KORT NYT

Menig­heds­rå­det er dørvogtere

Hvis du er vant til at gå i kir­ke jule­af­ten, så skal du hjem­me­fra i god tid, hvis du ikke vil risi­ke­re at bli­ve afvist i døren. Her står et med­lem af menig­heds­rå­det og age­rer dør­vog­ter. D.v.s. luk­ker de hel­di­ge ind og afvi­ser de uhel­di­ge. På grund af afstands–  og kva­drat­me­ter­krav må antal­let af kir­ke­gæn­ge­re jule­af­ten reduceres. 

De to præ­ster i Fjord­pa­sto­ra­tet har beslut­tet at hol­de en gud­stje­ne­ste i alle seks kir­ker den 24. dec. I Ørting er det alle­re­de kl 13. på Alrø kl. 14.30 og i Fal­ling kl. 16. 

Loka­l­om­rå­dets udviklingsplan

Lokal­rå­dets udvik­lings­plan for Ørting-Fal­ling områ­det lig­ger nu på siden ”Lokal­råd og for­e­nin­ger”.  Her lig­ger også det sene­ste møde­re­fe­rat.Lokal­po­sten vil i den kom­men­de tid sæt­te fokus på nog­le af de pro­ble­mer, som pla­nen viser, der er i områ­det med de fire lands­by­er: Ørting, Fal­ling, Amstrup og Ålstrup. 

Østjy­der mod Kattegatforbindelsen

Der er basis for en østjysk for­e­ning mod Kat­te­gat­for­bin­del­sen. Det står fast efter DN-Odders møde “for­bin­del­se eller for­ban­del­se” i Pak­hu­set i Odder tirs­dag 20. okto­ber. DN-Odder mel­der ud, så snart der er nyt om den fæl­les forening. 

På Sam­sø er en enig kom­mu­nal­be­sty­rel­se imod Kat­te­gat­for­bin­del­sen og 400 bebo­e­re er med­lem­mer af for­e­nin­gen imod den. Face­book­grup­pen ”Nej tak til motor­ve­je og Kat­te­gat­bro fra og til Odder” har på kort tid sam­let 1200 medlemmer. 

Vej­bod fortsætter

Den lil­le vej­bod ved Brand­by­ge­gaard har været så vel­be­søgt, at den fort­sæt­ter. Hver dag vil den bli­ve fyldt op med går­dens øl, æg, kar­to­f­ler og grønt­sa­ger. Men det sto­re jule­mar­ked er aflyst. “Desvær­re”, siger Lone Vitus. “Mar­ke­det ple­jer at være et kæm­pe til­løbs­styk­ke, og folk kom­mer fra hele lan­det. Det kan vi slet ikke sty­re i for­hold til forsamlingsforbuddet”. 

Cor­o­na-jul

Jule­af­tens­dag ple­jer kir­ker­ne at være fyldt til sid­ste plads. Men i år vil Cor­o­­na-restrik­tio­­ner kræ­ve utra­di­tio­nel­le løs­nin­ger – hvis de da ikke bli­ver ophæ­vet før 24. dec. I Midt-og Vestjyl­land vil sports­hal­ler bli­ve taget i brug. 

I Fjord­pa­sto­ra­tet, som rum­mer seks kir­ker, er der “end­nu ikke klar­hed over, hvor­dan julen skal fejres”, oply­ser sog­ne­præst Kåre Schel­de Busk. ”Men vi er gået i tænkeboks”. 

Pla­der for de smadre­de vinduer

Fæl­les Ser­vi­ce og Drift er ved at være fær­dig med opryd­nin­gen ved den gam­le bør­ne­ha­ve på Hav­re­væn­get. Hæk­ken er ble­vet klip­pet, de gam­le og nu råd­ne lege­red­ska­ber er ved at bli­ve fjer­net. Det sam­me er de selvså­e­de træ­er og buske. Til­ba­ge skal kun være et are­al med græs, der kan hol­des nede. Låger­ne til byg­nin­gen er ble­vet lavet og aflåst. Ende­lig er der sat pla­der for de smadre­de vinduer. 

Lor­te Corona”

Med dis­se ord afly­ser Karen og Kim Schlos­ser alle fæl­les­spis­nin­ger i Hal­lens Cafeteria. 

Der kan dog fort­sat købes mad. Men der skal bæres mund­bind, når man ikke sid­der ned. 

Cafe­te­ri­et luk­ker også hver aften kl. 22. Så skal alle være ude. 

To nye med­lem­mer valgt

Godt 30 men­ne­sker mød­te i aften op i Sog­ne­hu­set for at væl­ge med­lem­mer til Fjord­pa­sto­ra­tets fæl­les menig­heds­råd. To gen­gan­ge­re og to helt nye med­lem­mer skal repræ­sen­te­re Ørting og Fal­ling sogne. 

I Ørting blev den nuvæ­ren­de for­mand for menig­heds­rå­det, Jens Peter Peter­sen, valgt sam­men med Git­te Bis­bo Bøgh, der er helt ny i den­ne form for 

fri­vil­ligt arbej­de. Til dag­ligt arbej­der hun som admi­ni­stra­tiv leder på Vestsko­len.Som sted­fortræ­der blev Ton­ny H. Jakob­sen valgt. Også han, der har et entre­pre­nør­fir­ma i Hor­sens, er ny i arbejdet. 

For Fal­ling sogn blev Knud Appel, som er næst­for­mand for det nuvæ­ren­de menig­heds­råd. Han blev valgt sam­men med Lise Færch, som er ope­ra­tions­sy­geple­jer­ske på Hor­sens Syge­hus.Som sup­ple­an­ter blev Kaj Rude­beck og Else Ros­borg valgt. De bor beg­ge i Amstrup. og har beg­ge tid­li­ge­re været med­lem­mer af menig­heds­rå­det for Ørting Falling. 

