KORT NYT

Valg flyt­ter sang til kirken

Stem­me­bok­se og valg­til­for­ord­ne­de ryk­ker 1. novem­ber ind i Sog­ne­hu­set og fortræn­ger den sang­grup­pe, som ple­jer at mødes der før­ste tirs­dag i måne­den. Men grup­pen kan sta­dig mødes, for kir­ken er reser­ve­ret til dem. Kaf­fen skal sta­dig tages med hjemmefra. 

BRUGSEN ER NU ÅBEN KL. 8 – 18

Fra i mor­gen – 1. okto­ber – ændrer Gyl­ling-Brugs­­en åbning­sti­den. Den åbner kl. 8 og luk­ker kl. 18. Der er skå­ret en halv time om mor­ge­nen og en time om afte­nen, og er en kon­se­kvens af, at elek­tri­ci­te­ten koster det hvi­de ud af øjne­ne. De nye tider bety­der, at ingen med­ar­bej­de­re bli­ver fyret. 

FDF Ørting-Fal­ling kan fortsætte

Syv voks­ne har meldt sig til at gå ind som fri­vil­li­ge i FDF-arbej­­det. Og det bety­der, at kred­sen kan fort­sæt­te. Ikke kun børn fra det­te områ­de er med i den loka­le FDF-kreds. Også børn fra Gyl­ling del­ta­ger.De kan nu alle mødes igen 1. sep­tem­ber kl. 18.30 ved spej­der­hyt­ten på Tof­ten i Ørting. 

Mari­an­ne Lyst stopper

Sog­ne­præst Mari­an­ne Lyst har valgt at gå på pen­sion ved års­skif­tet. Inden da har hun ferie, der skal afvik­les, så hen­des afskeds­gud­stje­ne­ster bli­ver holdt 27. novem­ber. Det er i Gyl­ling Kir­ke kl. 9.30, og kl. 10.30 på Alrø. 

Pas på kanterne

Cykel­stien mel­lem Ørting og Odder har nu fået et lag asfalt, der har dæk­ket de rev­ner, der for­år­sa­ge­de en del uheld. Den smal­le cykel­sti har der­for nu fået kan­ter, der kan være far­li­ge, hvis cyk­li­ster også lader Tour de Fran­­ce-febe­ren sni­ge sig ind på turen til arbej­de og over­ha­ler. Så pas på. 

CYKELSTIERNE SKAL FORBEDRES

”Det kom­mer på i løbet af for­å­ret – i hvert fald inden som­mer­fe­ri­en”.”Det” er et nyt slid­lag på cykel­sti­er­ne mel­lem Ørting og Odder. Og løf­tet om for­bed­ring af cykel­stien er givet af for­man­den for Kli­­ma- og Pla­n­ud­val­get, Kre­sten Bjer­re i Hor­sens Fol­ke­blad 21. janu­ar. Cyk­li­ster har i lang tid kla­get over de dår­li­ge for­hold, der har bety­det, at man­ge er væltet. 

KAFFEN SERVERESKIRKEN

Så meget er aflyst eller udskudt. Men ikke mor­gensan­gen i kir­ken. Den bli­ver gen­nem­ført 13. janu­ar kl. 9.30 som plan­lagt. Ene­ste ændring er, at der ikke bag­ef­ter er mor­genkaf­fe i Sog­ne­hu­set. Kaf­fen bli­ver den­ne gang ser­ve­ret i kir­ken. Virus-reg­­ler­­ne bli­ver over­holdt, så det er trygt at deltage. 

AFLYSNINGER RAMMER ÆLDRE MENNESKER

Dan­ske Seni­o­rer afly­ser gene­ral­for­sam­lin­gen 10. janu­ar, men håber at kun­ne hol­de den 14. marts kl. 13.30. For­e­nin­gen kan dog glæ­de sig over, at 50 ældre nåe­de at del­ta­ge i jule­mid­da­gen med mad fra Sko­v­bak­ken, før alt luk­ke­de ned. Tors­dags­klub­ben begyn­der først igen 20. janu­ar. Spi­se­ven­ner håber dog at kun­ne sam­le ældre men­ne­sker i Ørting Hal­lens Café d. 18. janu­ar kl. 12. Bli­ver restrik­tio­ner­ne ikke stram­met yder­li­ge­re, lever Cafe­en op til kravene. 

