KORT NYT

LUK IKKE DE TRÆNGENDE IND

Hvis det rin­ger på døren og frem­me­de beder om lov til at bru­ge dit toilet, skal du ikke luk­ke de træn­gen­de ind. For når de går igen, mang­ler du fle­re gen­stan­de. Den ene er en kvinde. 

Det har ældre bebo­e­re i Gyl­ling ople­vet, da de var ven­li­ge mod de frem­me­de. Ven­lig­he­den blev ikke gen­gældt. Så glem med­men­ne­ske­lig­he­den – luk og lås døren. Ring til din nabo eller en anden, hvis de bli­ver uden for. 

GENERALFORSAMLING

Alle over 16 år, som bor fat i Ørting-Fal­ling Sog­ne, er med­lem­mer af Lokal­rå­det. Også selv om de hver­ken har udfyldt en blan­ket eller betalt kon­tin­gent, som ellers er det almin­de­li­ge, når man bli­ver med­lem af en for­e­ning.  De kan møde op til gene­ral­for­sam­lin­gen og stem­me. Det­te års gene­ral­for­sam­ling fin­der sted d. 29. marts kl. 19 – 21.30 hos Dine­sen i Fal­ling. Lokal­rå­det har eksi­ste­ret siden okto­ber 2014 og skal være områ­dets kon­takt til kom­mu­nal­be­sty­rel­se og for­valt­ning.  Hvis du vil se, hvad rådet arbej­der med, så find alle møde­re­fe­ra­ter på Lokal­po­sten under Lokal­råd og foreninger. 

STØTTE TIL HANDELSPLADSEN

Der er luk­ket så meget som muligt for fry­se­re og køle­re på Han­dels­plad­sen, men alli­ge­vel koster elek­tri­ci­te­ten det hvi­de ud af øjne­ne.  Men Pan­de­ka­ge­bi­len og støt­te­bi­drag ind­brag­te på få timer 16.000 kro­ner – eller et beløb, der bety­der, at reg­nin­gen fra elek­tri­ci­tets­sel­ska­bet for en måneds for­brug, kan beta­les. Pan­de­ka­ge­bi­len done­re­de pen­ge­ne fra to timers salg ved Han­dels­plad­sen, og lands­by­ens bebo­e­re bak­ke­de op og spi­ste fyld­te pan­de­ka­ger til aftens­mad. Den sam­me hjælp fik Dagli’Brugsen i Gylling. 

PANDEKAGEBILEN STØTTER LOKALE

Den 9. decem­ber mel­lem kl. 16 og 18 kan man købe pan­de­ka­ger med fyld ved Han­dels­plad­sen i Ørting. Pen­ge­ne fra sal­get går ube­skå­ret til hjælp til at beta­le el-reg­­nin­­gen. I går var Pan­de­ka­ge­bi­len ved Gyl­ling-Brugs­­en – også for at give et til­skud til de sti­gen­de udgifter. 

Valg flyt­ter sang til kirken

Stem­me­bok­se og valg­til­for­ord­ne­de ryk­ker 1. novem­ber ind i Sog­ne­hu­set og fortræn­ger den sang­grup­pe, som ple­jer at mødes der før­ste tirs­dag i måne­den. Men grup­pen kan sta­dig mødes, for kir­ken er reser­ve­ret til dem. Kaf­fen skal sta­dig tages med hjemmefra. 

BRUGSEN ER NU ÅBEN KL. 8 – 18

Fra i mor­gen – 1. okto­ber – ændrer Gyl­ling-Brugs­­en åbning­sti­den. Den åbner kl. 8 og luk­ker kl. 18. Der er skå­ret en halv time om mor­ge­nen og en time om afte­nen, og er en kon­se­kvens af, at elek­tri­ci­te­ten koster det hvi­de ud af øjne­ne. De nye tider bety­der, at ingen med­ar­bej­de­re bli­ver fyret. 