Kom­men­tar: Så kør da ordentligt!

Jack­pot hver fem­te gang på Gyllingvej

En foto­vogn pla­ce­ret på Gyl­ling­vej i Ørting vil med sik­ker­hed give jack­pot med en hyp­pig­hed, som ingen én-armet mønt­slu­ger kan stik­ke. For mindst hver fem­te gang noget med en motor pas­se­rer, vil kame­ra­et klik­ke, og ordens­mag­ten kan høre gevin­sten fal­de i klin­gen­de mønt. Lige ned i statskassen.

Spe­ci­elt vil gevin­sten være helt sik­ker ved svin­get ved brand­dam­men og Per­sie­vej. Her har adskil­li­ge bili­ster haft så meget fart på, at de er røget ned på mar­ken under den lil­le skrænt, og der har bilen så lig­get – på taget med hju­le­ne i vejret.

Hold på Gyl­ling­vej og få jackpot

Per­sie­vej bli­ver brugt af folk, der løber, går eller cyk­ler. Men også af biler. Vejens gan­ske vist få bebo­e­re kører på den. Folk, der afle­ve­rer og hen­ter børn ved sko­len bru­ger den – og det er også vej­en til hal­len. Når Per­sie­vej stop­per ved Gyl­ling­vej, er det med livet som ind­sats at dre­je ud. For der er ikke ordent­ligt udsyn. Og motor­cyk­li­sten, som kom­mer drø­nen­de side­læns rundt i svin­get med en fart, der vil­le udlø­se den høje­ste bøde og man­ge år på en cykel uden motor, ser intet. Det gør bili­sten, der giver jack­pot i foto­fæl­den, hel­ler ikke.

Vi har travlt
Om mor­ge­nen lyder und­skyld­nin­gen: ”Vi har travlt”. Jamen, så køb dog et væk­k­eur og stå lidt tid­li­ge­re op. Og hvis I har så travlt, at I mor­gen efter mor­gen er nødt til at over­skri­de fart­græn­sen, dør I alli­ge­vel af stress inden så læn­ge. Men lad ven­ligst være med at træk­ke men­ne­sker og dyr ind i jeres dødstrip.
Hvil­ke und­skyld­nin­ger har I for at gøre det sam­me på andre tids­punk­ter af dagen? Sik­kert man­ge. Men skån os for at høre dem. Det kan nem­lig ikke und­skyl­des, at I på andres bekost­ning skal udle­ve jeres indre dren­gedrøm og som for­vok­se­de tee­na­ge­re køre stærkt og bræn­de ben­zin af.

Byrå­det “vil øge trafiksikkerheden”
Lokal­po­li­ti­ke­re – både de valg­te og dem, der ger­ne vil væl­ges – bør kom­me til Ørting og til­brin­ge en mor­gen og en sen efter­mid­dag på Gyl­ling­vej. Bag­ef­ter kan de så til­brin­ge en mor­gen og efter­mid­dag på Hor­sens­vej og se på tra­fik­ken gen­nem byen. Men her er trods alt håb. For inden så læn­ge afle­ve­rer kon­su­lent­fir­ma­et COWI et kata­log med ide­er til, hvor­dan tra­fik­sik­ker­he­den kan for­bed­res på de såkald­te by-gen­nem­far­ter i kom­mu­nen. Et er selv­føl­ge­lig ide­er – noget andet er at rea­li­se­re dem, men alligevel…
Men Gyl­ling­vej ind­gik ikke i COWI’s og kom­mu­nens såkald­te besig­ti­gel­se 04. maj. Det var kun Horsensvej. 
Både byrød­der og wan­na­be byrød­der skal arbej­de for at føre Kom­mu­ne­plan 2017 – 2029 ud i livet. Den blev god­kendt 27. marts,  og her står, at byrå­det vil ”arbej­de for at øge tra­fik­sik­ker­he­den på eksi­ste­ren­de veje og sti­er”. Pla­nen gæl­der for hele kom­mu­nen – ikke kun for Odder by. Så kom ende­lig ud til os og få inspira­tion til arbejdet.

 

KALENDER

TORSDAGSKLUBBEN
…afly­ser alle klu­b­ef­ter­mid­da­ge­ne i Sog­ne­hu­set i hele decem­ber på grund af Corona-restriktionerne.

KØB GAVER OG JULEPYNT
Gal­le­ri­et ved Den Gam­le Sta­tion i Ørting hol­der åbent 4. dec. fra kl. 13 – 17, 5. dec. fra kl. 10 – 16 og 6. dec. fra 10 – 16. Det er muligt at købe gaver og julepynt. 

SYNG JULEN IND
6. decem­ber kl. 14.00: De ni læs­nin­ger i Ørting Kir­ke. Og bag­ef­ter invi­te­rer menig­heds­råd og Dan­ske Seni­o­rer alle, der har lyst, på gløgg og æbleski­ver i Sognehuset.


MORGENSANGKIRKEN
10. decem­ber kl. 9.30 er der mor­gensang i kir­ken for sid­ste gang i år. Som sæd­van­ligt er der bag­ef­ter mor­genkaf­fe og samvær i Sognehuset. 

HENT DIT JULETRÆ
13. decem­ber mel­lem kl. 15 og kl. 17 kan I hen­te jeres jule­træ ved Ørting Hal­len. Det skal bestil­les sene­st 6. dec. Ring eller send sms til 24679108. Træ­er op til 2 meter koster 150 kr – over 2 meter koster 200 kr. Cafe­te­ri­et er åbent og sæl­ger gløgg/​saftevand og æbleski­ver for 25 kr