KORT NYT

Pen­sio­ni­st­for­e­ning fyl­der 70 år

Den begynd­te som Gyl­ling Alder­s­ren­te­for­e­ning – nu hed­der den Gyl­ling Pen­sio­ni­st­for­e­ning. Og på ons­dag har den eksi­ste­ret i 70 år. Det vil to dage efter bli­ve fejret i For­sam­lings­hu­set med fore­lø­big 60 del­ta­ge­re. Det vil ske med sang, musik, mad og drik­ke – men også med et lil­le fored­rag om for­e­nin­gens histo­rie. Den kan ellers være svær at styk­ke sam­men, for som det gæl­der for man­ge for­e­nin­ger, er også Alder­s­for­e­nin­gens refe­ra­ter m.v. for de før­ste otte år for­s­vun­det. Det var før vi fik lokalarkiverne. 

Spi­se­ven­ner mødes igen

San­ge fra Højsko­­le-sang­­bo­­gen, hyg­ge­ligt samvær og god mad. Det er pro­gram­punk­ter­ne, når Spi­se­ven­ner mødes. Og det gør de igen efter en læn­ge­re Cor­o­­na-pau­­se 21. sep­tem­ber kl. 12. i For­sam­lings­hu­set i Fal­ling, hvor Git­te Dine­sen står for maden, som koster 70 kr. 

Spi­se­ven­ner et til­bud til alle over 60 år i Ørting-Fal­ling områ­det. Og 31 har alle­re­de meldt sig til at være med. Men der er plads til fle­re. Fri­vil­li­ge hen­ter og brin­ger, hvis del­ta­ger­ne ikke har køre­lej­lig­hed. Lige nu mang­ler fire hjæl­pe­re. Har du lyst til at tage en tørn, kan du rin­ge til Poul Hen­ning: 22383692. 

Fire lands­by­mø­der om udviklingsplan

Lokal­rå­det for Ørting Fal­ling Sog­ne ønsker at høre bor­ger­nes mening om udvik­lings­pla­nen for vores områ­de, og at få input fra bor­ger­ne om de pro­ble­mer og mulig­he­der, som de mener, at Lokal­rå­det skal arbej­de vide­re med. Der­for vil der bli­ve holdt fire møder – et for hver lands­by.Ons­dag den 15. sep­tem­ber kl. 19 for bebo­er­ne i Ålstrup i Fryse­hu­set. Ons­dag den 22. sep­tem­ber kl. 19 for bebo­er­ne i Amstrup i Fal­ling Festlokaler/​​Dinesen. Ons­dag den 29. sep­tem­ber kl. 19 for bebo­er­ne i Fal­ling i Fal­ling Festlokaler/​​Dinesen. Og ons­dag den 6. okto­ber kl. 19 for bebo­er­ne i Ørting i Sog­ne­hu­set.Udvik­lings­pla­nen lig­ger under “Lokal­råd og for­e­nin­ger” her på Lokalposten. 

Bør­ne­ha­ven åbner igen

Bør­ne­ha­ven på Hav­re­væn­get i Ørting er ble­vet shin­et op og åbner igen. Men kun mid­ler­ti­digt i et par måne­der. Og ikke for børn i Ørting. Men for børn i Odder, som skal trans­por­te­res med bus. For i Odder mang­ler plad­ser. DOMI Bolig har pla­ner om at byg­ge 16 leje­bo­li­ger på Hav­re­væn­get, så bør­ne­ha­ven og de to gam­le seni­o­r­bo­li­gerskal pæres ned. 

Have­gæ­ster betal­te 1300 kr

Der var næsten 1300 kr i de to syl­te-glas mær­ket ØFUG, som stod på bor­de­ne i den lil­le cafe på gårds­plad­sen – der­til kom­mer nog­le ind­be­ta­lin­ger på Mobile­Pay. Pen­ge­ne var gæster­nes beta­ling for ”gra­tis kaf­fe” på gårds­plad­sen, da Lis­beth Jør­gen­sen søn­dag åbne­de den sto­re øko­lo­gi­ske have på Per­sie­vej i Ørting for besø­gen­de. Ca 50 men­ne­sker benyt­te­de sig af det. Pen­ge­ne i syl­te-glas­­se­­ne går ube­skå­ret til ØFUG, som Cor­o­­na-ned­luk­­nin­­gen har ramt hårdt. 

