KORT NYT

NYT ASFALT  VEJ

Asfal­ten på vej­en mel­lem Ørting og Odder har læn­ge været nød­li­den­de. Mildt sagt. Men nu kom­mer hjæl­pen. Et nyt vil asfalts­lid­lag vil bli­ve lagt på, når det gam­le lag er fræ­set af.
Arbej­det begyn­der 19. juni. Det varer til og med 5. juli, hvis alt går efter planen. 

DET BLEV TIL 3.803 KM

Igen i år vandt Hund­slund lokal­dy­sten. På 2. plad­sen kom Sak­sild, som var med for før­ste gang i år. Gyl­ling snup­pe­de 3. plad­sen og Ørting-Fal­ling blev num­mer fire.

Alt i alt fik kon­kur­ren­cen bor­ge­re i de fire lands­by­er til at løbe, gå og cyk­le 3.803 km.

PROGRAMMER FOR DEN NYE SÆSON

Liter­vis af kaf­fe, kort­spil, bræt­spil, fored­rag, udflug­ter, fæl­les­spis­ning….
Dan­ske Seni­o­rers og Tors­dags­klub­bens pro­gram­mer for den kom­men­de sæson rum­mer gode ople­vel­ser for områ­dets “grå guld”.
Beg­ge pro­gram­mer er nu lagt ind under Lokal­råd og for­e­nin­ger. Som sæd­van­ligt fore­går det i Sog­ne­hu­set på Bils­bæ­kvej i Ørting.

THEJSEN FORLADER FONDEN ØRTING

Dit­te-Marie Thej­sen for­la­der job­bet som vice­for­stan­der på Fon­den Ørting for at bli­ve skole­le­der på Åsko­len, frisko­len i Hør­ning. Hun har arbej­det på opholds­ste­det i mere end 10 år.
Åsko­len har 150 ele­ver fra 0. – 7. klas­se, og en af Thej­sens opga­ver bli­ver at arbej­de med en over­byg­ning. Hun er uddan­net lærer fra Den Frie Lærer­højsko­le. Uddan­nel­sen er spe­ci­elt mål­ret­tet frisko­ler, efter­sko­ler og højskoler.

LOKALRÅD

Hvis du vil vide, hvad Lokal­rå­det for Ørting-Fal­ling arbej­der med for tiden, kan du ori­en­te­re dig i de møde­re­fe­ra­ter, der er lagt ind under ”Lokal­råd og for­e­nin­ger”.
Her fin­der du alle refe­ra­ter fra i år – og også fra de sid­ste par år. Nåe­de du ikke gene­ral­for­sam­lin­gen, kan du sam­me sted fin­de beret­ning, refe­rat og regnskab.

LUK IKKE DE TRÆNGENDE IND

Hvis det rin­ger på døren og frem­me­de beder om lov til at bru­ge dit toilet, skal du ikke luk­ke de træn­gen­de ind. For når de går igen, mang­ler du fle­re gen­stan­de. Den ene er en kvinde.

Det har ældre bebo­e­re i Gyl­ling ople­vet, da de var ven­li­ge mod de frem­me­de. Ven­lig­he­den blev ikke gen­gældt. Så glem med­men­ne­ske­lig­he­den – luk og lås døren. Ring til din nabo eller en anden, hvis de bli­ver uden for.

GENERALFORSAMLING

Alle over 16 år, som bor fat i Ørting-Fal­ling Sog­ne, er med­lem­mer af Lokal­rå­det. Også selv om de hver­ken har udfyldt en blan­ket eller betalt kon­tin­gent, som ellers er det almin­de­li­ge, når man bli­ver med­lem af en for­e­ning.  De kan møde op til gene­ral­for­sam­lin­gen og stem­me. Det­te års gene­ral­for­sam­ling fin­der sted d. 29. marts kl. 19 – 21.30 hos Dine­sen i Fal­ling. Lokal­rå­det har eksi­ste­ret siden okto­ber 2014 og skal være områ­dets kon­takt til kom­mu­nal­be­sty­rel­se og for­valt­ning.  Hvis du vil se, hvad rådet arbej­der med, så find alle møde­re­fe­ra­ter på Lokal­po­sten under Lokal­råd og foreninger.

