KORT NYT

NYT ASFALT  VEJ

Asfal­ten på vej­en mel­lem Ørting og Odder har læn­ge været nød­li­den­de. Mildt sagt. Men nu kom­mer hjæl­pen. Et nyt vil asfalts­lid­lag vil bli­ve lagt på, når det gam­le lag er fræ­set af.
Arbej­det begyn­der 19. juni. Det varer til og med 5. juli, hvis alt går efter planen. 

DET BLEV TIL 3.803 KM

Igen i år vandt Hund­slund lokal­dy­sten. På 2. plad­sen kom Sak­sild, som var med for før­ste gang i år. Gyl­ling snup­pe­de 3. plad­sen og Ørting-Fal­ling blev num­mer fire.

Alt i alt fik kon­kur­ren­cen bor­ge­re i de fire lands­by­er til at løbe, gå og cyk­le 3.803 km.

PROGRAMMER FOR DEN NYE SÆSON

Liter­vis af kaf­fe, kort­spil, bræt­spil, fored­rag, udflug­ter, fæl­les­spis­ning….
Dan­ske Seni­o­rers og Tors­dags­klub­bens pro­gram­mer for den kom­men­de sæson rum­mer gode ople­vel­ser for områ­dets “grå guld”.
Beg­ge pro­gram­mer er nu lagt ind under Lokal­råd og for­e­nin­ger. Som sæd­van­ligt fore­går det i Sog­ne­hu­set på Bils­bæ­kvej i Ørting.

THEJSEN FORLADER FONDEN ØRTING

Dit­te-Marie Thej­sen for­la­der job­bet som vice­for­stan­der på Fon­den Ørting for at bli­ve skole­le­der på Åsko­len, frisko­len i Hør­ning. Hun har arbej­det på opholds­ste­det i mere end 10 år.
Åsko­len har 150 ele­ver fra 0. – 7. klas­se, og en af Thej­sens opga­ver bli­ver at arbej­de med en over­byg­ning. Hun er uddan­net lærer fra Den Frie Lærer­højsko­le. Uddan­nel­sen er spe­ci­elt mål­ret­tet frisko­ler, efter­sko­ler og højskoler.

LOKALRÅD

Hvis du vil vide, hvad Lokal­rå­det for Ørting-Fal­ling arbej­der med for tiden, kan du ori­en­te­re dig i de møde­re­fe­ra­ter, der er lagt ind under ”Lokal­råd og for­e­nin­ger”.
Her fin­der du alle refe­ra­ter fra i år – og også fra de sid­ste par år. Nåe­de du ikke gene­ral­for­sam­lin­gen, kan du sam­me sted fin­de beret­ning, refe­rat og regnskab.

LUK IKKE DE TRÆNGENDE IND

Hvis det rin­ger på døren og frem­me­de beder om lov til at bru­ge dit toilet, skal du ikke luk­ke de træn­gen­de ind. For når de går igen, mang­ler du fle­re gen­stan­de. Den ene er en kvinde.

Det har ældre bebo­e­re i Gyl­ling ople­vet, da de var ven­li­ge mod de frem­me­de. Ven­lig­he­den blev ikke gen­gældt. Så glem med­men­ne­ske­lig­he­den – luk og lås døren. Ring til din nabo eller en anden, hvis de bli­ver uden for.

GENERALFORSAMLING

Alle over 16 år, som bor fat i Ørting-Fal­ling Sog­ne, er med­lem­mer af Lokal­rå­det. Også selv om de hver­ken har udfyldt en blan­ket eller betalt kon­tin­gent, som ellers er det almin­de­li­ge, når man bli­ver med­lem af en for­e­ning.  De kan møde op til gene­ral­for­sam­lin­gen og stem­me. Det­te års gene­ral­for­sam­ling fin­der sted d. 29. marts kl. 19 – 21.30 hos Dine­sen i Fal­ling. Lokal­rå­det har eksi­ste­ret siden okto­ber 2014 og skal være områ­dets kon­takt til kom­mu­nal­be­sty­rel­se og for­valt­ning.  Hvis du vil se, hvad rådet arbej­der med, så find alle møde­re­fe­ra­ter på Lokal­po­sten under Lokal­råd og foreninger.