Cor­o­na-aflys­ning

Der bli­ver ingen jule­kon­cert i Fal­ling Kir­ke 14. decem­ber. Menig­heds­rå­det har beslut­tet, at kon­cer­ten med Odder Voi­ces ikke skal gen­nem­fø­res på grund af risi­ko­en for smit­te med Cor­o­­na-virus – eller en af Covid 19’s efter­hån­den man­ge vari­an­ter. End­nu er der ingen mel­din­ger om jule­g­ud­stje­ne­ster­ne i Fjord­pa­sto­ra­tets kirker. 

TRE FRA VORES OMRÅDE VALGT

Den nye kom­mu­nal­be­sty­rel­se får tre med­lem­mer fra vores område. 

Det er Katja Ive­sø fra Gyl­ling valgt for de radi­ka­le, Klaus Rafa­el Jen­sen fra Fal­ling – valgt for de kon­ser­va­ti­ve og Lene Aagaard fra Ørting – valgt for Venstre. 

Det var meget tæt på, at også Jan Kjær­s­gaard fra Ørting var ble­vet valgt. Hav­de han fået 10 mere end de 147 per­son­li­ge stem­mer, han fik, var han også ble­vet valgt. 

Stem­me­pro­cen­ter­ne svin­ge­de en del i områ­det. På Alrø valg­te 88,8 pro­cent af væl­ger­ne at stem­me, i Ørting-Fal­ling var det 74,3 pro­cent og Gyl­ling kun 68,7 procent. 

FØRSTE CORONA-AFLYSNING

Lone Vitus og Søren Kvist på Brand­by­ge­gaard afly­ser årets jule­mar­ked med den begrun­del­se, at “intet tyder på, at det er en god idé at brin­ge man­ge men­ne­sker sam­men inden­dørs de kom­men­de måneder”. 

Der er man­ge timers for­be­re­del­se i at få det sto­re mar­ked i træla­den til­ret­telagt. Og det kan være spildt, hvis tal­le­ne for antal­let af smit­te­de og hospi­tal­s­ind­lag­te fort­sæt­ter med at sti­ge. Der­for væl­ger de at afly­se alle­re­de nu. 

Pen­sio­ni­st­for­e­ning fyl­der 70 år

Den begynd­te som Gyl­ling Alder­s­ren­te­for­e­ning – nu hed­der den Gyl­ling Pen­sio­ni­st­for­e­ning. Og på ons­dag har den eksi­ste­ret i 70 år. Det vil to dage efter bli­ve fejret i For­sam­lings­hu­set med fore­lø­big 60 del­ta­ge­re. Det vil ske med sang, musik, mad og drik­ke – men også med et lil­le fored­rag om for­e­nin­gens histo­rie. Den kan ellers være svær at styk­ke sam­men, for som det gæl­der for man­ge for­e­nin­ger, er også Alder­s­for­e­nin­gens refe­ra­ter m.v. for de før­ste otte år for­s­vun­det. Det var før vi fik lokalarkiverne. 

Spi­se­ven­ner mødes igen

San­ge fra Højsko­­le-sang­­bo­­gen, hyg­ge­ligt samvær og god mad. Det er pro­gram­punk­ter­ne, når Spi­se­ven­ner mødes. Og det gør de igen efter en læn­ge­re Cor­o­­na-pau­­se 21. sep­tem­ber kl. 12. i For­sam­lings­hu­set i Fal­ling, hvor Git­te Dine­sen står for maden, som koster 70 kr. 

Spi­se­ven­ner et til­bud til alle over 60 år i Ørting-Fal­ling områ­det. Og 31 har alle­re­de meldt sig til at være med. Men der er plads til fle­re. Fri­vil­li­ge hen­ter og brin­ger, hvis del­ta­ger­ne ikke har køre­lej­lig­hed. Lige nu mang­ler fire hjæl­pe­re. Har du lyst til at tage en tørn, kan du rin­ge til Poul Hen­ning: 22383692. 

