KORT NYT

STØTTE TIL HANDELSPLADSEN

Der er luk­ket så meget som muligt for fry­se­re og køle­re på Han­dels­plad­sen, men alli­ge­vel koster elek­tri­ci­te­ten det hvi­de ud af øjne­ne.  Men Pan­de­ka­ge­bi­len og støt­te­bi­drag ind­brag­te på få timer 16.000 kro­ner – eller et beløb, der bety­der, at reg­nin­gen fra elek­tri­ci­tets­sel­ska­bet for en måneds for­brug, kan beta­les. Pan­de­ka­ge­bi­len done­re­de pen­ge­ne fra to timers salg ved Han­dels­plad­sen, og lands­by­ens bebo­e­re bak­ke­de op og spi­ste fyld­te pan­de­ka­ger til aftens­mad. Den sam­me hjælp fik Dagli’Brugsen i Gylling. 

PANDEKAGEBILEN STØTTER LOKALE

Den 9. decem­ber mel­lem kl. 16 og 18 kan man købe pan­de­ka­ger med fyld ved Han­dels­plad­sen i Ørting. Pen­ge­ne fra sal­get går ube­skå­ret til hjælp til at beta­le el-reg­­nin­­gen. I går var Pan­de­ka­ge­bi­len ved Gyl­ling-Brugs­­en – også for at give et til­skud til de sti­gen­de udgifter. 

Valg flyt­ter sang til kirken

Stem­me­bok­se og valg­til­for­ord­ne­de ryk­ker 1. novem­ber ind i Sog­ne­hu­set og fortræn­ger den sang­grup­pe, som ple­jer at mødes der før­ste tirs­dag i måne­den. Men grup­pen kan sta­dig mødes, for kir­ken er reser­ve­ret til dem. Kaf­fen skal sta­dig tages med hjemmefra. 

BRUGSEN ER NU ÅBEN KL. 8 – 18

Fra i mor­gen – 1. okto­ber – ændrer Gyl­ling-Brugs­­en åbning­sti­den. Den åbner kl. 8 og luk­ker kl. 18. Der er skå­ret en halv time om mor­ge­nen og en time om afte­nen, og er en kon­se­kvens af, at elek­tri­ci­te­ten koster det hvi­de ud af øjne­ne. De nye tider bety­der, at ingen med­ar­bej­de­re bli­ver fyret. 

FDF Ørting-Fal­ling kan fortsætte

Syv voks­ne har meldt sig til at gå ind som fri­vil­li­ge i FDF-arbej­­det. Og det bety­der, at kred­sen kan fort­sæt­te. Ikke kun børn fra det­te områ­de er med i den loka­le FDF-kreds. Også børn fra Gyl­ling del­ta­ger.De kan nu alle mødes igen 1. sep­tem­ber kl. 18.30 ved spej­der­hyt­ten på Tof­ten i Ørting. 

Mari­an­ne Lyst stopper

Sog­ne­præst Mari­an­ne Lyst har valgt at gå på pen­sion ved års­skif­tet. Inden da har hun ferie, der skal afvik­les, så hen­des afskeds­gud­stje­ne­ster bli­ver holdt 27. novem­ber. Det er i Gyl­ling Kir­ke kl. 9.30, og kl. 10.30 på Alrø. 

Pas på kanterne

Cykel­stien mel­lem Ørting og Odder har nu fået et lag asfalt, der har dæk­ket de rev­ner, der for­år­sa­ge­de en del uheld. Den smal­le cykel­sti har der­for nu fået kan­ter, der kan være far­li­ge, hvis cyk­li­ster også lader Tour de Fran­­ce-febe­ren sni­ge sig ind på turen til arbej­de og over­ha­ler. Så pas på. 

CYKELSTIERNE SKAL FORBEDRES

”Det kom­mer på i løbet af for­å­ret – i hvert fald inden som­mer­fe­ri­en”.”Det” er et nyt slid­lag på cykel­sti­er­ne mel­lem Ørting og Odder. Og løf­tet om for­bed­ring af cykel­stien er givet af for­man­den for Kli­­ma- og Pla­n­ud­val­get, Kre­sten Bjer­re i Hor­sens Fol­ke­blad 21. janu­ar. Cyk­li­ster har i lang tid kla­get over de dår­li­ge for­hold, der har bety­det, at man­ge er væltet. 