STØTTE TIL HANDELSPLADSEN

Der er luk­ket så meget som muligt for fry­se­re og køle­re på Han­dels­plad­sen, men alli­ge­vel koster elek­tri­ci­te­ten det hvi­de ud af øjne­ne.  Men Pan­de­ka­ge­bi­len og støt­te­bi­drag ind­brag­te på få timer 16.000 kro­ner – eller et beløb, der bety­der, at reg­nin­gen fra elek­tri­ci­tets­sel­ska­bet for en måneds for­brug, kan beta­les. Pan­de­ka­ge­bi­len done­re­de pen­ge­ne fra to timers salg ved Han­dels­plad­sen, og lands­by­ens bebo­e­re bak­ke­de op og spi­ste fyld­te pan­de­ka­ger til aftens­mad. Den sam­me hjælp fik Dagli’Brugsen i Gylling.

PANDEKAGEBILEN STØTTER LOKALE

Den 9. decem­ber mel­lem kl. 16 og 18 kan man købe pan­de­ka­ger med fyld ved Han­dels­plad­sen i Ørting. Pen­ge­ne fra sal­get går ube­skå­ret til hjælp til at beta­le el-reg­­nin­­gen. I går var Pan­de­ka­ge­bi­len ved Gyl­ling-Brugs­­en – også for at give et til­skud til de sti­gen­de udgifter. 

Valg flyt­ter sang til kirken

Stem­me­bok­se og valg­til­for­ord­ne­de ryk­ker 1. novem­ber ind i Sog­ne­hu­set og fortræn­ger den sang­grup­pe, som ple­jer at mødes der før­ste tirs­dag i måne­den. Men grup­pen kan sta­dig mødes, for kir­ken er reser­ve­ret til dem. Kaf­fen skal sta­dig tages med hjemmefra.

BRUGSEN ER NU ÅBEN KL. 8 – 18

Fra i mor­gen – 1. okto­ber – ændrer Gyl­ling-Brugs­­en åbning­sti­den. Den åbner kl. 8 og luk­ker kl. 18. Der er skå­ret en halv time om mor­ge­nen og en time om afte­nen, og er en kon­se­kvens af, at elek­tri­ci­te­ten koster det hvi­de ud af øjne­ne. De nye tider bety­der, at ingen med­ar­bej­de­re bli­ver fyret.

FDF Ørting-Fal­ling kan fortsætte

Syv voks­ne har meldt sig til at gå ind som fri­vil­li­ge i FDF-arbej­­det. Og det bety­der, at kred­sen kan fort­sæt­te. Ikke kun børn fra det­te områ­de er med i den loka­le FDF-kreds. Også børn fra Gyl­ling del­ta­ger.
De kan nu alle mødes igen 1. sep­tem­ber kl. 18.30 ved spej­der­hyt­ten på Tof­ten i Ørting.

Mari­an­ne Lyst stopper

Sog­ne­præst Mari­an­ne Lyst har valgt at gå på pen­sion ved års­skif­tet. Inden da har hun ferie, der skal afvik­les, så hen­des afskeds­gud­stje­ne­ster bli­ver holdt 27. novem­ber. Det er i Gyl­ling Kir­ke kl. 9.30, og kl. 10.30 på Alrø.

Pas på kanterne

Cykel­stien mel­lem Ørting og Odder har nu fået et lag asfalt, der har dæk­ket de rev­ner, der for­år­sa­ge­de en del uheld. Den smal­le cykel­sti har der­for nu fået kan­ter, der kan være far­li­ge, hvis cyk­li­ster også lader Tour de Fran­­ce-febe­ren sni­ge sig ind på turen til arbej­de og over­ha­ler. Så pas på.

CYKELSTIERNE SKAL FORBEDRES

”Det kom­mer på i løbet af for­å­ret – i hvert fald inden som­mer­fe­ri­en”.
”Det” er et nyt slid­lag på cykel­sti­er­ne mel­lem Ørting og Odder. Og løf­tet om for­bed­ring af cykel­stien er givet af for­man­den for Kli­­ma- og Pla­n­ud­val­get, Kre­sten Bjer­re i Hor­sens Fol­ke­blad 21. janu­ar. Cyk­li­ster har i lang tid kla­get over de dår­li­ge for­hold, der har bety­det, at man­ge er væltet.

Kom­men­tar: Så kør da ordentligt!

Jack­pot hver fem­te gang på Gyllingvej

En foto­vogn pla­ce­ret på Gyl­ling­vej i Ørting vil med sik­ker­hed give jack­pot med en hyp­pig­hed, som ingen én-armet mønt­slu­ger kan stik­ke. For mindst hver fem­te gang noget med en motor pas­se­rer, vil kame­ra­et klik­ke, og ordens­mag­ten kan høre gevin­sten fal­de i klin­gen­de mønt. Lige ned i statskassen.