Fire lands­by­mø­der om udviklingsplan

Lokal­rå­det for Ørting Fal­ling Sog­ne ønsker at høre bor­ger­nes mening om udvik­lings­pla­nen for vores områ­de, og at få input fra bor­ger­ne om de pro­ble­mer og mulig­he­der, som de mener, at Lokal­rå­det skal arbej­de vide­re med. Der­for vil der bli­ve holdt fire møder – et for hver lands­by.Ons­dag den 15. sep­tem­ber kl. 19 for bebo­er­ne i Ålstrup i Fryse­hu­set. Ons­dag den 22. sep­tem­ber kl. 19 for bebo­er­ne i Amstrup i Fal­ling Festlokaler/​​Dinesen. Ons­dag den 29. sep­tem­ber kl. 19 for bebo­er­ne i Fal­ling i Fal­ling Festlokaler/​​Dinesen. Og ons­dag den 6. okto­ber kl. 19 for bebo­er­ne i Ørting i Sog­ne­hu­set.Udvik­lings­pla­nen lig­ger under “Lokal­råd og for­e­nin­ger” her på Lokalposten. 

Bør­ne­ha­ven åbner igen

Bør­ne­ha­ven på Hav­re­væn­get i Ørting er ble­vet shin­et op og åbner igen. Men kun mid­ler­ti­digt i et par måne­der. Og ikke for børn i Ørting. Men for børn i Odder, som skal trans­por­te­res med bus. For i Odder mang­ler plad­ser. DOMI Bolig har pla­ner om at byg­ge 16 leje­bo­li­ger på Hav­re­væn­get, så bør­ne­ha­ven og de to gam­le seni­o­r­bo­li­gerskal pæres ned. 

Næste wee­kend har ØFUG brug for alle hjæl­pen­de hæn­der i Hallen

Søn­dag d. 19. sep­tem­ber kl. 12, bli­ver døre­ne til Ørting Hal­len åbnet, og for­hå­bent­ligt vil det væl­te ind med men­ne­sker, der straks spot­ter det sted, hvor de skal gøre et godt køb – hvor det, de er på jagt efter, er sam­let. Bedste­for­æl­dre og for­æl­dre vil hol­de godt fast i de små børns hæn­der, så de ikke bli­ver væl­tet, før de kom­mer til legetøjsafdelingen.

Det er sådan Joan­na Sch­midt ger­ne vil have, der ser ud i Hal­len på søndag.

Joan­na Sch­midt er ØFUG-besty­rel­sens repræ­sen­tant i skrot- og lop­pe­ud­val­get. Det står for at stab­le mar­ke­det på bene­ne og tje­ne pen­ge til idræts­for­e­nin­gens arbej­de for børn og unge I området.

Det er hen­de, de fri­vil­li­ge skal rin­ge til og for­tæl­le, hvor­når de kan yde nog­le timers arbej­de. Og hun er sam­men med resten af udval­get ansvar­lig for, at der kan sæt­tes flu­e­ben på den lan­ge liste med ting, der skal gøres og arran­ge­res, før døre­ne kan luk­kes op søn­dag kl. 12.

VOKSET OP MED FORENINGSLIVET

Joan­na Sch­midt er vok­set op med for­e­nings­li­vet i Has­lev – en sta­tions­by på Sydsjæl­land, som den­gang var en af Indre Mis­sions høj­bor­ge, og hvor det vil­de­ste, der ske­te var, da en grup­pe unge besat­te et hus. BZ’ere I Has­lev – det blev der snak­ket meget om i byen. “Jeg cyk­le­de for­bi huset hver dag på vej til mit fri­tidsjob, da jeg gik i gym­na­si­et, siger hun. “Men jeg hav­de aldrig selv tid til at del­ta­ge i huset, selv om jeg syn­tes, det så spæn­den­de ud”.

For­e­nings­li­vet tog hun med sig, da hun efter gym­na­si­et flyt­te­de for at tage en uddannelse.

Joan­na er ergo­te­ra­pe­ut, og de sene­ste 16 år har hun arbej­det i soci­alp­sy­ki­a­tri­en i Hor­sens. Det er ikke, for­di hun er tryg­heds­narko­man, at hun er ble­vet i job­bet så man­ge år. “Jeg møder hele tiden nye bru­ge­re, og de har alle for­skel­li­ge behov. Så der­for er det tit som at få et helt nyt arbej­de”, siger hun.

