rek­to­ra­tet mener er nok for at infor­me­re bor­ger­ne i Odder kom­mu­ne om den plan­lag­te Kat­te­gat-for­bin­del­se til 136 mil­li­ar­der kro­ner.

Kon­fir­ma­tio­ner blev udsat på grund af cor­o­na. Sund­heds­mi­ni­ste­ren, der nu næsten har magt som Sol­kon­gen, pålag­de bor­ge­re med et var­sel på 24 timer at skæ­re ned på antal­let af gæster til et bryl­lup eller en anden fest – eller afly­se. Arran­ge­men­ter er ble­vet udsat på stri­be. Selv borg­meste­rens 60 års fød­sels­dag er ble­vet udsat til bed­re tider. Men Vej­di­rek­to­ra­tets østjy­ske infor­ma­tions­mø­de  skal pine­død gen­nem­fø­res. Så det sto­re bor­ger­mø­de i Spek­trum er ble­vet erstat­tet af et onli­ne­mø­de med mulig­hed for at chat­te (dvs spør­ge og kom­men­te­re skrift­ligt). Det bør være en ommer! 

Bor­ger­ne har krav på, at poli­ti­ke­re og embeds­mænd stil­ler op til en ordent­lig debat. Det dre­jer sig trods alt om en motor­vej med fire spor og en dob­belt-spo­ret højha­stig­heds-tog­ba­ne, der kom­mer til at være ind­gri­ben­de i Odder kom­mu­ne – uan­set hvil­ken linje­fø­ring, vi taler om.

Der kan være tale om en linje­fø­ring fra Sam­sø, der går i land – som det hed­der – lidt nord for Hou. Men der kan også være tale om en linje­fø­ring, der går i land yderst på Gyl­ling­næs og – som der står i den 407 sider sto­re forun­der­sø­gel­ses­rap­port – ”pas­se­rer for­bi små byer som Gyl­ling, Ørting og Boul­strup”. Tro ikke at Fal­ling går fri. Nej, for rap­por­ten ope­re­rer også med en ny vej til Ged­ved, der skal have for­bin­del­se til E45. Den vil kom­me til at gå på beg­ge sider af Fal­ling og gen­nem Åkær Åda­len.

Også Tunø bli­ver berørt af Kat­te­gat­for­bin­del­sen til 136 mil­li­ar­der kr. Gan­ske vist skal dele af en bro ikke byg­ges på øen. Men hele den syd­li­ge del vil bli­ve domi­ne­ret af udsig­ten til bro­en – og støj­en vil være til at høre.

Der er al mulig grund til i aften at klik­ke på lin­ket til onli­ne­for­bin­del­sen til ”bor­ger­mø­det”. Og der er al mulig grund til at kræ­ve, at der bli­ver holdt et infor­ma­tions­mø­de i Spek­trum, når cor­o­na-situ­a­tio­nen igen gør det muligt. Og vel at mær­ke et møde af en varig­hed, så embeds­mænd og inge­ni­ø­rer ikke kan bry­de op efter to timer og tage bag­vej­en.

Du kan fin­de lin­ket her: https://​kat​te​gat​.dk/​l​i​ve/

Det er også på tide, at der lokalt hol­des ori­en­te­rings­mø­der. Og det bør være en opga­ve for lokal­rå­de­ne i Gyl­ling, Hou, Sak­sild, Boul­strup og Ørting-Fal­ling.

Lokal­po­sten omtal­te 16. marts forun­der­sø­gel­ses­rap­por­ten.

KALENDER

AFLYSNING:
San­g­ef­ter­mid­da­gen i Sog­ne­hu­set 3. novem­ber er aflyst på grund af Cor­o­na-restrik­tio­ner­ne.

TORSDAGSKLUBBEN
…afly­ser klu­b­ef­ter­mid­da­ge­ne i Sog­ne­hu­set 29. okt., 05. nov., 12. nov. og 19. nov. på grund af Cor­o­na-restrik­tio­ner­ne.

FAMILIEN FARTEN

9. novem­ber kl. 13.30 for­tæl­ler Anne Gret­he Trang­bæk og Hel­ge Rude Kri­sten­sen om deres rej­se rundt i det syd­li­ge Afri­ka. 22.000 km over 4 måne­der i Nami­bia, Botswa­na, Leso­t­ho og Swa­ziland. Dan­ske Seni­o­rer Ørting Fal­ling og Gyl­ling Pen­sio­ni­st­for­e­ning arran­ge­rer. Det er i Gyl­ling for­sam­lings­hus. Pris 60 kr. Til­mel­ding nød­ven­dig sene­st 26. okt. Ring til Tove Fors­berg – 52 38 53 80 – eller Kir­sten Jør­gen­sen – 50 48 47 58

CORONA-AFLYSNING
MARGRETHS GOBELINER

19. novem­ber kl. 13.30 for­tæl­ler histo­ri­ke­ren Rik­ke Agne­te Olsen om gobe­li­ner­ne på Chri­sti­ans­borg, som Dron­nin­gen fik, da hun fyld­te 50 år. Hun var en del af den lil­le grup­pe, som fik ide­en til de far­ve­strå­len­de vær­ker, som for­tæl­ler Dan­marks histo­rie. Bag­ef­ter der der fæl­les kaf­fe­bord – pri­sen for kaf­fe og kage er 25 kr.