STØTTE TIL HANDELSPLADSEN

Der er luk­ket så meget som muligt for fry­se­re og køle­re på Han­dels­plad­sen, men alli­ge­vel koster elek­tri­ci­te­ten det hvi­de ud af øjne­ne.  Men Pan­de­ka­ge­bi­len og støt­te­bi­drag ind­brag­te på få timer 16.000 kro­ner – eller et beløb, der bety­der, at reg­nin­gen fra elek­tri­ci­tets­sel­ska­bet for en måneds for­brug, kan beta­les. Pan­de­ka­ge­bi­len done­re­de pen­ge­ne fra to timers salg ved Han­dels­plad­sen, og lands­by­ens bebo­e­re bak­ke­de op og spi­ste fyld­te pan­de­ka­ger til aftens­mad. Den sam­me hjælp fik Dagli’Brugsen i Gylling.

PANDEKAGEBILEN STØTTER LOKALE

Den 9. decem­ber mel­lem kl. 16 og 18 kan man købe pan­de­ka­ger med fyld ved Han­dels­plad­sen i Ørting. Pen­ge­ne fra sal­get går ube­skå­ret til hjælp til at beta­le el-reg­­nin­­gen. I går var Pan­de­ka­ge­bi­len ved Gyl­ling-Brugs­­en – også for at give et til­skud til de sti­gen­de udgifter. 

Valg flyt­ter sang til kirken

Stem­me­bok­se og valg­til­for­ord­ne­de ryk­ker 1. novem­ber ind i Sog­ne­hu­set og fortræn­ger den sang­grup­pe, som ple­jer at mødes der før­ste tirs­dag i måne­den. Men grup­pen kan sta­dig mødes, for kir­ken er reser­ve­ret til dem. Kaf­fen skal sta­dig tages med hjemmefra.

BRUGSEN ER NU ÅBEN KL. 8 – 18

Fra i mor­gen – 1. okto­ber – ændrer Gyl­ling-Brugs­­en åbning­sti­den. Den åbner kl. 8 og luk­ker kl. 18. Der er skå­ret en halv time om mor­ge­nen og en time om afte­nen, og er en kon­se­kvens af, at elek­tri­ci­te­ten koster det hvi­de ud af øjne­ne. De nye tider bety­der, at ingen med­ar­bej­de­re bli­ver fyret.

FDF Ørting-Fal­ling kan fortsætte

Syv voks­ne har meldt sig til at gå ind som fri­vil­li­ge i FDF-arbej­­det. Og det bety­der, at kred­sen kan fort­sæt­te. Ikke kun børn fra det­te områ­de er med i den loka­le FDF-kreds. Også børn fra Gyl­ling del­ta­ger.
De kan nu alle mødes igen 1. sep­tem­ber kl. 18.30 ved spej­der­hyt­ten på Tof­ten i Ørting.

Mari­an­ne Lyst stopper

Sog­ne­præst Mari­an­ne Lyst har valgt at gå på pen­sion ved års­skif­tet. Inden da har hun ferie, der skal afvik­les, så hen­des afskeds­gud­stje­ne­ster bli­ver holdt 27. novem­ber. Det er i Gyl­ling Kir­ke kl. 9.30, og kl. 10.30 på Alrø.

Pas på kanterne

Cykel­stien mel­lem Ørting og Odder har nu fået et lag asfalt, der har dæk­ket de rev­ner, der for­år­sa­ge­de en del uheld. Den smal­le cykel­sti har der­for nu fået kan­ter, der kan være far­li­ge, hvis cyk­li­ster også lader Tour de Fran­­ce-febe­ren sni­ge sig ind på turen til arbej­de og over­ha­ler. Så pas på.

CYKELSTIERNE SKAL FORBEDRES

”Det kom­mer på i løbet af for­å­ret – i hvert fald inden som­mer­fe­ri­en”.
”Det” er et nyt slid­lag på cykel­sti­er­ne mel­lem Ørting og Odder. Og løf­tet om for­bed­ring af cykel­stien er givet af for­man­den for Kli­­ma- og Pla­n­ud­val­get, Kre­sten Bjer­re i Hor­sens Fol­ke­blad 21. janu­ar. Cyk­li­ster har i lang tid kla­get over de dår­li­ge for­hold, der har bety­det, at man­ge er væltet.