FDF Ørting-Fal­ling kan fortsætte

Syv voks­ne har meldt sig til at gå ind som fri­vil­li­ge i FDF-arbej­­det. Og det bety­der, at kred­sen kan fort­sæt­te. Ikke kun børn fra det­te områ­de er med i den loka­le FDF-kreds. Også børn fra Gyl­ling del­ta­ger.De kan nu alle mødes igen 1. sep­tem­ber kl. 18.30 ved spej­der­hyt­ten på Tof­ten i Ørting. 

Mari­an­ne Lyst stopper

Sog­ne­præst Mari­an­ne Lyst har valgt at gå på pen­sion ved års­skif­tet. Inden da har hun ferie, der skal afvik­les, så hen­des afskeds­gud­stje­ne­ster bli­ver holdt 27. novem­ber. Det er i Gyl­ling Kir­ke kl. 9.30, og kl. 10.30 på Alrø. 

Pas på kanterne

Cykel­stien mel­lem Ørting og Odder har nu fået et lag asfalt, der har dæk­ket de rev­ner, der for­år­sa­ge­de en del uheld. Den smal­le cykel­sti har der­for nu fået kan­ter, der kan være far­li­ge, hvis cyk­li­ster også lader Tour de Fran­­ce-febe­ren sni­ge sig ind på turen til arbej­de og over­ha­ler. Så pas på. 

CYKELSTIERNE SKAL FORBEDRES

”Det kom­mer på i løbet af for­å­ret – i hvert fald inden som­mer­fe­ri­en”.”Det” er et nyt slid­lag på cykel­sti­er­ne mel­lem Ørting og Odder. Og løf­tet om for­bed­ring af cykel­stien er givet af for­man­den for Kli­­ma- og Pla­n­ud­val­get, Kre­sten Bjer­re i Hor­sens Fol­ke­blad 21. janu­ar. Cyk­li­ster har i lang tid kla­get over de dår­li­ge for­hold, der har bety­det, at man­ge er væltet. 

KAFFEN SERVERESKIRKEN

Så meget er aflyst eller udskudt. Men ikke mor­gensan­gen i kir­ken. Den bli­ver gen­nem­ført 13. janu­ar kl. 9.30 som plan­lagt. Ene­ste ændring er, at der ikke bag­ef­ter er mor­genkaf­fe i Sog­ne­hu­set. Kaf­fen bli­ver den­ne gang ser­ve­ret i kir­ken. Virus-reg­­ler­­ne bli­ver over­holdt, så det er trygt at deltage. 

AFLYSNINGER RAMMER ÆLDRE MENNESKER

Dan­ske Seni­o­rer afly­ser gene­ral­for­sam­lin­gen 10. janu­ar, men håber at kun­ne hol­de den 14. marts kl. 13.30. For­e­nin­gen kan dog glæ­de sig over, at 50 ældre nåe­de at del­ta­ge i jule­mid­da­gen med mad fra Sko­v­bak­ken, før alt luk­ke­de ned. Tors­dags­klub­ben begyn­der først igen 20. janu­ar. Spi­se­ven­ner håber dog at kun­ne sam­le ældre men­ne­sker i Ørting Hal­lens Café d. 18. janu­ar kl. 12. Bli­ver restrik­tio­ner­ne ikke stram­met yder­li­ge­re, lever Cafe­en op til kravene. 

Cor­o­na-aflys­ning

Der bli­ver ingen jule­kon­cert i Fal­ling Kir­ke 14. decem­ber. Menig­heds­rå­det har beslut­tet, at kon­cer­ten med Odder Voi­ces ikke skal gen­nem­fø­res på grund af risi­ko­en for smit­te med Cor­o­­na-virus – eller en af Covid 19’s efter­hån­den man­ge vari­an­ter. End­nu er der ingen mel­din­ger om jule­g­ud­stje­ne­ster­ne i Fjord­pa­sto­ra­tets kirker. 

TRE FRA VORES OMRÅDE VALGT

Den nye kom­mu­nal­be­sty­rel­se får tre med­lem­mer fra vores område. 

Det er Katja Ive­sø fra Gyl­ling valgt for de radi­ka­le, Klaus Rafa­el Jen­sen fra Fal­ling – valgt for de kon­ser­va­ti­ve og Lene Aagaard fra Ørting – valgt for Venstre. 