Spe­ci­elt vil gevin­sten være helt sik­ker ved svin­get ved brand­dam­men og Per­sie­vej. Her har adskil­li­ge bili­ster haft så meget fart på, at de er røget ned på mar­ken under den lil­le skrænt, og der har bilen så lig­get – på taget med hju­le­ne i vejret.

Hold på Gyl­ling­vej og få jackpot

Per­sie­vej bli­ver brugt af folk, der løber, går eller cyk­ler. Men også af biler. Vejens gan­ske vist få bebo­e­re kører på den. Folk, der afle­ve­rer og hen­ter børn ved sko­len bru­ger den – og det er også vej­en til hal­len. Når Per­sie­vej stop­per ved Gyl­ling­vej, er det med livet som ind­sats at dre­je ud. For der er ikke ordent­ligt udsyn. Og motor­cyk­li­sten, som kom­mer drø­nen­de side­læns rundt i svin­get med en fart, der vil­le udlø­se den høje­ste bøde og man­ge år på en cykel uden motor, ser intet. Det gør bili­sten, der giver jack­pot i foto­fæl­den, hel­ler ikke.

Vi har travlt
Om mor­ge­nen lyder und­skyld­nin­gen: ”Vi har travlt”. Jamen, så køb dog et væk­k­eur og stå lidt tid­li­ge­re op. Og hvis I har så travlt, at I mor­gen efter mor­gen er nødt til at over­skri­de fart­græn­sen, dør I alli­ge­vel af stress inden så læn­ge. Men lad ven­ligst være med at træk­ke men­ne­sker og dyr ind i jeres dødstrip.
Hvil­ke und­skyld­nin­ger har I for at gøre det sam­me på andre tids­punk­ter af dagen? Sik­kert man­ge. Men skån os for at høre dem. Det kan nem­lig ikke und­skyl­des, at I på andres bekost­ning skal udle­ve jeres indre dren­gedrøm og som for­vok­se­de tee­na­ge­re køre stærkt og bræn­de ben­zin af.

Byrå­det “vil øge trafiksikkerheden”
Lokal­po­li­ti­ke­re – både de valg­te og dem, der ger­ne vil væl­ges – bør kom­me til Ørting og til­brin­ge en mor­gen og en sen efter­mid­dag på Gyl­ling­vej. Bag­ef­ter kan de så til­brin­ge en mor­gen og efter­mid­dag på Hor­sens­vej og se på tra­fik­ken gen­nem byen. Men her er trods alt håb. For inden så læn­ge afle­ve­rer kon­su­lent­fir­ma­et COWI et kata­log med ide­er til, hvor­dan tra­fik­sik­ker­he­den kan for­bed­res på de såkald­te by-gen­nem­far­ter i kom­mu­nen. Et er selv­føl­ge­lig ide­er – noget andet er at rea­li­se­re dem, men alligevel…
Men Gyl­ling­vej ind­gik ikke i COWI’s og kom­mu­nens såkald­te besig­ti­gel­se 04. maj. Det var kun Horsensvej. 
Både byrød­der og wan­na­be byrød­der skal arbej­de for at føre Kom­mu­ne­plan 2017 – 2029 ud i livet. Den blev god­kendt 27. marts,  og her står, at byrå­det vil ”arbej­de for at øge tra­fik­sik­ker­he­den på eksi­ste­ren­de veje og sti­er”. Pla­nen gæl­der for hele kom­mu­nen – ikke kun for Odder by. Så kom ende­lig ud til os og få inspira­tion til arbejdet.

 

KALENDER


ÆSKEN HOLDER ÅBENT

Æsken på Alrø hol­der nu åbent hver dag fra kl. 13 – kl. 17. 

LISBETH VISER HAVEN FREM

Og hun giver kaf­fe og småka­ger på gårds­plad­sen 30. juni mel­lem kl. 10 og kl. 17 – det hele er gra­tis. Hvis det reg­ner, dæk­kes der op til kaf­fe-kom-sam­men inden døre. Der vil også være mulig­hed for at se hen­des lil­le land­brugs­mu­se­um i stal­den. Adres­sen er Per­sie­vej 21.

LOKALDYSTEN
Så er det igen tiden til at lands­by­er­nes bebo­e­re dyster om at bevæ­ge sig mest muligt. 14. sep­tem­ber hol­der Lokal­råd og Hal­len lokal­dyst for Ørting Falling.