Men­ne­sket bag nav­net på ste­nen (2): De unge i lands­by­er­ne mang­ler Møl­le Sig­ne og hen­des fristed

Møl­le Sig­nes kio­sker var møde­sted for alle egnens unge. (Bil­le­det er fra en arti­kel 15. marts 1973 i “Stif­ten”)

Så tæn­der de bål og roder på Tof­ten i Ørting. Så kører de knal­ler­træs i Gyl­ling. Så lar­mer de og drik­ker øl på lege­plad­sen. Så…. Kla­ger over unges adfærd er der nok af, og den er da også – sagt på jysk – træls. Men vi hører knap så man­ge ord om, at unge i lands­by­er­ne ikke har ste­der, de må være. Fle­re lidt ældre voks­ne, der husker de små ishu­se ved møl­len i Gyl­ling, siger også: ”de unge mang­ler Møl­le Sig­ne – et sted som hen­des”. Og når de siger nav­net, bli­ver de helt blø­de i stem­men og husker, hvor­dan de om afte­nen ale­ne eller sam­men med andre på knal­lert eller cykel ræse­de til de små ishu­se ved Gyl­ling Mølle.

Møl­le Sig­nes ful­de navn var Sig­ne Jen­sen. Hun blev født 10. janu­ar 1908 i Nørup sogn ved Vej­le. Den­gang var hen­des efter­navn Dupont. Her vok­se­de hun op sam­men med seks søsken­de. I fol­ke­tæl­lin­gen 1930 står hun som hus­as­si­stent hjem­me hos for­æl­dre­ne.  Tre af hen­des brød­re bor også på den gård, deres far hav­de i for­pagt­ning – de er tje­ne­ste­kar­le.  End­nu en søster er også husassistent.

SIGNE BLEV GIFT MED MØLLEREN

Sig­ne kom til Gyl­ling, da hun i 1933 blev gift med møl­le­e­jer Her­luf Møl­ler Jen­sen.  Ham hav­de hun mødt på hje­meg­nen. Han kom fra Rin­gi­ve sogn – tæt på Give, hvor hans for­æl­dre hav­de en gård, hvor der også blev dre­vet en vand­møl­le.  Her vok­se­de han op sam­men med syv søsken­de. Da Her­luf var ni år, døde hans far – og hans mor blev ale­ne med går­den og vand­møl­len. Den æld­ste af de otte børn var da 21 år – den yng­ste syv år.

Såvel Sig­ne som Her­luf kom alt­så fra fami­li­er med man­ge børn – og de var beg­ge vant til at hjæl­pe til hjemme.

ET SAMLINGSSTED MED KUN TO REGLER

I Gyl­ling fik de to selv fire børn.  Knud, Johan­ne, Eli­se og efter­nø­le­ren Jan. Han var seks år, da Sig­ne i 1953 beslut­te­de sig for at lave sin egen for­ret­ning og spæ­de til fami­li­ens øko­no­mi. Hun fik lavet et lil­le træhus tæt på huset ved siden af møl­len, hvor fami­li­en boe­de.  Der kom sene­re yder­li­ge­re to små ishu­se til.

Men det blev til meget mere end tre små træhuse.

Det blev ste­det, hvor omeg­nens unge sam­le­des om afte­nen. Også efter­sko­lens ele­ver kom. Her måt­te de være – der var ikke andre reg­ler, end at de skul­le opfø­re sig ordent­ligt og behand­le hin­an­den ordent­ligt. Så de stort på reg­ler­ne, trå­d­te Sig­ne i karak­ter, og de fik at vide så det ikke kun­ne mis­for­stås, at det vil­le hun ikke se. Og de ret­te­de ind.

Hun snak­ke­de med de unge, og for man­ge var hun deres for­tro­li­ge vok­sen-ven. Den, de gik til, når de hav­de pro­ble­mer. Og hun tog sig tid.

