KORT NYT

THEJSEN FORLADER FONDEN ØRTING

Dit­te-Marie Thej­sen for­la­der job­bet som vice­for­stan­der på Fon­den Ørting for at bli­ve skole­le­der på Åsko­len, frisko­len i Hør­ning. Hun har arbej­det på opholds­ste­det i mere end 10 år.Åsko­len har 150 ele­ver fra 0. – 7. klas­se, og en af Thej­sens opga­ver bli­ver at arbej­de med en over­byg­ning. Hun er uddan­net lærer fra Den Frie Lærer­højsko­le. Uddan­nel­sen er spe­ci­elt mål­ret­tet frisko­ler, efter­sko­ler og højskoler. 

LOKALRÅD

Hvis du vil vide, hvad Lokal­rå­det for Ørting-Fal­ling arbej­der med for tiden, kan du ori­en­te­re dig i de møde­re­fe­ra­ter, der er lagt ind under ”Lokal­råd og for­e­nin­ger”.Her fin­der du alle refe­ra­ter fra i år – og også fra de sid­ste par år. Nåe­de du ikke gene­ral­for­sam­lin­gen, kan du sam­me sted fin­de beret­ning, refe­rat og regnskab. 

LUK IKKE DE TRÆNGENDE IND

Hvis det rin­ger på døren og frem­me­de beder om lov til at bru­ge dit toilet, skal du ikke luk­ke de træn­gen­de ind. For når de går igen, mang­ler du fle­re gen­stan­de. Den ene er en kvinde. 

Det har ældre bebo­e­re i Gyl­ling ople­vet, da de var ven­li­ge mod de frem­me­de. Ven­lig­he­den blev ikke gen­gældt. Så glem med­men­ne­ske­lig­he­den – luk og lås døren. Ring til din nabo eller en anden, hvis de bli­ver uden for. 

GENERALFORSAMLING

Alle over 16 år, som bor fat i Ørting-Fal­ling Sog­ne, er med­lem­mer af Lokal­rå­det. Også selv om de hver­ken har udfyldt en blan­ket eller betalt kon­tin­gent, som ellers er det almin­de­li­ge, når man bli­ver med­lem af en for­e­ning.  De kan møde op til gene­ral­for­sam­lin­gen og stem­me. Det­te års gene­ral­for­sam­ling fin­der sted d. 29. marts kl. 19 – 21.30 hos Dine­sen i Fal­ling. Lokal­rå­det har eksi­ste­ret siden okto­ber 2014 og skal være områ­dets kon­takt til kom­mu­nal­be­sty­rel­se og for­valt­ning.  Hvis du vil se, hvad rådet arbej­der med, så find alle møde­re­fe­ra­ter på Lokal­po­sten under Lokal­råd og foreninger. 

STØTTE TIL HANDELSPLADSEN

Der er luk­ket så meget som muligt for fry­se­re og køle­re på Han­dels­plad­sen, men alli­ge­vel koster elek­tri­ci­te­ten det hvi­de ud af øjne­ne.  Men Pan­de­ka­ge­bi­len og støt­te­bi­drag ind­brag­te på få timer 16.000 kro­ner – eller et beløb, der bety­der, at reg­nin­gen fra elek­tri­ci­tets­sel­ska­bet for en måneds for­brug, kan beta­les. Pan­de­ka­ge­bi­len done­re­de pen­ge­ne fra to timers salg ved Han­dels­plad­sen, og lands­by­ens bebo­e­re bak­ke­de op og spi­ste fyld­te pan­de­ka­ger til aftens­mad. Den sam­me hjælp fik Dagli’Brugsen i Gylling. 

PANDEKAGEBILEN STØTTER LOKALE

Den 9. decem­ber mel­lem kl. 16 og 18 kan man købe pan­de­ka­ger med fyld ved Han­dels­plad­sen i Ørting. Pen­ge­ne fra sal­get går ube­skå­ret til hjælp til at beta­le el-reg­­nin­­gen. I går var Pan­de­ka­ge­bi­len ved Gyl­ling-Brugs­­en – også for at give et til­skud til de sti­gen­de udgifter. 