Som­mer­re­stau­rant er tæt på udsolgt

De har valgt, at kun 30 men­ne­sker kan spi­se på Brand­by­ge­gaards som­mer­re­stau­rant de 15 afte­ner i juli, den er åben. Og 10 afte­ner er alle­re­de udsolgt. Så man­ge loka­le og uden­bys gæster vil spi­se, hvor 95 pro­cent af både maden og drik­ke­va­rer­ne er lavet af går­dens egne øko­lo­gi­ske pro­duk­ter – og med fæl­les hjælp dyr­ket på mar­ker og i driv­hus af kok­ken og hen­de, der ser­ve­rer. Der er sta­dig få bil­let­ter til fem afte­ner. De skal bestil­les på Odder­net­tet (https://​www​.odder​bil​let​ten​.dk/​a​r​r​a​n​g​e​m​e​n​t​er/) Der kan du også læse om maden, du har i ven­te. Men sagt med det sam­me – til­hø­rer du den del af men­ne­ske­he­den, der abso­lut skal have kød, må du fin­de et andet sted. 

Sog­neud­flugt til Den Geo­gra­fi­ske Have

19. august kl. 8.10 går bus­sen fra Sog­ne­hu­set i Ørting til kir­ken i Gyl­ling, hvor den sam­ler del­ta­ge­re op kl. 8.15 før turen går til for­sam­lings­hu­set på Alrø kl. 8.30. Turen går til Den Geo­gra­fi­ske Have i Kol­ding. Her er der rund­vis­ning efter­fulgt af mid­dag på restau­rant Den Gyld­ne Hane. Bag­ef­ter går turen vide­re til Sdr.Bjert med rund­vis­ning i kir­ken og kaf­fe på kro­en. Kl. 16 går turen til­ba­ge. Del­ta­gel­se i udflug­ten koster 100 kr. Til­mel­ding til  Jør­gen Jen­sen på mail jensen-​lave@​live.​dk eller tlf. 24943395 

Gene­ral­for­sam­ling i Hallen

Cor­o­­na-restrik­tio­­ner for­sin­ke­de også gene­ral­for­sam­lin­gen i Ørting Hallen. 

Men 1. juli kl. 19 bli­ver den holdt, og som altid har alle bor­ge­re over 15 år i Ørting-Fal­ling sog­ne adgang og stem­me­ret. Det sam­me har med­lem­mer af de for­e­nin­ger, der bru­ger Hal­len. Det gæl­der f.eks. fle­re bebo­e­re i Gyl­ling.På valg er for­mand, sekre­tær, et besty­rel­ses­med­lem og en sup­ple­ant.Tho­mas Tikjøb genop­stil­ler som for­mand. Også Micha­el Hov­mand genop­stil­ler som sekretær. 

Brugs­en støt­ter forsamlingshuset

Da dagens omsæt­ning i Brugs­en i Gyl­ling var gjort op fre­dag, kun­ne udde­ler Krogstrup skri­ve en check på 14.374,75 kr til For­sam­lings­hu­set. Belø­bet sva­rer til 20 pro­cent af dagens omsæt­ning.Som meget andet er for­sam­lings­hu­set også på hæle­ne efter Cor­o­­na-ned­luk­­nin­­gen. Der har hver­ken været soci­a­le arran­ge­men­ter eller udlej­ning til pri­va­te fester. 

Gyl­ling byfest er aflyst

Gyl­ling Kul­tur­for­e­ning kaster nu hånd­klæ­det i rin­gen og afly­ser byfe­sten.Det er Cor­o­­na-krav og mang­len på øko­no­misk sik­ker­hed, der har fået for­e­nin­gen til at tage beslut­nin­gen.Odder byfest er også aflyst. Det bety­der, at Gyl­ling Sport og Idræt – som ØFUG – går glip af en ind­tægt på godt 60.000 kr. 

Gyl­ling vil blomstre

To grøn-bru­­ne græs­a­re­a­ler tæt på sko­len vil bli­ve erstat­tet med blom­ster­be­de. Og ved det lil­le regn­vands-bas­sin skal der plan­tes frugt­træ­er og buske. Alt for at give lands­by­ens bor­ge­re noget smukt at se på og for at øge biodiversiteten. 

Det er Gyl­ling Sko­le og Bør­ne­hus­råd, der sam­men med Lokal­rå­det har fået ide­en og sam­men søgt – og fået – pen­ge til pro­jek­ter­ne fra Kvi­ck­ly – 20.000 kr er kom­met ind på kontoen. 