Det var meget tæt på, at også Jan Kjær­s­gaard fra Ørting var ble­vet valgt. Hav­de han fået 10 mere end de 147 per­son­li­ge stem­mer, han fik, var han også ble­vet valgt. 

Stem­me­pro­cen­ter­ne svin­ge­de en del i områ­det. På Alrø valg­te 88,8 pro­cent af væl­ger­ne at stem­me, i Ørting-Fal­ling var det 74,3 pro­cent og Gyl­ling kun 68,7 procent. 

FØRSTE CORONA-AFLYSNING

Lone Vitus og Søren Kvist på Brand­by­ge­gaard afly­ser årets jule­mar­ked med den begrun­del­se, at “intet tyder på, at det er en god idé at brin­ge man­ge men­ne­sker sam­men inden­dørs de kom­men­de måneder”. 

Der er man­ge timers for­be­re­del­se i at få det sto­re mar­ked i træla­den til­ret­telagt. Og det kan være spildt, hvis tal­le­ne for antal­let af smit­te­de og hospi­tal­s­ind­lag­te fort­sæt­ter med at sti­ge. Der­for væl­ger de at afly­se alle­re­de nu. 

Næste wee­kend har ØFUG brug for alle hjæl­pen­de hæn­der i Hallen

Søn­dag d. 19. sep­tem­ber kl. 12, bli­ver døre­ne til Ørting Hal­len åbnet, og for­hå­bent­ligt vil det væl­te ind med men­ne­sker, der straks spot­ter det sted, hvor de skal gøre et godt køb – hvor det, de er på jagt efter, er sam­let. Bedste­for­æl­dre og for­æl­dre vil hol­de godt fast i de små børns hæn­der, så de ikke bli­ver væl­tet, før de kom­mer til legetøjsafdelingen.

Det er sådan Joan­na Sch­midt ger­ne vil have, der ser ud i Hal­len på søndag.

Joan­na Sch­midt er ØFUG-besty­rel­sens repræ­sen­tant i skrot- og lop­pe­ud­val­get. Det står for at stab­le mar­ke­det på bene­ne og tje­ne pen­ge til idræts­for­e­nin­gens arbej­de for børn og unge I området.

Det er hen­de, de fri­vil­li­ge skal rin­ge til og for­tæl­le, hvor­når de kan yde nog­le timers arbej­de. Og hun er sam­men med resten af udval­get ansvar­lig for, at der kan sæt­tes flu­e­ben på den lan­ge liste med ting, der skal gøres og arran­ge­res, før døre­ne kan luk­kes op søn­dag kl. 12.

VOKSET OP MED FORENINGSLIVET

Joan­na Sch­midt er vok­set op med for­e­nings­li­vet i Has­lev – en sta­tions­by på Sydsjæl­land, som den­gang var en af Indre Mis­sions høj­bor­ge, og hvor det vil­de­ste, der ske­te var, da en grup­pe unge besat­te et hus. BZ’ere I Has­lev – det blev der snak­ket meget om i byen. “Jeg cyk­le­de for­bi huset hver dag på vej til mit fri­tidsjob, da jeg gik i gym­na­si­et, siger hun. “Men jeg hav­de aldrig selv tid til at del­ta­ge i huset, selv om jeg syn­tes, det så spæn­den­de ud”.

For­e­nings­li­vet tog hun med sig, da hun efter gym­na­si­et flyt­te­de for at tage en uddannelse.

Joan­na er ergo­te­ra­pe­ut, og de sene­ste 16 år har hun arbej­det i soci­alp­sy­ki­a­tri­en i Hor­sens. Det er ikke, for­di hun er tryg­heds­narko­man, at hun er ble­vet i job­bet så man­ge år. “Jeg møder hele tiden nye bru­ge­re, og de har alle for­skel­li­ge behov. Så der­for er det tit som at få et helt nyt arbej­de”, siger hun.

ØFUG I 15 ÅR

Joan­na Sch­midt – det er vig­tigt, man lærer at give til­ba­ge til det fæl­les­skab, der har givet én så meget.