Valg flyt­ter sang til kirken

Stem­me­bok­se og valg­til­for­ord­ne­de ryk­ker 1. novem­ber ind i Sog­ne­hu­set og fortræn­ger den sang­grup­pe, som ple­jer at mødes der før­ste tirs­dag i måne­den. Men grup­pen kan sta­dig mødes, for kir­ken er reser­ve­ret til dem. Kaf­fen skal sta­dig tages med hjemmefra. 

BRUGSEN ER NU ÅBEN KL. 8 – 18

Fra i mor­gen – 1. okto­ber – ændrer Gyl­ling-Brugs­­en åbning­sti­den. Den åbner kl. 8 og luk­ker kl. 18. Der er skå­ret en halv time om mor­ge­nen og en time om afte­nen, og er en kon­se­kvens af, at elek­tri­ci­te­ten koster det hvi­de ud af øjne­ne. De nye tider bety­der, at ingen med­ar­bej­de­re bli­ver fyret. 

FDF Ørting-Fal­ling kan fortsætte

Syv voks­ne har meldt sig til at gå ind som fri­vil­li­ge i FDF-arbej­­det. Og det bety­der, at kred­sen kan fort­sæt­te. Ikke kun børn fra det­te områ­de er med i den loka­le FDF-kreds. Også børn fra Gyl­ling del­ta­ger.De kan nu alle mødes igen 1. sep­tem­ber kl. 18.30 ved spej­der­hyt­ten på Tof­ten i Ørting. 

Mari­an­ne Lyst stopper

Sog­ne­præst Mari­an­ne Lyst har valgt at gå på pen­sion ved års­skif­tet. Inden da har hun ferie, der skal afvik­les, så hen­des afskeds­gud­stje­ne­ster bli­ver holdt 27. novem­ber. Det er i Gyl­ling Kir­ke kl. 9.30, og kl. 10.30 på Alrø. 

Pas på kanterne

Cykel­stien mel­lem Ørting og Odder har nu fået et lag asfalt, der har dæk­ket de rev­ner, der for­år­sa­ge­de en del uheld. Den smal­le cykel­sti har der­for nu fået kan­ter, der kan være far­li­ge, hvis cyk­li­ster også lader Tour de Fran­­ce-febe­ren sni­ge sig ind på turen til arbej­de og over­ha­ler. Så pas på. 

CYKELSTIERNE SKAL FORBEDRES

”Det kom­mer på i løbet af for­å­ret – i hvert fald inden som­mer­fe­ri­en”.”Det” er et nyt slid­lag på cykel­sti­er­ne mel­lem Ørting og Odder. Og løf­tet om for­bed­ring af cykel­stien er givet af for­man­den for Kli­­ma- og Pla­n­ud­val­get, Kre­sten Bjer­re i Hor­sens Fol­ke­blad 21. janu­ar. Cyk­li­ster har i lang tid kla­get over de dår­li­ge for­hold, der har bety­det, at man­ge er væltet. 

KAFFEN SERVERESKIRKEN

Så meget er aflyst eller udskudt. Men ikke mor­gensan­gen i kir­ken. Den bli­ver gen­nem­ført 13. janu­ar kl. 9.30 som plan­lagt. Ene­ste ændring er, at der ikke bag­ef­ter er mor­genkaf­fe i Sog­ne­hu­set. Kaf­fen bli­ver den­ne gang ser­ve­ret i kir­ken. Virus-reg­­ler­­ne bli­ver over­holdt, så det er trygt at deltage. 