Slut med selv­pluk jord­bær og ærter

For man­ge i områ­det har det været tra­di­tion at tage til Holt­gaard og pluk­ke jord­bær og ærter. Og hver dag i jord­bær­sæ­so­nen er fri­ske røde bær og poser fyldt med grøn­ne bæl­ge kom­met til Han­dels­plad­sen i Ørting.Men nu er det slut. Anne og Hel­ge har efter man­ge over­vej­el­ser at stop­pe pro­duk­tio­nen af kar­to­f­ler, ærter og jord­bær – luk­ke gård­bu­tik­ken og for­pag­te jor­den ud. De to nær­mer sig pen­sions­al­de­ren. Der­for har de beslut­tet at stoppe. 

Byrå­det bli­ver en kommunalbestyrelse

Når vi skal til valg 16. novem­ber, væl­ger vi ikke repræ­sen­tan­ter til et byråd. Men til en kom­mu­nal­be­sty­rel­se. Alle par­ti­er vedt­og Enheds­li­stens for­slag om nav­ne­æn­dring. I begrun­del­sen for for­sla­get hed­der det, at byråd ”giver det fejl­ag­ti­ge ind­tryk, at Odder by har en sær­sta­tus, og ”byrå­det” har en sær­lig rol­le i for­hold til Odder by frem­for de øvri­ge min­dre byer. Det var ved sid­ste kom­mu­nalvalg en hyp­pigt fore­kom­men­de kri­tik. Den er vi eni­ge i, og vi ønsker at bru­ge det mere kor­rek­te udtryk ”Odder kom­mu­nal­be­sty­rel­se”. Vi er besty­rel­se for hele Odder kom­mu­ne”.Ændrin­gen gæl­der fra 1. janu­ar næste år. 

Cykel­stien blev 2,2 mio kr billigere

Pri­sen for cykel­stien mel­lem Ørting og Gyl­ling blev alt i alt 7,1 mill. kr.  Den var bud­get­te­ret til at koste 9,3 mio – så der er alt­så 2,2 mio kr til­ba­ge på kon­to­en.Cykel­stien blev offi­ci­elt åbnet 16. decem­ber 2019. 200 men­ne­sker ind­vie­de den 4 km lan­ge sti. Siden er den ble­vet brugt af man­ge gåen­de, cyk­len­de og løben­de. Spe­ci­elt under Cor­o­­na-ned­luk­­nin­­gen har man­ge hunde fået den dag­li­ge motion her. I begyn­del­sen lidt lang­somt, men efter­som hund­en fik eje­ren i bed­re form i et hur­ti­ge­re tempo. 

Præ­s­te­går­den solgt – til en præst

Rand­lev-præ­­sten Met­te Rot­h­mann har købt Ørting Præ­s­te­gård, og 1. juni flyt­ter hun ind. 1. okto­ber går hun på pension. 

Huset har været lejet ud siden Ørting-Fal­lings præst, Vibe­ke Døs­sing Rude­beck, blev flyt­tet til Odder og biskop og provst beslut­te­de, at seks landsog­ne kan betje­nes af kun to præster. 

Næste wee­kend har ØFUG brug for alle hjæl­pen­de hæn­der i Hallen

Søn­dag d. 19. sep­tem­ber kl. 12, bli­ver døre­ne til Ørting Hal­len åbnet, og for­hå­bent­ligt vil det væl­te ind med men­ne­sker, der straks spot­ter det sted, hvor de skal gøre et godt køb – hvor det, de er på jagt efter, er sam­let. Bedste­for­æl­dre og for­æl­dre vil hol­de godt fast i de små børns hæn­der, så de ikke bli­ver væl­tet, før de kom­mer til legetøjsafdelingen.

Det er sådan Joan­na Sch­midt ger­ne vil have, der ser ud i Hal­len på søndag.

Joan­na Sch­midt er ØFUG-besty­rel­sens repræ­sen­tant i skrot- og lop­pe­ud­val­get. Det står for at stab­le mar­ke­det på bene­ne og tje­ne pen­ge til idræts­for­e­nin­gens arbej­de for børn og unge I området.

Det er hen­de, de fri­vil­li­ge skal rin­ge til og for­tæl­le, hvor­når de kan yde nog­le timers arbej­de. Og hun er sam­men med resten af udval­get ansvar­lig for, at der kan sæt­tes flu­e­ben på den lan­ge liste med ting, der skal gøres og arran­ge­res, før døre­ne kan luk­kes op søn­dag kl. 12.

VOKSET OP MED FORENINGSLIVET

Joan­na Sch­midt er vok­set op med for­e­nings­li­vet i Has­lev – en sta­tions­by på Sydsjæl­land, som den­gang var en af Indre Mis­sions høj­bor­ge, og hvor det vil­de­ste, der ske­te var, da en grup­pe unge besat­te et hus. BZ’ere I Has­lev – det blev der snak­ket meget om i byen. “Jeg cyk­le­de for­bi huset hver dag på vej til mit fri­tidsjob, da jeg gik i gym­na­si­et, siger hun. “Men jeg hav­de aldrig selv tid til at del­ta­ge i huset, selv om jeg syn­tes, det så spæn­den­de ud”.

