KORT NYT

To nye med­lem­mer valgt

Godt 30 men­ne­sker mød­te i aften op i Sog­ne­hu­set for at væl­ge med­lem­mer til Fjord­pa­sto­ra­tets fæl­les menig­heds­råd. To gen­gan­ge­re og to helt nye med­lem­mer skal repræ­sen­te­re Ørting og Fal­ling sog­ne.

I Ørting blev den nuvæ­ren­de for­mand for menig­heds­rå­det, Jens Peter Peter­sen, valgt sam­men med Git­te Bis­bo Bøgh, der er helt ny i den­ne form for

fri­vil­ligt arbej­de. Til dag­ligt arbej­der hun som admi­ni­stra­tiv leder på Vestsko­len.Som sted­fortræ­der blev Ton­ny H. Jakob­sen valgt. Også han, der har et entre­pre­nør­fir­ma i Hor­sens, er ny i arbej­det.

For Fal­ling sogn blev Knud Appel, som er næst­for­mand for det nuvæ­ren­de menig­heds­råd. Han blev valgt sam­men med Lise Færch, som er ope­ra­tions­sy­geple­jer­ske på Hor­sens Syge­hus.Som sup­ple­an­ter blev Kaj Rude­beck og Else Ros­borg valgt. De bor beg­ge i Amstrup. og har beg­ge tid­li­ge­re været med­lem­mer af menig­heds­rå­det for Ørting Fal­ling.

Kom­men­tar: En luk­ket insti­tu­tion

 

6. novem­ber vil biskop­pen infor­me­re om ny struk­tur – på et møde kun for menig­heds­råd og præ­ster

I dag er sid­ste dag menig­heds­rå­de­ne kan sen­de deres hørings­svar til Århus-biskop­pens oplæg om struk­tu­ren i Odder Provsti. Et oplæg, der bety­der, at fra 1. janu­ar mister Ørting Fal­ling sog­ne­præ­sten, og 1,7 præ­ster skal dæk­ke seks sog­ne og seks kir­ker. Der har været infor­me­ret meget lidt om det­te oplæg fra biskop Hen­rik Wigh-Poul­sen – for ikke at sige slet ikke. Det fin­des ikke på kir­ker­nes hjem­mesi­der. Ej hel­ler på provstiets eller stif­tets hjem­mesi­der. Og det kan man jo udlæg­ge alt efter tem­pe­ra­ment.Man kan bebrej­de biskop­pen, at hans oplæg kom­mer lige før som­mer­fe­ri­e­pe­ri­o­den – og også at der er sær­de­les kort tid til at dis­ku­te­re og sva­re. Men man kan ikke bebrej­de ham, at bebo­er­ne i de seks sog­ne ikke er ble­vet infor­me­ret.

”…OM VI VIL ELLER EJ
I det nye Kir­ke­blad hed­der det i en kom­men­tar fra Vibe­ke Døs­sing Rude­beck på veg­ne af de tre præ­ster:
Jeg håber vir­ke­lig, at alle vil støt­te op omkring for­an­drin­ger­ne,for de kom­mer, om vi vil det eller ej. (Min under­streg­ning) 
Og vide­re:
Alle må stå sam­men for at kir­ke­li­vet og akti­vi­te­ter­ne omkring kir­ker og sog­ne­hu­se i hele pasto­ra­tet ikke lang­somt syg­ner hen”
Mang­len på infor­ma­tio­ner og besked om, at for­an­drin­gen kom­mer – om man vil eller ej – sen­der sig­nal om en insti­tu­tion, der luk­ker sig om sig selv. Og sådan­ne insti­tu­tio­ner har net­op en til­bø­je­lig­hed til at “syg­ne hen”.
Biskop­pen vil frem­læg­ge  sin afgø­rel­se om provstiets struk­tur 6. novem­ber i Kir­ke­cen­tret i Odder.  Det er fra kl. 16 – 17.30, og mødet er kun for præ­ster og menig­heds­rå­ds­med­lem­mer.
Tids­punk­tet er i sig selv kri­tisa­belt. Og det sam­me er, at del­ta­ger­kred­sen igen er luk­ket.

EN LÆRERIG FORNØJELSE
Biskop­pen sen­der nyheds­bre­ve ud. De er stilet til ”Kære menig­hed, menig­heds­råd og præ­ster”. I nyheds­bre­vet for juni-juli skri­ver han:
”Som jeg vist har sagt og skre­vet man­ge gan­ge før, så er det altid en lære­rig for­nø­jel­se for mig at kom­me rundt og besø­ge jer i jeres sog­ne, hvad enten det er i for­bin­del­se med ori­en­te­rings­mø­der, fored­rag, kir­ke­fejrin­ger, eller ved almin­de­li­ge gud­stje­ne­ste­be­søg”.
Menig­he­der­ne bur­de give biskop­pens end­nu en ”lære­rig for­nø­jel­se” og invi­te­re ham til et møde, så han kan for­tæl­le, hvor­dan 1,7 præ­ster kan dæk­ke seks kir­ker og seks sog­ne – og hvor­dan kir­kens rol­le som en insti­tu­tion, der skal med­vir­ke til at styr­ke lokal­sam­fun­de­nes sam­men­hængs­kraft, kan und­gå at bli­ve svæk­ket på de betin­gel­ser.

 

 

KALENDER

SØNDERJYSK KAFFEBORD

24. sep­tem­ber har Tors­dags­klub­ben søn­derjysk kaf­fe­bord. Det er ingen betin­gel­se, at man bager kage – men uden kage er pri­sen 30 kr

BYG-SELV-BURGER FÆLLESSPISNING

24. sep­tem­ber kl. 18 er der igen fæl­les­spis­ning i Ørting Hal­lens cafe­te­ria. Den­ne gang ser­ve­rer Karen Byg-selv-bur­ger med pom­frit­tes. Husk: Til­mel­ding sene­st d. 23. kl. 12. Ring eller send en SMS på tlf 20 46 95 39. Voks­ne skal beta­le 50 kr – børn til og med 12 år slip­per med 40 kr

MORGENSANGKIRKEN

8. okto­ber kl. 9.30 er der igen mor­gensang i Ørting Kir­ke med efter­føl­gen­de kaf­fe i Sog­ne­hu­set

LIVET FØR OG EFTER ULYKKEN

12. okto­ber kom­mer tid­li­ge­re råd­mand og vice­borg­me­ster i Århus kom­mu­ne Dort­he Lau­sten til Dan­ske Seni­o­rers møde for at hol­de fored­rag om livet før og efter ulyk­ken. Hun bræk­ke­de ryg­gen i 2012 i en ulyk­ke uden for Ørting.