AFLYSNINGER RAMMER ÆLDRE MENNESKER

Dan­ske Seni­o­rer afly­ser gene­ral­for­sam­lin­gen 10. janu­ar, men håber at kun­ne hol­de den 14. marts kl. 13.30. For­e­nin­gen kan dog glæ­de sig over, at 50 ældre nåe­de at del­ta­ge i jule­mid­da­gen med mad fra Sko­v­bak­ken, før alt luk­ke­de ned. Tors­dags­klub­ben begyn­der først igen 20. janu­ar. Spi­se­ven­ner håber dog at kun­ne sam­le ældre men­ne­sker i Ørting Hal­lens Café d. 18. janu­ar kl. 12. Bli­ver restrik­tio­ner­ne ikke stram­met yder­li­ge­re, lever Cafe­en op til kravene. 

Cor­o­na-aflys­ning

Der bli­ver ingen jule­kon­cert i Fal­ling Kir­ke 14. decem­ber. Menig­heds­rå­det har beslut­tet, at kon­cer­ten med Odder Voi­ces ikke skal gen­nem­fø­res på grund af risi­ko­en for smit­te med Cor­o­­na-virus – eller en af Covid 19’s efter­hån­den man­ge vari­an­ter. End­nu er der ingen mel­din­ger om jule­g­ud­stje­ne­ster­ne i Fjord­pa­sto­ra­tets kirker. 

Kom­men­tar: Man­gel på fri­vil­li­ge kan true de loka­le foreninger

Ørting Hal­len har sendt opfor­dring – støt os, støt foreningerne

Plan­lag­te arran­ge­men­ter som ØFUG´s jule­bal må afly­ses på grund af for få til­meld­te.  Gyl­ling Sport & Idræt udsen­der nødråb – hvor er de fri­vil­li­ge? Ørting Hal­len kan for­tæl­le, at for­e­nin­ger­ne ikke kan udnyt­te alle deres hal­ti­mer. Udvalg i ØFUG er ved at luk­ke ned, for­di med­lem­mer, der i åre­vis har lavet et kæm­pe­ar­bej­de, enten træn­ger til en pau­se eller synes, at nu deres børn er voks­ne og flyt­tet væk, må andre tage over.

CORONA-KORTET

Mang­len på fri­vil­li­ge er ikke en virus, der spe­ci­elt har ramt loka­le for­e­nin­ger. Det er et pro­blem over hele lan­det – for­e­nin­ger har ind­skræn­ket akti­vi­te­ter­ne for­di antal­let af med­lem­mer fal­der, og hen over som­me­ren ople­ve­de vi også, at festi­va­ler måt­te ind­skræn­ke – der var ikke nok fri­vil­li­ge til at afvik­le de sæd­van­li­ge til­bud på pladsen.

Cor­o­na-kor­tet kan – hvis det spil­les for man­ge gan­ge – bli­ve til et Sor­te Per – kort

Cor­o­na-ned­luk­nin­gen har læn­ge fået skyl­den.  Også lokalt flo­re­rer Cor­o­na-for­kla­rin­ger­ne: Det er bare fordi…

  • det er svært for man­ge at kom­me i gang igen…
  • børn har svært ved at fin­de til­ba­ge til at være sociale…..
  • ned­luk­nin­gen har fået man­ge til at pri­o­ri­te­re hjem­me­liv, fami­li­en og de indi­vi­du­el­le motionsformer…

Der er man­ge for­kla­rin­ger. Og måske er der en smu­le rig­tigt i dem alle. Men hvis Cor­o­na-kor­tet bli­ver truk­ket igen og igen, bli­ver det hur­tigt et Sor­te­per-kort, der for alvor er en trus­sel mod foreningslivet.

DE PERSONLIGE KONTAKTER

Det er altid let at være bag­klog og sige, at der har i en peri­o­de været for lidt udvik­ling af for­e­nin­gens akti­vi­te­ter – at ”ple­jer” måske er ble­vet sagt lov­ligt man­ge gan­ge.  Det kan godt være rig­tigt – for det sker, når det er de sam­me men­ne­sker, der år efter år har truk­ket læsset. 