Hun var med i frisko­lens støt­te­for­e­ning, da vi hav­de den. Og idræts­for­e­nin­gen ØFUG har været en del af hen­des fri­tid I 15 år. Det begynd­te med, at hun gik til mor-barn-gym­na­stik sam­men med sin lil­le dat­ter. Hun har været gym­na­stik-træ­ner for de yng­ste børn, og hen­des dat­ter har – som man­ge unge i Ørting ‑været hjælpetræner.

Jeg synes, det er vig­tigt, at man lærer at give til­ba­ge til et fæl­les­skab, der har givet én gode ople­vel­ser”, siger Joanna.

De sene­ste otte år har hun været i ØFUGs bestyrelse. 

VI HAR BRUG FOR PENGENE

Jeg håber vir­ke­lig, at man­ge vil kom­me til Hal­len på søn­dag”, siger hun. Vi ple­jer at tje­ne mel­lem 60.000 og 70.000 kr den wee­kend. Og for­e­nin­gen mang­ler de pen­ge. For under Cor­o­na-ned­luk­nin­gen måt­te vi afly­se alle de akti­vi­te­ter, som giver os pen­ge­ne til at gøre nye ting, tage til stæv­ner, sen­de træ­ne­re på kur­ser og for­ny og skaf­fe fle­re red­ska­ber til gym­na­stik og til fit­ness-rum­met. Det kan mær­kes, at et lop­pe­mar­ked og to byfe­ster er ble­vet aflyst, og også at to sto­re gym­na­stiks­tæv­ner ikke kun­ne gen­nem­fø­res. Det kan mær­kes, at fit­ness måt­te luk­ke i månedsvis.

Kon­tin­gen­ter­ne dæk­ker de faste udgif­ter. Ikke alt det andet”.

SAMMENHÆNGSKRAFTEN

For Joan­na har ØFUG og Ørting Hal­len stor betyd­ning for det, der med et lidt for­s­lidt udtryk kal­des områ­dets soci­a­le sammenhængskraft.

Det er her, man har – eller kan få – kon­takt med alle grup­per i lands­by­er­ne – på tværs af alder og andre for­skel­lig­he­der. Det er her, nye bebo­e­re kan kom­me med i net­værk og få ven­ner. Og ØFUG har en klubkul­tur, så alle bli­ver ønsket vel­kom­men”, siger hun. “Det er den ene­ste for­e­ning i områ­det, der har til­bud til alle – fra fire år til 100. Andre for­e­nin­ger – f.eks. seni­o­r­for­e­nin­ger­ne – er for 60 +. Det sam­me er Spi­se­ven­ner. I Hal­len kom­mer fæl­les­spis­nin­ger­ne nu også i gang igen. Og det er for alle. Også 60+”.

HALLEN ER VIGTIG

Når bør­ne­ne skal hen­tes fra gym­na­stik, kan hele fami­li­en spi­se i cafe­en til en pris, der er til at betale

Det er ingen hem­me­lig­hed, at en sko­le og en bør­ne­ha­ve har stor betyd­ning for en idræts­for­e­ning i et lil­le lokal­sam­fund. Og i Ørting-områ­det har vi ikke læn­ge­re de to institutioner.

Vi skal alt­så gøre opmærk­som på for­e­nin­gens til­bud til både børn og voks­ne på en anden måde”, siger Joanna.

Det kan være en hjælp, at vi har et vel­fun­ge­ren­de fit­t­ness-rum i Hal­len. Det kan være en hjæl­per, at vi har en café, hvor hele fami­li­en kan spi­se til en pris, der er til at beta­le, når bør­ne­ne skal hen­tes fra gym­na­stik. Eller hvor man kan købe mad med hjem. Micha­el og Lou­i­se, som er det nye par i hal og café, har pla­ner om at lave soda­vands-disko­tek. Og det kan få bør­ne­ne til at føle, at Hal­len er deres sted. Akti­vi­te­ter som byfe­sten og lop­pe­mar­ke­det kan træk­ke til­flyt­te­re ind – både som del­ta­ge­re og som fri­vil­li­ge, så de hur­tigt kom­mer til at føle sig hjem­me. Vi har et jule­bal, der er for alle. Det er så vig­tigt, at alle husker at opfor­dre nye nabo­er til at kom­me med og også føl­ges med dem til at begyn­de med”.