For­e­nings­li­vet tog hun med sig, da hun efter gym­na­si­et flyt­te­de for at tage en uddannelse.

Joan­na er ergo­te­ra­pe­ut, og de sene­ste 16 år har hun arbej­det i soci­alp­sy­ki­a­tri­en i Hor­sens. Det er ikke, for­di hun er tryg­heds­narko­man, at hun er ble­vet i job­bet så man­ge år. “Jeg møder hele tiden nye bru­ge­re, og de har alle for­skel­li­ge behov. Så der­for er det tit som at få et helt nyt arbej­de”, siger hun.

ØFUG I 15 ÅR

Joan­na Sch­midt – det er vig­tigt, man lærer at give til­ba­ge til det fæl­les­skab, der har givet én så meget.

Hun var med i frisko­lens støt­te­for­e­ning, da vi hav­de den. Og idræts­for­e­nin­gen ØFUG har været en del af hen­des fri­tid I 15 år. Det begynd­te med, at hun gik til mor-barn-gym­na­stik sam­men med sin lil­le dat­ter. Hun har været gym­na­stik-træ­ner for de yng­ste børn, og hen­des dat­ter har – som man­ge unge i Ørting ‑været hjælpetræner.

Jeg synes, det er vig­tigt, at man lærer at give til­ba­ge til et fæl­les­skab, der har givet én gode ople­vel­ser”, siger Joanna.

De sene­ste otte år har hun været i ØFUGs bestyrelse. 

VI HAR BRUG FOR PENGENE

Jeg håber vir­ke­lig, at man­ge vil kom­me til Hal­len på søn­dag”, siger hun. Vi ple­jer at tje­ne mel­lem 60.000 og 70.000 kr den wee­kend. Og for­e­nin­gen mang­ler de pen­ge. For under Cor­o­na-ned­luk­nin­gen måt­te vi afly­se alle de akti­vi­te­ter, som giver os pen­ge­ne til at gøre nye ting, tage til stæv­ner, sen­de træ­ne­re på kur­ser og for­ny og skaf­fe fle­re red­ska­ber til gym­na­stik og til fit­ness-rum­met. Det kan mær­kes, at et lop­pe­mar­ked og to byfe­ster er ble­vet aflyst, og også at to sto­re gym­na­stiks­tæv­ner ikke kun­ne gen­nem­fø­res. Det kan mær­kes, at fit­ness måt­te luk­ke i månedsvis.

Kon­tin­gen­ter­ne dæk­ker de faste udgif­ter. Ikke alt det andet”.

SAMMENHÆNGSKRAFTEN

For Joan­na har ØFUG og Ørting Hal­len stor betyd­ning for det, der med et lidt for­s­lidt udtryk kal­des områ­dets soci­a­le sammenhængskraft.

Det er her, man har – eller kan få – kon­takt med alle grup­per i lands­by­er­ne – på tværs af alder og andre for­skel­lig­he­der. Det er her, nye bebo­e­re kan kom­me med i net­værk og få ven­ner. Og ØFUG har en klubkul­tur, så alle bli­ver ønsket vel­kom­men”, siger hun. “Det er den ene­ste for­e­ning i områ­det, der har til­bud til alle – fra fire år til 100. Andre for­e­nin­ger – f.eks. seni­o­r­for­e­nin­ger­ne – er for 60 +. Det sam­me er Spi­se­ven­ner. I Hal­len kom­mer fæl­les­spis­nin­ger­ne nu også i gang igen. Og det er for alle. Også 60+”.

HALLEN ER VIGTIG

Når bør­ne­ne skal hen­tes fra gym­na­stik, kan hele fami­li­en spi­se i cafe­en til en pris, der er til at betale

Det er ingen hem­me­lig­hed, at en sko­le og en bør­ne­ha­ve har stor betyd­ning for en idræts­for­e­ning i et lil­le lokal­sam­fund. Og i Ørting-områ­det har vi ikke læn­ge­re de to institutioner.

Vi skal alt­så gøre opmærk­som på for­e­nin­gens til­bud til både børn og voks­ne på en anden måde”, siger Joanna.