 ØFUGs besty­rel­se er nu i gang med at gen­tæn­ke for­e­nin­gens akti­vi­te­ter, og det er der al mulig grund til at ønske held med, og til at bede loka­l­om­rå­der­nes bebo­e­re om at bidra­ge til med ide­er. Men andre og nye akti­vi­te­ter er i sig selv ikke nok til at få fle­re fri­vil­li­ge til at mel­de sig.

Et opslag på Face­book to uger før der er brug for hjælp, skaf­fer sjæl­dent frivillige

Erfa­rin­ger­ne fra andre for­e­nin­ger er, at det er den per­son­li­ge kon­takt, der kan få nye fri­vil­li­ge til at kom­me. Det er ikke et opslag på Face­book et par uger før der er brug for en indsats.

Sta­ti­stisk set er den hyp­pig­ste anled­ning til at ind­gå i fri­vil­ligt arbej­de, at man bli­ver spurgt, og at man ved, hvor megen tid en opga­ve kræ­ver.  Under­sø­gel­ser viser også, at lysten til at kom­me igen afhæn­ger af, om man som ny del­ta­ger bli­ver intro­du­ce­ret til for­e­nin­gen og til de andre fri­vil­li­ge, og at arbej­det bli­ver påskønnet. 

Det er også oplagt at invi­te­re til­flyt­te­re til at tage del i arbej­det. Det vil gøre det let for både voks­ne og børn at lære andre at ken­de. Også de invi­ta­tio­ner kræ­ver per­son­lig kon­takt – ”kom med – vi kan følges”.

SAMMENHÆNGSKRAFTEN

Fle­re synes måske, at pro­ble­met er vel ikke være stort, for for­e­nings­li­vet på lan­det er ikke så vig­tigt læn­ge­re. Der er andet at gå op i – ikke som da Gyl­ling Bold­klub blev stif­tet for 100 år siden og ØFUG for 84 år siden. Og det er da rig­tigt, det ikke den er sam­me tid. Men idræts­for­e­nin­ger­ne er nu – som de var den­gang – vig­ti­ge for sam­men­hængs­kraf­ten i et loka­l­om­rå­de. Det sam­me er Hal­len, der kun blev byg­get, for­di fri­vil­li­ge kræf­ter mål­ret­tet bed sig fast og skaf­fe­de pen­ge­ne – på trods af mod­stand fra kom­mu­ne­cen­tret, som Odder bli­ver kaldt i forvaltningssproget.

Hal­lens Café er for alle – ikke kun for med­lem­mer. Det er også der, Spi­se­ven­ner mødes

Vi har fle­re vel­fun­ge­ren­de for­e­nin­ger. F.eks. seni­o­r­klub­ber og vi har Spi­se­ven­ner. Men de er for bestem­te alders­grup­per. ØFUG er den ene­ste for­e­ning, der har til­bud til alle alders­grup­per – fra 4 år til 100.  Og Hal­lens Café er åben for alle – også for dem, der ikke er med­lem­mer af for­e­nin­gen. Det er her, man kan hen­te mad – eller spi­se den sam­men med andre. Det er her, for­æl­dre kan ven­te på deres børn og over en kop kaf­fe snak­ke med andre for­æl­dre. Det er her Spi­se­ven­ner mødes.

HÆNGEREN TYND TRÅD

Der er al mulig grund til at bede om opbak­ning til for­e­nin­ger og hal. Og at gøre det nu, for­di akti­vi­te­ter, der har sik­ret ekstra pen­ge til for­ny­el­ser hæn­ger i en tynd tråd.

Sydens Per­le luk­ker og slukker

ØFUG og Gyl­ling-for­e­nin­gen har tjent pen­ge i tel­tet Sydens Per­le, når der har været byfest i Odder. En grup­pe fri­vil­li­ge har tro­fast år efter år arran­ge­ret byfe­stens bedst besøg­te telt.