DER ER BRUG FOR ALLE NÆSTE WEEKEND

Joan­na opfor­drer til, at man­ge mel­der sig som hjæl­pe­re til lop­pe­mar­ke­det i weekenden.

Joan­na Sch­midt – jeg håber, at alle vil­le kom­me til Hal­len – og måske bru­ge lidt fle­re pen­ge, end de plejer

Der er brug for alle både lør­dag og søn­dag – også selv om man måske kun kan give nog­le timer. Der er brug for hjæl­pe­re til at ind­sam­le alle effek­ter­ne og til at få alt sor­te­ret og stil­let an. Det ple­jer at være hyg­ge­ligt om lør­da­gen, når vi spi­ser sam­men, og når bør­ne­ne leger og under­sø­ger det ind­sam­le­de lege­tøj for at fin­de lige det, de ger­ne vil købe om søn­da­gen. Der er også brug for sæl­ge­re og fri­vil­li­ge, der vil være med til  at ryd­de op”, siger hun.

Og så håber jeg, at alle I lokal­sam­fun­det vil ryk­ke ud søn­dag og kom­me til Hal­len for at fin­de gode ting – måske også købe for lidt fle­re kro­ner, end de ple­jer. ØFUG har brug for pen­ge­ne, for fort­sat at kun­ne dan­ne grund­lag for fæl­les­ska­bet i vores lokalsamfund”.

Hvis du har lyst til at hjæl­pe med lop­pe­mar­ke­det, kan du rin­ge til Joan­na på tlf. 27 59 89 05 eller sen­de hen­de en mail – Josifischmidt@​gmail.​com

KALENDER

GENERALFORSAMLING

29. marts kl. 19 – 21.30 hol­der Lokal­rå­det gene­ral­for­sam­ling hos Dine­sen i Falling

FORTÆLLINGER OMMOSEFOLKET

30. marts kl. 19 har Kul­tur­hub for­tæl­leaf­ten i Sog­ne­hu­set om Mose­fol­ket. Lise Laur­sen og Ste­en Bil­le vil for­tæl­le om livet i Mosen og om nog­le af dens men­ne­sker. Pris: 20 kr. Kaf­fe og kage i pausen. 

VIKINGER

11. april kl. 14.30 vil histo­ri­ke­ren, arkæ­o­lo­gen og for­fat­te­ren Rik­ke Agne­te Olsen for­tæl­le om vikin­ge­ti­den på Alrø og andre ste­der. Det er i Alrø For­sam­lings­hus og det er den rul­len­de kir­kecafé, der arran­ge­rer. Det er gan­ske gra­tis – også kaf­fe og kage, og det er for alle i Fjordpastoratet. 

MORGENSANG OG KAFFE

13. april er der igen mor­gensang og kaf­fe i Sog­ne­hu­set i Ørting. Det begyn­der kl. 9.30.

LOPPEMARKED

16. april kl. 12 – 15 hol­der Ørting Hal­lens Ven­ner lop­pe­mar­ked i Hal­len. 15. april ind­sam­les lop­per og skrot. 

SPISEVENNER

25. april kl. 12 – 14 mødes Spi­se­ven­ner i Ørting Hal­lens Café for at spi­se kyl­ling med ovns­teg­te kar­to­f­ler og dam­pet grønt.

OLDERMANDSHØJEN

29. april skal Older­mands­høj­en på Mose­vej ind­vies. Sæt kryds i kalen­de­ren – nær­me­re pro­gram følger.

PROGRAMMER:

Pro­gram­mer­ne for akti­vi­te­ter­ne i Dan­ske Seni­o­rer og i Tors­dags­klub­ben er nu lagt ind under “Lokal­råd og for­e­nin­ger”. Se et væld af akti­vi­te­ter som fored­rag, kort­spil, hyg­ge, fæl­les­spis­nin­ger og udflugter.