KRASSEREOG CONGOBAJERE

Møl­le Sig­ne til­brag­te de sid­ste år på Gyl­ling Alderdomshjem

Hos Sig­ne kun­ne man købe slik – og hav­de sko­lebør­ne­ne lidt små­pen­ge i lom­men, blev de spen­de­ret på lakrids­af­fald i sto­re poser – eller måske to salt­bom­ber til 5 øre. Gik det højt til – så en af de bil­li­ge jet is.

Når omeg­nens unge kom, stod menu­en på pøl­ser og brød, hot­dogs eller hvis pen­ge­ne var små, en ”kras­ser” eller to. Det var et brød med mas­ser af ket­chup og sen­nep, som krad­se­de godt op i hal­sen. Det hele blev skyl­let ned med en Congo­ba­jer, som kaka­o­mæl­ken blev kaldt den­gang. Brø­d­et kom fra den loka­le bager.

HJEM KLOKKEN 10

De unge måt­te være omkring de små ishu­se – om de køb­te lidt eller meget betød ikke noget. Sig­ne hav­de åbent til kl. 22 – og så kun­ne de unge i øvrigt godt gå lige hjem uden svinkeærinder.

På Sig­nes tid blev der hver­ken kørt ræs eller smidt sto­re kanonslag i post­kas­ser – sådan bare for sjov.

I 1963 tvang syg­dom Sig­nes mand, Her­luf, til at ned­læg­ge møl­len. Han hjalp lidt til i ishu­se­ne, og det var ham, der lave­de regn­ska­ber­ne. Her­luf døde i marts 1974.
Sig­ne fort­sat­te med at sæl­ge is, slik, kras­se­re og hot­dogs – og ikke mindst med at være sam­lings­sted for børn og unge i fle­re år.

SEND HENDE EN VENLIG TANKE

Sig­nes grav­sten hører til de beva­rings­vær­di­ge på Gyl­ling kir­ke­gård p.g.a. hen­des vir­ke for Gyl­lings børn og unge

Efter luk­nin­gen begynd­te møl­len at for­fal­de mere og mere – og to år efter han døde, blev møl­len sat til salg med hen­blik på nedriv­ning. Det var den sid­ste af de 41 møl­ler, der hav­de været i Hads Her­red. Den blev red­det og restau­re­ret. I dag står den i lands­by­en som et var­tegn – og når man ser den, kan man sen­de en ven­lig tan­ke til Møl­le Sig­ne, som gav omeg­nens unge et fri­sted, hvor de hav­de lov til at være.

Sig­ne døde 26. janu­ar 2002 på Gyl­ling alder­doms­hjem godt to uger efter hun fyld­te 94 år.

Her­luf Jen­sens og Møl­le Sig­nes grav­sten fin­des sta­dig på Gyl­ling Kir­ke­gård. Den er en af de 42 sten, der er fun­det beva­rings­vær­dig. Ikke for­di den i sig selv er noget sær­ligt. Men den skal min­de om Sig­nes vir­ke især for Gyl­lings børn og unge.

Artik­len byg­ger på inter­view med men­ne­sker, der som unge kom til Sig­nes fri­sted, kir­kebø­ger og tekst om beva­rings­vær­di­ge grav­sten på Gyl­ling Kirkegård.

Læs eller gen­læs den før­ste arti­kel i seri­en – Dren­gen med det lyse sind kan sta­dig lære os noget

KALENDER


ÆSKEN HOLDER ÅBENT

Æsken på Alrø hol­der nu åbent hver dag fra kl. 13 – kl. 17. 

LISBETH VISER HAVEN FREM

Og hun giver kaf­fe og småka­ger på gårds­plad­sen 30. juni mel­lem kl. 10 og kl. 17 – det hele er gra­tis. Hvis det reg­ner, dæk­kes der op til kaf­fe-kom-sam­men inden døre. Der vil også være mulig­hed for at se hen­des lil­le land­brugs­mu­se­um i stal­den. Adres­sen er Per­sie­vej 21.

LOKALDYSTEN
Så er det igen tiden til at lands­by­er­nes bebo­e­re dyster om at bevæ­ge sig mest muligt. 14. sep­tem­ber hol­der Lokal­råd og Hal­len lokal­dyst for Ørting Falling.