Men nu har de tak­ket af.  Så hvis andre ikke tager over, er den ind­tje­ning luk­ket af. Det sto­re lop­pe­mar­ked, der til for­å­ret har været afvik­let i 50 år i for­skel­li­ge for­mer, hæn­ger nu i en tynd tråd. Den faste grup­pe af fri­vil­li­ge er ved at være træt­te af, at kun få mel­der sig til at arbej­de en lør­dag eller en søn­dag. Også lop­pe­mar­ke­det har skaf­fet pen­ge til for­e­nin­gen. Uden pen­ge­ne fra Sydens Per­le og lop­pe­mar­ke­det, hav­de Hal­len i dag ikke haft det tip-top fit­ness-rum, som godt 140 med­lem­mer nyder godt af.

ET PAR TIMER KAN PASSES IND

For man­ge er pen­ge­ne små p.g.a. inf­la­tion og høje ener­gi­ud­gif­ter. Men at afse nog­le timer til at hjæl­pe med for­skel­li­ge akti­vi­te­ter koster ikke noget. Hel­ler ikke måske en gang om måne­den at del­ta­ge i en af de grup­per, der skal sik­re rele­van­te til­bud til børn, unge og voks­ne i lokal­sam­fun­det.  Det kan de fle­ste pas­se ind i kalen­de­ren. Også for­æl­dre­ne til de børn, der nyder godt af for­e­nin­ger­nes til­bud. Hel­dig­vis mel­der man­ge for­æl­dre sta­dig deres børn til f.eks. et gym­na­stik­hold, hvor bør­ne­ne lærer andet end at bevæ­ge sig og udfø­re for­skel­li­ge spring. De lærer også at være en del af et hold, at arbej­de sam­men og de lærer, at de ikke altid kan være i cen­trum. De beta­ler kon­tin­gent – og er pen­ge­ne små, er der hjælp at hen­te i ØFUG. Men for­u­den kon­tin­gen­tet er der også brug for, at for­æl­dre­ne tager del i for­e­nin­gen ved at yde nog­le timers arbej­de, når der er behov for det. F.eks. når der skal sam­les skrot og lop­per ind, og når det hele skal arran­ge­res til et stort lop­pe­mar­ked. Eller når der næste gang skal ska­bes uhyg­ge i Hal­len til hal­lowe­en. Arbej­det kan laves sam­men med bør­ne­ne. I det sam­spil er der også læring – nem­lig at det er vig­tigt at støt­te fæl­les­ska­ber og det kan end­da være sjovt.

De fle­ste kan plan­læg­ge at yde et par timers fri­vil­ligt arbejde

Men der er nu da også glæ­der lokalt. Da FDF Ørting Fal­ling var luk­nings­tru­et, for­di der mang­le­de lede­re, trå­d­te fle­re for­æl­dre til, og FDF Ørting Fal­ling fort­sæt­ter. Og da Ørting Hal­lens café og ØFUG arran­ge­re­de hal­lowe­en for børn og barn­li­ge sjæ­le, mød­te 65 børn op.

KALENDER

BYFESTGYLLING

15. – 17. juni er der byfest i Gyl­ling. Pro­gram for alle tre dage kan ses her

15 ÅR MED GITTE

18. juni kl. 12 – ? invi­te­rer Git­te Dine­sen fami­lie, ven­ner, bekend­te, for­ret­nings­for­bin­del­ser, nabo­er… kort sagt: alle – til at kom­me og være med til at fejre 15. års jubilæ­et i Falling. 

PROGRAMMER:

Pro­gram­mer­ne for akti­vi­te­ter­ne i Dan­ske Seni­o­rer og i Tors­dags­klub­ben er nu lagt ind under “Lokal­råd og for­e­nin­ger”. Se et væld af akti­vi­te­ter som fored­rag, kort­spil, hyg­ge, fæl­les­spis­nin­ger og udflugter.