KAFFEN SERVERESKIRKEN

Så meget er aflyst eller udskudt. Men ikke mor­gensan­gen i kir­ken. Den bli­ver gen­nem­ført 13. janu­ar kl. 9.30 som plan­lagt. Ene­ste ændring er, at der ikke bag­ef­ter er mor­genkaf­fe i Sog­ne­hu­set. Kaf­fen bli­ver den­ne gang ser­ve­ret i kir­ken. Virus-reg­­ler­­ne bli­ver over­holdt, så det er trygt at deltage. 

AFLYSNINGER RAMMER ÆLDRE MENNESKER

Dan­ske Seni­o­rer afly­ser gene­ral­for­sam­lin­gen 10. janu­ar, men håber at kun­ne hol­de den 14. marts kl. 13.30. For­e­nin­gen kan dog glæ­de sig over, at 50 ældre nåe­de at del­ta­ge i jule­mid­da­gen med mad fra Sko­v­bak­ken, før alt luk­ke­de ned. Tors­dags­klub­ben begyn­der først igen 20. janu­ar. Spi­se­ven­ner håber dog at kun­ne sam­le ældre men­ne­sker i Ørting Hal­lens Café d. 18. janu­ar kl. 12. Bli­ver restrik­tio­ner­ne ikke stram­met yder­li­ge­re, lever Cafe­en op til kravene. 

Cor­o­na-aflys­ning

Der bli­ver ingen jule­kon­cert i Fal­ling Kir­ke 14. decem­ber. Menig­heds­rå­det har beslut­tet, at kon­cer­ten med Odder Voi­ces ikke skal gen­nem­fø­res på grund af risi­ko­en for smit­te med Cor­o­­na-virus – eller en af Covid 19’s efter­hån­den man­ge vari­an­ter. End­nu er der ingen mel­din­ger om jule­g­ud­stje­ne­ster­ne i Fjord­pa­sto­ra­tets kirker. 

TRE FRA VORES OMRÅDE VALGT

Den nye kom­mu­nal­be­sty­rel­se får tre med­lem­mer fra vores område. 

Det er Katja Ive­sø fra Gyl­ling valgt for de radi­ka­le, Klaus Rafa­el Jen­sen fra Fal­ling – valgt for de kon­ser­va­ti­ve og Lene Aagaard fra Ørting – valgt for Venstre. 

Det var meget tæt på, at også Jan Kjær­s­gaard fra Ørting var ble­vet valgt. Hav­de han fået 10 mere end de 147 per­son­li­ge stem­mer, han fik, var han også ble­vet valgt. 

Stem­me­pro­cen­ter­ne svin­ge­de en del i områ­det. På Alrø valg­te 88,8 pro­cent af væl­ger­ne at stem­me, i Ørting-Fal­ling var det 74,3 pro­cent og Gyl­ling kun 68,7 procent. 

FØRSTE CORONA-AFLYSNING

Lone Vitus og Søren Kvist på Brand­by­ge­gaard afly­ser årets jule­mar­ked med den begrun­del­se, at “intet tyder på, at det er en god idé at brin­ge man­ge men­ne­sker sam­men inden­dørs de kom­men­de måneder”. 

Der er man­ge timers for­be­re­del­se i at få det sto­re mar­ked i træla­den til­ret­telagt. Og det kan være spildt, hvis tal­le­ne for antal­let af smit­te­de og hospi­tal­s­ind­lag­te fort­sæt­ter med at sti­ge. Der­for væl­ger de at afly­se alle­re­de nu. 

Pen­sio­ni­st­for­e­ning fyl­der 70 år

Den begynd­te som Gyl­ling Alder­s­ren­te­for­e­ning – nu hed­der den Gyl­ling Pen­sio­ni­st­for­e­ning. Og på ons­dag har den eksi­ste­ret i 70 år. Det vil to dage efter bli­ve fejret i For­sam­lings­hu­set med fore­lø­big 60 del­ta­ge­re. Det vil ske med sang, musik, mad og drik­ke – men også med et lil­le fored­rag om for­e­nin­gens histo­rie. Den kan ellers være svær at styk­ke sam­men, for som det gæl­der for man­ge for­e­nin­ger, er også Alder­s­for­e­nin­gens refe­ra­ter m.v. for de før­ste otte år for­s­vun­det. Det var før vi fik lokalarkiverne. 