Det kan være en hjælp, at vi har et vel­fun­ge­ren­de fit­t­ness-rum i Hal­len. Det kan være en hjæl­per, at vi har en café, hvor hele fami­li­en kan spi­se til en pris, der er til at beta­le, når bør­ne­ne skal hen­tes fra gym­na­stik. Eller hvor man kan købe mad med hjem. Micha­el og Lou­i­se, som er det nye par i hal og café, har pla­ner om at lave soda­vands-disko­tek. Og det kan få bør­ne­ne til at føle, at Hal­len er deres sted. Akti­vi­te­ter som byfe­sten og lop­pe­mar­ke­det kan træk­ke til­flyt­te­re ind – både som del­ta­ge­re og som fri­vil­li­ge, så de hur­tigt kom­mer til at føle sig hjem­me. Vi har et jule­bal, der er for alle. Det er så vig­tigt, at alle husker at opfor­dre nye nabo­er til at kom­me med og også føl­ges med dem til at begyn­de med”.

DER ER BRUG FOR ALLE NÆSTE WEEKEND

Joan­na opfor­drer til, at man­ge mel­der sig som hjæl­pe­re til lop­pe­mar­ke­det i weekenden.

Joan­na Sch­midt – jeg håber, at alle vil­le kom­me til Hal­len – og måske bru­ge lidt fle­re pen­ge, end de plejer

Der er brug for alle både lør­dag og søn­dag – også selv om man måske kun kan give nog­le timer. Der er brug for hjæl­pe­re til at ind­sam­le alle effek­ter­ne og til at få alt sor­te­ret og stil­let an. Det ple­jer at være hyg­ge­ligt om lør­da­gen, når vi spi­ser sam­men, og når bør­ne­ne leger og under­sø­ger det ind­sam­le­de lege­tøj for at fin­de lige det, de ger­ne vil købe om søn­da­gen. Der er også brug for sæl­ge­re og fri­vil­li­ge, der vil være med til  at ryd­de op”, siger hun.

Og så håber jeg, at alle I lokal­sam­fun­det vil ryk­ke ud søn­dag og kom­me til Hal­len for at fin­de gode ting – måske også købe for lidt fle­re kro­ner, end de ple­jer. ØFUG har brug for pen­ge­ne, for fort­sat at kun­ne dan­ne grund­lag for fæl­les­ska­bet i vores lokalsamfund”.

Hvis du har lyst til at hjæl­pe med lop­pe­mar­ke­det, kan du rin­ge til Joan­na på tlf. 27 59 89 05 eller sen­de hen­de en mail – Josifischmidt@​gmail.​com

KALENDER

SANGEFTERMIDDAGE BEGYNDER IGEN

San­g­ef­ter­mid­da­ge­ne i Sog­ne­hu­set, der var aflyst hele for­å­ret p.g.a. Cor­o­na-restrik­tio­ner­ne, begyn­der igen.
Det er den før­ste tirs­dag i hver måned til og med 3. maj 2022. Og det er fra kl. 14 – 16.30

TORSDAGSKLUBBENS PROGRAM
Pro­gram for efter­å­ret og for­å­ret 2022 er lagt ind under lokal­råd & foreninger

DANSKE SENIORES PROGRAM
Pro­gram for efter­å­ret og for for­å­ret 2022 er lagt ind under lokal­råd & foreninger

AMSTRUP-MØDE

22. sep­tem­ber kl. 19 hol­der Lokal­rå­det møde med bebo­er­ne i Amstrup om udvik­lings­pla­nen. Det er i Fal­ling Forsamlingshus.

ODDER VOICES

28. sep­tem­ber kl. 19.30 er der san­gaf­ten med koret Odder Voi­ces i Sog­ne­hu­set på Bilsbækvej

FALLING-MØDE:

29. sep­tem­ber kl. 19 hol­der Lokal­rå­det møde med bebo­er­ne i Fal­ling om udvik­lings­pla­nen. Det er i Fal­ling Forsamlingshus

ØRTING-MØDE:

6. okto­ber kl. 19 hol­der Lokal­rå­det møde med bebo­er­ne i Ørting om udvik­lings­pla­nen. Det er i Sog­ne­hu­set på Bilsbækvej.

NATURSTI-INDVIELSE:

(foto fra Odder kom­mu­nes hjem­mesi­de)

9. okto­ber kl. 14 skal den nye natursti i Ålstrup ind­vies. Det begyn­der ved Fryse­hu­set, hvor snoren skal klippes

SPISEVENNER

19. okto­ber kl. 12 mødes Spi­se­ven­ner igen i Fal­ling For­sam­lings­hus. Til­mel­ding skal ske sene­st 15. okto­ber til Poul Hen­ning tlf 22383692