ØFUG I 15 ÅR

Joan­na Sch­midt – det er vig­tigt, man lærer at give til­ba­ge til det fæl­les­skab, der har givet én så meget.

Hun var med i frisko­lens støt­te­for­e­ning, da vi hav­de den. Og idræts­for­e­nin­gen ØFUG har været en del af hen­des fri­tid I 15 år. Det begynd­te med, at hun gik til mor-barn-gym­na­stik sam­men med sin lil­le dat­ter. Hun har været gym­na­stik-træ­ner for de yng­ste børn, og hen­des dat­ter har – som man­ge unge i Ørting ‑været hjælpetræner.

Jeg synes, det er vig­tigt, at man lærer at give til­ba­ge til et fæl­les­skab, der har givet én gode ople­vel­ser”, siger Joanna.

De sene­ste otte år har hun været i ØFUGs bestyrelse. 

VI HAR BRUG FOR PENGENE

Jeg håber vir­ke­lig, at man­ge vil kom­me til Hal­len på søn­dag”, siger hun. Vi ple­jer at tje­ne mel­lem 60.000 og 70.000 kr den wee­kend. Og for­e­nin­gen mang­ler de pen­ge. For under Cor­o­na-ned­luk­nin­gen måt­te vi afly­se alle de akti­vi­te­ter, som giver os pen­ge­ne til at gøre nye ting, tage til stæv­ner, sen­de træ­ne­re på kur­ser og for­ny og skaf­fe fle­re red­ska­ber til gym­na­stik og til fit­ness-rum­met. Det kan mær­kes, at et lop­pe­mar­ked og to byfe­ster er ble­vet aflyst, og også at to sto­re gym­na­stiks­tæv­ner ikke kun­ne gen­nem­fø­res. Det kan mær­kes, at fit­ness måt­te luk­ke i månedsvis.

Kon­tin­gen­ter­ne dæk­ker de faste udgif­ter. Ikke alt det andet”.

SAMMENHÆNGSKRAFTEN

For Joan­na har ØFUG og Ørting Hal­len stor betyd­ning for det, der med et lidt for­s­lidt udtryk kal­des områ­dets soci­a­le sammenhængskraft.

Det er her, man har – eller kan få – kon­takt med alle grup­per i lands­by­er­ne – på tværs af alder og andre for­skel­lig­he­der. Det er her, nye bebo­e­re kan kom­me med i net­værk og få ven­ner. Og ØFUG har en klubkul­tur, så alle bli­ver ønsket vel­kom­men”, siger hun. “Det er den ene­ste for­e­ning i områ­det, der har til­bud til alle – fra fire år til 100. Andre for­e­nin­ger – f.eks. seni­o­r­for­e­nin­ger­ne – er for 60 +. Det sam­me er Spi­se­ven­ner. I Hal­len kom­mer fæl­les­spis­nin­ger­ne nu også i gang igen. Og det er for alle. Også 60+”.

HALLEN ER VIGTIG

Når bør­ne­ne skal hen­tes fra gym­na­stik, kan hele fami­li­en spi­se i cafe­en til en pris, der er til at betale

Det er ingen hem­me­lig­hed, at en sko­le og en bør­ne­ha­ve har stor betyd­ning for en idræts­for­e­ning i et lil­le lokal­sam­fund. Og i Ørting-områ­det har vi ikke læn­ge­re de to institutioner.

Vi skal alt­så gøre opmærk­som på for­e­nin­gens til­bud til både børn og voks­ne på en anden måde”, siger Joanna.

Det kan være en hjælp, at vi har et vel­fun­ge­ren­de fit­t­ness-rum i Hal­len. Det kan være en hjæl­per, at vi har en café, hvor hele fami­li­en kan spi­se til en pris, der er til at beta­le, når bør­ne­ne skal hen­tes fra gym­na­stik. Eller hvor man kan købe mad med hjem. Micha­el og Lou­i­se, som er det nye par i hal og café, har pla­ner om at lave soda­vands-disko­tek. Og det kan få bør­ne­ne til at føle, at Hal­len er deres sted. Akti­vi­te­ter som byfe­sten og lop­pe­mar­ke­det kan træk­ke til­flyt­te­re ind – både som del­ta­ge­re og som fri­vil­li­ge, så de hur­tigt kom­mer til at føle sig hjem­me. Vi har et jule­bal, der er for alle. Det er så vig­tigt, at alle husker at opfor­dre nye nabo­er til at kom­me med og også føl­ges med dem til at begyn­de med”.