Spi­se­ven­ner mødes igen

San­ge fra Højsko­­le-sang­­bo­­gen, hyg­ge­ligt samvær og god mad. Det er pro­gram­punk­ter­ne, når Spi­se­ven­ner mødes. Og det gør de igen efter en læn­ge­re Cor­o­­na-pau­­se 21. sep­tem­ber kl. 12. i For­sam­lings­hu­set i Fal­ling, hvor Git­te Dine­sen står for maden, som koster 70 kr. 

Spi­se­ven­ner et til­bud til alle over 60 år i Ørting-Fal­ling områ­det. Og 31 har alle­re­de meldt sig til at være med. Men der er plads til fle­re. Fri­vil­li­ge hen­ter og brin­ger, hvis del­ta­ger­ne ikke har køre­lej­lig­hed. Lige nu mang­ler fire hjæl­pe­re. Har du lyst til at tage en tørn, kan du rin­ge til Poul Hen­ning: 22383692. 

Spi­se­ven­ner slut­te­de af med julesan­ge, lot­te­ri og Lou­i­ses gode mad

På højsko­le­manér bli­ver tal­ler­k­ner og bestik sam­let sam­men, før ter­mokan­der­ne med kaf­fe kom­mer på bor­de­ne sam­men med skå­le fuld af sto­re nybag­te klej­ner. Men før kan­der­ne bli­ver rakt fra hånd til hånd, skal en af de omdel­te julesan­ge syn­ges af de 35 frem­mød­te. Det er Decem­ber San­gen – ”Det er sør­me det sandt decem­ber” – nis­ser­nes sang fra ”Jul på Slot­tet”, som var DR’s jule­ka­len­der i 1986.  Den er lidt svær at syn­ge, men det går.

Spi­se­ven­ner hol­der jule­af­slut­ning i Ørting Hal­lens Café. Jule­froko­sten blev holdt i novem­ber med alle de tra­di­tio­nel­le ret­ter, så i dag er Lou­i­ses hjem­mela­ve­de fri­ka­del­ler med kar­to­f­ler, sovs, rød­kål og agur­kesa­lat på menu­en. Cafe­en nøjes ikke med at tø nog­le fros­ne fabriks­fri­ka­del­ler op og var­me dem. ”Man spi­ser godt her”, lød bedømmelsen.

JULESANG OG LOTTERI

Kaf­fen bli­ver skæn­ket og skå­len med sto­re klej­ner gået rundt, og ved bor­de­ne går snak­ken lystigt – gode råd om at und­gå is på bil­r­u­der­ne, den mil­li­ondy­re fol­ke­park, rege­rings­for­hand­lin­ger­ne, cafe­ens fortræf­fe­lig­hed. Snak­ken afbry­des, da den anden omdel­te julesang skal syn­ges.  Melo­di­en til ”Nu tæn­des 1000 jule­lys” er lidt let­te­re end nis­sesan­gen fra Jul på Slottet.

Og så er det tid for lot­te­ri. Et lod til en 10´er/ per­son. Her kan ingen købe sig til stør­re chan­ce for at vin­de kaf­fe, sild, småka­ger, cho­ko­la­de og de jule­de­ko­ra­tio­ner, der nu pyn­ter på bor­de­ne. Men præ­mi­er­ne skæp­per nu godt til bor­det, så snart bli­ver klej­ner­ne sup­ple­ret med småka­ger, der sen­des rundt, og et glas sild bli­ver byt­tet med en pose kaffe.

GRIB FATDEM

Kaf­fe­kop­per og glas bli­ver sam­let sam­men og anbragt på rul­le­bor­det, men før det  almin­de­li­ge opbrud får del­ta­ger­ne den gla­de med­del­el­se, at Spi­se­ven­ner fort­sæt­ter og alle­re­de 17. janu­ar mødes man igen. Sed­ler med næste sæsons menu­er er lagt ud på bor­de­ne. Sam­men med den gode med­del­el­se kom­mer også en opfor­dring: Ken­der I men­ne­sker, som sid­der alt for meget ale­ne, så grib fat i dem og få dem med.  Spi­se­ven­ner er for alle 60 plus i områ­det. Og mel­lem 30 og 45 benyt­ter sig af til­bud­det, men fle­re har brug for sel­skab. Nem­lig dem for hvem ensom­he­den er et stort problem.

TO UD AF FEM ER ENSOMME

Det kan være svært for Spi­se­ven­ners fri­vil­li­ge at gri­be fat i de men­ne­sker. De snak­ker nem­lig  ikke om det – hol­der sig bare hjem­me, vil ikke være til besvær, viser under­sø­gel­ser. Så man skal ken­de lidt til nabo­er og andre for at vide, at man skal rin­ge på deres dør. Måske er ægte­fæl­len og ven­ner­ne døde. Børn og bør­ne­børn bor langt væk eller har for travlt med deres eget. Så sni­ger følel­sen af ensom­hed sig ind. Det gør den for to ud af fem men­ne­sker, som er ældre end 65 år og som bor ale­ne. Det viser tal­le­ne i et notat fra Kom­mu­ner­nes Lands­for­e­ning. Tal­le­ne viser også, at ensom­he­den bli­ver for­vær­ret med alde­ren. De fle­ste ken­der de for­e­nin­ger og akti­vi­te­ter, der er i lokal­sam­fun­det. Men det kan være for svært at kom­me ale­ne. Det siger man­ge ældre i den sto­re under­sø­gel­se om ”bar­ri­e­rer og mulig­he­der for et soci­alt æld­re­liv”.  Der­for er det vig­tigt at han­ke op i en gam­mel ven eller en nabo og invi­te­re dem med, hvis de er meget ale­ne. De er nem­lig sær­de­les vel­kom­ne i Hal­lens Café sam­men med Spi­se­ven­ner, når den nye sæson begyn­der. En pje­ce i post­kas­sen er som regel ikke nok, og det kan måske også være nød­ven­digt at rin­ge på mere end én gang. Gan­ske vist hed­der akti­vi­te­ten Spi­se­ven­ner Ørting Fal­ling, men 60-plus i Gyl­ling er også meget velkomne.

KALENDER

MORGENSANG OG FORMIDDAGSKAFFE

Mor­gensang fort­sæt­ter 12. janu­ar kl. 09.30. Men vil dog ikke begyn­de i kir­ken. Det vil være i Sog­ne­hu­set, hvor der også – som sæd­van­ligt – vil være kaf­fe bag­ef­ter. Sådan vil det være hen over vin­te­r­en, for at spa­re på energien.

SPISEVENNER MØDES IGEN

17. janu­ar kl. 12 mødes Spi­se­ven­ner igen til fæl­les­spis­ning i Ørting Hal­lens Café. Til­mel­ding sene­st den 13. til Poul Hen­ning (22 38 36 92) eller Knud (21 25 36 65).

DIALOGMØDE

18. janu­ar kl. 19 hol­der Lokal­rå­det for Ørting-Fal­ling dia­log­mø­de med områ­dets for­e­nin­ger og virk­som­he­der. Det er hos Dine­sens i Falling

FARVEL TIL MARIANNE LYST

29. janu­ar hol­der Mari­an­ne Lyst afskeds­gud­stje­ne­ster i Gyl­ling Kir­ke (kl. 10.00) og i Alrø Kir­ke (kl. 11.30). Bag­ef­ter er der recep­tion i Alrø Forsamlingshus. 

PROGRAMMER:

Pro­gram­mer­ne for akti­vi­te­ter­ne i Dan­ske Seni­o­rer og i Tors­dags­klub­ben er nu lagt ind under “Lokal­råd og for­e­nin­ger”. Se et væld af akti­vi­te­ter som fored­rag, kort­spil, hyg­ge, fæl­les­spis­nin­ger og udflugter.