DER ER BRUG FOR ALLE NÆSTE WEEKEND

Joan­na opfor­drer til, at man­ge mel­der sig som hjæl­pe­re til lop­pe­mar­ke­det i weekenden.

Joan­na Sch­midt – jeg håber, at alle vil­le kom­me til Hal­len – og måske bru­ge lidt fle­re pen­ge, end de plejer

Der er brug for alle både lør­dag og søn­dag – også selv om man måske kun kan give nog­le timer. Der er brug for hjæl­pe­re til at ind­sam­le alle effek­ter­ne og til at få alt sor­te­ret og stil­let an. Det ple­jer at være hyg­ge­ligt om lør­da­gen, når vi spi­ser sam­men, og når bør­ne­ne leger og under­sø­ger det ind­sam­le­de lege­tøj for at fin­de lige det, de ger­ne vil købe om søn­da­gen. Der er også brug for sæl­ge­re og fri­vil­li­ge, der vil være med til  at ryd­de op”, siger hun.

Og så håber jeg, at alle I lokal­sam­fun­det vil ryk­ke ud søn­dag og kom­me til Hal­len for at fin­de gode ting – måske også købe for lidt fle­re kro­ner, end de ple­jer. ØFUG har brug for pen­ge­ne, for fort­sat at kun­ne dan­ne grund­lag for fæl­les­ska­bet i vores lokalsamfund”.

Hvis du har lyst til at hjæl­pe med lop­pe­mar­ke­det, kan du rin­ge til Joan­na på tlf. 27 59 89 05 eller sen­de hen­de en mail – Josifischmidt@​gmail.​com

KALENDER

MORGENSANG OG FORMIDDAGSKAFFE

Mor­gensang fort­sæt­ter. Men vil dog ikke begyn­de i kir­ken. Det vil være i Sog­ne­hu­set, hvor der også – som sæd­van­ligt – vil være kaf­fe bag­ef­ter. Sådan vil det være hen over vin­te­r­en, for at spa­re på energien. 

ÆSKEN HOLDER JULNOVEMBER

19. – 20. novem­ber og 26. – 27. novem­ber klok­ken 11 – 16 hol­der Æsken på Alrø åbent med salg af pro­duk­ter fra loka­le kunst­hånd­vær­ke­re og meget andet. 

JULGALLERIET

26. novem­ber fra kl. 10 – 15 hol­der Dort­he Bent jule­mar­ked i Gal­le­ri­et på Den Gam­le Sta­tion i Ørting. Der vil være noget for enhver pen­ge­pung – og der­for mulig­hed for at købe jule­ga­ver lokalt. 

JULEMARKED VED GYLLING-BRUGSEN

Den 26. nov. hol­der Brugs­en i Gyl­ling jule­mar­ked med boder og jule­hyg­ge. Det er fra kl. 10 – 14. Har du noget at sæl­ge, kan du få din egen bod. Sig det til en af de ansatte. 

VÆK JULEMANDEN

Den 26. novem­ber kan børn og barn­li­ge sjæ­le kl. 14.30 være med til at væk­ke jule­man­den i Gyl­ling Mølle

SPISEVENNER ØNSKER GOD JUL

13. decem­ber kl. 12 – 14 har Spi­se­ven­ner jule­mid­dag i Ørting Hal­lens Café. Til­mel­ding sene­st 9. decem­ber til Poul Hen­ning (22 38 36 92) eller Knud (21 25 36 65).

PROGRAMMER:

Pro­gram­mer­ne for akti­vi­te­ter­ne i Dan­ske Seni­o­rer og i Tors­dags­klub­ben er nu lagt ind under “Lokal­råd og for­e­nin­ger”. Se et væld af akti­vi­te­ter som fored­rag, kort­spil, hyg­ge, fæl­les­spis­nin­ger og udflugter.